L'union linguistique balkanique ou aire linguistique balkanique est un ensemble de langues d'origines différentes, en usage dans les Balkans, partageant de nombreuses similarités phonétiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales qui ne découlent pas d'une origine commune mais d'une longue cohabitation.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'union linguistique balkanique ou aire linguistique balkanique est un ensemble de langues d'origines différentes, en usage dans les Balkans, partageant de nombreuses similarités phonétiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales qui ne découlent pas d'une origine commune mais d'une longue cohabitation.
 • Bałkańska liga językowa (także: liga bałkańska) – termin, za pomocą którego opisuje się grupę języków bałkańskich, bliżej ze sobą niespokrewnionych genetycznie, które wykształciły w procesie konwergencji pewne cechy wspólne.Nie ma wśród językoznawców zgody co do liczby języków wchodzących w skład ligi bałkańskiej. Najogólniej rzecz biorąc, bez większych sprzeciwów zalicza się tutaj: język albański, bułgarski, rumuński, ze względu na to, iż te trzy języki posiadają pełną listę cech wspólnych. Z pewnymi niewielkimi uwagami zaliczany jest tu także język nowogrecki oraz południowo-wschodnie dialekty języka serbskiego, bliskie bułgarszczyźnie.Duże zastrzeżenia, zwłaszcza językoznawców bułgarskich, budzi natomiast kwestia języka macedońskiego i jego stanowiska w lidze bałkańskiej. Rozpatrywany (głównie przez Bułgarów), jako skodyfikowany literacko dialekt języka bułgarskiego, bywa przez część językoznawców – i to już nie tylko bułgarskich – pomijany przy zestawianiu listy języków tworzących ligę bałkańską. Część językoznawców natomiast akcentuje fakt, iż to właśnie w języku macedońskim (literackim oraz w jego dialektach), ma miejsce największa koncentracja cech, uznawanych za typowe dla ligi bałkańskiej.Język turecki, choć używany na dużym obszarze Bałkanów, nie jest powszechnie uważany za język bałkański (podobnie literackie języki serbski, bośniacki czy chorwacki). Ze względu na silny wpływ języka tureckiego na języki bałkańskie, nadaje mu się zwykle status "języka Bałkanów".Niektóre opracowania specjalistyczne zaliczają do ligi bałkańskiej języki: cygański (bałkański), gagauski, arumuński (ujmowany jako odrębny język, a nie jako dialekt rumuńskiego) oraz język szpaniolski (język Żydów bałkańskich).Do ligi języków bałkańskich, dopisywane są zwykle także tzw. języki paleobałkańskie, czyli języki, którymi posługiwali się mieszkańcy Półwyspu Bałkańskiego w przeszłości. Wymienia się tu języki: dacki, dalmacki, frygijski, iliryjski, tracki.Do wspólnych, charakterystycznych cech języków ligi bałkańskiej, zalicza się m.in.: analityczną deklinację, zanik bezokolicznika, rodzajnik postpozycyjny (z wyjątkiem języka nowogreckiego), tworzenie czasu przyszłego za pomocą czasownika posiłkowego "chcieć", liczne zapożyczenia leksykalne z języka greckiego i tureckiego.
 • Балканският езиков съюз обединява група езици от различни клонове на индоевропейските езици (албански, гръцки, романски и славянски), които споделят значително сходство във фонетико-фонологичен, морфосинтактичен, синтактичен, лексикален, словообразувателен и фразеологичен план. В състава на Балканския езиков съюз влизат албански, арумънски, български, гръцки, румънски и периферийно сръбски (т.нар. преходни говори /косовско-моравски говор и призренско-тимошки говор/, които се определят и за български), гагаузки и някои диалекти на турския език.Приликите между балканските езици са забелязани още през 1829 г. от словенския езиковед Ерней Копитар. Понятието Балкански езиков съюз е въведено през 1958 г. от румънския езиковед Александру Росети. Най-обобщено понятието Балкански езиков съюз включва общи черти в граматика, като: движение към аналитизъм; постпозитивен член; отстраняване на инфинитива; наличие на гласния звук "Ъ"; образуване на категорията бъдеще време; антиципация на личното местоимение; особенности при образуването на числителните от 10 до 100; синтактически и фразеологически особености.
