Une dune est un relief ou un modelé composé de sable. Le terme appartient au vocabulaire topographique, géographique (s.l.), géomorphologique. Les ensembles dunaires font partie des formations superficielles (formations qui sont relativement récentes à l'échelle géologique). Il existe des dunes littorales et continentales et hydrauliques de tailles, de superficie, d'âges et de dynamiques variés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une dune est un relief ou un modelé composé de sable. Le terme appartient au vocabulaire topographique, géographique (s.l.), géomorphologique. Les ensembles dunaires font partie des formations superficielles (formations qui sont relativement récentes à l'échelle géologique). Il existe des dunes littorales et continentales et hydrauliques de tailles, de superficie, d'âges et de dynamiques variés. Les processus éoliens ou hydrauliques gouvernent l'édification, l'évolution, les mouvements des dunes et des massifs dunaires et définissent les formes générales et de détails (modelés). D'autres appellations qualifient les ensembles dunaires comme erg, dune littorale, croc, garenne, etc. Ces termes généralement locaux peuvent connaître un usage plus général et qualifier un type particulier de dune.Le mot dune vient d'un mot néerlandais duin : colline.Toutes les dunes étant composées de sable, on ne parle pas de « dune de sable », sauf pour préciser la qualité du sable qui la compose : « dune de sable blanc ».
 • 砂丘(さきゅう)とは、風によって運ばれた砂が堆積して出来た丘状の地形である。
 • Una duna és una acumulació de sorra sobre la qual el vent ha actuat produint una forma suau i uniforme. Poden ser produïdes per canvis en el vent o per variacions en la quantitat de sorra. La granulometria de la sorra que forma les dunes, també anomenada sorra eòlica, està molt concentrada entorn de 0.2 mm de diàmetre de les seves partícules. Quan el vent té una direcció dominant, les dunes adquireixen la forma d'una C amb la part convexa en contra del vent dominant. Aquestes dunes generalment avancen, empeses pel vent. La velocitat d'avanç de les dunes és inversament proporcional a la seva mida, així, les dunes petites atrapen a a les més grans, amb les quals es van fusionant i augmentant de mida. Quan la duna arriba a una *grandària significativa, més de 4 a 6 m, comença a desprendre's major quantitat de material per les dues puntes de la C, donant origen a noves dunes menudes, les quals al ser més ràpides que les grans, es van allunyant de la duna mare. (Aquest fenomen s'observa amb molta claredat en el desert de Sechura, al nord del Perú). En un estudi fet per la Universitat de Pennsylvania a les dunes de guix del White Sands National Monument de Nou Mèxic es va descobrir el mecanisme que explica els patrons de formació de les dunes. Els investigadors van trobar que l'acció de la fricció de les dunes fa que el vent s'alenteixi en passar per un camp de dunes i que l'acció aerodinàmica és la causa del patró de migració de les dunes. Segons aquest estudi sobre les dunes que són afectades pels vents més forts hi crixen menys plantes. Les plantes exerceixen la seva pròpia influència sobre la forma de les dunes, ja que el seu sistema d'arrels estabilitza la sorra sobre la que creixen. Les plantes primer s'estableixen aobre els estrets pendents de la dunaque tenen una forma de bumerang abans d'arribar al centre de la duna.El moviment de les dunes pot causar seriosos problemes, com la invasió de terrenys conreats, obstrucció de carreteres, ocupació d'àrees poblades. Per a evitar aquests problemes existeixen diversos procediments per a limitar l'avanç de les dunes, entre ells sembrar plantes que requereixen poca aigua per a subsistir, retirada de la humitat atmosfèrica; ruixar materials aglutinants a la part convexa de la duna, com poden ser petroli o olis industrials usats. Hi ha diverses classes de dunes: seif: duna longitudinal C o mitja lluna erg (mar de sorra): extenses dunes de sorra. Són especialment visibles en el desert del Sàhara (Erg Chebbi).↑
 • A dűne olyan, általában elnyúló alakú domb, amelynek anyaga leggyakrabban homok, ebből is a futóhomok, amelyet általában a szél felszínalakító tevékenysége hoz létre. Léteznek azonban kavicsból és jégből álló dűnék is és olyanok, amelyeket a víz mozgása hoz létre.A homokdűnék tipikusan sivatagokban fordulnak elő és gyakran völgyekkel tagolt mezőket képeznek. A nagy dűnemező, „dűnetenger” neve arab eredetű szóval erg.A dűnék formája és mérete sokféle, a széllel (illetve a vízzel) való interakciójuktól függően. A homokdűnék általában hosszan elnyúlóak, mégpedig azon az oldalukon, ahonnan általában a szelet kapják, amely a tetejük felé nyomja a homokot.A homokdűne nem csak sivatagban fordul elő, egy, vagy néhány dűnesor gyakran kialakul vízparton is, a parttal párhuzamosan. Az ilyen dűnék gyakran fontos szerepet töltenek be abban az értelemben, hogy védik a mögöttük húzódó szárazföldi területeket a tengeri viharoktól. Az igazán nagy dűnemezők azonban a szárazföldek belsejében találhatók, száraz területeken és gyakran korábbi tavak vagy tengerek fenekén.Dűnét a víz ereje is létrehozhat. Homok- vagy kavicsdűnék alakulhatnak ki folyóvölgyekben, torkolatokban és a tengerfenéken.
