Les lettres sont les disciplines académiques d'étude de la condition humaine par des méthodes analytiques, critiques ou spéculatives, les distinguant des approches empiriques des sciences naturelles et sociales.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les lettres sont les disciplines académiques d'étude de la condition humaine par des méthodes analytiques, critiques ou spéculatives, les distinguant des approches empiriques des sciences naturelles et sociales. Elles incluent par convention : la littérature classique et moderne (y compris la philologie, la rhétorique et la linguistique), la philosophie (y compris l'épistémologie) l'histoire (y compris ses sciences auxiliaires, épigraphie, papyrologie, paléographie et archéologie) les langues modernes et anciennes (l'allemand, le russe, le latin, le grec, etc.)La philosophie et l'histoire appartiennent également au champ des sciences humaines, ce qui conduit parfois à assimiler les lettres à ces dernières.
 • Beşerî bilimler (İngilizce: Humanities) doğal ve sosyal bilimlerin temel ampirik yöntemlerinden ayrılan, büyük oranda analitik, eleştirel veya spekülatif yöntemler kullanarak insan durumunu inceleyen disiplinlerdir. Beşerî bilimlerle ilişkili disiplinlere örnek vermek gerekirse; antik ve çağdaş diller, edebiyat, tarih, felsefe, din, görsel sanatlar, performans sanatları (müzik dahil) gibi dallar zikredilebilir. Bazen beşerî bilimler dahil edilen bazı ek alanlar ise antropoloji, alan çalışmaları, iletişim ve kültürel çalışmalardır; bununla birlikte bu alanlar sıklıkla sosyal bilimler dahilinde ele alınırlar.
 • Гуманита́рные нау́ки (от humanus — человеческий, homo — человек) — дисциплины, изучающие человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной деятельности. По объекту, предмету и методологии изучения часто отождествляются или пересекаются с общественными науками, противопоставляясь при этом естественным и точным наукам на основании критериев предмета и метода. В гуманитарных науках, если и важна точность, например описания исторического события, то ещё более важна ясность понимания.В отличие от естественных наук, где преобладают субъект-объектные отношения, в гуманитарных науках речь идет об отношениях субъект-субъектных (в связи с чем постулируется необходимость интерсубъективных отношений, диалога и общения с другим).
 • Хуманитарните науки (или на български с общото название хуманитаристика) са дисциплини, които изследват и изучават човека, използвайки методи, които са основно аналитични, критични или свързани с предположения и хипотези, като се отличават от основно емпиричните подходи в природните и понякога в социалните науки.Примери за дисциплини, свързани с хуманитаристиката са изучаването на древните и съвременни езици, литературата, историята, философията, религията, визуалните и театрални изкуства, също музика. Допълнителни предмети понякога включвани в хуманитаристиката са антропологията, теренните изследвания, науките за комуникацията и културните изследвания, макар че те много често са възприемани като социални науки. Учените в областта на хуманитаристиката се наричат хуманитаристи.Хуманитаристиката и хуманитаристите предполагат хуманните подходи, хуманността във философията и другите науки изброени по-горе.
 • Les humanitats són un grup de matèries acadèmiques unides pel seu objectiu d'estudiar la condició humana i una aproximació qualitativa que normalment evita que un sol paradigma arribi a definir una disciplina. La separació de les ciències data de l'edat mitjana (amb el trivium i el quadrivium) i ha anat creixent a mesura que s'especialitzava el saberEn acadèmia, hom considera que les humanitats són, conjuntament amb les ciències socials i les ciències naturals, un dels tres components més importants de les arts i ciències liberals. Mentre que la definició exacta d'humanitats pot ser contenciosa, les següents disciplines són normalment reconegudes com la seva base: Literatura, crítica literària i literatura comparada Filosofia Lingüística i idiomes Els Clàssics: Grec antic Llatí L'estudi de la religió Llei i Jurisprudència Art, història de l'art, crítica artística i teoria de l'art Música i musicologia Estudis culturals i d'àrea Camps regionals interdisciplinaris com els estudis orientals, estudis americans, o estudis afroamericans.D'altres eixamplen la definició per incloure-hi altres estudis de la vida humana usant descripcions i anàlisis qualitatives, incloent-hi grans parts dels següents camps: Antropologia cultural Sociologia Ciències polítiques Arqueologia Algunes branques de l'EconomiaEls estudiosos que treballen amb les humanitats són descrits com humanistes, però això pot ser confús, car també descriu una postura filosòfica (l'humanisme) que alguns estudiosos d'humanitats antihumanistes refusen.
