Un workflow, anglicisme pour flux de travaux, est la représentation d'une suite de tâches ou opérations effectuées par une personne, un groupe de personnes, un organisme, etc. Le terme flow (flux) renvoie au passage du produit, du document, de l'information, etc., d'une étape à l'autre.Le terme officiellement recommandé par la Commission générale de terminologie et de néologie est « flux de travaux » .

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un workflow, anglicisme pour flux de travaux, est la représentation d'une suite de tâches ou opérations effectuées par une personne, un groupe de personnes, un organisme, etc. Le terme flow (flux) renvoie au passage du produit, du document, de l'information, etc., d'une étape à l'autre.Le terme officiellement recommandé par la Commission générale de terminologie et de néologie est « flux de travaux » . Le grand dictionnaire terminologique propose « flux de travaux », « flux des travaux », ou « automatisation des processus ». On trouve aussi l'expression « flux opérationnel » chez des professionnels.
 • Fluxo de Trabalho (em inglês: Workflow) é a seqüência de passos necessários para que se possa atingir a automação de processos de negócio, de acordo com um conjunto de regras definidas, envolvendo a noção de processos, permitindo que estes possam ser transmitidos de uma pessoa para outra de acordo com algumas regras.
 • A workflow consists of an orchestrated and repeatable pattern of business activity enabled by the systematic organization of resources into processes that transform materials, provide services, or process information. It can be depicted as a sequence of operations, declared as work of a person or group, an organization of staff, or one or more simple or complex mechanisms. From a more abstract or higher-level perspective, workflow may be a view or representation of real work, thus serving as a virtual representation of actual work. The flow being described may refer to a document, service or product that is being transferred from one step to another. Workflows may be viewed as one fundamental building block to be combined with other parts of an organisation's structure such as information silos, teams, projects, policies and hierarchies.
 • 워크플로(Workflow)는 작업 절차를 통한 정보 또는 업무의 이동을 의미하며, 작업 흐름이라고도 부른다. 더 자세히 말해, 워크플로는 작업 절차의 운영적 측면이다. 업무들이 어떻게 구성되고, 누가 수행하며, 순서가 어떻게 되며, 어떻게 동기화를 시킬지, 업무를 지원하기 위한 정보가 어떻게 흐르는지 그리고 업무가 어떻게 추적되는지이다.
 • Workflow (ang. work flow – przepływ pracy) – w sensie szerszym, pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności.Według koalicji WFMC (ang. WorkFlow Management Coalition) workflow to: "automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych".Pojęcie workflow jest używane w odniesieniu do oprogramowania, zwłaszcza służącego wspomaganiu pracy grupowej. Oprogramowanie takie pozwala na określenie jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz jakie są stany pośrednie dokumentów. Jako przykład można podać realizację obiegu delegacji w firmie. Osoby zlecające wykonanie pracy związanej z podróżą służbową generują dane wejściowe (miejsce do którego ma dojechać określony pracownik), powstaje dokument zgłoszenia delegacji. Dane są następnie odbierane przez osobę realizującą zadanie (proponowany jest np. termin wyjazdu, rodzaj środka transportu itp.), ze zgłoszenia powstaje dokument delegacji. Informacje te trafiają z powrotem do decydentów, którzy akceptują informacje o realizacji zlecenia (np. zezwalają na przelot samolotem z Warszawy do Poznania), dokument delegacji zostaje zatwierdzony do wykonania. Pracownicy realizują zlecenie, potwierdzają odbycie delegacji u klienta, dokument delegacji staje się zrealizowany, po czym następuje akceptacja zwrotów kosztów podroży. Jak widać każdy z etapów przetwarzania takiej informacji charakteryzuje się określonym zbiorem osób wykonujących określone operacje na dokumentach oraz określonym zestawem możliwych stanów dokumentu. Są to charakterystyczne cechy procesu workflow.Procesy workflow przedstawia się zwykle w postaci grafu.Istnieje szereg narzędzi komputerowego wspomagania tworzenia procesów workflow, włącznie z narzędziami pozwalającymi w sposób graficzny projektować i programować gotowe systemy przepływu informacji.
