La peinture baroque est liée au mouvement culturel baroque (XVIe - XVIIe siècle) qui est souvent assimilé à l’absolutisme et à la Contre-Réforme.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La peinture baroque est liée au mouvement culturel baroque (XVIe - XVIIe siècle) qui est souvent assimilé à l’absolutisme et à la Contre-Réforme.
 • La pintura barroca es la pintura relacionada con el movimiento cultural barroco. El movimiento a menudo se le identifica con el absolutismo, la Contrarreforma y el renacimiento católico, pero la existencia de importante arte y arquitectura barrocos en países no absolutistas y protestantes por toda Europa Occidental evidencian su amplia popularidad. La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas, y llegó a ser la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes.La mejor y más importante pintura durante el período que comienza alrededor del año 1600 y continúa a lo largo de todo el siglo XVII, y a principios del siglo XVIII se identifica hoy como pintura barroca. El arte barroco se caracteriza por el realismo, los colores ricos e intensos, y fuertes luces y sombras. En oposición al arte renacentista, que normalmente mostraba el momento anterior a ocurrir cualquier acontecimiento, los artistas barrocos elegían el punto más dramático, el momento en que la acción estaba ocurriendo: Miguel Ángel, que trabajó durante el Alto Renacimiento, muestra a su David compuesto y quieto antes de luchar contra Goliat; el David barroco de Bernini es captado en el acto de lanzar la piedra contra el gigante. El arte barroco pretendía evocar la emoción y la pasión en lugar de la tranquila racionalidad que había sido apreciada durante el Renacimiento.Entre los más grandes pintores del período barroco se encuentran Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin, y Vermeer. Caravaggio es heredero de la pintura humanista del Alto Renacimiento. Su enfoque realista de la figura humana, pintada directamente del natural e iluminada dramáticamente contra un fondo oscuro, sorprendió a sus contemporáneos y abrió un nuevo capítulo en la historia de la pintura. La pintura barroca a menudo dramatiza las escenas usando los efectos lumínicos del claroscuro; esto puede verse en obras de Rembrandt, Vermeer, Le Nain y La Tour. El pintor flamenco Antón Van Dyck desarrolló un estilo de retrato cortesano, con gracia, que influyó mucho, especialmente en Inglaterra.La prosperidad de la Holanda del siglo XVII llevó a una enorme producción artística por gran número de pintores altamente especializados, que sólo pintaban el género al que se dedicaban: escenas de género, paisajes, bodegones, retratos o pintura de historia. Los estándares técnicos eran muy altos, y la Edad de Oro holandesa estableció un nuevo repertorio de temas que fueron muy influyentes hasta la llegada del Modernismo.
 • Жи́вопись баро́кко, или баро́чная живопись, — живописные произведения периода барокко в культуре XVI—XVII веков, тогда как в политическом плане исторический период разделяется на абсолютизм и контрреформацию.Живопись барокко характеризуется динамизмом, «плоскостью» и пышностью форм, самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность; яркие примеры — творчество Рубенса и Караваджо.
 • La pintura barroca és perióde pictòric de la història de l'art desenvolupat a Europa. Durant aquest període artístic la pintura adquireix un paper prioritari dins de les manifestacions artístiques. Essent l'expressió característica del pes de la religió en els països catòlics i del gust burgès en els països protestants.Es desenvolupen nous gèneres com els bodegons, paisatges, retrats, escenes costumistes. Igualment, s'enriqueix la iconografia de tipus religiós. Existeix una tendència i una cerca del realisme que es conjuga amb la teatralitat i sovint el dramatisme.El color, la llum i el moviment, són els elements que defineixen la forma pictòrica, mentre que la dinàmica del espai, la visió de les escenes en profunditat, l'estructuració de les composicions mitjançant diagonals i la distribució de taques de llum i color configura l'espai com una cosa dinàmica, on els contorns se dilueixen i les figures perden rellevància davant la unitat de l'escena.
