Un instrument à vent (ou aérophone) est un instrument de musique dont le son est produit grâce aux vibrations d'une colonne d'air provoquées par le souffle d'un instrumentiste (flûte, trompette… ), d'une soufflerie mécanique (orgue, accordéon) ou d'une poche d'air (cornemuse, veuze… ).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un instrument à vent (ou aérophone) est un instrument de musique dont le son est produit grâce aux vibrations d'une colonne d'air provoquées par le souffle d'un instrumentiste (flûte, trompette… ), d'une soufflerie mécanique (orgue, accordéon) ou d'une poche d'air (cornemuse, veuze… ). Les instruments à vent peuvent être fabriqués avec toutes sortes de matières (du bois, du métal, du plastique, du Plexiglas, du cristal, de l'ivoire ou de l'os), et certains utilisent des technologies mécaniques, électroniques ou informatiques.
 • 管楽器(かんがっき)は、旧来の楽器分類法に基づく分類のひとつで、一般的には呼吸など空気の流れによって発音する楽器(気鳴楽器)のうち、『少なくとも一方の端が閉じられていない管の中の空気の振動を利用して音を出す楽器の総称』と説明される。しかし、『管楽器』に対応する印欧語は、例えば英語では『Wind instrument(風楽器、息楽器)』、ドイツ語では『Blasinstrument(吹く楽器)』、フランス語でも『Instrument à vent(風楽器)』であるから、必ずしも『管』である必要はないわけで、『管楽器』という誤訳は『オカリナは管楽器ではない』というような誤解を生むもとにもなっている。したがって、正しくは『少なくとも一箇所の開口部を有する空洞の中の空気の振動を利用して音を出す楽器の総称』と定義すべきものである。文献によっては『管楽器』でなく『吹奏楽器』と表記しており、こちらの方が適訳であるが、管楽器という呼称が使えないと、オーケストラを管弦楽団と訳すこともできないことになる。管楽器はさらに木管楽器と金管楽器に分けられる。この両者は、古くは楽器の材質による区分であったが、現在では発音原理によって区別され、唇の振動によって音を出すものを金管楽器、それ以外の管楽器を木管楽器としている。このため今日のフルートは金属で作られているにもかかわらず木管楽器に分類されるなど、名と体の不一致が生じている。
 • Un instrument musical de vent és aquell que genera un so quan es fa vibrar l'aire, normalment en forma d'una columna d'aire en el seu interior. En la classificació de Sachs-Hornbostel s'anomenen aeròfons.La freqüència de l'ona generada està relacionada amb la longitud de la columna d'aire -en el cas dels que en tenen, que són la majoria- i la forma de l'instrument. El timbre de cada instrument varia en funció de la seva construcció i la manera de fer-ne vibrar l'aire.Pel que fa a la pràctica musical i a la composició, s'acostumen a classificar en dos grans grups:Instruments de metall, com ara la trompa, el trombó, la trompeta i la tuba.Instruments de fusta, com ara el clarinet, la flauta, l'oboè i el saxòfon.Cal tenir en compte, però, que aquesta classificació no fa referència, realment, al material amb el qual està construït l'instrument sinó al tipus d'embocadura.Per a una classificació més sistemàtica, aquests instruments es poden classificar en: Instruments de tubs, com per exemple la flauta. Instruments de llengüeta lliure, com per exemple l'harmònica i l'acordió. Instruments sense tubs ni llengüetes, com per exemple els brunzidors.Cal fer esment que, per a alguns, els instruments de llengüeta lliure són considerat idiòfons en tant que allò que vibra és el propi ressonador (la llengüeta).Els instruments de tubs s'acostumen a classificar en primer lloc segons el tipus d'embocadura: De bisell, com per exemple les flautes. De llengüeta simple, com per exemple el clarinet. De llengüeta doble, com per exemple la gralla. De broquet, com per exemple la trompeta.Els instruments de broquet són els que normalment es classifiquen com a Instruments de metall, i els que tenen els altres tipus d'embocadures, com a Instruments de fusta.També es poden classificar segons que l'aire s'introdueixi en l'instrument bufant directament (flabiol, trombó) o amb alguns mecanisme (cornamusa, orgue, harmònium, acordió). En aquest segon cas poden tenir teclat o no.Igualment es poden classificar segons que tinguin un sol tub (xeremia), o diversos ((sac de gemecs, flauta de pan).En el cas que tingui un o més tubs, normalment algun d'aquests tubs pot fer diverses notes; i hi ha diversos mecanismes per modificar les notes. Pot ser que el tub tingui forats (oboè), que tingui un mecanisme que permeti escurçar o allargar la llargada del tub (trombó de colissa) o que tingui un altre mecanisme que, per mitjà de pistons (trombó de pistons) o vàlvules (trompa) permeti desviar l'aire per tubs de llargades diverses.Aquest tub, encara, pot ser de perforació cilíndrica, o cònica, o mixta.
