Un monocristal ou matériau monocristallin est un matériau solide constitué d'un seul et unique cristal, par opposition avec un polycristal ou matériau polycristallin, constitué lui d'une multitude de petits cristaux de taille et d'orientation variées.De façon exceptionnelle, on peut en trouver dans la nature, pour le béryl, le quartz, le gypse; la mine de Naica (Mexique) comporte des monocristaux de gypse atteignant treize mètres .↑ reportage Arte sur les cristaux géants de la mine de Naica [1]

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un monocristal ou matériau monocristallin est un matériau solide constitué d'un seul et unique cristal, par opposition avec un polycristal ou matériau polycristallin, constitué lui d'une multitude de petits cristaux de taille et d'orientation variées.De façon exceptionnelle, on peut en trouver dans la nature, pour le béryl, le quartz, le gypse; la mine de Naica (Mexique) comporte des monocristaux de gypse atteignant treize mètres .
 • Монокристалл — отдельный однородный кристалл, имеющий непрерывную кристаллическую решётку и иногда имеющий анизотропию физических свойств. Внешняя форма монокристалла обусловлена его атомно-кристаллической решёткой и условиями (в основном скоростью и однородностью) кристаллизации. Медленно выращенный монокристалл почти всегда приобретает хорошо выраженную естественную огранку, в неравновесных условиях (средняя скорость роста) кристаллизации огранка проявляется слабо. При ещё большей скорости кристаллизации вместо монокристалла образуются однородные поликристаллы и поликристаллические агрегаты, состоящие из множества различно ориентированных мелких монокристаллов. Примерами огранённых природных монокристаллов могут служить монокристаллы кварца, каменной соли, исландского шпата, алмаза, топаза. Большое промышленное значение имеют монокристаллы полупроводниковых и диэлектрических материалов, выращиваемые в специальных условиях. В частности, монокристаллы кремния и искусственных сплавов элементов III (третьей) группы с элементами V (пятой) группы таблицы Менделеева (например GaAs Арсенид галлия) являются основой современной твердотельной электроники.Монокристаллы металлов и их сплавов не обладают особыми свойствами и практически не применяются.Монокристаллы сверхчистых веществ обладают одинаковыми свойствами независимо от способа их получения.Кристаллизация происходит вблизи температуры плавления(конденсации) из газообразного (например иней и снежинки), жидкого (наиболее часто) и твёрдого аморфного состояний с выделением тепла.Кристаллизация из газа или жидкости обладает мощным очищающим механизмом: химический состав медленно выращенных монокристаллов практически идеален. Почти все загрязнения остаются (накапливаются) в жидкости или газе. Это происходит потому, что при росте кристаллической решётки происходит самопроизвольный подбор нужных атомов (молекул для молекулярных кристаллов) не только по их химическим свойствам (валентности), а также по размеру.Современной технике уже не хватает небогатого набора свойств естественных кристаллов (особенно для создания полупроводниковых лазеров), и учёные придумали метод создания кристаллоподобных веществ с промежуточными свойствами путём выращивания чередующихся сверхтонких (единицы - десятки нанометров) слоёв кристаллов с похожими параметрами кристаллических решёток.
 • Monokryształ – materiał będący w całości jednym kryształem (np. kryształ cukru, soli, półprzewodnika). Monokryształ może zawierać w całej swej objętości niewielką ilość defektów tejże struktury, a jego zewnętrzna forma nie musi odzwierciedlać struktury krystalicznej.Proces uzyskiwania monokryształów nazywa się monokrystalizacją. Wyróżnia się następujące metody otrzymywania monokryształów: przez powolne odparowanie rozpuszczalnika przez powolne ochładzanie roztworu przez powolną dyfuzję rozpuszczalników w fazie ciekłej przez powolną dyfuzję reagentów przez dyfuzję par przez sublimację przez wyciągania ze stopionej substancji (metoda Czochralskiego) metoda wiszącej kropli metoda kropli typu „sandwich” metoda mikro-mostka metoda Bridgmana-Stockbargera (z substancji stopionych) metoda Verneuila metoda beztyglowa
 • A single crystal or monocrystalline solid is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain boundaries. The absence of the defects associated with grain boundaries can give monocrystals unique properties, particularly mechanical, optical and electrical, which can also be anisotropic, depending on the type of crystallographic structure. These properties, in addition to making them precious in some gems, are industrially used in technological applications, especially in optics and electronics.Because entropic effects favor the presence of some imperfections in the microstructure of solids, such as impurities, inhomogeneous strain and crystallographic defects such as dislocations, perfect single crystals of meaningful size are exceedingly rare in nature, and are also difficult to produce in the laboratory, though they can be made under controlled conditions. On the other hand, imperfect single crystals can reach enormous sizes in nature: several mineral species such as beryl, gypsum and feldspars are known to have produced crystals several metres across.The opposite of a single crystal is an amorphous structure where the atomic position is limited to short range order only.In between the two extremes exist polycrystalline, which is made up of a number of smaller crystals known as crystallites, and paracrystalline phases.
