Les traînées de condensation sont créées par la condensation de la vapeur d'eau émise par les moteurs d’avion à très haute altitude.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les traînées de condensation sont créées par la condensation de la vapeur d'eau émise par les moteurs d’avion à très haute altitude. Elles se produisent généralement à 10 000 m d'altitude avec un taux d'humidité de plus de 68 %, une température à partir de −39 °C et sur des noyaux de congélations fournis en grande partie par les gaz de combustion.Ce phénomène physique qui dépend de phénomènes atmosphériques complexes a été étudié dès les années 1950.Elles s'estompent en général rapidement par sublimation mais peuvent se transformer, dans certaines conditions d’hygrométrie et de température, en nuages artificiels analogues à des cirrus allongés. Sont aussi employées les expressions traînées de vapeur, traînées blanches ou encore contrail (pour condensation trail). Ces nuages artificiels peuvent alors couvrir de vastes surfaces de ciel, notamment dans l'hémisphère nord. Ils peuvent persister durant plusieurs heures à dizaines d'heures,.La formation des traînées change l'albédo de l'atmosphère et l’augmentation du trafic aérien mondial produit ainsi un effet sur les échanges énergétiques de l'atmosphère, d'autant plus que le transport aérien tend à augmenter,,. Ces trainées par leurs impacts en termes d'effet de serre,, doubleraient la responsabilité du trafic aérien en termes de contribution au réchauffement, augmentant ainsi une part qu'on estimait autrefois faible par rapport à d'autres modes de transport.La présence de traînées de condensation est habituellement précisée par le sigle COTRA, contraction de l'expression anglaise COndensation TRails Aloft, dans un rapport météorologique METAR.
 • Yoğunlaşma izleri, jet motorların egzozundan çıkan nemin üstteki soğuk havada yoğunlaşmasıyla oluşan bulutlardır. Soğuk yeterliyse buz kristallerinden meydana gelir ve cirrus bulutları görünümündedirler.
 • A kondenzcsík mesterségesen létrehozott felhő, ami a magasan közlekedő repülőgép után látható légköri jelenség.
 • Jejak kondensasi (bahasa Inggris: Contrail) atau jejak uap air adalah jejak uap air terkondensasi yang muncul dari sisa pembakaran mesin pesawat. Jejak kondensasi dapat terlihat dalam waktu beberapa detik atau menit, atau bahkan berjam-jam, bergantung pada kondisi atmosfer.
 • Инверсионни следи или още кондензационни следи се наричат линейните, приличащи на облаци, следи, образуващи се зад летателните апарати.
 • L'estela apareix darrere dels cossos en moviment a través d'un fluid. La resistència aerodinàmica total apareix com una pèrdua de moment i un augment d'energia en aquesta estela. La grandària i la intensitat de l'estela és un indicatiu de la resistència aerodinàmica del perfil del cos. L'estela es pot detectar, per exemple, quan se'ns creua un camió per davant el rastre d'aire del qual ens absorbeix.Els moviments de l'avió no intencionats poden estar causats per l'estela (turbulències). Les turbulències ordinàries són habituals, sobretot a la fase d'aproximació. Un pilot que sospiti que una turbulència d'estela està afectant el seu avió, ha de sortir d'aquesta estela o preparar-se per trobar-se una estela més potent. La topada amb l'estela pot ser, inicialment, molt suau. Tot i això, hi ha hagut seriosos accidents en els quals els pilots han perdut el control de l'avió degut a la severitat de l'estela.El deixant és l'estela o rastre que deixa darrere seu un cos en moviment a l'aigua o a l'aire, a l'aire sol ser condensació, encara que el seu efecte també pot ser creat artificialment amb fum. Les embarcacions produeixen també un deixant a l'aigua al seu pas. En el cas de vaixells impulsats per hèlixs, el corrent d'expulsió de la mateixa, se suma a l'efecte del deixant pròpiament dit. En cas de mar en calma el seu efecte persisteix durant hores. Els traços o deixants d'avió són àrees de condensació que s'originen per darrere de les fuites de les turbines i que formen cirruss artificials (de vegades anomenats deixants de vapor). També