Латинская империя (фр. Empire latin de Constantinople, греч. Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης; Ρωμανία, лат. Imperium Romaniae; 1204—1261) — средневековая империя, образованная после четвёртого крестового похода. Название империи на латинском языке было Romania.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Konstantinoplako Inperio Latindarra (latinez Imperium Romaniae, "Erromaniako Inperioa") Laugarren Gurutzadaren ostean Bizantziar Inperioa zatitu zeneko gurutzatu feudalen estatuetako bat da. 1204an sortu zen, gurutzatuek Konstantinopla bereganatu zutenean, eta 1261 deuseztu zen, berriz ere Bizantziar Inperioa eratzeko. Bizantziar Inperioa ordezkatzeko sortu zuten, enperadore katoliko batek ekialdeko enperadore bizantziarren tronua hartzeko. Balduin IX.a, Flandriako kondea, lehen latindar enperadore koroatu zuten 1204ko maiatzaren 16an, Balduin I.a errege izenarekin. Baina bulgariarren eta greziar estatuen aurkako gerretan, Latindar Inperioa ahuldu egin zen eta Nizeako Inperioaren menpe erori zen 1261an, Mikel VIII.a Palaiologosen agindupean. Azken latindar enperadorea, Balduin II.a, erbesteratu egin zen, baina titulua erabiltzen jarraitu zen, gutxienez XIV. mendea arte.
 • The Empire of Romania (Latin: Imperium Romaniae), more commonly known in historiography as the Latin Empire (Greek: Λατινική Αυτοκρατορία) or Latin Empire of Constantinople, was a feudal Crusader state founded by the leaders of the Fourth Crusade on lands captured from the Byzantine Empire. It was established after the capture of Constantinople in 1204 and lasted until 1261. The Latin Empire was intended to supplant the Byzantine Roman Empire as titular successor to the Roman Empire in the east, with a Western Roman Catholic emperor enthroned in place of the Eastern Orthodox Roman emperors. Baldwin IX, Count of Flanders, was crowned the first Latin emperor as Baldwin I on 16 May 1204. The Latin Empire failed to attain political or economic dominance over the other Latin powers that had been established in former Byzantine territories in the wake of the Fourth Crusade, especially Venice, and after a short initial period of military successes it went into a steady decline. Weakened by constant warfare with the Bulgarians and the unconquered sections of the empire, it eventually fell when Byzantines recaptured Constantinople under Emperor Michael VIII Palaiologos in 1261. The last Latin emperor, Baldwin II, went into exile, but the imperial title survived, with several pretenders to it, until the 14th century.
 • L'impero latino di Costantinopoli (1204-1261), detto anche Impero latino d'Oriente, fu il risultato della quarta crociata, che i veneziani dirottarono verso il saccheggio e la presa di Costantinopoli. Per la città e per l'impero fu un periodo di grande decadenza, terminato solo con la riscossa dell'imperatore bizantino Michele VIII Paleologo che riconquistò la capitale.Tale impero veniva da essi percepito come un Stato cattolico successore dell'impero romano d'Oriente. Baldovino IX, conte delle Fiandre, venne incoronato come primo Imperatore il 16 maggio 1204; al rivale Bonifacio del Monferrato venne affidato il regno di Tessalonica.