 • Az egykristály vagy más néven monokristály egy folytonos rácsszerkezetű kristály, amelyben az atomok szabályos geometriai rendben helyezkednek el. Az ideális egykristályban nincsenek rácshibák, diszlokációk.A rácshibák nélküli egykristályoknak egyedülálló tulajdonságaik vannak, különösen elektromos, mechanikai és optikai szempontból. E tulajdonságok – a kristály szerkezetétől függően – lehetnek anizotrópok is, és ezeket a kristályrácsba beépített idegen atomok (szennyezett kristály) is befolyásolják.A természetben ritka az egykristályok előfordulása. Ennek oka az entrópikus hatás miatt kialakuló inhomogenitások, szennyezések, rácshibák. Laboratóriumban nem könnyű feladat előállítani egykristályt, de elvégezhető megfelelő ellenőrzés mellett.A természetben több nagy méretű, nem teljesen tiszta kristály található (berill, gipsz, földpátok stb.), néha többméteres méretben. Egykristályt is találtak már nagy méretbenAz egykristály ellentéte az amorf (formátlan) szerkezet. Itt a szilárd anyag olyan gyorsan alakult ki (általában egy magmás kőzetben lehűlve), hogy nem tudott kialakulni a kristályszerkezet.Az egykristályok és az amorf szerkezet közé esik a polikristály, amely mikroszkopikus egykristály darabkákból felépült kristály. A krisztallithatárokon igen gyakran idegen anyagok helyezkednek el.A polikristályos szerkezetű anyag tulajdonságai eltérnek az egykristályos szerkezetűétől. Félvezető eszközök készítéséhez nem alkalmazható.A parakristály szerkezetében rövid és középhosszúságú kristályszerkezetek váltják egymást.
 • Ein Einkristall oder Monokristall ist ein makroskopischer Kristall, dessen Bausteine (Atome, Ionen oder Moleküle) ein durchgehendes einheitliches, homogenes Kristallgitter bilden. Dies unterscheidet Einkristalle von polykristallinen Aggregaten, verzwillingten Kristallen oder amorphen Substanzen.
 • Een eenkristal of monokristal is een kristal waarvan de bouwstenen (atomen, ionen of moleculen) een enkel, homogeen kristalrooster vormen. Hierin onderscheidt het eenkristal zich van polykristallijne samenstellingen, tweelingkristallen en amorfe stoffen.Eenkristallen komen natuurlijk voor, maar worden in diverse vakgebieden ook kunstmatig gemaakt.In met name de halfgeleidertechnologie is het laten groeien van siliciumeenkristallen door middel van zonesmelten een belangrijke stap in het productieproces.
 • 単結晶(たんけっしょう、single crystal, monocrystal)とは結晶のどの位置であっても、結晶軸の方向が変わらないものをいう。単結晶の集合体が多結晶である。
 • Um monocristal ou sólido monocristalino é um material no qual o retículo cristalino da amostra inteira é contínua e sem rupturas até suas bordas, sem contornos de grão. A ausência de defeitos associado com contornos de grão pode dar aos monocristais propriedades únicas, particularmente mecânicas, ópticas e elétricas, as quais podem também ser anisotrópicas, dependendo do tipo de estrutura cristalográfica. Estas propriedades, em adição os fazem preciosos em algumas gemas, são explorados em aplicações tecnológicas, especialmente em óptica e eletrônica. Porque efeitos entrópicos favorecem a presença de algumas imperfeições na microestrutura de sólidos, tais como impurezas, tensões não uniformes e defeitos cristalográficos tais como deslocamentos, monocristais perfeitos de tamanho significativo são extremamente raros na natureza, e também são difíceis de produzir em laboratório, embora eles possam ser feitos sob condições controladas. Por outro lado, monocristais imperfeitos podem atingir enormes tamanhos na natureza: várias espécies minerais tais como berilo, gesso e feldspatos são conhecidos por terem produzido cristais de vários metros.O oposto de um cristal único é uma estrutura amorfa, onde a posição atômica se limita a apenas uma ordem de curto alcance. Entre os dois extremos existe o policristalino, que é composto de uma série de cristais menores, conhecidos como cristalitos, e fases paracristalinas.