es generen en els vòrtexs de les ales dels jets, que precipiten un corrent de cristalls de gel en atmosfera humida i freda. Al contrari de la seva aparença, no ocasionen pol·lució. Els deixants es produeixen quan hi ha una pressió molt baixa a gran altitud. Però també es poden produir en un caça quan vola a poca altitud, modificant l'obertura de la tovera.Altres deixants que es dissipen molt ràpid es produeixen en els extrems de les ales. A causa de la diferència de pressió de la part superior i inferior de les ales es produeix un corrent d'aire en els extrems en forma de remolí. Quan la diferència de pressió de les cares és més gran, en ascensos ràpids, loopings, el remolí es fa prou fort per crear un buit a causa de força centrífuga. Aquest buit fa que aire baixi ràpidament de temperatura i el vapor es condensi.Els deixants aeris poden ser creats de dues maneres:1) Les fuites del jet incrementen la quantitat d'humitat en l'atmosfera terrestre, provocant que el seu contingut d'aigua arribi al punt de rosada o de saturació. Així es causa la condensació del vapor del combustible querosè cremat, i es forma el deixant.Els combustibles d'aviació com la gasolina per a motors a pistó, o parafínics/querosè per a motors jet, consisteixen en hidrocarburs. Al cremar-se, el carboni es combina amb l'oxigen formant diòxid de carboni, l'hidrogen es combina amb l'oxigen formant aigua, que escapa com vapor de les fuites. Per cada litre de combustible cremat (oxidat), es produeix un litre d'aigua, agregat a l'aigua condensada present (de la humitat de l'aire) en el combustible. A grans altituds, aquest vapor es troba amb un ambient fred, (a major altitud, menor temperatura) baixant la temperatura del vapor fins a la seva condensació en petites gotes d'aigua i/o sublimant en gel. Les múltiples gotes i/o els cristalls de gel formen els deixants. Com la temperatura per a què el vapor passi a l'estat líquid o sòlid varia amb el temps i la distància, el vapor necessari per condensar en àrees de l'avió es pot generar d'alguna manera a l'aeronau.La majoria del contingut ennuvolat ve de l'aigua atrapada en l'aire circumdant. A grans altituds, el vapor d'aigua superefredat requereix una arrencada per aconseguir la desublimació. Les partícules d'escapament de les fuites de les turbines actuen com tal arrencador, causant que el vapor atrapat passi ràpidament a cristalls de gel.2) Les ales de l'aeroplà causen una caiguda en la pressió de l'aire en el veïnatge de l'ala (això explica en part com aconsegueix volar un objecte més pesat que l'aire). Aquesta caiguda de pressió brinda una disminució de la temperatura, fent que es condensi part del vapor d'aigua de l'aire i formi deixants, però només a grans altituds. A més baixes altituds, aquest fenomen es coneix com ectoplasma. El ectoplasma és més comú de veure en moments d'embranzides d'alta energia dels motors, com per exemple en combat, o en jets de línies durant l'enlairament i l'aterratge, en llocs de molt baixa pressió, en les ales, i freqüentment en turbo-fan. Les fuites de deixants es fan més estables i durables en alta altitud.
 • De witte condenssporen, ook wel vliegtuigstrepen of contrails (een samenvoeging van condensation en trails) genoemd, die het licht van de zon iets kunnen temperen, zijn kunstmatige wolken die ontstaan doordat uitlaatgassen van vliegtuigmotoren de hoeveelheid waterdamp en roetdeeltjes in de lucht op de vliegroute doen toenemen. Dat gebeurt meestal rond 10 kilometer hoogte in de atmosfeer, waar de lucht zeer koud is en het meer dan 40 graden vriest.
 • As trilhas de condensação, mais conhecidos por rastros dos aviões, são condensação de água. Gotículas de água resfriadas (-35°C) estão em suspensão no nível de voo do avião. O calor de exaustão das turbinas pode alcançar mais de 300°C e ao chocar-se com as gotículas resfriadas na atmosfera, condensam-nas formando vapor de água, formando nuvens chamadas stratus quando mais baixa, ou cirrus quando em altitude elevada. Podem gerar-se também nos vértices das asas. Acontece com qualquer avião à jato, de passageiros ou de guerra.
