Le mouvement antinucléaire désigne l'ensemble des personnes et organisations (associations, syndicats, partis politiques) qui s'opposent de façon générale à l'utilisation de l'énergie nucléaire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mouvement antinucléaire désigne l'ensemble des personnes et organisations (associations, syndicats, partis politiques) qui s'opposent de façon générale à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Cette opposition peut s'étendre de la bombe atomique aux armes utilisant l’uranium appauvri, jusqu'à la production d’électricité d’origine nucléaire, l’irradiation des aliments et l’utilisation de la radioactivité.Les opposants au nucléaire soutiennent qu'il existe des solutions alternatives, telles que les économies d'énergie ou les énergies renouvelables et que l'uranium est, de même que les énergies fossiles, une source d'énergie dont l'épuisement est attendu dans quelques décennies.Il existe aussi une opposition spécifique à l'arme nucléaire, que l'on peut qualifier de « mouvement antinucléaire militaire ». Les opposants au nucléaire soutiennent notamment qu'il existe des liens étroits entre le nucléaire civil et militaire, et que le nucléaire civil a une responsabilité lourde dans la prolifération nucléaire.
 • El moviment antinuclear és un moviment social que s'oposa a diverses tecnologies nuclears. Alguns grups d'acció directa, grups ecologistes i organitzacions professionals s'han identificat amb el moviment tant a nivell local, com nacional, i internacional. Els grups antinuclears més importants inclouen la Campanya per al Desarmament Nuclear, Amics de la Terra, Greenpeace i l'Associació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear. L'objectiu inicial del moviment va ser el desarmament nuclear, tot i que des de finals de 1960 l'oposició ha inclòs l'ús de l'energia nuclear. Molts grups antinuclears s'oposen tant a l'energia nuclear com a les armes nuclears. La formació dels partits verds en els anys 1970 i 1980 va ser sovint el resultat directe de la lluita antinuclear.Hi ha hagut moltes manifestacions i protestes antinuclears de grans dimensions. Una de les més grans es va produir al juliol de 1977 a Bilbao, amb unes 200.000 persones. Després de l'accident de Three Mile Island, el 1979, es va celebrar una protesta antinuclear a la ciutat de Nova York, amb la participació de 200.000 persones. El 1981, la major manifestació antinuclear d'Alemanya es va dur a terme per protestar contra la central nuclear de Brokdorf, a l'oest d'Hamburg, prop de 100.000 persones es van trobar cara a cara amb 10.000 agents de policia. La protesta antinuclear més gran va tenir lloc el 12 de juny de 1982, quan un milió de persones es van manifestar a la ciutat de Nova York en contra de les armes nuclears. La protesta de 1983 contra les armes nuclears de Berlín Occidental va aplegar prop de 600.000 participants. Al maig de 1986, arran de la catàstrofe de Txernòbil, s'estima que entre 150.000 i 200.000 persones es van manifestar a Roma per protestar contra el programa nuclear italià.Durant molts anys, després de la catàstrofe de Txernòbil, l'energia nuclear estava fora de l'agenda política en la majoria dels països, i el moviment antinuclear semblava haver guanyat el pols i amb alguns grups antinuclears desmantellats. Però en els anys 2000, arran de les activitats de relacions públiques de la indústria nuclear, els avenços en els dissenys de reactors nuclears, i les preocupacions sobre el canvi climàtic, les qüestions d'energia nuclear va tornar en les discussions de la política energètica d'alguns països. Però l'accident nuclear japonès, el 2011, va sotragar el renaixement de la indústria de l'energia nuclear i va reviure les passions antinuclears a tot el món, posant els governs a la defensiva. A partir del 2011, països com Austràlia, Àustria, Dinamarca, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Israel, Malàisia, Nova Zelanda i Noruega continuen oposant-se a l'energia nuclear. Alemanya i Suïssa estan eliminant l'energia nuclear.
 • El movimiento antinuclear es la respuesta organizativa que reúne a personas, organizaciones, partidos políticos con un compromiso expreso antinuclear y ecologista. El movimiento surge en respuesta a la peligrosidad del uso, desarrollo y expansión tanto civil como militar de la tecnología nuclear.
