ISO 3166-1 est une des parties de la norme ISO 3166. Publiée pour la première fois en 1974 par l’ISO, elle attribue 3 codes pour les pays du monde : ISO 3166-1 alpha-2 : codes à deux lettres pour de nombreuses applications, notamment les domaines de premier niveau pour chaque pays, ou les codes des unités monétaires ISO 4217. ISO 3166-1 alpha-3 : codes à trois lettres.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • ISO 3166-1 est une des parties de la norme ISO 3166. Publiée pour la première fois en 1974 par l’ISO, elle attribue 3 codes pour les pays du monde : ISO 3166-1 alpha-2 : codes à deux lettres pour de nombreuses applications, notamment les domaines de premier niveau pour chaque pays, ou les codes des unités monétaires ISO 4217. ISO 3166-1 alpha-3 : codes à trois lettres. ISO 3166-1 numeric : codes à trois chiffres, identiques à ceux définis par la Division statistique des Nations unies, dans la spécification UN M.49.Toutefois, toutes les entités géopolitiques statistiques retenues dans UN M.49 ne sont pas des entités retenues dans ISO 3166-1 car toutes ne désignent pas des pays ou territoires autonomes, car on y trouve aussi des codes pour le monde, les continents, et des grandes régions de continents, ou certains regroupements correspondant à d’anciens pays et contenant chacun plusieurs pays actuels, alors que la norme ISO 3166-1 est définie pour coder des territoires actuels sans que l’un ne puisse inclure totalement ni partiellement l’autre.
 • ISO 3166-1 е част от стандарта ISO 3166, която определя кодове за имената на всички държави и зависими територии. Публикуван е от Международната организация по стандартизация под наименованието Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes. За първи път стандартът се е появил през 1974 г., а последното му издание е от 1997 г. Въведен е също като европейски, респ. и като български стандарт БДС EN ISO 3166-1 Кодове за представяне на наименованията на държавите и техните подразделения: Част 1: Кодове на държавите. Стандартът определя три вида кодове: ISO 3166-1 alpha-2 е система, състояща се от две букви. Използва се повсеместно, като може би най-популярно е използването в Интернет за домейните от първо ниво с код за страната (ccTLD) (с някои изключения). Друго популярно приложение на ISO 3166-1 алфа-2 е като идентифициращ код на моторните превозни средства от страните на Европейския съюз, с две изключения - EL (а не GR) за Гърция и UK (а не GB) за Обединеното кралство.ISO 3166-1 alpha -3 е трибуквена система. Използва се по-рядко. Позволява по-добра визуална асоциация с името на страната.ISO 3166-1 numeric е цифрова система, състояща се от три цифри. Има предимството, че не зависи от конкретна графична система, поради което е полезна за хора или системи, които не използват латиница. Идентична е с кодовете, определени от Статистическото управление на ООН.240 страни и територии имат свои кодове. В съответствие с агенцията, поддържаща стандартите ISO 3166, всяка страна или територия трябва да е включена в бюлетина на ООН Наименования на страните или в Кодове на страните и регионите за целите на статистиката на статистическия отдел на ООН. Страната или регионът получават нов код при смяна на наименованието, а числовият код се изменя при изменение на границите. Някои кодове са резервирани за различни цели, например резервират се всички остарели кодове.ISO 3166-1 не е единственият стандарт за кодове на страни. Много международни организации (напр. ФИФА, НАТО, МОК) използват собствени кодови системи, често тясно свързани с ISO 3166-1.
 • ISO 3166-1 ISO 3166 estandarraren atal bat da, eta herrialde eta hauen menpekoen izenentzako kodeak definitzen ditu. ISO erakundeak argitaratu zuen 1974an. Lurralde bakoitzarentzako hiru kode ezberdin definitzen ditu: ISO 3166-1 alfa-2: herrialdeen bi letrako kodeak. ISO 3166-1 alfa-3: herrialdeen hiru letrako kodeak. ISO 3166-1 zenbakizkoa: herrialdeen zenbakizko kodeak.