 • Se denomina estela de condensación al rastro en el aire que deja tras de sí un cuerpo en movimiento.Los trazos o estelas de avión son áreas de condensación que se originan por detrás de los escapes de las turbinas y que forman cirros artificiales (a veces llamados estelas de vapor). También se generan en los vórtices de las alas de los jets, que precipitan una corriente de cristales de hielo en atmósfera húmeda y fría. Al contrario de su apariencia, no ocasionan polución.Las estelas se producen cuando hay una presión muy baja a gran altitud. Pero también se puede producir en los cazas cuando vuelan a poca altitud, modificando las abertura de las toberas.Otras estelas que se disipan muy rápido se producen en los extremos de las alas. Debido a la diferencia de presión de la parte superior e inferior de las alas se produce una corriente de aire en los extremos en forma de torbellino. Cuando la diferencia de presión de las caras es mayor, ascensos rápidos, loopings; el torbellino se hace lo suficientemente fuerte para crear un vacío debido a fuerza centrifuga. Este vacío hace que aire baje rápidamente de temperatura y el vapor se condense.Las estelas aéreas pueden ser creadas de dos maneras:1) Los escapes del jet incrementan la cantidad de humedad en esa atmósfera, provocando que su contenido de agua llegue al punto de rocío o de saturación. Así se causa la condensación del vapor del combustible queroseno combustionado, y se forma el trazo.Los combustibles de aviación como la gasolina para motores a pistón, o parafínicos/queroseno para motores jet, consisten en hidrocarburos. Cuando arden, el carbono se combina con el oxígeno formando dióxido de carbono; el hidrógeno se combina con el oxígeno formando agua, que escapa como vapor de los escapes. Por cada litro de combustible quemado (oxidado), se produce un litro de agua, agregado al agua condensada presente (de la humedad del aire) en el combustible. En altas altitudes, este vapor se encuentra con un ambiente frío, (a mayor altitud, menor temperatura) bajando la temperatura del vapor hasta su condensación en pequeñas gotas de agua y/o sublimando en hielo. Las múltiples gotas y/o los cristales de hielo forman los trazos o estelas. Como la temperatura para que el vapor pase al estado líquido o sólido varía con el tiempo y la distancia, el vapor necesario para condensar en áreas del avión puede formarse de alguna manera en la aeronave.La mayoría del contenido nuboso viene del agua atrapada en el aire circundante. En altas altitudes, vapor de agua superenfriado requiere un arranque para lograr la desublimación. Las partículas de escape de los escapes de las turbinas actúan como este arrancador, causando que el vapor atrapado rápidamente pase a cristales de hielo. El hielo solo se forma si el aire externo alrededor de la aeronave es por lo menos de -57 °C.2) Las alas del aeroplano causan una caída en la presión del aire en la vecindad del ala (esto explica en parte como consigue volar un objeto más pesado que el aire). Esta caída de presión brinda una disminución de la temperatura, causando que se condense agua del aire y forme estelas, pero solo a altas altitudes. A más bajas altitudes, este fenómeno se conoce como ectoplasma. El ectoplasma es más común de ver en momentos de empujes de alta energía de los motores, como por ejemplo en combate, o en jets de líneas durante el despegue y el aterrizaje, en lugares de muy baja presión, en las alas, y frecuentemente en turbo-fan.Los escapes de estelas se hacen más estables y durables en alta altitud.
 • Шаблон:External mediaКонденсационный след (устар. инверсионный след, жарг. реактивный след — ошибочные названия) — видимый след из сконденсированного водяного пара, возникающий в атмосфере за движущимися летательными аппаратами при определённых состояниях атмосферы. Явление наблюдается наиболее часто в верхних слоях тропосферы, значительно реже — в тропопаузе и стратосфере. В отдельных случаях может наблюдаться и на небольших высотах.Конденсационные следы относятся к отдельной группе облаков — техногенным, или искусственным облакам — Ci trac. (Cirrus tractus, cirrus — перистый, tractus — след).Своё название след получил от процесса конденсации, который приводит к его появлению. Конденсация происходит только при таких условиях, когда количество водяного пара превышает то количество, которое необходимо для насыщения. Эти условия определяются точкой росы – температурой, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе, достигает насыщения при данной удельной влажности и постоянном давлении. Степень насыщения характеризуется относительной влажностью – процентным отношением количества водяного пара, содержащегося в воздухе, к количеству, которое требуется для насыщения (при одной и той же температуре). Кроме этих условий, необходимо еще и наличие центров конденсации. При температуре до −30... −40 °C водяной пар при конденсации переходит в жидкую фазу, при температуре ниже −30... −40 °C водяной пар превращается сразу в ледяные кристаллы, минуя жидкую фазу. Также важную роль в формировании следа играет процесс испарения, приводящий к его исчезновению.