Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) ou Extensions multifonctions du courrier Internet est un standard internet qui étend le format de données des courriels pour supporter des textes en différents codage de caractères autres que l'ASCII, des contenus non textuels, des contenus multiples, et des informations d'en-tête en d'autres codages que l'ASCII.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) ou Extensions multifonctions du courrier Internet est un standard internet qui étend le format de données des courriels pour supporter des textes en différents codage de caractères autres que l'ASCII, des contenus non textuels, des contenus multiples, et des informations d'en-tête en d'autres codages que l'ASCII. Les courriels étant généralement envoyés via le protocole SMTP au format MIME, ces courriels sont souvent appelés courriels SMTP/MIME.À l'origine, SMTP avait été prévu pour ne transférer que des fichiers textes (codés en ASCII). Avec l'apparition du multimédia et l'utilisation croissante des applications bureautiques, le besoin s'est fait sentir d'échanger, en plus des fichiers textes, des fichiers binaires (format des applications bureautiques, images, sons, fichiers compressés).Les types de contenus définis par le standard MIME peuvent être utilisés à d'autres fins que l'envoi de courriels, dans les protocoles de communication comme le HTTP pour le World Wide Web.MIME est initialement spécifié dans cinq RFC : RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048, RFC 2049. La RFC 2045 est complétée par la RFC 2077. La RFC 2048, maintenant obsolète, est remplacée par les RFC 4288 et RFC 4289.
 • Il Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) (letteralmente Estensioni multifunzione alla posta di Internet) è uno standard di Internet che estende la definizione del formato dei messaggi di posta elettronica, originariamente definito dall'SMTP, il protocollo di trasmissione delle email.MIME aggiunge il supporto per: l'impiego di codifiche di caratteri diversi dall'ASCII, l'aggregazione di diversi messaggi tra loro, la codifica di messaggi (o loro parti) non testuali.Queste novità rispetto ad SMTP consentono caratteristiche oggi comuni nell'uso della posta elettronica, come il concetto di allegato, l'invio di file non testuali, la lunghezza arbitraria delle linee di testo e del messaggio stesso, o ancora la firma digitale e la cifratura dei messaggi.Per garantire compatibilità con il protocollo SMTP, i messaggi email in formato MIME vengono codificati in uno o più messaggi nel formato SMTP spediti ordinatamente.Quasi tutte le email scritte da persone e molte delle email generate automaticamente sono trasmesse usando queste due tecnologie.Sebbene il formato nacque per la posta elettronica, oggi è impiegato in ambiti anche molto diversi, specialmente in contesti di comunicazione o memorizzazione il cui oggetto abbia una codifica non fissata e che debba pertanto essere esplicitata da metadati.L'esempio più evidente è il protocollo HTTP alla base del World Wide Web, nel quale i messaggi tra browser e server web sono codificati usando MIME.La descrizione e la specifica ufficiale di MIME sono contenute in sei documenti RFC dell'IETF: RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 4288, RFC 4289, RFC 2049.
 • MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), Internet-en bidez edozein motako fitxategiak (soinu, testu, bideo eta abar) erabiltzailearentzako modu gardenean trukatzeko arau multzoa da.Zenbait alfabetoen eta hizkuntzen transferentziaren ezaugarriak hobetzeko balio du.1991. urtean IETF-ek hasi zen arau hau garatzen eta (RFC 2045-2049) dokumentuan dago zehaztuta.Posta elektroniko aplikazio bat edo nabigatzaile bat ez da osoa MIME ez badu onartzen.