 • A Latin Császárságot (latin nevén Romania) a negyedik keresztes hadjárat után hozták létre a keresztes lovagok 1204 márciusában. A Konstantinápoly központú római katolikus keresztes állam a görög és ortodox Bizánci Birodalmat volt hivatott helyettesíteni. Első császára VIII. Balduin flandriai gróf lett 1204. május 16-án.A keresztesek és Velence által irányított Latin Császárság kezdettől fogva magának követelte a Bizánci Birodalom összes területét, azonban ezeket csak részben sikerült megszereznie (ráadásul a feudális rendszerből adódóan ezek is nagyrészt szinte független hűbérurak vezetése alá kerültek, mint a Thesszalonikéi Királyság, az Akháj Fejedelemség és az Athéni Hercegség), több helyen görög utódállamok jöttek létre (a Balkánon az Epiruszi Despotátus, Anatóliában pedig a Nikaiai és a Trapezunti Császárság). Emellett a zűrzavaros helyzetet a bolgárok is kihasználták, és erős birodalmat hoztak létre.Baldvin és utódai hősiesen harcoltak, ennek ellenére 1261. július 25-én Palaiologosz Mihály elfoglalta Konstantinápolyt, és VIII. Mikhaél néven bizánci császárrá nyilvánította magát. II. Baldvin, az utolsó latin császár utódai még sokáig követelték maguknak a címet, ami azonban teljesen kiüresedett.
 • Латинская империя (фр. Empire latin de Constantinople, греч. Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης; Ρωμανία, лат. Imperium Romaniae; 1204—1261) — средневековая империя, образованная после четвёртого крестового похода. Название империи на латинском языке было Romania.
 • Kekaisaran Latin atau Kekaisaran Latin Konstantinopel (nama Latin: Imperium Romaniae, "Kekaisaran Romania") adalah nama yang diberikan oleh sejarawan untuk negara Tentara Salib yang didirikan oleh pemimpin Tentara Salib Keempat di wilayah yang direbut dari Kekaisaran Romawi Timur. Negeri ini didirikan setelah Tentara Salib berhasil merebut Konstantinopel pada tahun 1204. Kekaisaran Latin didirikan sebagai pengganti Romawi Timur, dengan kaisar yang beragama Katolik sebagai penguasanya (pengganti kaisar yang sebelumnya beragama Ortodoks Timur).Pada tahun 1261, negara ini direbut oleh Kaisar Mikhael VIII Palaiologos dari Kekaisaran Nikea. Kaisar Latin terakhir, Balduinus II, melarikan diri, namun gelarnya masih tetap ada hingga abad ke-14.
 • ラテン帝国(ラテンていこく、1204年 - 1261年)は、第4回十字軍がコンスタンティノポリスを攻めて東ローマ帝国をひとたび滅亡させた後、コンスタンティノポリスに立てられたカトリック国家である。いわゆる十字軍国家の1つ。正式名はロマニア帝国(ラテン語: Imperium Romaniae)という。ロマニアとは「ローマ人の地」の意味で東ローマ帝国の後継国家を目指す意味を持っていた。1261年、東ローマ帝国の亡命政権のひとつであるニカイア帝国に滅ぼされた。
 • L'Imperi Llatí de Constantinoble o Imperi Llatí fou establit el 1204 pels cavallers de la Quarta Croada amb base a Constantinoble, després de saquejar la ciutat. Es proclamaven com els successors cristians de l’Imperi Bizantí. Balduí I de Constantinoble, comte de Flandes, va ser coronat com el seu primer emperador el 16 de maig de 1204.El nom llatí de l'emperador era Imperator Romaniae, o Emperador de Romania. El nom no té res a veure amb l'estat actual; és la forma llatina del títol d'Emperador Bizantí, a qui l'emperador llatí esperava reemplaçar. L'imperi Bizantí mai no es va dir així i el títol de l'emperador era Basileos Rhomaion, o emperador dels romans. Açò va produir el curiós efecte que a Europa existien alhora tres imperis romans, sent l'altre el Sacre Imperi Romà germànic.L'Imperi Llatí va reclamar totes les terres controlades per l'imperi Bizantí en el moment que Constantinoble va ser conquistada i van exercir control sobre àrees de Grècia (els Estats Croats: El Regne de Tessalònica, el Principat d'Acaia i el Ducat d'Atenes). No obstant això, la majoria del territori va romandre en mans d'estats rivals dirigits per aristòcrates de l'antic imperi, com el Despotat d'Epir, l’Imperi de Nicea i l’Imperi de Trebisonda. Els parents de Balduí van lluitar durant molts anys pels seus dominis. L'Imperi Llatí va finalitzar el 25 de juliol de 1261 quan Miquel VIII Paleòleg va reconquerir Constantinoble i va enderrocar Balduí II de Courtenay, l'últim emperador llatí .Els hereus de Balduí II van continuar utilitzant el títol d'Emperador de Constantinoble durant un segle, i es veien com teòrics amos de diversos estats llatins en la mar Egea.