 • Un monocristallo (o solido monocristallino) è un materiale in cui il reticolo cristallino è continuo e ininterrotto nell'intero campione, senza bordi di grano, i quali possono avere effetti significativi sulle proprietà fisiche ed elettriche del materiale.Dato che gli effetti entropici favoriscono la presenza, nella microstruttura dei solidi, di imperfezioni e difetti cristallografici, come le distorsioni e le dislocazioni, i monocristalli di considerevole dimensioni sono estremamente rari in natura, e sono anche difficili da produrre in laboratorio, sebbene possano essere creati sotto condizioni controllate.L'opposto di un singolo cristallo è una struttura amorfa, in cui l'ordine nelle posizioni atomiche è limitato soltanto al breve raggio. Tra i due estremi esistono le fasi policristallina e paracristallina, costituiti di un numero di cristalli più piccoli noti come cristalliti.
 • Někdy myšleno též objemový monokrystal.Monokrystal je makroskopický krystal se zanedbatelnými poruchami krystalové struktury. V polovodičové technice mluvíme o tenkovrstvých monokrystalech vyráběných epitaxí, nebo o objemových monokrystalech, které se zhotovují nejčastěji tažením z kapalné fáze.Základní podmínkou vzniku monokrystalu je řízení přeměny taveniny takovým způsobem, aby se celá krystalizace uskutečnila z jednoho zárodku. Toho dosáhneme přiložením rovinného povrchu zárodku o nepatrně nižší teplotě než je rovnovážná teplota krystalizace, což má za následek snížení teploty kapalné fáze v okolí styčné plochy a tím splnění termodynamické podmínky růstu krystalu. Rychlost růstu sleduje rychlost posuvu mezifázového rozhraní a ta je zase dána velikostí podchlazení. Pro splnění podmínky vzniku kvalitního monokrystalu kterou je planární růst je nutné aby nebylo podchlazení velké, z toho pak plyne, že běžné rychlosti růstu kvalitního monokrystalu jsou řádově milimetry za hodinu. Pro zajištění toku tepla z kapalné fáze do krystalu musí být trvale zajištěn teplotní gradient na mezifázovém rozhraní, proto je nutné teplo řízeným způsobem odvádět. Dále je nutné, aby se vznikající krystal posouval směrem od taveniny, nebo aby se posouval teplotní gradient v opačném směru. Krystalová orientace matečného zárodku přímo určuje orientaci rostoucího krystalu.
 • Un monocristal es un material en el que la red cristalina es continua y no está interrumpida por bordes de grano hasta los bordes de la muestra. Como los bordes pueden tener efectos importantes en las propiedades físicas de un material, los monocristales tienen interés para la industria y para la investigación académica.Los efectos de la entropía favorecen la presencia de imprefecciones en la microestructura de los sólidos, como impurezas, tensiones inhomogéneas o defectos cristalográficos como dislocaciones. Sin embargo, este no impide la formación de monocristales, y se conocen especies minerales como el berilo que forman de forma natural monocristales con un diámetro del orden de un metro. En el laboratorio se usan técnicas de crecimiento lento para evitar la nucleación y favorecer el crecimiento lento de monocristales de tamaño adecuado, por ejemplo, para la difracción de rayos X.El opuesto de un monocristal están los vidrios, estructuras amorfas donde no hay correlación a largo alcance entre las posiciones atómicas. Entre los dos extremos están los materiales policristalinos.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2491568 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1047 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 14 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111003017 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un monocristal ou matériau monocristallin est un matériau solide constitué d'un seul et unique cristal, par opposition avec un polycristal ou matériau polycristallin, constitué lui d'une multitude de petits cristaux de taille et d'orientation variées.De façon exceptionnelle, on peut en trouver dans la nature, pour le béryl, le quartz, le gypse; la mine de Naica (Mexique) comporte des monocristaux de gypse atteignant treize mètres .↑ reportage Arte sur les cristaux géants de la mine de Naica [1]
 • Ein Einkristall oder Monokristall ist ein makroskopischer Kristall, dessen Bausteine (Atome, Ionen oder Moleküle) ein durchgehendes einheitliches, homogenes Kristallgitter bilden. Dies unterscheidet Einkristalle von polykristallinen Aggregaten, verzwillingten Kristallen oder amorphen Substanzen.
