Dans un site généralement prédisposé, une catastrophe naturelle est l'effet pernicieux d’un événement naturel plus ou moins violent, voire paroxystique, du cours normal d’un phénomène géodynamique - séisme, éruption volcanique, tsunami, mouvements de terrain, inondation, tempête, cyclone, orages..., ignoré, mésestimé et/ou mal prévenu sur les aménagements, les ouvrages et les personnes d’un établissement humain vulnérable, exposé à un risque « naturel » identifié ou non.En confondant les effets désastreux de certains de ces événements avec les causes des catastrophes qui en résultent, on a longtemps considéré que les causes étaient des punitions et que les effets étaient inéluctables, fatals, prescrits...

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans un site généralement prédisposé, une catastrophe naturelle est l'effet pernicieux d’un événement naturel plus ou moins violent, voire paroxystique, du cours normal d’un phénomène géodynamique - séisme, éruption volcanique, tsunami, mouvements de terrain, inondation, tempête, cyclone, orages..., ignoré, mésestimé et/ou mal prévenu sur les aménagements, les ouvrages et les personnes d’un établissement humain vulnérable, exposé à un risque « naturel » identifié ou non.En confondant les effets désastreux de certains de ces événements avec les causes des catastrophes qui en résultent, on a longtemps considéré que les causes étaient des punitions et que les effets étaient inéluctables, fatals, prescrits... La science et la technique permettent maintenant de caractériser les événements, de prévoir leurs effets, d’établir et distinguer les causes naturelles d'avec les causes humaines des catastrophes pour améliorer la prévention et la gestion des secours.
 • Hondamen edo hondamendi natural bat, energia handiko gertaera natural batek (hala nola uholde, sumendi erupzio, luizi, lurrikara edo ekaitz batek) eragiten duen kalte material eta pertsonal ugaria da, une eta leku jakin batean jazotzen dena. Gertaera hauek planetaren dinamika naturalak sortzen ditu, baina gizakiak eragindako ekintza batzuek (deforestazioa, kutsadura eta abarrek) areagotu ditzake.
 • El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas,[cita requerida] ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones, Tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros.Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro.[cita requerida] Éste varía dependiendo del tipo de fenómeno,[cita requerida] pudiendo ser el Magnitud de Momento Sísmico (Mw), la escala de Richter para movimientos sísmicos, la escala Saphir-Simpson para huracanes, etc.[cita requerida]Algunos desastres son causados por las actividades humanas, que alteran la normalidad del medio ambiente. Algunos de estos tenemos: la contaminación del medio ambiente, la explotación errónea e irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo y no renovables como los minerales, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo.Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa.A fin de la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo de desastres, éstos pueden desencadenar otros eventos que reducirán la posibilidad de sobrevivir a éste debido a carencias en la planificación y en las medidas de seguridad. Un ejemplo clásico son los terremotos, que derrumban edificios y casas, dejando atrapadas a personas entre los escombros y rompiendo tuberías de gas que pueden incendiarse y quemar a los heridos bajo las ruinas.La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres naturales se conoce como de alto riesgo. Zonas de alto riesgo sin instrumentación ni medidas apropiadas para responder al desastre natural o reducir sus efectos negativos se conocen como de zonas de alta vulnerabilidad.Los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales. Los desastres siempre se presentan por la acción del hombre en su entorno. Por ejemplo: un huracán en la mitad del océano no es un desastre, a menos que pase por allí un navío.