 • ISO 3166-1は、ISO 3166の第一の部分で国名コードの標準。ISOによって1974年に初めて公開された。日本ではJIS X 0304で標準化されている。ラテン文字2文字、ラテン文字3文字、数字3桁の3種類のコードがある。 ISO 3166-1 alpha-2:ラテン文字2文字による国名コード ISO 3166-1 alpha-3:ラテン文字3文字による国名コード ISO 3166-1 numeric:3桁の数字による国名コード
 • L'ISO 3166-1, come parte dello standard ISO 3166 fornisce i codici per i nomi dei Paesi.Fu pubblicato originariamente nel 1974 dall'OSI e definisce tre differenti codici per ogni area: ISO 3166-1 alpha-2 un sistema a due lettere, contiene dei codici riservati, ha molte applicazioni. ISO 3166-1 alpha-3 un sistema a tre lettere, contiene dei codici riservati. ISO 3166-1 numerico un sistema numerico a tre cifre, che è identico a quello definito dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite.L' ISO 3166-1 non è l'unico standard per i codici nazionali.
 • ISO 3166-1 es la primera parte del estándar internacional de normalización ISO 3166, publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que proporciona códigos para los nombres de países y otras dependencias administrativas. La norma ISO 3166 se publico por primera vez en 1974 por la Organización Internacional para la Normalización (ISO), siendo ampliada a tres partes en 1997, de las cuales esta primera parte se corresponde con la parte única anterior.ISO 3166-1 se ha convertido en uno de los estándares mundiales más conocidos y ampliamente utilizados para la codificación de nombres de países. El uso de un código de letras y/o números para representar el nombre de un país puede ayudar a ahorrar tiempo y energía, y reducir la tasa de error.Los códigos de los países que se encuentran en la norma ISO 3166-1 son utilizados por muchas organizaciones, empresas y gobiernos. Por ejemplo, todas las organizaciones postales nacionales en todo el mundo de intercambio de correo internacional en contenedores que lleven su código de país para la identificación. En pasaportes de lectura mecánica, se utilizan los códigos del ISO 3166-1 para determinar la nacionalidad del usuario. Además, los sistemas de nombres de dominio de Internet utilizan los códigos para definir los nombres de dominio de nivel superior geográfico, como 'fr' para Francia, 'au' de Australia y 'br' para Brasil.La norma ISO 3166-1 no es el único estándar de códigos de países.
 • ISO 3166-1 — часть стандарта ISO 3166, содержащая коды названий стран и подчинённых территорий. Впервые опубликована в 1974 году. Определяет три разных кода для каждой страны: ISO 3166-1 alpha-2 (англ.)русск., двухбуквенная система, имеющая множество применений, включая Интернет (обозначения для доменов первого уровня). ISO 3166-1 alpha-3 (англ.)русск., трёхбуквенная система. ISO 3166-1 numeric, трёхцифровая система, идентичная статистическому разделению, использующемуся в ООН.249 стран и и территорий имеют свои коды. В соответствии с агентством по стандартам ISO 3166, страна или территория должна быть включена в бюллетень ООН Названия стран или в коды стран и регионов для использования в статистике статистического отдела ООН. Для того, чтобы быть включённой в бюллетень, страна или территория должна удовлетворять любому из нижеперечисленных условий: быть членом ООН быть членом любого из специализированных агентств ООН принимать участие в составлении свода законов Международного Суда ООН.Страна или регион получает новый код при смене названия, а числовой код изменяется при изменении границ. Некоторые коды зарезервированы для различных целей, например зарезервированными становятся устаревшие коды.ISO 3166-1 не единственный стандарт для кодов стран. МОК и ФИФА имеют свои собственные списки, см. список кодов МОК и список кодов стран ФИФА соответственно. См. также сравнение кодов МОК, ФИФА и ISO 3166 (англ.)русск..
