Le trotskisme, en russe Троцкизм (parfois orthographié trotskysme) est une philosophie politique de type marxiste se revendiquant de Léon Trotsky de ses écrits et de ses idées en matière d'organisation et de stratégie politiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le trotskisme, en russe Троцкизм (parfois orthographié trotskysme) est une philosophie politique de type marxiste se revendiquant de Léon Trotsky de ses écrits et de ses idées en matière d'organisation et de stratégie politiques. Le terme de « trotskisme » était initialement utilisé par ses adversaires staliniens pour laisser entendre que les idées défendues par Léon Trotski, dans les années 1920, seraient opposées à celles de Lénine.Le trotskisme se distingue en premier lieu par la critique du nationalisme soviétique car selon Trotsky, le socialisme dans un seul pays préconisé par Lénine et repris par Staline était en rupture avec l'internationalisme prolétaire. Les trotskistes se réclament du communisme révolutionnaire et veulent mettre fin au capitalisme. Le trotskisme tient la domination bourgeoise et capitaliste du monde pour responsable des guerres, de l'exploitation et de la misère .Le trotskisme met l'accent sur le rôle central de la classe ouvrière au sein de la société.
 • O trotskismo é uma doutrina marxista baseada nos escritos do político e revolucionário ucraniano Leon Trótski. É formulada como teoria política e ideológica e apresentada como vertente do comunismo por oposição ao stalinismo. Em 1946 Hermínio Sacchetta, dirigente trotskista brasileiro nos anos 40 e 50, define assim o trotskismo:.
 • Троцкизъм е течение в международното комунистическо движение, основано от руския революционер Лев Троцки. Самият Троцки се определя като праволинеен марксист и болшевик-ленинист, който се бори за създаването на авангардна партия. Неговата политика се различава драстично от тази на Сталин и Мао, преди всичко в пропагандирането на нуждата от "перманентна революция". Много групи по света продължават да се самоопределят като троцкисти, въпреки че имат различни интерпретации на идеите на Троцки.Терминът "Троцкизъм" често се използва критично от сталинисти или социалдемократи, за да характеризират различни политически събития, традиционни за опозицията на сталинизма и капитализма.
 • Trotskisme is de stroming binnen het marxisme/communisme die zich baseert op onder andere de ideeën en methode van de Russische revolutionair Leon Trotski (1879-1940). Samen met Lenin gaf Trotski leiding aan de Oktoberrevolutie en de daarop volgende Rode Terreur. In de jaren twintig en dertig ontstond er binnen de Russische communistische partij een conflict tussen Trotski en diens medestanders (in wat later de Linkse Oppositie zou gaan heten) en het opkomende stalinisme, totdat die laatste fractie de strijd won, waarbij honderdduizenden werden gedood. Trotski werd onder Stalins regime verbannen, en later in ballingschap in Mexico vermoord.Wat betreft Trotski's bijdragen aan de arbeidersbeweging en de socialistische theorie zijn vooral vermeldenswaardig het idee van de 'permanente revolutie', de gedachte dat het socialisme met dwang opgelegd kan worden en zijn nadruk op internationalisme (tegenover Stalins theorie van 'socialisme in één land'), zijn analyse van het opkomende fascisme bij zijn leven, en het 'overgangsprogramma', dat een brug probeerde te slaan tussen de strijd in het heden en het socialistische einddoel.Hoewel Trotski een vooraanstaande rol speelde bij het vestigen van een communistische eenpartijstaat in Rusland, en grotendeels verantwoordelijk was voor de terreur tegen andersdenkenden, zeggen huidige trotskisten een democratische vorm van communisme te vertegenwoordigen die opkomt voor democratische geplande economie en radendemocratie.In Nederland zijn het tegenwoordig onder andere de socialistische organisatie Offensief, de Internationale Socialisten (IS), Socialistisch Alternatieve Politiek (SAP) en Vonk die een trotskistische achtergrond hebben. De eerste trotskistische partij in Nederland was de vooroorlogse Revolutionair-Socialistische Partij van Henk Sneevliet.In België zijn de voornaamste trotskistische organisaties LSP (Linkse Socialistische Partij) / PSL (Parti Socialiste de Lutte), (SAP) / POS (Parti Ouvrier Socialiste) en Vonk.