 • Un desastre, calamitat o catàstrofe natural és un esdeveniment produït per fenòmens d'elevada energia, propis de la dinàmica natural del planeta Terra, que produeixen una gran quantitat de danys materials i personals en una determinada àrea geogràfica i en un moment donat. Fa referència a enormes pèrdues humanes i materials ocasionades per esdeveniments o fenòmens com els terratrèmols, inundacions, esllavissades de terra, desforestació, contaminació ambiental i altres.Fenòmens naturals, com la pluja o el vent, es converteixen en desastre natural quan superen un límit o llindar de normalitat, i són mesurats habitualment a través d'uns determinats paràmetres, que varien en funció del tipus de fenomen. Per exemple, existeix l'escala de Richter per als moviments sísmics o l'escala Saffir-Simpson per als huracans.No obstant això, molts dels fenòmens que coneixem com a catàstrofes o desastres naturals són causats per l'acció humana, o bé les seves conseqüències s'agreugen a causa d'aquesta acció de l'ésser humà. Aquests fenòmens causats per les activitats humanes s'anomenen antròpics i en aquest grup s'inclouen els incendis forestals i els accidents industrials i tecnològics. Els danys provocats per un desastre natural es poden amplificar a causa d'una mala planificació dels assentaments humans, la manca o poca adequació de mesures de seguretat, de plans d'emergència i de sistemes d'alerta; aquests altres factors també intervenen d'una manera, a vegades, difícil d'avaluar.Sense una bona planificació i organització institucional que es preocupi de reduir el risc col·lectiu de desastres, aquests poden desencadenar altres esdeveniments. Un exemple clàssic són els terratrèmols, que poden esfondrar edificis i altres tipus d'infraestructures, deixant atrapades a persones entre la runa i trencant canonades de gas que poden incendiar i cremar els ferits sota les ruïnes.L'activitat humana en àrees amb alta probabilitat de desastres naturals està classificada catalogada amb la denominació d'alt risc. Zones d'alt risc sense els recursos necessaris ni amb mesures apropiades per respondre al desastre natural o reduir els seus efectes negatius, es denominen zones d'alta vulnerabilitat.Alguns dels principals instituts que especialitzats en catàstrofes naturals són l'International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) d'Àustria, el ProVention Consortium, l'Earth Institute de la Universitat de Columbia, el Centre Nacional de Prevenció de Desastres (CENAPRED) a Mèxic, i la Universitat de Kobe al Japó, així com organismes de l'ONU com el OCHA (Cooperació per Ajut Humanitari), l'ISDR (Estratègia Internacional per la Reducció de Desastres), així com oficines especials en el Banc Mundial, la CEPAL i el BID. El Dia Internacional per a la reducció dels desastres naturals és el 8 d'octubre.
 • Een natuurramp is een gebeurtenis die catastrofale gevolgen heeft voor levende wezens, met name mensen, in de omgeving. Een lawine die in onbewoond gebied plaatsvindt, zal minder snel een natuurramp genoemd worden, dan een lawine waarbij huizen met mensen onder de lawine worden bedolven.Een natuurramp heeft, in tegenstelling tot een cultuurramp meestal een natuurlijke oorzaak en is dus niet het gevolg van menselijk handelen. Het onderscheid is in een aantal gevallen steeds moeilijker te maken, onder andere omdat de opwarming van de aarde mede een gevolg is van menselijk handelen en aanleiding geeft tot meer en zwaardere natuurrampen, zoals orkanen. Veel natuurrampen zoals overstromingen en extreme droogtes worden tegenwoordig bovendien mede veroorzaakt door de grootschaligheid van de veranderingen die de mens aanbrengt in het natuurlijke milieu, zoals ontbossing ten behoeve van nieuw aangeplante monoculturen (bijvoorbeeld in Tasmanië en op Borneo) alsmede irrigatie (zie de problemen bij het Aralmeer).
 • Природното бедствие е природно явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони. Възможно е едно бедствие да породи друго, например вулканичните изригвания често са съпътствани от земетресения, броя на преките жертвите на земетресението в Индийския океан през декември 2004 година е по-малък от загиналите вследствие на породените от него вълни цунами.Размерът на загубите обикновено зависи от подготвеността на хората и от способността им да реагират адекватно на бедствието. Това разбиране се изразява с популярната фраза, че „бедствията възникват, когато опасността се съчетае с уязвимост“. Така природни бедствия никога не възникват в области, които не са уязвими, например при силно земетресение в ненаселен район. Това дава основание на някои автори да оспорват определението „природни“, тъй като бедствия не биха възникнали без участието на човека. От друга страна много човешки дейности, като войните, могат да доведат до големи загуби без да са природни бедствия, а в други случаи могат да задействат разрушителната сила на природата, като наводненията при скъсване на язовирна стена.
