Une pièce de monnaie est un morceau de matériau solide, habituellement un métal ou un métalloïde, ayant souvent la forme d’un disque, et la plupart du temps délivré par un gouvernement. Les pièces de monnaie sont utilisées comme argent dans des transactions de toutes sortes, à partir des transactions de tous les jours jusqu’au stockage du vaste nombre de pièces précieuses.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une pièce de monnaie est un morceau de matériau solide, habituellement un métal ou un métalloïde, ayant souvent la forme d’un disque, et la plupart du temps délivré par un gouvernement. Les pièces de monnaie sont utilisées comme argent dans des transactions de toutes sortes, à partir des transactions de tous les jours jusqu’au stockage du vaste nombre de pièces précieuses.
 • Az érme, pénzérme vagy fémpénz rögzített minőségű és mennyiségű fémből készült, leggyakrabban korong alakú, törvény által szabályozott módon, rendszerint állami vagy uralkodói fennhatóság alatt álló intézmény által kibocsátott fizetőeszköz. Két fő típusa a nemesfémtartalmánál fogva inherens értékkel rendelkező értékpénz és a nem nemesfémből vert váltópénz, melynek forgalmát – akárcsak a papírpénzekét – törvény kényszeríti ki.A papírpénzek mellett érmék képezik a modern fizetőeszközök készpénzállományát. Érmék rendszerint – de nem kizárólag – a kisebb forgalmú készpénzügyletek lebonyolítására szolgálnak, nem egy esetben törvény szabja meg azt az érmemennyiséget, amelyet az eladó köteles elfogadni. A XX. században az értékpénzek kibocsátása és forgalma folyamatosan visszaszorult, a jelenleg forgalomban lévő pénzérmék ezért legtöbbször kis címletű váltópénzek.Az érmék készpénzforgalmi szerepük mellett művészeti értékkel és hagyományokkal is bírnak, ezért a legtöbb ország nem forgalmi célú – de névértékkel ellátott – emlékérméket is kibocsát. Szintén nem készpénzforgalmi céllal bocsátják ki azokat a modern, nagy címletű értékpénzeket, melyek elsősorban a nemesfémtartás és -kereskedelem eszközei, ezért ezeket megkülönböztetésül kereskedelmi érmének nevezzük.
 • 硬貨(こうか)は金属で作られた貨幣である。コイン (coin) ともいわれる。かつて「コイン」は基本的に金や銀の素材金属の価値と額面の差の無い本位通貨として鋳造されることが多かったが、現在は管理通貨制度の下で不換紙幣を補完する役割を担う補助貨幣のみが流通し、素材の価値が額面を大きく下回る。他方、経済学においては『硬貨』はハードカレンシー(国際決済通貨)や本位貨幣を指すことばであり、対義語の『軟貨』(ソフトカレンシー)とは国際決済に用いられない・用いることが出来ない通貨を指す。
 • Per moneta intendiamo tutto quello che viene utilizzato come mezzo di pagamento e intermediario degli scambi e che svolga le funzioni di: misura del valore (moneta come unità di conto); mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi (moneta come strumento di pagamento); fondo di valore (moneta come riserva di valore);La funzione "centrale" della moneta è comunque quella di strumento di pagamento, visto che tutte le altre funzioni sono o conseguenza di tale funzione o condizione favorevole per lo svolgimento di questa stessa funzione.Come scrive il premio Nobel Samuelson: Mentre nell'antichità esistevano soltanto le monete metalliche, consistenti solitamente in dischi di varie dimensioni e composizione, usati come strumenti di pagamento o tesaurizzati, nelle economie moderne alla moneta metallica si è affiancata o sostituita la moneta cartacea, più facile ed economica da produrre e utilizzare, nonché diverse altre tipologie di "monete" immateriali, a cominciare dal deposito bancario (in quest'ultimo caso si parla di "moneta" intesa in senso lato, come strumento di pagamento complementare rispetto alla moneta in senso stretto).