 • Humaniora, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pustaka: 1988), adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam arti membuat manusia lebih berbudaya. Kategori yang tergolong dalam ilmu ini antara lain: Teologi Filsafat Hukum Sejarah Filologi Bahasa, Budaya & Linguistik (Kajian bahasa) Kesusastraan Kesenian Psikologipt:Ciências humanas
 • As humanidades são as disciplinas que tratam dos aspectos do ser humano como indivíduo e a produção cultural humana tais como a filosofia, as letras e as artes.As humanidades são frequentemente confundidas com as ciências sociais, que é o estudo empírico da sociedade.
 • Se denomina genéricamente humanidades (del latín humanitas) a un conjunto de disciplinas relacionadas con la cultura humana. Existen otras denominaciones genéricas, como el concepto de "letras", que se utilizan habitualmente por oposición a las denominadas "ciencias" (debate de las dos culturas). No obstante, existen otras denominaciones cuya identificación, asociación o diferenciación con la de "humanidades" es más problemática (según la intención de quien las utilice) y que conllevan distintas consideraciones epistemológicas y metodológicas: las de "ciencias sociales" y "ciencias humanas". Se supone a las disciplinas humanísticas un mayor carácter ideográfico: el estudio de particularidades sin crear leyes o postulados generales. En su origen (los studia humanitatis del humanismo renacentista), los saberes humanísticos o letras humanas se definían por oposición a las letras divinas.Como elemento básico y definitorio de la civilización occidental y del sistema educativo tradicional (en este último también llegan a denominarse formación humanística), las humanidades están especialmente vinculadas a los denominados estudios clásicos: el arte y la cultura fundamentada en la Antigüedad grecorromana y que con diversas adiciones a lo largo de los siglos fue conformando el denominado canon occidental, lo que es acusado de distintos sesgos por los críticos de esta perspectiva (intelectualismo, machismo, eurocentrismo, obsolescencia) resumidos en la expresión peyorativa dead white males ("varones blancos muertos").Considerar o no como "humanidades" o "ciencias sociales" a unas u otras disciplinas es un problema académico que trasciende la mera consideración organizativa o universitaria; puesto que implica la condición científica o no de unos u otros saberes (sea cual sea el alcance de tal definición, puesto que el criterio de cientificidad tampoco es universalmente aceptado). Tal "cientificidad" es para algunos autores precisamente lo que no pretenden buscar los saberes que aspiran a aproximarse a la condición humana y construir la convivencia social a través de el cultivo del pasado por medio del estudio filológico y hermenéutico.Entre las disciplinas o campos de estudio que pueden considerarse como parte de las humanidades (sin que exista un consenso generalizado en ninguna enumeración de ellas), están la filosofía, la filología (lingüística, semiología, literatura, historia de la literatura, crítica literaria), la historia, la geografía, el derecho, la economía, la ciencia política, la antropología, la sociología, los estudios de arte (de artes plásticas, artes escénicas y música, musicología, estética, teoría del arte, crítica de arte) las ciencias de la información y la comunicación (periodismo, publicidad, documentación, biblioteconomía), etc. Paradójicamente, a pesar de la oposición terminológica inicial, los estudios de religión ("divinidades" -divinities en lengua inglesa-) también se suelen considerar como parte de las "humanidades".
 • Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.
 • Geesteswetenschappen, ook wel Studia Humanitatis genoemd, zijn wetenschappen, die zich bezighouden met de "geestesproducten" van de mens: talen, zowel de linguïstiek als de studie van elke taal, geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, en theologie. Geesteswetenschappen komen grotendeels overeen met de alfa- en cultuurwetenschappen.
