La tropopause est la limite supérieure de la troposphère et la limite inférieure de la stratosphère. Il s'agit d'une couche plus ou moins épaisse où la température est stable alors qu'on observe une décroissance dans l'atmosphère à partir du sol et une augmentation par la suite dans la stratosphère à cause de l'absorption des rayons ultraviolets par l'ozone.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La tropopause est la limite supérieure de la troposphère et la limite inférieure de la stratosphère. Il s'agit d'une couche plus ou moins épaisse où la température est stable alors qu'on observe une décroissance dans l'atmosphère à partir du sol et une augmentation par la suite dans la stratosphère à cause de l'absorption des rayons ultraviolets par l'ozone. La tropopause est ainsi la partie la plus froide de la basse atmosphère (-50 à -65 °C).
 • De tropopauze markeert de overgang tussen de troposfeer en de stratosfeer.In de troposfeer heerst een negatieve temperatuurgradiënt; de temperatuur neemt af bij toenemende hoogte. De temperatuurafname is ongeveer 6,5°C per kilometer. De stratosfeer heeft echter een positieve temperatuurgradiënt. Het overgangsgebied wordt de tropopauze genoemd en begint per definitie bij een temperatuurafname van 2°C/1,000 ft.Het omslagpunt van een negatieve naar een positieve gradiënt ligt boven de tropen een stuk hoger dan boven de polen. Boven de tropen kan dit gaan tot 18 km, terwijl de tropopauze boven de polen op gemiddeld 7 km ligt. In de winter kan dit zelfs dalen naar 5 km.
 • La tropopausa marca el límit entre la troposfera i l'estratosfera. La tropopausa marca el límit superior de la troposfera, sobre la qual la temperatura es manté constant abans de començar novament a augmentar per sobre els 20 km s.n.m. Aquesta condició tèrmica evita la convecció de l'aire i confina d'aquesta manera el clima a la troposfera. La capa per sobre la tropopausa en la qual la temperatura comença a ascendir es diu estratosfera, una vegada que s'arriben als 50 km d'altura, la temperatura ha arribat als 0°C. Per tant, s'estén des dels 20 km fins a 48-50 km s.n.m. Conté petites quantitats dels gasos de la troposfera en densitats decreixents proporcional a l'altura. Inclou també quantitats molt baixes d'ozó (O3) que filtren el 99% dels llamps ultraviolat (UV) provinents de les radiacions solars. És aquesta absorció d'UV la qual fa ascendir la temperatura fins a prop dels 0°C. Aquest perfil de temperatures permet que la capa sigui molt estable i evita turbulències, una mica que caracteritza a l'estratosfera. Aquesta, al seu torn, està coberta per l'estratopausa, altra inversió tèrmica als 50 km.
 • A tropopauza a légkörben átmeneti réteg a troposzféra és a sztratoszféra között; körülbelül 12 kilométeres magasságban helyezkedik el. Hőmérséklete −42 °C körülire tehető.A szó görög eredetű, a troposz (jelentése forgás vagy keverés) és a pauein (jelentése befejezni) szóból alakult ki.