 • Стихи́йное бе́дствие — природное явление, носящее чрезвычайный характер и приводящее к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей.Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от друга, так и связанно: одно из них может повлечь за собой другое. Некоторые из них часто возникают в результате деятельности человека (например, лесные и торфяные пожары, производственные взрывы в горной местности, при строительстве плотин, закладке (разработке) карьеров, что зачастую приводит к оползням, снежным лавинам, обвалам ледников и т. п. и техногенного характера.Независимо от источника возникновения, стихийные бедствия характеризуются значительными масштабами и различной продолжительностью — от нескольких секунд и минут (землетрясения, снежные лавины, лимнологические катастрофы) до нескольких часов (сели), дней (оползни) и месяцев (наводнения).Стихийные бедствия делятся на виды, описываемые ниже.
 • Doğal afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olay. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, donma gibi bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür.
 • Um desastre natural é uma catástrofe que ocorre quando um evento físico muito perigoso (tal como uma erupção vulcânica, um sismo, um desabamento, um furacão, inundação, incêndio, ou algum dos outros fenômenos naturais listados abaixo) provoca direta ou indiretamente danos extensos à propriedade, faz um grande número de vítimas, ou ambas. Em áreas onde não há nenhum interesse humano, os fenômenos naturais resultam em desastres naturais. Um desastre é um destruimento social que pode afetar um indivíduo, uma comunidade, ou um país.A extensão dos danos à propriedade ou do número de vítimas que resulta de um desastre natural depende da capacidade da população a resistir ao desastre. Esta compreensão é cristalizada na fórmula: os "desastres ocorrem quando os perigos se encontram com a vulnerabilidade.Em 2000, as Nações Unidas lançaram a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (ISDR) para dirigir-se às causas subjacentes da vulnerabilidade e para construir comunidades resistentes a desastres promovendo o aumento na consciência das pessoas para a importância da redução de desastres como um componente integral de um desenvolvimento sustentável, com o objetivo de reduzir as perdas humanas, sociais, econômicas e ambientais devido aos perigos de todos os tipos.
 • 자연재해(自然災害) 또는 천재지변(天災地變)은 폭풍, 홍수, 해일, 지진, 산사태 등 자연 현상으로 인해 생기는 인명피해, 재산손실 및 시설물의 피해가 발생하여 사람의 활동에 영향을 받는 것을 말한다.
 • 自然災害(しぜんさいがい、英: natural disaster)とは、危機的な自然現象(natural hazard, 例えば気象、火山噴火、地震、地すべり)によって、人命や人間の社会的活動に被害が生じる現象をいう。日本の法令上では「自然災害」は「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害」と定義されている(被災者生活再建支援法2条1号)。単なる自然現象が、人的被害を伴う「自然災害」に発展したり、災害が拡大したりするには、現地の社会条件が大きな影響を及ぼす。
 • A natural disaster is a major adverse event resulting from natural processes of the Earth; examples include floods, volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, and other geologic processes. A natural disaster can cause loss of life or property damage, and typically leaves some economic damage in its wake, the severity of which depends on the affected population's resilience, or ability to recover.An adverse event will not rise to the level of a disaster if it occurs in an area without vulnerable population. In a vulnerable area, however, such as San Francisco, an earthquake can have disastrous consequences and leave lasting damage, requiring years to repair.In 2012, there were 905 natural catastrophes worldwide, 93% of which were weather-related disasters. Overall costs were US$170 billion and insured losses $70 billion. 2012 was a moderate year. 45% were meteorological (storms), 36% were hydrological (floods),12% were climatological (heat waves, cold waves, droughts, wildfires) and 7 % were geophysical events (earthquakes and volcanic eruptions). Between 1980 and 2011 geophysical events accounted for 14% of all natural catastrophes.
 • Un disastro naturale è la conseguenza di un pericolo naturale, determinato da particolari fenomeni o ambienti (vulcani, terremoti, inondazioni...) a volte amplificati dall'attività umana. Un fenomeno naturale può quindi trasformarsi in un disastro naturale a seguito della mancanza di un'adeguata gestione delle emergenze, provocando perdite materiali e umane. Un disastro naturale si verifica quindi soltanto quando un evento naturale rischioso si verifica in zone vulnerabili: un terremoto in un deserto non provoca infatti alcun danno materiale né umano.Si contrappone a disastro provocato dall'azione diretta dell'uomo (vedi Disastro ambientale).In effetti anche gli eventi che noi consideriamo pericolosi sono assolutamente naturali, e diventano dannosi solo in rapporto al coinvolgimento umano.
 • Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami. Contohnya adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Dua jenis bencana alam yang diakibatkan dari luar angkasa jarang mempengaruhi manusia, seperti asteroid dan badai matahari.
 • Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może przemodelować stan przyrody, a nawet zagrażać życiu ludzkiemu.Do klęsk żywiołowych zaliczamy: powódź, susza, rozległy pożar terenu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami, huragan, tornado, obfite opady śniegu oraz lawiny śnieżne, ekstremalny upał lub mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi, katastrofy kosmiczne – upadek meteorytu, eksplozja meteoru, wybuch bliskiej supernowej.Jednak przynajmniej w stosunku do niektórych z wymienionych powyżej zjawisk, trzeba dodać "nietypowe dla danego obszaru". Obecnie coraz więcej przypadków klęsk żywiołowych dla konkretnych obszarów jest traktowane nie jako zjawisko niepożądane lecz wprost przeciwnie, jako niezbędny element stabilizujący dany ekosystem, szczególnie w skali dłuższych przedziałów czasowych. Tak więc pojęcie klęski żywiołowej w znacznie większym stopniu odnosi się do wpływu, jaki ona wywiera na człowieka niż na przyrodę.
 • Eine Naturkatastrophe ist eine natürlich entstandene Veränderung der Erdoberfläche oder der Atmosphäre, die auf Lebewesen und insbesondere den Menschen und seine Lebensweise verheerende Auswirkungen hat.Maßnahmen zur Abwehr von Naturkatastrophen werden im Rahmen des Katastrophenschutzes ergriffen.
 • A természeti katasztrófa természeti okokból bekövetkező olyan esemény, ami emberek vagy egyéb élőlények nagy létszámú csoportjának életkörülményeit hosszabb-rövidebb ideig hirtelen és nagy mértékben, negatív irányban befolyásolja. A természeti katasztrófa váratlan, vagy elháríthatatlan módon következik be. Napjainkban – főleg az ebben érdekelt nagy biztosítótársaságok adatai alapján – földrengést, vulkánkitörést, árvizet vagy bármilyen egyéb csapást akkor minősítenek katasztrófának, ha az áldozatok száma meghaladja a húszat, vagy a kár összege a hatmillió dollárt.Az ember mindent megtesz elkerülésükre, elhárításukra vagy előre jelzésükre. Ez a törekvés hívta létre a világ legjobban működő „politikamentes” szervezeteit: a nemzetközi időjárás-megfigyelést, a trópusi hurrikánokat követő hálózatot, a vulkanológiai és földrengésfigyelő hálózatot (amelynek álma az előrejelzés), a vízügyi együttműködéseket stb.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 286260 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 31862 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111028779 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans un site généralement prédisposé, une catastrophe naturelle est l'effet pernicieux d’un événement naturel plus ou moins violent, voire paroxystique, du cours normal d’un phénomène géodynamique - séisme, éruption volcanique, tsunami, mouvements de terrain, inondation, tempête, cyclone, orages..., ignoré, mésestimé et/ou mal prévenu sur les aménagements, les ouvrages et les personnes d’un établissement humain vulnérable, exposé à un risque « naturel » identifié ou non.En confondant les effets désastreux de certains de ces événements avec les causes des catastrophes qui en résultent, on a longtemps considéré que les causes étaient des punitions et que les effets étaient inéluctables, fatals, prescrits...
 • Hondamen edo hondamendi natural bat, energia handiko gertaera natural batek (hala nola uholde, sumendi erupzio, luizi, lurrikara edo ekaitz batek) eragiten duen kalte material eta pertsonal ugaria da, une eta leku jakin batean jazotzen dena. Gertaera hauek planetaren dinamika naturalak sortzen ditu, baina gizakiak eragindako ekintza batzuek (deforestazioa, kutsadura eta abarrek) areagotu ditzake.
 • 자연재해(自然災害) 또는 천재지변(天災地變)은 폭풍, 홍수, 해일, 지진, 산사태 등 자연 현상으로 인해 생기는 인명피해, 재산손실 및 시설물의 피해가 발생하여 사람의 활동에 영향을 받는 것을 말한다.
