PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le chiffre d'affaires (ou CA) est le total des ventes de biens et/ou de services d'une entreprise sur un exercice comptable.
 • In business, revenue or turnover is income that a company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers. In many countries, revenue is referred to as turnover.Some companies receive revenue from interest, royalties, or other fees. Revenue may refer to business income in general, or it may refer to the amount, in a monetary unit, received during a period of time, as in "Last year, Company X had revenue of $42 million."Profits or net income generally imply total revenue minus total expenses in a given period. In accounting, revenue is often referred to as the "top line" due to its position on the income statement at the very top. This is to be contrasted with the "bottom line" which denotes net income.For non-profit organizations, annual revenue may be referred to as gross receipts. This revenue includes donations from individuals and corporations, support from government agencies, income from activities related to the organization's mission, and income from fundraising activities, membership dues, and financial investments such as stock shares in companies.In general usage, revenue is income received by an organization in the form of cash or cash equivalents. Sales revenue or revenues is income received from selling goods or services over a period of time. Tax revenue is income that a government receives from taxpayers.In more formal usage, revenue is a calculation or estimation of periodic income based on a particular standard accounting practice or the rules established by a government or government agency. Two common accounting methods, cash basis accounting and accrual basis accounting, do not use the same process for measuring revenue. Corporations that offer shares for sale to the public are usually required by law to report revenue based on generally accepted accounting principles or International Financial Reporting Standards.In a double-entry bookkeeping system, revenue accounts are general ledger accounts that are summarized periodically under the heading Revenue or Revenues on an income statement. Revenue account names describe the type of revenue, such as "Repair service revenue", "Rent revenue earned" or "Sales".
 • Il fatturato (detto anche volume d'affari), in economia aziendale, è la somma dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di un'azienda; a seconda delle finalità per le quali lo si computa, può includere la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati, oppure può essere limitato alla sola somma dei ricavi da vendita di beni o servizi. Essendo un dato riferito al ricavo, esso non può mai essere confuso con l'utile netto (profitto).
 • Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.Najczęściej przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym (dzień, miesiąc lub rok obrachunkowy).Przychody to przypływy aktywów albo inne zwiększenie aktywów danego podmiotu lub zmniejszenie jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działalnością danego podmiotu. (definicja z SFAC 6, par. 78)W "Deklaracji APB nr 4" przychód został zdefiniowany jako: wzrost aktywów brutto lub spadek zobowiązań brutto uznanych i wycenionych zgodnie z akceptowanymi zasadami rachunkowości, który powstaje na skutek tych nakierowanych na osiągnięcie zysków działań [...] przedsiębiorstwa, które mogą zmienić wartość kapitału własnego... . (American Institute of Certified Public Accountants, APB No. 4)W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości wyróżnia się: przychody ze sprzedaży przychody finansowe przychody operacyjnePrzychodu nie stanowią uzyskane kredyty, wkłady własne akcjonariuszy itp.Pojęcia przychód nie należy mylić z takimi pojęciami jak: dochód, utarg, zysk. Wysokość przychodów przedsiębiorstwa nie odzwierciedla jego rzeczywistej sytuacji finansowej. Jednym z podstawowych wskaźników oceny jest uzyskiwany dochód.
 • Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor.
 • Receita é a entrada monetária que ocorre em uma entidade (contabilidade) ou patrimônio (economia), em geral sob a forma de dinheiro ou de créditos representativos de direitos. Nas empresas privadas a receita corresponde normalmente ao produto de venda de bens ou serviços (chamado no Brasil de faturamento). Classificam-se em operacionais e não operacionais. "Receitas operacionais" são as provenientes do objeto de exploração da empresa, e classificam-se em:Receita da atividade técnica ou principal, que diz respeito à atividade principal da empresa, como venda de produtos, mercadorias ou serviços.Receita acessória ou complementar, que normalmente decorre da receita da atividade principal, e representa rendimentos complementares. No Brasil, denomina-se contabilmente esse grupo de receitas de "outras receitas operacionais", que devem ser compostos basicamente de receitas financeiras (juros, aluguéis, rendimentos). "Receitas não operacionais" são ingressos provenientes de transações (atípicas ou extraordinárias) não incluídas nas atividades principais ou acessórias da empresa.Na administração pública brasileira, as receitas se dividem em receitas correntes e de capital, receitas orçamentárias e extraorçamentárias. Como receitas orçamentárias, aquelas que são incluidas na lei (anual) orçamentária do exercício. Todavia, as receitas orçamentárias são consideradas realizadas quando arrecadadas (regime de caixa), se diferenciando nesse ponto das receitas realizadas das empresas privadas.Nestas, receitas do exercício (ver princípios contábeis) são aquelas ganhas (geradas, realizadas) nesse período, não importando se tenham sido recebidas ou não. Receitas a receber são aquelas ganhas (o fato gerador ocorreu) dentro do período contábil, mas ainda não recebidas.Receitas diferidas representam recebimentos adiantados que vão gerar um passivo para uma prestação de serviço futuro, ou a entrega posterior de bens.
