Mariner 2, ou Mariner-Venus 1962, ou parfois Mariner R, est une sonde spatiale de la NASA ayant survolé Vénus. Elle fut la première à réussir sa mission dans le programme Mariner, Mariner 1 dont elle était la copie, ayant été détruite au lancement un mois auparavant. Elle fut également la première sonde à survoler avec succès une autre planète, la sonde soviétique Venera 1 lancée en 1961 étant devenue muette peu après son lancement.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Mariner 2, ou Mariner-Venus 1962, ou parfois Mariner R, est une sonde spatiale de la NASA ayant survolé Vénus. Elle fut la première à réussir sa mission dans le programme Mariner, Mariner 1 dont elle était la copie, ayant été détruite au lancement un mois auparavant. Elle fut également la première sonde à survoler avec succès une autre planète, la sonde soviétique Venera 1 lancée en 1961 étant devenue muette peu après son lancement.
 • Mariner 2 (pl. Żeglarz 2) – pierwsza pomyślnie wystrzelona sonda kosmiczna programu Mariner amerykańskiej NASA. 14 grudnia 1962 dokonała pierwszego w historii zbliżenia się sondy kosmicznej do planety (Wenus). Wykazała m.in., że Wenus obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wokół Słońca. Sonda przestała działać 3 stycznia 1963 i pozostaje na orbicie heliocentrycznej.
 • La Mariner 2 fou la segona sonda espacial del programa Mariner de la NASA. El seu objectiu fou un sobrevol del planeta Venus.La sonda consistia en un mòdul hexagonal de 100 cm, al qual s'unien els panells solars, les perxes d'instruments i les antenes. Els instruments científics de la Mariner 2 eren dos radiòmetres (d'infraroigs i de microones) muntats en una plataforma basculant, un sensor de micrometeorits, un sensor de plasma solar, un detector de partícules carregades i un magnetòmetre. L'objectiu era mesurar la distribució de temperatures de la superfície de Venus i realitzar algunes mesures bàsiques de l'atmosfera. A causa de la densa capa de núvols no s'inclogué cap càmera.
 • Маринър 2 (Маринър-Венера 1962)-американска автоматична космическа сонда към Венера. Стартира на 27 август 1962 г. и е първия успешен космически кораб от програмата на НАСА Маринър. Бил е опростена версия на Блок 1 от програмата Рейнджър и точно копие на Маринър 1. Мисиите на апаратите Маринър 1 и 2 заедно понякога са познати като мисии Маринър Р. Апаратът е с маса 203 кг. Оборудван е с научна апаратура за измерване на магнитното поле, на инфрачервеното и микровълново излъчване, за регистриране на високоенергийни частици и метеоритен прах. Сондата няма фотокамери.На 14 декември 1962 г. апаратът преминава на разстояние 34 700 км от Венера ставайки първата космическа сонда осъществила успещно среща с планета. "Маринър-2" предава данни потвърждаващи теорията за изключително горещата атмосфера на планетата, открива че Венера няма магнитно поле,измерва скоростта на въртене на планетата около нейната ос. Маринър 2 става първият космически кораб, извършил директно измерване на слънчевия вятър, а също така измерил количеството космически прах, което е по-малко от очакваното. В началото на януари 1963 г. връзката със станцията е прекратена.
 • Mariner 2 (Mariner-Venus 1962), penyelidikan ruang angkasa Amerika untuk Venus, adalah sebuah wahana penjelajah ruang angkasa robot pertama yang melakukan planet encounter sukses. Pesawat ruang angkasa pertama yang sukses dalam program NASA Mariner, itu adalah versi sederhana dari pesawat ruang angkasa dari Blok I program Ranger dan salinan dari Mariner 1. Misi Mariner 1 dan 2 pesawat ruang angkasa yang sama kadang-kadang dikenal sebagai misi Mariner R. Mariner 2 melewati dalam 35.000 kilometer (22.000 mil) dari Venus pada tanggal 14 Desember 1962.