 • 대류권 계면 (對流圈界面)은 지구 대기권에서 대류권과 성층권의 경계 영역을 나타낸다. 표면으로부터 위로 갈수록 이 지점에서 공기는 차가워지는 것을 멈추고 거의 완전히 마르게 된다. 더 형식적으로, 대기의 이 지역에는 기온 저하율이 음의 값에서(대류권에서) 양의 값으로(성층권에서) 변한다. 이것은 평형 단계에서 일어나고, 대기에서 열역학적의 중요한 값이 된다. 세계 기상의 기구로부터 사용되는 정확한 정의는 다음과 같다: 가장 낮은 수준의 기온 저하율은 2℃/km 또는 더 작게 감소하고, 이 수준과 더 높은 수준 사이의 평균 기온 저하율은 2km 이내로 2℃/km를 초과하지 않는다. 대류권은 지구 대기권에서 가장 낮은 층이며, 날씨라고 불리는 기상 현상이 일어난다. 대류권은 지표면에서 시작하며, 높이는 위도에 따라 현격한 차이를 보인다. 대류권의 높이는 극지방에서는 평균 6 km 로 매우 낮으며, 적도 지방에서는 16-18 km에 이른다. 이 이상의 높이는 성층권이며, 대류권과 성층권 사이의 영역이 대류권 계면이 되는 것이다. 성층권은 대류권 계면에서 시작하며, 적도 지방의 경우 지표면으로부터 50 km 정도까지의 영역이다. 성층권에는 오존층이 존재한다. 대류권에서 온도는 고도가 상승함에 따라 급격히 하강하게 되며, 이러한 이유로해서 대류권이 좀 더 두꺼운 적도 지방의 대류권 계면에서의 온도(-75°C 가량)가 극지방의 대류권 계면에서의 온도(-45°C 가량)보다 낮게 된다. 대류권 계면의 위치는 대류권과 성층권에서의 단열 감률(온도의 감소율)을 측정하는 것으로 알아낼 수 있다. 대류권에서의 단열 감률은 평균 6.5 °C / 킬로미터이다. 즉 매 킬로미터 고도가 상승할 때마다 6.5도의 온도가 감소하는 것이다. 반면 성층권에서의 단열 감률은 음수이며, 음수값의 의미는 온도가 고도에 따라 상승한다는 것이다. 그러므로 대류권 계면이란 단열감률이 양수에서 음수로 바뀌는 지점, 즉 고도에 따라 온도가 감소하다가 증가하기 시작하는 영역이다. 세계기상기구의 대류권 계면에 대한 정확한 정의는 다음과 같다.단열 감률이 2 °C/km이하로 떨어지는 최저 고도. 단 위로 2 km 이내의 단열 감률 또한 평균 2 °C/km를 넘어서는 안 됨.단열 감률에 의한 정의 이외에도 잠재 소용돌이(potential vorticity)에 의한 대류권 계면의 정의도 있다. 세계적으로 통용되는 수치에 대한 정의는 없으나, 많은 경우에 대류권 계면은 2 PVU 나 1.5 PVU 표면에 있다고 언급된다. 여기서 PVU는 잠재 소용돌이 단위를 나타낸다. 이것의 출발점은 양의 값 또는 음의 값을 가질 것이고(예, 2와 -2PVU) 주어지는 표면은 죽의 반구체와 남의 반구체 각각에 위치한다. 구형의 대류권계면을 이 같은 방법으로 정의하기 위해서는 양의 값과 음의 값의 출발점으로부터 나타나는 두 개의 표면이 적도 가까이에서 일정한 위치 온도 표면과 같은 표면의 다른 유형을 사용하는 것을 결합하기 위해 필요하다. 이것은 또한 화학적인 구성성분의 개념에서 대류권계면을 정의하기에 가능하다. 예를 들어, 더 낮은 성층권은 높은 성층권에서보다 더 많은 오존의 농축을 가지지만 더 낮은 물의 증발 농축으로 적당한 한계를 사용할 수 있다. 대류권계면은 ‘단단한’ 경계가 아니다. 예를 들어 특히 열대지방의 강력한 뇌우는 더 낮은 성층권 안으로 지나쳐가고 짧은 진동의 수직적 진폭을 경험한다. 대부분의 상업적인 항공기는 대류권 계면 아래서 비행하고, 제트엔진은 더 낮은 온도에서 효율적이다. 대류권 계면은 고정되어 움직이지 않는 경계면이 아니다. 예로 적도 근방에서 생겨난 강력한 폭풍우는 하부 성층권에 격렬한 충격파를 전하며, 이는 몇 시간 단위의 저주파 진동을 유발한다. 이러한 세로축의 진동은 대기 및 해류에 영향을 미치는 저주파 대기 파열(波列, wave train)을 형성한다.