 • 単結晶(たんけっしょう、single crystal, monocrystal)とは結晶のどの位置であっても、結晶軸の方向が変わらないものをいう。単結晶の集合体が多結晶である。
 • Az egykristály vagy más néven monokristály egy folytonos rácsszerkezetű kristály, amelyben az atomok szabályos geometriai rendben helyezkednek el. Az ideális egykristályban nincsenek rácshibák, diszlokációk.A rácshibák nélküli egykristályoknak egyedülálló tulajdonságaik vannak, különösen elektromos, mechanikai és optikai szempontból.
 • Monokryształ – materiał będący w całości jednym kryształem (np. kryształ cukru, soli, półprzewodnika). Monokryształ może zawierać w całej swej objętości niewielką ilość defektów tejże struktury, a jego zewnętrzna forma nie musi odzwierciedlać struktury krystalicznej.Proces uzyskiwania monokryształów nazywa się monokrystalizacją.
 • Um monocristal ou sólido monocristalino é um material no qual o retículo cristalino da amostra inteira é contínua e sem rupturas até suas bordas, sem contornos de grão. A ausência de defeitos associado com contornos de grão pode dar aos monocristais propriedades únicas, particularmente mecânicas, ópticas e elétricas, as quais podem também ser anisotrópicas, dependendo do tipo de estrutura cristalográfica.
 • Un monocristal es un material en el que la red cristalina es continua y no está interrumpida por bordes de grano hasta los bordes de la muestra.
 • Een eenkristal of monokristal is een kristal waarvan de bouwstenen (atomen, ionen of moleculen) een enkel, homogeen kristalrooster vormen.
 • A single crystal or monocrystalline solid is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain boundaries. The absence of the defects associated with grain boundaries can give monocrystals unique properties, particularly mechanical, optical and electrical, which can also be anisotropic, depending on the type of crystallographic structure.
 • Монокристалл — отдельный однородный кристалл, имеющий непрерывную кристаллическую решётку и иногда имеющий анизотропию физических свойств. Внешняя форма монокристалла обусловлена его атомно-кристаллической решёткой и условиями (в основном скоростью и однородностью) кристаллизации. Медленно выращенный монокристалл почти всегда приобретает хорошо выраженную естественную огранку, в неравновесных условиях (средняя скорость роста) кристаллизации огранка проявляется слабо.
 • Un monocristallo (o solido monocristallino) è un materiale in cui il reticolo cristallino è continuo e ininterrotto nell'intero campione, senza bordi di grano, i quali possono avere effetti significativi sulle proprietà fisiche ed elettriche del materiale.Dato che gli effetti entropici favoriscono la presenza, nella microstruttura dei solidi, di imperfezioni e difetti cristallografici, come le distorsioni e le dislocazioni, i monocristalli di considerevole dimensioni sono estremamente rari in natura, e sono anche difficili da produrre in laboratorio, sebbene possano essere creati sotto condizioni controllate.L'opposto di un singolo cristallo è una struttura amorfa, in cui l'ordine nelle posizioni atomiche è limitato soltanto al breve raggio.
 • Někdy myšleno též objemový monokrystal.Monokrystal je makroskopický krystal se zanedbatelnými poruchami krystalové struktury. V polovodičové technice mluvíme o tenkovrstvých monokrystalech vyráběných epitaxí, nebo o objemových monokrystalech, které se zhotovují nejčastěji tažením z kapalné fáze.Základní podmínkou vzniku monokrystalu je řízení přeměny taveniny takovým způsobem, aby se celá krystalizace uskutečnila z jednoho zárodku.
rdfs:label
 • Monocristal
 • Eenkristal
 • Egykristály
 • Einkristall
 • Monocristal
 • Monocristal
 • Monocristallo
 • Monokrystal
 • Monokryształ
 • Single crystal
 • Монокристалл
 • 単結晶
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of