Существуют две основные причины возникновения условий для конденсации и появления следа: Первая — повышение влажности воздуха, когда к атмосферному водяному пару добавляется водяной пар, содержащийся в отработанных газах авиационного двигателя в результате сгорания топлива. Это повышает точку росы в ограниченном объеме воздуха (за двигателями). Если точка росы становится выше температуры окружающего воздуха, то по мере остывания отработанных газов избыточный водяной пар конденсируется. Количество водяного пара, выбрасываемого двигателем, зависит от его мощности и режима работы, то есть — от расхода топлива. Вторая причина — понижение давления и температуры воздуха над крылом и внутри вихрей, возникающих при обтекании различных частей самолета. Наиболее интенсивные вихри образуются на законцовках крыла и выпущенных закрылков, а также на концах лопастей воздушных винтов. Если при этом температура опускается ниже точки росы — избыток атмосферного водяного пара конденсируется в области над крылом и внутри вихрей. Степень понижения давления и температуры зависят от таких параметров, как масса летательного аппарата, коэффициент подъемной силы, величина индуктивного сопротивления и др. Часто наблюдаются следы, образованные в результате комбинации этих двух причин. Образованию конденсационного следа также способствуют центры конденсации в виде частиц не сгоревшего или не полностью сгоревшего (сажа) топлива. Наряду с конденсацией происходит и обратный процесс — испарение: частицы сконденсированного водяного пара испаряются, и след со временем исчезает. На скорость испарения влияют влажность окружающего след воздуха и агрегатное состояние частиц следа. Чем суше воздух, тем быстрее происходит испарение. Напротив — испарение не происходит в случае, когда водяной пар находится в состоянии насыщения. Сконденсированный водяной пар при температуре воздуха −30... −40 °C частично, а при температуре ниже −40 °C полностью превращается в кристаллы, испарение ледяных кристаллов происходит значительно медленнее, чем капель воды.Таким образом, возможность появления и время существования конденсационного следа, равно как и его вид, зависят от влажности и температуры атмосферного воздуха (при прочих равных условиях). При низкой влажности и относительно высокой температуре след может отсутствовать вовсе, так как при таких условиях водяной пар не достигает состояния перенасыщения. Чем выше влажность и ниже температура, тем больше водяного пара конденсируется, тем медленнее происходит испарение, следовательно — след насыщеннее и длиннее. А при относительной влажности близкой к 100 % и низкой температуре — конденсируется наибольшее количество водяного пара, высокая влажность препятствует испарению частиц следа, что и влечет образование конденсационных следов, которые могут существовать достаточно долго, нередко превращаясь в перистые или перисто-кучевые облака. Поскольку водяной пар в атмосфере распределен неравномерно, это является причиной такого же «неравномерного» следа.При полете ракет, если их двигатели производят достаточное количество водяного пара (например, кислородно-керосиновые), конденсационные следы могут возникать и в верхних слоях атмосферы, где естественного водяного пара уже недостаточно.Конденсационные следы образуются не только на больших высотах полёта (отсюда и одно из ошибочных названий — «высотный след»). На ледовом аэродроме Полярной Станции «Скотт Амундсен» (высота 2830 м над уровнем моря), при определённых условиях (температура воздуха минус 50 градусов и ниже), этот след образуется уже на взлёте или при посадке, причём за турбовинтовыми самолётами (С-130 «Геркулес» из состава «Снежного Крыла» ВВС США), что делает ненужной дискуссию о ещё одном неверном названии — «реактивный след».Конденсационные следы до сих пор являются демаскирующим фактором для деятельности военной авиации, поэтому вероятность их появления рассчитывается авиационными метеорологами по соответствующим методикам и экипажам выдаются рекомендации. Изменение высоты полёта в определённых пределах позволяет избежать или полностью устранить нежелательное влияние этого фактора.Существует и антипод (противоположность) конденсационному следу — «обратный», «отрицательный» (очень редко встречаемые названия) след, образующийся при рассеивании элементов облачности (кристаллов льда) в пределах спутного следа при определённых условиях. Напоминает «обращение цвета» в графических редакторах компьютерных программ, когда голубое небо является облаком, а сам след — чистым голубым пространством. Отчётливо наблюдается при слоистой или кучевой облачности незначительной вертикальной мощности и отсутствии других (более высоких для Наблюдателя с Земли) слоёв облачности, маскирующих голубой фон верхних слоёв атмосферы. Наблюдается не реже конденсационных следов, но, из-за упомянутой специфики, реже ожидаем и менее иллюстрирован в изданиях об облаках и материалах Любителей наблюдений за этими явлениями.Конденсационный след не следует путать со спутным следом. Спутный след — это возмущенная область воздуха, всегда образующаяся за движущимся летательным аппаратом. Однако, конденсационный след, взаимодействуя со спутным следом, рельефно выявляет вихревую структуру возмущенного воздуха.По заявлениям климатологов, конденсационные следы оказывают влияние на климат, уменьшая температуру за счёт того, что вырождаются в перистые облака, тем самым увеличивая альбедо Земли.
