Un virus à ARN est un virus qui utilise l'ARN comme matériel génétique, ou bien un virus dont la réplication du génome passe par un ARN intermédiaire[réf. insuffisante].

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un virus à ARN est un virus qui utilise l'ARN comme matériel génétique, ou bien un virus dont la réplication du génome passe par un ARN intermédiaire[réf. insuffisante]. Parmi les virus pathogènes les plus connus on peut citer les VIH (responsables du SIDA), le virus du SRAS, le virus de la grippe et le virus de l'hépatite C.Les acides nucléiques de ces virus forment généralement une chaîne d'ARN simple brin (ssRNA) mais ils peuvent également former une double chaîne double brin (dsRNA).Les virus à ARN présentent des taux de mutation très élevés, contrairement aux virus à ADN : la réplication est sensible aux erreurs, et ces virus ne possèdent pas les polymérases de l'ADN permettant de détecter et corriger ces erreurs.Un autre terme servant à désigner les virus à ARN (mais excluant explicitement les rétrovirus) est celui de ribovirus.L’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) classe dans les virus à ARN ceux qui appartiennent au Groupe III, Groupe IV ou Groupe V de la classification de Baltimore, un système de classification des virus déjà ancien[réf. souhaitée]span /, et ne considère pas les virus utilisant un ADN intermédiaire, comme des virus à ARN[réf. nécessaire]. Walter Fiers (de l'Université de Gand en Belgique) fut le premier à établir le séquençage nucléotidique complet d'un gène (en 1972) puis du génome d'un virus à ARN (en 1976) : le Bactériophage MS2-RNA.
 • An RNA virus is a virus that has RNA (ribonucleic acid) as its genetic material. This nucleic acid is usually single-stranded RNA (ssRNA), but may be double-stranded RNA (dsRNA). Notable human diseases caused by RNA viruses include SARS, influenza, hepatitis C, West Nile fever, polio and measles.The ICTV classifies RNA viruses as those that belong to Group III, Group IV or Group V of the Baltimore classification system of classifying viruses, and does not consider viruses with DNA intermediates in their life cycle as RNA viruses. Viruses with RNA as their genetic material but that include DNA intermediates in their replication cycle are called retroviruses, and comprise Group VI of the Baltimore classification. Notable human retroviruses include HIV-1 and HIV-2, the cause of the disease AIDS.Another term for RNA viruses that explicitly excludes retroviruses is ribovirus.
 • RNA 바이러스(RNA virus)는 인플루엔자 바이러스나 레오바이러스 및 레트로바이러스 등 RNA를 유전자로 갖는 바이러스이다.
 • RNAウイルスとは、ゲノムとしてRNAをもつウイルスのこと。ゲノムRNAからDNAを介さずに遺伝情報が発現するタイプのウイルスと、ゲノムRNAをいったん逆転写酵素によってDNAとしてコピーしそのDNAから遺伝情報を読み出すタイプのものとがある。後者をとくにレトロウイルスと呼ぶ。また、二本鎖RNAウイルスと一本鎖RNAウイルス、さらに一本鎖RNAウイルスを+鎖型と−鎖型に分けることもある。一本鎖の+鎖RNAウイルスはゲノム自体がmRNAとして機能し得る。SARSの原因であるコロナウイルスはこれに含まれる。レトロウイルスもここに含まれるが、上記のようにいったんDNAに遺伝情報を移す。−鎖RNAウイルスゲノムはmRNAと相補的な塩基配列のためそのままではmRNAとして機能できない。これをRNA依存性RNAポリメラーゼによって+鎖に転写して機能する。
 • Un virus d'ARN és un virus que utilitza àcid ribonucleic (ARN) com a material genètic, o que en el seu procés de replicació necessita l'ARN. Per exemple, el virus de l'hepatitis B és un virus classificat com a virus d'ARN, tot i que el seu genoma és ADN bicatenari, car el genoma és transcrit en ARN durant la replicació. L' àcid nucleic d'aquests virus és habitualment ARN monocatenari però també pot ser ARN bicatenari. Els virus d'ARN monocatenaris poden classificar-se, al seu torn, segons el sentit o polaritat del seu ARN, en negatius o positius. Els virus d'ARN positius són idèntics a l'ARNm víric i per tant poden ser traduïts immediatament