 • «Ма́ринер-2» (англ. Mariner 2) — американская автоматическая межпланетная станция, запущенная 27 августа 1962 года с целью изучения Венеры.Аппарат имел массу 203 кг и был оборудован научными приборами для измерения магнитного поля, инфракрасного и микроволнового излучения, детектирования частиц высоких энергий, метеоритной пыли. Фотокамеры станция не имела.В декабре 1962 года аппарат прошёл на расстоянии 34,7 тыс. км от Венеры. «Маринер-2» передал данные, подтверждающие теорию об экстремально горячей атмосфере планеты, обнаружил отсутствие у Венеры магнитного поля (в пределах чувствительности аппарата), измерил скорость вращения планеты вокруг своей оси. «Маринер-2» также проводил непосредственные измерения параметров солнечного ветра (обработкой данных занималась Марсия Нейгебауэр), а также измерил количество космической пыли, оказавшееся меньше ожидавшегося. В начале января 1963 года связь со станцией прекратилась.«Маринер-2» являлся «близнецом» «Маринера-1», который был потерян из-за аварии на старте.
 • Mariner 2 was een Amerikaanse onbemande missie naar de planeet Venus uit het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Deze ruimtevlucht was de eerste geslaagde poging om een andere planeet te bereiken. Deze verkenner was identiek aan Mariner 1, waarvan de lancering mislukte.
 • Mariner–2 az amerikai Mariner-program második űrszondája, Vénusz-szonda. Az első űreszköz, amely méréseket továbbított a Földre egy másik bolygó közvetlen közeléből.
 • La Mariner 2 è una sonda spaziale della NASA lanciata il 27 agosto 1962 verso Venere.È una delle due Mariner non dirette verso Marte, è la prima sonda ad essersi avvicinata con successo a Venere nel dicembre 1962: ha raccolto informazioni che hanno confermato che Venere è un mondo molto caldo (430 gradi Celsius, ora rivisti a 480), con un'atmosfera coperta di nubi composta per lo più di anidride carbonica.Fu la prima missione di successo del Programma Mariner. Era una versione semplificata del veicolo spaziale Block I del Programma Ranger e una copia esatta della Mariner 1. Le missioni Mariner 1 e 2 sono chiamate anche missioni Mariner R. La Mariner 2 passò a 35.000 km da Venere il 14 dicembre 1962 diventando la prima sonda spaziale a condurre con successo un sorvolo ravvicinato di un pianeta.La Mariner 2 consisteva in un modulo di trasporto esagonale con un diametro di 1 metro, sul quale erano collocati i pannelli solari, i supporti per la strumentazione e le antenne. A causa delle dense nubi che rendono monotono l'aspetto del pianeta non venne inclusa nessuna fotocamera. Più tardi la Mariner 10 scoprirà che estesi dettagli delle nubi sono visibili nella luce ultravioletta.La missione primaria era ricevere le comunicazioni dalla sonda nelle vicinanze di Venere e realizzare una misurazione radiometrica della temperatura del pianeta. Un secondo obiettivo era la misurazione del campo magnetico interplanetario.Dopo il fallimento del 22 luglio 1962, nel quale la Mariner 1 venne distrutta nella fase di lancio, la Mariner 2 venne lanciata con successo il 27 agosto, intraprendendo un viaggio di 3 mesi e mezzo verso Venere. Durante il tragitto misurò il vento solare, confermando le misurazioni effettuate dalla sonda Luna 1 nel 1959. Misurò anche la polvere interplanetaria, che si scoprì essere più scarsa del previsto, e rilevò particelle cariche ad alta energia provenienti dal Sole, inclusi alcuni brevi brillamenti solari, e anche dei raggi cosmici provenienti dall'esterno del Sistema Solare. Quando raggiunse Venere, il 14 dicembre 1962, la Mariner 2 scansionò il pianeta con i suoi due radiometri rilevando che Venere ha nubi fredde e una superficie estremamente calda.La sonda è ora inattiva su un'orbita eliocentrica.
 • Mariner 2 byla sonda vesmírného programu Mariner americké agentury NASA zkonstruována pro výzkum planety Venuše. Její mise, označená v katalogu COSPAR 1962-041A byla úspěšná.