 • 인문학(人文學, 영어: humanities)은 인간의 조건에 관해 탐구하며 학문이다. 자연 과학과 사회 과학이 경험적인 접근을 주로 사용하는 것과는 달리, 분석적이고 비판적이며 사변적인 방법을 폭넓게 사용한다. 인간정신의 본질을 연구하여 인간다움의 추구를 목표로 하는 인문학의 하위분야로는 크게 언어학, 철학, 역사학 등이 있다. 그러나 미국과 유럽의 상당수 명문대학은 역사학을 사회과학분야에 포함하고 있으며, 우리나라에서는 예체능으로 취급하지만 전 세계의 거의 모든 대학은 공연영상예술학을 핵심적인 인문학의 분야로 다룬다.
 • The humanities are academic disciplines that study human culture. The humanities use methods that are primarily critical, or speculative, and have a significant historical element—as distinguished from the mainly empirical approaches of the natural sciences. The humanities include ancient and modern languages, literature, philosophy, religion, and visual and performing arts such as music and theatre. The humanities that are also sometimes regarded as social sciences include history, anthropology, area studies, communication studies, cultural studies, law and linguistics. Scholars in the humanities are "humanities scholars" or humanists. The term "humanist" also describes the philosophical position of humanism, which some "antihumanist" scholars in the humanities refuse. The Renaissance scholars and artists were also called humanists. Some secondary schools offer humanities classes, usually consisting of English literature, global studies, and art.Human disciplines like history, cultural anthropology, and psychoanalysis study subject matters that the experimental method does not apply to—and instead mainly use the comparative method and comparative research.
 • Le discipline umanistiche sono quelle discipline accademiche che studiano l'uomo e la condizione umana, utilizzando, principalmente, strumenti analitici, critici o speculativi, distinguendosi così dall'approccio principalmente empirico delle scienze umane e naturali.Nel loro complesso esse comprendono la filosofia, la storia, la religione, il diritto, le discipline linguistiche, come la linguistica, la filologia e la semiotica, e le varie discipline artistiche, come la letteratura,le arti visive e le arti performative.
 • Humanitní a společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností. Na rozdíl od přírodních věd (fyzika, biologie) nejsou důsledně exaktní, umožňují vstupovat subjektu do pozorování. Tento vstup subjektu je však mnohdy žádoucí a jediný možný, protože mnohdy je předmětem společenských věd nějaká stránka subjektu. Vést jednoznačnou dělící čáru mezi humanitními a společenskými vědami lze velice obtížně, nicméně zpravidla se uvádí, že společenské vědy jsou charakteristické vyšším stupněm kvantifikace a využíváním obvyklých vědeckých metod, např. experimentu, zatímco humanitní vědy mají spíše analytický charakter.
 • 人文科学(じんぶんかがく)あるいは人文学(じんぶんがく、英語: humanities)とは、学問の分類の一つ。広義には自然学が学問的対象とする自然(nature)に対して、人間・人為の所産 (arts) を研究対象とする学問であり、またそれを可能にする人間本性(human nature)を研究する学問である。これは学問を人文科学と自然科学に二分する分類法で、この場合、社会科学は人文科学に含まれる。一方、社会を人間と対比された形で一個の研究対象と見るとき、学問は人文科学・社会科学・自然科学に三分される。こちらの方が、今日では一般的である。もともとhumanitiesの訳語でありscienceという言葉は含まない。また人文科学の分野の多くが実験による実証ができないために、「科学」の名称を与えることに批判的な論者もいる。そういった論者は人文学という名称のほうを好む。人文科学における、研究方法の一つの主要な柱は文献学的方法であり、解釈の論理的整合性だけが研究者の主張に妥当性をあたえる。ただし、分野によっては実験や観察、統計もまた人文科学の方法として使用される。心理学は自然科学的な性格も併せ持つので問題ありかもしれない、とする論者もいる。これは学問の分類が方法に基づくものか、目的・対象に基づくものかの考え方の違いである。心理学の対象が自然として見られた人間なのか、人間の自然(人間本性)なのか、で変わってくるだろう。前者であれば自然科学であろうし、後者であれば人文科学である。あるいは、統計や実験など自然科学的手法をもちいた学問分野はすべて自然科学である、とみなせば心理学の大部分は自然科学に分類される。そして、人間の研究のうちでも特に人間行動にかかわる分野を行動科学と称し、別個に学問の分類に加える場合がある。この場合、教育学、心理学、社会学、宗教学などは人文科学でなく行動科学に分類される。これは学問手法による分類でなく、学問の目的・対象による分類である。ただし、人文科学という語が揶揄的に用いられる場合を除いて、実際に研究者が自分の学問が自然科学か人文科学か社会科学かという事にこだわることはなく、あくまで分類上の問題である。研究者は自分の興味に基づいてテーマを選択し、目的に応じて手段を選ぶからである。
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 143899 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1813 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 26 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107412587 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les lettres sont les disciplines académiques d'étude de la condition humaine par des méthodes analytiques, critiques ou spéculatives, les distinguant des approches empiriques des sciences naturelles et sociales.
