Les quatre vertus cardinales, identifiées depuis Platon, jouent un rôle charnière (d'où leur nom de « cardinales », du latin cardo : charnière, pivot) dans l'action humaine, notamment dans la doctrine morale chrétienne, et déterminent les autres vertus : La prudence ou sagesse dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances le véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir ; La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté, procurant l’équilibre dans l’usage des biens ; La force, c'est-à-dire le courage, force morale encore appelée fortitude, permet dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien, affermissant la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles ; La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner moralement à chacun ce qui lui est universellement dû.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les quatre vertus cardinales, identifiées depuis Platon, jouent un rôle charnière (d'où leur nom de « cardinales », du latin cardo : charnière, pivot) dans l'action humaine, notamment dans la doctrine morale chrétienne, et déterminent les autres vertus : La prudence ou sagesse dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances le véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir ; La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté, procurant l’équilibre dans l’usage des biens ; La force, c'est-à-dire le courage, force morale encore appelée fortitude, permet dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien, affermissant la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles ; La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner moralement à chacun ce qui lui est universellement dû.
 • Las virtudes cardinales son: Prudencia Justicia Templanza Fortaleza.
 • De vier kardinale deugden zijnPrudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid)Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid)Fortitudo (Moed - sterkte)Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing)Ze maken deel uit van de zeven deugden.De naam is afkomstig van het Latijnse woord cardo: scharnier(pin), hengsel waarop een deur rust. Het zijn de kern- of spil-deugden: de deugden "waar het om draait". Ze zijn extra belangrijk omdat ze in elke andere deugd verondersteld worden. Bijvoorbeeld: wie op onvoorzichtige of onrechtvaardige wijze vriendelijk zou zijn, of wie geen maat weet te houden in zijn vriendelijkheid, of niet de moed heeft om ook vriendelijk te zijn als dat gevaar oplevert, die heeft niet echt de deugd van de vriendelijkheid.De term "kardinale deugden" wordt voor het eerst door Ambrosius van Milaan (339-397) gebruikt. Het lijstje van vier vinden we al bij Plato (in zijn Politeia), maar ze werden vooral uitgewerkt door Aristoteles (in zijn Ethica Nicomachea). Overigens plaatst Aristoteles deze vier niet apart als groep, maar behandelt hij ze te midden van de andere deugden. Bij de Romeinen vinden we deze deugden o.a. beschreven bij Cicero (in zijn De Officiis). In het christendom werden de vier kardinale deugden samen met de drie goddelijke deugden samengevoegd tot de zeven deugden. Op basis van Aristoteles werden de deugden vooral door Thomas van Aquino opgenomen in de katholieke filosofie en moraalleer.
 • Già note ai filosofi antichi, in particolare a Platone, presso il cattolicesimo le virtù cardinali, denominate anche virtù umane principali, riguardano essenzialmente l'uomo e costituiscono i pilastri di una vita dedicata al bene. Riguardano l'animo umano (differenziandole perciò dalle virtù teologali, che invece riguardano Dio) regolando la condotta in conformità alla fede, nonché alla ragione e possono sia essere infuse da Dio sia essere acquisite con la pratica.Inoltre sono strettamente connesse alle virtù intellettuali: sapienza, scienza ed intelletto.
 • The cardinal virtues are a set of four virtues recognized in the writings of Classical Antiquity and, along with the theological virtues, also in Christian tradition. They consist of:Prudence (φρόνησις, phronēsis): also called "wisdom," the ability to judge between actions with regard to appropriate actions at a given time.Justice (δικαιοσύνη, dikaiosynē): also called "fairness," the perpetual and constant will of rendering to each one his right.Temperance (σωφροσύνη, sōphrosynē): also called "restraint," the practice of self-control, abstention, and moderation; tempering the appetition.Courage (ἀνδρεία, andreia): also called "fortitude," forbearance, strength, endurance, and the ability to confront fear, uncertainty, and intimidation.These were derived initially from Plato's scheme, discussed in Republic (dialogue) Book IV, 426-435 (and see Protagoras 330b, which also includes piety (hosiotes)); expanded on by Cicero, and adapted by Saint Ambrose, Augustine of Hippo, and Thomas Aquinas (see Summa Theologica II(I).61). The term "cardinal" comes from the Latin cardo or hinge; the cardinal virtues are so called because they are the basic virtues, required for a virtuous life.