 • Kondensstreifen sind meist anthropogene Wolken aus Eiskristallen oberhalb von etwa 8 km. Sie entstehen, wenn heiße, wasserdampfhaltige Triebwerksabgase von Luftfahrzeugen auf kalte Luft treffen. Gelegentlich ist die Wolkenbildung auch an den Flügel- oder Propellerspitzen von Flugzeugen zu erkennen. Diese können außerdem in Bodennähe auftreten und bestehen dann aus Wassertröpfchen.
 • Le scie di condensazione (in inglese, contrail) o scie di vapore sono nuvole artificiali di vapore acqueo che possono formarsi durante il passaggio degli aerei. Possono formarsi in due casi: I gas di scarico derivanti dalla propulsione dell'aereo aumentano localmente la percentuale di umidità dell'aria fredda e rarefatta fino al punto da indurre la condensazione del vapore acqueo in essi contenuto. Le ali dell'aereo in moto causano una diminuzione della pressione dell'aria circostante e quindi una diminuzione di temperatura dell'aria che può causare la condensazione del vapore acqueo.Oltre al vapore acqueo le emissioni provocate dagli aerei contengono biossido di carbonio, ossidi di azoto, monossido di carbonio, idrocarburi come il metano, solfati, particolato.Le scie di condensazione più comuni sono dovute alla rapida condensazione del vapore acqueo nei gas di scarico del velivolo durante la navigazione in alta quota dove la temperatura esterna è molto bassa.
 • Contrails (/ˈkɒntreɪlz/; short for "condensation trails") or vapor trails are long, thin artificial (man-made) clouds that sometimes form behind aircraft. Their formation is most often triggered by the water vapor in the exhaust of aircraft engines, but can also be triggered by the changes in air pressure in wingtip vortices or in the air over the entire wing surface. Like all clouds, contrails are made of water, in the form of a suspension of billions of liquid droplets or ice crystals.Depending on the temperature and humidity at the altitude the contrail forms, they may be visible for only a few seconds or minutes, or may persist for hours and spread to be several miles wide. The resulting cloud forms may resemble cirrus, cirrocumulus, or cirrostratus, and are sometimes called cirrus aviaticus. Persistent spreading contrails are thought by some, without overwhelming scientific proof, to have a significant effect on global climate.
 • Kondenzační stopa, též kondenzační pruh, je umělý oblak vznikající za letadlem nebo raketou v horních vrstvách troposféry nebo spodních vrstvách stratosféry. Má vzhled cirru nebo cirrocumulu.S jevem kondenzačních stop v letectví se setkáváme už od počátku létání ve standartních letových hladinách (anglicky FL – flight level) a díky neustálému nárůstu leteckého provozu se s nimi lze setkávat stále častěji.„Uměle“ vytvořená kondenzační stopa (anglicky „condense trail“, zkr. „contrail“) se objevuje za letouny s pístovými, proudovými a tubrovrtulovými motory létajícími ve výškách obvykle od 7 do 12 kilometrů, tj. v prostředí s dostatečnou vzdušnou vlhkostí.Kondenzační stopy jsou tvořeny drobnými vodními kapkami nebo ledovými krystalky, které vznikají jako důsledkem promíchávání chladného vzduchu s horkými produkty, vzniklými spalováním leteckého paliva. Vznik a doba přetrvání do rozpadu kondenzační stopy je závislostí teploty, vzdušné vlhkosti, atmosférického tlaku a vzdušného proudění v místě vzniku.
 • 비행운(飛行雲) 또는 콘트레일(contrail)은 높은 고도에서 비행기가 날 때 뒤에 꼬리 모양으로 나타나는 얇은 구름을 말한다. 비행운은 작은 물방울과 얼음 결정으로 이루어져 있으며 공기중에 있는 수증기가 응결되거나 동결될 때 생긴다.