 • Бароковата живопис е живописта свързана с бароковото културно движение. То често се свързва с Абсолютизма, Контрареформацията и католическото възраждане, но съществуването на значимо бароково изкуство и архитектура в неабсолютистките и протестантските страни в Западна Европа подчертава широката му популярност.Бароковата живопис включва голям брой стилове. В най-типичното си проявление, бароковото изкуство се характеризира с голяма драма, дълбоки и богати цветове, наситена светлина и тъмни сенки, но класическите френски барокови художници като Никола Пусен и нидерландските битови художници, като Вермеер, също са включени в тази класификация, поне в англоезичната литература. В противовес на изкуството на Ренесанса, което обикновено изобразява момента преди самото събитие, бароковите художници избират по-драматичен момент, момента на самото действие: Микеланджело, творил по времето на Зрелия ренесанс, изобразява Давид улегнал и спокоен преди битката с Голиат; бароковият "Давид" на Бернини е "уловен" в действие, докато хвърля камъка към гиганта. Бароковото изкуство цели да провокира емоция и страст, замествайки спокойната рационалност, ценена през Ренесанса.Сред най-големите художници от Барока са Караваджо, Рембранд, Рубенс, Веласкес, Пусен и Вермеер. Караваджо е наследник на хуманистичната живопис на Зрелия ренесанс. Реалистичния му подход към човешката фигура, нарисувана директно от живота, с драматично осветление на тъмен фон, шокира съвременниците му и отваря нова глава в историята на изобразителното изкуство. Бароковата живопис често драматизира сцените, използвайки светлосенки; това се вижда най-добре в творбите на Рембранд, Вермеер, братята Льо Нен и Жорж дьо ла Тур. Фламандецът Антонис ван Дайк развива грациозен и внушителен портретен стил, който е изключително влиятелен, особено в Англия.Възходът на Холандия през 17-ти век води до огромно производство на творби на изкуството от голям брой художници, които се специализират и рисуват единствено битови сцени, пейзажи, натюрморти, портрети или исторически платна. Техническите изисквания са много високи. Нидерландският Златен век в изобразителното изкуство въвежда и нов репертоар от теми, който е много популярен до идването на Модернизма.
 • Architetti, scultori e pittori diventano, grazie alle loro opere, il tramite necessario per toccare con efficacia l'animo dei fedeli. Quindi l'arte diventa un mezzo della Chiesa cattolica trionfante per persuadere gli eretici, i dubbiosi, ed arginare la pressione protestante sui confini francesi e italiani. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, l'arte deve avere la capacità di sedurre, commuovere, conquistare il gusto, non più attraverso l'armonia del Rinascimento, ma mediante l'espressione di emozioni forti.Il fascino viscerale dello stile barocco deriva da un diretto coinvolgimento dei sensi. Nella pittura barocca non vi era sollecitazione dell'intelletto e sottigliezza raffinata come nel manierismo, il nuovo linguaggio puntava direttamente allo stomaco, alle viscere, ai sentimenti dell'osservatore - o, più giustamente, dello spettatore. Veniva impiegata un'iconografia il più possibile diretta, semplice, ovvia, ma comunque teatrale.L'arte barocca iniziò a delinearsi nella pittura essenziale, eroica, classica, di Annibale Carracci, che a sua volta trovò ispirazione nell'artista che la critica vede come essenziale e vero precursore del barocco, Antonio Allegri detto il Correggio; un altro importante precedente è l'urbinate Federico Barocci. Una sorta di parallelo è possibile con l'ambito musicale, dove il contrappunto prende piede sostituendo la polifonia, e il tono e l'amalgama orchestrale fa la sua apparizione sempre con maggior insistenza. Dopo almeno due secoli in cui l'arte e la cultura italiana erano stati i fari guida dell'intero continente, il primato comincia a declinare e l'età barocca, in qualche modo, rappresenta un ultimo, spettacolare e importantissimo canto del cigno. Lo stile architettonico nato a Roma, che nella città eterna tocca i suoi punti più alti, cambierà durante il secolo il paesaggio di tutte le città europee; così per la pittura: i percorsi stilistici iniziati a Roma, a Bologna, a Venezia, vengono seguiti e portati alle estreme conseguenze da pittori stranieri come Rembrandt, El Greco, Diego Velázquez, ed essi formeranno nei loro paesi delle influenti scuole che cambieranno definitivamente l'arte e il concetto stesso di opera d'arte. È rimasta Roma a rivaleggiare con le potenze artistiche d'oltralpe, e anzi Roma è il gigantesco laboratorio delle tendenze culturali che s'irraggiano poi in tutta Europa. Ma sarebbe sbagliato considerare il barocco come una sorta di sinonimo del secolo in cui crebbe, il Seicento, questo stile è in realtà solo una delle correnti stilistiche che ha attraversato questi decenni, certo la più importante, ma non l'unica.