 • Wydma – piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr. Warunki środowiska wpływają na różny kształt i rozmiar wydm. Powstawanie wydmy jest ściśle związane z transportem materiału piaszczystego: piasek pędzony wiatrem blisko powierzchni lub wleczony po niej zatrzymuje się za takimi przeszkodami jak głazy, zarośla czy nierówności gruntu – gromadząc się wówczas tworzy wydmę.Większość wydm cechuje asymetria stoków. Nakładające się wydmy tworzą nieregularne, rozległe formy poprzeczne do kierunku wiatru – pola wydmowe.
 • Във физическата география дюна се нарича пясъчен хълм, създаден от ветрови процеси. Голите дюни променят местоположението и размера си под въздействието на вятъра. В някои крайбрежни райони има една или повече редици дюни, успоредни на брега, непосредствено зад плажната ивица. В тези случаи те са важни за защитата на сушата от вълнението на морето при буря. Макар че най-често срещаните дюни са крайбрежните, най-обширните територии, покрити с дюни, са в сухи райони във вътрешността на сушата, в леглата на някогашни морета или езера.
 • Дю́на — положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра.Наветренная сторона дюн пологая (до 15°), подветренная более крутая (до 35°) и осыпающаяся. Высота дюны может достигать 100—150 метров, а длина — нескольких километров. В случае, если дюна одиночная, её гребень имеет серповидную форму, а вытянутые края называют рогами. В целом, дюна перпендикулярна направлению господствующих ветров.В песчаных пустынях одиночные дюны сливаются, формируя огромные цепи, перпендикулярные направлению господствующих ветров, причём наклон сторон каждой цепи такой же, как и у одиночной дюны.Существенное отличие дюн от барханов является то, что менее мощные края дюны полностью порастают растительностью и фиксируются, и, несмотря на всю мощность, центральная часть, оставшаяся не заросшей, продолжает движение, вследствие чего дюна вогнута по направлению ветра. Барханы же выпуклой частью направлены на ветер, так как краевые части менее мощные и быстрее передвигаются под действием ветра.Дюны распространены на песчаных берегах рек, озёр и морей в различных почвенно-растительных зонах планеты (степная, лесная и т. п.).Особенностью дюн является их способность к движению за счёт переноса ветром песка через гребень; при постоянных сильных ветрах и происходит движение. Скорость движения дюн может составлять до 20 метров в год. В приморских районах дюны, как правило, движутся вглубь суши.Движение дюн является проблемой, так как они могут засыпать дороги, поля, пастбища, небольшие населённые пункты. В целях борьбы с этим явлением используется закрепление песков.Самые высокие дюны на территории России расположены на территории Дагестана, недалеко от Махачкалы, называется Сарыкум. Вторые по высоте дюны на территории России находятся на Куршской косе (Калининградская область, Россия), в том числе самая высокая подвижная дюна Эфа (64 м), названная в честь немецкого инспектора Вильгельма Эфа.