 • Omzet is een bedrijfseconomische term die duidt op het totaalbedrag van verkopen van een bedrijf (organisatie, rechtspersoon) in een bepaalde periode. De omzet is opgebouwd uit twee componenten, prijs en afzet (verkochte hoeveelheid). De bijdrage van één bepaald product aan de omzet is: prijs × afzet. Omzet houdt geen rekening met de vraag of de opbrengst van de verkopen al in geld aanwezig is, of dat het nog uitstaande vorderingen bij klanten betreft.De bruto omzet is het totaal van alle verkopen, identiek aan wat hierboven als omzet gedefinieerd is. De netto omzet is de bruto omzet minus de teruggenomen goederen, de schadevergoedingen aan afnemers voor slechte producten en de betalingskortingen aan afnemers voor contante betaling.In België behoort het synoniem zakencijfer tot de standaardtaal, in het hele Nederlandse taalgebied spreken we van omzet of omzetcijfer.
 • 회계에서 수익(收益)은 주요 영업활동으로 인한 자본(순자산)의 증가액이다. 자본은 자산에서 부채를 뺀 것이므로, 수익이 발생했다는 것 또는 자본이 증가했다는 것은 자산이 증가하거나 부채가 감소했다는 것을 의미한다. 수익에서 비용을 차감한 잔액을 이익이라고 한다.
 • Вы́ручка (оборот, объём продаж) — количество денежных средств или иных благ, получаемых компанией за определённый период её деятельности, в основном за счёт продажи товаров или услуг своим клиентам. Выручка отличается от прибыли, так как прибыль — это выручка минус расходы (издержки), которые компания понесла в процессе производства своих продуктов. Прирост капитала в результате увеличения по какой-то причине стоимости активов предприятия к выручке не относится.Для благотворительных организаций выручка включает общую стоимость полученных денежных подарков.Выручка от реализации продукции (работ, услуг) включает в себя денежные средства либо иное имущество в денежном выражении, полученное или подлежащее получению в результате реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг по ценам, тарифам в соответствии с договорами.При этом деятельность предприятия можно характеризовать по нескольким направлениям: выручка от основной деятельности, поступающая от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг); выручка от инвестиционной деятельности, выраженная в виде финансового результата от продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг; выручка от финансовой деятельности.Общая выручка складывается из выручки по этим трём направлениям. Однако основное значение в ней отдаётся выручке от основной деятельности, определяющей весь смысл существования предприятия.
 • Árbevétel az értékesített termékek és áruk, illetve teljesített szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke. A felárak és hatósági árkiegészítések növelik, az engedmények csökkentik az árbevételt. Az árbevételt szokták forgalom-nak is nevezni.A magyar számvitel szerint a nem számlázott, utólag adott engedmény nem az árbevételt csökkenti, hanem az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Az IFRS szerint az ilyen típusú engedmények is csökkentik az árbevételt.A magyar számviteli törvény szerint akkor lehet elszámolni az árbevételt, ha a vevő elismerte a teljesítést. Az IFRS szerint több feltételnek kell teljesülnie:Termékértékesítés esetén: a termékkel kapcsolatos kockázat átszállt a vevőre az eladó már nem gyakorol ellenőrzést a termék felett az árbevétel megbízhatóan mérhető annak a valószínűsége, hogy az ellenérték befolyik a társasághoz, nagyobb, mint 50% a szerződés teljesítésének költségei megbízhatóan mérhetőkSzolgáltatásnyújtás esetén: Ha a költségek és az árbevételek (vagyis az eredmény) egyaránt megbízhatóan mérhetők, akkor az árbevételt a teljesítés százalékos arányában kell elszámolni; Ha az eredmény nem mérhető megbízhatóan, akkor a várható árbevételt csak a költségek mértékéig szabad elszámolni. Ha veszteség várható, akkor ezt ki kell mutatni.
 • Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opakem výnosů jsou náklady.Výnosy podniku tvoří: provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby za prodej) finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí mimořádné výnosy získané mimořádně, například prodejem odepsaných strojů.Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku: převyšují-li výnosy, jde o zisk, převyšují-li náklady, jde o ztrátu.
 • Приход (оборот, обем на продажбите, на английски: Revenue) е термин в областта на икономиката, описващ брутния доход на дадена компания, който тя реализира в резултат на нормална стопанска дейност за определен период, обикновено измерващ се в години, тримесечия или месеци, без приспадане на разходите, необходими за създаването на този доход. В повечето случаи терминът се отнася до приходите от продажбите на продукти или услуги и затова често като синоним се използва термина приходи от продажби или още оборот. В отчета за приходите и разходите приходът обикновено стои на първия ред, и затова понякога се нарича "най-горния ред", докато на "най-долния ред" е отразена печалбата на дружеството.
 • Der Erlös oder die Erlöse (syn. Umsatz) bezeichnen in der Betriebswirtschaftslehre den Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung zufließt. Erlöse sind die wertmäßige Erfassung der betrieblichen und nichtbetrieblichen (neutralen) Tätigkeit eines Unternehmens.„Erlös“ wird zuweilen synonym mit dem Begriff „Leistung“ verwendet.