 • Multipurpose Internet Mail Extensions o MIME (en español "extensiones multipropósito de correo de internet") son una serie de convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario. Una parte importante del MIME está dedicada a mejorar las posibilidades de transferencia de texto en distintos idiomas y alfabetos. En sentido general las extensiones de MIME van encaminadas a soportar: Texto en conjuntos de caracteres distintos de US-ASCII; adjuntos que no son de tipo texto; cuerpos de mensajes con múltiples partes (multi-part); información de encabezados con conjuntos de caracteres distintos de ASCII.Prácticamente todos los mensajes de correo electrónico escritos por personas en Internet y una proporción considerable de estos mensajes generados automáticamente son transmitidos en formato MIME a través de SMTP. Los mensajes de correo electrónico en Internet están tan cercanamente asociados con el SMTP y MIME que usualmente se les llama mensaje SMTP/MIME.En 1991 la IETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet, Internet Engineering Task Force en inglés) comenzó a desarrollar esta norma y desde 1994 todas las extensiones MIME están especificadas de forma detallada en diversos documentos oficiales disponibles en Internet.MIME está especificado en seis Request for Comments o RFC (en español "solicitud de comentarios): RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 4288, RFC 4289 y RFC 2077.Los tipos de contenido definidos por el estándar MIME tienen gran importancia también fuera del contexto de los mensajes electrónicos. Ejemplo de esto son algunos protocolos de red tales como HTTP de la Web. HTTP requiere que los datos sean transmitidos en un contexto de mensajes tipo e-mail aunque los datos pueden no ser un e-mail propiamente dicho.En la actualidad ningún programa de correo electrónico o navegador de Internet puede considerarse completo si no acepta MIME en sus diferentes facetas (texto y formatos de archivo).
 • Die Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) sind Erweiterungen des Internetstandards RFC 822 (seit 2008 durch RFC 5322 ersetzt) der das Datenformat von E-Mails definiert. Dieser sieht nur den American Standard Code for Information Interchange (ASCII) vor. Die MIME schaffen Kompatibilität für zusätzliche Zeichen wie Umlaute sowie für Multimedia (etwa bei Mail-Anhängen). Sie wurden in RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048 und RFC 2049 definiert. RFC 2048 wurde von der Internet Engineering Task Force nur als Best Current Practice eingestuft.Darüber hinaus findet MIME Anwendung bei der Deklaration von Inhalten in verschiedenen Internetprotokollen wie etwa HTTP sowie bei Desktop-Umgebungen wie KDE, Gnome, Xfce oder Aqua.
 • MIME és l'acrònim anglès de Multi-Purpose Internet Mail Extensions, "Extensions de correu Internet multipropòsit". És un estàndard per adjuntar arxius a missatges de correu electrònic, com ara gràfics, documents de processadors de text, arxius de so, etc. Quan s'envien arxius binaris, aquests es converteixen (codifiquen) a text usant l'estàndard MIME, el qual es pot veure en format text tot i ser incomprensible. L'estàndard MIME és una manera d'especificar tant el tipus d'arxiu que s'envia com el mètode que s'hauria d'usar per retornar-lo al seu format original. A més de programari de correu electrònic, l'estàndard MIME s'usa per identificar els arxius que s'envien a clients Web, nous formats de fitxers es poden acomodar simplement actualitzant la llista de browsers de parells de tipus MIME i el programari apropiat per a gestionar cada tipus.El 1991 la IETF (Internet Engineering Task Force) va començar a desenvolupar aquesta norma i des de 1994 totes les extensions MIME són especificades de forma detallada en diversos documents oficials disponibles a Internet (RFC 2045-2049).Actualment cap programa de correu electrònic o navegador d'Internet pot considerar-se complet si no accepta MIME en les seves diferents formes (text i formats d'arxiu).
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) е интернет стандарт който разширява имейл формата, така, че да бъдат поддържани: Текст в набор от знаци, различни от ASCII таблицата Не-текстови прикачени файлове Тела на съобщенията с няколко части Заглавия (headers), съдържащи символи извън ASCII таблицатаУпотребата на MIME се е разраснала отвъд описване на съдържанието на електронни писма и вече често се използва за описание на типове съдържание като цяло, както за уеб, така и за съхранение на богато съдържание в някои комерсиални продукти (IBM Lotus Domino и IBM Lotus Quickr)Практически всички написани от човек имейли и сравнително голям дял от автоматичните имейли, се предават чрез Обикновен протокол за трансфер на поща(Simple Mail Transfer Protocol) в MIME формат. Интернет електронната поща е дотолкова свързана с SMTP и MIME стандартите, че понякога е наричана „SMTP/MIME“ електронна поща.Типовете съдържание, дефинирани от MIME стандарта, са от значение и извън електронните писма – например при комуникационните протоколи като HTTP за World Wide Web. HTTP изисква данните да бъдат предавани в контекста на подобните на имейл съобщения, въпреки, че най-често информацията не е точно електронно писмо.MIME е уточнен в шест свързани RFC меморандуми: RFC2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 4288, RFC 4289 и RFC 2049. Заедно те дефинират спецификациите.
