La végétation est l'ensemble des plantes qui poussent en un lieu donné selon leur nature. Il ne faut pas confondre la végétation avec la flore qui est la liste des plantes poussant en un lieu donné (biotope). La différence tient essentiellement dans l'approche qui est faite, l'étude de la végétation se faisant sur la manière dont les plantes se regroupent entre elles. De la notion de végétation découle celle de paysage végétal.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La végétation est l'ensemble des plantes qui poussent en un lieu donné selon leur nature. Il ne faut pas confondre la végétation avec la flore qui est la liste des plantes poussant en un lieu donné (biotope). La différence tient essentiellement dans l'approche qui est faite, l'étude de la végétation se faisant sur la manière dont les plantes se regroupent entre elles. De la notion de végétation découle celle de paysage végétal. La flore aborde la composition d'une végétation sous l'angle des espèces végétales ou « taxons » qui la composent.On distingue la végétation naturelle composée de plantes sauvages dites spontanées de celle composée de plantes cultivées. On considère ce qui poussent sur une surface donnée de sol, ou dans un milieu aquatique. On parle aussi de « couverture végétale » ou de « paysage végétal ». La végétation, avec les champignons, auxquels elle est associée, joue un rôle majeur de production et de protection des sols et de l'humus, le cycle du carbone et de production d'oxygène. Certaines plantes peuvent être bioindicatrices. On aborde alors le domaine de l'écologie.
 • Вегатацията или вегетационен период е състояние при растенията. При него те растат и образуват вегетативни органи, цвят, плод и семена. Не включва времето на покой на растенията. Продължителността на вегетацията зависи от следните фактори - вид и сорт на растението, метеорологични условия и начин на отглеждане.Биологичен вегетационен период при едногодишните видове вегетационният период съвпада със жизненият им цикъл, от изникване до образуване на семена и отмирането им. При многогодишните видове той започва с активизирането на жизнените процеси в растенията и продължава до изпадането им отново в покой. Вегетационният период при повечето видове съвпада със периода от пролетта до есента, но има и изключение. Така например много тревисти видове започват вегетацията си през есента и приключва през пролетта. При други видове е много кратък ,като обхваща периоди от годината, в които съществуват най-добри условия за тяхното развитие (ефимери). В тропиците вегетационният период е практически неограничен, той продължава през цялата година. В някой тропически райони вегетационният период може да е ограничен от липсата на достатъчно влага.Агрометеорологичен вегетационен периодЗа нуждите на земеделието са разработени различни системи за дефиниране и определяне на вегетационният период. У нас е прието популярното почти в цяла Европа, Русия, Канада и части от САЩ разбиране, че вегетационният период е времето от последната слана напролет до първата слана на есен. У нас средно вегетационният период варира в зависимост от района, надморската височина и микроклимата, по-дълъг е по Черноморието и равните места на южна България. В затворените котловини полета и планините е най-кратък. Средно за страната е около 200 дни. Според друга дефиниция вегетационният период включва всички дни от годината в които средната денонощна температура е над + 5 0С. в страните с мек климат като Великобритания за начало на вегетационният период се приемат първите три последователни дни с температура над + 5 0С , а за край първите три последователни дни с температура под + 5 0С през есента.l
 • La vegetació en botànica és el conjunt de plantes que creixen en un lloc determinat.Es diferencia la vegetació de la flora pel fet que aquest segon terme es refereix únicament a la presència i diversitat en espècies vegetals. Es pot donar el cas de llocs amb un ampli cobriment de vegetació però de poca riquesa en espècies i per tant de rica vegetació i flora pobre. Per exemple el bosc boreal euràsiatic i nord-americà són iguals en vegetació però a Amèrica són més rics en espècies. La flora murciano-almeriense i la de les muntanyes valencianes és molt rica en espècies o tàxons però amb un recobriment de la vegetació escàs per raons de la baixa pluviometria.Una comunitat vegetal és un fragment de la vegetació, el conjunt de plantes agrupades entre elles en un indret concret del territori.La composició i desenvolupament de la vegetació està determinada per factors ambientals (el clima i la composició del sòl principalment) i biòtics (microfauna i macrofauna, competència entre plantes etc)
 • Vegetace – je rostlinstvo, fytocenózy rostoucí na daném území, neboli rostlinná pokrývka daného území (tropický deštný les, savana).