 • Duna je písečný přesyp, který vzniká převážně v pouštních oblastech anebo vlivem větrného odnosu částic v oblasti plážového pobřeží.Písečná duna je tvořena z drobných písečných zrnek, které jsou větrnou silou neustále přenášeny z jednoho místa na jiné pomocí saltace (pohyb, během kterého je částice valena po povrchu). Postupným tlačením částic se na jistém místě začne akumulovat dostatečné množství částic, které začnou tvořit přesyp. Akumulace často vzniká v oblastech, kde je přirozená zábrana větrnému proudění a nebo místo, kde dochází ke zmenšení rychlosti větru.Podle směru převažujícího větru se utváří určité druhy dun, které jsou typické pro určité oblasti a které nám napovídají o převládajícím větrném proudu v oblasti.Podle proudění větru, který tlačí částice rozdělujeme duny na několik druhů: parabolické - duny vznikají na území, kde se vyskytuje množství vegetace, která zpevňuje ramena přesypu a tím umožňuje vznik ramen a prohlubování vrcholu paraboly srpkovité (barchany) – vznikají v oblastech s dostatkem písku, typická je šikmá laminace a pomalé přesouvání. Barchany jsou typické pro písečné oblasti Sahary. příčné (transverzální) – převládající jeden směr větru podélné – utvářeny dvojicí větrů z různých stran, což má za následek jejich zarovnání do zdánlivě rovnoběžných pruhů. hvězdicovité – složené duny, které jsou utvářeny větším množstvím větrných proudů působících z více stran. Tyto duny dosahují značných rozměrů a výšek. šplhavé – duny, které jsou silou větru hnány do kopce a pohybují se tak zdánlivě proti gravitačnímu působení.
 • Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust, een rivier, in een zandwoestijn of op andere plekken. Een duin ontstaat door het verwaaien van zand tot een heuvel. Duinen kunnen unieke natuurgebieden vormen met een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Als duinen begroeid zijn, spreekt men van groene duinen.
 • Una duna è tipicamente (e nell'accezione comune) un accumulo di sedimento sabbioso di origine eolica, cioè determinato e modellato dall'azione dei venti, e quindi soggetto a continui spostamenti e ridimensionamenti dipendenti dalla direzione e forza del vento.Le dune sono caratteristiche dei deserti sabbiosi ed anche delle coste sabbiose dove il fenomeno è meno accentuato dipendentemente dalla dimensione della spiaggia, dalle dimensioni dei granuli di sabbia e dalla forza dei venti. Nel caso delle coste, le dune sono di solito disposte parallelamente al litorale e contribuiscono a proteggere l'entroterra dall'azione degli agenti marini (onde di tempesta e venti di mare) e dall'azione della salsedine.Esistono anche accumuli sabbiosi con morfologia simile a quella delle dune eoliche e dimensioni da metriche a decametriche che si formano sotto l'azione di correnti d'acqua unidirezionali in ambiente fluviale o deltizio e sono chiamati in sedimentologia dune subacquee (o barre).
 • Kumullar, rüzgar tarafından uçurularak bir yerde yığılan ve toplanan kum yükseltileridir. Kumul oluşumu için, ortamda kum'un bulunması ve çevrede kapalı bir bitki örtüsünün olması gerekir. Bazı çöl kumulları kilometrelerce uzunlukta ve birkaç yüz metre yükseklikte olabilir. Gevşek yapılı kumullar sürekli yer değiştirir. Bazı çöllerde kumulların yer değiştirme hızları yılda 100 metreye kadar çıkar. Kumullar Dünya'da yoğunluklu olarak sıcak ekvator kuşağında bulunurlar ve Venüs'te Mars'ta ve Satürn'ün uydularından Titan'da farklı karışım ve yoğunlukta bulunabilirler.
 • Em geografia física, duna é uma montanha de areia criada a partir de processos eólicos (relacionados ao vento). Dunas descobertas são sujeitas à movimentação e mudanças de tamanho, pela ação do vento. O vale entre as dunas é chamado slack, ou seja, dunas são montes de areia formadas pelo vento e pelo mar. Quando o vento sopra, leva a areia e com o tempo viram dunas. Dunas não precisam ser necessariamente grandes, muitas delas são bem pequenas.No Norte de África, as zonas de dunas do deserto do Saara são conhecidas como ergs.