 • Les virtuts cardinals són aquelles virtuts considerades més importants per a la tradició del cristianisme, encarregades de guiar la bona conducta. Tradicionalment hi ha quatre virtuts cardinals: Prudència - Capaçitat per a atendre, en obrar, a totes les circumstàncies del cas, a les conseqüències probables de l’acció, a fi de regular la seva conducta, evitar les faltes. Justícia - per la qual hom té com a guia la veritat i és inclinat a donar a cadascú el que li pertany, a respectar el dret. Es pot interpretar com la moderació pròpia entre egoisme i els lleis i necessitats d'altres. Temprança - autocontrol que practica abstenció i moderació Fortitud - assegura la fermesa en les dificultats i la constància en la cerca del bé, arribant, fins i tot, a la capacitat d'acceptar l'eventual sacrifici de la pròpia vida por una causa justa. Creades a partir de l'esquema de Plató (veure Protagoras 330b, que també inclou la pietat (hosiotes) ) i adaptat per Sant Ambròs, Agustí d'Hipona, i Tomàs d'Aquino (veure Summa Theologica II(I).61). El terme "cardinal" prové del llatí cardo o frontissa; les virtuts cardinals s'anomenen així perquè són frontisses en les quals es sosté la porta de la vida moral.Plató les identificava amb les classes de la ciutat descrita dins La República, i amb les facultats de l'home. La Temprança estava associada amb les classes que productives, els pagesos i artesans, i amb els apetits animals; la Fortitud amb els guerrers i amb l'element animat en l'home; la Prudència amb els governants i amb la raó i la Justícia, fora del sistema de classes i divisions humà, i governa la relació pròpia entre les altres tres.De Plató pot haver estat incorporat a la filosofia jueva; al deuterocanònic llibre de la saviesa (8:7): "O si un estima la justícia els fruits de les seves accions són virtuts; Perquè ensenya moderació i prudència, justícia i fortitud, i res en la vida no és més útil per a l'home." (segle I Ac)Es va traslladar al cristianisme, on sant Agustí les resumia dient: Aquestes virtuts "cardinals" no són igual a les virtuts teologals: fe, esperança, i caritat (veure 1 Coríntis 13). Juntes, formen el que es coneix com les "set virtuts cardinals", també congudes com les virtuts celestials.
 • Кардинальные добродетели (от лат. cardo «стержень») — группа из четырёх основных добродетелей в христианском нравственном богословии, основанная на античной философии и имеющая параллели в других культурах. Классическая античная формула включает в себя благоразумие, справедливость, умеренность и мужество.В Древней Греции одно из первых перечислений добродетелей находится у Эсхила в описании Амфиарая («Семеро против Фив»). Вестник характеризует персонажа как справедливого, мужественного, мудрого и благочестивого человека. Платон в «Государстве» заменил благочестие на рассудительность и назвал получившийся список «четырьмя добродетелями идеального государства», каждая из которых соответствует одному из его классов, за исключением справедливости, которая объемлет всю социальную систему. Цицерон в трактате «Об обязанностях», основанном на трудах Панетия Родосского, называет следующие качества: познание истины, справедливость и благотворительность, величие духа, умеренность. Похожий список содержится в книге Премудрости Соломона (8, 7): «Если кто любит праведность, плоды её суть добродетели: она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни». Филон Александрийский видит аллегорию четырёх добродетелей в эдемских реках.В христианство понятие четырёх добродетелей принёс Амвросий Медиоланский, который ввёл и сам термин «кардинальные добродетели». Вслед за ним той же системы придерживались Августин Блаженный и Григорий Двоеслов, но наибольшее развитие она получила в «Сумме теологии» Фомы Аквинского. Вместе с богословскими добродетелями, выделенными апостолом Павлом, благоразумие, справедливость, умеренность и мужество составили семь добродетелей, которые иногда тоже называются кардинальными.Философия Нового времени поставила под сомнение список добродетелей. Так, Кант называл рассудительность и мужество свойствами темперамента, которые могут быть как полезными, так и вредными. Безусловно доброй он считал лишь «добрую волю». Гербарт предлагал в качестве кардинальных добродетелей мужество, свободу, доброту и справедливость.В искусстве Средних веков и Возрождения встречаются изображения персонифицированных добродетелей. Обычно это женские фигуры с соответствующими атрибутами: Справедливость — с мечом и весами, Умеренность — с уздой, дешёвыми продуктами, разбавляющая вино водой, Мужество — в доспехах, со львом и пальмовой ветвью, Благоразумие — с книгой или свитком, зеркалом, змеёй.Свои списки главных добродетелей имела и восточная философия. В конфуцианстве в качестве таковых выделялись жэнь (человеколюбие), и (справедливость, чувство долга), ли (благопристойность), чжи (знание, разумность) и синь (правдивость). Мэн-цзы выдвигал сходную концепцию «пяти связей»: господина и слуги, родителей и детей, мужа и жены, старшего и младшего, между друзьями. В индийской философии существовало понятие пяти принципов ямы и пяти принципов ниямы.
