Le volcanisme sur Io, un des satellites de Jupiter, produit trois principaux types d'éruptions. Pouvant provenir d'une fosse volcanique (appelée patera), certaines coulées de lave, basaltiques, courent sur des dizaines et parfois même des centaines de kilomètres. Elles sont similaires aux laves terrestres issues des volcans boucliers, tel que le Kīlauea à Hawaï.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le volcanisme sur Io, un des satellites de Jupiter, produit trois principaux types d'éruptions. Pouvant provenir d'une fosse volcanique (appelée patera), certaines coulées de lave, basaltiques, courent sur des dizaines et parfois même des centaines de kilomètres. Elles sont similaires aux laves terrestres issues des volcans boucliers, tel que le Kīlauea à Hawaï. Les éruptions du second type sont formés de silicates ultramafiques aux températures particulièrement élevées, jusqu'à 1 600 K (1 327 °C). Les éruptions du troisième type propulsent jusqu'à 500 kilomètres des composés de soufre, de dioxyde de soufre et de matières pyroclastiques. Ces éjectas produisent de gigantesques panaches volcaniques en forme de parapluie. Ils fournissent le matériau qui colore les terrains environnants de rouge, de noir et de blanc, forme une atmosphère de surface éparse et prend part à la vaste magnétosphère de Jupiter.Cette importante activité volcanique a été découverte en 1979 par les instruments d'imagerie scientifique de Voyager 1. Différentes observations, que ce soit depuis la Terre ou à l'occasion de survols de sondes spatiales, ont pu confirmer la localisation de plus de 150 volcans actifs et ont permis de constater de nombreux changements de surface induits par leur activité. De fait, en considérant l'étendue des zones aujourd'hui encore insuffisamment connues, jusqu'à 400 volcans en activité pourraient en recouvrir la surface. Io est l'un des rares astres du système solaire disposant d'un volcanisme actif avéré, les quatre autres étant la Terre, la lune Encelade, la lune Triton et Vénus.Ce volcanisme est induit par les gigantesques forces de marées générées par l'orbite excentrique de la lune galiléenne au voisinage de la géante Jupiter. Ces marées engendrent d'importantes compressions et dilatations du manteau et provoquent un échauffement par friction interne. En cela, ce volcanisme diffère de celui connu sur Terre, qui provient pour sa part, principalement, de la désintégration des isotopes radioactifs,. Sans ses pressions de marées, Io aurait été semblable à la Lune, un monde de même taille et de même masse, géologiquement mort et couvert de nombreux cratères d'impacts. Au contraire, l'intense activité volcanique a permis la formation de vastes régions couvertes de laves, faisant de cette lune le corps le plus ardent du système solaire. Les éruptions volcaniques sont incessantes et refaçonnent continuellement la surface de cette lune.
 • Вулканизм на Ио (спутнике Юпитера) носит ярко выраженный характер: 2 % поверхности спутника занимают активные горячие пятна. Ио — объект с наиболее активной вулканической деятельностью в Солнечной системе. На её поверхности отчётливо видно множество лавовых потоков и свыше ста кольцевых структур, представленных кальдерами, но отсутствуют ударные кратеры.Впервые вулканическая активность на спутнике была обнаружена в 1979 году космическим зондом «Вояджер-1», после чего многократно отслеживалась и изучалась космическими аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2», «Галилео», «Кассини», «Новые горизонты», а также астрономами с Земли. В результате наблюдений на поверхности Ио выявлено около 150 активных вулканов; всего же, по оценкам, вулканов на спутнике около 400. Ио входит в число четырёх известных в настоящее время космических тел Солнечной системы, на которых идут процессы вулканической активности. Помимо Ио, это Земля, Энцелад (спутник Сатурна) и Тритон (спутник Нептуна).
 • O vulcanismo em Io refere-se ao fluxo de materiais fundidos do interior até a superfície de Io, o satélite de Júpiter com órbita mais interior e uma das quatro Luas de Galileu. A atividade vulcânica de Io faz dele um dos quatro corpos celestes vulcanicamente ativos do Sistema Solar, ao lado da Terra, de Encélado e de Tritão.