 • In physical geography, a dune is a hill of sand built by either wind or water flow. Dunes occur in different forms and sizes, formed by interaction with the flow of air or water. Most kinds of dunes are longer on the windward side where the sand is pushed up the dune and have a shorter "slip face" in the lee of the wind. The valley or trough between dunes is called a slack. A "dune field" is an area covered by extensive sand dunes. Large dune fields are known as ergs.Some coastal areas have one or more sets of dunes running parallel to the shoreline directly inland from the beach. In most cases the dunes are important in protecting the land against potential ravages by storm waves from the sea. Although the most widely distributed dunes are those associated with coastal regions, the largest complexes of dunes are found inland in dry regions and associated with ancient lake or sea beds.Dunes also form under the action of water flow (fluvial processes), and on sand or gravel beds of rivers, estuaries and the sea-bed.The modern word "dune" came into English from French circa 1790. In ancient times, words cognate to "dune" probably had the meaning of a built-up hill or citadel fortification.
 • 사구(砂丘)는 바람에 의하여 모래가 이동하여 퇴적된 언덕이나 둑 모양의 모래 언덕이다. 내륙 사구는 고비 사막이나 사하라 사막과 같이 대륙 내부의 사막에 흔히 이루어진다. 사구는 한 장소에 고정되지 않고 독특한 모양을 유지하면서 바람이 부는 쪽으로 이동하는 경우가 많다. 사구 사이사이에는 기반암이나 자갈층이 드러난 경우도 있고, 넓은 지면이 모두 사구로 덮인 경우도 있다. 장애물이 바람에 가로놓여 있으면 바람그늘 쪽에는 풍속이 줄어들어 모래가 잘 쌓인다. 모래알이 장애물의 바람그늘 쪽에 쌓인 모래 위로 떨어지면 이동 속도가 줄어들어 모래가 계속 해서 집적하게 된다. 모래 더미가 원래의 장애물에 비하여 너무 크게 성장하면 다시 천천히 움직이면서 이동성 사구로 발전한다.한편, 해안 사구는 바닷물의 물결을 따라 바닷가에 밀려온 모래가 사빈으로 퇴적되었다가 다시 바다로부터 불어오는 바람에 실려가 사빈의 뒷쪽에 쌓여 생긴 것으로, 대개 해안선과 나란히 생긴다. 모래가 육지 쪽으로 너무 많이 날려가면 농경지가 묻히기 때문에, 이와 같은 해안의 주민들은 방풍림이나 방사림을 조성하여 모래의 이동을 막고 있다.
 • Una duna es una acumulación de arena, en los desiertos o el litoral, generada por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. La granulometría de la arena que forma las dunas, también llamada arena eólica, está muy concentrada en torno a 0,2 mm de diámetro de sus partículas.Cuando el viento tiene una dirección dominante, las dunas adquieren la forma de una C con la parte convexa en contra del viento dominante. Estas dunas generalmente avanzan, se mueven, empujadas por el viento. La velocidad de avance de las dunas es inversamente proporcional a su tamaño, así, las dunas más pequeñas alcanzan a las mayores, con las que se van fusionando y aumentando de tamaño. Cuando la duna alcanza un tamaño significativo, más de 4 a 6 m, comienza a desprenderse mayor cantidad de material por las dos puntas de la C, dando origen a nuevas dunas pequeñas, las que al ser más veloces que las grandes, se van alejando de la duna madre. Este fenómeno de movimiento de dunas, se observa con mucha claridad en el desierto de Sechura, en el norte de Perú. El movimiento de las dunas puede causar serios problemas, como: la invasión de terrenos cultivados, obstrucción y ocultación de carreteras y vías de comunicación, invasión de áreas pobladas. Para evitar estos problemas existen varios procedimientos para limitar el avance de las dunas, entre ellos; sembrar plantas que requieren poca agua para subsistir, retirada de la humedad atmosférica; rociar en la parte convexa de la duna materiales aglutinantes, como puede ser petróleo, o aceites industriales usados. Las arenas, suaves y secas provienen de la erosión de la acción constante del viento sobre las rocas que con el tiempo son partidas en pedazos muy pequeños convirtiéndolas en arenilla y ésta, al desplazarse por la continua acción del viento, se va acumulando en parvas, convirtiéndose poco a poco a dunasque continuamente cambian de forma ya que están en continuo movimiento. Por ello también los médanos han recibido el nombre de arenas nómadas.Cuando en extensas regiones se forman dunas de arena se habla de mares de arena o campos de dunas, denominados ergs. Son especialmente visibles en el desierto del Sahara.
