L'unité de masse des atomes unifiée (symbole u ; en anglais : unified atomic mass unit) est une unité de mesure standard, utilisée pour mesurer la masse des atomes et des molécules.Cette unité n'appartient pas au système international (SI), et sa valeur est obtenue expérimentalement. Elle est définie comme 1/12 de la masse d'un atome du nucléide 12C (carbone), non lié, au repos et dans son état fondamental.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'unité de masse des atomes unifiée (symbole u ; en anglais : unified atomic mass unit) est une unité de mesure standard, utilisée pour mesurer la masse des atomes et des molécules.Cette unité n'appartient pas au système international (SI), et sa valeur est obtenue expérimentalement. Elle est définie comme 1/12 de la masse d'un atome du nucléide 12C (carbone), non lié, au repos et dans son état fondamental. En d'autres termes, un atome de 12C a une masse de 12 u et, si on prend N (nombre d'Avogadro) atomes de 12C (1 mole d'atomes), une masse de 12 g est obtenue. En conséquence une u vaut approximativement 1,660538921 × 10-27 kg.
 • Una unitat de massa atòmica (u) o dalton (Da) (en honor del químic John Dalton), correspon a una dotzena part de la massa de l'isòtop 12 del carboni. Això és aproximadament la massa d'un protó o d'un neutró. Un kilodalton (kDa) equival a 1000 daltons i s'usa sobretot per macromolèculesEs pot calcular dividint un gram pel nombre d'Avogadro (NA).1 u = 1/NA gram = 1/(1000 NA) kg ≈ 1.6605402 x 10-27 kgEl dalton (símbol: Da) fou el predecessor immediat de la u. El nom és en honor de John Dalton, en reconeixement dels seus avenços en les hipòtesis de l'estructura atòmica. La u es va definir com la 1/12 part de la massa d'un àtom de 12C i el dalton es va definir com la 1/16 part de la massa d'un àtom d'oxigen. Aquesta definició comportava certs problemes, ja que l'oxigen és una barreja dels isotops 16O, 17O i 18O en una proporció 3150:1:5, que implica globalment un nombre atòmic mitjà de 16,0035. L'adopció de la nova unitat, la u va implicar una major exactitud.
 • La unidad de masa atómica unificada (símbolo u) o dalton (símbolo Da) es una unidad de masa empleada en física y química, especialmente en la medida de masas atómicas y moleculares.Está definida como la doceava parte (1/12) de la masa de un átomo neutro y no enlazado de carbono-12, en su estado fundamental eléctrico y nuclear, y su valor recomendado es el de 1,660 538 921 (73) × 10−27 kg. Así pues, un mol de átomos de carbono-12 tiene una masa exacta de 12 gramos.Cuando decimos, por ejemplo, que el litio (Li) tiene una masa de 6,94 Da queremos decir que un átomo de litio tiene la misma masa que 6,94 veces la masa de 1/12 parte de un átomo de carbono-12. Por otro lado, la masa de 1 mol (NA) de unidades de masa atómica equivalen a 1 g.En el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO 80000-1), se da como único nombre el de dalton y desaconseja el de unidad de masa atómica unificada, ya que esta tiene dos valores. La unidad de masa atómica unificada no admite prefijos multiplicativos, al contrario que el dalton; por lo que no es posible usar ku, pero sí kDa.
 • De atomaire massa-eenheid' (afgekort als u, ame of amu, dit laatste naar het Engelse atomic mass unit), in het Nederlandse Meeteenhedenbesluit de geünificeerde atomaire massaeenheid genoemd, en verder ook dalton (Da), naar de scheikundige John Dalton, is een eenheid om atoommassa's en moleculaire massa's in uit te drukken. Omdat atoommassa's zeer klein zijn in vergelijking met de SI-eenheid kilogram, is hiervoor een speciale eenheid gedefinieerd. Deze eenheid is zo gekozen dat de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden, zo goed mogelijk het aantal nucleonen (protonen en neutronen) aangeeft. Omdat een proton niet precies dezelfde massa heeft als een neutron (een neutron is 0,14% zwaarder), en bovendien een atoomkern over het algemeen lichter is dan de nucleonen waaruit hij bestaat (zie massadefect), kan als atomaire massa-eenheid niet de massa van een nucleon gekozen worden. Er is dan ook een andere definitie nodig. De afwijking is echter zo gering dat de massa van een atoom of atoomkern, uitgedrukt in u, na afronding gelijk is aan het aantal nucleonen.