 • 木星の衛星イオの火山活動は、溶岩、火山噴出物、硫黄や二酸化硫黄のプルームを数百kmも噴き上げるものである。1979年にボイジャー1号の撮影した画像によって初めて確認された。付近を通った宇宙探査機(ボイジャー、ガリレオ、カッシーニ、ニュー・ホライズンズ)による観測と地球からの天文学者による観測により、150個以上の活火山が確認された。これらの観測から、最大400個ほどの火山が存在していると推測されている。太陽系で火山活動が確認されている天体は、イオを含めて5つだけである(他の4つは、地球、金星、土星の衛星エンケラドゥス、海王星の衛星トリトンである)。ボイジャー1号のフライバイが行われた直後に、イオの火山活動の熱源は、その軌道傾斜角に由来する潮汐熱であると予測された。これは、主に放射性同位体の崩壊に由来する地球内部の熱とは異なる。イオの扁平な軌道により、木星に近い側と遠い側で木星による引力の大きさに違いが生じ、潮汐作用による膨らみが生じる。この変形が内部に潮汐熱を生み出す。潮汐熱がなければ、イオは地球の月と非常に似た、同じ程度の大きさ、質量で地質学的に死んだ、無数の衝突クレーターで覆われた世界であったかもしれない。イオの火山活動は、数百の火山中心と広大な溶岩地形を形成し、イオを太陽系で最も火山活動の盛んな天体としている。3つの異なった噴火の形態が確認されており、噴火の期間、強さ、溶岩の流出の速さ等が異なっている。ハワイのキラウエアに似た楯状火山のような、主に玄武岩から構成される溶岩はイオの表面を数千kmも流れる。イオの溶岩はほぼ玄武岩から出来ているが、硫黄や二酸化硫黄でできた溶岩も見られる。さらに、1600Kもの噴火温度が観測されており、これはケイ素の有色鉱物でできた溶岩の噴火だと考えられている。イオの地殻や表面に大量の硫黄が存在する結果、噴火により硫黄や二酸化硫黄のガス、テフラ等が500kmもの高さまで舞い上がり、巨大な傘形の火山性プルームを生じる。この物質は、周りの地形を赤色、黒色や白色に染め、イオのまばらな大気や木星の広大な磁気圏に物質を供給する。1979年以来、イオの近くを通過した探査機は、イオの火山活動による数度に渡る表面の変化を観測している。
 • El vulcanisme a Io, un satèl·lit de Júpiter, crea fluxos de lava, pous volcànics i plomalls de sofre i diòxid de sofre que fan centenars de quilòmetres d'alçada. Aquesta activitat volcànica fou descoberta el 1979 per científics d'imatge de la Voyager 1. Observacions de Io per part de sondes que passaven (les Voyager), Galileo, Cassini i New Horizons, així com astrònoms de la Terra, han revelat més de 150 volcans actius. Basant-se en aquestes observacions, es prediu que existeixin fins a 400 volcans d'aquest tipus. El volcanisme d'Io converteix el satèl·lit en un dels únics quatre cossos volcànicament actius coneguts del sistema solar (els altres són la Terra, el satèl·lit de Saturn Encèlad i el satèl·lit de Neptú Tritó).