 • マリナー2号(マリナー2ごう、Mariner 2)はアメリカ航空宇宙局 (NASA) のマリナー計画の金星探査機である。マリナー1号の予備機として用意されていたが、マリナー1号の失敗により打ち上げられることになり、アメリカ初の成功した惑星探査機となった。3か月半の飛行を経てミッションを成功させ惑星のフライバイに成功した。
 • Mariner 2 (Mariner-Venus 1962),an American space probe to Venus, was the first robotic space probe to conduct a successful planetary encounter. The first successful spacecraft in the NASA Mariner program, it was a simplified version of the Block I spacecraft of the Ranger program and an exact copy of Mariner 1. The missions of Mariner 1 and 2 spacecraft are together sometimes known as the Mariner R missions. Mariner 2 passed within 35,000 kilometres (22,000 mi) of Venus on December 14, 1962.The Mariner probe consisted of a 100 cm (39.4 in) diameter hexagonal bus, to which solar panels, instrument booms, and antennas were attached. The scientific instruments on board the Mariner spacecraft were two radiometers (one each for the microwave and infrared portions of the spectrum), a micrometeorite sensor, a solar plasma sensor, a charged particle sensor, and a magnetometer. These instruments were designed to measure the temperature distribution on the surface of Venus, as well as making basic measurements of Venus' atmosphere. Due to the planet's thick, featureless cloud cover, no cameras were included in the Mariner unit.[citation needed] Mariner 10 later discovered that extensive cloud detail was visible in ultraviolet light.The primary mission was to receive communications from the spacecraft in the vicinity of Venus and to perform radiometric temperature measurements of the planet. A second objective was to measure the Interplanetary Magnetic Field and charged particle environment.The two-stage Atlas-Agena rocket carrying Mariner 1 had veered off-course during its launch on July 22, 1962 due to a defective signal from the Atlas and a bug in the program equations of the ground-based guiding computer, and subsequently the spacecraft was destroyed by the Range Safety Officer.A month later, the identical Mariner 2 spacecraft was launched successfully on August 27, 1962, sending it on a 3½-month flight to Venus. On the way, it measured the solar wind, a constant stream of charged particles flowing outwards from the Sun, confirming the measurements by Luna 1 in 1959. It also measured interplanetary dust, which turned out to be scarcer than predicted. In addition, Mariner 2 detected high-energy charged particles coming from the Sun, including several brief solar flares, as well as cosmic rays from outside the Solar System. As it flew by Venus on December 14, 1962, Mariner 2 scanned the planet with its pair of radiometers, revealing that Venus has cool clouds and an extremely hot surface.The spacecraft is now defunct in a heliocentric orbit.
 • Mariner 2 fue la sonda espacial de la NASA de respaldo de la Mariner 1, misión la cual falló poco tiempo después del lanzamiento hacia Venus. El objetivo de la misión Mariner 2 fue volar hasta Venus y devolver datos sobre la atmósfera del planeta, su campo magnético, entorno de partículas cargadas y su masa. El Mariner 2 fue lanzado el 27 de agosto de 1962 y llegó a Venus el 14 de diciembre de ese mismo año, finalizando la misión el 3 de enero de 1963.El 8 de septiembre de 1962, durante el vuelo, se detectó un fallo en el control de actitud, que fue restaurado por el giroscopio tres minutos después. No se conoce la causa, pero se cree que pudo ser una colisión con un objeto pequeño.El 31 de octubre se produjo un fallo de uno de los paneles solares, lo que obligó a desconectar los instrumentos científicos. Una semana después el panel restauró la energía y los instrumentos empezaron a operar normalmente. El panel falló permanentemente el 15 de noviembre, pero el Mariner 2 estaba ya cerca del Sol y el otro panel fue suficiente para ofrecer la potencia necesaria para operar toda la nave.El 14 de diciembre el Mariner 2 se acercó a Venus a unos 30º por encima del lado oscuro del planeta y pasó por debajo del planeta a una distancia de 34.773 km.La última transmisión de la Mariner 2 fue recibida el 3 de enero de 1963, permaneciendo en una órbita heliocéntrica.