 • Trotskismoa Leon Trotskiren doktrina iraultzailea da. Stalinen iritziaren (sozialismoa herrialde bakarrean) aurka, Trotskik mundu-mailako iraultza aldarrikatzen zuen, eta bere programa aurrera ateratzearren, 1938an IV. Internazionala sortu zuen. Ondoko urteetan, erakunde horretara bilduriko alderdiak ahulak izan ziren eta haien artean banaturik zeuden; haien kide urriek nazi-faxistek eta Stalinek aginduriko zapalkuntza jasan zuten. Bigarren Mundu Gerraren ondoren (1952-1953) IV. Internazionala bi gune nagusitan zatitu zen: Nazioarteko Batzordea eta Idazkaritza Batua, burokrazia sobietarra eta sozialismo errealeko herrialdeen arazoak salatzea bien ezaugarria zela betiere. 1960 ondoko urteetan beste hiru korronte bereizi ziren: Hego Ameriketakoa, Posadas argentinarrak gidatua; Ingalaterrakoa eta Frantziakoa, koloniak iraultzagune nagusitzat hartzen zituena. 68ko Maiatzaren ondoren, talde troskistak indartu ziren Europan eta, batez ere, Frantzian (Organisation Communiste Internationale, Lutte Ouvrière, Ligue Communiste). Euskal Herrian ETA VI eta LKI izan ziren joera horren jarraitzaileak.
 • トロツキズムまたはトロツキー主義(英: Trotskyism)は、レフ・トロツキーによって主張されたマルクス主義および共産主義革命理論のこと。トロツキズムを主張する者をトロツキストという。当初の呼称はボリシェヴィキ・レーニン主義で、「トロツキスト」はヨシフ・スターリンらによる批判用語を自称に採用したものである。トロツキストの国際組織には第四インターナショナルなどがある。
 • Troçkizm, Marksizm'i daha özgürlükçü açıdan ele alan, Lev Troçki tarafından geliştirilen siyasi ideoloji. Stalin'den ayrılan birincil özelliği, özgürlüğe daha fazla önem verilmesi ve dolaylı olarak "tek ülke sosyalizm" fikrinin insan özgürlüğünü kısıtlayacağı yönündeydi. İkincil özelliği ise, dünya çapında bir devrimin başarılı olabileceğini savunmasıydı. Troçkizm'in en önemli unsurları; özgürlüğü ortadan kaldıracak bir sistem olarak görülen "tek ülkede sosyalizmi" fikrinin reddi, dünya devrimi fikri, enternasyonalin gerekliliği, sürekli devrim ve Doğu Bloku ülkelerinin gerçek sosyalizm olmadığı fikirleridir.
 • 트로츠키주의(러시아어: Троцкизм, 영어: Trotskyism)는 레프 트로츠키의 마르크스주의 혁명 이론이다. 트로츠키가 제창한 영원한 혁명론의 입장에서 이오시프 스탈린의 일국 사회주의론에 반대하며, 세계 혁명 없이는 사회주의의 달성은 불가능하다고 주장했다. 아울러 전투적인 노동자 봉기와 노동자 독재 집권을 주장하던 마르크스·레닌주의의 한 분파이다.
 • Trockizm – nazwa koncepcji ideologiczno-politycznej głoszonej przez Lwa Trockiego, powstała w ZSRR w toku sporu o taktykę partii bolszewickiej i światowego ruchu komunistycznego po śmierci Włodzimierza Lenina.
 • El trotskisme és la versió del marxisme desenvolupada per Lev Trotski, qui, considerant-se un marxista ortodox i un bolxevic defensava la creació d'una avantguarda del partit. Les idees polítiques de Trotski difereixen de les de Stalin, sobretot en el punt de la necessitat d'una revolució proletària internacional, rebutjant així la teoria del socialisme en un sol país, així com en la defensa d'una vertadera dictadura del proletariat basada en principis democràtics. De fet, els trotskisme es presenta com un retorn al marxisme genuí tal com es practicava en la Revolució Russa i en els primers temps de la Komintern, oposant-se, doncs, a l'adulteració del marxisme perpetrada, segons els trotskistes, per Stalin i els seus seguidors.Nombrosos grups, persones i col·lectius s'han definit com a trotskistes tot i mantenir interpretacions diferents dels escrits de Trotski.