 • ISO 3166-1 – część standardu ISO 3166, zawiera 3 wersje kodów nazw państw oraz terytoriów. Po raz pierwszy był opublikowany w 1974 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako ISO 3166. W piątej edycji ISO 3166 zostało rozszerzone do trzech części, z których pierwsza była kontynuacją poprzednich edycji. Określa on trzy różne zestawy kodów: ISO 3166-1 alfa-2 — dwuliterowe kody państw, najczęściej używany, szczególnie znany z Internetowych krajowych domen najwyższego poziomu (z kilkoma wyjątkami). Na bazie tych kodów został skonstruowany standard ISO 3166-2 określający kody podziału administracyjnego każdego z państw, ISO 3166-1 alfa-3 — trzyliterowe kody państw, które są wizualnie łatwiejsze w rozpoznawaniu krajów, ISO 3166-1 numeryczny — trzycyfrowe kody państw, identyczne z przygotowanymi przez Departament Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ich zaletą jest niezależność od alfabetu pisma, szczególnie ważna dla osób używających alfabetów nie-łacińskich.Pierwsza edycja ISO 3166 została opublikowana w 1974 i zawierała jedynie kody literowe. Druga edycja, opublikowana w 1981, zawierała dodatkowo kody numeryczne. Edycje trzecia (1988) i czwarta (1993) utrzymywały ten podział. Od 1997, czyli od rozwinięcia standardu do trzech części, kody państw i terytoriów są publikowane jako ISO 3166-1.Jako powszechnie stosowana norma międzynarodowa, ISO 3166-1 jest wdrażany w innych standardach i używany przez wiele organizacji międzynarodowych w celu ułatwienia wymiany towarów i informacji. Nie jest jednak jedynym standardem kodowania krajów. Istnieją również inne zestawy kodów państw używane przez różne organizacje międzynarodowe, które są całkowicie bądź częściowo niezgodne z ISO 3166-1, choć zdarzają się też takie, które ściśle odpowiadają kodom ISO 3166-1.W przypadku zmiany nazwy państwa jest mu przydzielany nowy kod literowy. W przypadku zmian granic zmianie ulega kod numeryczny. Zdarza się również, że nowe państwo otrzymuje kod, który kiedyś był używany przez państwo już nieistniejące albo takie, które zmieniło swoją nazwę co z kolei spowodowało zmianę jego kodów ISO 3166-1. Przykładem jest kod CS przydzielony w latach 1974-1993 Czechosłowacji, zaś w latach 2003-2006 Serbii i Czarnogórze.
 • ISO 3166-1 adalah bagian dari Kode negara ISO 3166, sebuah sistem pengkodean standar untuk nama negara. Pertama kali dipublikasikan tahun 1974 oleh International Organization for Standardization (ISO) yang terdiri atas tiga kode berbeda untuk setiap negara: ISO 3166-1 alpha-2, sebuah sistem dua-karakter alfabet yang umum digunakan di Top Level Domain internet. Kode ISO 3166-1 alpha-2 adalah standar internasional kode dua huruf negara-negara di dunia dan merupakan bagian yang paling dikenal dari ISO 3166-1 dan penggunaan selanjutnya sebagai sebagian besar dari kode negara untuk nama-nama TLD Internet. ISO 3166-1 alpha-3, sebuah sistem tiga-karakter alfabet. Kode ISO 3166-1 alpha-3 adalah standar internasional kode negara tiga huruf untuk merepresentasikan negara-negara dan wilayah-wilayah dependensi di dunia. ISO 3166-1 numeric, sebuah sistem tiga-digit numerik yang digunakan oleh divisi statistik PBB.Sebuah negara umumnya mendapatkan kode baru jika berubah nama. ISO 3166-1 bukan merupakan satu-satunya kode negara standar. Komite Olimpiade Internasional dan Fédération Internationale de Football Association diketahui memiliki sistem kode negara tersendiri. (lihat: Daftar perbedaan kode negara IOC, FIFA, dan ISO 3166)Sampai sekarang ini telah ada 246 negara dan wilayah yang mempunyai kode negara ISO 3166-1.Berikut ini adalah tabel pengkodean dalam ISO 3166-1.