 • Ruch antynuklearny – ruch społeczny sprzeciwiający się wykorzystywaniu energii atomowej. Dąży on zarówno do rozbrojenia atomowego, jak i rezygnacji z produkcji energii atomowej na użytek cywilny. Domaga się zastąpienia jej przez technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii. Zalicza się do nowych ruchów społecznych.Początki ruchu antynuklearnego sięgają "marszów wielkanocnych" – zapoczątkowanych w 1958 roku demonstracji przeciw zbrojeniom nuklearnym organizowanych przez Campaign for Nuclear Disarmament (Kampanię na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego). Raz do roku wielotysięczna manifestacja przechodziła pieszo 85 km z Londynu do Aldermaston (miejscowości, w której znajdował się ośrodek badań atomowych). Ruch szybko ogarnął także inne kraje. Największym poparciem społecznym cieszył się pod koniec lat 80., po katastrofie w Czarnobylu w roku 1986. W Polsce w roku 1989 protesty społeczne przyczyniły się do przerwania budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. W 2012 roku podczas referendum lokalnego w Gąskach 94% biorących w nim udział mieszkańców sprzeciwiło się budowie EJ w swojej okolicy.Główne argumenty ruchu antynuklearnego: wysokie ryzyko inwestycyjne oraz koszty inwestycyjne, eksploatacyjne i likwidacji elektrowni jądrowych oraz związane z tym zaangażowanie państwa w gwarancje komercyjnych kredytów negatywny wpływ na zatrudnienie i rozwój gospodarczy produkcja energii atomowej powoduje powstanie toksycznych odpadów, których transport i składowanie mogą być niebezpieczne; odpady te stanowią ponadto obciążenie dla przyszłych pokoleń, co kłóci się z zasadą zrównoważonego rozwoju. Odpady powstają na każdym etapie cyklu paliwowego: od wydobycia i przetwarzania rudy uranu, w elektrowni oraz przy przetwarzaniu wypalonego paliwa. trudno oddzielić cywilne i militarne wykorzystanie energii atomowej, gdyż wiele krajów traktuje elektrownie atomowe jako pierwszy krok na drodze do stworzenia własnego arsenału jądrowego energetyka atomowa wiąże się z koniecznością centralizacji władzy i kontroli elektrownie atomowe mogą być celem zamachów terrorystycznych rozwój energetyki jądrowej powoduje zaniechanie działań na rzecz poszanowania energii oraz zahamowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii uzależnienie kraju od importu zagranicznej technologii i dostaw uranu negatywny wpływ na zdrowie osób mieszkających w pobliżu reaktorów taniejąca alternatywa w postaci odnawialnych źródeł energiiW Polsce organizacje antynuklearne to m.in.: Greenpeace, Koalicja Klimatyczna, Polski Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie Klub Gaja.Zaplecze eksperckie zapewniają ruchowi antynuklearnemu liczne think tanki takie jak Rocky Mountain Institute, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielony Instytut czy Fundacja im. Heinricha Bölla.Krytycy ruchu antynuklearnego twierdzą często, że energia atomowa jest nieszkodliwa dla środowiska, gdyż nie powoduje emisji dwutlenku węgla. Jednak wydobycie i przetwarzanie rudy uranowej przez odkrywkowe wydobycie uranu (jak w Namibii, Gabonie czy australijskim Kakadu National Park) powoduje degradację terenu, stosunków hydrogeologicznych oraz skażenie wód gruntowych i powierzchniowych pierwiastkami promieniotwórczymi oraz kwasami używanymi do ekstrakcji uranu ze skały macierzystej. Powoduje też uwolnienie radioaktywnych gazów i pyłów, które roznoszone są przez wiatr.Samo wydobycie rudy, procesy jej przetwarzania, międzykontynentalny transport paliwa jest także źródłem emisji dwutlenku węgla.Nie sposób też przewidzieć jak będą oddziaływały na biosferę składowane odpady, które wykazują radiotoksyczność przez kilkaset do setek tysięcy lat. Już dzisiaj notuje się skażenie wód gruntowych w okolicach tymczasowych składowisk.Co więcej, nie można bagatelizować negatywnych konsekwencji dla zdrowia osób mieszkających w pobliżu elektrowni atomowych. Niezależna grupa ekspercka Federalnego Urzędu ds. Ochrony przed Promieniowaniem (Bundesamt für Strahlenschutz) potwierdziła wyniki i prawidłowość metodologii badań z 2003 r. nad zachorowalnością dzieci na nowotwory (publikacja w 2007 r.). Nie dowiedziono związku między wzrostem liczby zachorowań na nowotwory i białaczkę u dzieci do piątego roku życia mieszkających w promieniu 5 km od elektrowni atomowej.