 • Троцки́зм — теория, представляющая собой развитие марксизма на основе взглядов, изложенных Львом Троцким и другими лидерами Левой оппозиции в 1920—1930-е годы, а также лидерами Международной левой оппозиции и Четвёртого интернационала. В качестве самоназвания также используется: большевики-ленинцы, ортодоксальные марксисты, революционные марксисты.В настоящее время существует несколько троцкистских концепций, отличающихся, в частности, подходами к оценке роли и деятельности бюрократии в СССР. Крупнейшими теоретиками после смерти Троцкого являлись Эрнест Мандель, Тед Грант и Тони Клифф.
 • A trockizmus a kommunista eszmeáramlatok egyike, amely Lev Davidovics Trockij szovjet politikus és forradalmár nevéhez kötődik. A trockizmus a Marx és Lenin-féle kommunista elmélet továbbfejlesztett változata. Maga Trockij sosem használta a trockizmus szót, mivel elméletét az eredeti lenini elmélettel egyezőnek tartotta, szemben az általa ferdülésnek tartott sztálinizmussal. Trockij főbb újításai: A kapitalizmus világméretű megdöntése nélkül nem lehetséges létrehozni a kommunista társadalmat. Ezért nem lehet az Oroszországban győztes kommunista forradalom célja a kommunizmus építése Oroszországban, ugyanis ebben az esetben a kommunista rendszer egyetlen országban sem képes ellenállni a világkapitalizmusnak. Tehát az Oroszországban győztes kommunisták feladata a világforradalom elősegítése. A szegényparasztság forradalmi osztályként való elutasítása. Trockij szerint egyetlen forradalmi osztály a proletariátus. Ebben Trockij az eredeti marxi elképzelést osztja. (Napjainkban követőire ez már nem annyira jellemző.) Állandó forradalomra van szükség, a proletárdiktatúra bevezetése után is, mivel ellenkező esetben a proletárdiktatúra apparátusa (állami bürokrácia) a kapitalizmus visszaállítása nélkül is burzsoáziává válik, így ezáltal egy eltorzult munkásállam jön létre ahol nem tömegek gyakorolják a hatalmat a munkástanácsok révén, hanem a bürokraták a diktatórikussá vált államhatalom segítségével. Trockij Marx és Lenin szerint haladt, szó szerint vette. A permanens forradalmat Lenin is vallotta, a bürokrácia térnyerését maga is látta utolsó éveiben, természetesen írt is erről. Trockij 1938-ban saját kommunista világmozgalmat hozott létre Negyedik Internacionálé néven. Az egyik trockista internacionálé az ICFI jelenleg 50 országban rendelkezik helyi tagozatokkal, melyek közül a legnagyobbak Portugáliában, Srí Lankán, a Fülöp-szigeteken és Pakisztánban vannak. Portugáliában az erősen trockista befolyás alatt álló Bal Blokk több mint kilenc százalékot szerzett a parlamenti választásokon.A trockizmus több helyen részt vett a kormányzat munkájában: Franciaországban a Lutte Ouvrier bejutott a parlamentbe, Angliában pedig részesei lettek az önkormányzatoknak.Magyarországon tisztán trockista csoport nem alakult ki, az átmeneti jellegű trockizmus azonban kimutatható az 1929-ben alakult, Hartstein Iván és Fürth Barnabás vezette Marxista Ellenzéki Frontnál, a Kassák Lajos-féle Munka-kör esetében, vagy Weisshaus Aladár Népmozgalmában és Stolte István Miklósnál.József Attilát a pártból való kizárásakor szintén trockizmussal vádolták meg. A trockisták általában mintaértékűnek és autentikusnak tekintették a magyarországi 1956-os eseményeket, melyet a munkástanácsok forradalmának láttak.Vietnamban az 1945-ben igen jelentős befolyásra tettek szert, különösen Tonkin megyében ahol egy tanácsköztársaságot hoztak létre. Ezt később Ho Si Minh csapatai verték le, felszámolva ezután a vietnami trockista mozgalmat.Igen nagy befolyású volt Bolíviában az 1950-es években, főképp a szakszervezeti alapoknak köszönhetően.Napjainkban jelentős a brazil trockista szervezet tevékenysége (a Dolgozók pártjában), Algériában (itt is Dolgozók pártja). A legtöbb trockista irányzat a munkásosztály autentikusnak szerveződésének tekinti az egykori lengyelországi Szolidaritás mozgalmat, mert véleményük szerint azért hozták létre, hogy a munkásállamot megszabadítsák a bürokratikus elnyomástól, és a dolgozó tömegek alulról szerveződő tanácsdemokráciájával váltsák fel.
