Le travail social est un emploi c'est-à-dire une activité salariée. Le bénévole, le clerc, font également de l’intervention sociale, mais leur action n'est pas rémunérée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le travail social est un emploi c'est-à-dire une activité salariée. Le bénévole, le clerc, font également de l’intervention sociale, mais leur action n'est pas rémunérée. Le travail social traditionnel s'exerce auprès de publics spécifiques, handicapés, familles « avec des problèmes multiples », jeunes délinquants...Depuis la fin des Trente Glorieuses, la pauvreté n'a fait que se développer d'où un élargissement de ses missions à des publics de plus en plus larges et nombreux, y compris les personnes âgées avec des faibles retraites. Il passe de la prise en charge à l'accompagnement en même temps que son champ s'élargit. L'intervention sociale bénévole ou caritative est à l'origine du travail social. Elle reste symboliquement une activité très importante dans l'expression de la solidarité entre tous. Avec la crise, son action s'est à nouveau fortement développée, au travers de tous les œuvres et organismes qui font appel à la générosité publique. Exemple : les Restos du cœur.La solidarité publique est financée par l’impôt et les cotisations sociales. En France, le travail social est directement ou indirectement financé de cette manière (loi de finance, ONDAM, budget du Conseil Général, budget communal). De ce fait son financement, ses modes d'intervention sont au centre du débat politique dans l'ensemble des pays européens et nord-américains. L'évaluation permet à la fois de produire une approche de qualité dans laquelle l'usager donne son avis sur son accompagnement. De ce fait la déontologie et l'éthique sont au centre de la pratique professionnelle. Dans le même temps une pure vision comptable du coût de la prise en charge provoque l'usure et le découragement du professionnel celui ayant le sentiment que son travail est comme le labeur de Sisyphe.
 • El treball social promou el benestar d'individus, grups i comunitats, facilita la cohesió social en períodes de canvi i dóna suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb els usuaris, institucions i professionals. Per algunes persones les situacions de conflicte o canvi afecten la seva capacitat d'autonomia i d'autosuficiència i necessiten ajut i orientació. D'altres necessitaran assistència, suport i protecció. Els treballadors i treballadores socials donen resposta a aquestes necessitats: realitzen una contribució essencial a la promoció de la cohesió social, tant a través d'un treball preventiu, com donant resposta als problemes socials. El treball social és, per tant, una inversió per al futur benestar d'Europa.
 • Pekerja sosial adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan. Kekhasan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.Pekerja sosial dipandang sebagai sebuah bidang keahlian (profesi), yang berarti memiliki landasan keilmuan dan seni dalam praktik (dicirikan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi), sehingga muncul juga definisi pekerja sosial sebagai profesi yang memiliki peranan paling penting dalam domain pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagai suatu profesi kemanusian, pekerjaan sosial memiliki paradigma yang memandang bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan institusi strategis bagi keberhasilan pembangunan.
 • Social work is a professional and academic discipline that seeks to improve the quality of life and subjective well-being of individuals, groups, and communities through research, policy, community organizing, direct practice, crisis intervention, and teaching for the benefit of those affected by social disadvantages such as poverty, mental and physical illness or disability, and social injustice, including violations of their civil liberties and human rights. A person who practices social work is called a social worker. In the UK, the title Social Worker is protected by law and only those who have undergone approved training at university either through a Bachelor or Masters degree in Social Work and are registered with the appropriate regulatory body (the Health and Care Professions Council in England, the Scottish Social Services Council, the Care Council for Wales, or the Northern Ireland Social Care Council) may practice social work and be called a social worker. Social workers typically undergo a systematic set of training and qualifications that are distinct from those of social care workers, care assistants or social care workers, who may undertake a social work role but not necessarily have the qualifications or professional skills of a qualified social worker. Currently, there is no formal qualifications or training to practice as a social care assistant, care worker, social care assistant or carer, but mostly ancillary staff are accountable to a qualified member of staff, such as a social worker. Research and the practice of social worker focused on areas such as: human development, sociolegal, psychosocial, psychotherapy, counselling, social policy, public administration, social program evaluation, and community development. Social workers are organized into local, national, continental, and international professional bodies. It is an interdisciplinary field that incorporates theoretical bases from economics, education, sociology, law, medicine, philosophy, politics, anthropology, and psychology.
 • Si definisce assistente sociale, nei vari ordinamenti giuridici statali, il professionista che agendo secondo i principi, le competenze ed i metodi specifici della professione, svolga la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali, i cosiddetti servizi sociali.
