L'exocytose (du grec -exo "hors de" et de -kutos "cavité, cellule") est le mécanisme par lequel la cellule libère de larges biomolécules à travers sa membrane. L’exocytose a lieu quand des vésicules de transport ou de sécrétion fusionnent avec la membrane plasmique et que leur contenu sort dans le milieu extracellulaire. Exemple : expulsion des neuromédiateurs des vésicules synaptiques vers le milieu extracellulaire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'exocytose (du grec -exo "hors de" et de -kutos "cavité, cellule") est le mécanisme par lequel la cellule libère de larges biomolécules à travers sa membrane. L’exocytose a lieu quand des vésicules de transport ou de sécrétion fusionnent avec la membrane plasmique et que leur contenu sort dans le milieu extracellulaire. Exemple : expulsion des neuromédiateurs des vésicules synaptiques vers le milieu extracellulaire.
 • Экзоцитоз (от др.-греч. ἔξω «вне, снаружи» и κύτος «клетка») — у эукариот клеточный процесс, при котором внутриклеточные везикулы (мембранные пузырьки) сливаются с внешней клеточной мембраной. При экзоцитозе содержимое секреторных везикул (экзоцитозных пузырьков) выделяется наружу, а их мембрана сливается с клеточной мембраной. Практически все макромолекулярные соединения (белки, пептидные гормоны и др.) выделяются из клетки этим способом.У прокариот везикулярный механизм экзоцитоза не встречается, у них экзоцитозом называют встраивание белков в клеточную мембрану (или в наружную мембрану у грамотрицательных бактерий), выделение белков из клетки во внешнюю среду или в периплазматическое пространство.Экзоцитоз может выполнять три основные задачи: доставка на клеточную мембрану липидов, необходимого для роста клетки; высвобождение различных соединений из клетки, например, токсичных продуктов метаболизма или сигнальных молекул (гормонов или нейромедиаторов); доставка на клеточную мембрану функциональных мембранных белков, таких как рецепторы или белки-транспортёры. При этом часть белка, которая была направлена внутрь секреторной везикулы, оказывается выступающей на наружной поверхности клетки.
 • Екзоцитозата е процес на отделяне на вещества от клетката в околната среда или в междуклетъчното пространство. Отделените веществата могат да съдържат белтъци, въглехидрати или други органични вещества, синтезирани от клетката. Екзоцитозата се осъществява чрез сливане на секреторни мехурчета с клетъчната мембрана. Чрез нея се отделят и непотребни органични вещества.
 • Exozytose ist eine Art des Stofftransports aus der Zelle heraus. Dabei verschmelzen, „fusionieren“ im Cytosol liegende Vesikel mit der Zellmembran und geben so die in ihnen gespeicherten Stoffe frei. Die erste Verbindung zwischen dem Lumen des Vesikels und dem Extrazellularraum wird als Fusionspore bezeichnet. Die genaue Beschaffenheit der Fusionspore sowie die biophysikalischen Mechanismen der Membranfusion sind noch ungeklärt. Rein physikalisch wirken bei sehr naher Annäherung zweier Membranen riesige Abstoßungskräfte. Dennoch vollzieht sich z. B. die Exozytose synaptischer Vesikel innerhalb von einer Millisekunde.Man kann die Exozytose in 2 verschiedene Arten aufteilen: konstitutive Exozytose rezeptorvermittelte Exozytose
 • 세포 외 유출(細胞外流出, exocytosis, 엑소사이토시스)은 에너지 소비 과정으로서, 세포 안의 물질을 세포 바깥으로 배출하는 토세포 현상(吐細胞)이다.