 • Instrumentos de sopro ou Instrumentos de vento são instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar. Na organologia moderna que utiliza a classificação Hornbostel-Sachs, os instrumentos de sopro formam uma subcategoria da classe dos aerofones identificada pelo código 42. De modo geral, a afinação dos instrumentos de sopro dependem do tamanho dos tubos (quando existentes). Quanto maior é o instrumento, mais baixa é a afinação e mais grave é a sonoridade. Em instrumentos que não possuem tubos, como a gaita, o acordeão e outros instrumentos de palheta livre, a afinação depende do tamanho da palheta.O timbre destes instrumentos depende em geral do meio de produção de som (palhetas, lábios, arestas), do formato e do comprimento dos tubos.Muitos dos instrumentos de sopro são transpositores. Isso significa que, por razões de construção, a afinação destes instrumentos não se baseia na fundamental Dó, mas em outras notas (as mais comuns são Si♭, Mi♭ e Fá). Como as partituras são feitas geralmente como se o instrumento fosse afinado em Dó, a nota que soa não é a mesma que está escrita. Por essa razão, sempre que um instrumento de sopro é descrito sua afinação é especificada (por exemplo: trompa em Fá, clarinete em Si♭).
 • A fúvós hangszerek fogalmába hagyományosan a levegőbefúvással működő aerofon hangszerek tartoznak. A köznyelvben elsősorban azokat a levegővel működő hangszereket sorolják ide, melyek levegőpótlását, megszólaltatását az emberi lélegzet, a hangszerjátékos légzőszervei biztosítják az adott hangszer típusára jellemző fúvóka segítségével. Ebbe a csoportba szoktak még sorolni olyan egyéb levegőbefúvással működő aerofonokat is, ahol a levegőpótlás közvetetten (például duda) vagy valamilyen egyéb eszközzel, nem az emberi légzőszervekkel történik (például harmonika, orgona).A hangszerek Sachs–Hornbostel-féle osztályozásában a fúvós hangszerek azok az aerofonok, ahol a hangrezgés elsődlegesen a levegőnek egy körülhatárolt részében, tehát valamilyen cső- vagy üregrezonátorban jön létre, szemben a szabad aerofon hangszerekkel, ahol ilyenről nem beszélhetünk. Ez utóbbi definíció részben ellentmond az előzőnek, amennyiben mondjuk a szájharmonikát vagy a melodikát nem tekinti fúvós hangszernek annak ellenére, hogy emberi megfúvással szólalnak meg. A Sachs–Hornbostel-féle osztályozásban a fúvós hangszerek osztályának három alkategóriája van: az ajaksípos hangszerek, a nádnyelves hangszerek és a tölcséres fúvókájú hangszerek.