 • Il vulcanismo su Io si esprime attraverso l'emissione di flussi di lava e pennacchi di zolfo e anidride solforosa che si alzano per centinaia di chilometri dai crateri vulcanici che costellano la superficie del satellite. Scoperta nel 1979 grazie alle immagini riprese dalla sonda Voyager 1, l'attività vulcanica di Io è stata studiata tramite diverse sonde spaziali (entrambe le Voyager, la Galileo, la Cassini-Huygens e la New Horizons) e le osservazioni da terra, che hanno permesso di individuare più di 150 vulcani attivi; alcune stime ritengono che il numero complessivo dei vulcani possa ammontare a circa 400. Questa attività rende Io uno dei cinque corpi celesti attualmente attivi dal punto di vista tettonico nel sistema solare (gli altri quattro sono la Terra, Venere, il satellite di Saturno Encelado e il satellite di Nettuno Tritone).La causa del calore interno che alimenta il vulcanismo di Io è riscontrabile negli effetti mareali prodotti dalla sua eccentricità orbitale, a differenza del gradiente geotermico, che deriva principalmente dal decadimento di isotopi radioattivi. L'eccentricità dell'orbita di Io causa una leggera differenza nella forza di attrazione gravitazionale esercitata da Giove tra il punto più vicino dell'orbita e il punto più lontano, e questo provoca un rigonfiamento crostale variabile che determina l'insorgere di forze di attrito che alla fine risultano in un riscaldamento interno. Senza questi effetti dinamici, Io si presenterebbe molto simile alla Luna: un corpo simile per massa e dimensioni, geologicamente inerte e butterato di crateri da impatto.I meccanismi sopra detti hanno portato alla formazione di centinaia di punti caldi, con estese formazioni di lava, che rendono il satellite il corpo più geologicamente attivo del sistema solare. Sono stati identificati tre tipi di eruzione vulcanica, i quali si differenziano per durata, intensità, velocità di fuoriuscita della lava, e per il luogo in cui il fenomeno si verifica. I flussi lavici su Io, lunghi anche decine o centinaia di chilometri, hanno per lo più composizione basaltica, simile alle lave dei vulcani a scudo terrestri come il Kīlauea. Anche se la maggior parte delle lave su Io sono composte da basalto, sono state osservate anche alcune colate composte da zolfo e anidride solforosa; inoltre sono state scoperte eruzioni con temperature che arrivavano a 1.300 °C, temperatura che indica la presenza di lava silicea ultrafemica ad alta temperatura.A causa della presenza di grosse quantità di materiali solforosi sulla superficie di Io e nella sua crosta, alcune eruzioni scagliano zolfo, diossidi gassosi e materiale piroclastico fino a 500 chilometri nello spazio, creando grandi pennacchi umbrelliformi. Questo materiale dipinge il terreno circostante di chiazze rosse, bianche o nere e fornisce le componenti basilari dell'irregolare atmosfera di Io, andando anche ad arricchire di materia la magnetosfera di Giove. Le sonde che hanno sorvolato il satellite dal 1979 hanno osservato i numerosi cambiamenti della superficie derivati dalla prolungata attività vulcanica.
 • Volcanology of Io, a moon of Jupiter, is the scientific study of lava flows, volcanic pits, and volcanism (volcanic activity) on the surface of Io. Its volcanic activity was discovered in 1979 by Voyager 1 imaging scientists. Observations of Io by passing spacecraft (the Voyagers, Galileo, Cassini, and New Horizons) and Earth-based astronomers have revealed more than 150 active volcanoes. Up to 400 such volcanoes are predicted to exist based on these observations. Io's volcanism makes the satellite one of only five known currently volcanically active worlds in the solar system (the other four being Earth, Venus, Saturn's moon Enceladus, and Neptune's moon Triton).First predicted shortly before the Voyager 1 flyby, the heat source for Io's volcanism comes from tidal heating produced by its forced orbital eccentricity. This differs from Earth's internal heating, which is derived primarily from radioactive isotope decay and primordial heat of accretion. Io's eccentric orbit leads to a slight difference in Jupiter's gravitational pull on the satellite between its closest and farthest points on its orbit, causing a varying tidal bulge. This variation in the shape of Io causes frictional heating in its interior. Without this tidal heating, Io might have been similar to the Earth's moon, a world of similar size and mass, geologically dead and covered with numerous impact craters.Io's volcanism has led to the formation of hundreds of volcanic centres and extensive lava formations, making the moon the most volcanically active body in the Solar System. Three different types of volcanic eruptions have been identified, differing in duration, intensity, lava effusion rate, and whether the eruption occurs within a volcanic pit (known as a patera). Lava flows on Io, tens or hundreds of kilometres long, have primarily basaltic composition, similar to lavas seen on Earth at shield volcanoes such as Kīlauea in Hawaii. While most lavas on Io are made of basalt, a few lava flows consisting of sulfur and sulfur dioxide have been seen. In addition, eruption temperatures as high as 1,600 K (1,300 °C; 2,400 °F) were detected, which can be explained by the eruption of high-temperature ultramafic silicate lavas.As a result of the presence of significant quantities of sulfurous materials in Io's crust and on its surface, some eruptions propel sulfur, sulfur dioxide gas, and pyroclastic material up to 500 kilometres (310 mi) into space, producing large, umbrella-shaped volcanic plumes. This material paints the surrounding terrain in red, black, and/or white, and provides material for Io's patchy atmosphere and Jupiter's extensive magnetosphere. Spacecraft that have flown by Io since 1979 have observed numerous surface changes as a result of Io's volcanic activity.