 • Il movimento anti-nucleare è un movimento sociale internazionale che si oppone all'uso delle varie tecnologie nucleari. Molte organizzazioni di base, gruppi di professionisti e partiti politici si sono identificati con il movimento. L'obiettivo iniziale è stato il disarmo dalle armi atomiche, ma in seguito l'interesse ha iniziato a spostarsi verso altre questioni, soprattutto l'uso dell'energia nucleare.
 • 反核運動(はんかくうんどう、英:anti-nuclear movement)とは、原子力即ち核エネルギーの使用に反対する社会運動である。反原子力運動(はんげんしりょくうんどう)や核廃絶運動(かくはいぜつうんどう)ともいう。
 • The anti-nuclear movement is a social movement that opposes various nuclear technologies. Some direct action groups, environmental groups, and professional organisations have identified themselves with the movement at the local, national, and international level. Major anti-nuclear groups include Campaign for Nuclear Disarmament, Friends of the Earth, Greenpeace, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, and the Nuclear Information and Resource Service. The initial objective of the movement was nuclear disarmament, though since the late 1960s opposition has included the use of nuclear power. Many anti-nuclear groups oppose both nuclear power and nuclear weapons. The formation of green parties in the 1970s and 1980s was often a direct result of anti-nuclear politics.There have been many large anti-nuclear demonstrations and protests. A protest against nuclear power occurred in July 1977 in Bilbao, Spain, with up to 200,000 people in attendance. Following the Three Mile Island accident in 1979, an anti-nuclear protest was held in New York City, involving 200,000 people. In 1981, Germany's largest anti-nuclear power demonstration took place to protest against the Brokdorf Nuclear Power Plant west of Hamburg; some 100,000 people came face to face with 10,000 police officers. The largest anti-nuclear protest was held on June 12, 1982, when one million people demonstrated in New York City against nuclear weapons. A 1983 nuclear weapons protest in West Berlin had about 600,000 participants. In May 1986, following the Chernobyl disaster, an estimated 150,000 to 200,000 people marched in Rome to protest against the Italian nuclear program.For many years after the 1986 Chernobyl disaster nuclear power was off the policy agenda in most countries, and the anti-nuclear power movement seemed to have won its case. Some anti-nuclear groups disbanded. In the 2000s (decade), however, following public relations activities by the nuclear industry, advances in nuclear reactor designs, and concerns about climate change, nuclear power issues came back into energy policy discussions in some countries. The 2011 Japanese nuclear accidents subsequently undermined the nuclear power industry's proposed renaissance and revived anti-nuclear passions worldwide, putting governments on the defensive. As of 2013, countries such as Australia, Austria, Denmark, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lichtenstein, Luxembourg, Malta, Portugal, Israel, Malaysia, New Zealand, and Norway remain opposed to nuclear power. Germany and Switzerland are phasing-out nuclear power.Globally, more nuclear power reactors have closed than opened in recent years.
 • De antikernenergiebeweging (afgekort tot AKB) is een internationale beweging die samen met onder meer de kraakbeweging behoort tot de nieuwe sociale bewegingen. Sommige organisaties die hieruit zijn voortgekomen worden, net als andere op een ideaal gerichte organisaties (zoals die voor de Derde Wereld) tegenwoordig wel niet-gouvernementele organisaties (ngo's) genoemd.De kernenergiebeweging brengt de gevaren naar voren die volgens haar het gebruik van kernenergie met zich mee brengt. De middelen die de beweging gebruikt om het doel (het stoppen van kernenergie) te bereiken, variëren erg, maar voorlichting en directe actie zijn twee belangrijke poten.De belangrijkste argumenten van de AKB zijn: onveiligheid van de kerncentrales en het afval, vervuiling door uraniummijnbouw en radioactief afval en de relatie tussen kernenergie en kernwapens. In de jaren zeventig was ook de kritiek op (de rol van) technologie (in de maatschappij) en het grootschalige en het ondemocratische karakter van kernenergie een belangrijk argument.De hoogtijdagen beleefde de antikernenergiebeweging in Nederland in de periode 1974-1982.