per la cèl·lula hoste. L'ARN víric negatiu és complementari de l'ARNm, de manera que ha de ser transformat en ARN positiu per una ARN polimerasa abans de la traducció.Els retrovirus, a diferència d'altres virus d'ARN monocatenaris, utilitzen ADN intermedi per a replicar-se. La transcriptasa inversa, un enzim víric procedent del propi virus, transforma l'ARN víric en una cadena complementària d'ADN, que és copiada per a produir una molècula d'ADN bicatenari víric. Aquest ADN dirigeix la formació de nous virions.Els virus d'ARN presenten generalment un ritme de mutació molt alt, car manquen d'ADN polimerases que puguin detectar i corregir els errors (reparació de l'ADN). Els virus ADN presenten un ritme de mutació molt més baix degut a la capacitat de correcció de les ADN polimerases de la cèl·lula hoste. Els retrovirus integren un ADN intermedi del seu genoma ARN al genoma de l'hoste, de manera que tenen una major possibilitat de corregir errors en el seu genoma gràcies a l'acció correctiva de les ADN polimerases de la cèl·lula hoste.Tot i que habitualment l'ARN muta ràpidament, un treball d'investigació recent determinà que el virus de la síndrome respiratòria aguda greu i altres virus relacionats contenen un gen que muta molt lentament. El gen en qüestió té una estructura tridimensional complexa, que se suposa que subministra una funció química necessària per la propagació del virus, potser com un ribozim. Si això fos així, la majoria de les mutacions la farien inútil per aquesta finalitat i no es propagarien.
 • Vírus ARN (português europeu) ou Vírus RNA (português brasileiro) são vírus que têm RNA como material genético. Os vírus ARN são mais propensos a sofrer mutações genéticas, se comparados aos vírus ADN. Isto se deve ao fato das enzimas virais ARN polimerase e transcriptase reversa não serem capazes de corrigir erros que ocorrem durante a replicação do RNA. Em função de utilizarem enzimas celulares para a replicação, os vírus ADN têm consideravelmente menor taxa de mutação, pois tais enzimas possuem atividade reparadora de erros gerados durante a síntese de DNA. Estes vírus infectam organismos de todos os principais grupos de seres vivos, exceto procariotos do domínio Archaea.Os vírus ARN estão organizados em 4 grupos do sistema de classificação de Baltimore: Grupo III (dsRNA): vírus com RNA fita dupla; Grupo IV ((+)ssRNA): vírus com RNA fita simples senso positivo; Grupo V ((-)ssRNA): vírus com RNA fita simples senso negativo; Grupo VI (ssRNA-RT): vírus com RNA fita simples senso positivo que realizam transcrição reversa.== Referências ==
 • Een RNA-virus is een virus waarvan het erfelijk materiaal uit RNA bestaat; dit in tegenstelling tot een DNA-virus (en de meeste organismen).RNA-virussen worden onderverdeeld in:(+)ssRNA-virussen(-)ssRNA-virussendsRNA-virussenDe afkorting ss staat voor single strand, een enkele RNA-streng, vergelijkbaar met mRNA zoals dat in de cellen van alle organismen voorkomt. De (+) geeft aan dat het RNA direct leesbaar is voor ribosomen en de (-) dat er eerst een matrijs (positieve kopie) moet worden gemaakt.De afkorting ds staat voor double strand, een dubbele RNA-streng. Dit is buiten de groep van RNA-virussen verder zeer zeldzaam bij organismen.Zie ook: Classificatie en Evolutie
 • I Virus a RNA sono virus che utilizzano l'RNA come materiale genetico. Questo acido nucleico di solito è presente come filamento singolo, sebbene siano presenti gruppi di virus che utilizzano un RNA a doppio filamento.I principali virus patogeni appartenenti ai virus a RNA sono i virus della SARS, dell'Influenza e dell'Epatite virale C.