 • Eine Düne ist eine Erhebung aus Sand, die vom Wind angeweht und abgelagert wird. Die Bildung von Dünen setzt das Vorhandensein von Sand und das Fehlen von Wasser oder einer geschlossenen Pflanzendecke voraus. Dünen bilden sich daher bevorzugt in trockenen (ariden) Klimazonen, können aber auch in humiden Gebieten auftreten, sofern die befestigende Vegetation beseitigt wurde. Wird der Sand eher gleichmäßig in Form einer Decke aufgeweht, spricht man neutral von Flugsand.
 • Duna haizeak sorrarazten duen gainazaleko hondar-meta da, erliebea sortzen duena. Kostaldekoak nahiz kontinentalak (azken kasu honetan basamortuetan gehienetan) izan daitezke muino hauek.Muino edo duna horietako batzuk egonkorrak izaten dira, baina beste zenbait, higitu egiten dira haizearen norabidearen arabera. Duna batzuk, zeharretara hedatzen dira, haizeak beti norabide berean eragiten duen tokietan. Haizeak eragiten dien aldean, malda leuna eta beste aldea berriz malkartsua izaten dute horiek. Luzetara hedatzen direnek, malda berdintsua izaten dute alde bietan eta besteak baino handiagoak eta garaiagoak izaten dira. Gaur egun Libiako basamortuan daude munduko dunarik handienak.Hainbat egitura izan dezakete haizearen intentsitate eta erregimenaren arabera. Beraz, haizearen eraginez sortutako edozein hondar metatzea edo mendixka bezala defini daiteke duna. Alde batetik, duna biziak edo aktiboak izan daitezke: haizearen eraginez etengabe lekualdatzen dira landarerik ez dagoelako. Beste alde batetik, ez aktiboak edo finkoak direla esaten da landarediak lekuz aldatzea galarazten dienean. Duna mota desberdinak daude: batzuek ilargierdi forma dute, barkhan izenekoek, batetik bestera tarte handia izaten da eta muturrak mugimenduaren norabiderantz bideratuak dauzkate; beste batzuek hogeita hamabost gradu inguruko malda dute haizebean dagoen aurpegian (edo lerratze aurpegian), eta, aitzitik, txikiagoa izaten da hondarra igotzen den aurpegiko malda, hots, haizealdekoa. Hondar hedadura handietan barkhan horiek multzoka eta lerrokatuta azaldu ohi dira: zeharkako duna esaten zaie horiei. Zeharkako duna batzuen multzoari hondarrezko itsaso esaten zaio, eta hori izaten da erg-en ohizko egitura, alegia, gailurrak lerrokatuta egoten dira baina sakonune handiz elkarretik bereiziak, eta sakonune horietan azpiko haitza agerian geratzen ere da batzuetan. Beste duna mota bat parabolikoa da; horren adibide garbia dira kostaldeko dunak. Kasu horretan, ordea, dunaren antolamendua kontrakoa da, haizea datorren norabiderantz baitauzka muturrak. Malda handirik gabeko dunak dira, nahiko geldiak, baina haizea zakarra bada sakonunea aurrerantz higitzen da, eta dunak luzatu egiten dira, eta sortzen dituzte urkila itxurako dunak, beso luzekoak alegia. Luzerako duna da hirugarren mota: indar handiko haizeek jotzen duten hondar gutxiko basamortuetako ordokietan eta goi ordokietan izaten dira horrelakoak. Berez, urkila itxurako dunen gehieneko garapena dira; izan ere, horrenbeste mugitzen dira, ezen hondar pilaketak sortzen baitituzte haizearen norabidean eta elkarren artean, deflazioak eraginak ?hondar zatikien eta zatiki finagoen garraioa eta lerratzea da deflazioa?.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2026301 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 21034 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 134 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106299437 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Dune
prop-fr:fr
 • Physique du sable soufflé et des dunes du désert
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:trad
 • The Physics of Blown Sand and Desert Dunes
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikt
 • dune
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une dune est un relief ou un modelé composé de sable. Le terme appartient au vocabulaire topographique, géographique (s.l.), géomorphologique. Les ensembles dunaires font partie des formations superficielles (formations qui sont relativement récentes à l'échelle géologique). Il existe des dunes littorales et continentales et hydrauliques de tailles, de superficie, d'âges et de dynamiques variés.