 • Tropopausak troposferaren eta estratosferaren arteko muga adierazten du. Muga hau faktore nagusi batek kokatu zuen: tenperaturaren joeraren aldaketa bortitzak. Troposferan, tenperaturaren joera garaiera handitzean hozten joatea da. Estratosferan aldiz, kontrakoa: berotzen joatea. Estratosferaren beheko aldean tenperatura konstante mantentzen da berotzen hasi aurretik. Beraz, tenperaturak hozteari utzi eta konstante mantentzen den lekuari tropopausa deitu zaio.Azpimarratzekoa da ere, tenperatura ezberdintasun horren ondorioz, troposferako aire masak ezin direla estratosferara igo: hain zuzen ere, aire beroa bera baino hotzagoa den aire masa batez inguratua badago, goraka igoko da, bai; baina estratosferako airea troposferakoa baino beroagoa denez, beheko geruzatik datozen aire masa beroak tropopausan geratzen dira.
 • The tropopause is the boundary in the Earth's atmosphere between the troposphere and the stratosphere.
 • La tropopausa es la zona de transición entre la troposfera y la estratosfera. Marca el límite superior de la troposfera, sobre la cual la temperatura se mantiene constante antes de comenzar nuevamente a aumentar sobre los 20 km snm. Esta situación térmica evita la convección del aire y confina de esta manera el clima a la troposfera (GCCIP, 1997).La capa que está sobre la tropopausa, en la que la temperatura comienza a ascender, se llama estratosfera, una vez que se alcanzan los 50 km de altura, la temperatura ha llegado a los 0 °C. Por lo tanto, se extiende desde los 20 km hasta 48-50 km snm. (Miller, 1991; GCCIP, 1997). Contiene pequeñas cantidades de los gases de la troposfera en densidades decrecientes proporcional a la altura. Incluye también escasas cantidades de ozono (O3) que filtran el 99% de los rayos ultravioleta (UV) provenientes de las radiaciones solares (Miller, 1991). Es esta absorción de UV la que hace ascender la temperatura hasta cerca de los 0 °C. Este perfil de temperaturas permite que la capa sea muy estable y evite turbulencias, algo que caracteriza a la estratosfera. Ésta, a su vez, está cubierta por la estratopausa, otra inversión térmica a los 50 km (GCCIP, 1997).
 • 対流圏界面(たいりゅうけんかいめん、英: tropopause)は、地球の大気圏内にある対流圏と成層圏の境界領域である。対流圏は地球の大気層の中で最も下にあり、気象現象の起こる層である。地表から始まり、高さの範囲は平均して両極では6km、赤道では17kmほどである。成層圏は赤道ではだいたい17kmの高度から始まり、50kmほどまでである。オゾン層の存在する場所でもある。赤道の上空で最も高く、南極や北極の上空で最も低い。(近年の観測では赤道近傍において南北に高度が増加するU字型の構造をとることが明らかとなっている。)このため、大気圏で最も冷たい層は、赤道上空の約17kmの場所である。対流圏界面には、赤道対流圏界面と極対流圏界面の2つのタイプがある。対流圏界面の位置は、対流圏から成層圏までの気温減率を測定することで分かる。対流圏での気温減率は、平均すると1kmあたり6.5℃である。これは、1km上昇するごとに温度が6.5℃下がることを意味している。しかし成層圏では高度とともに温度が上昇する。気温減率がプラス(対流圏)からマイナス(成層圏)になる、つまり高度と共に温度が下がらず上昇し始める大気圏の領域が対流圏界面である。世界気象機関で使われている厳密な定義は、次の通りである。気温減率が2℃/kmまたはそれ以下に下がり、その面から2km高い範囲内の全ての面で平均減率が2℃/kmを超えない層の最下面定義変数として鉛直温度勾配の代わりに渦位(en:potential vorticity)を使う動的な定義もある。普遍的に使われている訳ではないが最も一般的に使われている閾値は、2PVU または 1.5PVU の面を対流圏界面とするものである。PVU は渦位の単位(1PVU = 10-6 K m2 kg-1 s-1)を表す。この閾値は正または負の値をとる(例えば 2 PVU や -2 PVU)が、それぞれ北半球と南半球の面を示している。このようにグローバルな対流圏界面を定義するためには、一定の温位(en:potential temperature)面のような別のタイプの面を使い、正・負の閾値から生じる2つの面を赤道付近で連結する必要がある。化学組成の用語で対流圏界面を定義することもできる。例えば、成層圏の下部を対流圏の上部と比べると、オゾン濃度は遥かに高く、水蒸気濃度は遥かに低い。これらのうち適切な閾値を使うことができる。対流圏界面は「堅い」境界ではない。例えば、特に熱帯性の発達した積乱雲は、対流圏を突破して成層圏の下部にまで達し、暫くの間(時間単位の)低周波で垂直に振動することがある。このような振動により、低周波の大気の波列が引き起こされ、その周辺地域の気流や海流に影響が及ぶ。
 • La tropopausa è lo strato di atmosfera che separa la troposfera, in cui avvengono i fenomeni meteorologici, dalla stratosfera, che è stabile. Si trova ad una quota media di 12 km, che varia da circa 8 km ai poli a circa 17 km all'equatore. Lo spessore è variabile e condizionato dalla latitudine e dalle stagioni.La temperatura è uguale sia ai poli che all'equatore e corrisponde circa a −55 °C; tale temperatura rimarrà costante nella stratosfera sino ad un'altitudine di circa 20 km dove poi inizierà a salire.Appena al di sotto della tropopausa inizia il fenomeno delle correnti a getto (in inglese jet stream): correnti aeree ad alta velocità (200-300 km/h).