 • Anti-Atomkraft-Bewegungen sind Soziale Bewegungen in einigen Ländern, die sich gegen eine zivile Nutzung der Kernenergie wenden.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 146856 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 41478 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 234 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109790500 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Demonstrations and protests against nuclear technology
prop-fr:commonsTitre
 • les manifestations antinucléaires
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le mouvement antinucléaire désigne l'ensemble des personnes et organisations (associations, syndicats, partis politiques) qui s'opposent de façon générale à l'utilisation de l'énergie nucléaire.
 • El movimiento antinuclear es la respuesta organizativa que reúne a personas, organizaciones, partidos políticos con un compromiso expreso antinuclear y ecologista. El movimiento surge en respuesta a la peligrosidad del uso, desarrollo y expansión tanto civil como militar de la tecnología nuclear.
 • Il movimento anti-nucleare è un movimento sociale internazionale che si oppone all'uso delle varie tecnologie nucleari. Molte organizzazioni di base, gruppi di professionisti e partiti politici si sono identificati con il movimento. L'obiettivo iniziale è stato il disarmo dalle armi atomiche, ma in seguito l'interesse ha iniziato a spostarsi verso altre questioni, soprattutto l'uso dell'energia nucleare.
 • 反核運動(はんかくうんどう、英:anti-nuclear movement)とは、原子力即ち核エネルギーの使用に反対する社会運動である。反原子力運動(はんげんしりょくうんどう)や核廃絶運動(かくはいぜつうんどう)ともいう。
 • Anti-Atomkraft-Bewegungen sind Soziale Bewegungen in einigen Ländern, die sich gegen eine zivile Nutzung der Kernenergie wenden.
 • The anti-nuclear movement is a social movement that opposes various nuclear technologies. Some direct action groups, environmental groups, and professional organisations have identified themselves with the movement at the local, national, and international level. Major anti-nuclear groups include Campaign for Nuclear Disarmament, Friends of the Earth, Greenpeace, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, and the Nuclear Information and Resource Service.
 • El moviment antinuclear és un moviment social que s'oposa a diverses tecnologies nuclears. Alguns grups d'acció directa, grups ecologistes i organitzacions professionals s'han identificat amb el moviment tant a nivell local, com nacional, i internacional. Els grups antinuclears més importants inclouen la Campanya per al Desarmament Nuclear, Amics de la Terra, Greenpeace i l'Associació Internacional de Metges per a la Prevenció de la Guerra Nuclear.
 • De antikernenergiebeweging (afgekort tot AKB) is een internationale beweging die samen met onder meer de kraakbeweging behoort tot de nieuwe sociale bewegingen. Sommige organisaties die hieruit zijn voortgekomen worden, net als andere op een ideaal gerichte organisaties (zoals die voor de Derde Wereld) tegenwoordig wel niet-gouvernementele organisaties (ngo's) genoemd.De kernenergiebeweging brengt de gevaren naar voren die volgens haar het gebruik van kernenergie met zich mee brengt.
 • Ruch antynuklearny – ruch społeczny sprzeciwiający się wykorzystywaniu energii atomowej. Dąży on zarówno do rozbrojenia atomowego, jak i rezygnacji z produkcji energii atomowej na użytek cywilny. Domaga się zastąpienia jej przez technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii.
rdfs:label
 • Mouvement antinucléaire
 • Anti-Atomkraft-Bewegung
 • Anti-nuclear movement
 • Antikernenergiebeweging
 • Moviment antinuclear
 • Movimento anti-nucleare
 • Movimiento antinuclear
 • Ruch antynuklearny
 • 反核運動
 • 반핵 운동
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:objectifs of
is prop-fr:origine of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of