 • 砂丘(さきゅう)とは、風によって運ばれた砂が堆積して出来た丘状の地形である。
 • Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust, een rivier, in een zandwoestijn of op andere plekken. Een duin ontstaat door het verwaaien van zand tot een heuvel. Duinen kunnen unieke natuurgebieden vormen met een grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Als duinen begroeid zijn, spreekt men van groene duinen.
 • Eine Düne ist eine Erhebung aus Sand, die vom Wind angeweht und abgelagert wird. Die Bildung von Dünen setzt das Vorhandensein von Sand und das Fehlen von Wasser oder einer geschlossenen Pflanzendecke voraus. Dünen bilden sich daher bevorzugt in trockenen (ariden) Klimazonen, können aber auch in humiden Gebieten auftreten, sofern die befestigende Vegetation beseitigt wurde. Wird der Sand eher gleichmäßig in Form einer Decke aufgeweht, spricht man neutral von Flugsand.
 • Duna je písečný přesyp, který vzniká převážně v pouštních oblastech anebo vlivem větrného odnosu částic v oblasti plážového pobřeží.Písečná duna je tvořena z drobných písečných zrnek, které jsou větrnou silou neustále přenášeny z jednoho místa na jiné pomocí saltace (pohyb, během kterého je částice valena po povrchu). Postupným tlačením částic se na jistém místě začne akumulovat dostatečné množství částic, které začnou tvořit přesyp.
 • Em geografia física, duna é uma montanha de areia criada a partir de processos eólicos (relacionados ao vento). Dunas descobertas são sujeitas à movimentação e mudanças de tamanho, pela ação do vento. O vale entre as dunas é chamado slack, ou seja, dunas são montes de areia formadas pelo vento e pelo mar. Quando o vento sopra, leva a areia e com o tempo viram dunas.
 • A dűne olyan, általában elnyúló alakú domb, amelynek anyaga leggyakrabban homok, ebből is a futóhomok, amelyet általában a szél felszínalakító tevékenysége hoz létre. Léteznek azonban kavicsból és jégből álló dűnék is és olyanok, amelyeket a víz mozgása hoz létre.A homokdűnék tipikusan sivatagokban fordulnak elő és gyakran völgyekkel tagolt mezőket képeznek.
 • Дю́на — положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра.Наветренная сторона дюн пологая (до 15°), подветренная более крутая (до 35°) и осыпающаяся. Высота дюны может достигать 100—150 метров, а длина — нескольких километров. В случае, если дюна одиночная, её гребень имеет серповидную форму, а вытянутые края называют рогами.
 • Wydma – piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr. Warunki środowiska wpływają na różny kształt i rozmiar wydm. Powstawanie wydmy jest ściśle związane z transportem materiału piaszczystego: piasek pędzony wiatrem blisko powierzchni lub wleczony po niej zatrzymuje się za takimi przeszkodami jak głazy, zarośla czy nierówności gruntu – gromadząc się wówczas tworzy wydmę.Większość wydm cechuje asymetria stoków.
 • Duna haizeak sorrarazten duen gainazaleko hondar-meta da, erliebea sortzen duena. Kostaldekoak nahiz kontinentalak (azken kasu honetan basamortuetan gehienetan) izan daitezke muino hauek.Muino edo duna horietako batzuk egonkorrak izaten dira, baina beste zenbait, higitu egiten dira haizearen norabidearen arabera. Duna batzuk, zeharretara hedatzen dira, haizeak beti norabide berean eragiten duen tokietan.