 • Satuan massa atom ((bahasa Inggris: unified atomic mass unit, universal mass unit, atomic mass unit, u), sering disebut dalton atau Da, adalah sebuah satuan yang digunakan untuk mengukur massa sebuah atom, bukan massa jenis atom, dan bukan pula berat jenisnya. Satuan ini didefinisikan sama dengan 1/12 massa satu atom karbon-12 (carbon-12).1 u = 1/NA gram = 1/(1000 NA) kg (dimana NA adalah bilangan Avogadro)1 u ≈ 1.66053886 × 10−27 kg ≈ 931.49 MeV/c2
 • 원자 질량 단위(原子質量單位, atomic mass unit, 기호: u)는 원자 질량이나 분자 질량 따위의 작은 질량의 단위이다. 결합이 없는 안정한 상태의 탄소-12 원자 핵의 질량의 1/12로 정의된다. 1 u = 1/NA g = 1/ (1000 NA) kg (where NA is 아보가드로 수)1 u ≈ 1.660538782(83) × 10−27 kg ≈ 931.494028(23) MeV/c2기호 amu가 가끔 옛 기록에서 발견되지만, 보통 단위 없이 많이 쓰인다. 이 단위는 SI 단위가 아니지만, 혼용이 허용된다. 이 단위는 수소 원자가 1 u 에 가깝기 때문에 유용하다. 그리고 대체로 n개의 핵자를 가진 원자의 질량은 n u이다. 원자와 분자의 상대적인 질량을 비교하기 편하다는 장점도 있다. 생화학이나 분자생물학에서는 '돌턴'(Da)이라 쓰기도 한다. 주로 단백질과 같은 고분자 물질에 대해 사용하므로 보통은 1000배인 킬로돌턴(kDa)의 형태로 많이 쓰인다.아보가드로 수 (NA)의 원자는 1몰이기 때문에 원자량 단위당 1몰의 질량은 1그램이 된다.
 • Az atomi tömegegység, vagy "dalton", tömeg-mértékegység az atomok és molekulák világára. Megállapodás szerint a 12C atom (a szén legstabilabb izotópja) tömegének egy tizenketted része. Egy kémiai elem vagy egy molekula tömegét atomi tömegegységben szokták megadni.Egy hidrogénatom atomi tömegegysége megközelítőleg 1. Használatát megkönnyíti, hogy az elektronok tömege elhanyagolható a protonok és a neutronok tömegéhez képest, egy n számú protont és neutront tartalmazó atom vagy molekula tömege így csaknem pontosan n lesz. Jele: u . Magyarul az ATE rövidítést is használják. 1 u ≈ 1,6605402 · 10-27 kg ≈ 931,49 MeV(Vagy:1 u = 1/NA gramm = 1/1000 NA, (ahol NA az Avogadro-szám) Egy kémiai elem relatív atomtömege atomjainak átlagos tömege atomi tömegegységben kifejezve. Ez nagyjából a benne lévő nukleonok (proton és neutron) számának felel meg, ahol figyelembe kell venni azt is, hogy több izotópja van a kémiai elemnek valamilyen előfordulási valószínűséggel, ezért ez nem feltétlen egész szám.A biokémia és a molekuláris biológia (különösen a proteinekkel kapcsolatban) a "dalton" megnevezést használja az atomi tömegegységre, "Da" rövidítéssel. Mivel a proteinek nagy molekulák, még tipikusabb a kilodalton nagyságrend használata, amelynek rövidítése "kDa".Az atomi tömegegység nem hivatalos SI mértékegység, de az SI mindkét név használatát elfogadja.Az atomi tömegegységet gyakran mértékegység nélkül is használja a szakirodalom, amikor egyértelmű, milyen mértékegységről van szó. Régebben az amu rövidítést is használták, elvétve ma is. (Az angol atomic mass unit rövidítése. Mai teljes angol neve unified atomic mass unit, azaz pontos magyar fordításban "egységes atomi tömegegység".)A protonok és neutronok tömegének összeadásából számolt tömeg csak közelítés, mivel nem számol az atommagokban jelenlévő kötőenergiával, amely nem határozható meg az atom teljes tömegének bizonyos fix hányadosaként. (Ez a tényező azonban általában kevesebb, mint 0,01 u eltérést okoz.)A kémiai elemek atomtömege mindezek miatt csaknem pontosan egész szám lenne (2, vagy még általánosabban 1%-on belüli különbséggel) és ez csak azért nincs így mégsem, mert egy-egy elem atomtömege a definíció szerint az izotópjainak természetes gyakoriságával súlyozott átlagos érték. (Például a klór relatív atomtömege azért 35,45, mert a természetes izotópgyakoriság 76% Cl-35 (34,96 u) és 24% Cl-37 (36,97 u).Egy fontos oka az atomi tömegegység használatának, hogy kísérleti úton sokkal könnyebb atomok és molekulák tömegét összemérni (relatív tömegeket megállapítani), mint az abszolút tömegekkel számolni. A relatív tömegek mérésére a tömegspektrométert használják.Az Amedeo Avogadro olasz kémikusról elnevezett Avogadro-szám, illetve a mól SI-mértékegység (az Avogadro-számnak megfelelően 6,022·1023 darab részecske) úgy került meghatározásra, hogy egy mól, egy u molekuláris tömegű részecske tömege pont egy gramm legyen. Például a víz molekulatömege 18,01508 u, azaz egy mól víz tömege 18,01508 gramm, másképpen egy gramm víz NA/18,01508 ≈ 3,3428-szer 1022 számú molekulát tartalmaz.