 • Die Malerei des Barock wird in der Kunstgeschichte als stilistischer Wandel zur Malerei der Renaissance beschrieben. Ihre Wurzeln und Anfänge liegen im Italien des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Der Epochenbegriff fand seit Mitte des 19. Jahrhunderts Bezeichnung.Rom war das bedeutende Zentrum Italiens im Seicento (17. Jahrhundert). Von den dort ansässigen Malern Annibale Carracci und Michelangelo da Caravaggio gingen die entscheidenden Impulse für die Entwicklung der Malerei im übrigen Europa aus. Die Malerei wurde im Laufe des 17. Jahrhunderts verstärkt funktionalisiert; entweder von der Kirche in den Dienst der gegenreformatorischen Bewegung gestellt oder von den absolutistischen Höfen programmatisch zur Verherrlichung des Regenten eingesetzt. Das Tafelbild entwickelte sich zu einem immer begehrteren Sammelobjekt für Adlige, Könige, Höflinge und das sich emanzipierende Bürgertum.Bedeutende Maler der Barockzeit in Italien sind die Gebrüder Agostino und Annibale Carracci, Michelangelo da Caravaggio, Guido Reni und Giovanni Tiepolo, in Spanien El Greco, Bartolomé Murillo und Diego Velázquez, in Frankreich Nicolas Poussin, Claude Vignon und Claude Lorrain, in Deutschland Adam Elsheimer, Cosmas Damian Asam, Johannes Zick und dessen Sohn Januarius, Joseph Wannenmacher, in Tirol Stephan Kessler und in den Niederlanden Peter Paul Rubens, Rembrandt und Vermeer.
 • Baroque painting is the painting associated with the Baroque cultural movement. The movement is often identified with Absolutism, the Counter Reformation and Catholic Revival, but the existence of important Baroque art and architecture in non-absolutist and Protestant states throughout Western Europe underscores its widespread popularity.Baroque painting encompasses a great range of styles, as most important and major painting during the period beginning around 1600 and continuing throughout the 17th century, and into the early 18th century is identified today as Baroque painting. In its most typical manifestations, Baroque art is characterized by great drama, rich, deep colour, and intense light and dark shadows, but the classicism of French Baroque painters like Poussin and Dutch genre painters such as Vermeer are also covered by the term, at least in English. As opposed to Renaissance art, which usually showed the moment before an event took place, Baroque artists chose the most dramatic point, the moment when the action was occurring: Michelangelo, working in the High Renaissance, shows his David composed and still before he battles Goliath; Bernini's Baroque David is caught in the act of hurling the stone at the giant. Baroque art was meant to evoke emotion and passion instead of the calm rationality that had been prized during the Renaissance.Among the greatest painters of the Baroque period are Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin, and Vermeer. Caravaggio is an heir of the humanist painting of the High Renaissance. His realistic approach to the human figure, painted directly from life and dramatically spotlit against a dark background, shocked his contemporaries and opened a new chapter in the history of painting. Baroque painting often dramatizes scenes using chiaroscuro light effects; this can be seen in works by Rembrandt, Vermeer, Le Nain and La Tour.The Flemish painter Anthony van Dyck developed a graceful but imposing portrait style that was very influential, especially in England.The prosperity of 17th century Holland led to an enormous production of art by large numbers of painters who were mostly highly specialized and painted only genre scenes, landscapes, Still-lifes, portraits or History paintings. Technical standards were very high, and Dutch Golden Age painting established a new repertoire of subjects that was very influential until the arrival of Modernism.
 • Para informações gerais sobre o Barroco:A pintura barroca é uma pintura realista, concentrada nos retratos no interior das casas, nas paisagens, nas naturezas mortas e nas cenas populares (barroco holandês). No norte da Europa, Rembrandt e Vermeer ampliaram os limites do realismo.Por outro lado, a expansão e o fortalecimento do protestantismo fizeram com que os católicos utilizassem a pintura como um instrumento de divulgação da sua doutrina. Na Itália e na Espanha, a Igreja Católica, em clima de militância e Contra-Reforma, pressionava os artistas para que buscassem o realismo mais convincente possível. Características da pintura barroca Composição simétrica, em diagonal - que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Acentuado contraste de claro-escuro (expressão dos sentimentos) - era um recurso que visava a intensificar a sensação de profundidade. Realista, abrangendo todas as camadas sociais. Escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática. A luz não aparece por um meio natural, mas sim projetada para guiar o olhar do observador até o acontecimento principal da obra, como acontece na obra "Vocação de São Mateus", de Caravaggio.