 • 自然災害(しぜんさいがい、英: natural disaster)とは、危機的な自然現象(natural hazard, 例えば気象、火山噴火、地震、地すべり)によって、人命や人間の社会的活動に被害が生じる現象をいう。日本の法令上では「自然災害」は「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害」と定義されている(被災者生活再建支援法2条1号)。単なる自然現象が、人的被害を伴う「自然災害」に発展したり、災害が拡大したりするには、現地の社会条件が大きな影響を及ぼす。
 • Eine Naturkatastrophe ist eine natürlich entstandene Veränderung der Erdoberfläche oder der Atmosphäre, die auf Lebewesen und insbesondere den Menschen und seine Lebensweise verheerende Auswirkungen hat.Maßnahmen zur Abwehr von Naturkatastrophen werden im Rahmen des Katastrophenschutzes ergriffen.
 • Природното бедствие е природно явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони.
 • El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas,[cita requerida] ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones, Tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros.Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro.[cita requerida] Éste varía dependiendo del tipo de fenómeno,[cita requerida] pudiendo ser el Magnitud de Momento Sísmico (Mw), la escala de Richter para movimientos sísmicos, la escala Saphir-Simpson para huracanes, etc.[cita requerida]Algunos desastres son causados por las actividades humanas, que alteran la normalidad del medio ambiente.
 • Um desastre natural é uma catástrofe que ocorre quando um evento físico muito perigoso (tal como uma erupção vulcânica, um sismo, um desabamento, um furacão, inundação, incêndio, ou algum dos outros fenômenos naturais listados abaixo) provoca direta ou indiretamente danos extensos à propriedade, faz um grande número de vítimas, ou ambas. Em áreas onde não há nenhum interesse humano, os fenômenos naturais resultam em desastres naturais.
 • Een natuurramp is een gebeurtenis die catastrofale gevolgen heeft voor levende wezens, met name mensen, in de omgeving. Een lawine die in onbewoond gebied plaatsvindt, zal minder snel een natuurramp genoemd worden, dan een lawine waarbij huizen met mensen onder de lawine worden bedolven.Een natuurramp heeft, in tegenstelling tot een cultuurramp meestal een natuurlijke oorzaak en is dus niet het gevolg van menselijk handelen.
 • A természeti katasztrófa természeti okokból bekövetkező olyan esemény, ami emberek vagy egyéb élőlények nagy létszámú csoportjának életkörülményeit hosszabb-rövidebb ideig hirtelen és nagy mértékben, negatív irányban befolyásolja. A természeti katasztrófa váratlan, vagy elháríthatatlan módon következik be.
 • Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi.
 • A natural disaster is a major adverse event resulting from natural processes of the Earth; examples include floods, volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, and other geologic processes.
 • Стихи́йное бе́дствие — природное явление, носящее чрезвычайный характер и приводящее к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей.Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от друга, так и связанно: одно из них может повлечь за собой другое.
 • Un desastre, calamitat o catàstrofe natural és un esdeveniment produït per fenòmens d'elevada energia, propis de la dinàmica natural del planeta Terra, que produeixen una gran quantitat de danys materials i personals en una determinada àrea geogràfica i en un moment donat.
 • Doğal afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olay. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir.
 • Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami.
 • Un disastro naturale è la conseguenza di un pericolo naturale, determinato da particolari fenomeni o ambienti (vulcani, terremoti, inondazioni...) a volte amplificati dall'attività umana. Un fenomeno naturale può quindi trasformarsi in un disastro naturale a seguito della mancanza di un'adeguata gestione delle emergenze, provocando perdite materiali e umane.
rdfs:label
 • Catastrophe naturelle
 • Bencana alam
 • Catàstrofe natural
 • Desastre natural
 • Desastre natural
 • Disastro naturale
 • Doğal afet
 • Hondamen natural
 • Klęska żywiołowa
 • Natural disaster
 • Naturkatastrophe
 • Natuurramp
 • Természeti katasztrófa
 • Природно бедствие
 • Стихийное бедствие
 • 自然災害
 • 자연 재해
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of