 • L'unità di massa atomica unificata (u) detta anche dalton (Da) è un'unità di misura utilizzata solitamente per esprimere la massa di singoli atomi (massa atomica), molecole (massa molecolare), ioni, radicali e delle particelle elementari.Essa è definita come la dodicesima parte della massa di un atomo di carbonio-12 (12C). Il suo simbolo è amu (dall'inglese atomic mass unit) o uma, l'acronimo in lingua italiana; termini che, seppur ancora utilizzati, sono divenuti oramai obsoleti. Volendo esprimere 1 uma in unità del S.I., essa corrisponde a 1,660 538 921 × 10−27 kg.L'unità di massa atomica non appartiene al Sistema Internazionale di unità di misura (SI), ma è da esso riconosciuta in virtù del largo impiego che ne viene fatto, specialmente in chimica, biochimica e biologia molecolare.Questa unità di misura è particolarmente conveniente perché un atomo di idrogeno ha una massa circa pari a 1 u e più in generale un atomo o una molecola che contengono n protoni e neutroni hanno una massa approssimativamente uguale a n u. La ragione consiste nel fatto che un atomo di carbonio-12, da cui l'unità di massa atomica trae la sua definizione, contiene 6 protoni, 6 neutroni e 6 elettroni, con protoni e neutroni aventi all'incirca la stessa massa e gli elettroni aventi massa trascurabile. Questa approssimazione è comunque grossolana poiché non tiene in conto della massa che si trasforma in energia di legame dei nuclei atomici (in base alla nota equazione di Einstein: E = mc2).Questa unità è particolarmente diffusa anche perché sperimentalmente è più facile e preciso comparare masse di atomi e molecole, piuttosto che misurarne la loro massa assoluta, specialmente quando si utilizza uno spettrometro di massa.
 • 統一原子質量単位(とういつげんししつりょうたんい、記号 u)またはダルトン、ドルトン(dalton、記号 Da)は、微小な質量を表す単位である。かつては原子質量単位(記号 amu)とも言ったが、この名と記号は現在は非公式である。ダルトンと Da はかつて非公式だったが、2006年に国際度量衡局 (BIPM) により承認された。統一原子質量単位とダルトンの定義は全く同じで、静止して基底状態にある自由な炭素12 (12C) 原子の質量の1/12と定義されている。国際単位系 (SI) では共に、SI単位ではないがSIと併用できるSI併用単位のうち、「SI単位で表されるその数値が実験的に決定され、したがって不確かさが伴う単位」に位置付けられている。
 • Единица за атомна маса (или атомна единица за маса) е единица за измерване на атомни и молекулни маси. Единицата за атомна маса е равна на 1/12 от масата на един атом на нуклида въглерод-12 (12С).Означението ѝ според Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, е u. В литературата може да се срещне и названието атомна единица за маса (а.е.м.), а в биохимията и молекулярната биология понякога тази единица се нарича далтон (с означение Da). Друго възможно означение, срещано понякога в англоезичната литература, е amu (от atomic mass unit), но ако е без префикса "unified" (единна, универсална), това е технически остарялата единица, определена въз основа на кислорода, отменена през 1961 г. Според IUPAC стойността на u е:1 u = 1,660 540 2(10)•10-27 kg Оттук следва, че в един килограм има ~ 6·1026 u. Единицата за атомна маса е величина, реципрочна на числото на Авогадро, тоест:1 u = 1/NA g Дефинираната по този начин единица за атомна маса има удобството, че масата на един мол от дадено вещество (моларна маса) е точно толкова грама, колкото е атомната или молекулната маса на това вещество, измерена в u.