 • Nefesli çalgılar (üflemeli çalgılar), içindeki havanın titreşmesiyle sesin oluştuğu çalgıların ortak adı. Nefesli çalgılar Batı müziğinde orkestranın ikinci çalgılar bölümünde yer alır ve genelde tahta nefesliler (flüt,ney obua, klarnet, fagot ve saksofon) ve bakır nefesliler (korno, trompet, trombon ve tuba) olmak üzere ikiye ayrılır. Ama bu ayrım çok da tutarlı değildir; örneğin, pirinçten yapılmış saksofonlar, gümüş, altın ya da çeşitli alaşımlardan yapılmış flütler de vardır. Ayrıca bu sınıflandırmada sesin üretiliş biçimi gözönünde tutulmamıştır.
 • Los instrumentos de viento o aerófonos son una familia de instrumentos musicales que producen el sonido por la vibración del viento y de la masa de aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas porque solo requiere del uso del aire.
 • Духoвы́е музыка́льные инструме́нты — музыкальные инструменты, представляющие собой деревянные, металлические и иные трубки различного устройства и формы, издающие музыкальные звуки в результате колебаний заключённого в них столба воздуха. Регистр духовых инструментов определяется их размерами: чем больше объём заключённого в инструменте столба воздуха, тем с меньшей частотой он колеблется и, следовательно, тем ниже издаваемый инструментом звук.Изменение колебаний воздушного столба в инструменте (а следовательно, и высоты звука) достигается двумя способами: более сильным вдуванием столб воздуха рассекается на две, три, четыре и т. д. части, вследствие чего начинает звучать не основной тон, а какой-либо из его обертонов (передувание); объём звучащего столба воздуха увеличивают или уменьшают посредством специальных приспособлений — клапанов, вентилей, пистонов, кулисы, — которые музыкант приводит в действие пальцами.
 • Blasinstrumente (ital.: fiati) sind Musikinstrumente, bei denen ein Musiker durch seine Atemluft meistens mit einem Instrumentenmundstück die Luftsäule innerhalb einer Röhre zum Schwingen bringt. Zu diesen sogenannten Aerophonen (gemäß der Hornbostel-Sachs-Systematik) gehören im weiteren Sinne auch Instrumente, bei denen der Luftstrom mit einem Luftsack oder Blasebalg direkt oder mittels einer Spielmechanik erzeugt wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Vielfalt der vorhandenen Blasinstrumente in Gruppen einzuordnen. Eine Sonderrolle nimmt in dieser Kategorie der Blasinstrumente die Pfeifenorgel ein.
 • Een blaasinstrument is een muziekinstrument waarmee geluid voortgebracht wordt door lucht te blazen in of over het instrument. De toon ontstaat doordat de lucht die geblazen wordt in of over het mondstuk aan het ene uiteinde van een resonator, meestal een klankbuis, de luchtkolom in de resonator in trilling brengt. De effectieve lengte van de resonator bepaalt, samen met de blaastechniek, de toonhoogte van de voortgebrachte toon. Bij de meeste blaasinstrumenten kan de effectieve lengte van de resonator door de speler beïnvloed worden door middel van gaten, een uitschuifbare buis, kleppen of ventielen, of een combinatie hiervan. Veruit de meeste blaasinstrumenten worden gerekend tot de aerofonen, uitzondering is bijvoorbeeld de kazoo. Lang niet alle aerofonen zijn echter blaasinstrumenten (zoals de accordeon of het pijporgel). Bij de blaasinstrumenten horen ook de meeste doedelzakken (behalve de uillean pipes).Het op de juiste manier aanblazen van een blaasinstrument is essentieel voor een goede toon en klank. Voor het blazen is vaak een zekere druk nodig (ademsteun genoemd) en het op de juiste manier gebruiken van de lippen om de luchtstroom te sturen of tot trilling te brengen (embouchure genoemd). Er zijn verschillende ademhalingstechnieken, maar de techniek die geadviseerd wordt is de middenrifademhaling. Er zijn ook bespelers van blaasinstrumenten die gebruikmaken van circulaire ademhaling. Hierbij is het mogelijk om tegelijkertijd door te spelen en adem te halen.