 • Humaniora, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pustaka: 1988), adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam arti membuat manusia lebih berbudaya. Kategori yang tergolong dalam ilmu ini antara lain: Teologi Filsafat Hukum Sejarah Filologi Bahasa, Budaya & Linguistik (Kajian bahasa) Kesusastraan Kesenian Psikologipt:Ciências humanas
 • As humanidades são as disciplinas que tratam dos aspectos do ser humano como indivíduo e a produção cultural humana tais como a filosofia, as letras e as artes.As humanidades são frequentemente confundidas com as ciências sociais, que é o estudo empírico da sociedade.
 • Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.
 • Geesteswetenschappen, ook wel Studia Humanitatis genoemd, zijn wetenschappen, die zich bezighouden met de "geestesproducten" van de mens: talen, zowel de linguïstiek als de studie van elke taal, geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, en theologie. Geesteswetenschappen komen grotendeels overeen met de alfa- en cultuurwetenschappen.
 • 인문학(人文學, 영어: humanities)은 인간의 조건에 관해 탐구하며 학문이다. 자연 과학과 사회 과학이 경험적인 접근을 주로 사용하는 것과는 달리, 분석적이고 비판적이며 사변적인 방법을 폭넓게 사용한다. 인간정신의 본질을 연구하여 인간다움의 추구를 목표로 하는 인문학의 하위분야로는 크게 언어학, 철학, 역사학 등이 있다. 그러나 미국과 유럽의 상당수 명문대학은 역사학을 사회과학분야에 포함하고 있으며, 우리나라에서는 예체능으로 취급하지만 전 세계의 거의 모든 대학은 공연영상예술학을 핵심적인 인문학의 분야로 다룬다.
 • Le discipline umanistiche sono quelle discipline accademiche che studiano l'uomo e la condizione umana, utilizzando, principalmente, strumenti analitici, critici o speculativi, distinguendosi così dall'approccio principalmente empirico delle scienze umane e naturali.Nel loro complesso esse comprendono la filosofia, la storia, la religione, il diritto, le discipline linguistiche, come la linguistica, la filologia e la semiotica, e le varie discipline artistiche, come la letteratura,le arti visive e le arti performative.