 • マリナー2号(マリナー2ごう、Mariner 2)はアメリカ航空宇宙局 (NASA) のマリナー計画の金星探査機である。マリナー1号の予備機として用意されていたが、マリナー1号の失敗により打ち上げられることになり、アメリカ初の成功した惑星探査機となった。3か月半の飛行を経てミッションを成功させ惑星のフライバイに成功した。de:Mariner#Mariner 1 und 2
 • 매리너 2호(영어: Mariner 2)는 미국 항공우주국의 매리너 계획의 금성 탐사선이다. 처음에는 매리너 1호의 예비기로서 준비되어 있었다. 매리너 1호의 실패에 의해 매리너 2호는 미국 최초로 행성 탐사에 성공한 행성 탐사선이다. 3개월 반의 비행을 거쳐 금성에 도착해 금성의 접근 통과에 성공했다.
 • A Mariner 2 (Venus Mariner-1962), foi uma sonda espacial para Vênus, ela foi a primeira nave espacial com êxito no programa Mariner da NASA. Foi uma versão simplificada do Bloco I da espaçonave do Programa Ranger e uma cópia exata do Mariner 1. As missões da nave espacial Mariner 1 e 2 estão juntos e algumas vezes conhecidas como o missões Mariner-R. Mariner 2 passou a 35,000 quilômetros (22,000 milhas) de Vênus em 14 de dezembro de 1962, tornando-se a primeira sonda espacial para realizar um sucesso de encontro planetário. A sonda Mariner consistiu de 100 cm (39,4 in) de diâmetro hexagonal de ônibus, para que os painéis solares, instrumento prospera, e antenas foram anexados. Os instrumentos científicos a bordo da nave espacial Mariner eram dois radiómetro (microondas e infravermelho), uma micrometeoritos sensores, um sensor de plasma solar, uma partícula carregada sensor, e um magnetômetro. Estes instrumentos foram concebidos para medir a distribuição da temperatura na superfície de Vênus, bem como fazer as medições de base Vênus' atmosfera. Devido à espessura do planeta, inexpressivo nebulosidade, câmeras não foram incluídas na unidade Mariner à Mariner 10 descobriu mais tarde que extensa nuvem detalhe foi visível em luz ultravioleta. A missão principal era a receber comunicações da nave espacial na vizinhança de Vênus e para realizar uma medição radiométrica temperatura do planeta. Um segundo objetivo foi o de medir o campo magnético e Interplanetário partícula carregada ambiente. As duas fases foguetão Atlas-Agena transportando Mariner 1 veered off-curso durante o seu lançamento, em 22 de julho de 1962 devido a um defeito sinal do Atlas e um bug no programa das equações de terra orientadores computador e, posteriormente, a nave espacial Foi destruída pelo Range Safety Officer. Um mês depois, a mesma nave espacial Mariner 2 foi lançado com sucesso em 27 de agosto de 1962, enviando-o com um 3 ½ meses de voo para Vênus. No caminho ele mediu o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas flui para fora do Sol, confirmando as medições por Luna 1 em 1959. Também medido poeira interplanetária, que acabou por ser mais escassos do que previsto. Além disso, a Mariner 2 detectadas partículas carregadas de alta energia proveniente do Sol, incluindo vários breves chamas solares, bem como raios cósmicos de fora do sistema solar. Como ele voou por Vênus em 14 de dezembro de 1962, a Mariner 2 digitalizados do planeta com o seu par de radiómetro, revelando que Vênus tem nuvens e fixe uma superfície extremamente quente. A nave espacial está agora defunta em uma órbita heliocêntrica. de:Mariner#Mariner 1 und 2
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1097702 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 34659 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 139 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 101423242 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:after
prop-fr:année
 • 1965 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:apoapside
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Paolo Ulivi et David M Harland
prop-fr:before