 • Tropopauza je přechodná vrstva atmosféry, která odděluje troposféru od stratosféry. Tropopauza se nalézá ve výškách od 9 do 17 km nad hladinou moře a je charakterizována zastavením poklesu teploty, který panoval v troposféře.Tuto hranici můžeme při bouřkách vidět, když cumulonimbus Capillatus vytvoří ve své horní části kovadlinu. Nad touto hranicí zanikají vzestupné proudy teplého vzduchu a jsou stlačovány zpět k povrchu, protože za hranicí tropopauzy s výškou stoupá teplota. Stratosféra nemá jednotné rozdělení závislosti teploty na výšce. Teplota mezi 11. a 30. kilometrem se téměř nemění, pohybuje se okolo −55 °C. Mezi 30. a 50. kilometrem teplota téměř lineárně roste až k 0 °C.
 • Тропопа́уза (от греч. τροπος — поворот, изменение и παῦσις — остановка, прекращение) — слой атмосферы, в котором происходит резкое снижение вертикального температурного градиента, переходный слой между тропосферой и стратосферой.В тропосфере температура воздуха уменьшается с высотой примерно на 0,5—0,7 °С на 100 м. В 1902 году Леон Тейсерен де Бор обнаружил, что на некоторой высоте температура воздуха перестает понижаться и далее, с увеличением высоты, начинает повышаться. Он назвал эту границу «тропопаузой», и изобрел термины «стратосфера» – для атмосферы, которая находится выше границы, и «тропосфера» - для нижнего слояСогласно определению World Meteorology Organization нижняя граница тропопаузы (и, соответственно, верхняя тропосферы) — это минимальная высота, на которой вертикальный градиент температуры падает до 0,2°С/100 м (или ниже) и среднее значение этого параметра в вышележащем слое толщиной 2 км не превышает 2°С/км. В некоторых случаях наблюдается вторая тропопауза, если вертикальный градиент над первой тропопаузой превышает 3°С/км. Толщина тропопаузы составляет от нескольких сотен метров до 2—3 километров.В земной атмосфере высоты и температуры тропопаузы зависят от географической широты и подвержены сезонным и суточным колебаниям вследствие изменений инсоляции. В полярных районах тропопауза расположена на высотах 8—10 км (над уровнем моря), ее температура составляет 210—220 К в умеренных зонах — на высотах 10-12 км, и 180—200 K — в тропиках, на высотах 16—18 км. В высоких и умеренных широтах тропопауза в зимний сезон на 1-2 км ниже и на 8-15 К теплее, чем в летний период; в тропических широтах сезонные колебания параметров тропопаузы значительно меньше.В субтропиках наблюдаются разрывы тропопаузы на границах циркуляционных атмосферных ячеек, обусловленные субтропическими струйными течениями со скоростями, превышающими 30 м/с, эти разрывы разграничивают низкую теплую полярную и холодную высокую тропическую тропопаузы. При вторжении холодных масс воздуха в низкие широты полярная тропопауза, расположенная на высотах 9-12 км, вклинивается под тропическую, находящуюся на уровне 15-17 км, в результате чего возникают две тропопаузы, после чего верхняя тропопауза постепенно разрушается.В областях вне тропических струйных течений разрывы тропопаузы, как правило отсутствуют.Высота тропопаузы также подвержена непериодическим изменениям при синоптических процессах — она снижается над циклонами и холодными воздушными массами и повышается над антициклонами и теплыми воздушными массами.В 1980-х годах, космический аппарат NASA обнаружил, что тропопаузы характерны и для таких планет, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а так же для спутника Сатурна — Титана. Интересно, что эта невидимая граница проходит на одном и том же уровне в атмосфере этих, таких разных, миров – там, где давление составляет около 0.1 бар, или одну десятую давления на поверхности Земли.