 • Una moneda és una peça d'un material preuat per una comunitat. La ciència que s'encarrega del seu estudi és la numismàtica. Depenent dels valors que les diferents cultures històriques han donat a diversos materials segons el temps històric i la ubicació geogràfica, el seu material ha anat evolucionant des de les més primitives, fetes d'objectes preuats trobats directament a la natura com conches, perles o pedres, fins a l'actual peça de metall estampida.Juntament amb els bitllets (també anomenats paper moneda), les monedes conformen el diner en efectiu en tots els sistemes monetaris moderns. Les monedes s'acostumen a fer servir per als exemplars de menys valor, mentre que els bitllets són per als de més valor nominal; igualment, en la majoria de sistemes monetaris, la moneda de valor més alt val menys que el bitllet de valor nominal més baix.Tal com les trobem en l'actualitat, solen tenir forma de disc, i és emesa per un govern i utilitzada com una forma de diner. Després de la normalització europea en l'acceptació de moneda, provocada per la necessitat després de la conquesta territorial de l'imperi romà d'obtenir una forma d'intercanvi comú en tot el territori l'imperi, el valor de la moneda era el valor del pes del metall que contenía. En una segona evolució d'aquestes peçes metàliques, degut al condicionant que no era factible crear tantes peçes de metall com valor tenien els béns que s'intercanviaven en el total de mercats europeus, es va decidir rebaixar el nivell del material, mantenint l'equivalencia que cada estat podia fer circular moneda proporcionalment a l'or que el banc central del país tenía dipositat a la seva seu. En l'actualitat aquesta proporció ha quedat obsoleta, essent regulada la quantitat de moneda de la que pot disposar cada país per organismes internacionals, i essent sempre lligat a indicadors macroeconòmics.Antigament els metalls més utilitzats eren l'or, la plata) i el bronze. Això no obstant, en l'actualitat la tendencia inflacionista dels països capitalistes ha provocat que es facin a partir d'un metall base de menor valor, essent el metall més estès el cuproníquel, i essent molt utilitzats també el cuniquel i l'alumini. Tot i l'evolució i ampliació dels metalls emprats, el valor de cada partida de monedes conté en pes de metall el valor del metall en questió a cotització del dia de publicació de l'ordre d'encunyació. En un món tan volàtil com l'actual, ens trobem amb fets tan paròdics com que la pesseta d'alumini, en la seva última encunyació, al cap de dos mesos el valor del metall a preu de mercat multiplicava per 20 el preu nominal de la moneda, havent de ser retirades i canviades de metall, a causa del fet que molts fonedors d'alumini les feien sortir de circulació per fondre-les i vendreles com a metall pur a un preu més alt. Per a ser utilitzades com a mètode d'intercanvi comercial, les monedes històricament havien de complir els criteris següents: Havien de ser fetes d'un material valuós i el seu valor comercial havia de ser aproximadament similar al valor del material. Havien de tenir un estàndard de pes i puresa. Havien d'estar gravades per identificar l'autoritat governamental que en garantia el contingut.D'acord amb la definició anterior seria el regne de Lídia (ca. 643-630 aC) el primer a inventar i utilitzar les monedes, encara que se'n van desenvolupar al mateix temps a l'Índia i a la Xina.
 • Eine Münze (v. lat. moneta) ist meist ein kreisförmiges und relativ zum Durchmesser dünnes, geprägtes oder früher auch gegossenes Zahlungsmittel, das im Allgemeinen als Geld benutzt wird. Sie besteht meist aus einer einheitlichen Metall-Legierung, inzwischen häufiger auch aus verschiedenen Materialien. Eckige Münzen heißen in der Numismatik Klippen und der noch ungeprägte Münzrohling Ronde, Platte bzw. früher Schrötling. Münzen werden heute fast immer durch Münzprägung hergestellt.