 • The unified atomic mass unit (symbol: u) or dalton (symbol: Da) is the standard unit that is used for indicating mass on an atomic or molecular scale (atomic mass). One unified atomic mass unit is approximately the mass of one nucleon (either a single proton or neutron) and is equivalent to 1 g/mol. It is defined as one twelfth of the mass of an unbound neutral atom of carbon-12 in its nuclear and electronic ground state, and has a value of 1.660538921(73)×10−27 kg. The CIPM has categorised it as a non-SI unit accepted for use with the SI, and whose value in SI units must be obtained experimentally.The amu without the "unified" prefix is technically an obsolete unit based on oxygen, which was replaced in 1961. However, some sources still use the amu but now define it in the same way as u (based on carbon-12). In this sense, most uses of atomic mass units or amu today actually refer to unified atomic mass units or u. For standardization a specific atomic nucleus (carbon-12 vs. oxygen-16) had to be chosen because average mass of a nucleon depends on the count of the nucleons in the atomic nucleus due to mass defect. This is also why the mass of a proton (or neutron) by itself is more than (and not equal to) 1 u.Atomic mass unit does not stand for the unit of mass in the atomic units system, which is rather me.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4707 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3088 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110719425 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'unité de masse des atomes unifiée (symbole u ; en anglais : unified atomic mass unit) est une unité de mesure standard, utilisée pour mesurer la masse des atomes et des molécules.Cette unité n'appartient pas au système international (SI), et sa valeur est obtenue expérimentalement. Elle est définie comme 1/12 de la masse d'un atome du nucléide 12C (carbone), non lié, au repos et dans son état fondamental.
 • Satuan massa atom ((bahasa Inggris: unified atomic mass unit, universal mass unit, atomic mass unit, u), sering disebut dalton atau Da, adalah sebuah satuan yang digunakan untuk mengukur massa sebuah atom, bukan massa jenis atom, dan bukan pula berat jenisnya. Satuan ini didefinisikan sama dengan 1/12 massa satu atom karbon-12 (carbon-12).1 u = 1/NA gram = 1/(1000 NA) kg (dimana NA adalah bilangan Avogadro)1 u ≈ 1.66053886 × 10−27 kg ≈ 931.49 MeV/c2
 • 統一原子質量単位(とういつげんししつりょうたんい、記号 u)またはダルトン、ドルトン(dalton、記号 Da)は、微小な質量を表す単位である。かつては原子質量単位(記号 amu)とも言ったが、この名と記号は現在は非公式である。ダルトンと Da はかつて非公式だったが、2006年に国際度量衡局 (BIPM) により承認された。統一原子質量単位とダルトンの定義は全く同じで、静止して基底状態にある自由な炭素12 (12C) 原子の質量の1/12と定義されている。国際単位系 (SI) では共に、SI単位ではないがSIと併用できるSI併用単位のうち、「SI単位で表されるその数値が実験的に決定され、したがって不確かさが伴う単位」に位置付けられている。
 • Una unitat de massa atòmica (u) o dalton (Da) (en honor del químic John Dalton), correspon a una dotzena part de la massa de l'isòtop 12 del carboni. Això és aproximadament la massa d'un protó o d'un neutró. Un kilodalton (kDa) equival a 1000 daltons i s'usa sobretot per macromolèculesEs pot calcular dividint un gram pel nombre d'Avogadro (NA).1 u = 1/NA gram = 1/(1000 NA) kg ≈ 1.6605402 x 10-27 kgEl dalton (símbol: Da) fou el predecessor immediat de la u.