 • Ekzositoz, endositoz ile birlikte aktif taşımayı oluşturur. Hücre içindeki büyük moleküllerin hücre dışına atılmasını sağlayan taşıma şeklidir. Hücre içindeki moleküllerin sindirlemeyen atıkları, koful içinde hücre zarına getirilip, koful zarı ve hücre zarının birleşmesi yoluyla atılır. Koful zarı, birleşim yerinden açılarak atık maddeleri dışarı atar. Enerji harcanması, kofulların kullanılması ve enzimlerin kullanılması nedeniyle aktif taşımaya dahil edilir.ATP enerjisi harcanır.Hücre yüzeyi artar.Solunum yollarınızdaki mukus salgısı yapan hücreler hazırlanan mukusu dışarı verir.Ekzositoz hücrelerin koful içindekimaddeleri hücre dışına vermesi olayıdır.Ekzositoz olayı salgı yapan bütün hücrelerde görülür.Hücre zarından geçemeyen maddeler.Örneğin:Meme bezlerinden salgılanan sütAğız içine salgılanan tükrükMide hücrelerinden salgılanan sindirim enzimleriÇiçeklerden salgılanan nektar
 • Eksositosis adalah mekanisme transpor molekul besar seperti protein dan polisakarida, melintasi membran plasma dari dalam ke luar sel (sekresi) dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Vesikula transpor yang lepas dari aparatus Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Ketika membran vesikula dan membran plasma bertemu, molekul lipid membran menyusun ulang dirinya sendiri sehingga kedua membran bergabung. Kandungan vesikulanya kemudian tumpah ke luar sel. Banyak sel sekretoris menggunakan eksositosis untuk mengirim keluar produk-produknya. Misalnya sel tertentu dalam pankreas menghasilkan hormon insulin dan mensekresikannya ke daam darah melalui eksositosis. Contoh lain adalah neuron atau sel saraf yang menggunakan eksositosis untuk melepaskan sinyal kimiawi yang merangsang neuron lain atau sel otot. Ketika sel tumbuhan sedang membuat dinding, eksositosis mengeluarkan karbohidrat dari vesikula Golgi ke bagian luar selnya.
 • L'esocitosi è il processo cellulare con il quale la cellula riversa al suo esterno (ovvero nel liquido extracellulare) delle molecole accumulate all'interno di una vescicola, tramite la fusione di quest'ultima con la membrana plasmatica. Tale vescicola è limitata da una membrana e originata dall'apparato di Golgi per vescicolazione. Il suo contenuto può essere costituito da proteine, sintetizzate dai ribosomi legati al reticolo endoplasmatico rugoso (RER), all'interno del quale le proteine subiscono differenziazione per mezzo di aggiunta di gruppi glucidici e lipidici formando glicoproteine e lipoproteine che poi sono espulse tramite esocitosi, o molecole a basso peso molecolare, come i neurotrasmettitori sintetizzati nel citoplasma e immagazzinati nelle vescicole dette, in questo caso, sinaptiche tramite il trasporto attraverso la loro membrana per mezzo di specifici trasportatori proteici.L'esocitosi può essere costitutiva o regolata: 1) Nell'esocitosi costitutiva, una volta formatasi la vescicola, quest'ultima viene immediatamente rilasciata dalla membrana che l'ha originata per fondersi con la membrana citoplasmatica per l'espulsione.2) Nell'esocitosi regolata, una volta formatesi le vescicole, queste ultime prima di essere rilasciate definitivamente, serve una ulteriore segnalazione (attivazione) di alcune proteine intrinseche della membrana della vescicola.Dopo l'esocitosi, la membrana della vescicola vuota viene recuperata attraverso un processo di endocitosi e ritorna all'interno della terminazione, dove essa si fonde con membrane endosomiali più grandi. L'endosoma dà poi origine a nuove vescicole che captano il neurotrasmettitore dal citosol per mezzo di proteine trasportatrici specifiche, e vengono poi nuovamente ancorate in prossimità della membrana presinaptica.Esempio:L'esocitosi, secondaria a un aumento di calcio intracellulare, è il meccanismo principale alla base del rilascio dei neurotrasmettitori nel sistema nervoso centrale, nel sistema nervoso periferico, nelle cellule endocrine e nei mastociti. La secrezione di enzimi e di altre proteine da parte di ghiandole esocrine e gastrointestinali è fondamentalmente simile.
 • エキソサイトーシス(Exocytosis; 開口分泌) とは細胞外への分泌形態の一つ。細胞内で合成された物質(蛋白質など)は分泌顆粒内に貯留され、開口分泌によって分泌される。その機構は以下の通り。分泌顆粒は細胞内線維群の働きによって細胞質内を移動し、細胞膜へと接近する。そして分泌顆粒膜外層が細胞膜内層と、分泌顆粒膜内層が細胞膜外層と融合する。これにより分泌顆粒内腔が細胞外界と連絡し、顆粒内容物は細胞外へと遊出する。細胞膜と融合した顆粒膜は、そのまま新たな細胞膜となるか、細胞内へ再び戻る。
 • Exocytosis (/ˌɛksoʊsaɪˈtoʊsɪs/; from Greek ἔξω "out" and English cyto- "cell" from Gk. κύτος "receptacle") is the durable, energy-consuming process by which a cell directs the contents of secretory vesicles out of the cell membrane and into the extracellular space. These membrane-bound vesicles contain soluble proteins to be secreted to the extracellular environment, as well as membrane proteins and lipids that are sent to become components of the cell membrane. However, the mechanism of the secretion of intravesicular contents out of the cell is very different from the incorporation in the cell membrane of ion channels, signaling molecules, or receptors. While for membrane recycling and the incorporation in the cell membrane of ion channels, signaling molecules, or receptors complete membrane merger is required, for cell secretion there is transient vesicle fusion with the porosome at the cell membrane in a process called exocytosis, dumping its contents out of the cell's environment. Examination of cells following secretion using electron microscopy, demonstrate increased presence of partially empty vesicles following secretion. This suggested that during the secretory process, only a portion of the vesicular content is able to exit the cell. This could only be possible if the vesicle were to temporarily establish continuity with the cell plasma membrane, expel a portion of its contents, then detach, reseal, and withdraw into the cytosol (endocytose). In this way, the secretory vesicle could be reused for subsequent rounds of exo-endocytosis, until completely empty of its contents.
