La modulation de fréquence ou MF ou FM est un mode de modulation consistant à transmettre un signal par la modulation de la fréquence d'un signal porteur (porteuse).On parle de modulation de fréquence par opposition à la modulation d'amplitude. En modulation de fréquence, l'information est portée par une modification de la fréquence de la porteuse, et non par une variation d'amplitude.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La modulation de fréquence ou MF ou FM est un mode de modulation consistant à transmettre un signal par la modulation de la fréquence d'un signal porteur (porteuse).On parle de modulation de fréquence par opposition à la modulation d'amplitude. En modulation de fréquence, l'information est portée par une modification de la fréquence de la porteuse, et non par une variation d'amplitude. La modulation de fréquence est plus robuste que la modulation d'amplitude pour transmettre un message dans des conditions difficiles (atténuation et bruit importants).Pour des signaux numériques, on utilise une variante appelée frequency-shift keying ou FSK. La FSK utilise un nombre limité de fréquences discrètes.
 • In telecomunicazioni la modulazione di frequenza, sigla FM (dall'analogo termine inglese frequency modulation), è una delle tecniche di trasmissione utilizzate per trasmettere informazioni utilizzando la variazione di frequenza dell'onda portante. Appartiene alle modulazioni ad onda continua, ovvero quelle che modulano una portante sinusoidale, e tra queste in particolare appartiene a quelle che effettuano modulazione angolare (non lineare) dato che insiste sulla fase della portante. Nella FM vi è un legame lineare tra deviazione di frequenza e messaggio.
 • Frekuentzia Modulatua (FM) seinale elektrikoak uhin elektromagnetiko bidez igortzeko irrati frekuentzian modulatzeko era bat da. Irrati programak FM modulazioaz igortzeko erreserbatua dagoen banda (frekuentzia tartea) ere FM deitu ohi da: 88-108 MHz tartea.AM modulazioak baino kalitate hobea dauka zaratak eragin gutxiago daukalako, baina banda zabalera handiagoa erabiltzen du. FM banda goi frekuentziakoa denez AM banda baino distantzia gutxiagora igortzen da.
 • 周波数変調(しゅうはすうへんちょう、FM、英語: frequency modulation)とは、情報を搬送波の周波数の変化で伝達する変調方式である。FMラジオ放送、アマチュア無線、業務無線(航空交通管制を除く。航空交通管制では振幅変調が利用されている)などに広く利用される。
 • Честотната модулация (ЧМ) (на английски: frequency modulation (FM) ) е термин въведен и използван в радиотехниката. Свързан е с обясняване обработката на синусоидални сигнали и представлява вид аналогова модулация. При този процес се осъществява обработка на един основен (носещ) синусоидален сигнал с друг модулиращ информационен сигнал. В резултат, без да се променя амплитудата на носещия синусоидален сигнал се променя пропорционално неговата моментна честота, по закон свързан с промените на модулиращия информационен сигнал.
 • La freqüència modulada (FM) és un tipus de modulació angular que consisteix en modificar la freqüència instantània de l'ona portadora en funció de les variacions del senyal d'informació o modulador. Com a modulació angular, és molt més resistent al soroll que una modulació d'amplitud, com podria ser la modulació AM o doble banda lateral, ja que el soroll se suma a l'amplitud de la portadora però no afecta a la seva freqüència, que és precisament on està codificada la informació.En telecomunicacions, la freqüència modulada (FM) o la modulació de freqüència és una modulació angular que transmet informació a través d'una ona portadora variant la seva freqüència (contrastant aquesta amb l'amplitud modulada o modulació d'amplitud (AM), on l'amplitud de l'ona és variada mentre que la seva freqüència es manté constant). En aplicacions analògiques, la freqüència instantània