 • Расти́тельность (расти́тельный покро́в) — совокупность фитоценозов определённой территории или всей Земли в целом. В отличие от флоры, которая характеризуется только видовым составом, растительность характеризуется и видовым составом, и численностью особей (причём как в отдельных растительных таксонах, так и в целом для рассматриваемой территории), и особенностями сочетания представителей различных растительных таксонов, и экологическими связями между ними.Растительность — предмет изучения двух наук: геоботаники и экологии.
 • Landaredia eskualde bateko landare-bizitza izendatzeko erabiltzen den hitza da. Landareek osatzen duten estalkiari deritzo landaredi. Hitz orokorra da, inolako berezitasunik adierazten ez duena, ez espezieen osaerari, egiturari, hedadura espazialari edo beste edozein berezitasun botaniko edo geografikorik. Flora terminoa baino zabalagoa da, azken honek espezieen osaera besterik ez baitu adierazten.be-x-old:Вэгетацыйны пэрыядno:Vegetasjonru:Вегетационный периодsimple:Vegetationuk:Вегетаційний період
 • A vegetáció egy-egy terület növénytársulásainak összessége. Ennek megfelelően a vegetáció alapegysége nem a faj vagy valamely más növényrendszertani egység, hanem a növénytársulás (asszociáció), illetve (a nagyvonalú, általános leíráshoz) a növényformáció.A vegetáció kutatásával a növénytársulástan (fitocönológia) foglalkozik. Ezt korábban a növényföldrajz részterületének tekintették, de a 20. század vége óta részben önálló tudománynak fogadják el.
 • Vegetazione è un termine generale che riguarda la vita vegetale di una regione, componente della biosfera; fa riferimento alla copertura del suolo da parte di piante, ed è, di gran lunga, il più abbondante elemento della biosfera. La vegetazione è un insieme di piante o comunità vegetali che popolano uncerto territorio . È stata definita come l'insieme di individui vegetali viventi o fossili, coerenti con il sito nel quale sono cresciuti e nella disposizione spaziale assunta spontaneamente.. Le specie coltivate o piantate non costituiscono dunque vegetazione, in quanto non spontanee. La vegetazione si divide in naturale (non influenzata dall'uomo), subnaturale (influenzata dall'uomo, ma conservando la struttura del tipo di formazione vegetale da cui deriva), seminaturale (una specie spontanea dall'aspetto alterato, ad esempio un prato falciato) ed antropogena (specie presenti a causa dell'uomo, ad esempio le infestanti in un campo di cereali).
 • Roślinność – termin w specjalistycznej terminologii geobotanicznej oznacza ogół zbiorowisk roślinnych na określonym obszarze, stanowiący przedmiot badań fitosocjologii. Termin uzupełniony o przymiotnik oznacza grupy zbiorowisk roślinnych, które łączy podobieństwo siedliskowe (np. roślinność wodna lub leśna), zasięgowe (np. roślinność wysokogórska lub azonalna), stopień przekształcenia (roślinność pierwotna lub półnaturalna). Ponieważ termin pochodzi z języka potocznego, gdzie oznaczać może dowolną grupę roślin, stosowany bywa nieprecyzyjnie w odniesieniu nie tylko do zbiorowisk roślinnych, ale też flory i generalnie szaty roślinnej.== Przypisy ==
 • Vegetação é um termo geral para a vida vegetal de uma região; isso se refere às formas de vida que cobrem os solos, as estruturas espaciais ou qualquer outra medida específica ou geográfica que possua características botânicas. É mais amplo que o termo flora, que se refere exclusivamente à composição das espécies. É o conjunto de plantas nativa de certo local que se encontram em qualquer área terrestre, desde que nesta localidade haja condições para o seu desenvolvimento. Tais condições são: luz, calor, umidade e solos favoráveis, nos quais é indispensável a água.Além de possibilitar a existência da vegetação, esses fatores também condicionam suas características. A vegetação suporta funções críticas na biosfera, em todas as possíveis escalas espaciais. Primeiro, a vegetação regula o fluxo de numerosos ciclos biogeoquímicos (ver biogeoquímica), mais criticamente as de água, de carbono e nitrogênio, além de ser um fator importante nos balanços energéticos. Esses ciclos são importantes não somente para os padrões globais de vegetação, mas também para os de clima. Em segundo lugar, a vegetação afeta as características do solo, incluindo seu volume, sua química e textura, por meio da produtividade e da estrutura da vegetação. Vegetação é também extremamente importante para a economia mundial, em especial no uso de combustíveis fósseis como fonte de energia, mas também na produção mundial de alimentos, madeira, combustível e outros materiais. Talvez o mais importante, e muitas vezes esquecido, na vegetação global (incluindo algas comunidades) tem sido a principal fonte de oxigênio na atmosfera, permitindo que o sistema de metabolismo aeróbico evolua e persista. Finalmente, a vegetação é psicologicamente importante para o homem, que evoluiu quando em contato direto com a dependência da vegetação, através de alimento, abrigo e remédios.