 • 飛行機雲(ひこうきぐも)は、飛行機の航跡に生成される細長い線状の雲。ジェット機などのエンジンから出る排気ガス中の水分、あるいは翼の近傍の低圧部が原因となって発生する、排煙ではなく雲である。別名航跡雲(こうせきうん)、英語ではcontrail(コントレイル)。
 • Smuga kondensacyjna – zbudowana z kryształków lodu chmura typu cirrocumulus (dokładnie Cirrocumulus fractus), powstająca najczęściej za samolotem odrzutowym lecącym w górnej troposferze i dolnej stratosferze, najczęściej na wysokości między 8 a 15 km nad ziemią. Może trwać nawet kilka dni.Może też wystąpić za samolotem o napędzie śmigłowym, jeśli tylko zaistnieją ku temu odpowiednie warunki.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 384878 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 86069 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 179 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110735005 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1941 (xsd:integer)
 • 1953 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:chapitre
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Rapport spécial du GIEC sur l'aviation et l'atmosphère globale
 • Académie des sciences et Académie nationale de l’air et de l’espace, Rapport
prop-fr:commons
 • Contrail
prop-fr:consultéLe
 • 2009-07-14 (xsd:date)
 • 2010-06-30 (xsd:date)
prop-fr:doi
 • 10.103800 (xsd:double)
 • 10.117500 (xsd:double)
prop-fr:format
 • pdf
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 2743002468 (xsd:double)
prop-fr:issn
 • 1520 (xsd:integer)
prop-fr:jour
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • de
 • en
 • fr
prop-fr:lienPériodique
 • Nature
 • Bulletin of the American Meteorological Society
prop-fr:lieu
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
 • avril
 • janvier
 • novembre
prop-fr:nom
 • Boucher
 • B.
 • Burkhardt
 • Schmidt
 • Schumann
 • Yang
 • Ackerman
 • Schmitt
 • Kärcher
 • Hartmann
 • Forster
 • Hong
 • Ou
 • Fahey
 • Appleman
 • Artaxo
 • Baumgardner
 • Chanin
 • Danilin
 • DeMott
 • Dessler
 • Gierens
 • Harshvardhan
 • Heymsfield
 • Liou
 • Michelsen
 • Minnis
 • Nakajima
 • Ockert-Bell
 • Toon
prop-fr:numéro
 • 4 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
 • 11 (xsd:integer)
 • 44 (xsd:integer)
 • 397 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 166 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 1 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
 • 14 (xsd:integer)
 • 30 (xsd:integer)
 • 37 (xsd:integer)
 • 65 (xsd:integer)
 • 465 (xsd:integer)
 • 473 (xsd:integer)
 • 479 (xsd:integer)
 • 1281 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Gang
 • Olivier
 • A.
 • Andrew
 • B.
 • Brunner
 • D. L.
 • E.
 • Klaus
 • M. L.
 • P.
 • Patrick
 • Paul
 • S.
 • T.
 • Bernd
 • M. E.
 • H.
 • U.
 • Ulrich
 • Ulrike
 • D. W.
 • O. B.
 • Andrew E.
 • Darrel
 • Kuo-Nan
 • M. Y.
 • M.-L.
 • Piers
 • Ping
 • Steve S. C.
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:périodique
 • Nature
 • DLR-Mitteilung
prop-fr:titre
 • Aircraft can increase cirrus cloudiness
 • Aviation-produced aerosols and cloudiness
 • Contrail Microphysics
 • Contrails and Induced Cirrus: Optics and Radiation
 • The formation of exhaust condensation trails by jet aircraft
 • Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat
 • On conditions for contrail formation from aircraft exhausts
 • Die Entstehung von Eisnebel aus den Auspuffgasen von Flugmotoren
 • Emissions from Aviation and their Development over Time
 • The effect of cloud type on Earth’s energy balance: Global analysis
 • Global Modeling of the Contrail and Contrail Cirrus Climate Impact
prop-fr:urlTexte
prop-fr:volume
 • 5 (xsd:integer)
 • 34 (xsd:integer)
 • 91 (xsd:integer)
 • 97 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les traînées de condensation sont créées par la condensation de la vapeur d'eau émise par les moteurs d’avion à très haute altitude.
 • Yoğunlaşma izleri, jet motorların egzozundan çıkan nemin üstteki soğuk havada yoğunlaşmasıyla oluşan bulutlardır. Soğuk yeterliyse buz kristallerinden meydana gelir ve cirrus bulutları görünümündedirler.