 • Trotzkismus bezeichnet eine von Leo Trotzki ausgehende Richtung des Marxismus sowie einen politischen Kampfbegriff bei der Verfolgung politischer Gegner von Josef Stalin und seiner Nachfolger im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts.
 • El trotskismo es una tendencia dentro del marxismo y, por ende, del movimiento comunista internacional, desarrollada en gran parte por Lev Davídovich Bronstein, más conocido por el pseudónimo "León Trotsky", que, en términos generales, representa una contraposición a la visión que aplicó Stalin del marxismo-leninismo y a las teorías del mismo sobre el "socialismo en un solo país".Buscaba, en ese desarrollo, encauzar el proceso revolucionario de la URSS. Uno de sus pilares fundamentales es la teoría de "la Revolución Permanente" descrita en su libro del mismo nombre. Otro de los documentos fundamentales es el Programa de Transición, escrito también por Trotsky como base programática de la naciente IV Internacional, fundada en 1938. Uno de sus análisis para entender la evolución capitalista en los países coloniales y semicoloniales fue la teoría del desarrollo desigual y combinado.Trotsky defendió medidas que buscaban acabar con el burocratismo dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), como la rotación de cargos y una mayor concreción de las tesis leninistas del centralismo democrático, aplicadas a la estructura y organización internas del partido. Hizo aportes teóricos sobre el feminismo y el arte, y defendió la profundización económica en el socialismo a través de planes quinquenales, los cuales posteriormente serían aplicados por Stalin mientras gobernaba la Unión Soviética.Trotsky organizó la "Oposición de Izquierda Internacional", que hasta el ascenso de Adolf Hitler al poder de Alemania en 1933, se consideró una facción de la Internacional Comunista, pese a la persecución que sus militantes sufrían por parte del estalinismo.A partir de la victoria del nazismo en Alemania, y de la caracterización de la Tercera Internacional como "contrarrevolucionaria", Trotsky llamó a construir la Cuarta Internacional y partidos revolucionarios independientes en cada país.En la década de 1930 postuló el entrismo en las organizaciones de masas de orientación socialdemócrata, como forma de facilitar la inserción de los partidos adheridos a la IV Internacional en el movimiento obrero, atrayendo al sector más avanzado a su programa. Este trabajo debía hacerse siempre de manera abierta y por un espacio breve de tiempo, ya que luego los trotskistas debían fundar sus propios partidos y organizaciones. Con ese método se pudo construir el Partido Socialista Obrero, sección más grande de la nueva organización alternativa a la Komintern.Actualmente existen alrededor del mundo un número elevado de organizaciones trotskistas que provienen de las agrupadas en la IV Internacional. En países como México, Reino Unido, España, Portugal, Francia, Argelia, Brasil, Argentina, Bolivia y últimamente en Venezuela, las organizaciones trotskistas han adquirido mayor influencia que en otros, pero sin lograr un peso decisivo.
 • Trotskyism is the theory of Marxism as advocated by Leon Trotsky. Trotsky identified as an orthodox Marxist and Bolshevik-Leninist, and supported founding a vanguard party of the working-class. His politics differed sharply from those of Stalinism, as he opposed the idea of Socialism in One Country. Trotsky still supported proletarian internationalism, and a dictatorship of the proletariat based on working-class self-emancipation and mass democracy. He did not believe in the unaccountable bureaucracy developed under Stalin after Lenin's death.Vladimir Lenin and Trotsky were close both ideologically and personally during the Russian Revolution and its aftermath, and some call Trotsky its "co-leader". However, Lenin criticized Trotsky's ideas and intra-Party political habits. Trotsky was the paramount leader of the Soviet Red Army in the direct aftermath of the Revolutionary period.Trotsky originally opposed some aspects of Leninism. Later, he concluded that unity between the Mensheviks and Bolsheviks was impossible, and joined the Bolsheviks. Trotsky played a leading role with Lenin in the revolution. Assessing Trotsky, Lenin wrote, "Trotsky long ago said that unification is impossible. Trotsky understood this and from that time on there has been no better Bolshevik."Trotsky's Fourth International was established in France in 1938 when Trotskyists argued that the Comintern or Third International had become irretrievably "lost to Stalinism" and thus incapable of leading the international working class to political power. In contemporary English language, an advocate of Trotsky's ideas is often called a "Trotskyist"; a Trotskyist can be called a "Trotskyite" or "Trot", especially by a critic of Trotskyism.