del senyal modulat és proporcional al valor instantani del senyal modulador. Dades digitals poden ser enviats per el desplaçament de l'ona de freqüència entre un conjunt de valors discrets, una modulació coneguda com fsk.La freqüència modulada és utilitzat normalment en les radiofreqüències de molt alta freqüència per l'alta fidelitat de la radiodifusió de la música i la parla (vegeu Ràdio FM). El so de la televisió analògica també és difós per mitjà de FM. Un formulari de banda estreta s'utilitza per a comunicacions de veu a la ràdio comercial i en les configuracions d'aficionats. El tipus utilitzat en la radiodifusió FM és generalment anomenat àmplia-FM o W-FM (de la sigles en anglès "Wide-FM"). A la ràdio de dues vies, la banda estreta o N-FM (de la sigles en anglès "Narrow-FM") és utilitzada per estalviar banda estreta. A més, s'utilitza per enviar senyals a l'espai.La freqüència modulada també s'utilitza en les freqüències intermèdies de la majoria dels sistemes de vídeo analògic, incloent VHS, per registrar la luminància (blanc i negre) del senyal de vídeo. La freqüència modulada és l'únic mètode factible per a la gravació de video i per recuperar de la cinta magnètica sense la distorsió extrema, com els senyals de vídeo amb una gran varietat de components de freqüència - d'uns pocs hertzs a diversos megahertzs, essent també massa àmplia per treballar amb equalisers amb el deute al soroll electrònic sota de -60 dB. La FM també manté la cinta en el nivell de saturació, i, per tant, actua com una forma de reducció de soroll de l'àudio, i un simple corrector pot emmascarar variacions en la sortida de la reproducció, i que la captura de l'efecte d'FM elimina a través d'impressió i pre-eco. Un pilot de to continu, si s'afegeix al senyal - que es va fer en V2000 i molts formats d'alta banda - pot mantenir el tremolor mecànic sota control i ajudar al temps de correcció.La freqüència modulada també s'utilitza en les freqüències d'àudio per sintetitzar so. Està tècnica, coneguda com a síntesi FM, va ser popularitzada a principis dels sintetitzadors digitals i es va convertir en una característica estàndard per a diverses generacions de targetes de so d'ordinadors personals.
 • 주파수 변조(周波數變調, Frequency Modulation, FM)는 일정한 진폭의 연속에서 주파수를 전기 신호에 따라 변화시키면서 통신하는 방법이나 방식이다.
 • Частотная модуляция (ЧМ, FM (англ. Frequency modulation)) — вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной.
 • In telecommunications and signal processing, frequency modulation (FM) is the encoding of information in a carrier wave by varying the instantaneous frequency of the wave. (Compare with amplitude modulation, in which the amplitude of the carrier wave varies, while the frequency remains constant.)In analog signal applications, the difference between the instantaneous and the base frequency of the carrier is directly proportional to the instantaneous value of the input-signal amplitude.Digital data can be encoded and transmitted via a carrier wave by shifting the carrier's frequency among a predefined set of frequencies—a technique known as frequency-shift keying (FSK). FSK is widely used in modems and fax modems, and can also be used to send Morse code. Radioteletype also uses FSK.Frequency modulation is used in radio, telemetry, radar, seismic prospecting, and monitoring newborns for seizures via EEG. FM is widely used for broadcasting music and speech, two-way radio systems, magnetic tape-recording systems and some video-transmission systems. In radio systems, frequency modulation with sufficient bandwidth provides an advantage in cancelling naturally-occurring noise.Frequency modulation is known as phase modulation when the carrier phase modulation is the time integral of the FM signal.