 • 人文科学(じんぶんかがく)あるいは人文学(じんぶんがく、英語: humanities)とは、学問の分類の一つ。広義には自然学が学問的対象とする自然(nature)に対して、人間・人為の所産 (arts) を研究対象とする学問であり、またそれを可能にする人間本性(human nature)を研究する学問である。これは学問を人文科学と自然科学に二分する分類法で、この場合、社会科学は人文科学に含まれる。一方、社会を人間と対比された形で一個の研究対象と見るとき、学問は人文科学・社会科学・自然科学に三分される。こちらの方が、今日では一般的である。もともとhumanitiesの訳語でありscienceという言葉は含まない。また人文科学の分野の多くが実験による実証ができないために、「科学」の名称を与えることに批判的な論者もいる。そういった論者は人文学という名称のほうを好む。人文科学における、研究方法の一つの主要な柱は文献学的方法であり、解釈の論理的整合性だけが研究者の主張に妥当性をあたえる。ただし、分野によっては実験や観察、統計もまた人文科学の方法として使用される。心理学は自然科学的な性格も併せ持つので問題ありかもしれない、とする論者もいる。これは学問の分類が方法に基づくものか、目的・対象に基づくものかの考え方の違いである。心理学の対象が自然として見られた人間なのか、人間の自然(人間本性)なのか、で変わってくるだろう。前者であれば自然科学であろうし、後者であれば人文科学である。あるいは、統計や実験など自然科学的手法をもちいた学問分野はすべて自然科学である、とみなせば心理学の大部分は自然科学に分類される。そして、人間の研究のうちでも特に人間行動にかかわる分野を行動科学と称し、別個に学問の分類に加える場合がある。この場合、教育学、心理学、社会学、宗教学などは人文科学でなく行動科学に分類される。これは学問手法による分類でなく、学問の目的・対象による分類である。ただし、人文科学という語が揶揄的に用いられる場合を除いて、実際に研究者が自分の学問が自然科学か人文科学か社会科学かという事にこだわることはなく、あくまで分類上の問題である。研究者は自分の興味に基づいてテーマを選択し、目的に応じて手段を選ぶからである。
 • Хуманитарните науки (или на български с общото название хуманитаристика) са дисциплини, които изследват и изучават човека, използвайки методи, които са основно аналитични, критични или свързани с предположения и хипотези, като се отличават от основно емпиричните подходи в природните и понякога в социалните науки.Примери за дисциплини, свързани с хуманитаристиката са изучаването на древните и съвременни езици, литературата, историята, философията, религията, визуалните и театрални изкуства, също музика.
 • Гуманита́рные нау́ки (от humanus — человеческий, homo — человек) — дисциплины, изучающие человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной деятельности. По объекту, предмету и методологии изучения часто отождествляются или пересекаются с общественными науками, противопоставляясь при этом естественным и точным наукам на основании критериев предмета и метода.
 • Beşerî bilimler (İngilizce: Humanities) doğal ve sosyal bilimlerin temel ampirik yöntemlerinden ayrılan, büyük oranda analitik, eleştirel veya spekülatif yöntemler kullanarak insan durumunu inceleyen disiplinlerdir. Beşerî bilimlerle ilişkili disiplinlere örnek vermek gerekirse; antik ve çağdaş diller, edebiyat, tarih, felsefe, din, görsel sanatlar, performans sanatları (müzik dahil) gibi dallar zikredilebilir.
 • The humanities are academic disciplines that study human culture. The humanities use methods that are primarily critical, or speculative, and have a significant historical element—as distinguished from the mainly empirical approaches of the natural sciences. The humanities include ancient and modern languages, literature, philosophy, religion, and visual and performing arts such as music and theatre.
 • Humanitní a společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností. Na rozdíl od přírodních věd (fyzika, biologie) nejsou důsledně exaktní, umožňují vstupovat subjektu do pozorování. Tento vstup subjektu je však mnohdy žádoucí a jediný možný, protože mnohdy je předmětem společenských věd nějaká stránka subjektu.
 • Se denomina genéricamente humanidades (del latín humanitas) a un conjunto de disciplinas relacionadas con la cultura humana. Existen otras denominaciones genéricas, como el concepto de "letras", que se utilizan habitualmente por oposición a las denominadas "ciencias" (debate de las dos culturas).
 • Les humanitats són un grup de matèries acadèmiques unides pel seu objectiu d'estudiar la condició humana i una aproximació qualitativa que normalment evita que un sol paradigma arribi a definir una disciplina.
rdfs:label
 • Lettres (culture)
 • Beşeri bilimler
 • Discipline umanistiche
 • Geesteswetenschappen
 • Humanidades
 • Humanidades
 • Humaniora
 • Humanitats
 • Humanities
 • Humanities
 • Humanitní a společenské vědy
 • Nauki humanistyczne
 • Гуманитарные науки
 • Хуманитарни науки
 • 人文科学
 • 인문학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:discipline of
is prop-fr:formation of
is prop-fr:spécialité(s)_ of
is foaf:primaryTopic of