 • 社会福祉援助技術(しゃかいふくしえんじょぎじゅつ)は、社会福祉における要援助者(福祉サービス利用者・クライエント)に対してソーシャルワーカーの用いる技術の総称であり、その体系。ソーシャルワークとも表記される。学問としては社会福祉学の一分野。ソーシャルワークを用いてクライエント(依頼者)を援助する者をソーシャルワーカーと呼び、日本のソーシャルワーカーは資格として福祉系資格の最上位である社会福祉士、もしくは社会福祉士の精神科限定版の資格である精神保健福祉士が国家資格となっている。
 • Maatschappelijk werk is een beroep binnen de sociale sector. Maatschappelijk werkers leren mensen zichzelf beter te redden in hun sociale omgeving.
 • 'Социа́льная рабо́та — профессиональная деятельность, имеющая целью содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.'В самом общем виде социальная работа представляет собой сложное общественное явление, самостоятельную область научно-практического знания, профессию и учебную дисциплину.Как следует из определения социальной работы, принятого Международной ассоциацией школ социальной работы и Международной федерацией социальных работников 27 июня 2001 года в Копенгагене, «профессиональная деятельность социальных работников способствует общественным изменениям, решению проблем человеческих взаимоотношений; содействует укреплению способностей к функциональному существованию в обществе и освобождению людей в целях повышения их уровня благополучия. Используя теории поведения человека и общественных систем, социальная работа способствует взаимодействию людей с их окружением. Принципы прав человека и социальной справедливости являются фундаментом социальной работы».
 • Gizarte-langintza pertsona, familia, talde eta komunitateen gainean egindako jarduera tekniko antolatua da, euren ongizate eta gizarte-funtzionamendu egokiago baten alde . Gizarte-langileek hainbat pertsona eta familiari laguntzen diete euren arazo pertsonalak eta gizarte mailakoak konpontzen, hala nola baliabideen eskasia, egokitzapen-arazoak, aisialdi eta harreman mailakoak eta etxebizitza arlokoak.Gizarte-langilearen lanbideak bi alderdi ditu: batetik, laguntza; eta bestetik, lagundutako pertsonen gizarte sustapenaren alderdia. Gizarte-langintzako ikasketak dituztenek jarduera inguru ezberditzetan betetzen dute bere lana, oro har: Lehen arretarako gizarte zerbitzuak Hezkuntza zerbitzuak Osasun zerbitzuak Zuzenbide administrazio zerbitzuak Lan inguruko zerbitzuak Lanbidearen jardunaldi librea Irakaskuntza eta ikerketa soziala Solidaritatea, elkarlana eta garapenerako laguntza Etxebizitza zerbitzua Migrazioak, gutxiengoak eta demografia Erakunde sozialak, elkarteak, fndazioak Nazioarteko zerbitzu eta erakundeak↑ ↑
 • 사회사업(社會事業, 영어: social work)은 빈곤, 사회부조리, 그리고 인권침해로 고통을 받고 있는 사람들의 삶을 보고 연구, 정책, 사회조직화, 직접 실천 및 교육하는 과정을 통해 삶의 질 개선과 개인, 사회, 공동체에 걸쳐 전반적인 웰빙의 삶을 추구하는 전문적이고 학문적인 분야이다. 연구는 특히 인적자원 개발, 사회 정책, 공공 행정, 심리 치료, 프로그램 평가, 국제 개발 및 사회 개발에 조명을 맞추고 있다. 사회 사업가는 지역, 국가, 더 나아가 한 대륙, 그리고 국제적으로 전문적인 기구들에 배치되어 있다. 사회사업은 경제학, 교육학, 사회학, 의학, 철학, 정치학, 인류학, 심리학등 학제간의 연구가 활발한 분야이다.
 • O serviço social é uma disciplina das ciências sociais cujo objeto de intervenção são as expressões multifacetadas da questão e do problema social. Dispõe do contributo de diversas ciências afins sociologia, psicologia, economia, ciência política,antropologia, direito, ética, estatística. O Serviço Social é uma profissão de caráter sócio-político, crítico e interventivo, que se utiliza de instrumental científico multidisciplinar das Ciências Humanas e Sociais para análise e intervenção nas diversas refrações da “questão social”, isto é, no conjunto de desigualdades que se originam do antagonismo entre a socialização da produção e a apropriação privada dos frutos do trabalho. O Assistente Social, bacharel em Serviço Social é um profissional qualificado com competências de nível superior que, privilegiando uma intervenção investigativa, através da pesquisa e análise da realidade social, atua na formulação, execução e avaliação de serviços, programas e políticas sociais que visam a preservação, defesa e ampliação dos direitos humanos e a justiça social.Como campos de atuação profissional podem ser citados: equipamentos da rede de serviços sociais e urbanos das organizações públicas, empresas privadas e organizações não governamentais como: hospitais, escolas, creches, clínicas, centros de convivência; administrações municipais, estaduais e federais; serviços de proteção judiciária; conselhos de direitos e de gestão; movimentos sociais; instâncias de defesa e de representação política.