 • 植生(しょくせい)とは、地球上の陸地において、ある場所に生育している植物の集団である。地球上の陸地は、砂漠などの極端な乾燥地域や氷河地域を除いて、何らかの植物被覆で覆われている。そこに見られる植物被覆のことを植生という。この植生は、気候や土地条件の違い,あるいは人為的な作用の加わり方の違い、場所によりけりで森林や草原、耕作地、植物のごく少ない荒原などとなる。このようにその場の植物のありようによって、その場その場の景観ははっきりと特色づけられる。そのためこれを把握する場合、植生もしくは植被と呼んでいる。
 • La vegetación es la cobertura de plantas (flora) salvajes o cultivadas que crecen espontáneamente sobre una superficie de suelo o en un medio acuático. Hablamos también de una cubierta vegetal. Su distribución en la Tierra depende de los factores climáticos y de los suelos. La relación entre la vegetación y el clima es muy grande. Tiene tanta importancia que inclusive se llega a dar nomenclatura a los climas según el tipo de vegetación que crece en la zona donde ellos imperan. Por eso se habla de un clima de selva, de un clima de sabana, de un clima de taiga, etc.«Vegetación» es un término general, sin referencia específica a un taxón particular, formas de vida, estructura, extensión u otras características botánica o geográfica específicas. Es más amplio que «flora» que se refiere exclusivamente a la composición de especies. Quizás el sinónimo más cercano es la comunidad de plantas, pero la vegetación, puede y suele hacer referencia a una amplia gama de escalas espaciales que flora, incluyendo la escalas) tan grandes como la global. El término vegetación abarca desde bosques de sequoias primitivos, a manglares costeros, corteza desértica, hierbas salvajes hasta campos de trigo o jardines y céspedes....
 • Vegetatie is de ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen (Victor Westhoff). De termen begroeiing en aanplant of aanplanting zijn dus niet hetzelfde als vegetatie: begroeiing kan spontaan zijn, maar ook aangeplant, aanplant is door menselijk toedoen tot stand gekomen.Vegetatiekunde (ook wel fytocoenologie, plantensociologie) is de wetenschap die zich bezighoudt met vegetatie en met plantengemeenschappen.De term flora slaat op de lijst met soorten (of andere taxa) in een bepaald gebied. De floristiek houdt zich dus bezig met gebieden en hun plantengroei en is een onderdeel van de plantengeografie. Ook wordt de term flora gebruikt voor het naslagwerk, dat gebruikt wordt voor de determinatie van soorten in een gebied.De landschapsecologie houdt zich bezig met het landschap als ecosysteem: de geheel van de ecosystemen van een bepaald gebied en de onderlinge biotische en abiotische invloeden. Als uitersten van menselijk beïnvloed landschap kunnen worden onderscheiden het natuurlandschap (geen menselijke invloed) en het cultuurlandschap (overheersende menselijke invloed).