 • Em telecomunicações e processamento de sinal, a modulação em frequência (FM) transmite informações através de uma portadora variando a sua frequência instantânea. Está em oposição com a modulação em amplitude, na qual a amplitude da portadora varia enquanto a frequência permanece constante. Em aplicações analógicas, a diferença entre a frequência instantânea e a frequência base da portadora é diretamente proporcional ao valor instantâneo da amplitude do sinal de entrada. Dados digitais podem ser enviados por uma mudança na frequência da portadora através de uma variedade de configurações, uma técnica conhecida como Modulação por chaveamento de frequência (FSK). A FSK é largamente utilizada em transmissão de dados e fax modem, e pode ser utilizada para transmitir código Morse. A Modulação em frequência é utilizada também em telemetria, radar e prospecção sísmica. A Modulação em frequência é conhecida como modulação em fase quando a modulação em fase da portadora é a integral do tempo do sinal FM. A FM é largamente utilizada para transmitir música e voz, rádio bidirecional, sistemas de gravação em fitas magnéticas e alguns sistemas de transmissão de vídeo. Em sistemas de rádio, a modulação em frequência com largura de banda suficiente fornece uma vantagem em cancelar ruídos que ocorrem naturalmente.Iniciada nos Estados Unidos no início do século XX, FM é uma modalidade de radiodifusão .A faixa de transmissão FM, utilizado para FM rádio de transmissão por emissoras de rádio , difere entre as diferentes partes do mundo. Na Europa e África (Região 1 da UIT), que abrange 87,5-108,0 megahertz (MHz), enquanto na América (ITU Região 2) que vai apenas 87,7-108,0 MHz. A faixa de transmissão FM no Japão usa 76,0-90 MHz. O OIRT banda em Europa Oriental é 65,8-74,0 MHz, embora esses países agora usam principalmente a banda MHz 87,5-108, como no caso da Rússia . Alguns outros países já descontinuado a banda OIRT e mudaram para a banda MHz 87,5-108. Uma rádio em FM apresenta uma ótima qualidade sonora mas com limitado alcance, chegando em média a 100 quilômetros de raio de alcance. Em condições esporádicas de propagação, é possível sintonizar emissores a centenas de quilômetros. A potência dos sistemas de emissão pode variar entre poucos watts (rádios locais) até centenas de quilowatts, no caso de retransmissores de grande cobertura.O FM dispõe de um sistema de envio de informação digital, o RDS (Radio Data System) que permite apresentar informações sobre a emissora sintonizada. Também, a boa qualidade de som desta gama de frequências de radiodifusão é adequada ao uso da estereofonia.A qualidade da transmissão por modulação em frequência fez com que esta fosse adotada para a transmissão do áudio da TV aberta (canais 2 a 13).
 • Frekans modülasyonu, İletişim teknolojisinde (yayıncılıkta) kullanılan bir modülasyon türü. FM kısaltmasıyla gösterilir. Bu modülasyon türü 1933 yılında ABD'li mühendis Edwin Howard Armstrong (1890-1954) tarafından geliştirilmiştir.
 • La frecuencia modulada (FM) o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. Datos digitales pueden ser enviados por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores discretos, una modulación conocida como FSK.La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy alta frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla. El sonido de la televisión analógica también es difundido por medio de FM. Un formulario de banda estrecha se utiliza para comunicaciones de voz en la radio comercial y en las configuraciones de aficionados. El tipo usado en la radiodifusión FM es generalmente llamado amplia-FM o W-FM (de la siglas en inglés "Wide-FM"). En la radio de dos vías, la banda estrecha o N-FM (de la siglas en inglés "Narrow-FM") es utilizada para ahorrar ancho de banda. Además, se utiliza para enviar señales al espacio.La frecuencia modulada también se utiliza en las frecuencias intermedias de la mayoría de los sistemas de vídeo analógico, incluyendo VHS, para registrar la luminancia (blanco y negro) de la señal de video. La frecuencia modulada es el único método factible para la grabación de video y para recuperar de la cinta magnética sin la distorsión extrema, como las señales de vídeo con una gran variedad de componentes de frecuencia - de unos pocos hercios a varios megahercios, siendo también demasiado amplia para trabajar con equalisers con la deuda al ruido electrónico debajo de -60 dB. La FM también mantiene la cinta en el nivel de saturación, y, por tanto, actúa como una forma de reducción de ruido del audio, y un simple corrector puede enmascarar variaciones en la salida de la reproducción, y que la captura del efecto de FM elimina a través de impresión y pre-eco. Un piloto de tono continuo, si se añade a la señal - que se hizo en V2000 o video 2000 y muchos formatos de alta banda - puede mantener el temblor mecánico bajo control y ayudar al tiempo de corrección.Dentro de los avances más importantes que se presentan en las comunicaciones, la mejora de un sistema de transmisión y recepción en características como la relación señal – ruido, sin duda es uno de los más importantes, pues permite una mayor seguridad en las mismas. Es así como el paso de Modulación en Amplitud (A.M.), a la Modulación en Frecuencia (F.M.), establece un importante avance no solo en el mejoramiento que presenta la relación señal ruido, sino también en la mayor resistencia al efecto del desvanecimiento y a la interferencia, tan comunes en A.M. La frecuencia modulada también se utiliza en las frecuencias de audio para sintetizar sonido. Está técnica, conocida como síntesis FM, fue popularizada a principios de los sintetizadores digitales y se convirtió en una característica estándar para varias generaciones de tarjetas de sonido de computadoras personales.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 111681 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7489 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 32 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107399273 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La modulation de fréquence ou MF ou FM est un mode de modulation consistant à transmettre un signal par la modulation de la fréquence d'un signal porteur (porteuse).On parle de modulation de fréquence par opposition à la modulation d'amplitude. En modulation de fréquence, l'information est portée par une modification de la fréquence de la porteuse, et non par une variation d'amplitude.