 • Un virus ARN es un virus que usa ácido ribonucleico (ARN) como material genético, o bien que en su proceso de replicación necesita el ARN. Por ejemplo, el virus de la Hepatitis B es un virus clasificado como virus ADN (hepadnavirus), con la peculiaridad de tener su genoma ADN de doble cadena y el genoma es transcrito en ARN durante la replicación. Su ácido nucleico es usualmente ARN monocatenario pero también puede ser ARN bicatenario. Los virus ARN monocatenarios pueden clasificarse, a su vez, según el sentido o polaridad de su ARN en negativos o positivos. Los virus ARN positivos son idénticos al ARNm viral y por lo tanto pueden ser inmediatamente traducidos por la célula huésped. El ARN viral negativo es complementario del ARNm y por lo tanto debe convertirse en ARN positivo por una ARN polimerasa antes de la traducción.Los retrovirus, al contrario que otros virus ARN monocatenarios, usan ADN intermedio para replicarse. La transcriptasa inversa, una enzima viral procedente del propio virus, convierte el ARN viral en una cadena complementaria de ADN, que se copia para producir una molécula de ADN bicatenario viral. Este ADN dirige la formación de nuevos viriones.Los virus ARN presentan generalmente tasas de mutación muy altas pues carecen de ADN polimerasas que puedan detectar y corregir los errores (reparación del ADN). Los virus ADN presentan tasas de mutación mucho más bajas debido a la habilidad de corrección de las ADN polimerasas de la célula huésped. Los retrovirus integran un ADN intermediario de su genoma ARN en el genoma del huésped, y por lo tanto tienen una oportunidad mayor de corregir errores en su genoma gracias a la acción de corrección de las ADN polimerasas de la célula huésped.Aunque usualmente el ARN muta rápidamente, un reciente trabajo de investigación determinó que el virus del SARS y otros virus relacionados contienen un gen que muta muy lentamente. El gen en cuestión tiene una estructura tridimensional compleja que se supone proporciona una función química necesaria para la propagación del virus, quizás como una ribozima. Si esto fuese así, la mayoría de las mutaciones la harían inútil para este fin y no se propagarían.
 • Als RNA-Virus (Plural RNA-Viren, synonym RNS-Virus, Ribovirus) bezeichnet man Viren, deren Erbmaterial (Genom) aus RNA (Abkürzung für englisch ribonucleic acid, „Ribonukleinsäure“) besteht. RNA-Viren ist eine nicht-taxonomische Sammelbezeichnung, die keine verwandtschaftlichen Bezüge enthält. Eine genaue Einteilung der RNA-Viren wird in den Gruppen 3 (doppelsträngiges RNA-Genom), 4 (einzelsträngiges RNA-Genom positiver Polarität) und 5 (einzelsträngiges RNA-Genom negativer Polarität) bei der Taxonomie der Viren sowie der Virusklassifikation vorgenommen. Bei Retroviren wird die RNA während der Replikation in der vom Virus befallenen Wirtszelle mittels eines Enzyms, der Reversen Transkriptase, in DNA umgeschrieben. Retroviren gehören laut ICTV nicht zu den RNA-Viren.
 • Wirusy RNA – grupa wirusów, w których dojrzałe cząstki wirusa zawierają jako materiał genetyczny kwas rybonukleinowy. W zależności od liczby nici i ich polarności można w tej grupie wyróżnić: wirusy z pojedynczą nicią o dodatniej polaryzacji ssRNA(+) pikornawirusy kalicywirusy astrowirusy togawirusy flawiwirusy koronawirusy wirusy z pojedynczą nicią o ujemnej polaryzacji ssRNA(-) bornawirusy ortomyksowirusy (osiem identycznych nici) paramyksowirusy rabdowirusy arenawirusy (dwie identyczne nici) wirusy o podwójnej nici dsRNA reowirusyPoza tym podziałem znajdują się retrowirusy, które zawierają dwie nici RNA o dodatniej polaryzacji, które nie są jednak komplementarne jak u reowirusów, ale identyczne i tylko częściowo połączone.Materiał genetyczny wirusów o +RNA jest zakaźny (z wyjątkiem retrowirusów, które do replikacji wymagają dodatkowo odwrotnej transkryptazy), podczas gdy materiał wirusów o -RNA jest nie zakaźny, gdyż do replikacji wymaga wirusowej polimerazy RNA zależnej od RNA.