 • Sociální práce je profesí a akademickou disciplínou, která se zabývá uplatněním společenské teorie a výzkumu ke studiu a zlepšení kvality života lidí, sociálních skupin a celé společnosti. To zahrnuje využití ostatních společenských věd jako prostředku ke zlepšení životních podmínek a změně postoje společnosti k chronickým problémům.Sociální práce se snaží o prosazovaní sociální spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství. Sociální pracovnici mohou pracovat ve výzkumu, praxi nebo vyšším vzdělání. Výzkum často směřuje do oblastí sociální politiky, veřejné správy, hodnocení sociálních programů, a mezinárodního nebo komunitního rozvoje.
 • Soziale Arbeit ist die Bezeichnung einer angewandten Wissenschaft, die seit den 1990er Jahren als Ober- und Sammelbegriff der traditionellen Fachrichtungen Sozialpädagogik und Sozialarbeit gebraucht wird. Soziale Arbeit ist zugleich die Bezeichnung der entsprechenden Berufegruppe wie auch der wissenschaftlichen Disziplin.
 • El trabajo social se define según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW) como la profesión "que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social".El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.De acuerdo a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Trabajo Social es una disciplina que, mediante su metodología de intervención, contribuye al conocimiento y transformación de los procesos para incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social.
 • Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.Kompleksową i bardzo szeroką definicję pracy socjalnej określa Komitet Rady Europejskiej. Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu lepszą adaptację wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją, oraz rozwijanie poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostek na drodze odwoływania się do potencjalnych możliwości poszczególnych osób, do powiązań międzyprofesjonalnych, a także sił i środków społecznych. Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej wypracowało ogólną międzynarodową definicję, określającą, że praca socjalna wspiera zmiany społeczne, rozwiązywanie problemów w stosunkach międzyludzkich oraz wydobywanie z ludzi sił i wolności aby mogli osiągnąć dobrobyt. Używając teorii zachowań ludzkich i systemów społecznych praca socjalna oddziałuje tam, gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze środowiskiem. Fundamentem pracy socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.Środowisko zawodowe oddziela profesjonalną pracę socjalną, jako działalność nakierowaną na pomaganie innym, prace z drugim człowiekiem, skupienie się na rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny lub grupy społecznej od zjawiska błędnie w społeczeństwie utożsamianym z pracą socjalną – wypłacaniem zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej. W ramach profesji dokonuje się licznych działań mających na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej, animację środowiska lokalnego, pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi a także realizującymi zadania pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4082895 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 31356 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 150 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110930259 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Amity Gaige
 • Kishwar Desai
prop-fr:date
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 1590512480 (xsd:integer)
 • 9781905636853 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Kishwar Desai
prop-fr:lieu
 • New York
prop-fr:titre
 • The folded world
 • Witness the night
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Other Press
 • Beautiful Books
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le travail social est un emploi c'est-à-dire une activité salariée. Le bénévole, le clerc, font également de l’intervention sociale, mais leur action n'est pas rémunérée.
 • Si definisce assistente sociale, nei vari ordinamenti giuridici statali, il professionista che agendo secondo i principi, le competenze ed i metodi specifici della professione, svolga la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali, i cosiddetti servizi sociali.
 • 社会福祉援助技術(しゃかいふくしえんじょぎじゅつ)は、社会福祉における要援助者(福祉サービス利用者・クライエント)に対してソーシャルワーカーの用いる技術の総称であり、その体系。ソーシャルワークとも表記される。学問としては社会福祉学の一分野。ソーシャルワークを用いてクライエント(依頼者)を援助する者をソーシャルワーカーと呼び、日本のソーシャルワーカーは資格として福祉系資格の最上位である社会福祉士、もしくは社会福祉士の精神科限定版の資格である精神保健福祉士が国家資格となっている。
 • Maatschappelijk werk is een beroep binnen de sociale sector. Maatschappelijk werkers leren mensen zichzelf beter te redden in hun sociale omgeving.