 • Tropopauza – warstwa atmosfery ziemskiej o grubości ok. 1–2 km, tworząca strefę przejściową między troposferą a stratosferą.Nad biegunami rozciąga się na wysokości od ok. 6–8 km, w szerokościach umiarkowanych do 10–12 km, a nad równikiem podnosi się do 15–17 km. Jej położenie zależy również od pory roku – latem znajduje się wyżej. Temperatura w warstwie tej sięga do –55 °C.
 • Die Tropopause (von griechisch tropé „Wendung, Kehre“ und pauein „beenden“) ist die wichtigste Grenzfläche der Erdatmosphäre und liegt breitenabhängig in 6 bis 18 km Höhe. Sie ist durch eine deutliche Änderung im Temperaturverlauf charakterisiert und trennt die vom Wetter geprägte Troposphäre von der darüber liegenden stets stabil geschichteten und sehr trockenen Stratosphäre.
 • A tropopausa é o nome dado à camada intermediária entre a troposfera e a estratosfera, situada a uma altura média em torno de 17 km no equador.A distância da Tropopausa em relação ao solo varia conforme as condições climáticas da troposfera, da temperatura do ar, a latitude entre outros fatores. Se existe na troposfera uma agitação climática com muitas correntes de convecção, a tropopausa tende a subir. Isto se deve por causa do aumento do volume do ar na troposfera, este aumentando, aquela aumentará, por conseqüência, empurrará a tropopausa para cima. Ao subir a tropopausa esfria, pois o ar acima dela está mais frio.Na região tropical, a tropopausa tem sua maior altitude em relação ao solo, isto se deve por causa das temperaturas maiores do ar na região. Uma vez que a tropopausa está mais alta, a temperatura dos gases qua a compõe tende a cair, portanto é no equador que a tropopausa atinge sua menor temperatura, chegando à oitenta graus negativos.Nos últimos vinte anos, a altura média da tropopausa tem subido, isto se deve ao aquecimento global. Do ano de 1980 até o ano 2000, a região subiu cerca de duzentos metros de altura média em relação ao solo. Isto tem causado preocupação entre os meteorologistas, pois indica claramente que a temperatura global tem aumentado significativamente.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 199783 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5024 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110441796 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La tropopause est la limite supérieure de la troposphère et la limite inférieure de la stratosphère. Il s'agit d'une couche plus ou moins épaisse où la température est stable alors qu'on observe une décroissance dans l'atmosphère à partir du sol et une augmentation par la suite dans la stratosphère à cause de l'absorption des rayons ultraviolets par l'ozone.
 • A tropopauza a légkörben átmeneti réteg a troposzféra és a sztratoszféra között; körülbelül 12 kilométeres magasságban helyezkedik el. Hőmérséklete −42 °C körülire tehető.A szó görög eredetű, a troposz (jelentése forgás vagy keverés) és a pauein (jelentése befejezni) szóból alakult ki.
 • The tropopause is the boundary in the Earth's atmosphere between the troposphere and the stratosphere.