 • Dechový nástroj je aerofon, u něhž je vzduch rozechvíván hráčovým dechem.
 • Haize instrumentuak haizeak instrumentua zeharkatzean soinua sortzen dituzten musika tresnak dira. Bi multzo handitan banatzen dira: zurezko haize instrumentuak alde batetik eta metalezkoak bestetik.
 • Alat musik tiup adalah suatu alat musik yang mengandung suatu jenis penalun (resonator), biasanya suatu tabung, yang kolom udara di dalamnya digetarkan dengan cara meniup ke atau melalui suatu tempat di ujung penalun. Titinada (pitch) getaran ditentukan oleh panjang tabung dan modifikasi manual panjang efektif kolom getar udara.
 • 관악기(管樂器)는 관에 입으로 공기를 불어넣어서 소리를 내는 악기를 말한다.관악기의 음높이는 주어진 관의 길이에 따라, 그리고 연주자가 공기 진동을 조절하여 정해진다. 관악기로 서로 다른 음높이를 내는 데에는 다음과 같은 방법이 있다. 관에 뚫린 구멍을 열고 닫아 공기 기둥이 진동하는 길이를 조정한다. 구멍은 손가락으로 직접 막거나 건(key)를 눌러서 막거나 연다. 이는 목관 악기가 주로 쓰는 방법이다. 밸브를 써서 공기의 흐름을 우회시킨다. 이렇게 하면 관의 길이가 연장되어 음높이가 낮아진다. 금관 악기가 주로 쓰는 방법이다. 슬라이드로 관의 길이를 조절한다. 이는 트롬본이 쓰는 방법이다. 같은 관의 길이에서 배음을 낸다.
 • Instrument dęty – instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgający wewnątrz instrumentu słup powietrza. Wysokość dźwięku zależy od długości rury, która tworzy instrument. Im dłuższa rura, tym niższy maksymalny dźwięk można uzyskać, natomiast dźwięki wyższe uzyskuje się skracając wysokość słupa powietrza na różne sposoby (w zależności od instrumentu). Barwa dźwięków zależy od konstrukcji instrumentu, rodzaju materiału, z którego jest wykonany, rodzaju wibratora, sposobu zadęcia itd. Wybór dźwięku odbywa się poprzez otwieranie lub zamykanie otworów położonych wzdłuż rury (np. flet, klarnet), przełączanie odcinków rur o różnych długościach za pomocą wentyli (np. trąbka) lub regulowanie długości rury w postaci suwaka (np. puzon). Podział instrumentów dętych na dwie zasadnicze grupy, drewnianych i blaszanych, nie odnosi się do materiału, z którego są wykonane. Niektóre instrumenty z grupy dętych drewnianych wykonane są niemal w całości z metalu, np. saksofon lub flet. Podział odnosi się do elementu wzbudzającego wibrację. W instrumentach dętych drewnianych jest to stroik wykonany z drewna, w instrumentach blaszanych – metalowy ustnik. Ludzki aparat głosowy jest uważany za najdoskonalszy instrument dęty.Instrumenty dęte dzielą się na: instrumenty dęte drewniane instrumenty dęte blaszane instrumenty dęte klawiszowe
 • A wind instrument is a musical instrument that contains some type of resonator (usually a tube), in which a column of air is set into vibration by the player blowing into (or over) a mouthpiece set at the end of the resonator. The pitch of the vibration is determined by the length of the tube and by manual modifications of the effective length of the vibrating column of air. In the case of some wind instruments, sound is produced by blowing through a reed; others require buzzing into a metal mouthpiece.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 12313 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5979 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 177 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111058921 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un instrument à vent (ou aérophone) est un instrument de musique dont le son est produit grâce aux vibrations d'une colonne d'air provoquées par le souffle d'un instrumentiste (flûte, trompette… ), d'une soufflerie mécanique (orgue, accordéon) ou d'une poche d'air (cornemuse, veuze… ).