 • Vulkanismus na Io, měsíci Jupitera, způsobuje aktivita četných sopek vytvářejících lávové proudy, které vyvrhují síru a oxid siřičitý do atmosféry měsíce. Tuto vulkanickou činnost objevila v roce 1979 sonda Voyager 1.Na fotografiích, které na Zem poslaly sondy Voyager 1, Voyager 2, Galileo, Cassini a New Horizons, astronomové objevili 150 aktivních sopek, ale předpokládá se, že by jich mohlo být celkem okolo 400.. Io je ve sluneční soustavě po Zemi a možná po Venuši jediné těleso, kde je aktivní vulkanismus pozorován (sopky na Marsu se zdají být vyhaslé). Sopečnou činnost na Io vyvolávají slapové síly Jupiteru a blízkých galileovských měsíců.Io je nejvíce vulkanicky aktivní těleso ve sluneční soustavě. Vědci rozlišují tři různé typy sopečných erupcí, liší se v délce trvání, intenzitou a množstvím vyvržené lávy. Lávové proudy na Io jsou desítky až stovky kilometrů dlouhé, tvořeny jsou především čedičem, který je typický i pro pozemskou sopku Kilauea na Havaji. Bylo však objeveno i několik sirných druhů láv a výlevy oxidu siřičitého. Vyvrženiny při erupci dosahují teploty 1300 °C (cca 1600 K).Sopečné erupce vyvrhují lávu a plyny až do výšky 500 kilometrů nad povrch měsíce, a přitom vznikají velké trychtýřovité formace vyvrženin. Oblaka plynů zbarvují okolní terén do červena, černa, nebo bíla, vlivem čehož vzniká a je doplňována na Io řídká atmosféra. Kosmické sondy, které kolem měsíce proletěly od roku 1979, zpozorovaly, že vulkanická činnost rychle mění celý povrch měsíce.
 • Der Vulkanismus auf dem Jupitermond Io erzeugt Lavaströme, vulkanische Schächte und mehrere hundert Kilometer hohe Abgasfahnen aus Schwefel und Schwefeldioxid. Diese Aktivität wurde 1979 von Wissenschaftlern durch die Raumsonde Voyager 1 entdeckt und macht Io zu dem vulkanisch aktivsten Körper unseres Sonnensystems (die anderen sind die Erde, der Saturnmond Enceladus und der Neptunmond Triton). Beobachtungen von Io durch Raumfahrzeuge (Voyager, Galileo, Cassini-Huygens, New Horizons) und durch Astronomen haben mehr als 150 aktive Vulkane zutage gebracht. Aufgrund dieser Beobachtungen wird gemutmaßt, dass bis zu 400 solcher Vulkane existieren.Wie bereits kurz vor dem Vorbeiflug von Voyager 1 vorausgesagt wurde, ist die Quelle des Vulkanismus von Io auf ihre Gezeiten zurückzuführen. Diese entstehen durch Ios orbitale Exzentrizität und rufen Hitze hervor. Dies unterscheidet sie von der Erde, deren Kern aufgrund von Radioaktivität aktiv ist. Ios exzentrische Umlaufbahn verursacht geringfügige Unterschiede in der Anziehungskraft von Jupiter zwischen den nächsten und entferntesten Punkten ihrer Umlaufbahn, weshalb in ihr eine variierende Auswölbung existiert, die den Gezeiten unterworfen ist. Diese Abweichung erzeugt Reibungshitze im Inneren des Mondes. Ohne diese den Gezeiten unterworfene Erhitzung wäre Io, dem Erdmond in Größe und Masse ähnlich, geologisch tot und übersät mit zahlreichen Einschlagskratern.Ios Vulkanismus führte zur Entstehung hunderter vulkanischer Zentren und großflächigen Lavagebilden, die den Mond zum vulkanisch aktivsten Körper im Sonnensystem machen. Drei verschiedene Arten vulkanischer Aktivität wurden entdeckt, zu unterscheiden in Dauer, Intensität und Menge der emittierten Lava und, ob mit der Eruption eine vulkanische Grube entstand. Lavaströme auf Io, oft tausende Kilometer lang, bestehen in erster Linie aus Basalt, wie auch die aus Schildvulkanen auf der Erde, so zum Beispiel Kilauea, Hawaii. Während die meiste Lava auf Io aus Basalt besteht, wurde auch solche aus Schwefel und Schwefeldioxid gesehen. Außerdem wurden Eruptionstemperaturen