 • 원자 질량 단위(原子質量單位, atomic mass unit, 기호: u)는 원자 질량이나 분자 질량 따위의 작은 질량의 단위이다. 결합이 없는 안정한 상태의 탄소-12 원자 핵의 질량의 1/12로 정의된다. 1 u = 1/NA g = 1/ (1000 NA) kg (where NA is 아보가드로 수)1 u ≈ 1.660538782(83) × 10−27 kg ≈ 931.494028(23) MeV/c2기호 amu가 가끔 옛 기록에서 발견되지만, 보통 단위 없이 많이 쓰인다. 이 단위는 SI 단위가 아니지만, 혼용이 허용된다. 이 단위는 수소 원자가 1 u 에 가깝기 때문에 유용하다. 그리고 대체로 n개의 핵자를 가진 원자의 질량은 n u이다. 원자와 분자의 상대적인 질량을 비교하기 편하다는 장점도 있다. 생화학이나 분자생물학에서는 '돌턴'(Da)이라 쓰기도 한다.
 • Az atomi tömegegység, vagy "dalton", tömeg-mértékegység az atomok és molekulák világára. Megállapodás szerint a 12C atom (a szén legstabilabb izotópja) tömegének egy tizenketted része. Egy kémiai elem vagy egy molekula tömegét atomi tömegegységben szokták megadni.Egy hidrogénatom atomi tömegegysége megközelítőleg 1.
 • La unidad de masa atómica unificada (símbolo u) o dalton (símbolo Da) es una unidad de masa empleada en física y química, especialmente en la medida de masas atómicas y moleculares.Está definida como la doceava parte (1/12) de la masa de un átomo neutro y no enlazado de carbono-12, en su estado fundamental eléctrico y nuclear, y su valor recomendado es el de 1,660 538 921 (73) × 10−27 kg.
 • Единица за атомна маса (или атомна единица за маса) е единица за измерване на атомни и молекулни маси. Единицата за атомна маса е равна на 1/12 от масата на един атом на нуклида въглерод-12 (12С).Означението ѝ според Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, е u. В литературата може да се срещне и названието атомна единица за маса (а.е.м.), а в биохимията и молекулярната биология понякога тази единица се нарича далтон (с означение Da).
 • L'unità di massa atomica unificata (u) detta anche dalton (Da) è un'unità di misura utilizzata solitamente per esprimere la massa di singoli atomi (massa atomica), molecole (massa molecolare), ioni, radicali e delle particelle elementari.Essa è definita come la dodicesima parte della massa di un atomo di carbonio-12 (12C). Il suo simbolo è amu (dall'inglese atomic mass unit) o uma, l'acronimo in lingua italiana; termini che, seppur ancora utilizzati, sono divenuti oramai obsoleti.
 • De atomaire massa-eenheid' (afgekort als u, ame of amu, dit laatste naar het Engelse atomic mass unit), in het Nederlandse Meeteenhedenbesluit de geünificeerde atomaire massaeenheid genoemd, en verder ook dalton (Da), naar de scheikundige John Dalton, is een eenheid om atoommassa's en moleculaire massa's in uit te drukken. Omdat atoommassa's zeer klein zijn in vergelijking met de SI-eenheid kilogram, is hiervoor een speciale eenheid gedefinieerd.
 • The unified atomic mass unit (symbol: u) or dalton (symbol: Da) is the standard unit that is used for indicating mass on an atomic or molecular scale (atomic mass). One unified atomic mass unit is approximately the mass of one nucleon (either a single proton or neutron) and is equivalent to 1 g/mol. It is defined as one twelfth of the mass of an unbound neutral atom of carbon-12 in its nuclear and electronic ground state, and has a value of 1.660538921(73)×10−27 kg.
rdfs:label
 • Unité de masse atomique unifiée
 • Atomaire massa-eenheid
 • Atomare Masseneinheit
 • Atomi tömegegység
 • Atomic mass unit
 • Atomik kütle birimi
 • Atomová hmotnostní konstanta
 • Jednostka masy atomowej
 • Satuan massa atom
 • Unidad de masa atómica
 • Unidade de massa atômica
 • Unitat de massa atòmica
 • Unità di massa atomica
 • Атомная единица массы
 • Единица за атомна маса
 • 統一原子質量単位
 • 원자 질량 단위
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of