 • El Imperio latino o Imperio latino de Constantinopla (nombre original en latín: Imperium Romaniae, "Imperio de Romania") es el nombre dado por los historiadores al estado feudal cruzado fundado por los líderes de la Cuarta Cruzada sobre los territorios capturados del Imperio bizantino. Fue establecido después de la captura de Constantinopla en 1204 y se prolongó hasta 1261. El Imperio latino tenía por objeto sustituir al Imperio bizantino como sucesor titular del Imperio romano en el este, con un emperador occidental católico entronizado en lugar de los emperadores orientales ortodoxos. Balduino IX, conde de Flandes, fue coronado primer emperador latino como Balduino I el 16 de mayo de 1204. El Imperio latino no logró obtener la dominación política o económica sobre los otros feudos latinos que se habían establecido en los antiguos territorios bizantinos como consecuencia de la Cuarta Cruzada, especialmente Venecia, y después de un breve período inicial de éxitos militares el Imperio latino entró en una constante decadencia. Debilitada por la constante guerra con los búlgaros y los estados sucesores griegos, finalmente cayó ante el Imperio de Nicea bajo el emperador Miguel VIII Paleólogo en 1261. El último emperador latino, Balduino II, fue al exilio, pero el título imperial sobrevivió, con varios reclamantes para él, hasta el siglo XIV.
 • Het Latijnse Keizerrijk was een kruisvaardersstaat die in 1204 gesticht werd toen de kruisvaarders van de Vierde Kruistocht Constantinopel veroverden.
 • Das Lateinische Kaiserreich (offiziell Imperium Romaniae, deutsch Kaiserreich Romania) ist das 1204 von „Franken“ (westlichen Kreuzfahrern) und Venezianern infolge des Vierten Kreuzzugs installierte Reich, das im Wesentlichen das Gebiet um Konstantinopel sowie Teile Thrakiens, Bithyniens und Nordwest-Kleinasiens umfasste. Das als Lehnsverband konstituierte Reich bestand bis 1261.
 • 라틴 제국 또는 콘스탄티노폴리스의 라틴 제국은 비잔티움 제국의 도시 콘스탄티노폴리스에 세워진 십자군의 제국을 말한다. 1204년에 제4차 십자군 원정은 베네치아 공화국의 사주를 받고 이슬람을 공격한 것이 아니라 콘스탄티노폴리스를 공략하여 비잔티움 제국을 몰아내고 자신들의 제국을 세웠다. 십자군은 1204년 5월 16일 플랑드르 백작인 보두앵 1세를 초대 황제로 세웠고 이후 57년간 콘스탄티노폴리스를 지배했다. 라틴 제국의 황제가 직접적으로 통치한 지역은 콘스탄티노폴리스와 보스포루스 해협연안으로 국한 되지만, 그리스 연안과 에게해지역에 여러 봉국을 두었다. 아테네 공국 등의 라틴 제국의 봉국들 또한 넓은 의미에서 라틴 제국의 일부로 여겨진다.
 • Latin İmparatorluğu ya da Konstantinopolis Latin İmparatorluğu, 1204 yılında Dördüncü Haçlı seferi'nin Konstantinopolis'i işgal ederek kurduğu bir devlettir. Haçlıların Romanya adını verdiği bu devlet 57 yıl ayakta kalmış, 25 Temmuz 1261 tarihinde İznik İmparatoru VIII. Mikhail Palaiologos'un Konstantinopolis'i Haçlılardan geri almasıyla ortadan kalkmıştır.