 • 管楽器(かんがっき)は、旧来の楽器分類法に基づく分類のひとつで、一般的には呼吸など空気の流れによって発音する楽器(気鳴楽器)のうち、『少なくとも一方の端が閉じられていない管の中の空気の振動を利用して音を出す楽器の総称』と説明される。しかし、『管楽器』に対応する印欧語は、例えば英語では『Wind instrument(風楽器、息楽器)』、ドイツ語では『Blasinstrument(吹く楽器)』、フランス語でも『Instrument à vent(風楽器)』であるから、必ずしも『管』である必要はないわけで、『管楽器』という誤訳は『オカリナは管楽器ではない』というような誤解を生むもとにもなっている。したがって、正しくは『少なくとも一箇所の開口部を有する空洞の中の空気の振動を利用して音を出す楽器の総称』と定義すべきものである。文献によっては『管楽器』でなく『吹奏楽器』と表記しており、こちらの方が適訳であるが、管楽器という呼称が使えないと、オーケストラを管弦楽団と訳すこともできないことになる。管楽器はさらに木管楽器と金管楽器に分けられる。この両者は、古くは楽器の材質による区分であったが、現在では発音原理によって区別され、唇の振動によって音を出すものを金管楽器、それ以外の管楽器を木管楽器としている。このため今日のフルートは金属で作られているにもかかわらず木管楽器に分類されるなど、名と体の不一致が生じている。
 • Los instrumentos de viento o aerófonos son una familia de instrumentos musicales que producen el sonido por la vibración del viento y de la masa de aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas porque solo requiere del uso del aire.
 • Dechový nástroj je aerofon, u něhž je vzduch rozechvíván hráčovým dechem.
 • Haize instrumentuak haizeak instrumentua zeharkatzean soinua sortzen dituzten musika tresnak dira. Bi multzo handitan banatzen dira: zurezko haize instrumentuak alde batetik eta metalezkoak bestetik.
 • Alat musik tiup adalah suatu alat musik yang mengandung suatu jenis penalun (resonator), biasanya suatu tabung, yang kolom udara di dalamnya digetarkan dengan cara meniup ke atau melalui suatu tempat di ujung penalun. Titinada (pitch) getaran ditentukan oleh panjang tabung dan modifikasi manual panjang efektif kolom getar udara.
 • 관악기(管樂器)는 관에 입으로 공기를 불어넣어서 소리를 내는 악기를 말한다.관악기의 음높이는 주어진 관의 길이에 따라, 그리고 연주자가 공기 진동을 조절하여 정해진다. 관악기로 서로 다른 음높이를 내는 데에는 다음과 같은 방법이 있다. 관에 뚫린 구멍을 열고 닫아 공기 기둥이 진동하는 길이를 조정한다. 구멍은 손가락으로 직접 막거나 건(key)를 눌러서 막거나 연다. 이는 목관 악기가 주로 쓰는 방법이다. 밸브를 써서 공기의 흐름을 우회시킨다. 이렇게 하면 관의 길이가 연장되어 음높이가 낮아진다. 금관 악기가 주로 쓰는 방법이다. 슬라이드로 관의 길이를 조절한다. 이는 트롬본이 쓰는 방법이다. 같은 관의 길이에서 배음을 낸다.
 • Un instrument musical de vent és aquell que genera un so quan es fa vibrar l'aire, normalment en forma d'una columna d'aire en el seu interior. En la classificació de Sachs-Hornbostel s'anomenen aeròfons.La freqüència de l'ona generada està relacionada amb la longitud de la columna d'aire -en el cas dels que en tenen, que són la majoria- i la forma de l'instrument.