von 1600 K (1300 °C) gemessen, die durch die Eruption von ultramafischen Mineralien erklärt werden können.Als ein Ergebnis der Existenz großer Mengen schwefligen Materials in Ios Kruste und auf ihrer Oberfläche, schießen einige Eruptionen Schwefel, Schwefelgas und Pyroklast bis zu 500 km ins Weltall und schaffen riesige, schirmförmige Rauchfahnen. Dieses Material färbt das umgebende Terrain rot, weiß und schwarz und stellt Ios lückenhafter Atmosphäre und Jupiters komplexer Magnetosphäre Materie bereit. Raumfahrzeuge, die seit 1979 an Io vorbeiflogen, beobachteten zahlreiche Änderungen in ihrer äußeren Gestalt, die auf ihren Vulkanismus zurückzuführen sind.
 • La actividad volcánica en Ío o vulcanismo en Ío, uno de los satélites de Júpiter, produce ríos de lava, pozos volcánicos y plumas de azufre y dióxido de azufre que son lanzadas a cientos de kilómetros de altura. Esta actividad volcánica fue descubierta en 1979 por los científicos encargados de analizar las imágenes de la sonda Voyager 1. La observación de Ío mediante las misiones espaciales del Programa Voyager, Galileo, Cassini y New Horizons, junto con los distintos observatorios astronómicos terrestres, revelaron más de 150 volcanes activos, aunque se ha predicho la existencia de más de 400 volcanes en total sobre este satélite. La actividad volcánica de Ío hace de este satélite uno de los cuatro objetos celestes volcánicamente activos que se conocen en nuestro Sistema Solar, junto con la Tierra, Encélado (satélite de Saturno) y Tritón (satélite de Neptuno).La fuente de calor de Ío proviene del efecto conocido como calentamiento por marea. La variación de la fuerza de atracción de Júpiter debida a la excentricidad de la órbita de Ío y a la rotación sobre su propio eje generan intensas fricciones en el interior del satélite. Este efecto fue predicho poco tiempo antes del sobrevuelo de la Voyager 1. El calentamiento, producto de la fuerza de marea, se disipa a través de su corteza, y difiere del calor geotérmico interno que posee la Tierra, que proviene del decaimiento radiactivo. La ligera diferencia en la atracción gravitatoria de Júpiter hace que Ío sufra un abultamiento debido a la fuerza de marea que varía al pasar del punto más cercano al más lejano de su órbita. Esta variación que modifica la forma de Ío causa el calentamiento interno por fricción. Sin este calentamiento de marea, Ío sería similar a la Luna de la Tierra, geológicamente muerto y cubierto de cráteres por los impactos de asteroides, ya que son cuerpos de tamaño y masa similares.La actividad volcánica de Ío ha producido la formación de cientos de centros volcánicos y extensas formaciones de lava, haciendo de este satélite el cuerpo celeste volcánicamente más activo del Sistema Solar. Existen tres tipos diferentes de erupciones volcánicas identificadas, difiriendo en duración, intensidad, radio de efusión, y en si la erupción se produce dentro de una "fosa volcánica", en cuyo caso este tipo particular de formación se denomina patera. La lava, compuesta principalmente por basalto, fluye en Ío por decenas o inclusive cientos de kilómetros, y es similar a la de los escudos volcánicos de nuestro planeta, tales como el Kīlauea en Hawái. Si bien la mayor parte de la lava de Ío es basáltica, también se han detectado algunos flujos compuestos por azufre y dióxido de azufre. Además, las temperaturas de algunas erupciones han alcanzado los 1.600 K (1.300 °C), lo que indica que se trata de erupciones de lava de silicato ultramáficas, a muy alta temperatura.Como resultado de la presencia de cantidades significativas