 • ISO 3166-1 is part of the ISO 3166 standard published by the International Organization for Standardization (ISO), and defines codes for the names of countries, dependent territories, and special areas of geographical interest. The official name of the standard is Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes. It defines three sets of country codes: ISO 3166-1 alpha-2 – two-letter country codes which are the most widely used of the three, and used most prominently for the Internet's country code top-level domains (with a few exceptions). ISO 3166-1 alpha-3 – three-letter country codes which allow a better visual association between the codes and the country names than the alpha-2 codes. ISO 3166-1 numeric – three-digit country codes which are identical to those developed and maintained by the United Nations Statistics Division, with the advantage of script (writing system) independence, and hence useful for people or systems using non-Latin scripts.The alphabetic country codes were first included in ISO 3166 in 1974, and the numeric country codes were first included in 1981. The country codes have been published as ISO 3166-1 since 1997, when ISO 3166 was expanded into three parts, with ISO 3166-2 defining codes for subdivisions and ISO 3166-3 defining codes for former countries.As a widely used international standard, ISO 3166-1 is implemented in other standards and used by international organizations to allow facilitation of the exchange of goods and information. However, it is not the only standard for country codes. Other country codes used by many international organizations are partly or totally incompatible with ISO 3166-1, although some of them closely correspond to ISO 3166-1 codes.
 • La norma ISO 3166-1 defineix uns codis per als estats i territoris dependents reconeguts per les Nacions Unides. Hi ha tres tipus de codis: ISO 3166-1 alfa-2, codis de dues lletres. ISO 3166-1 alfa-3, codis de tres lletres. ISO 3166-1 numèric, codi de tres xifres utilitzat per les Nacions Unides.Altres normes que se'n deriven són: IANA ccTLD (de l'anglès Country Code Top Level Domain), codis de domini de primer nivell a Internet. ISO 4217, codis de tres lletres de les unitats monetàries. ISO 3166-2, codis de les subdivisions administratives. ISO 3166-3, codis de quatre lletres formats a partir dels codis desassignats. NUTS, nomenclatura de la Unió Europea.
 • Az ISO 3166-1 az ISO 3166 szabvány első részeként az egyes országokat (vagy régiókat) reprezentáló kódokat tartalmaz. 1974-ben jelentette meg az International Organization for Standardization. Minden országhoz háromfajta kódot rendel. az ISO 3166-1 alpha-2, a legelterjedtebb, kétbetűs kódokat tartalmazza. Ezek szerepelnek például az internetes top-level domainnevekben. a ISO 3166-1 alpha-3 a hárombetűs kódokat tartalmazza. az ISO 3166-1 numeric az ENSZ Statisztikai Részlege által meghatározott három számjegyű kódokat tartalmazza.Az alpha kódok az országnévhez tartoznak (egy ország akkor kap új alpha-2 és alpha-3 kódot, ha a neve megváltozik), a numerikus kódok pedig az ország területéhez (azaz a határok változásakor utalnak ki új numerikus kódot). Van néhány fenntartott kód is.Az alábbi az ISO 3166-1 kódok teljes listája, országnév szerint abc-sorrendbe szedve. Ez a táblázat csak a hivatalos kódokat tartalmazza. A fenntartott kódok az ISO 3166-1 alpha-2 és az ISO 3166-1 alpha-3 cikkekben találhatóak meg. (Numerikus fenntartott kódok nincsenek az ISO 3166-1-ben.)