 • Kardinální ctnosti, někdy též základní ctnosti (lat. cardinalis – hlavní) jsou v křesťanství čtyři lidské ctnosti, kolem nichž jsou ostatní seskupeny – každá ctnost v sobě tyto čtyři určitým způsobem obsahuje. Jedná se (v pořadí podle Akvinského Summa theologiae II(I).61.2.3)) o moudrost (latinsky prudentia, doslova předvídavost či zobecněně zkušenost či znalost), spravedlnost (iustitia), mírnost (temperantia) a statečnost (fortitudo). Tato myšlenka se nachází již ve starém Řecku, např. u Aristotela. Na křesťanské půdě ji dále rozpracovává např. sv. Tomáš Akvinský. Oslava těchto čtyř ctností (i pod jinými jmény) se nachází i v Bibli, např. v Mdr 8, 7: „A miluje-li kdo spravedlnost, jejím dílem jsou ctnosti; ona vyučuje rozvaze a rozumnosti, spravedlnosti a statečnosti...“[1]Tyto kardinální ctnosti pak v posledku vycházejí z tzv. božských (teologálních) ctností, jimiž jsou víra, naděje a láska. Jejich původem, důvodem i předmětem je pak samotný Bůh, který je jako milost daruje do duše věřících, aby byli uschopněni k ctnostnému životu. Z toho důvodu jsou někdy též nazývány jako vlité ctnosti.Samotné názvy jednotlivých kardinálních ctností se mohou na různých místech drobně lišit. Například mírnost × umírněnost; statečnost × odvaha, mravní síla; moudrost × rozvážnost apod.
 • 枢要徳(すうようとく、羅: virtutes cardinales, 英: cardinal virtues)とは、古代ギリシア以来の西洋の中心的な徳目のこと。主に4つあるので、四徳(しとく)、四元徳(しげんとく)とも呼ぶ。
 • Als Kardinaltugenden (von lateinisch cardo „Türangel, Dreh- und Angelpunkt“; auch Primärtugend) bezeichnet man seit der Antike eine Gruppe von vier Grundtugenden. Diese waren anfangs nicht bei allen Autoren dieselben. Eine Vierergruppe ist bereits im Griechenland des 5. Jahrhunderts v. Chr. belegt und war wohl schon früher bekannt; die Bezeichnung „Kardinaltugenden“ wurde in der spätantiken Patristik durch den Kirchenvater Ambrosius von Mailand im 4. Jahrhundert erstmals verwendet.
 • Cnoty kardynalne (łac. cardo - zawias) – pojęcie w chrześcijaństwie oznaczające cnoty ludzkie (KKK 1810), które odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami „kardynalnymi”; wszystkie inne grupują się wokół nich (KKK 1805).Wyróżnia się 4 cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie męstwo.Wymienione są one w Mdr 8:5-7 Uznawane przez niektórych za zapożyczone od filozofów starożytnych, przede wszystkim od Platona, a także Arystotelesa (Etyka nikomachejska).
 • Segundo a Igreja Católica Apostólica Romana existem quatro virtudes cardinais (ou virtudes cardeais) que polarizam todas as ou­tras virtudes humanas. O conceito teológico destas quatro virtudes foi derivado inicialmente do esquema de Platão e adaptado por Santo Ambrósio de Milão, Santo Agostinho de Hipona e São Tomás de Aquino.Segundo a Doutrina da Igreja Católica, elas "são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade humanas, que regulam os nossos actos, ordenam as nossas paixões e guiam a nossa conduta segundo a razão e a fé. Adquiridas e reforçadas por actos moralmente bons e repetidos, são purificadas e elevadas pela graça divina". As virtudes cardeais são quatro: a prudência (originalmente “sapientia” que em latim significa conhecimento ou sabedoria), dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para o atingir. Ela conduz a outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida", sendo por isso considerada a virtude-mãe humana. a justiça, que é uma constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido; a fortaleza (ou Força) que assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem; e a temperança (ou Moderação) que "modera a atracção dos prazeres, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados", sendo por isso descrita como sendo a prudência aplicada aos prazeres.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 370429 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7192 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 46 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110834267 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les quatre vertus cardinales, identifiées depuis Platon, jouent un rôle charnière (d'où leur nom de « cardinales », du latin cardo : charnière, pivot) dans l'action humaine, notamment dans la doctrine morale chrétienne, et déterminent les autres vertus : La prudence ou sagesse dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances le véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir ; La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté, procurant l’équilibre dans l’usage des biens ; La force, c'est-à-dire le courage, force morale encore appelée fortitude, permet dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien, affermissant la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles ; La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner moralement à chacun ce qui lui est universellement dû.