 • Az RNS-vírus olyan vírus, melynek fehérjeburka RNS-t (ribonukleinsavat) vesz körül. A nukleinsav általában egyszálú (ssRNS), de ismerünk kétszálúakat (dsRNS) is. A Vírustaxonómiai Nemzetközi Bizottság az RNS-vírusokat a III., IV., és V. csoportba osztja.Fontosabb RNS-vírusok a SARS, az influenza és a hepatitis C.
 • РНК вирус е вирус, който принадлежи към III, IV или V група на балтиморската система за класификация на вирусите. Като такива те носят генетичния си материал в РНК и не се репликират, използвайки ДНК за посредник. Нуклеиновата киселина обикновено е едноверижна РНК, но понякога може да бъде и двуверижна РНК. Известни патогенни при хората РНК вируси са вирусите на ТОРС (SARS), грип и хепатит C. Валтер Фирс (Гентски университет, Белгия) първи е установил пълната нуклеотидна секвенция на ген (1972) и на вирусния геном на вирус: Бактериофаг MS2-РНК (1976)
 • RNA viry jsou viry, které ve své částici (virionu) obsahují ribonukleovou kyselinu (RNA). Dělí se na viry s dvojšroubovicí RNA, jednovláknové +RNA viry (jejich RNA má "sense" charakter, takže může být rovnou transkribována) a jednovláknové -RNA viry (jejich RNA má "antisense" charakter, takže musí být přeložena do mRNA). Viry nesoucí RNA, které ji ale zpětně přepisují do DNA se většinou vyčleňují do vlastní kategorie retrovirů (např. HIV).RNA plní v těchto virech dvojí funkci: slouží jako předloha pro přepis do další molekuly RNA (vytvoření nového viru) pomocí ní je v procesu translace vytvářen cílový proteinPodle přítomnosti dodatečných lipidových a bílkovinných obalů se stejně jako DNA viry dělí na neobalené viry – např. pikornaviry (viry dětské obrny, virus slintavky a kulhavky aj.) obalené viry – např. ortomyxoviry (viry chřipky) V hostitelské buňce se normálně nevyskytuje RNA dependentní RNA polymeráza, takže si jej musí virové částice kódovat (+RNA viry) či přímo přinést s sebou (-RNA).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 213853 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15699 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 149 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 106272416 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un virus à ARN est un virus qui utilise l'ARN comme matériel génétique, ou bien un virus dont la réplication du génome passe par un ARN intermédiaire[réf. insuffisante].
 • RNA 바이러스(RNA virus)는 인플루엔자 바이러스나 레오바이러스 및 레트로바이러스 등 RNA를 유전자로 갖는 바이러스이다.
 • RNAウイルスとは、ゲノムとしてRNAをもつウイルスのこと。ゲノムRNAからDNAを介さずに遺伝情報が発現するタイプのウイルスと、ゲノムRNAをいったん逆転写酵素によってDNAとしてコピーしそのDNAから遺伝情報を読み出すタイプのものとがある。後者をとくにレトロウイルスと呼ぶ。また、二本鎖RNAウイルスと一本鎖RNAウイルス、さらに一本鎖RNAウイルスを+鎖型と−鎖型に分けることもある。一本鎖の+鎖RNAウイルスはゲノム自体がmRNAとして機能し得る。SARSの原因であるコロナウイルスはこれに含まれる。レトロウイルスもここに含まれるが、上記のようにいったんDNAに遺伝情報を移す。−鎖RNAウイルスゲノムはmRNAと相補的な塩基配列のためそのままではmRNAとして機能できない。これをRNA依存性RNAポリメラーゼによって+鎖に転写して機能する。
 • I Virus a RNA sono virus che utilizzano l'RNA come materiale genetico. Questo acido nucleico di solito è presente come filamento singolo, sebbene siano presenti gruppi di virus che utilizzano un RNA a doppio filamento.I principali virus patogeni appartenenti ai virus a RNA sono i virus della SARS, dell'Influenza e dell'Epatite virale C.