de materiales sulfurosos en la superficie de Ío, algunas erupciones expulsan al espacio azufre, dióxido de azufre y material piroclástico a más de 500 km, produciendo enormes plumas volcánicas en forma de paraguas. Estos materiales tiñen los alrededores de la erupción de un color rojizo, negro y blanco, y proporcionan material para la irregular atmósfera de Ío y la gigantesca magnetosfera de Júpiter. Las naves espaciales que a partir del año 1979 han fotografiado a Ío, han detectado numerosos cambios en su superficie como resultado de su actividad volcánica.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4414752 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 55595 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 204 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109633800 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Volcanoes of Io
prop-fr:commonsTitre
 • les volcans de Io
prop-fr:consultéLe
 • 2013-04-08 (xsd:date)
prop-fr:date
 • 2010-03-29 (xsd:date)
prop-fr:id
 • Jacob2010
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • André Brahic
prop-fr:lienÉditeur
 • Éditions Odile Jacob
prop-fr:mois
 • Novembre
prop-fr:nom
 • André
prop-fr:numéroChapitre
 • 5 (xsd:integer)
prop-fr:oldid
 • 51647017 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 395 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Brahic
prop-fr:titre
 • De feux et de glaces, ardentes géantes
 • Résumé de l'activité volcanique de Io, 1995-2001
prop-fr:titreChapitre
 • Le feu sous la glace : Geysers et volcans
prop-fr:url
 • http://jupiter.berkeley.edu/volnews.html
prop-fr:vote
 • BA
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Éditions Odile Jacob
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le volcanisme sur Io, un des satellites de Jupiter, produit trois principaux types d'éruptions. Pouvant provenir d'une fosse volcanique (appelée patera), certaines coulées de lave, basaltiques, courent sur des dizaines et parfois même des centaines de kilomètres. Elles sont similaires aux laves terrestres issues des volcans boucliers, tel que le Kīlauea à Hawaï.
 • O vulcanismo em Io refere-se ao fluxo de materiais fundidos do interior até a superfície de Io, o satélite de Júpiter com órbita mais interior e uma das quatro Luas de Galileu. A atividade vulcânica de Io faz dele um dos quatro corpos celestes vulcanicamente ativos do Sistema Solar, ao lado da Terra, de Encélado e de Tritão.
 • 木星の衛星イオの火山活動は、溶岩、火山噴出物、硫黄や二酸化硫黄のプルームを数百kmも噴き上げるものである。1979年にボイジャー1号の撮影した画像によって初めて確認された。付近を通った宇宙探査機(ボイジャー、ガリレオ、カッシーニ、ニュー・ホライズンズ)による観測と地球からの天文学者による観測により、150個以上の活火山が確認された。これらの観測から、最大400個ほどの火山が存在していると推測されている。太陽系で火山活動が確認されている天体は、イオを含めて5つだけである(他の4つは、地球、金星、土星の衛星エンケラドゥス、海王星の衛星トリトンである)。ボイジャー1号のフライバイが行われた直後に、イオの火山活動の熱源は、その軌道傾斜角に由来する潮汐熱であると予測された。これは、主に放射性同位体の崩壊に由来する地球内部の熱とは異なる。イオの扁平な軌道により、木星に近い側と遠い側で木星による引力の大きさに違いが生じ、潮汐作用による膨らみが生じる。この変形が内部に潮汐熱を生み出す。潮汐熱がなければ、イオは地球の月と非常に似た、同じ程度の大きさ、質量で地質学的に死んだ、無数の衝突クレーターで覆われた世界であったかもしれない。イオの火山活動は、数百の火山中心と広大な溶岩地形を形成し、イオを太陽系で最も火山活動の盛んな天体としている。3つの異なった噴火の形態が確認されており、噴火の期間、強さ、溶岩の流出の速さ等が異なっている。ハワイのキラウエアに似た楯状火山のような、主に玄武岩から構成される溶岩はイオの表面を数千kmも流れる。イオの溶岩はほぼ玄武岩から出来ているが、硫黄や二酸化硫黄でできた溶岩も見られる。さらに、1600Kもの噴火温度が観測されており、これはケイ素の有色鉱物でできた溶岩の噴火だと考えられている。イオの地殻や表面に大量の硫黄が存在する結果、噴火により硫黄や二酸化硫黄のガス、テフラ等が500kmもの高さまで舞い上がり、巨大な傘形の火山性プルームを生じる。この物質は、周りの地形を赤色、黒色や白色に染め、イオのまばらな大気や木星の広大な磁気圏に物質を供給する。1979年以来、イオの近くを通過した探査機は、イオの火山活動による数度に渡る表面の変化を観測している。
 • Вулканизм на Ио (спутнике Юпитера) носит ярко выраженный характер: 2 % поверхности спутника занимают активные горячие пятна. Ио — объект с наиболее активной вулканической деятельностью в Солнечной системе.