 • El área lingüística balcánica (en alemán: Balkansprachbund) es el nombre de un grupo de lenguas (área lingüística) en los Balcanes.Estas lenguas tienen similitudes en cuanto a gramática, fonología, sintaxis y vocabulario. La similitud principal es que su morfología tiene una tendencia a ser más analítica que sintética. Las lenguas que abarcan este grupo son: el macedonio, el albanés, el rumano, el griego, el serbocroata y el búlgaro.
 • The Balkan sprachbund or language area is the ensemble of areal features—similarity in grammar, syntax, vocabulary and phonology—among the languages of the Balkans. Several features are found across these languages though not all need apply to every single language. The languages in question may be wholly unrelated as modern forms in that they belong to various branches of Indo-European (such as Slavic, Greek, Romance, Albanian and Indo-Aryan) or even outside of Indo-European (such as Turkish). Some of the languages use these features for their standard language (i.e. those whose homeland lies almost entirely within the region) whilst other populations to whom the land is not a cultural pivot (as they have wider communities outside of it) may still adopt the features for their local register; this in turn is viewed as non-standard by their respective peoples away from the region.While they share little vocabulary, their grammars have very extensive similarities; for example they have similar case systems and verb conjugation systems and have all become more analytic, although to differing degrees.
 • Balkan dil birliği, Balkanlar’da konuşulan ve özünde çok farklı olan diller arasında dil bilgisi, söz dizimi, sözcük dağarcığı ve ses bilimi açısından mevcut bazı benzerlikleri açıklamak için ortaya atılmış bir dilbilim kuramıdır. Kuramın Türkçeyi ilgilendiren yönleri de bulunmaktadır. Ancak öncelikle, hepsi özgün birer Hint-Avrupa dili olan Yunanca ve Arnavutça, üç Slav dili (Bulgarca, Makedonca, Sırpça) ve dört Latin dili (Rumence, Arumence, Megleno-Rumence ve İstro-Rumence) arasındaki ilişkileri konu etmektedir.Bu dört grupta anılan diller arasındaki ortak sözcük varlığı görece azdır. Ancak dilbilim ve sözdizimi çözümlemelerinde dikkat çekici ortak eğilimler mevcuttur.
 • La Lega linguistica balcanica ( o "Balkansprachbund") è il nome dato all'insieme di somiglianze nella grammatica, nella sintassi, nel vocabolario e nella fonetica delle lingue della Penisola balcanica. Bisogna notare che il numero di termini nel vocabolario comune è relativamente piccolo, mentre le grammatiche hanno un alto grado di somiglianza.
 • Der Balkansprachbund ist ein Sprachbund in Südosteuropa, also eine Gruppe genetisch nicht näher verwandter Sprachen, die dennoch eine Reihe auffälliger struktureller Gemeinsamkeiten aufweisen.Zum „Balkansprachbund“ werden Albanisch (das einen eigenen Zweig in den indogermanischen Sprachen darstellt), Rumänisch (eine romanische Sprache) sowie die slawischen Sprachen Bulgarisch, Mazedonisch und der Torlakische Dialekt des Serbischen gezählt, teilweise auch das Neugriechische.Das Türkische ist dabei einer der Einflussfaktoren, die zur Herausbildung dieses Sprachbundes beigetragen haben. Neben dieser Superstrat-Einwirkung werden zur Erklärung der betreffenden sprachlichen Gemeinsamkeiten die gegenseitige sprachliche Beeinflussung durch verbreitete Zwei- und Mehrsprachigkeit in einem ähnlichen kulturellen Milieu herangezogen.Die zu diesem Sprachbund gerechneten Sprachen gehören mit Ausnahme des Türkischen zur indogermanischen Sprachfamilie, stammen aber aus unterschiedlichen Zweigen. Dennoch teilen sie einige Besonderheiten miteinander, die sich erst relativ spät herausgebildet haben und in früheren Sprachstufen wie dem Altgriechischen, dem Latein und dem Altkirchenslawischen noch nicht vorhanden waren.Am wichtigsten sind folgende Merkmale: nachgestellte (postponierte) Artikel, z. B. rumän. lup „Wolf“ vs. lupul „der Wolf“ und alb. qen „Hund“ vs. qeni „der Hund“ der formale Zusammenfall von Genitiv und Dativ das Fehlen des Infinitivs das Futur wird mit dem jeweiligen Verb für „wollen“ umschrieben.Die Bildungsweise der Zahlwörter 11 bis 19 nach dem Muster „eins auf zehn“, „zwei auf zehn“ ist von den slawischen Sprachen übernommen worden, z. B. alban. njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë und rumän. unsprezece, doisprezece.Darüber hinaus gibt es zahlreiche Gemeinsamkeiten in der Idiomatik, die vor allem auf türkische Ausdrucksweisen zurückgehen.Nicht alle Gemeinsamkeiten des Balkansprachbunds sind in allen zugehörigen Sprachen gleichermaßen ausgeprägt. Albanisch, Rumänisch und Mazedonisch teilen besonders viele Merkmale.