 • Trockismus je odnož marxismu v podání Lva Davidoviče Trockého.Trockij byl v roce 1905 zvoleným předsedou petrohradského sovětu, v době ruské revoluce velitelem Rudé armády. Po kritice vývoje v Rusku a roztržce se Stalinem koncem dvacátých let emigroval.Toto názorové hnutí vzniklo jako protiváha stalinismu. Liší se mimo jiné v pojetí socialistické revoluce, která má být v trockismu permanentní.Trockij se zabýval kritikou politiky a ideologie Stalina. Domníval se, že v SSSR vznikla byrokratická kasta, která vládne místo pracující třídy. V souladu s myšlenkami marxismu se Trockij domníval, že tyto byrokratické elity zákonitě vytváří podmínky směřující proti zájmům lidí. Také vystupoval proti Stalinově teorii socialismu v jedné zemi.Jedno z dalších rozpracování myšlenek Trockého přinesl Tony Cliff. Domníval se, že ve východním bloku neexistuje žádná forma socialismu, ale státní kapitalismus. Tony Cliff také tvrdí, že skutečnou revoluční silou ve východním bloku tedy nebyly komunistické strany, ale hnutí zdola, například polský odborový svaz Solidarita.
 • Il trotskismo, in russo: Троцкизм, (grafie alternative: trozkismo, trotzkismo, trockijsmo, trockismo ecc.; pronuncia /troʦˈkizmo/) è l'ideologia politica che fa riferimento al pensiero di Lev Trotsky, uno dei candidati alla successione di Lenin nel 1924. Il concetto principale della teoria trotskista è l'idea dell'espansione della rivoluzione socialista in tutto il mondo, sull'esempio di quella sovietica del 1917. La teoria della rivoluzione permanente propugnata da Trotsky era contrapposta però a quella di Lenin. Infatti fu proprio Lenin il primo marxista a riconoscere la possibilità di edificare il socialismo in un solo paese; nel suo articolo Sulla parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa, nel 1915, Lenin scrive: « L'ineguaglianza dello sviluppo economico e politico è una legge assoluta del capitalismo. Ne risulta che è possibile il trionfo del socialismo all'inizio in alcuni paesi o anche in un solo paese capitalistico, preso separatamente. » Trotsky sosteneva che l'obiettivo del "socialismo in un solo paese" fosse una rottura con l'internazionalismo proletario. Altro motivo di contrapposizione al leninismo era che Trotsky negava il ruolo dei contadini nel processo rivoluzionario. Lenin, invece, considerava i contadini come la principale riserva del proletariato . Inoltre, secondo il leninismo, il partito è animato dal centralismo democratico, alla obbedienza alle decisioni della maggioranza, nel suo carattere monolitico e nella sua ostilità verso gli elementi opportunisti. Posizioni in disaccordo con il frazionismo intrapreso da Trotsky all'interno del PCUS. Infatti partendo dall’idea che fosse impossibile costruire il socialismo in un solo paese, secondo Trotsky il partito si evolveva verso la degenerazione e il partito kulak. Veniva nuovamente aperta la discussione sulla “degenerazione” del Partito Bolscevico. Nel frattempo Trotsky creò frazioni e condusse un lavoro clandestino all'interno del partito. Il dibattito fu condotto apertamente e francamente per cinque anni. Quando la discussione fu chiusa, nel 1927, con una votazione in seno al Partito, coloro che sostenevano la tesi dell’impossibilita della costruzione del socialismo in Unione Sovietica e difendevano le attività frazioniste di Trotsky ottennero tra l’1 e l’1,5 % dei voti. Trotsky fu espulso dal Partito, in seguito esiliato in Siberia ed infine bandito dall’Unione Sovietica. Il trotskismo continuò ad esistere dopo la Seconda guerra mondiale, e con esso la Quarta Internazionale, fondata da Trotsky nel 1938. Il trotskismo ebbe vita difficile, come era prevedibile, subendo diverse scissioni, riunificazioni e ricomposizioni. La Quarta Internazionale esiste ancora ed è una delle componenti del movimento trotskista internazionale.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 45059 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 44122 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 339 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111015953 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1985 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:fr
 • Groupe marxiste
 • Ligue communiste britannique
 • Parti des travailleurs des États-Unis
 • Tournant français
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Georges Labica
 • Gérard Bensussan
 • Stéphane Courtois
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:nom
 • Bensussan
 • Courtois
 • Labica
prop-fr:prénom
 • Gérard
 • Georges
 • Stéphane
prop-fr:responsabilité
 • directeur
prop-fr:titre
prop-fr:trad
 • Communist League
 • French Turn
 • Marxist Group
 • Workers Party of the United States
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Larousse
prop-fr:édition
 • Presses universitaires de France
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le trotskisme, en russe Троцкизм (parfois orthographié trotskysme) est une philosophie politique de type marxiste se revendiquant de Léon Trotsky de ses écrits et de ses idées en matière d'organisation et de stratégie politiques.