 • バロック絵画(バロックかいが)は、16世紀末から18世紀なかばの西洋芸術運動であるバロック様式に分類される絵画。バロックは絶対王政、カトリック改革、カトリック復興などと深い関連があり、ときには一体化したものと見なされることもあるが、バロック美術とバロック建築の傑作は絶対主義やキリスト教とは無関係に、作品自身が持つ魅力によって広く親しまれ、受け入れられている。もっとも重要で有名なバロック絵画は1600年ごろから18世紀初頭にかけて描かれた。バロック絵画は劇的な描写技法、豊かで深い色彩、強い明暗法などで特徴づけられる。ルネサンス美術とは異なり、バロック美術では大げさで芝居がかったような場面描写が好まれ、動的な躍動感あふれる作品が多く制作された。盛期ルネサンスの代表的な芸術家ミケランジェロは彫刻ダビデ像を、ゴリアテとの戦いを控えて沈思する人物として表現した。一方、バロックの代表的な芸術家ベルニーニは、ゴリアテに向かって石を投げつける瞬間をとらえたダビデ像 (en:David (Bernini)) を制作している。ルネサンス美術で賞賛された冷徹な理性ではなく、バロック美術では一瞬の感情や情熱の表現を追求していた。バロック絵画を代表する画家として、イタリアのカラヴァッジョ、オランダのレンブラント、フェルメール、フランドルのルーベンス、スペインのベラスケス、フランスのプッサンらの名前があげられる。バロック絵画にはカラヴァッジョが多用した明暗法の一種であるキアロスクーロの使用によって劇的な物語性を表現した画家が多い。カラヴァッジョは盛期ルネサンスの人文主義を受け継ぎ、自身が独自に発展させた人物を写実的に描く手法と強烈なキアロスクーロを用いて劇的な効果をもたらす技法は同時代の芸術家たちの大きな影響を与え、西洋美術史に新たな流れを生み出した。その他にフランドルの画家アンソニー・ヴァン・ダイクが描いた優美かつ力強い肖像画も、とくにイングランドで大きな影響を及ぼした絵画である。17世紀オランダの隆盛は巨大な美術市場を形成し、画家たちは風景画、静物画、肖像画、歴史画、風俗画など、さまざまなジャンルに特化した作品を描いた。当時のオランダ人画家たちの絵画技術は非常に高く、20世紀のモダニズム萌芽まで美術界に影響を与え続けた。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1977977 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7770 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 76 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107688956 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • :category:Baroque paintings
prop-fr:commonsTitre
 • la peinture baroque
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • Julián Gállego
prop-fr:nom
 • Bauer
 • Gállego
 • Prater
 • Zuffi
prop-fr:pagesTotales
 • 94 (xsd:integer)
 • 159 (xsd:integer)
 • 397 (xsd:integer)
 • 632 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Andreas
 • Hermann
 • Julián
 • Stefano
prop-fr:sousTitre
 • 9 (xsd:integer)
 • 370 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Les Métamorphoses d'Ovide illustrées par la peinture baroque
 • La Grande histoire de la peinture
 • La peinture baroque
 • La peinture du baroque
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La peinture baroque est liée au mouvement culturel baroque (XVIe - XVIIe siècle) qui est souvent assimilé à l’absolutisme et à la Contre-Réforme.
 • Жи́вопись баро́кко, или баро́чная живопись, — живописные произведения периода барокко в культуре XVI—XVII веков, тогда как в политическом плане исторический период разделяется на абсолютизм и контрреформацию.Живопись барокко характеризуется динамизмом, «плоскостью» и пышностью форм, самые характерные черты барокко — броская цветистость и динамичность; яркие примеры — творчество Рубенса и Караваджо.