 • Die Vegetation ist die Gesamtheit der Pflanzenformationen und Pflanzengesellschaften, die in einem Gebiet wachsen. Die Vegetation wird geprägt durch Klima, Boden, Relief, Gestein, Wasserhaushalt und durch die Einflüsse von Feuer, von Tieren und durch Menschen. Die durch das Großklima beeinflussten Vegetationsformationen sind auf der Erde zonal in Vegetationszonen angeordnet (hauptsächlich entsprechend den Klimazonen). Bei kleinräumigen Untersuchungen wird auch oft von einer Pflanzendecke gesprochen, bei der wissenschaftlichen Aufnahme spricht man generell von einer Vegetationsaufnahme.Die verwandten Begriffe Flora und Florenreich beziehen sich dagegen nicht auf die Pflanzenformation, sondern auf die Gesamtheit aller Pflanzensippen eines Gebietes.In der Medizin versteht man unter Vegetation das Wachstum von Bakterien, zum Beispiel auf Herzklappen bei infektiöser Endokarditis. Das Verb vegetieren bedeutet "untätig" zu leben wie eine Pflanze.
 • Vegetasi (dari bahasa Inggris: vegetation) dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tetumbuhan. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tetumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi.Analisis vegetasi biasa dilakukan oleh ilmuwan ekologi untuk mempelajari kemelimpahan jenis serta kerapatan tumbuh tumbuhan pada suatu tempat.Dengan menganalisis persebaran vegetasi maka ilmuwan ekologi akan lebih mudah untuk mempelajari suatu komnunitas tumbuhan. Kelestarian lingkungan ditentukan oleh indikatornya yang berupa ada atau tidaknya komunitas suatu tumbuhan tertentu pada suatu lingkungan tertentu. Hal ini terjadi karena beberapa jenis komunitas tumbuhan sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi pada tempatnya tinggal atau hidup.
 • Vegetation represents the cleaning health of plant life and the amount of ground soil provided by plants and animals . Vegetation has no particular taxa, life forms, structure, spatial extend, or any other specific botanical or good characteristics. It is broader than flora which refer exclusive to species the composition. Perhaps the closest synonym is plant community, but vegetation can, and often does, refer to a wider range of spatial scales than that term does, including scales as large as the global. Primeval redwood forests, coastal mangrove stands, sphagnum bogs, desert soil crusts, roadside weed patches, wheat fields, cultivated gardens and lawns; all are encompassed by the term vegetation.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 234873 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2461 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 27 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109645365 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La végétation est l'ensemble des plantes qui poussent en un lieu donné selon leur nature. Il ne faut pas confondre la végétation avec la flore qui est la liste des plantes poussant en un lieu donné (biotope). La différence tient essentiellement dans l'approche qui est faite, l'étude de la végétation se faisant sur la manière dont les plantes se regroupent entre elles. De la notion de végétation découle celle de paysage végétal.
 • Vegetace – je rostlinstvo, fytocenózy rostoucí na daném území, neboli rostlinná pokrývka daného území (tropický deštný les, savana).
 • A vegetáció egy-egy terület növénytársulásainak összessége. Ennek megfelelően a vegetáció alapegysége nem a faj vagy valamely más növényrendszertani egység, hanem a növénytársulás (asszociáció), illetve (a nagyvonalú, általános leíráshoz) a növényformáció.A vegetáció kutatásával a növénytársulástan (fitocönológia) foglalkozik. Ezt korábban a növényföldrajz részterületének tekintették, de a 20. század vége óta részben önálló tudománynak fogadják el.
 • 植生(しょくせい)とは、地球上の陸地において、ある場所に生育している植物の集団である。地球上の陸地は、砂漠などの極端な乾燥地域や氷河地域を除いて、何らかの植物被覆で覆われている。そこに見られる植物被覆のことを植生という。この植生は、気候や土地条件の違い,あるいは人為的な作用の加わり方の違い、場所によりけりで森林や草原、耕作地、植物のごく少ない荒原などとなる。このようにその場の植物のありようによって、その場その場の景観ははっきりと特色づけられる。そのためこれを把握する場合、植生もしくは植被と呼んでいる。
 • Vegetação é um termo geral para a vida vegetal de uma região; isso se refere às formas de vida que cobrem os solos, as estruturas espaciais ou qualquer outra medida específica ou geográfica que possua características botânicas. É mais amplo que o termo flora, que se refere exclusivamente à composição das espécies. É o conjunto de plantas nativa de certo local que se encontram em qualquer área terrestre, desde que nesta localidade haja condições para o seu desenvolvimento.