 • Latinské císařství, či též Romania (latinsky Imperium Romaniae, řecky Λατινική Αυτοκρατορία) byl křižácký stát, který vznikl na troskách Byzantského císařství po dobytí Konstantinopole vojsky čtvrté křížové výpravy roku 1204. Prvním císařem byl korunován flanderský hrabě Balduin IX., namísto původně zvažovaného Bonifáce z Montferratu, který byl před začátkem výpravy vybrán za jejího vůdce. Jedním z hlavních cílů Latinských císařů i patriarchů dosazovaných na konstantinopolský stolec bylo vytvoření unie mezi západní a východní církví, v tomto úkolu Latinské císařství však selhalo.
 • Cesarstwo Łacińskie, właściwie Imperium Romaniae (w historiografii określane także jako Łacińskie Cesarstwo Konstantynopola) – państwo utworzone przez krzyżowców IV wyprawy krzyżowej, po zdobyciu Konstantynopola. Istniało w latach 1204–1261. Po upadku jego tereny wróciły do Cesarstwa Bizantyjskiego.
 • Латинската империя е държава, която съществува в периода 1204 — 1261 година на част от територията на Византия. Създадена е вследствие на Четвърти кръстоносен поход. Интересно е да се отбележи, че терминът Латинска империя е неологизъм. Водачите на кръстоносците, Папството, западните владетели и държави продължили да използват името Романия за обозначаване на държавата с център Константинопол.
 • Império Latino ou Império Latino de Constantinopla (nome original em latim: Imperium Romaniae) é o nome dado ao Estado Cruzado fundado pelos líderes da Quarta Cruzada no território conquistado ao Império Bizantino após a tomada de Constantinopla em 1204. Durou de 1204 a 1261, ano em que Miguel VIII Paleólogo recupera Constantinopla em nome do Império de Niceia.
dbpedia-owl:blazon
 • Blason Empire Latin de Constantinople.svg
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Empire_latin_de_Constantinople__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:mapCaption
 • Carte de l'Asie mineure et des Balkans en 1204 ; l'empire latin de Constantinople est indiqué en mauve, avec ses vassaux.
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 187354 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14819 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 151 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110345852 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1949 (xsd:integer)
prop-fr:annéeDébut
 • 1204 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 1261 (xsd:integer)
prop-fr:blason
 • Blason Empire Latin de Constantinople.svg
prop-fr:capitale
prop-fr:carte
 • LatinEmpire2.png
prop-fr:evt
 • Quatrième croisade et création
 • Conquête par l'Empire byzantin
prop-fr:evt1Date
 • 1204 (xsd:integer)
prop-fr:evt2Date
 • 1261-07-25 (xsd:date)
prop-fr:gouvernement
prop-fr:langues
prop-fr:lienAuteur
 • Jean Longnon
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:légende
 • Carte de l'Asie mineure et des Balkans en 1204 ; l'empire latin de Constantinople est indiqué en mauve, avec ses vassaux.
prop-fr:nom
 • Longnon
 • Imperium Romaniae
prop-fr:nomFrançais
 • Empire latin de Constantinople
prop-fr:p
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Jean
prop-fr:s
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • L'empire Latin de Constantinople et la Principauté de Morée
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Payot
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Латинская империя (фр. Empire latin de Constantinople, греч. Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης; Ρωμανία, лат. Imperium Romaniae; 1204—1261) — средневековая империя, образованная после четвёртого крестового похода. Название империи на латинском языке было Romania.
 • ラテン帝国(ラテンていこく、1204年 - 1261年)は、第4回十字軍がコンスタンティノポリスを攻めて東ローマ帝国をひとたび滅亡させた後、コンスタンティノポリスに立てられたカトリック国家である。いわゆる十字軍国家の1つ。正式名はロマニア帝国(ラテン語: Imperium Romaniae)という。ロマニアとは「ローマ人の地」の意味で東ローマ帝国の後継国家を目指す意味を持っていた。1261年、東ローマ帝国の亡命政権のひとつであるニカイア帝国に滅ぼされた。
 • Het Latijnse Keizerrijk was een kruisvaardersstaat die in 1204 gesticht werd toen de kruisvaarders van de Vierde Kruistocht Constantinopel veroverden.