 • Ein Arbeitsablauf (englisch: workflow) ist eine definierte Abfolge von Aktivitäten in einem Arbeitssystem einer Organisation. Dabei werden verschiedene Komplexitäten nach der Granularität ihrer Beschreibung unterschieden. Meist wird ein Arbeitsablauf als Typ im Modell entworfen und zur Ausführung als Instanz mit aktuellen Daten versorgt. Ein Arbeitsablauf ist eine inhaltlich abgeschlossene, zeitlich und sachlogisch zusammenhängende Kette von Funktionen oder Diensten, die zur Bearbeitung einer betriebswirtschaftlich relevanten Entität notwendig sind und deren Übergänge beispielsweise von einem Informationssystem versorgt oder auch gesteuert werden. Ein Arbeitsauftrag (englisch: job) ist ein Abschnitt eines Arbeitsablaufs mit einem oder über mehreren Arbeitsschritten oder Verrichtungen (englisch: task) eines Auftrags, dabei wird jeder Arbeitsschritt von einem Akteur (englisch: worker oder actor) an einem Arbeitsplatz (englisch: work station) und mit Ressourcen allein oder kooperativ erledigt. Ein Arbeitsschritt (englisch: task) ist eine einzelne geschlossene Verrichtung innerhalb einer Kette solcher Verrichtungen oder in einem Arbeitsauftrag, die einzeln beschrieben ist, aber meist im Zusammenhang eines Auftrags beauftragt und von einem Akteur allein oder kooperativ erledigt wird.Der Arbeitsablauf betont dabei die operationell-technische Sicht auf die konkreten Prozesse mit zugehörigen Ressourcen, während der in der Definition nahestehende Geschäftsprozess die Abstraktion mit betriebswirtschaftlichen Faktoren wie Kosten und Erlösen betont.Dabei kann ein Workflow-Management-System den Ablauf in mehrfachem Kontext unterstützen, ihn mit notwendigen Daten (temporal, modal, final) versorgen und ihn gemäß einer im System hinterlegten Vorgabe oder eines dafür vorgesehenen Algorithmus unterstützen. Internationale industrielle Gremien wie die WfMC und OMG haben dazu Standards wie BPAF, BPMN und BPML entwickelt.Die Ziele der Arbeitsablaufsteuerung sind unter anderen: zunächst eine klare Vorgabe Vermeidung von Wartezeiten Vermeidung von temporaler oder modaler Überlastung Zuordnung von Ressourcen, wenn sie benötigt werden Verstetigung der Belastung der beteiligten Arbeitnehmer Verstetigung des Ausstoßes an Produkten mögliche (Teil-) Automatisierung der Ausführung weniger eine Dokumentation für eine Organisation oder deren Mitarbeiter, In Abgrenzung vom Geschäftsprozess wird dabei detailliert auf die operative Ebene eingegangen, indem die Arbeitsablauf-Beschreibung (workflow-definition) den Prozess in Bestandteile gliedert, die auf IT-Ebene eindeutig sind und in deterministischer Beziehung zueinander stehen. Arbeitsablaufmodelle sollen helfen, die Unterstützung durch verschiedene Anwendungen und Datenbanken zu nutzen und die Arbeitsabläufe der Organisation sicherzustellen. Hierzu wird ein Workflow-Management-System eingesetzt: Das ist ein Softwaresystem, das den Entwurf und Anwendung von Modellen für Workflows ermöglicht, indem es die Workflow-Instanzen nach einem vorgegebenen, in der Applikation abgebildeten Schema steuert und dazu benötigte Daten bereitstellt oder weitere Applikationen startet. Ein Workflow-Management-System koordiniert auch aufeinander folgende oder gleichzeitig laufende Prozesse. Im Arbeitsablauf sind die beteiligten Rollen (wer), Aufgaben (was), Bedingungen (wie), Zeiten (wann) Zusammenhänge (womit) und Umgebungen wozusammenhängend festgelegt.Analyse und Definition von Arbeitsabläufen werden zunächst abschnittsweise manuell erfolgen. Komplexe Zusammenhänge werden besser mit geeigneten Frameworks unterstützt.
 • İş Akışı (Workflow), tasarımınız içerisinde bulunan öğelerin bir iş içerisinde bulunabileceği durumları gösterir. İş Akışı bir öğenin aktörler arasındaki dolaşımı esnasında izleyebileceği adımların bir araya gelmesidir. Genelde bu işlemler iş dünyasında geçerli olan ve tamamlanma kıstasına sahip adımlardan oluşur. Kısaca adımlar, kurallar ve kararlar bütünüdür.İş akışı, doküman, tanımlanmış kurallar çerçevesinde belirli bir hedefe ulaşmak için bilgi ve işlerin katılımcılar arasında dolaşımını sağlayan süreç otomasyonu ile ilgilidir. Bu kapsamda iş akışı, bir iş sürecinin tam veya parçalı olarak otomasyonu olarak tanımlanmaktadır.İş akışları, işlemlerin mantığını teknolojik altyapısından bağımsız hale getirebildiği ve dinamik yapısı sebebiyle değişikliklere açık olduğundan süreçlerin yeniden yapılandırma çalışmalarında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.