 • O trotskismo é uma doutrina marxista baseada nos escritos do político e revolucionário ucraniano Leon Trótski. É formulada como teoria política e ideológica e apresentada como vertente do comunismo por oposição ao stalinismo. Em 1946 Hermínio Sacchetta, dirigente trotskista brasileiro nos anos 40 e 50, define assim o trotskismo:.
 • トロツキズムまたはトロツキー主義(英: Trotskyism)は、レフ・トロツキーによって主張されたマルクス主義および共産主義革命理論のこと。トロツキズムを主張する者をトロツキストという。当初の呼称はボリシェヴィキ・レーニン主義で、「トロツキスト」はヨシフ・スターリンらによる批判用語を自称に採用したものである。トロツキストの国際組織には第四インターナショナルなどがある。
 • 트로츠키주의(러시아어: Троцкизм, 영어: Trotskyism)는 레프 트로츠키의 마르크스주의 혁명 이론이다. 트로츠키가 제창한 영원한 혁명론의 입장에서 이오시프 스탈린의 일국 사회주의론에 반대하며, 세계 혁명 없이는 사회주의의 달성은 불가능하다고 주장했다. 아울러 전투적인 노동자 봉기와 노동자 독재 집권을 주장하던 마르크스·레닌주의의 한 분파이다.
 • Trockizm – nazwa koncepcji ideologiczno-politycznej głoszonej przez Lwa Trockiego, powstała w ZSRR w toku sporu o taktykę partii bolszewickiej i światowego ruchu komunistycznego po śmierci Włodzimierza Lenina.
 • Trotzkismus bezeichnet eine von Leo Trotzki ausgehende Richtung des Marxismus sowie einen politischen Kampfbegriff bei der Verfolgung politischer Gegner von Josef Stalin und seiner Nachfolger im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts.
 • Троцкизъм е течение в международното комунистическо движение, основано от руския революционер Лев Троцки. Самият Троцки се определя като праволинеен марксист и болшевик-ленинист, който се бори за създаването на авангардна партия. Неговата политика се различава драстично от тази на Сталин и Мао, преди всичко в пропагандирането на нуждата от "перманентна революция".
 • A trockizmus a kommunista eszmeáramlatok egyike, amely Lev Davidovics Trockij szovjet politikus és forradalmár nevéhez kötődik. A trockizmus a Marx és Lenin-féle kommunista elmélet továbbfejlesztett változata. Maga Trockij sosem használta a trockizmus szót, mivel elméletét az eredeti lenini elmélettel egyezőnek tartotta, szemben az általa ferdülésnek tartott sztálinizmussal. Trockij főbb újításai: A kapitalizmus világméretű megdöntése nélkül nem lehetséges létrehozni a kommunista társadalmat.
 • Trotskisme is de stroming binnen het marxisme/communisme die zich baseert op onder andere de ideeën en methode van de Russische revolutionair Leon Trotski (1879-1940). Samen met Lenin gaf Trotski leiding aan de Oktoberrevolutie en de daarop volgende Rode Terreur.