 • Uang logam atau kadangkala disebut koin (dari bahasa Inggris coin) adalah logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya uang logam berbentuk bulat meski hal ini tidak selalu demikian. Sebuah uang logam biasanya memiliki dua sisi: sisi yang menampilkan nilai uang yang diwakili dan sisi sebaliknya yang biasanya berbentuk gambar. Uang logam dari negara-negara kerajaan biasanya menampilkan gambar kepala negara pada sisi terakhir ini.Uang logam telah memiliki sejarah ribuan tahun meski tidak diketahui dengan pasti dari mana dan kapan uang logam pertama dibuat. Namun dipercaya ada tiga tradisi yang berbeda: Tiongkok kuna India kuna Yunani kuna
 • Монета (лат. moneta) — денежный знак, изготовленный из металла либо другого материала определённой формы, веса и достоинства. Кроме полноценных монет выпускаются разменные, коллекционные, памятные и инвестиционные монеты. Чаще всего монеты изготавливаются из металла методом чеканки и имеют форму правильного круга.
 • Mince jsou jednou z nejstarších forem peněz. Historicky šlo o kusy drahého kovu, nejčastěji zlata nebo stříbra, s vyraženým znakem potvrzujícím jejich hmotnost a kvalitu. Současné mince jsou vyrobeny z kovů, jehož hodnota je zanedbatelná a mince je de facto bankovka vyražená do kovu. Mince jsou dodnes nepostradatelnou součástí měnového systému.
 • Coins are pieces of hard material used primarily as a medium of exchange or legal tender. They are standardized in weight, and produced in large quantities at a mint in order to facilitate trade. They are most often issued by a government.Coins are usually metal or alloy metal, or sometimes made of synthetic materials. They are usually disc shaped. Coins made of valuable metal are stored in large quantities as bullion coins. Other coins are used as money in everyday transactions, circulating alongside banknotes: these coins are usually worth less than banknotes: usually the highest value coin in circulation (i.e. excluding bullion coins) is worth less than the lowest-value note. In the last hundred years, the face value of circulation coins has occasionally been lower than the value of the metal they contain, for example due to inflation. If the difference becomes significant, the issuing authority may decide to withdraw these coins from circulation, or the general public may decide to melt the coins down or hoard them (see Gresham's law).Exceptions to the rule of face value being higher than content value also occur for some bullion coins made of silver or gold (and, rarely, other metals, such as platinum or palladium), intended for collectors or investors in precious metals. Examples of modern gold collector/investor coins include the British sovereign minted by the United Kingdom, the American Gold Eagle minted by the United States, the Canadian Gold Maple Leaf minted by Canada, and the Krugerrand, minted by South Africa. The American Gold Eagle has a face value of US$50, and the Canadian Gold Maple Leaf coins also have nominal (purely symbolic) face values (e.g. C$50 for 1 oz.); but the Krugerrand does not.Historically, a great quantity of coinage metals (including alloys) and other materials (e.g. porcelain) have been used to produce coins for circulation, collection, and metal investment: bullion coins often serve as more convenient stores of assured metal quantity and purity than other bullion.Today, the term coin can also be used in reference to digital currencies which are not issued by a state. As of 2013, examples include BitCoin and LiteCoin, among others.As coins have long been used as money, in some languages the same word is used for "coin" and "currency".