 • 官庁会計における収益(しゅうえき)は、地方公営企業のうち地方公営企業法の財務規定が適用されない企業(法非適用企業)の経理事務で用いられる概念で、資本的収支以外の現金収入のことをいう。詳細は官庁会計を参照のこと。 企業会計(財務会計)における収益(しゅうえき)は、資本取引以外の会社の活動による資産の増加のことをいう。:本項目で詳述。財務会計における収益(しゅうえき、revenue, turnover)は、勘定科目の区分の一つ。ある会計期間において、資本取引以外の会社の活動によって得られた、資産の増加のことをいう。
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 40716 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3847 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 30 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110814940 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le chiffre d'affaires (ou CA) est le total des ventes de biens et/ou de services d'une entreprise sur un exercice comptable.
 • 회계에서 수익(收益)은 주요 영업활동으로 인한 자본(순자산)의 증가액이다. 자본은 자산에서 부채를 뺀 것이므로, 수익이 발생했다는 것 또는 자본이 증가했다는 것은 자산이 증가하거나 부채가 감소했다는 것을 의미한다. 수익에서 비용을 차감한 잔액을 이익이라고 한다.
 • Der Erlös oder die Erlöse (syn. Umsatz) bezeichnen in der Betriebswirtschaftslehre den Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung zufließt. Erlöse sind die wertmäßige Erfassung der betrieblichen und nichtbetrieblichen (neutralen) Tätigkeit eines Unternehmens.„Erlös“ wird zuweilen synonym mit dem Begriff „Leistung“ verwendet.
 • 官庁会計における収益(しゅうえき)は、地方公営企業のうち地方公営企業法の財務規定が適用されない企業(法非適用企業)の経理事務で用いられる概念で、資本的収支以外の現金収入のことをいう。詳細は官庁会計を参照のこと。 企業会計(財務会計)における収益(しゅうえき)は、資本取引以外の会社の活動による資産の増加のことをいう。:本項目で詳述。財務会計における収益(しゅうえき、revenue, turnover)は、勘定科目の区分の一つ。ある会計期間において、資本取引以外の会社の活動によって得られた、資産の増加のことをいう。
 • Receita é a entrada monetária que ocorre em uma entidade (contabilidade) ou patrimônio (economia), em geral sob a forma de dinheiro ou de créditos representativos de direitos. Nas empresas privadas a receita corresponde normalmente ao produto de venda de bens ou serviços (chamado no Brasil de faturamento). Classificam-se em operacionais e não operacionais.
 • Приход (оборот, обем на продажбите, на английски: Revenue) е термин в областта на икономиката, описващ брутния доход на дадена компания, който тя реализира в резултат на нормална стопанска дейност за определен период, обикновено измерващ се в години, тримесечия или месеци, без приспадане на разходите, необходими за създаването на този доход.
 • Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut.
 • Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě.
 • In business, revenue or turnover is income that a company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers. In many countries, revenue is referred to as turnover.Some companies receive revenue from interest, royalties, or other fees.
 • Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.Najczęściej przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym (dzień, miesiąc lub rok obrachunkowy).Przychody to przypływy aktywów albo inne zwiększenie aktywów danego podmiotu lub zmniejszenie jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działalnością danego podmiotu.
 • Вы́ручка (оборот, объём продаж) — количество денежных средств или иных благ, получаемых компанией за определённый период её деятельности, в основном за счёт продажи товаров или услуг своим клиентам. Выручка отличается от прибыли, так как прибыль — это выручка минус расходы (издержки), которые компания понесла в процессе производства своих продуктов.
 • Omzet is een bedrijfseconomische term die duidt op het totaalbedrag van verkopen van een bedrijf (organisatie, rechtspersoon) in een bepaalde periode. De omzet is opgebouwd uit twee componenten, prijs en afzet (verkochte hoeveelheid). De bijdrage van één bepaald product aan de omzet is: prijs × afzet.
 • Árbevétel az értékesített termékek és áruk, illetve teljesített szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke. A felárak és hatósági árkiegészítések növelik, az engedmények csökkentik az árbevételt. Az árbevételt szokták forgalom-nak is nevezni.A magyar számvitel szerint a nem számlázott, utólag adott engedmény nem az árbevételt csökkenti, hanem az egyéb ráfordítások között kell elszámolni.
 • Il fatturato (detto anche volume d'affari), in economia aziendale, è la somma dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di un'azienda; a seconda delle finalità per le quali lo si computa, può includere la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati, oppure può essere limitato alla sola somma dei ricavi da vendita di beni o servizi.
rdfs:label
 • Chiffre d'affaires
 • Erlös
 • Fatturato
 • Omzet
 • Pendapatan
 • Przychód (ekonomia)
 • Receita (economia)
 • Revenue
 • Výnos
 • Árbevétel
 • Выручка
 • Приход
 • 収益
 • 수익
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of