 • バルカン言語連合(バルカンげんごれんごう、英: Balkan linguistic union, 独: Balkansprachbund)とは、系統にかかわらず共通の文法的・音韻的特徴を示すバルカン半島の言語をさす用語で、言語連合の典型的な例とされる。これはこの地域が東ローマ帝国、オスマン帝国という複数の民族の居住地域を支配する帝国の支配下にあったためである。バルカン言語連合に属する言語には以下のものがある。アルバニア語(単独語派)現代ギリシャ語(単独語派)ルーマニア語、アルーマニア語 (ロマンス語に属する)ブルガリア語、マケドニア語、セルビア語・クロアチア語(スラヴ語に属する。なお、セルビア語、クロアチア語はかつてセルボ・クロアチア語という単一言語とされていた)バルカン言語連合に属する言語は、次のような共通した性質をもつ。定冠詞の後置 (アルバニア語、ブルガリア語、マケドニア語のみ)属格と与格の合流「望む」という動詞に由来する未来時制をもつ(cf 英語 will: 「意志」)比較級における補充法(英語のgood/betterのような別語源の語による入れ替わり)の消滅不定詞の消滅。代わりに接続法を用いる
 • Pod pojmem Balkánský jazykový svaz se rozumí skupina jazyků, která vykazuje společné rysy, byť jsou jednotlivé jazyky od sebe geneticky velmi vzdálené. Do tohoto svazu patří především albánština, makedonština, arumunština, dále také bulharština, rumunština, řečtina, turečtina[zdroj?] a některá východní a jižní nářečí srbštiny. Jedná se o rysy, které jednotlivé jazyky přijali buď jeden od druhého, či pod vlivem různých substrátů, či latiny.Typickými společnými znaky jsou postponovaný určitý člen (mak. водата "voda", arumunsky casele "domy"), tvorba budoucího času pomocí slovesa chtít (mak. ќе видам "uvidím", arumunsky voi bere/va si beau "budu pít"), posesivní minulý čas (mak. имам видено "viděl jsem", arumunsky amu datâ "dal jsem"), absence infinitivu (mak. сакам да учам "chci se učit") a zdvojování zájmen u předmětu (v některých regionech s diferenčním značením předmětu, např. mal. ја видам (на) жената, arumunsky u vedzu (pi) muljerlju "vidím (tu) ženu"). U původně flektivních jazyků (bulharština, makedonština) došlo pod vlivem ostatních k úbytku, či zániku pádů. U jiných se sjednotil dativ s genitivem, či jiné pády. Standardní srbský jazyk má v množném čísle jeden tvar pro dativ, lokál a instrumentál. V srbochorvatském jazykovém prostoru lze sledovat nárůst prvků typického pro tyto jazyky postupně od západu na východ. Zatímco ve standardní chorvatštině se s nimi setkat takřka nelze, u srbského jazyka se již některé objevují, většinou jako alternativa k původním tvarům; v nářečích z okolí Niše, Pirota, a Kosova již převažují prvky balkánského jazykového svazu zcela.