 • Egzocytoza, inaczej cytopempsja (z gr.: egzo- + kýtos [komórka]) – proces uwalniania metabolitów powstających wewnątrz komórki (np. hormonów, neurotransmiterów, enzymów), ale także i produktów ubocznych metabolizmu i wydalin do przestrzeni pozakomórkowej. Proces ten zachodzi na drodze fuzji pęcherzyków transportujących metabolity z błoną komórkową od wewnątrz, co skutkuje wyrzuceniem ich zawartości do środowiska pozakomórkowego. Za przebieg tego procesu oraz za wyznaczanie miejsc egzocytozy odpowiedzialne są kompleksy egzocystu.Procesem odwrotnym do egzocytozy jest endocytoza - wchłanianie substancji z zewnątrz do wnętrza komórki, poprzez wypuklenia błony komórkowej, dające początek pęcherzykom transportującym w komórce. Zamieniane są następnie w energię, potrzebną do podziału komórkowego.Zarówno endo- jak i egzocytoza zachodzą jedynie w komórkach eukariotycznych.Rodzajem egzocytozy jest transport anterogradowy.
 • Exocytose is het proces waarbij een cel stoffen afgeeft aan of afscheidt naar de celmembraan of het extracellulaire milieu. De af te scheiden stoffen zijn onder andere proteïnen en lipiden.Dit proces loopt via organellen. Te weten: Endoplasmatisch reticulumGolgi-apparaatDe af te geven stoffen worden aan het golgi-apparaat verpakt in blaasjes (vesikels). De vesikels worden naar de celmembraan getransporteerd en fuseren daarmee. Veel verschillende stoffen zijn betrokken bij de exocytose. De best beschreven stof is de oplosbare NSF-receptor-(SNARE-eiwitten), die als katalysator werkt bij de fusiereactie. Het fusieproduct van de donor en acceptormembranen vervullen drie taken: Het totale oppervlak van de celmembraan wordt vergroot met de oppervlakte van de gefuseerde vesikel, hetgeen belangrijk is voor de regulatie van de celgrootte, zoals bij de celstrekking. De stoffen in de vesikel worden buiten de cel gebracht. Dit kunnen afvalproducteen, overtollige stoffen en/of gifstoffen (toxinen), maar ook hormonen of neurotransmitters gedurende de impulsoverdracht in de synaps. Eiwitten in de membraan van de vesikel zijn nu onderdeel van de celmembraan. De kant van het eiwit dat naar binnen van de vesikel was gericht is nu naar de buitenzijde van de cel gericht. Dit mechanisme is belangrijk voor de regulatie van transmembraanreceptors en -transporters.Het tegenovergestelde van exocytose is endocytose.
 • L'exocitosi, és el procés cel·lular mitjançant el qual la cèl·lula secreta soluts cap a l'exterior cel·lular. Es tracta del procés invers a l'endocitosi, és a dir l'evaginació de part de la membrana plasmàtica per a formar una vesícula a l'exterior cel·lular. En l'exocitosi, la membrana s'arreplega en una zona determinada, es forma una protuberància que inclou allò que ha de ser secretat o expulsat a l'exterior cel·lular i seguidament pateix una constricció escanyament en la seva base fins a esdevenir una vesícula independent de la membrana plasmàtica cel·lular. Aquesta vesícula, en tant que prové de la membrana plasmàtica, està constituïda per una doble membrana lipídica englobant macromolècules com hormones i altres proteïnes, substàncies de rebuig, etc al seu interior. El més habitual és que l'inici d'aquesta via sigui el trans Golgi, lloc de classificació de la majoria de les proteïnes. Per aquest motiu, les vesícules formades al Golgi, i que contenen proteïnes i lípids de membrana, es fusionen amb la membrana plasmàtica de la cèl·lula, que compensa la part de membrana que perd amb l'exocitosi.