 • Das Lateinische Kaiserreich (offiziell Imperium Romaniae, deutsch Kaiserreich Romania) ist das 1204 von „Franken“ (westlichen Kreuzfahrern) und Venezianern infolge des Vierten Kreuzzugs installierte Reich, das im Wesentlichen das Gebiet um Konstantinopel sowie Teile Thrakiens, Bithyniens und Nordwest-Kleinasiens umfasste. Das als Lehnsverband konstituierte Reich bestand bis 1261.
 • 라틴 제국 또는 콘스탄티노폴리스의 라틴 제국은 비잔티움 제국의 도시 콘스탄티노폴리스에 세워진 십자군의 제국을 말한다. 1204년에 제4차 십자군 원정은 베네치아 공화국의 사주를 받고 이슬람을 공격한 것이 아니라 콘스탄티노폴리스를 공략하여 비잔티움 제국을 몰아내고 자신들의 제국을 세웠다. 십자군은 1204년 5월 16일 플랑드르 백작인 보두앵 1세를 초대 황제로 세웠고 이후 57년간 콘스탄티노폴리스를 지배했다. 라틴 제국의 황제가 직접적으로 통치한 지역은 콘스탄티노폴리스와 보스포루스 해협연안으로 국한 되지만, 그리스 연안과 에게해지역에 여러 봉국을 두었다. 아테네 공국 등의 라틴 제국의 봉국들 또한 넓은 의미에서 라틴 제국의 일부로 여겨진다.
 • Latin İmparatorluğu ya da Konstantinopolis Latin İmparatorluğu, 1204 yılında Dördüncü Haçlı seferi'nin Konstantinopolis'i işgal ederek kurduğu bir devlettir. Haçlıların Romanya adını verdiği bu devlet 57 yıl ayakta kalmış, 25 Temmuz 1261 tarihinde İznik İmparatoru VIII. Mikhail Palaiologos'un Konstantinopolis'i Haçlılardan geri almasıyla ortadan kalkmıştır.
 • Cesarstwo Łacińskie, właściwie Imperium Romaniae (w historiografii określane także jako Łacińskie Cesarstwo Konstantynopola) – państwo utworzone przez krzyżowców IV wyprawy krzyżowej, po zdobyciu Konstantynopola. Istniało w latach 1204–1261. Po upadku jego tereny wróciły do Cesarstwa Bizantyjskiego.
 • Латинската империя е държава, която съществува в периода 1204 — 1261 година на част от територията на Византия. Създадена е вследствие на Четвърти кръстоносен поход. Интересно е да се отбележи, че терминът Латинска империя е неологизъм. Водачите на кръстоносците, Папството, западните владетели и държави продължили да използват името Романия за обозначаване на държавата с център Константинопол.
 • Império Latino ou Império Latino de Constantinopla (nome original em latim: Imperium Romaniae) é o nome dado ao Estado Cruzado fundado pelos líderes da Quarta Cruzada no território conquistado ao Império Bizantino após a tomada de Constantinopla em 1204. Durou de 1204 a 1261, ano em que Miguel VIII Paleólogo recupera Constantinopla em nome do Império de Niceia.
 • Latinské císařství, či též Romania (latinsky Imperium Romaniae, řecky Λατινική Αυτοκρατορία) byl křižácký stát, který vznikl na troskách Byzantského císařství po dobytí Konstantinopole vojsky čtvrté křížové výpravy roku 1204. Prvním císařem byl korunován flanderský hrabě Balduin IX., namísto původně zvažovaného Bonifáce z Montferratu, který byl před začátkem výpravy vybrán za jejího vůdce.