 • Балканский языковой союз — группа языков, принадлежащих к разным ветвям индоевропейской семьи языков, но обнаруживающих значительное и систематическое сходство на фонетико-фонологическом, морфосинтаксическом, синтаксическом, лексическом, словообразовательном и фразеологическом уровнях.В состав общности входят такие языки, как греческий, албанский, болгарский, македонский, румынский (включая арумынский, истрорумынский, мегленорумынский языки), а также периферийно сербо-хорватский и турецкий языки.Имея значительные схождения в области лексики и фразеологии (как в форме, так и в семантике), вышеперечисленные языки характеризуются также рядом общих черт в фонетике и грамматике; так, они (или их диалекты) обладают фонемой среднего ряда среднего подъёма, сходными инвентарями и правилами дистрибуции гласных и согласных фонем, сходными системами падежного склонения, постпозитивным определённым артиклем, изоморфными формами будущего времени, перфекта и кондиционала, гипертрофированными системами глагольных претеритов, а также проявляют тенденцию к аналитизму и редундантности.
 • A balkáni nyelvi unió olyan nyelvi jellegzetességek összessége, amelyet a Balkán-félsziget indoeurópai eredetű nyelvei, az albán, a görög, a latin és a szláv nyelvcsaládokba tartozó nyelvek egyszerre mutatnak fel. Annak ellenére, hogy szókészletükben nem sok hasonlóságot mutatnak, bizonyos nyelvtani, szintaktikai és fonológiai aspektusokban mégis egyeznek.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 781422 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 35470 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 280 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109450511 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • torlakien
 • Kristian Sandfeld-Jensen
prop-fr:lang
 • de
prop-fr:trad
 • Torlakian dialect
 • Kristian Sandfeld
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'union linguistique balkanique ou aire linguistique balkanique est un ensemble de langues d'origines différentes, en usage dans les Balkans, partageant de nombreuses similarités phonétiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales qui ne découlent pas d'une origine commune mais d'une longue cohabitation.
 • El área lingüística balcánica (en alemán: Balkansprachbund) es el nombre de un grupo de lenguas (área lingüística) en los Balcanes.Estas lenguas tienen similitudes en cuanto a gramática, fonología, sintaxis y vocabulario. La similitud principal es que su morfología tiene una tendencia a ser más analítica que sintética. Las lenguas que abarcan este grupo son: el macedonio, el albanés, el rumano, el griego, el serbocroata y el búlgaro.
 • La Lega linguistica balcanica ( o "Balkansprachbund") è il nome dato all'insieme di somiglianze nella grammatica, nella sintassi, nel vocabolario e nella fonetica delle lingue della Penisola balcanica. Bisogna notare che il numero di termini nel vocabolario comune è relativamente piccolo, mentre le grammatiche hanno un alto grado di somiglianza.
 • バルカン言語連合(バルカンげんごれんごう、英: Balkan linguistic union, 独: Balkansprachbund)とは、系統にかかわらず共通の文法的・音韻的特徴を示すバルカン半島の言語をさす用語で、言語連合の典型的な例とされる。これはこの地域が東ローマ帝国、オスマン帝国という複数の民族の居住地域を支配する帝国の支配下にあったためである。バルカン言語連合に属する言語には以下のものがある。アルバニア語(単独語派)現代ギリシャ語(単独語派)ルーマニア語、アルーマニア語 (ロマンス語に属する)ブルガリア語、マケドニア語、セルビア語・クロアチア語(スラヴ語に属する。なお、セルビア語、クロアチア語はかつてセルボ・クロアチア語という単一言語とされていた)バルカン言語連合に属する言語は、次のような共通した性質をもつ。定冠詞の後置 (アルバニア語、ブルガリア語、マケドニア語のみ)属格と与格の合流「望む」という動詞に由来する未来時制をもつ(cf 英語 will: 「意志」)比較級における補充法(英語のgood/betterのような別語源の語による入れ替わり)の消滅不定詞の消滅。代わりに接続法を用いる
 • Балканский языковой союз — группа языков, принадлежащих к разным ветвям индоевропейской семьи языков, но обнаруживающих значительное и систематическое сходство на фонетико-фонологическом, морфосинтаксическом, синтаксическом, лексическом, словообразовательном и фразеологическом уровнях.В состав общности входят такие языки, как греческий, албанский, болгарский, македонский, румынский (включая арумынский, истрорумынский, мегленорумынский языки), а также периферийно сербо-хорватский и турецкий языки.Имея значительные схождения в области лексики и фразеологии (как в форме, так и в семантике), вышеперечисленные языки характеризуются также рядом общих черт в фонетике и грамматике; так, они (или их диалекты) обладают фонемой среднего ряда среднего подъёма, сходными инвентарями и правилами дистрибуции гласных и согласных фонем, сходными системами падежного склонения, постпозитивным определённым артиклем, изоморфными формами будущего времени, перфекта и кондиционала, гипертрофированными системами глагольных претеритов, а также проявляют тенденцию к аналитизму и редундантности.