 • La exocitosis, o secreción celular, es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática y liberan sus moléculas. Esto sucede cuando llega una señal extracelular; además se puede explicar como el proceso en el cual se expulsa material de desecho de la célula producido por el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi y posteriormente empacado en vesículas.Hoy hay que diferenciar la exocitosis regulada de la exocitosis constitutiva por la cual las células transportan elementos de membrana y proteínas continuamente a la membrana plasmática. Sin embargo, hay muchos pasos en los cuales estos dos mecanismos se asemejan.Origen de las vesículas constitutiva y reguladas. Ambos tipos de vesículas comparten los mismos pasos desde su formación a nivel del retículo endoplasmático y diferentes compartimentos del aparato de Golgi a nivel del cuerpo celular.Estas vesículas pueden rodear a los virus, que después serían expulsados al llegar a la membrana citoplasmática, dejando el interior de la célula el ADN vírico. en pocas palabras el proceso que consiste en el movimiento las de un medio de mayor concentración a menor concentraciónColabora en Commons. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Exocitosis. Commons
 • Exozitosia zitoplasman dagoen besikula, zelula mintzarekin fusionatzeko prozesu zelularra da. Honen bitartez, besikularen edukia askatzen da gune extrazelularrera. Prozesu hau seinale extrazelular bat iristean jartzen da martxan.Exozitosia endozitosiaren alderantzizko prozesua da.
 • Exocytóza je proces, kterým buňky uvolňují (nebo vyvrhují) větší molekuly či struktury (obecně látky, které nejsou schopny samostatného prostupu přes plazmatickou membránu) do svého okolí. Exocytóza je pochodem opačného směru než endocytóza, s níž tvoří dohromady systém buněčného vezikulárního transportu.K samotnému výdeji dochází při splynutí membránového transportního váčku (vezikulu) s membránou na povrchu buňky.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 95756 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3836 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 17 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 89828823 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'exocytose (du grec -exo "hors de" et de -kutos "cavité, cellule") est le mécanisme par lequel la cellule libère de larges biomolécules à travers sa membrane. L’exocytose a lieu quand des vésicules de transport ou de sécrétion fusionnent avec la membrane plasmique et que leur contenu sort dans le milieu extracellulaire. Exemple : expulsion des neuromédiateurs des vésicules synaptiques vers le milieu extracellulaire.
 • Екзоцитозата е процес на отделяне на вещества от клетката в околната среда или в междуклетъчното пространство. Отделените веществата могат да съдържат белтъци, въглехидрати или други органични вещества, синтезирани от клетката. Екзоцитозата се осъществява чрез сливане на секреторни мехурчета с клетъчната мембрана. Чрез нея се отделят и непотребни органични вещества.
 • 세포 외 유출(細胞外流出, exocytosis, 엑소사이토시스)은 에너지 소비 과정으로서, 세포 안의 물질을 세포 바깥으로 배출하는 토세포 현상(吐細胞)이다.
 • エキソサイトーシス(Exocytosis; 開口分泌) とは細胞外への分泌形態の一つ。細胞内で合成された物質(蛋白質など)は分泌顆粒内に貯留され、開口分泌によって分泌される。その機構は以下の通り。分泌顆粒は細胞内線維群の働きによって細胞質内を移動し、細胞膜へと接近する。そして分泌顆粒膜外層が細胞膜内層と、分泌顆粒膜内層が細胞膜外層と融合する。これにより分泌顆粒内腔が細胞外界と連絡し、顆粒内容物は細胞外へと遊出する。細胞膜と融合した顆粒膜は、そのまま新たな細胞膜となるか、細胞内へ再び戻る。
 • Exozitosia zitoplasman dagoen besikula, zelula mintzarekin fusionatzeko prozesu zelularra da. Honen bitartez, besikularen edukia askatzen da gune extrazelularrera. Prozesu hau seinale extrazelular bat iristean jartzen da martxan.Exozitosia endozitosiaren alderantzizko prozesua da.
 • Exocytóza je proces, kterým buňky uvolňují (nebo vyvrhují) větší molekuly či struktury (obecně látky, které nejsou schopny samostatného prostupu přes plazmatickou membránu) do svého okolí. Exocytóza je pochodem opačného směru než endocytóza, s níž tvoří dohromady systém buněčného vezikulárního transportu.K samotnému výdeji dochází při splynutí membránového transportního váčku (vezikulu) s membránou na povrchu buňky.