 • Moneta – przeważnie metalowy znak pieniężny, o określonej formie, opatrzony znakiem emitenta. Emitent gwarantował umowną wartość monety. Pierwotnie wartość ta zbliżona była do rynkowej wartości kruszców zawartych w monecie.Pierwsze monety powstały w VII w. p.n.e. w Lidii (dzisiejsza Turcja). Były one wykonane z elektrumu (stopu złota i srebra, naturalnie występującego w niektórych rzekach Azji Mniejszej) i miały owalny kształt. Następnie, monety zostały rozpowszechnione w Basenie Morza Śródziemnego przez Fenicjan oraz Greków. Metalowe pieniądze wykształciły się także niezależnie w Chinach i Indiach.Główne elementy składowe monety to: awers i rewers (strona zawierająca informacje o emitencie i strona odwrotna), otok, rant, rzadziej egzerga. Poza tym, podczas opisywania monetę dzieli się na dwa pola (lewe i prawe) oraz odcinek. Monety mogą być także źle dośrodkowane, czy mieć odwrócony kierunek stempla.Monety mogą posiadać różne kształty: poza oczywistym okrągłym, mogą być także kwadratowe, prostokątne (tzw. klipy) lub wielokątne (np. współczesny bilon iracki). Są również monety z dziurą pośrodku. Wykonuje się je najczęściej z: metali (np. srebro, złoto, miedź, platyna) i ich stopów (np. brąz, mosiądz). Najmniejszą znaną monetą był hemitetartemoron (1/8 obola) z Aten - 2mm, natomiast największą 1000 mohurów z imperium Mogołów wybite w Agrze w 1613 r. - 203 mm, 12 kg.Współcześnie powstało zjawisko tzw. monet kolekcjonerskich, emitowanych bądź to przez banki centralne, bądź to przez prywatnych emitentów. Przeważnie są one bite w niskich nakładach i sprzedawane w cenach nie mających przełożenia na ich wartość nominalną. W celu nadania prywatnym emisjom wyglądu zbliżonego do prawdziwych monet kilka krajów bądź dominiów, często nie mających nawet własnej waluty, udostępnia za opłatą własne znaki państwowe, które emitent może umieścić na swoich wyrobach. Należą do nich m.in. Kongo, Armenia, Somalia, Wyspy Cooka, Niue, Wyspy Kokosowe, Palau i inne. Wykorzystanie tych znaków nie jest ograniczone w żaden sposób i może być umieszczone na dowolnym produkcie, za który została wniesiona odpowiednia opłata. Emisje takie, w celu przyciągnięcia niedoświadczonych kolekcjonerów mają często niezwykłe kształty: trójkąta - 2 dolary z Wysp Cooka, czterolistnej koniczyny czy okręgu zawierającego buteleczkę wody z Lourdes (sygnowane przez Palau), gitary (sygnowane przez Somalię), mają niezwykłe dodatki - jak np. dioda w "monecie" Niue, czy są wykonane z tworzyw nie nadających się do tworzenia prawdziwych monet, jak np. drewniane "monety" Konga czy plastikowe Wysp Kokosowych.Tzw. monety kolekcjonerskie są monetami tylko de jure (dotyczy to głównie emisji banków centralnych, większość emisji prywatnych nie spełnia i tego warunku), a nie de facto, ponieważ nie ma praktycznej możliwości zastosowania ich jako środka wymiany pieniężnej.Monety kruszcowe i bilon to dwie zupełnie różne rzeczy. Wartość tych pierwszych jest uzależniona w zasadniczej mierze od ilości i wartości znajdujących się w nich metali. Bilon natomiast to pieniądz zdawkowy (fiducjonalny), tak jak banknoty.Jego wartość jest ustalona przez emitenta.