 • バロック絵画(バロックかいが)は、16世紀末から18世紀なかばの西洋芸術運動であるバロック様式に分類される絵画。バロックは絶対王政、カトリック改革、カトリック復興などと深い関連があり、ときには一体化したものと見なされることもあるが、バロック美術とバロック建築の傑作は絶対主義やキリスト教とは無関係に、作品自身が持つ魅力によって広く親しまれ、受け入れられている。もっとも重要で有名なバロック絵画は1600年ごろから18世紀初頭にかけて描かれた。バロック絵画は劇的な描写技法、豊かで深い色彩、強い明暗法などで特徴づけられる。ルネサンス美術とは異なり、バロック美術では大げさで芝居がかったような場面描写が好まれ、動的な躍動感あふれる作品が多く制作された。盛期ルネサンスの代表的な芸術家ミケランジェロは彫刻ダビデ像を、ゴリアテとの戦いを控えて沈思する人物として表現した。一方、バロックの代表的な芸術家ベルニーニは、ゴリアテに向かって石を投げつける瞬間をとらえたダビデ像 (en:David (Bernini)) を制作している。ルネサンス美術で賞賛された冷徹な理性ではなく、バロック美術では一瞬の感情や情熱の表現を追求していた。バロック絵画を代表する画家として、イタリアのカラヴァッジョ、オランダのレンブラント、フェルメール、フランドルのルーベンス、スペインのベラスケス、フランスのプッサンらの名前があげられる。バロック絵画にはカラヴァッジョが多用した明暗法の一種であるキアロスクーロの使用によって劇的な物語性を表現した画家が多い。カラヴァッジョは盛期ルネサンスの人文主義を受け継ぎ、自身が独自に発展させた人物を写実的に描く手法と強烈なキアロスクーロを用いて劇的な効果をもたらす技法は同時代の芸術家たちの大きな影響を与え、西洋美術史に新たな流れを生み出した。その他にフランドルの画家アンソニー・ヴァン・ダイクが描いた優美かつ力強い肖像画も、とくにイングランドで大きな影響を及ぼした絵画である。17世紀オランダの隆盛は巨大な美術市場を形成し、画家たちは風景画、静物画、肖像画、歴史画、風俗画など、さまざまなジャンルに特化した作品を描いた。当時のオランダ人画家たちの絵画技術は非常に高く、20世紀のモダニズム萌芽まで美術界に影響を与え続けた。
 • La pintura barroca es la pintura relacionada con el movimiento cultural barroco. El movimiento a menudo se le identifica con el absolutismo, la Contrarreforma y el renacimiento católico, pero la existencia de importante arte y arquitectura barrocos en países no absolutistas y protestantes por toda Europa Occidental evidencian su amplia popularidad.
 • La pintura barroca és perióde pictòric de la història de l'art desenvolupat a Europa. Durant aquest període artístic la pintura adquireix un paper prioritari dins de les manifestacions artístiques. Essent l'expressió característica del pes de la religió en els països catòlics i del gust burgès en els països protestants.Es desenvolupen nous gèneres com els bodegons, paisatges, retrats, escenes costumistes. Igualment, s'enriqueix la iconografia de tipus religiós.
 • Architetti, scultori e pittori diventano, grazie alle loro opere, il tramite necessario per toccare con efficacia l'animo dei fedeli. Quindi l'arte diventa un mezzo della Chiesa cattolica trionfante per persuadere gli eretici, i dubbiosi, ed arginare la pressione protestante sui confini francesi e italiani.
 • Para informações gerais sobre o Barroco:A pintura barroca é uma pintura realista, concentrada nos retratos no interior das casas, nas paisagens, nas naturezas mortas e nas cenas populares (barroco holandês). No norte da Europa, Rembrandt e Vermeer ampliaram os limites do realismo.Por outro lado, a expansão e o fortalecimento do protestantismo fizeram com que os católicos utilizassem a pintura como um instrumento de divulgação da sua doutrina.
 • Бароковата живопис е живописта свързана с бароковото културно движение. То често се свързва с Абсолютизма, Контрареформацията и католическото възраждане, но съществуването на значимо бароково изкуство и архитектура в неабсолютистките и протестантските страни в Западна Европа подчертава широката му популярност.Бароковата живопис включва голям брой стилове.
 • Baroque painting is the painting associated with the Baroque cultural movement.
 • Die Malerei des Barock wird in der Kunstgeschichte als stilistischer Wandel zur Malerei der Renaissance beschrieben. Ihre Wurzeln und Anfänge liegen im Italien des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Der Epochenbegriff fand seit Mitte des 19. Jahrhunderts Bezeichnung.Rom war das bedeutende Zentrum Italiens im Seicento (17. Jahrhundert).
rdfs:label
 • Peinture baroque
 • Barock (Malerei)
 • Baroque painting
 • Pintura barroca
 • Pintura del Barroco
 • Pintura do Barroco
 • Pittura barocca
 • Барокко в живописи
 • Барокова живопис
 • バロック絵画
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:movement of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:mouvement of
is prop-fr:mouvementArtistique of
is prop-fr:style of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of