 • 対流圏界面(たいりゅうけんかいめん、英: tropopause)は、地球の大気圏内にある対流圏と成層圏の境界領域である。対流圏は地球の大気層の中で最も下にあり、気象現象の起こる層である。地表から始まり、高さの範囲は平均して両極では6km、赤道では17kmほどである。成層圏は赤道ではだいたい17kmの高度から始まり、50kmほどまでである。オゾン層の存在する場所でもある。赤道の上空で最も高く、南極や北極の上空で最も低い。(近年の観測では赤道近傍において南北に高度が増加するU字型の構造をとることが明らかとなっている。)このため、大気圏で最も冷たい層は、赤道上空の約17kmの場所である。対流圏界面には、赤道対流圏界面と極対流圏界面の2つのタイプがある。対流圏界面の位置は、対流圏から成層圏までの気温減率を測定することで分かる。対流圏での気温減率は、平均すると1kmあたり6.5℃である。これは、1km上昇するごとに温度が6.5℃下がることを意味している。しかし成層圏では高度とともに温度が上昇する。気温減率がプラス(対流圏)からマイナス(成層圏)になる、つまり高度と共に温度が下がらず上昇し始める大気圏の領域が対流圏界面である。世界気象機関で使われている厳密な定義は、次の通りである。気温減率が2℃/kmまたはそれ以下に下がり、その面から2km高い範囲内の全ての面で平均減率が2℃/kmを超えない層の最下面定義変数として鉛直温度勾配の代わりに渦位(en:potential vorticity)を使う動的な定義もある。普遍的に使われている訳ではないが最も一般的に使われている閾値は、2PVU または 1.5PVU の面を対流圏界面とするものである。PVU は渦位の単位(1PVU = 10-6 K m2 kg-1 s-1)を表す。この閾値は正または負の値をとる(例えば 2 PVU や -2 PVU)が、それぞれ北半球と南半球の面を示している。このようにグローバルな対流圏界面を定義するためには、一定の温位(en:potential temperature)面のような別のタイプの面を使い、正・負の閾値から生じる2つの面を赤道付近で連結する必要がある。化学組成の用語で対流圏界面を定義することもできる。例えば、成層圏の下部を対流圏の上部と比べると、オゾン濃度は遥かに高く、水蒸気濃度は遥かに低い。これらのうち適切な閾値を使うことができる。対流圏界面は「堅い」境界ではない。例えば、特に熱帯性の発達した積乱雲は、対流圏を突破して成層圏の下部にまで達し、暫くの間(時間単位の)低周波で垂直に振動することがある。このような振動により、低周波の大気の波列が引き起こされ、その周辺地域の気流や海流に影響が及ぶ。
 • Tropopauza – warstwa atmosfery ziemskiej o grubości ok. 1–2 km, tworząca strefę przejściową między troposferą a stratosferą.Nad biegunami rozciąga się na wysokości od ok. 6–8 km, w szerokościach umiarkowanych do 10–12 km, a nad równikiem podnosi się do 15–17 km. Jej położenie zależy również od pory roku – latem znajduje się wyżej. Temperatura w warstwie tej sięga do –55 °C.
 • Die Tropopause (von griechisch tropé „Wendung, Kehre“ und pauein „beenden“) ist die wichtigste Grenzfläche der Erdatmosphäre und liegt breitenabhängig in 6 bis 18 km Höhe. Sie ist durch eine deutliche Änderung im Temperaturverlauf charakterisiert und trennt die vom Wetter geprägte Troposphäre von der darüber liegenden stets stabil geschichteten und sehr trockenen Stratosphäre.
 • De tropopauze markeert de overgang tussen de troposfeer en de stratosfeer.In de troposfeer heerst een negatieve temperatuurgradiënt; de temperatuur neemt af bij toenemende hoogte. De temperatuurafname is ongeveer 6,5°C per kilometer. De stratosfeer heeft echter een positieve temperatuurgradiënt.
 • La tropopausa è lo strato di atmosfera che separa la troposfera, in cui avvengono i fenomeni meteorologici, dalla stratosfera, che è stabile. Si trova ad una quota media di 12 km, che varia da circa 8 km ai poli a circa 17 km all'equatore.