 • 사회사업(社會事業, 영어: social work)은 빈곤, 사회부조리, 그리고 인권침해로 고통을 받고 있는 사람들의 삶을 보고 연구, 정책, 사회조직화, 직접 실천 및 교육하는 과정을 통해 삶의 질 개선과 개인, 사회, 공동체에 걸쳐 전반적인 웰빙의 삶을 추구하는 전문적이고 학문적인 분야이다. 연구는 특히 인적자원 개발, 사회 정책, 공공 행정, 심리 치료, 프로그램 평가, 국제 개발 및 사회 개발에 조명을 맞추고 있다. 사회 사업가는 지역, 국가, 더 나아가 한 대륙, 그리고 국제적으로 전문적인 기구들에 배치되어 있다. 사회사업은 경제학, 교육학, 사회학, 의학, 철학, 정치학, 인류학, 심리학등 학제간의 연구가 활발한 분야이다.
 • Soziale Arbeit ist die Bezeichnung einer angewandten Wissenschaft, die seit den 1990er Jahren als Ober- und Sammelbegriff der traditionellen Fachrichtungen Sozialpädagogik und Sozialarbeit gebraucht wird. Soziale Arbeit ist zugleich die Bezeichnung der entsprechenden Berufegruppe wie auch der wissenschaftlichen Disziplin.
 • El treball social promou el benestar d'individus, grups i comunitats, facilita la cohesió social en períodes de canvi i dóna suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb els usuaris, institucions i professionals. Per algunes persones les situacions de conflicte o canvi afecten la seva capacitat d'autonomia i d'autosuficiència i necessiten ajut i orientació. D'altres necessitaran assistència, suport i protecció.
 • Gizarte-langintza pertsona, familia, talde eta komunitateen gainean egindako jarduera tekniko antolatua da, euren ongizate eta gizarte-funtzionamendu egokiago baten alde .
 • Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 • 'Социа́льная рабо́та — профессиональная деятельность, имеющая целью содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.'В самом общем виде социальная работа представляет собой сложное общественное явление, самостоятельную область научно-практического знания, профессию и учебную дисциплину.Как следует из определения социальной работы, принятого Международной ассоциацией школ социальной работы и Международной федерацией социальных работников 27 июня 2001 года в Копенгагене, «профессиональная деятельность социальных работников способствует общественным изменениям, решению проблем человеческих взаимоотношений; содействует укреплению способностей к функциональному существованию в обществе и освобождению людей в целях повышения их уровня благополучия.
 • O serviço social é uma disciplina das ciências sociais cujo objeto de intervenção são as expressões multifacetadas da questão e do problema social. Dispõe do contributo de diversas ciências afins sociologia, psicologia, economia, ciência política,antropologia, direito, ética, estatística.
 • Social work is a professional and academic discipline that seeks to improve the quality of life and subjective well-being of individuals, groups, and communities through research, policy, community organizing, direct practice, crisis intervention, and teaching for the benefit of those affected by social disadvantages such as poverty, mental and physical illness or disability, and social injustice, including violations of their civil liberties and human rights.
 • El trabajo social se define según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW) como la profesión "que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar.
 • Sosyal Çalışma (Social Work)= Sosyal Hizmet: Toplumun kaynaklarından etkin yararlanamayan birey, grup ve topluluklara kendi esenlikleri için psikolojik, sosyal ve(/ya) ekonomik anlamda yapılan profesyonel yardım ve müdahalelerdir.
 • Sociální práce je profesí a akademickou disciplínou, která se zabývá uplatněním společenské teorie a výzkumu ke studiu a zlepšení kvality života lidí, sociálních skupin a celé společnosti. To zahrnuje využití ostatních společenských věd jako prostředku ke zlepšení životních podmínek a změně postoje společnosti k chronickým problémům.Sociální práce se snaží o prosazovaní sociální spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství.
 • Pekerja sosial adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan.
rdfs:label
 • Travail social
 • Assistente sociale
 • Gizarte-langintza
 • Maatschappelijk werk
 • Pekerja sosial
 • Praca socjalna
 • Serviço social
 • Social work
 • Sociální práce
 • Sosyal Çalışma
 • Soziale Arbeit
 • Szociális munka
 • Trabajo social
 • Treball social
 • Социални дейности
 • Социальная работа
 • 社会福祉援助技術
 • 사회사업
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:profession of
is foaf:primaryTopic of