 • Nefesli çalgılar (üflemeli çalgılar), içindeki havanın titreşmesiyle sesin oluştuğu çalgıların ortak adı. Nefesli çalgılar Batı müziğinde orkestranın ikinci çalgılar bölümünde yer alır ve genelde tahta nefesliler (flüt,ney obua, klarnet, fagot ve saksofon) ve bakır nefesliler (korno, trompet, trombon ve tuba) olmak üzere ikiye ayrılır. Ama bu ayrım çok da tutarlı değildir; örneğin, pirinçten yapılmış saksofonlar, gümüş, altın ya da çeşitli alaşımlardan yapılmış flütler de vardır.
 • Духoвы́е музыка́льные инструме́нты — музыкальные инструменты, представляющие собой деревянные, металлические и иные трубки различного устройства и формы, издающие музыкальные звуки в результате колебаний заключённого в них столба воздуха.
 • Instrument dęty – instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgający wewnątrz instrumentu słup powietrza. Wysokość dźwięku zależy od długości rury, która tworzy instrument. Im dłuższa rura, tym niższy maksymalny dźwięk można uzyskać, natomiast dźwięki wyższe uzyskuje się skracając wysokość słupa powietrza na różne sposoby (w zależności od instrumentu). Barwa dźwięków zależy od konstrukcji instrumentu, rodzaju materiału, z którego jest wykonany, rodzaju wibratora, sposobu zadęcia itd.
 • Instrumentos de sopro ou Instrumentos de vento são instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar. Na organologia moderna que utiliza a classificação Hornbostel-Sachs, os instrumentos de sopro formam uma subcategoria da classe dos aerofones identificada pelo código 42. De modo geral, a afinação dos instrumentos de sopro dependem do tamanho dos tubos (quando existentes). Quanto maior é o instrumento, mais baixa é a afinação e mais grave é a sonoridade.
 • Blasinstrumente (ital.: fiati) sind Musikinstrumente, bei denen ein Musiker durch seine Atemluft meistens mit einem Instrumentenmundstück die Luftsäule innerhalb einer Röhre zum Schwingen bringt. Zu diesen sogenannten Aerophonen (gemäß der Hornbostel-Sachs-Systematik) gehören im weiteren Sinne auch Instrumente, bei denen der Luftstrom mit einem Luftsack oder Blasebalg direkt oder mittels einer Spielmechanik erzeugt wird.
 • A fúvós hangszerek fogalmába hagyományosan a levegőbefúvással működő aerofon hangszerek tartoznak. A köznyelvben elsősorban azokat a levegővel működő hangszereket sorolják ide, melyek levegőpótlását, megszólaltatását az emberi lélegzet, a hangszerjátékos légzőszervei biztosítják az adott hangszer típusára jellemző fúvóka segítségével.
 • Een blaasinstrument is een muziekinstrument waarmee geluid voortgebracht wordt door lucht te blazen in of over het instrument. De toon ontstaat doordat de lucht die geblazen wordt in of over het mondstuk aan het ene uiteinde van een resonator, meestal een klankbuis, de luchtkolom in de resonator in trilling brengt. De effectieve lengte van de resonator bepaalt, samen met de blaastechniek, de toonhoogte van de voortgebrachte toon.
 • A wind instrument is a musical instrument that contains some type of resonator (usually a tube), in which a column of air is set into vibration by the player blowing into (or over) a mouthpiece set at the end of the resonator. The pitch of the vibration is determined by the length of the tube and by manual modifications of the effective length of the vibrating column of air.
rdfs:label
 • Instrument à vent
 • Alat musik tiup
 • Blaasinstrument
 • Blasinstrument
 • Dechový nástroj
 • Fúvós hangszerek
 • Haize instrumentu
 • Instrument dęty
 • Instrument musical de vent
 • Instrumento de sopro
 • Instrumento de viento
 • Nefesli çalgılar
 • Wind instrument
 • Духовые музыкальные инструменты
 • 管楽器
 • 관악기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:formerBandMember of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:classification of
is prop-fr:famille of
is prop-fr:instruments of
is foaf:primaryTopic of