prop-fr:consultéLe
 • 2009-09-16 (xsd:date)
prop-fr:domaine
 • Observation de Vénus
prop-fr:durée
 • 1.2096E7
prop-fr:excentricité
 • 0.162780 (xsd:double)
prop-fr:fin
 • 1963-01-03 (xsd:date)
prop-fr:id
 • Ulivi2007
prop-fr:inclinaison
 • 0 (xsd:integer)
prop-fr:instrument1Nom
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:instrument1Type
 • Radiomètre micro-onde
prop-fr:instrument2Nom
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:instrument2Type
 • Radiomètre infrarouge
prop-fr:instrument3Nom
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:instrument3Type
 • Magnétomètre
prop-fr:instrument4Nom
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:instrument4Type
 • Détecteur de poussière cosmique
prop-fr:instrument5Nom
 • 5 (xsd:integer)
prop-fr:instrument5Type
 • Spectromètre de plasma solaire
prop-fr:instrument6Nom
 • 6 (xsd:integer)
prop-fr:instrument6Type
 • Détecteurs de particules
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lancement
 • 0001-08-27 (xsd:date)
prop-fr:lanceur
 • Atlas-Agena B
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:légende
 • Vue d'artiste de Mariner 2
prop-fr:nom
 • Mariner 2
prop-fr:nssdc
 • 1962 (xsd:integer)
prop-fr:orbite
 • 0001-12-14 (xsd:date)
prop-fr:organisation
prop-fr:programme
prop-fr:périapside
 • 0.720000 (xsd:double)
prop-fr:période
 • 292.0
prop-fr:titre
 • Robotic Exploration of the Solar System Part 1 The Golden Age 1957-1982
 • Mariner-Venus 1962 Final Project Report
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Mariner 2, ou Mariner-Venus 1962, ou parfois Mariner R, est une sonde spatiale de la NASA ayant survolé Vénus. Elle fut la première à réussir sa mission dans le programme Mariner, Mariner 1 dont elle était la copie, ayant été détruite au lancement un mois auparavant. Elle fut également la première sonde à survoler avec succès une autre planète, la sonde soviétique Venera 1 lancée en 1961 étant devenue muette peu après son lancement.
 • Mariner 2 (pl. Żeglarz 2) – pierwsza pomyślnie wystrzelona sonda kosmiczna programu Mariner amerykańskiej NASA. 14 grudnia 1962 dokonała pierwszego w historii zbliżenia się sondy kosmicznej do planety (Wenus). Wykazała m.in., że Wenus obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wokół Słońca. Sonda przestała działać 3 stycznia 1963 i pozostaje na orbicie heliocentrycznej.
 • Mariner 2 was een Amerikaanse onbemande missie naar de planeet Venus uit het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Deze ruimtevlucht was de eerste geslaagde poging om een andere planeet te bereiken. Deze verkenner was identiek aan Mariner 1, waarvan de lancering mislukte.
 • Mariner–2 az amerikai Mariner-program második űrszondája, Vénusz-szonda. Az első űreszköz, amely méréseket továbbított a Földre egy másik bolygó közvetlen közeléből.
 • Mariner 2 byla sonda vesmírného programu Mariner americké agentury NASA zkonstruována pro výzkum planety Venuše. Její mise, označená v katalogu COSPAR 1962-041A byla úspěšná.
 • マリナー2号(マリナー2ごう、Mariner 2)はアメリカ航空宇宙局 (NASA) のマリナー計画の金星探査機である。マリナー1号の予備機として用意されていたが、マリナー1号の失敗により打ち上げられることになり、アメリカ初の成功した惑星探査機となった。3か月半の飛行を経てミッションを成功させ惑星のフライバイに成功した。
 • マリナー2号(マリナー2ごう、Mariner 2)はアメリカ航空宇宙局 (NASA) のマリナー計画の金星探査機である。マリナー1号の予備機として用意されていたが、マリナー1号の失敗により打ち上げられることになり、アメリカ初の成功した惑星探査機となった。3か月半の飛行を経てミッションを成功させ惑星のフライバイに成功した。de:Mariner#Mariner 1 und 2
 • 매리너 2호(영어: Mariner 2)는 미국 항공우주국의 매리너 계획의 금성 탐사선이다. 처음에는 매리너 1호의 예비기로서 준비되어 있었다. 매리너 1호의 실패에 의해 매리너 2호는 미국 최초로 행성 탐사에 성공한 행성 탐사선이다. 3개월 반의 비행을 거쳐 금성에 도착해 금성의 접근 통과에 성공했다.