 • Una duna és una acumulació de sorra sobre la qual el vent ha actuat produint una forma suau i uniforme. Poden ser produïdes per canvis en el vent o per variacions en la quantitat de sorra. La granulometria de la sorra que forma les dunes, també anomenada sorra eòlica, està molt concentrada entorn de 0.2 mm de diàmetre de les seves partícules. Quan el vent té una direcció dominant, les dunes adquireixen la forma d'una C amb la part convexa en contra del vent dominant.
 • In physical geography, a dune is a hill of sand built by either wind or water flow. Dunes occur in different forms and sizes, formed by interaction with the flow of air or water. Most kinds of dunes are longer on the windward side where the sand is pushed up the dune and have a shorter "slip face" in the lee of the wind. The valley or trough between dunes is called a slack. A "dune field" is an area covered by extensive sand dunes.
 • Kumullar, rüzgar tarafından uçurularak bir yerde yığılan ve toplanan kum yükseltileridir. Kumul oluşumu için, ortamda kum'un bulunması ve çevrede kapalı bir bitki örtüsünün olması gerekir. Bazı çöl kumulları kilometrelerce uzunlukta ve birkaç yüz metre yükseklikte olabilir. Gevşek yapılı kumullar sürekli yer değiştirir. Bazı çöllerde kumulların yer değiştirme hızları yılda 100 metreye kadar çıkar.
 • Във физическата география дюна се нарича пясъчен хълм, създаден от ветрови процеси. Голите дюни променят местоположението и размера си под въздействието на вятъра. В някои крайбрежни райони има една или повече редици дюни, успоредни на брега, непосредствено зад плажната ивица. В тези случаи те са важни за защитата на сушата от вълнението на морето при буря.
 • Una duna es una acumulación de arena, en los desiertos o el litoral, generada por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena.
 • 사구(砂丘)는 바람에 의하여 모래가 이동하여 퇴적된 언덕이나 둑 모양의 모래 언덕이다. 내륙 사구는 고비 사막이나 사하라 사막과 같이 대륙 내부의 사막에 흔히 이루어진다. 사구는 한 장소에 고정되지 않고 독특한 모양을 유지하면서 바람이 부는 쪽으로 이동하는 경우가 많다. 사구 사이사이에는 기반암이나 자갈층이 드러난 경우도 있고, 넓은 지면이 모두 사구로 덮인 경우도 있다. 장애물이 바람에 가로놓여 있으면 바람그늘 쪽에는 풍속이 줄어들어 모래가 잘 쌓인다. 모래알이 장애물의 바람그늘 쪽에 쌓인 모래 위로 떨어지면 이동 속도가 줄어들어 모래가 계속 해서 집적하게 된다. 모래 더미가 원래의 장애물에 비하여 너무 크게 성장하면 다시 천천히 움직이면서 이동성 사구로 발전한다.한편, 해안 사구는 바닷물의 물결을 따라 바닷가에 밀려온 모래가 사빈으로 퇴적되었다가 다시 바다로부터 불어오는 바람에 실려가 사빈의 뒷쪽에 쌓여 생긴 것으로, 대개 해안선과 나란히 생긴다.
 • Una duna è tipicamente (e nell'accezione comune) un accumulo di sedimento sabbioso di origine eolica, cioè determinato e modellato dall'azione dei venti, e quindi soggetto a continui spostamenti e ridimensionamenti dipendenti dalla direzione e forza del vento.Le dune sono caratteristiche dei deserti sabbiosi ed anche delle coste sabbiose dove il fenomeno è meno accentuato dipendentemente dalla dimensione della spiaggia, dalle dimensioni dei granuli di sabbia e dalla forza dei venti.
rdfs:label
 • Dune
 • Duin
 • Duna
 • Duna
 • Duna
 • Duna
 • Duna
 • Duna (přesyp)
 • Dune
 • Düne
 • Dűne
 • Kumul
 • Wydma
 • Дюна
 • Дюна
 • 砂丘
 • 사구
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:movie of
is dbpedia-owl:producer of
is dbpedia-owl:touristicSite of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:producteur of
is prop-fr:production of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of