 • O ISO 3166-1 é parte da norma ISO 3166 que sugere códigos para os nomes de países e dependências.É um sistema de duas letras, que tem muitas aplicações, e mais propriamente para os domínios de topo da Internet.Os capítulos que derivam deste código são: ISO 3166-2, códigos para subdivisões, tais como, estados e/ou províncias; ISO 3166-3, códigos para substituir códigos Alfa-2 obsoletos; ISO 4217, códigos para unidades monetárias; ISO 3166-1 Alfa-3, um sistema de 3 (três) letras (ver abaixo); ISO 3166-1 Numérico, um sistema numérico de 3 (três) dígitos, idêntico ao que foi definido pela Divisão de Estatística das Nações Unidas (ONU) (ver abaixo);Um país ou território geralmente recebe um novo código Alfa se o seu nome é modificado, enquanto um novo código numérico é acrescentado se houver alteração dos limites fronteiriços.Alguns códigos estão reservados, para atender razões várias.
 • ISO 3166-1은 ISO 3166 표준의 일부로, 세계의 나라와 부속 영토, 국가의 주요 구성 단위의 명칭에 고유 부호를 부여한다. 국가나 부속 영토의 이름이 바뀌면 보통 새 기호가 부여된다. 그중 일부는 여러 가지 이유로 사용이 보류되어 있는 것도 있다. 1974년 ISO에서 처음 발표되었으며, 다음 세 종류로 구성된다.
 • De ISO 3166-1-norm is het eerste deel van ISO 3166 en legt alle landen van de wereld vast met unieke tweeletterige (alpha-2) landcodes, drieletterige (alpha-3) landcodes en driecijferige (numeric-3) landcodes.De tweede kolom (twee letters) wordt ook gebruikt als Internet top level Domain — met uitzondering van de code van het Verenigd Koninkrijk, waar als top-level UK gebruikt wordt, en de Verenigde Staten, waar voornamelijk .COM, .NET, .ORG, .GOV, .INT en .MIL worden gebruikt. Ook wordt de tweeletterige landcode gebruikt als basis voor de ISO 3166-2-code.Landcodes mogen niet verward worden met taalcodes volgens ISO 639. Zo is 'be' de taalcode voor Belarussisch (Wit-Russisch) maar tevens de landcode voor België. Daarom wordt aanbevolen de ISO 3166-landcodes in hoofdletters te schrijven en de ISO 639-taalcodes in onderkast (kleine letters). Op internet is dit echter niet gangbaar.
 • Standard ISO 3166-1 definuje kódy států a závislých oblastí. Je částí standardu ISO 3166. Poprvé byl tento seznam zveřejněn v roce 1974 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Standard definuje tři různé kódy pro každou oblast: ISO 3166-1 alpha-2 je dvoupísmenný systém obsahující několik vyhrazených kódů; zastaralé kódy jsou shrnuty v ISO 3166-3. ISO 3166-1 alpha-3 je třípísmenný systém obsahující několik vyhrazených kódů. ISO 3166-1 numeric je trojciferný systém, který je shodný se systémem definovaným Statistickým oddělením OSN.ISO 3166-1 není jediným standardem pro kódy států.
 • Die im Jahre 1974 erstmals eingeführte ISO-3166-1-Kodierliste gliedert sich, nach Ländern sortiert, in drei Unterspalten für die ALPHA-2, ALPHA-3 und numerischen Codes, die im ersten Teil der ISO 3166 aufgeführt sind, und Spalten für die Top Level Domains (TLD), die Ländercodes des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Codes für Staaten mit subnationalen Einheiten entsprechend der ISO 3166-2 sowie die UN/LOCODEs.Die ehemaligen Staaten stehen nur noch informativ in dieser Tabelle. Sie wurden aus der ISO 3166-1 gestrichen und sind nun Bestandteil der ISO 3166-3.Es wird der offizielle Name des Staates in deutscher Sprache verwendet. Vergleiche auch Weblinks und die dort angegebenen Quellen.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 38301 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 155041 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 612 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110212943 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • ISO 3166-1 est une des parties de la norme ISO 3166. Publiée pour la première fois en 1974 par l’ISO, elle attribue 3 codes pour les pays du monde : ISO 3166-1 alpha-2 : codes à deux lettres pour de nombreuses applications, notamment les domaines de premier niveau pour chaque pays, ou les codes des unités monétaires ISO 4217. ISO 3166-1 alpha-3 : codes à trois lettres.