 • Il trotskismo, in russo: Троцкизм, (grafie alternative: trozkismo, trotzkismo, trockijsmo, trockismo ecc.; pronuncia /troʦˈkizmo/) è l'ideologia politica che fa riferimento al pensiero di Lev Trotsky, uno dei candidati alla successione di Lenin nel 1924. Il concetto principale della teoria trotskista è l'idea dell'espansione della rivoluzione socialista in tutto il mondo, sull'esempio di quella sovietica del 1917.
 • Троцки́зм — теория, представляющая собой развитие марксизма на основе взглядов, изложенных Львом Троцким и другими лидерами Левой оппозиции в 1920—1930-е годы, а также лидерами Международной левой оппозиции и Четвёртого интернационала. В качестве самоназвания также используется: большевики-ленинцы, ортодоксальные марксисты, революционные марксисты.В настоящее время существует несколько троцкистских концепций, отличающихся, в частности, подходами к оценке роли и деятельности бюрократии в СССР.
 • Troçkizm, Marksizm'i daha özgürlükçü açıdan ele alan, Lev Troçki tarafından geliştirilen siyasi ideoloji. Stalin'den ayrılan birincil özelliği, özgürlüğe daha fazla önem verilmesi ve dolaylı olarak "tek ülke sosyalizm" fikrinin insan özgürlüğünü kısıtlayacağı yönündeydi. İkincil özelliği ise, dünya çapında bir devrimin başarılı olabileceğini savunmasıydı.
 • Trotskyism is the theory of Marxism as advocated by Leon Trotsky. Trotsky identified as an orthodox Marxist and Bolshevik-Leninist, and supported founding a vanguard party of the working-class. His politics differed sharply from those of Stalinism, as he opposed the idea of Socialism in One Country. Trotsky still supported proletarian internationalism, and a dictatorship of the proletariat based on working-class self-emancipation and mass democracy.
 • El trotskisme és la versió del marxisme desenvolupada per Lev Trotski, qui, considerant-se un marxista ortodox i un bolxevic defensava la creació d'una avantguarda del partit. Les idees polítiques de Trotski difereixen de les de Stalin, sobretot en el punt de la necessitat d'una revolució proletària internacional, rebutjant així la teoria del socialisme en un sol país, així com en la defensa d'una vertadera dictadura del proletariat basada en principis democràtics.
 • Trockismus je odnož marxismu v podání Lva Davidoviče Trockého.Trockij byl v roce 1905 zvoleným předsedou petrohradského sovětu, v době ruské revoluce velitelem Rudé armády. Po kritice vývoje v Rusku a roztržce se Stalinem koncem dvacátých let emigroval.Toto názorové hnutí vzniklo jako protiváha stalinismu. Liší se mimo jiné v pojetí socialistické revoluce, která má být v trockismu permanentní.Trockij se zabýval kritikou politiky a ideologie Stalina.
 • Trotskismoa Leon Trotskiren doktrina iraultzailea da. Stalinen iritziaren (sozialismoa herrialde bakarrean) aurka, Trotskik mundu-mailako iraultza aldarrikatzen zuen, eta bere programa aurrera ateratzearren, 1938an IV. Internazionala sortu zuen. Ondoko urteetan, erakunde horretara bilduriko alderdiak ahulak izan ziren eta haien artean banaturik zeuden; haien kide urriek nazi-faxistek eta Stalinek aginduriko zapalkuntza jasan zuten. Bigarren Mundu Gerraren ondoren (1952-1953) IV.
 • El trotskismo es una tendencia dentro del marxismo y, por ende, del movimiento comunista internacional, desarrollada en gran parte por Lev Davídovich Bronstein, más conocido por el pseudónimo "León Trotsky", que, en términos generales, representa una contraposición a la visión que aplicó Stalin del marxismo-leninismo y a las teorías del mismo sobre el "socialismo en un solo país".Buscaba, en ese desarrollo, encauzar el proceso revolucionario de la URSS.
rdfs:label
 • Trotskisme
 • Trockismus
 • Trockizm
 • Trockizmus
 • Trotskisme
 • Trotskisme
 • Trotskismo
 • Trotskismo
 • Trotskismo
 • Trotskismo
 • Trotskyism
 • Trotzkismus
 • Troçkizm
 • Троцкизм
 • Троцкизъм
 • トロツキズム
 • 트로츠키주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:philosophicalSchool of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:traditionPhilosophique of
is foaf:primaryTopic of