 • El flux de treball (workflow en anglès) és l'estudi dels aspectes operacionals d'una activitat de treball: com s'estructuren les tasques, com es fan, quin és el seu ordre correlatiu, com se sincronitzen, com flueix la informació que suporta les tasques i com se li fa seguiment al compliment de les tasques. Generalment els problemes de flux de treball es modelen amb xarxes de Petri. Si bé el concepte de flux de treball no és específic a la tecnologia de la informació, una part essencial del programari per treball col·laboratiu (groupware) és justament el flux de treball. Una aplicació de fluxos de treball automatitza la seqüència d'accions, activitats o tasques utilitzades per a l'execució del procés, incloent el seguiment de l'estat de cadascuna de les seves etapes i l'aportació de les eines necessàries per gestionar -Es poden distingir tres tipus d'activitat: Activitats col·laboratives: un conjunt d'usuaris treballen sobre un mateix fitxer de dades per obtenir un resultat comú. Té entitat el treball de cada un d'ells en si mateix. Activitats cooperatives: Un conjunt d'usuaris treballen sobre el seu propi conjunt particular, establint els mecanismes de cooperació entre ells. No té entitat el treball de cap d'ells si no és vist des del punt de vista global del resultat final. Activitats de coordinació.
 • Поток работ (англ. Workflow) — графическое представление потока задач[уточнить] в процессе и связанных с ним подпроцессов, включая специфические работы, информационные зависимости и последовательность решений и работ.Для изображения потока работ используют блок-схему или граф, который состоит из операций (работ), символов логики, стрелок. Разветвления блок-схемы имеют логические символы «и», «или». Стрелки используют для отображения последовательности выполнения операций или потока объектов (документы, ресурсы). Кроме того, модель потока работ может отображать исполнителей, используемое оборудование, программные средства и тому подобное.Поток работ в информационном смысле — способ поступления информации к различным объектам, участвующим в процессе. В частности, способ поступления документов к работникам.
 • Alir kerja (bahasa Inggris: workflow) adalah otomatisasi proses bisnis yang meliputi perpindahan dokumen melalui suatu prosedur kerja..Proses otomatisasi ini dilakukan oleh Aplikasi Sistem Management Workflow yang merupakan suatu program komputer yang berfungsi untuk menyimpan dokumen serta mendistribusikan data. Workflow ini bermanfaat antara lain untuk memastikan proses bisnis dilakukan sesuai prosedur.
 • Workflow (pracovní postup, technologický postup, průběh pracovní operace) je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů.Pro podporu workflow existuje řada konkrétních softwarových produktů, v nichž je předdefinovaný systém např. vnitropodnikových procesů, v němž využitím digitalizace dokumentů, oběhu dokumentů v elektronické podobě a archivace dokumentů podle nastavených procesů je nadefinováno, kdo má vykonat jaké činnosti od daného procesu či podprocesu až po realizaci celého procesu v průběhu realizace projektu. Tento software má nadefinováno hlídání plnění dílčích úkolů (podprocesů) a odsouhlasení kroků k dokončení projektu.Workflow tvoří tři základní části: pravidla regulující procesy předávané informace měřítka procesu (metriky) používaná pro jeho posuzování
 • El flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. Generalmente los problemas de flujo de trabajo se modelan con redes de Petri.Si bien el concepto de flujo de trabajo no es específico a la tecnología de la información, una parte esencial del software para trabajo colaborativo (groupware) es justamente el flujo de trabajo.Una aplicación de flujos de trabajo automatiza la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus etapas y la aportación de las herramientas necesarias para gestionarloSe pueden distinguir tres tipos de actividad: Actividades colaborativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre un mismo repositorio de datos para obtener un resultado común. Tiene entidad el trabajo de cada uno de ellos en sí mismo. Actividades cooperativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre su propio conjunto particular, estableciendo los mecanismos de cooperación entre ellos. No tiene entidad el trabajo de ninguno de ellos si no es visto desde el punto de vista global del resultado final. Actividades de coordinación.
 • ワークフロー(英: Workflow)は、リソースを体系的に組織化し、役割と、物質、エネルギー、情報の流れを文書化および学習が可能なかたちで作業プロセスのなかに規定することで実現される、確実な反復可能性を持つ活動パターンである。ワークフローは、物理的な輸送、サービス展開、情報処理など、何らかの具体的意図を持って設計される。ワークフローは組織構造に関する各種概念(サイロ、機能、チーム、プロジェクト、階層)と密接な関係がある。ワークフローは組織の基本的構成要素と見ることもできる。これら概念の関係については後述する。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 60928 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5979 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 30 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105185623 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un workflow, anglicisme pour flux de travaux, est la représentation d'une suite de tâches ou opérations effectuées par une personne, un groupe de personnes, un organisme, etc. Le terme flow (flux) renvoie au passage du produit, du document, de l'information, etc., d'une étape à l'autre.Le terme officiellement recommandé par la Commission générale de terminologie et de néologie est « flux de travaux » .