 • Moeda é uma peça confeccionada em um material resistente, geralmente metal, costumeiramente em formato de disco, e empregada como dinheiro. Tradicionalmente, as moedas possuíam valor equivalente ao valor do metal em que eram confeccionadas (cobre, ouro ou prata, por exemplo). A ciência relacionada à coleção de cédulas, moedas e medalhas é a numismática.Os indícios mais antigos de utilização de moedas são da China, no período de 1100 a.C. No âmbito europeu e mediterrâneo apareceu pela primeira vez no século VI a.C. na Ásia Menor, na Lídia. Dali seu uso estendeu-se para a Grécia Antiga, e os fenícios disseminaram seu uso por toda a área mediterrânea.O processo de fabricação partia originalmente de um pedaço de metal, que após ser transformado em um disco plano com determinado peso, era cunhado com a imagem do governante ou alguma outra imagem representativa de um rosto em uma de suas faces, enquanto que a outra abrigava geralmente mensagens propagandísticas, entre outras. Até alguns séculos atrás, o disco não possuía limites fixos, motivo pelo qual era frequente o recorte da moeda, que consistia em aparar as rebarbas para confeccionar com elas moedas falsas.O fato de que o valor da moeda residia originalmente em seu material levou muitos soberanos a diminuir o conteúdo em material precioso (geralmente, ligas de prata) ou baixar o peso da peça.O denário romano, por exemplo, surgiu no período republicano como moeda de prata, e terminou, na época de Diocleciano, como uma moeda de cobre, perdendo seu valor através dos séculos. Para manter pelo menos a aparência de valor, muitas moedas de cobre eram tratadas na antiguidade em banhos de sais de prata, que formavam uma fina capa na superfície da moeda. Após um período de breve circulação, esta capa desfazia-se.Ainda que a forma mais comum da moeda seja a de um disco de metal facilmente transportável, em diferentes culturas desenvolveram-se formatos diferentes, indo desde colares de conchas marinhas ou grãos de cacau até gigantescas pedras.
 • La moneda es una pieza de un material resistente, de peso y composición uniforme, normalmente de metal acuñado en forma de disco y con los distintivos elegidos por la autoridad emisora, que se emplea como medida de cambio (dinero) por su valor legal o intrínseco y como unidad de cuenta. También se llama moneda a la divisa de curso legal de un Estado. Su nombre en lenguas romances proviene del latín “moneta”, debido a que la casa en donde se acuñaban en Roma estaba anexa al templo de Juno Moneta diosa de la Memoria, encontrándose esta actividad bajo su protección. La ciencia que estudia las monedas físicas, metálicas, se denomina numismática.El lugar donde se realiza la acuñación de monedas se le conoce con el nombre de "ceca" o "Casa de Moneda". El nombre proviene de una voz del árabe clásico(sikkah), que significa troquel.Por extensión, también se denomina moneda al billete o papel de curso legal.
 • Een munt (als collectivum: kleingeld of muntgeld) is een stuk materie, veelal metaal, dat als geld gebruikt wordt, gewoonlijk in de vorm van een rond, plat schijfje. De waarde van een munt wordt meestal door een overheid of andere uitgevende instantie vastgesteld. Munten hebben gewoonlijk een lagere nominale waarde dan bankbiljetten. Doorgaans staat op een munt de naam van het uitgevende land of instantie, de denominatie, een jaartal en een aantal symbolen; meestal zijn de gegevens (plaats, waarde en jaar) uit de kenmerken van een munt af te leiden. Op al deze karakteristieken van munten bestaan uitzonderingen.Van oudsher was de waarde van een munt gelijk aan de waarde van het materiaal waarvan de munt gemaakt was, maar de meeste munten die tegenwoordig als geld in gebruik zijn, hebben uitsluitend een fiduciaire waarde.
 • 동전(銅錢)은 금속으로 만들어진 화폐의 일종으로, 주화라고도 한다.
 • Txanpona diru bezala erabiltzen den pieza da, orokorrean metalezkoa eta disko formakoa. Txanponak ikertzen dituen zientzia numismatika da.
 • Монетата е метален паричен знак. Това е парче метал, със строго определена форма, тегло, проба и номинал, което има функцията на официално узаконено средство за обращение и разплащане.