 • Extensões Multi função para Mensagens de Internet (sigla MIME do inglês Multipurpose Internet Mail Extensions) é uma norma da internet para o formato das mensagens de correio eletrônico. A grande maioria das mensagens de correio eletrônico são trocadas usando o protocolo SMTP e usam o formato MIME. As mensagens na Internet tem uma associação tão estreita aos padrões SMTP e MIME que algumas vezes são chamadas de mensagens SMTP/MIME.
 • MIME, plným názvem Multipurpose Internet Mail Extensions („Víceúčelová rozšíření internetové pošty“), je internetový standard, který umožňuje pomocí elektronické pošty zasílat zprávy obsahující text s diakritikou, lze k ní přiložit přílohu v nejrůznějších formátech, umožňuje funkci digitálního podpisu apod. V současné době ho využívají i další protokoly aplikace (např. HTTP). Standard MIME je definován šesti dokumenty: RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 4288, RFC 4289 a RFC 2049.
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) is an Internet standard that extends the format of email to support: Text in character sets other than ASCII Non-text attachments Message bodies with multiple parts Header information in non-ASCII character setsAlthough MIME was designed mainly for SMTP protocol, its use today has grown beyond describing the content of email and now often includes descriptions of content type in general, including for the web (see Internet media type) and as a storage for rich content in some commercial products (e.g., IBM Lotus Domino and IBM Lotus Quickr).Virtually all human-written Internet email and a fairly large proportion of automated email is transmitted via SMTP in MIME format. Internet email is so closely associated with the SMTP and MIME standards that it is sometimes called SMTP/MIME email.The content types defined by MIME standards are also of importance outside of email, such as in communication protocols like HTTP for the World Wide Web. HTTP requires that data be transmitted in the context of email-like messages, although the data most often is not actually email.MIME is specified in six linked RFC memoranda: RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 4288, RFC 4289 and RFC 2049, which together define the specifications.
 • De Multipurpose Internet Mail Extensions (meestal afgekort tot MIME) vormen een internetstandaard voor e-mail. MIME legt de structuur en codering van e-mailberichten vast. Het wordt ook gebruikt voor enkele andere manieren van communicatie over internet.
 • MIME (произн. «майм», англ. Multipurpose Internet Mail Extensions — многоцелевые расширения интернет-почты) — стандарт, описывающий передачу различных типов данных по электронной почте, а также, шире, спецификация для кодирования информации и форматирования сообщений таким образом, чтобы их можно было пересылать по Интернету.
 • Multipurpose Internet Mail Extension(多目的インターネットメール拡張‎)は、規格上US-ASCIIのテキストしか使用できないインターネットの電子メールでさまざまなフォーマット(書式)を扱えるようにする規格である。通常はMIME(マイム)と略される。RFC 2045、RFC 2046、RFC 2047、RFC 4288、RFC 4289、RFC 2049 で規定されている。
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (Çok amaçlı İnternet Posta Eklentileri); E-posta uygulamaları aracılığıyla gönderilecek olan iletiye çeşitli türdeki içeriği eklemek için kullanılan bir İnternet standartıdır. MIME Basit Posta Aktarım Protokolü'nü (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP) hem metin hem de metin içerikli olmayan birden çok içerik eklenebilecek şekilde genişletir. Yani MIME aracılığıyla e-posta iletilerine resim, ses, görüntü türünde veriler eklenebilmektedir.E-Posta uygulamalarına ek olarak web tarayıcılarıda çeşitli MIME türlerini desteklemektedir. Bu sayede tarayıcı dosya HTML biçiminde veya gösterebileceği türde bir dosya olup olmadığını algılayarak ne yapması gerektiğini bilmektedir.MIME 1992'de Internet Engineering Task Force (IETF) tarafından tanımlanmıştır ve şuan yeni versiyonu olan S/MIME şifrelenmiş iletileri de desteklemektedir.
 • Perluasan surat internet serbaguna atau Ekstensi surat internet multiguna (bahasa Inggris: Multipurpose Internet Mail Extension, disingkat menjadi MIME atau mime), merujuk kepada protokol yang digunakan luas di dalam dunia Internet yang memperluas protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (RFC 822) untuk mengizinkan beberapa data selain teks dengan pengodean ASCII, seperti video, suara, dan berkas biner, agar dapat ditransfer melalui e-mail tanpa harus mentranslasikan terlebih dahulu data-data tersebut ke dalam teks berformat ASCII. MIME merupakan bagian dari protokol HTTP, dan web browser dan server HTTP akan menggunakan MIME untuk menginterpretasikan berkas-berkas email yang dikirimkan dan diterima.
 • MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) to standard stosowany przy przesyłaniu poczty elektronicznej (ang. e-mail). MIME definiuje budowę komunikatu poczty elektronicznej.Wiadomość w formacie MIME składa się z nagłówków i treści. Nagłówki określają różne parametry związane z przesyłaną wiadomością, takie jak nadawcę, temat, odbiorcę, rodzaj zawartości, kodowanie transportowe (określające sposób zamiany danych 8-bitowych – jak np. pliki binarne, zdjęcia, filmy, dźwięk – do formatu 7-bitowych danych w standardzie ASCII).Tradycyjny e-mail umożliwiał jedynie przesyłanie tekstu, który mógł być wydrukowany na drukarkach obsługujących 7-bitowy kod ASCII. Dlatego też konieczne jest zakodowanie danych 8-bitowych na dane 7-bitowe. Powoduje to zwiększenie długości tych danych.Typy MIME definiowane przez standard MIME są istotne również poza dziedziną przesyłania poczty elektronicznej, na przykład w protokołach komunikacyjnych takich jak HTTP. Protokół HTTP wymaga, by dane były transmitowane w kontekście podobnym do wiadomości e-mail, chociaż dane te same w sobie nie stanowią wiadomości e-mail.
 • A MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) internetes szabvány, ami eredetileg az SMTP-vel továbított e-mailek formátumának jelzésére szolgált, de később átvette a HTTP és a SIP is. A MIME szabvány a következő hat RFC-ben van specifikálva: 2045, 2046, 2047, 4288, 4289 és 2077.Az SMTP és a HTTP protokoll üzenetei számos más internetes protokollhoz hasonlóan néhány típus: érték alakú fejlécből és egy törzsből állnak. A MIME szabvány az encoded-word (kódolt szó) jelölés révén lehetővé teszi nem ASCII tartalom használatát a fejlécekben, illetve néhány új fejléctípust definiál, amelyek meghatározzák, hogyan kell a törzset feldolgozni.
 • MIME (영어: Multipurpose Internet Mail Extensions)는 전자 우편을 위한 인터넷 표준 포맷이다. 전자우편은 7비트 ASCII 문자를 사용하여 전송되기 때문에, 8비트 이상의 코드를 사용하는 문자나 이진 파일들은 MIME 포맷으로 변환되어 SMTP로 전송된다. 실질적으로 SMTP로 전송되는 대부분의 전자 우편은 MIME 형식이다. MIME 표준에 정의된 content types은 HTTP와 같은 통신 프로토콜에서 사용되며, 점차 그 중요성이 커지고 있다.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 27232 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20293 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 50 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107852356 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • extension SMTP
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:trad
 • Extended SMTP
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) ou Extensions multifonctions du courrier Internet est un standard internet qui étend le format de données des courriels pour supporter des textes en différents codage de caractères autres que l'ASCII, des contenus non textuels, des contenus multiples, et des informations d'en-tête en d'autres codages que l'ASCII.
 • Il Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) (letteralmente Estensioni multifunzione alla posta di Internet) è uno standard di Internet che estende la definizione del formato dei messaggi di posta elettronica, originariamente definito dall'SMTP, il protocollo di trasmissione delle email.MIME aggiunge il supporto per: l'impiego di codifiche di caratteri diversi dall'ASCII, l'aggregazione di diversi messaggi tra loro, la codifica di messaggi (o loro parti) non testuali.Queste novità rispetto ad SMTP consentono caratteristiche oggi comuni nell'uso della posta elettronica, come il concetto di allegato, l'invio di file non testuali, la lunghezza arbitraria delle linee di testo e del messaggio stesso, o ancora la firma digitale e la cifratura dei messaggi.Per garantire compatibilità con il protocollo SMTP, i messaggi email in formato MIME vengono codificati in uno o più messaggi nel formato SMTP spediti ordinatamente.Quasi tutte le email scritte da persone e molte delle email generate automaticamente sono trasmesse usando queste due tecnologie.Sebbene il formato nacque per la posta elettronica, oggi è impiegato in ambiti anche molto diversi, specialmente in contesti di comunicazione o memorizzazione il cui oggetto abbia una codifica non fissata e che debba pertanto essere esplicitata da metadati.L'esempio più evidente è il protocollo HTTP alla base del World Wide Web, nel quale i messaggi tra browser e server web sono codificati usando MIME.La descrizione e la specifica ufficiale di MIME sono contenute in sei documenti RFC dell'IETF: RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 4288, RFC 4289, RFC 2049.
 • MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), Internet-en bidez edozein motako fitxategiak (soinu, testu, bideo eta abar) erabiltzailearentzako modu gardenean trukatzeko arau multzoa da.Zenbait alfabetoen eta hizkuntzen transferentziaren ezaugarriak hobetzeko balio du.1991. urtean IETF-ek hasi zen arau hau garatzen eta (RFC 2045-2049) dokumentuan dago zehaztuta.Posta elektroniko aplikazio bat edo nabigatzaile bat ez da osoa MIME ez badu onartzen.
 • Extensões Multi função para Mensagens de Internet (sigla MIME do inglês Multipurpose Internet Mail Extensions) é uma norma da internet para o formato das mensagens de correio eletrônico. A grande maioria das mensagens de correio eletrônico são trocadas usando o protocolo SMTP e usam o formato MIME. As mensagens na Internet tem uma associação tão estreita aos padrões SMTP e MIME que algumas vezes são chamadas de mensagens SMTP/MIME.
 • MIME, plným názvem Multipurpose Internet Mail Extensions („Víceúčelová rozšíření internetové pošty“), je internetový standard, který umožňuje pomocí elektronické pošty zasílat zprávy obsahující text s diakritikou, lze k ní přiložit přílohu v nejrůznějších formátech, umožňuje funkci digitálního podpisu apod. V současné době ho využívají i další protokoly aplikace (např. HTTP). Standard MIME je definován šesti dokumenty: RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 4288, RFC 4289 a RFC 2049.
 • De Multipurpose Internet Mail Extensions (meestal afgekort tot MIME) vormen een internetstandaard voor e-mail. MIME legt de structuur en codering van e-mailberichten vast. Het wordt ook gebruikt voor enkele andere manieren van communicatie over internet.
 • MIME (произн. «майм», англ. Multipurpose Internet Mail Extensions — многоцелевые расширения интернет-почты) — стандарт, описывающий передачу различных типов данных по электронной почте, а также, шире, спецификация для кодирования информации и форматирования сообщений таким образом, чтобы их можно было пересылать по Интернету.
 • Multipurpose Internet Mail Extension(多目的インターネットメール拡張‎)は、規格上US-ASCIIのテキストしか使用できないインターネットの電子メールでさまざまなフォーマット(書式)を扱えるようにする規格である。通常はMIME(マイム)と略される。RFC 2045、RFC 2046、RFC 2047、RFC 4288、RFC 4289、RFC 2049 で規定されている。
 • MIME (영어: Multipurpose Internet Mail Extensions)는 전자 우편을 위한 인터넷 표준 포맷이다. 전자우편은 7비트 ASCII 문자를 사용하여 전송되기 때문에, 8비트 이상의 코드를 사용하는 문자나 이진 파일들은 MIME 포맷으로 변환되어 SMTP로 전송된다. 실질적으로 SMTP로 전송되는 대부분의 전자 우편은 MIME 형식이다. MIME 표준에 정의된 content types은 HTTP와 같은 통신 프로토콜에서 사용되며, 점차 그 중요성이 커지고 있다.
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) е интернет стандарт който разширява имейл формата, така, че да бъдат поддържани: Текст в набор от знаци, различни от ASCII таблицата Не-текстови прикачени файлове Тела на съобщенията с няколко части Заглавия (headers), съдържащи символи извън ASCII таблицатаУпотребата на MIME се е разраснала отвъд описване на съдържанието на електронни писма и вече често се използва за описание на типове съдържание като цяло, както за уеб, така и за съхранение на богато съдържание в някои комерсиални продукти (IBM Lotus Domino и IBM Lotus Quickr)Практически всички написани от човек имейли и сравнително голям дял от автоматичните имейли, се предават чрез Обикновен протокол за трансфер на поща(Simple Mail Transfer Protocol) в MIME формат.