 • L'esocitosi è il processo cellulare con il quale la cellula riversa al suo esterno (ovvero nel liquido extracellulare) delle molecole accumulate all'interno di una vescicola, tramite la fusione di quest'ultima con la membrana plasmatica. Tale vescicola è limitata da una membrana e originata dall'apparato di Golgi per vescicolazione.
 • L'exocitosi, és el procés cel·lular mitjançant el qual la cèl·lula secreta soluts cap a l'exterior cel·lular. Es tracta del procés invers a l'endocitosi, és a dir l'evaginació de part de la membrana plasmàtica per a formar una vesícula a l'exterior cel·lular.
 • Exozytose ist eine Art des Stofftransports aus der Zelle heraus. Dabei verschmelzen, „fusionieren“ im Cytosol liegende Vesikel mit der Zellmembran und geben so die in ihnen gespeicherten Stoffe frei. Die erste Verbindung zwischen dem Lumen des Vesikels und dem Extrazellularraum wird als Fusionspore bezeichnet. Die genaue Beschaffenheit der Fusionspore sowie die biophysikalischen Mechanismen der Membranfusion sind noch ungeklärt.
 • Egzocytoza, inaczej cytopempsja (z gr.: egzo- + kýtos [komórka]) – proces uwalniania metabolitów powstających wewnątrz komórki (np. hormonów, neurotransmiterów, enzymów), ale także i produktów ubocznych metabolizmu i wydalin do przestrzeni pozakomórkowej. Proces ten zachodzi na drodze fuzji pęcherzyków transportujących metabolity z błoną komórkową od wewnątrz, co skutkuje wyrzuceniem ich zawartości do środowiska pozakomórkowego.
 • Exocytose is het proces waarbij een cel stoffen afgeeft aan of afscheidt naar de celmembraan of het extracellulaire milieu. De af te scheiden stoffen zijn onder andere proteïnen en lipiden.Dit proces loopt via organellen. Te weten: Endoplasmatisch reticulumGolgi-apparaatDe af te geven stoffen worden aan het golgi-apparaat verpakt in blaasjes (vesikels). De vesikels worden naar de celmembraan getransporteerd en fuseren daarmee. Veel verschillende stoffen zijn betrokken bij de exocytose.
 • Экзоцитоз (от др.-греч. ἔξω «вне, снаружи» и κύτος «клетка») — у эукариот клеточный процесс, при котором внутриклеточные везикулы (мембранные пузырьки) сливаются с внешней клеточной мембраной. При экзоцитозе содержимое секреторных везикул (экзоцитозных пузырьков) выделяется наружу, а их мембрана сливается с клеточной мембраной.
 • Exocytosis (/ˌɛksoʊsaɪˈtoʊsɪs/; from Greek ἔξω "out" and English cyto- "cell" from Gk. κύτος "receptacle") is the durable, energy-consuming process by which a cell directs the contents of secretory vesicles out of the cell membrane and into the extracellular space. These membrane-bound vesicles contain soluble proteins to be secreted to the extracellular environment, as well as membrane proteins and lipids that are sent to become components of the cell membrane.
 • Ekzositoz, endositoz ile birlikte aktif taşımayı oluşturur. Hücre içindeki büyük moleküllerin hücre dışına atılmasını sağlayan taşıma şeklidir. Hücre içindeki moleküllerin sindirlemeyen atıkları, koful içinde hücre zarına getirilip, koful zarı ve hücre zarının birleşmesi yoluyla atılır. Koful zarı, birleşim yerinden açılarak atık maddeleri dışarı atar.
 • Eksositosis adalah mekanisme transpor molekul besar seperti protein dan polisakarida, melintasi membran plasma dari dalam ke luar sel (sekresi) dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Vesikula transpor yang lepas dari aparatus Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Ketika membran vesikula dan membran plasma bertemu, molekul lipid membran menyusun ulang dirinya sendiri sehingga kedua membran bergabung.
 • La exocitosis, o secreción celular, es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática y liberan sus moléculas.
rdfs:label
 • Exocytose
 • Egzocytoza
 • Eksositosis
 • Ekzositoz
 • Esocitosi
 • Exocitosi
 • Exocitosis
 • Exocytose
 • Exocytosis
 • Exocytóza
 • Exozitosi
 • Exozytose
 • Екзоцитоза
 • Экзоцитоз
 • エキソサイトーシス
 • 세포 외 유출
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of