 • Madenî para veya eski dilde sikke; altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. madenlerin alaşımından yapılan para. İlkel çağlardan beri ticarette geçerli olan değiş-tokuş yöntemleri yerine, daha kullanışlı bir değişim aracı olarak icad edilmiştir. Sikke kavramı daha çok tarihî madenî paraları tanımlamak için kullanılır. Günümüzde madenî paraları tanımlamak için bozuk para kavramı da kullanılır ancak bozuk para kavramı her zaman 'sadece' madenî paraları kapsamayabilir.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 274628 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6185 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 28 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108552431 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une pièce de monnaie est un morceau de matériau solide, habituellement un métal ou un métalloïde, ayant souvent la forme d’un disque, et la plupart du temps délivré par un gouvernement. Les pièces de monnaie sont utilisées comme argent dans des transactions de toutes sortes, à partir des transactions de tous les jours jusqu’au stockage du vaste nombre de pièces précieuses.
 • 硬貨(こうか)は金属で作られた貨幣である。コイン (coin) ともいわれる。かつて「コイン」は基本的に金や銀の素材金属の価値と額面の差の無い本位通貨として鋳造されることが多かったが、現在は管理通貨制度の下で不換紙幣を補完する役割を担う補助貨幣のみが流通し、素材の価値が額面を大きく下回る。他方、経済学においては『硬貨』はハードカレンシー(国際決済通貨)や本位貨幣を指すことばであり、対義語の『軟貨』(ソフトカレンシー)とは国際決済に用いられない・用いることが出来ない通貨を指す。
 • Per moneta intendiamo tutto quello che viene utilizzato come mezzo di pagamento e intermediario degli scambi e che svolga le funzioni di: misura del valore (moneta come unità di conto); mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi (moneta come strumento di pagamento); fondo di valore (moneta come riserva di valore);La funzione "centrale" della moneta è comunque quella di strumento di pagamento, visto che tutte le altre funzioni sono o conseguenza di tale funzione o condizione favorevole per lo svolgimento di questa stessa funzione.Come scrive il premio Nobel Samuelson: Mentre nell'antichità esistevano soltanto le monete metalliche, consistenti solitamente in dischi di varie dimensioni e composizione, usati come strumenti di pagamento o tesaurizzati, nelle economie moderne alla moneta metallica si è affiancata o sostituita la moneta cartacea, più facile ed economica da produrre e utilizzare, nonché diverse altre tipologie di "monete" immateriali, a cominciare dal deposito bancario (in quest'ultimo caso si parla di "moneta" intesa in senso lato, come strumento di pagamento complementare rispetto alla moneta in senso stretto).
 • Eine Münze (v. lat. moneta) ist meist ein kreisförmiges und relativ zum Durchmesser dünnes, geprägtes oder früher auch gegossenes Zahlungsmittel, das im Allgemeinen als Geld benutzt wird. Sie besteht meist aus einer einheitlichen Metall-Legierung, inzwischen häufiger auch aus verschiedenen Materialien. Eckige Münzen heißen in der Numismatik Klippen und der noch ungeprägte Münzrohling Ronde, Platte bzw. früher Schrötling. Münzen werden heute fast immer durch Münzprägung hergestellt.
 • Монета (лат. moneta) — денежный знак, изготовленный из металла либо другого материала определённой формы, веса и достоинства. Кроме полноценных монет выпускаются разменные, коллекционные, памятные и инвестиционные монеты. Чаще всего монеты изготавливаются из металла методом чеканки и имеют форму правильного круга.
 • Mince jsou jednou z nejstarších forem peněz. Historicky šlo o kusy drahého kovu, nejčastěji zlata nebo stříbra, s vyraženým znakem potvrzujícím jejich hmotnost a kvalitu. Současné mince jsou vyrobeny z kovů, jehož hodnota je zanedbatelná a mince je de facto bankovka vyražená do kovu. Mince jsou dodnes nepostradatelnou součástí měnového systému.
 • 동전(銅錢)은 금속으로 만들어진 화폐의 일종으로, 주화라고도 한다.
 • Txanpona diru bezala erabiltzen den pieza da, orokorrean metalezkoa eta disko formakoa. Txanponak ikertzen dituen zientzia numismatika da.