 • Frekuentzia Modulatua (FM) seinale elektrikoak uhin elektromagnetiko bidez igortzeko irrati frekuentzian modulatzeko era bat da. Irrati programak FM modulazioaz igortzeko erreserbatua dagoen banda (frekuentzia tartea) ere FM deitu ohi da: 88-108 MHz tartea.AM modulazioak baino kalitate hobea dauka zaratak eragin gutxiago daukalako, baina banda zabalera handiagoa erabiltzen du. FM banda goi frekuentziakoa denez AM banda baino distantzia gutxiagora igortzen da.
 • 周波数変調(しゅうはすうへんちょう、FM、英語: frequency modulation)とは、情報を搬送波の周波数の変化で伝達する変調方式である。FMラジオ放送、アマチュア無線、業務無線(航空交通管制を除く。航空交通管制では振幅変調が利用されている)などに広く利用される。
 • 주파수 변조(周波數變調, Frequency Modulation, FM)는 일정한 진폭의 연속에서 주파수를 전기 신호에 따라 변화시키면서 통신하는 방법이나 방식이다.
 • Частотная модуляция (ЧМ, FM (англ. Frequency modulation)) — вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной.
 • Frekans modülasyonu, İletişim teknolojisinde (yayıncılıkta) kullanılan bir modülasyon türü. FM kısaltmasıyla gösterilir. Bu modülasyon türü 1933 yılında ABD'li mühendis Edwin Howard Armstrong (1890-1954) tarafından geliştirilmiştir.
 • Em telecomunicações e processamento de sinal, a modulação em frequência (FM) transmite informações através de uma portadora variando a sua frequência instantânea. Está em oposição com a modulação em amplitude, na qual a amplitude da portadora varia enquanto a frequência permanece constante. Em aplicações analógicas, a diferença entre a frequência instantânea e a frequência base da portadora é diretamente proporcional ao valor instantâneo da amplitude do sinal de entrada.
 • In telecomunicazioni la modulazione di frequenza, sigla FM (dall'analogo termine inglese frequency modulation), è una delle tecniche di trasmissione utilizzate per trasmettere informazioni utilizzando la variazione di frequenza dell'onda portante. Appartiene alle modulazioni ad onda continua, ovvero quelle che modulano una portante sinusoidale, e tra queste in particolare appartiene a quelle che effettuano modulazione angolare (non lineare) dato che insiste sulla fase della portante.
 • La freqüència modulada (FM) és un tipus de modulació angular que consisteix en modificar la freqüència instantània de l'ona portadora en funció de les variacions del senyal d'informació o modulador.
 • Честотната модулация (ЧМ) (на английски: frequency modulation (FM) ) е термин въведен и използван в радиотехниката. Свързан е с обясняване обработката на синусоидални сигнали и представлява вид аналогова модулация. При този процес се осъществява обработка на един основен (носещ) синусоидален сигнал с друг модулиращ информационен сигнал.
 • In telecommunications and signal processing, frequency modulation (FM) is the encoding of information in a carrier wave by varying the instantaneous frequency of the wave.
 • La frecuencia modulada (FM) o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora.
rdfs:label
 • Modulation de fréquence
 • Frecuencia modulada
 • Frekans modülasyonu
 • Frekuentzia Modulatua
 • Frekvenční modulace
 • Frequency modulation
 • Frequentiemodulatie
 • Frequenzmodulation
 • Freqüència modulada
 • Modulacja częstotliwości
 • Modulasi frekuensi
 • Modulazione di frequenza
 • Modulação em frequência
 • Частотная модуляция
 • Честотна модулация
 • 周波数変調
 • 주파수 변조
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of