 • ISO 3166-1 ISO 3166 estandarraren atal bat da, eta herrialde eta hauen menpekoen izenentzako kodeak definitzen ditu. ISO erakundeak argitaratu zuen 1974an. Lurralde bakoitzarentzako hiru kode ezberdin definitzen ditu: ISO 3166-1 alfa-2: herrialdeen bi letrako kodeak. ISO 3166-1 alfa-3: herrialdeen hiru letrako kodeak. ISO 3166-1 zenbakizkoa: herrialdeen zenbakizko kodeak.
 • ISO 3166-1は、ISO 3166の第一の部分で国名コードの標準。ISOによって1974年に初めて公開された。日本ではJIS X 0304で標準化されている。ラテン文字2文字、ラテン文字3文字、数字3桁の3種類のコードがある。 ISO 3166-1 alpha-2:ラテン文字2文字による国名コード ISO 3166-1 alpha-3:ラテン文字3文字による国名コード ISO 3166-1 numeric:3桁の数字による国名コード
 • O ISO 3166-1 é parte da norma ISO 3166 que sugere códigos para os nomes de países e dependências.É um sistema de duas letras, que tem muitas aplicações, e mais propriamente para os domínios de topo da Internet.Os capítulos que derivam deste código são: ISO 3166-2, códigos para subdivisões, tais como, estados e/ou províncias; ISO 3166-3, códigos para substituir códigos Alfa-2 obsoletos; ISO 4217, códigos para unidades monetárias; ISO 3166-1 Alfa-3, um sistema de 3 (três) letras (ver abaixo); ISO 3166-1 Numérico, um sistema numérico de 3 (três) dígitos, idêntico ao que foi definido pela Divisão de Estatística das Nações Unidas (ONU) (ver abaixo);Um país ou território geralmente recebe um novo código Alfa se o seu nome é modificado, enquanto um novo código numérico é acrescentado se houver alteração dos limites fronteiriços.Alguns códigos estão reservados, para atender razões várias.
 • ISO 3166-1은 ISO 3166 표준의 일부로, 세계의 나라와 부속 영토, 국가의 주요 구성 단위의 명칭에 고유 부호를 부여한다. 국가나 부속 영토의 이름이 바뀌면 보통 새 기호가 부여된다. 그중 일부는 여러 가지 이유로 사용이 보류되어 있는 것도 있다. 1974년 ISO에서 처음 발표되었으며, 다음 세 종류로 구성된다.
 • La norma ISO 3166-1 defineix uns codis per als estats i territoris dependents reconeguts per les Nacions Unides. Hi ha tres tipus de codis: ISO 3166-1 alfa-2, codis de dues lletres. ISO 3166-1 alfa-3, codis de tres lletres. ISO 3166-1 numèric, codi de tres xifres utilitzat per les Nacions Unides.Altres normes que se'n deriven són: IANA ccTLD (de l'anglès Country Code Top Level Domain), codis de domini de primer nivell a Internet. ISO 4217, codis de tres lletres de les unitats monetàries.
 • L'ISO 3166-1, come parte dello standard ISO 3166 fornisce i codici per i nomi dei Paesi.Fu pubblicato originariamente nel 1974 dall'OSI e definisce tre differenti codici per ogni area: ISO 3166-1 alpha-2 un sistema a due lettere, contiene dei codici riservati, ha molte applicazioni. ISO 3166-1 alpha-3 un sistema a tre lettere, contiene dei codici riservati.