 • Fluxo de Trabalho (em inglês: Workflow) é a seqüência de passos necessários para que se possa atingir a automação de processos de negócio, de acordo com um conjunto de regras definidas, envolvendo a noção de processos, permitindo que estes possam ser transmitidos de uma pessoa para outra de acordo com algumas regras.
 • 워크플로(Workflow)는 작업 절차를 통한 정보 또는 업무의 이동을 의미하며, 작업 흐름이라고도 부른다. 더 자세히 말해, 워크플로는 작업 절차의 운영적 측면이다. 업무들이 어떻게 구성되고, 누가 수행하며, 순서가 어떻게 되며, 어떻게 동기화를 시킬지, 업무를 지원하기 위한 정보가 어떻게 흐르는지 그리고 업무가 어떻게 추적되는지이다.
 • Alir kerja (bahasa Inggris: workflow) adalah otomatisasi proses bisnis yang meliputi perpindahan dokumen melalui suatu prosedur kerja..Proses otomatisasi ini dilakukan oleh Aplikasi Sistem Management Workflow yang merupakan suatu program komputer yang berfungsi untuk menyimpan dokumen serta mendistribusikan data. Workflow ini bermanfaat antara lain untuk memastikan proses bisnis dilakukan sesuai prosedur.
 • ワークフロー(英: Workflow)は、リソースを体系的に組織化し、役割と、物質、エネルギー、情報の流れを文書化および学習が可能なかたちで作業プロセスのなかに規定することで実現される、確実な反復可能性を持つ活動パターンである。ワークフローは、物理的な輸送、サービス展開、情報処理など、何らかの具体的意図を持って設計される。ワークフローは組織構造に関する各種概念(サイロ、機能、チーム、プロジェクト、階層)と密接な関係がある。ワークフローは組織の基本的構成要素と見ることもできる。これら概念の関係については後述する。
 • Ein Arbeitsablauf (englisch: workflow) ist eine definierte Abfolge von Aktivitäten in einem Arbeitssystem einer Organisation. Dabei werden verschiedene Komplexitäten nach der Granularität ihrer Beschreibung unterschieden. Meist wird ein Arbeitsablauf als Typ im Modell entworfen und zur Ausführung als Instanz mit aktuellen Daten versorgt.
 • Workflow (pracovní postup, technologický postup, průběh pracovní operace) je schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů.Pro podporu workflow existuje řada konkrétních softwarových produktů, v nichž je předdefinovaný systém např.
 • İş Akışı (Workflow), tasarımınız içerisinde bulunan öğelerin bir iş içerisinde bulunabileceği durumları gösterir. İş Akışı bir öğenin aktörler arasındaki dolaşımı esnasında izleyebileceği adımların bir araya gelmesidir. Genelde bu işlemler iş dünyasında geçerli olan ve tamamlanma kıstasına sahip adımlardan oluşur.
 • El flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas.
 • Workflow (ang. work flow – przepływ pracy) – w sensie szerszym, pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności.Według koalicji WFMC (ang.
 • El flux de treball (workflow en anglès) és l'estudi dels aspectes operacionals d'una activitat de treball: com s'estructuren les tasques, com es fan, quin és el seu ordre correlatiu, com se sincronitzen, com flueix la informació que suporta les tasques i com se li fa seguiment al compliment de les tasques. Generalment els problemes de flux de treball es modelen amb xarxes de Petri.
 • Поток работ (англ. Workflow) — графическое представление потока задач[уточнить] в процессе и связанных с ним подпроцессов, включая специфические работы, информационные зависимости и последовательность решений и работ.Для изображения потока работ используют блок-схему или граф, который состоит из операций (работ), символов логики, стрелок. Разветвления блок-схемы имеют логические символы «и», «или».
 • A workflow consists of an orchestrated and repeatable pattern of business activity enabled by the systematic organization of resources into processes that transform materials, provide services, or process information. It can be depicted as a sequence of operations, declared as work of a person or group, an organization of staff, or one or more simple or complex mechanisms.
rdfs:label
 • Workflow
 • Alir kerja
 • Arbeitsablauf
 • Flujo de trabajo
 • Flux de treball
 • Fluxo de trabalho
 • Workflow
 • Workflow
 • Workflow
 • İş akışı
 • Поток работ
 • ワークフロー
 • 워크플로
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of