 • Az RNS-vírus olyan vírus, melynek fehérjeburka RNS-t (ribonukleinsavat) vesz körül. A nukleinsav általában egyszálú (ssRNS), de ismerünk kétszálúakat (dsRNS) is. A Vírustaxonómiai Nemzetközi Bizottság az RNS-vírusokat a III., IV., és V. csoportba osztja.Fontosabb RNS-vírusok a SARS, az influenza és a hepatitis C.
 • Een RNA-virus is een virus waarvan het erfelijk materiaal uit RNA bestaat; dit in tegenstelling tot een DNA-virus (en de meeste organismen).RNA-virussen worden onderverdeeld in:(+)ssRNA-virussen(-)ssRNA-virussendsRNA-virussenDe afkorting ss staat voor single strand, een enkele RNA-streng, vergelijkbaar met mRNA zoals dat in de cellen van alle organismen voorkomt.
 • Als RNA-Virus (Plural RNA-Viren, synonym RNS-Virus, Ribovirus) bezeichnet man Viren, deren Erbmaterial (Genom) aus RNA (Abkürzung für englisch ribonucleic acid, „Ribonukleinsäure“) besteht. RNA-Viren ist eine nicht-taxonomische Sammelbezeichnung, die keine verwandtschaftlichen Bezüge enthält.
 • Un virus ARN es un virus que usa ácido ribonucleico (ARN) como material genético, o bien que en su proceso de replicación necesita el ARN. Por ejemplo, el virus de la Hepatitis B es un virus clasificado como virus ADN (hepadnavirus), con la peculiaridad de tener su genoma ADN de doble cadena y el genoma es transcrito en ARN durante la replicación. Su ácido nucleico es usualmente ARN monocatenario pero también puede ser ARN bicatenario.
 • An RNA virus is a virus that has RNA (ribonucleic acid) as its genetic material. This nucleic acid is usually single-stranded RNA (ssRNA), but may be double-stranded RNA (dsRNA).
 • Wirusy RNA – grupa wirusów, w których dojrzałe cząstki wirusa zawierają jako materiał genetyczny kwas rybonukleinowy.
 • Un virus d'ARN és un virus que utilitza àcid ribonucleic (ARN) com a material genètic, o que en el seu procés de replicació necessita l'ARN. Per exemple, el virus de l'hepatitis B és un virus classificat com a virus d'ARN, tot i que el seu genoma és ADN bicatenari, car el genoma és transcrit en ARN durant la replicació. L' àcid nucleic d'aquests virus és habitualment ARN monocatenari però també pot ser ARN bicatenari.
 • RNA viry jsou viry, které ve své částici (virionu) obsahují ribonukleovou kyselinu (RNA). Dělí se na viry s dvojšroubovicí RNA, jednovláknové +RNA viry (jejich RNA má "sense" charakter, takže může být rovnou transkribována) a jednovláknové -RNA viry (jejich RNA má "antisense" charakter, takže musí být přeložena do mRNA). Viry nesoucí RNA, které ji ale zpětně přepisují do DNA se většinou vyčleňují do vlastní kategorie retrovirů (např.
 • Vírus ARN (português europeu) ou Vírus RNA (português brasileiro) são vírus que têm RNA como material genético. Os vírus ARN são mais propensos a sofrer mutações genéticas, se comparados aos vírus ADN. Isto se deve ao fato das enzimas virais ARN polimerase e transcriptase reversa não serem capazes de corrigir erros que ocorrem durante a replicação do RNA.
 • РНК вирус е вирус, който принадлежи към III, IV или V група на балтиморската система за класификация на вирусите. Като такива те носят генетичния си материал в РНК и не се репликират, използвайки ДНК за посредник. Нуклеиновата киселина обикновено е едноверижна РНК, но понякога може да бъде и двуверижна РНК. Известни патогенни при хората РНК вируси са вирусите на ТОРС (SARS), грип и хепатит C.
rdfs:label
 • Virus à ARN
 • RNA virus
 • RNA viry
 • RNA 바이러스
 • RNA-Virus
 • RNA-virus
 • RNAウイルス
 • RNS-vírus
 • Virus ARN
 • Virus a RNA
 • Virus d'ARN
 • Vírus ARN
 • Wirusy RNA
 • РНК вирус
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of