 • Vulkanismus na Io, měsíci Jupitera, způsobuje aktivita četných sopek vytvářejících lávové proudy, které vyvrhují síru a oxid siřičitý do atmosféry měsíce. Tuto vulkanickou činnost objevila v roce 1979 sonda Voyager 1.Na fotografiích, které na Zem poslaly sondy Voyager 1, Voyager 2, Galileo, Cassini a New Horizons, astronomové objevili 150 aktivních sopek, ale předpokládá se, že by jich mohlo být celkem okolo 400..
 • El vulcanisme a Io, un satèl·lit de Júpiter, crea fluxos de lava, pous volcànics i plomalls de sofre i diòxid de sofre que fan centenars de quilòmetres d'alçada. Aquesta activitat volcànica fou descoberta el 1979 per científics d'imatge de la Voyager 1. Observacions de Io per part de sondes que passaven (les Voyager), Galileo, Cassini i New Horizons, així com astrònoms de la Terra, han revelat més de 150 volcans actius.
 • Il vulcanismo su Io si esprime attraverso l'emissione di flussi di lava e pennacchi di zolfo e anidride solforosa che si alzano per centinaia di chilometri dai crateri vulcanici che costellano la superficie del satellite.
 • Der Vulkanismus auf dem Jupitermond Io erzeugt Lavaströme, vulkanische Schächte und mehrere hundert Kilometer hohe Abgasfahnen aus Schwefel und Schwefeldioxid. Diese Aktivität wurde 1979 von Wissenschaftlern durch die Raumsonde Voyager 1 entdeckt und macht Io zu dem vulkanisch aktivsten Körper unseres Sonnensystems (die anderen sind die Erde, der Saturnmond Enceladus und der Neptunmond Triton).
 • Volcanology of Io, a moon of Jupiter, is the scientific study of lava flows, volcanic pits, and volcanism (volcanic activity) on the surface of Io. Its volcanic activity was discovered in 1979 by Voyager 1 imaging scientists. Observations of Io by passing spacecraft (the Voyagers, Galileo, Cassini, and New Horizons) and Earth-based astronomers have revealed more than 150 active volcanoes. Up to 400 such volcanoes are predicted to exist based on these observations.
 • La actividad volcánica en Ío o vulcanismo en Ío, uno de los satélites de Júpiter, produce ríos de lava, pozos volcánicos y plumas de azufre y dióxido de azufre que son lanzadas a cientos de kilómetros de altura. Esta actividad volcánica fue descubierta en 1979 por los científicos encargados de analizar las imágenes de la sonda Voyager 1.
rdfs:label
 • Volcanisme sur Io
 • Volcanology of Io
 • Vulcanisme a Io
 • Vulcanismo em Io
 • Vulcanismo en Ío
 • Vulcanismo su Io
 • Vulkanismus auf dem Jupitermond Io
 • Vulkanismus na Io
 • Вулканизм на Ио
 • イオの火山活動
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of