 • Die im Jahre 1974 erstmals eingeführte ISO-3166-1-Kodierliste gliedert sich, nach Ländern sortiert, in drei Unterspalten für die ALPHA-2, ALPHA-3 und numerischen Codes, die im ersten Teil der ISO 3166 aufgeführt sind, und Spalten für die Top Level Domains (TLD), die Ländercodes des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Codes für Staaten mit subnationalen Einheiten entsprechend der ISO 3166-2 sowie die UN/LOCODEs.Die ehemaligen Staaten stehen nur noch informativ in dieser Tabelle.
 • ISO 3166-1 adalah bagian dari Kode negara ISO 3166, sebuah sistem pengkodean standar untuk nama negara. Pertama kali dipublikasikan tahun 1974 oleh International Organization for Standardization (ISO) yang terdiri atas tiga kode berbeda untuk setiap negara: ISO 3166-1 alpha-2, sebuah sistem dua-karakter alfabet yang umum digunakan di Top Level Domain internet.
 • ISO 3166-1 – część standardu ISO 3166, zawiera 3 wersje kodów nazw państw oraz terytoriów. Po raz pierwszy był opublikowany w 1974 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako ISO 3166. W piątej edycji ISO 3166 zostało rozszerzone do trzech części, z których pierwsza była kontynuacją poprzednich edycji.
 • ISO 3166-1 is part of the ISO 3166 standard published by the International Organization for Standardization (ISO), and defines codes for the names of countries, dependent territories, and special areas of geographical interest. The official name of the standard is Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes.
 • Standard ISO 3166-1 definuje kódy států a závislých oblastí. Je částí standardu ISO 3166. Poprvé byl tento seznam zveřejněn v roce 1974 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Standard definuje tři různé kódy pro každou oblast: ISO 3166-1 alpha-2 je dvoupísmenný systém obsahující několik vyhrazených kódů; zastaralé kódy jsou shrnuty v ISO 3166-3. ISO 3166-1 alpha-3 je třípísmenný systém obsahující několik vyhrazených kódů.
 • De ISO 3166-1-norm is het eerste deel van ISO 3166 en legt alle landen van de wereld vast met unieke tweeletterige (alpha-2) landcodes, drieletterige (alpha-3) landcodes en driecijferige (numeric-3) landcodes.De tweede kolom (twee letters) wordt ook gebruikt als Internet top level Domain — met uitzondering van de code van het Verenigd Koninkrijk, waar als top-level UK gebruikt wordt, en de Verenigde Staten, waar voornamelijk .COM, .NET, .ORG, .GOV, .INT en .MIL worden gebruikt.
 • Az ISO 3166-1 az ISO 3166 szabvány első részeként az egyes országokat (vagy régiókat) reprezentáló kódokat tartalmaz. 1974-ben jelentette meg az International Organization for Standardization. Minden országhoz háromfajta kódot rendel. az ISO 3166-1 alpha-2, a legelterjedtebb, kétbetűs kódokat tartalmazza. Ezek szerepelnek például az internetes top-level domainnevekben. a ISO 3166-1 alpha-3 a hárombetűs kódokat tartalmazza.
 • ISO 3166-1 е част от стандарта ISO 3166, която определя кодове за имената на всички държави и зависими територии. Публикуван е от Международната организация по стандартизация под наименованието Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes. За първи път стандартът се е появил през 1974 г., а последното му издание е от 1997 г. Въведен е също като европейски, респ.
 • ISO 3166-1 — часть стандарта ISO 3166, содержащая коды названий стран и подчинённых территорий. Впервые опубликована в 1974 году. Определяет три разных кода для каждой страны: ISO 3166-1 alpha-2 (англ.)русск., двухбуквенная система, имеющая множество применений, включая Интернет (обозначения для доменов первого уровня). ISO 3166-1 alpha-3 (англ.)русск., трёхбуквенная система.
 • ISO 3166-1 es la primera parte del estándar internacional de normalización ISO 3166, publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que proporciona códigos para los nombres de países y otras dependencias administrativas.
rdfs:label
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO 3166-1
 • ISO-3166-1-Kodierliste
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of