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (Çok amaçlı İnternet Posta Eklentileri); E-posta uygulamaları aracılığıyla gönderilecek olan iletiye çeşitli türdeki içeriği eklemek için kullanılan bir İnternet standartıdır. MIME Basit Posta Aktarım Protokolü'nü (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP) hem metin hem de metin içerikli olmayan birden çok içerik eklenebilecek şekilde genişletir.
 • MIME és l'acrònim anglès de Multi-Purpose Internet Mail Extensions, "Extensions de correu Internet multipropòsit". És un estàndard per adjuntar arxius a missatges de correu electrònic, com ara gràfics, documents de processadors de text, arxius de so, etc. Quan s'envien arxius binaris, aquests es converteixen (codifiquen) a text usant l'estàndard MIME, el qual es pot veure en format text tot i ser incomprensible.
 • MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) to standard stosowany przy przesyłaniu poczty elektronicznej (ang. e-mail). MIME definiuje budowę komunikatu poczty elektronicznej.Wiadomość w formacie MIME składa się z nagłówków i treści. Nagłówki określają różne parametry związane z przesyłaną wiadomością, takie jak nadawcę, temat, odbiorcę, rodzaj zawartości, kodowanie transportowe (określające sposób zamiany danych 8-bitowych – jak np.
 • Perluasan surat internet serbaguna atau Ekstensi surat internet multiguna (bahasa Inggris: Multipurpose Internet Mail Extension, disingkat menjadi MIME atau mime), merujuk kepada protokol yang digunakan luas di dalam dunia Internet yang memperluas protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (RFC 822) untuk mengizinkan beberapa data selain teks dengan pengodean ASCII, seperti video, suara, dan berkas biner, agar dapat ditransfer melalui e-mail tanpa harus mentranslasikan terlebih dahulu data-data tersebut ke dalam teks berformat ASCII.
 • Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) is an Internet standard that extends the format of email to support: Text in character sets other than ASCII Non-text attachments Message bodies with multiple parts Header information in non-ASCII character setsAlthough MIME was designed mainly for SMTP protocol, its use today has grown beyond describing the content of email and now often includes descriptions of content type in general, including for the web (see Internet media type) and as a storage for rich content in some commercial products (e.g., IBM Lotus Domino and IBM Lotus Quickr).Virtually all human-written Internet email and a fairly large proportion of automated email is transmitted via SMTP in MIME format.
 • A MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) internetes szabvány, ami eredetileg az SMTP-vel továbított e-mailek formátumának jelzésére szolgált, de később átvette a HTTP és a SIP is. A MIME szabvány a következő hat RFC-ben van specifikálva: 2045, 2046, 2047, 4288, 4289 és 2077.Az SMTP és a HTTP protokoll üzenetei számos más internetes protokollhoz hasonlóan néhány típus: érték alakú fejlécből és egy törzsből állnak.
 • Multipurpose Internet Mail Extensions o MIME (en español "extensiones multipropósito de correo de internet") son una serie de convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario. Una parte importante del MIME está dedicada a mejorar las posibilidades de transferencia de texto en distintos idiomas y alfabetos.
 • Die Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) sind Erweiterungen des Internetstandards RFC 822 (seit 2008 durch RFC 5322 ersetzt) der das Datenformat von E-Mails definiert. Dieser sieht nur den American Standard Code for Information Interchange (ASCII) vor. Die MIME schaffen Kompatibilität für zusätzliche Zeichen wie Umlaute sowie für Multimedia (etwa bei Mail-Anhängen). Sie wurden in RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048 und RFC 2049 definiert.
rdfs:label
 • Multipurpose Internet Mail Extensions
 • Ekstensi surat internet multiguna
 • MIME
 • MIME
 • MIME
 • MIME
 • MIME
 • MIME
 • MIME
 • Multi-Purpose Internet Mail Extensions
 • Multipurpose Internet Mail Extensions
 • Multipurpose Internet Mail Extensions
 • Multipurpose Internet Mail Extensions
 • Multipurpose Internet Mail Extensions
 • Multipurpose Internet Mail Extensions
 • Multipurpose Internet Mail Extensions
 • Multipurpose Internet Mail Extensions
 • Multipurpose Internet Mail Extensions
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of