 • L'Imperi Llatí de Constantinoble o Imperi Llatí fou establit el 1204 pels cavallers de la Quarta Croada amb base a Constantinoble, després de saquejar la ciutat. Es proclamaven com els successors cristians de l’Imperi Bizantí. Balduí I de Constantinoble, comte de Flandes, va ser coronat com el seu primer emperador el 16 de maig de 1204.El nom llatí de l'emperador era Imperator Romaniae, o Emperador de Romania.
 • Kekaisaran Latin atau Kekaisaran Latin Konstantinopel (nama Latin: Imperium Romaniae, "Kekaisaran Romania") adalah nama yang diberikan oleh sejarawan untuk negara Tentara Salib yang didirikan oleh pemimpin Tentara Salib Keempat di wilayah yang direbut dari Kekaisaran Romawi Timur. Negeri ini didirikan setelah Tentara Salib berhasil merebut Konstantinopel pada tahun 1204.
 • El Imperio latino o Imperio latino de Constantinopla (nombre original en latín: Imperium Romaniae, "Imperio de Romania") es el nombre dado por los historiadores al estado feudal cruzado fundado por los líderes de la Cuarta Cruzada sobre los territorios capturados del Imperio bizantino. Fue establecido después de la captura de Constantinopla en 1204 y se prolongó hasta 1261.
 • A Latin Császárságot (latin nevén Romania) a negyedik keresztes hadjárat után hozták létre a keresztes lovagok 1204 márciusában. A Konstantinápoly központú római katolikus keresztes állam a görög és ortodox Bizánci Birodalmat volt hivatott helyettesíteni. Első császára VIII. Balduin flandriai gróf lett 1204.
 • The Empire of Romania (Latin: Imperium Romaniae), more commonly known in historiography as the Latin Empire (Greek: Λατινική Αυτοκρατορία) or Latin Empire of Constantinople, was a feudal Crusader state founded by the leaders of the Fourth Crusade on lands captured from the Byzantine Empire. It was established after the capture of Constantinople in 1204 and lasted until 1261.
 • L'impero latino di Costantinopoli (1204-1261), detto anche Impero latino d'Oriente, fu il risultato della quarta crociata, che i veneziani dirottarono verso il saccheggio e la presa di Costantinopoli. Per la città e per l'impero fu un periodo di grande decadenza, terminato solo con la riscossa dell'imperatore bizantino Michele VIII Paleologo che riconquistò la capitale.Tale impero veniva da essi percepito come un Stato cattolico successore dell'impero romano d'Oriente.
 • Konstantinoplako Inperio Latindarra (latinez Imperium Romaniae, "Erromaniako Inperioa") Laugarren Gurutzadaren ostean Bizantziar Inperioa zatitu zeneko gurutzatu feudalen estatuetako bat da. 1204an sortu zen, gurutzatuek Konstantinopla bereganatu zutenean, eta 1261 deuseztu zen, berriz ere Bizantziar Inperioa eratzeko. Bizantziar Inperioa ordezkatzeko sortu zuten, enperadore katoliko batek ekialdeko enperadore bizantziarren tronua hartzeko.
rdfs:label
 • Empire latin de Constantinople
 • Cesarstwo Łacińskie
 • Imperi Llatí de Constantinoble
 • Imperio latino
 • Impero latino di Costantinopoli
 • Império Latino
 • Kekaisaran Latin
 • Konstantinoplako Inperio Latindarra
 • Konstantinápolyi Latin Császárság
 • Lateinisches Kaiserreich
 • Latijnse Keizerrijk
 • Latin Empire
 • Latin İmparatorluğu
 • Latinské císařství
 • Латинска империя
 • Латинская империя
 • ラテン帝国
 • 라틴 제국
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Empire latin de Constantinople
is dbpedia-owl:government of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:allégeance of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:régionHistorique of
is foaf:primaryTopic of