 • A balkáni nyelvi unió olyan nyelvi jellegzetességek összessége, amelyet a Balkán-félsziget indoeurópai eredetű nyelvei, az albán, a görög, a latin és a szláv nyelvcsaládokba tartozó nyelvek egyszerre mutatnak fel. Annak ellenére, hogy szókészletükben nem sok hasonlóságot mutatnak, bizonyos nyelvtani, szintaktikai és fonológiai aspektusokban mégis egyeznek.
 • Балканският езиков съюз обединява група езици от различни клонове на индоевропейските езици (албански, гръцки, романски и славянски), които споделят значително сходство във фонетико-фонологичен, морфосинтактичен, синтактичен, лексикален, словообразувателен и фразеологичен план. В състава на Балканския езиков съюз влизат албански, арумънски, български, гръцки, румънски и периферийно сръбски (т.нар.
 • The Balkan sprachbund or language area is the ensemble of areal features—similarity in grammar, syntax, vocabulary and phonology—among the languages of the Balkans. Several features are found across these languages though not all need apply to every single language. The languages in question may be wholly unrelated as modern forms in that they belong to various branches of Indo-European (such as Slavic, Greek, Romance, Albanian and Indo-Aryan) or even outside of Indo-European (such as Turkish).
 • Pod pojmem Balkánský jazykový svaz se rozumí skupina jazyků, která vykazuje společné rysy, byť jsou jednotlivé jazyky od sebe geneticky velmi vzdálené. Do tohoto svazu patří především albánština, makedonština, arumunština, dále také bulharština, rumunština, řečtina, turečtina[zdroj?] a některá východní a jižní nářečí srbštiny.
 • Der Balkansprachbund ist ein Sprachbund in Südosteuropa, also eine Gruppe genetisch nicht näher verwandter Sprachen, die dennoch eine Reihe auffälliger struktureller Gemeinsamkeiten aufweisen.Zum „Balkansprachbund“ werden Albanisch (das einen eigenen Zweig in den indogermanischen Sprachen darstellt), Rumänisch (eine romanische Sprache) sowie die slawischen Sprachen Bulgarisch, Mazedonisch und der Torlakische Dialekt des Serbischen gezählt, teilweise auch das Neugriechische.Das Türkische ist dabei einer der Einflussfaktoren, die zur Herausbildung dieses Sprachbundes beigetragen haben.
 • Bałkańska liga językowa (także: liga bałkańska) – termin, za pomocą którego opisuje się grupę języków bałkańskich, bliżej ze sobą niespokrewnionych genetycznie, które wykształciły w procesie konwergencji pewne cechy wspólne.Nie ma wśród językoznawców zgody co do liczby języków wchodzących w skład ligi bałkańskiej. Najogólniej rzecz biorąc, bez większych sprzeciwów zalicza się tutaj: język albański, bułgarski, rumuński, ze względu na to, iż te trzy języki posiadają pełną listę cech wspólnych.
 • Balkan dil birliği, Balkanlar’da konuşulan ve özünde çok farklı olan diller arasında dil bilgisi, söz dizimi, sözcük dağarcığı ve ses bilimi açısından mevcut bazı benzerlikleri açıklamak için ortaya atılmış bir dilbilim kuramıdır. Kuramın Türkçeyi ilgilendiren yönleri de bulunmaktadır.
rdfs:label
 • Union linguistique balkanique
 • Balkan dil birliği
 • Balkan sprachbund
 • Balkansprachbund
 • Balkáni nyelvi unió
 • Balkánský jazykový svaz
 • Bałkańska liga językowa
 • Lega linguistica balcanica
 • Área lingüística balcánica
 • Балкански езиков съюз
 • Балканский языковой союз
 • バルカン言語連合
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of