 • Las virtudes cardinales son: Prudencia Justicia Templanza Fortaleza.
 • 枢要徳(すうようとく、羅: virtutes cardinales, 英: cardinal virtues)とは、古代ギリシア以来の西洋の中心的な徳目のこと。主に4つあるので、四徳(しとく)、四元徳(しげんとく)とも呼ぶ。
 • Als Kardinaltugenden (von lateinisch cardo „Türangel, Dreh- und Angelpunkt“; auch Primärtugend) bezeichnet man seit der Antike eine Gruppe von vier Grundtugenden. Diese waren anfangs nicht bei allen Autoren dieselben. Eine Vierergruppe ist bereits im Griechenland des 5. Jahrhunderts v. Chr. belegt und war wohl schon früher bekannt; die Bezeichnung „Kardinaltugenden“ wurde in der spätantiken Patristik durch den Kirchenvater Ambrosius von Mailand im 4. Jahrhundert erstmals verwendet.
 • Cnoty kardynalne (łac. cardo - zawias) – pojęcie w chrześcijaństwie oznaczające cnoty ludzkie (KKK 1810), które odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami „kardynalnymi”; wszystkie inne grupują się wokół nich (KKK 1805).Wyróżnia się 4 cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie męstwo.Wymienione są one w Mdr 8:5-7 Uznawane przez niektórych za zapożyczone od filozofów starożytnych, przede wszystkim od Platona, a także Arystotelesa (Etyka nikomachejska).
 • Segundo a Igreja Católica Apostólica Romana existem quatro virtudes cardinais (ou virtudes cardeais) que polarizam todas as ou­tras virtudes humanas.
 • Kardinální ctnosti, někdy též základní ctnosti (lat. cardinalis – hlavní) jsou v křesťanství čtyři lidské ctnosti, kolem nichž jsou ostatní seskupeny – každá ctnost v sobě tyto čtyři určitým způsobem obsahuje. Jedná se (v pořadí podle Akvinského Summa theologiae II(I).61.2.3)) o moudrost (latinsky prudentia, doslova předvídavost či zobecněně zkušenost či znalost), spravedlnost (iustitia), mírnost (temperantia) a statečnost (fortitudo). Tato myšlenka se nachází již ve starém Řecku, např.
 • Già note ai filosofi antichi, in particolare a Platone, presso il cattolicesimo le virtù cardinali, denominate anche virtù umane principali, riguardano essenzialmente l'uomo e costituiscono i pilastri di una vita dedicata al bene.
 • The cardinal virtues are a set of four virtues recognized in the writings of Classical Antiquity and, along with the theological virtues, also in Christian tradition.
 • Les virtuts cardinals són aquelles virtuts considerades més importants per a la tradició del cristianisme, encarregades de guiar la bona conducta. Tradicionalment hi ha quatre virtuts cardinals: Prudència - Capaçitat per a atendre, en obrar, a totes les circumstàncies del cas, a les conseqüències probables de l’acció, a fi de regular la seva conducta, evitar les faltes. Justícia - per la qual hom té com a guia la veritat i és inclinat a donar a cadascú el que li pertany, a respectar el dret.
 • De vier kardinale deugden zijnPrudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid)Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid)Fortitudo (Moed - sterkte)Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing)Ze maken deel uit van de zeven deugden.De naam is afkomstig van het Latijnse woord cardo: scharnier(pin), hengsel waarop een deur rust. Het zijn de kern- of spil-deugden: de deugden "waar het om draait". Ze zijn extra belangrijk omdat ze in elke andere deugd verondersteld worden.
 • Кардинальные добродетели (от лат. cardo «стержень») — группа из четырёх основных добродетелей в христианском нравственном богословии, основанная на античной философии и имеющая параллели в других культурах. Классическая античная формула включает в себя благоразумие, справедливость, умеренность и мужество.В Древней Греции одно из первых перечислений добродетелей находится у Эсхила в описании Амфиарая («Семеро против Фив»).
rdfs:label
 • Vertus cardinales
 • Cardinal virtues
 • Cnoty kardynalne
 • Kardinale deugden
 • Kardinaltugend
 • Kardinální ctnosti
 • Virtudes cardinais
 • Virtudes cardinales
 • Virtuts cardinals
 • Virtù cardinali
 • Кардинальные добродетели
 • 枢要徳
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of