 • Die Vegetation ist die Gesamtheit der Pflanzenformationen und Pflanzengesellschaften, die in einem Gebiet wachsen. Die Vegetation wird geprägt durch Klima, Boden, Relief, Gestein, Wasserhaushalt und durch die Einflüsse von Feuer, von Tieren und durch Menschen. Die durch das Großklima beeinflussten Vegetationsformationen sind auf der Erde zonal in Vegetationszonen angeordnet (hauptsächlich entsprechend den Klimazonen).
 • Landaredia eskualde bateko landare-bizitza izendatzeko erabiltzen den hitza da. Landareek osatzen duten estalkiari deritzo landaredi. Hitz orokorra da, inolako berezitasunik adierazten ez duena, ez espezieen osaerari, egiturari, hedadura espazialari edo beste edozein berezitasun botaniko edo geografikorik.
 • Расти́тельность (расти́тельный покро́в) — совокупность фитоценозов определённой территории или всей Земли в целом.
 • Vegetatie is de ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen (Victor Westhoff).
 • La vegetació en botànica és el conjunt de plantes que creixen en un lloc determinat.Es diferencia la vegetació de la flora pel fet que aquest segon terme es refereix únicament a la presència i diversitat en espècies vegetals. Es pot donar el cas de llocs amb un ampli cobriment de vegetació però de poca riquesa en espècies i per tant de rica vegetació i flora pobre. Per exemple el bosc boreal euràsiatic i nord-americà són iguals en vegetació però a Amèrica són més rics en espècies.
 • Roślinność – termin w specjalistycznej terminologii geobotanicznej oznacza ogół zbiorowisk roślinnych na określonym obszarze, stanowiący przedmiot badań fitosocjologii. Termin uzupełniony o przymiotnik oznacza grupy zbiorowisk roślinnych, które łączy podobieństwo siedliskowe (np. roślinność wodna lub leśna), zasięgowe (np. roślinność wysokogórska lub azonalna), stopień przekształcenia (roślinność pierwotna lub półnaturalna).
 • Вегатацията или вегетационен период е състояние при растенията. При него те растат и образуват вегетативни органи, цвят, плод и семена. Не включва времето на покой на растенията. Продължителността на вегетацията зависи от следните фактори - вид и сорт на растението, метеорологични условия и начин на отглеждане.Биологичен вегетационен период при едногодишните видове вегетационният период съвпада със жизненият им цикъл, от изникване до образуване на семена и отмирането им.
 • Vegetasi (dari bahasa Inggris: vegetation) dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tetumbuhan. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tetumbuhan yang menempati suatu ekosistem.
 • La vegetación es la cobertura de plantas (flora) salvajes o cultivadas que crecen espontáneamente sobre una superficie de suelo o en un medio acuático. Hablamos también de una cubierta vegetal. Su distribución en la Tierra depende de los factores climáticos y de los suelos. La relación entre la vegetación y el clima es muy grande. Tiene tanta importancia que inclusive se llega a dar nomenclatura a los climas según el tipo de vegetación que crece en la zona donde ellos imperan.
 • Vegetazione è un termine generale che riguarda la vita vegetale di una regione, componente della biosfera; fa riferimento alla copertura del suolo da parte di piante, ed è, di gran lunga, il più abbondante elemento della biosfera. La vegetazione è un insieme di piante o comunità vegetali che popolano uncerto territorio . È stata definita come l'insieme di individui vegetali viventi o fossili, coerenti con il sito nel quale sono cresciuti e nella disposizione spaziale assunta spontaneamente..
 • Vegetation represents the cleaning health of plant life and the amount of ground soil provided by plants and animals . Vegetation has no particular taxa, life forms, structure, spatial extend, or any other specific botanical or good characteristics. It is broader than flora which refer exclusive to species the composition.
rdfs:label
 • Végétation
 • Landaredi
 • Roślinność
 • Vegetace
 • Vegetació
 • Vegetación
 • Vegetasi
 • Vegetatie
 • Vegetation
 • Vegetation
 • Vegetazione
 • Vegetação
 • Vegetáció
 • Вегетация
 • Растительность
 • 植生
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of