 • La tropopausa es la zona de transición entre la troposfera y la estratosfera. Marca el límite superior de la troposfera, sobre la cual la temperatura se mantiene constante antes de comenzar nuevamente a aumentar sobre los 20 km snm.
 • Tropopausak troposferaren eta estratosferaren arteko muga adierazten du. Muga hau faktore nagusi batek kokatu zuen: tenperaturaren joeraren aldaketa bortitzak. Troposferan, tenperaturaren joera garaiera handitzean hozten joatea da. Estratosferan aldiz, kontrakoa: berotzen joatea. Estratosferaren beheko aldean tenperatura konstante mantentzen da berotzen hasi aurretik.
 • 대류권 계면 (對流圈界面)은 지구 대기권에서 대류권과 성층권의 경계 영역을 나타낸다. 표면으로부터 위로 갈수록 이 지점에서 공기는 차가워지는 것을 멈추고 거의 완전히 마르게 된다. 더 형식적으로, 대기의 이 지역에는 기온 저하율이 음의 값에서(대류권에서) 양의 값으로(성층권에서) 변한다. 이것은 평형 단계에서 일어나고, 대기에서 열역학적의 중요한 값이 된다. 세계 기상의 기구로부터 사용되는 정확한 정의는 다음과 같다: 가장 낮은 수준의 기온 저하율은 2℃/km 또는 더 작게 감소하고, 이 수준과 더 높은 수준 사이의 평균 기온 저하율은 2km 이내로 2℃/km를 초과하지 않는다. 대류권은 지구 대기권에서 가장 낮은 층이며, 날씨라고 불리는 기상 현상이 일어난다. 대류권은 지표면에서 시작하며, 높이는 위도에 따라 현격한 차이를 보인다. 대류권의 높이는 극지방에서는 평균 6 km 로 매우 낮으며, 적도 지방에서는 16-18 km에 이른다.
 • Tropopauza je přechodná vrstva atmosféry, která odděluje troposféru od stratosféry. Tropopauza se nalézá ve výškách od 9 do 17 km nad hladinou moře a je charakterizována zastavením poklesu teploty, který panoval v troposféře.Tuto hranici můžeme při bouřkách vidět, když cumulonimbus Capillatus vytvoří ve své horní části kovadlinu. Nad touto hranicí zanikají vzestupné proudy teplého vzduchu a jsou stlačovány zpět k povrchu, protože za hranicí tropopauzy s výškou stoupá teplota.
 • A tropopausa é o nome dado à camada intermediária entre a troposfera e a estratosfera, situada a uma altura média em torno de 17 km no equador.A distância da Tropopausa em relação ao solo varia conforme as condições climáticas da troposfera, da temperatura do ar, a latitude entre outros fatores. Se existe na troposfera uma agitação climática com muitas correntes de convecção, a tropopausa tende a subir.
 • Тропопа́уза (от греч. τροπος — поворот, изменение и παῦσις — остановка, прекращение) — слой атмосферы, в котором происходит резкое снижение вертикального температурного градиента, переходный слой между тропосферой и стратосферой.В тропосфере температура воздуха уменьшается с высотой примерно на 0,5—0,7 °С на 100 м. В 1902 году Леон Тейсерен де Бор обнаружил, что на некоторой высоте температура воздуха перестает понижаться и далее, с увеличением высоты, начинает повышаться.
 • La tropopausa marca el límit entre la troposfera i l'estratosfera. La tropopausa marca el límit superior de la troposfera, sobre la qual la temperatura es manté constant abans de començar novament a augmentar per sobre els 20 km s.n.m. Aquesta condició tèrmica evita la convecció de l'aire i confina d'aquesta manera el clima a la troposfera.
rdfs:label
 • Tropopause
 • Tropopausa
 • Tropopausa
 • Tropopausa
 • Tropopausa
 • Tropopausa
 • Tropopause
 • Tropopause
 • Tropopauza
 • Tropopauza
 • Tropopauza
 • Tropopauze
 • Тропопауза
 • 対流圏界面
 • 대류권 계면
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of