 • «Ма́ринер-2» (англ. Mariner 2) — американская автоматическая межпланетная станция, запущенная 27 августа 1962 года с целью изучения Венеры.Аппарат имел массу 203 кг и был оборудован научными приборами для измерения магнитного поля, инфракрасного и микроволнового излучения, детектирования частиц высоких энергий, метеоритной пыли. Фотокамеры станция не имела.В декабре 1962 года аппарат прошёл на расстоянии 34,7 тыс. км от Венеры.
 • Mariner 2 fue la sonda espacial de la NASA de respaldo de la Mariner 1, misión la cual falló poco tiempo después del lanzamiento hacia Venus. El objetivo de la misión Mariner 2 fue volar hasta Venus y devolver datos sobre la atmósfera del planeta, su campo magnético, entorno de partículas cargadas y su masa.
 • La Mariner 2 è una sonda spaziale della NASA lanciata il 27 agosto 1962 verso Venere.È una delle due Mariner non dirette verso Marte, è la prima sonda ad essersi avvicinata con successo a Venere nel dicembre 1962: ha raccolto informazioni che hanno confermato che Venere è un mondo molto caldo (430 gradi Celsius, ora rivisti a 480), con un'atmosfera coperta di nubi composta per lo più di anidride carbonica.Fu la prima missione di successo del Programma Mariner.
 • A Mariner 2 (Venus Mariner-1962), foi uma sonda espacial para Vênus, ela foi a primeira nave espacial com êxito no programa Mariner da NASA. Foi uma versão simplificada do Bloco I da espaçonave do Programa Ranger e uma cópia exata do Mariner 1. As missões da nave espacial Mariner 1 e 2 estão juntos e algumas vezes conhecidas como o missões Mariner-R.
 • Маринър 2 (Маринър-Венера 1962)-американска автоматична космическа сонда към Венера. Стартира на 27 август 1962 г. и е първия успешен космически кораб от програмата на НАСА Маринър. Бил е опростена версия на Блок 1 от програмата Рейнджър и точно копие на Маринър 1. Мисиите на апаратите Маринър 1 и 2 заедно понякога са познати като мисии Маринър Р. Апаратът е с маса 203 кг.
 • Mariner 2 (Mariner-Venus 1962), penyelidikan ruang angkasa Amerika untuk Venus, adalah sebuah wahana penjelajah ruang angkasa robot pertama yang melakukan planet encounter sukses. Pesawat ruang angkasa pertama yang sukses dalam program NASA Mariner, itu adalah versi sederhana dari pesawat ruang angkasa dari Blok I program Ranger dan salinan dari Mariner 1. Misi Mariner 1 dan 2 pesawat ruang angkasa yang sama kadang-kadang dikenal sebagai misi Mariner R.
 • La Mariner 2 fou la segona sonda espacial del programa Mariner de la NASA. El seu objectiu fou un sobrevol del planeta Venus.La sonda consistia en un mòdul hexagonal de 100 cm, al qual s'unien els panells solars, les perxes d'instruments i les antenes. Els instruments científics de la Mariner 2 eren dos radiòmetres (d'infraroigs i de microones) muntats en una plataforma basculant, un sensor de micrometeorits, un sensor de plasma solar, un detector de partícules carregades i un magnetòmetre.
 • Mariner 2 (Mariner-Venus 1962),an American space probe to Venus, was the first robotic space probe to conduct a successful planetary encounter. The first successful spacecraft in the NASA Mariner program, it was a simplified version of the Block I spacecraft of the Ranger program and an exact copy of Mariner 1. The missions of Mariner 1 and 2 spacecraft are together sometimes known as the Mariner R missions.
rdfs:label
 • Mariner 2
 • Mariner 2
 • Mariner 2
 • Mariner 2
 • Mariner 2
 • Mariner 2
 • Mariner 2
 • Mariner 2
 • Mariner 2
 • Mariner 2
 • Mariner–2
 • Маринер-2
 • Маринър 2
 • マリナー2号
 • 매리너 2호
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:after of
is prop-fr:before of
is foaf:primaryTopic of