 • Монетата е метален паричен знак. Това е парче метал, със строго определена форма, тегло, проба и номинал, което има функцията на официално узаконено средство за обращение и разплащане.
 • Madenî para veya eski dilde sikke; altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. madenlerin alaşımından yapılan para. İlkel çağlardan beri ticarette geçerli olan değiş-tokuş yöntemleri yerine, daha kullanışlı bir değişim aracı olarak icad edilmiştir. Sikke kavramı daha çok tarihî madenî paraları tanımlamak için kullanılır. Günümüzde madenî paraları tanımlamak için bozuk para kavramı da kullanılır ancak bozuk para kavramı her zaman 'sadece' madenî paraları kapsamayabilir.
 • Coins are pieces of hard material used primarily as a medium of exchange or legal tender. They are standardized in weight, and produced in large quantities at a mint in order to facilitate trade. They are most often issued by a government.Coins are usually metal or alloy metal, or sometimes made of synthetic materials. They are usually disc shaped. Coins made of valuable metal are stored in large quantities as bullion coins.
 • Moneta – przeważnie metalowy znak pieniężny, o określonej formie, opatrzony znakiem emitenta. Emitent gwarantował umowną wartość monety. Pierwotnie wartość ta zbliżona była do rynkowej wartości kruszców zawartych w monecie.Pierwsze monety powstały w VII w. p.n.e. w Lidii (dzisiejsza Turcja). Były one wykonane z elektrumu (stopu złota i srebra, naturalnie występującego w niektórych rzekach Azji Mniejszej) i miały owalny kształt.
 • Moeda é uma peça confeccionada em um material resistente, geralmente metal, costumeiramente em formato de disco, e empregada como dinheiro. Tradicionalmente, as moedas possuíam valor equivalente ao valor do metal em que eram confeccionadas (cobre, ouro ou prata, por exemplo). A ciência relacionada à coleção de cédulas, moedas e medalhas é a numismática.Os indícios mais antigos de utilização de moedas são da China, no período de 1100 a.C.
 • Az érme, pénzérme vagy fémpénz rögzített minőségű és mennyiségű fémből készült, leggyakrabban korong alakú, törvény által szabályozott módon, rendszerint állami vagy uralkodói fennhatóság alatt álló intézmény által kibocsátott fizetőeszköz.
 • Uang logam atau kadangkala disebut koin (dari bahasa Inggris coin) adalah logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya uang logam berbentuk bulat meski hal ini tidak selalu demikian. Sebuah uang logam biasanya memiliki dua sisi: sisi yang menampilkan nilai uang yang diwakili dan sisi sebaliknya yang biasanya berbentuk gambar.
 • Een munt (als collectivum: kleingeld of muntgeld) is een stuk materie, veelal metaal, dat als geld gebruikt wordt, gewoonlijk in de vorm van een rond, plat schijfje. De waarde van een munt wordt meestal door een overheid of andere uitgevende instantie vastgesteld. Munten hebben gewoonlijk een lagere nominale waarde dan bankbiljetten.
 • Una moneda és una peça d'un material preuat per una comunitat. La ciència que s'encarrega del seu estudi és la numismàtica.
 • La moneda es una pieza de un material resistente, de peso y composición uniforme, normalmente de metal acuñado en forma de disco y con los distintivos elegidos por la autoridad emisora, que se emplea como medida de cambio (dinero) por su valor legal o intrínseco y como unidad de cuenta. También se llama moneda a la divisa de curso legal de un Estado.
rdfs:label
 • Pièce de monnaie
 • Coin
 • Madenî para
 • Mince
 • Moeda (peça)
 • Moneda
 • Moneda (peça de metall)
 • Moneta
 • Moneta
 • Munt (betaalmiddel)
 • Münze
 • Txanpon
 • Uang logam
 • Érme
 • Монета
 • Монета
 • 硬貨
 • 동전
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of