 • A kondenzcsík mesterségesen létrehozott felhő, ami a magasan közlekedő repülőgép után látható légköri jelenség.
 • Jejak kondensasi (bahasa Inggris: Contrail) atau jejak uap air adalah jejak uap air terkondensasi yang muncul dari sisa pembakaran mesin pesawat. Jejak kondensasi dapat terlihat dalam waktu beberapa detik atau menit, atau bahkan berjam-jam, bergantung pada kondisi atmosfer.
 • Инверсионни следи или още кондензационни следи се наричат линейните, приличащи на облаци, следи, образуващи се зад летателните апарати.
 • De witte condenssporen, ook wel vliegtuigstrepen of contrails (een samenvoeging van condensation en trails) genoemd, die het licht van de zon iets kunnen temperen, zijn kunstmatige wolken die ontstaan doordat uitlaatgassen van vliegtuigmotoren de hoeveelheid waterdamp en roetdeeltjes in de lucht op de vliegroute doen toenemen. Dat gebeurt meestal rond 10 kilometer hoogte in de atmosfeer, waar de lucht zeer koud is en het meer dan 40 graden vriest.
 • Kondensstreifen sind meist anthropogene Wolken aus Eiskristallen oberhalb von etwa 8 km. Sie entstehen, wenn heiße, wasserdampfhaltige Triebwerksabgase von Luftfahrzeugen auf kalte Luft treffen. Gelegentlich ist die Wolkenbildung auch an den Flügel- oder Propellerspitzen von Flugzeugen zu erkennen. Diese können außerdem in Bodennähe auftreten und bestehen dann aus Wassertröpfchen.
 • 비행운(飛行雲) 또는 콘트레일(contrail)은 높은 고도에서 비행기가 날 때 뒤에 꼬리 모양으로 나타나는 얇은 구름을 말한다. 비행운은 작은 물방울과 얼음 결정으로 이루어져 있으며 공기중에 있는 수증기가 응결되거나 동결될 때 생긴다.
 • 飛行機雲(ひこうきぐも)は、飛行機の航跡に生成される細長い線状の雲。ジェット機などのエンジンから出る排気ガス中の水分、あるいは翼の近傍の低圧部が原因となって発生する、排煙ではなく雲である。別名航跡雲(こうせきうん)、英語ではcontrail(コントレイル)。
 • Smuga kondensacyjna – zbudowana z kryształków lodu chmura typu cirrocumulus (dokładnie Cirrocumulus fractus), powstająca najczęściej za samolotem odrzutowym lecącym w górnej troposferze i dolnej stratosferze, najczęściej na wysokości między 8 a 15 km nad ziemią. Może trwać nawet kilka dni.Może też wystąpić za samolotem o napędzie śmigłowym, jeśli tylko zaistnieją ku temu odpowiednie warunki.
 • Contrails (/ˈkɒntreɪlz/; short for "condensation trails") or vapor trails are long, thin artificial (man-made) clouds that sometimes form behind aircraft. Their formation is most often triggered by the water vapor in the exhaust of aircraft engines, but can also be triggered by the changes in air pressure in wingtip vortices or in the air over the entire wing surface.
 • Шаблон:External mediaКонденсационный след (устар. инверсионный след, жарг. реактивный след — ошибочные названия) — видимый след из сконденсированного водяного пара, возникающий в атмосфере за движущимися летательными аппаратами при определённых состояниях атмосферы. Явление наблюдается наиболее часто в верхних слоях тропосферы, значительно реже — в тропопаузе и стратосфере.
 • Kondenzační stopa, též kondenzační pruh, je umělý oblak vznikající za letadlem nebo raketou v horních vrstvách troposféry nebo spodních vrstvách stratosféry. Má vzhled cirru nebo cirrocumulu.S jevem kondenzačních stop v letectví se setkáváme už od počátku létání ve standartních letových hladinách (anglicky FL – flight level) a díky neustálému nárůstu leteckého provozu se s nimi lze setkávat stále častěji.„Uměle“ vytvořená kondenzační stopa (anglicky „condense trail“, zkr.
 • Le scie di condensazione (in inglese, contrail) o scie di vapore sono nuvole artificiali di vapore acqueo che possono formarsi durante il passaggio degli aerei. Possono formarsi in due casi: I gas di scarico derivanti dalla propulsione dell'aereo aumentano localmente la percentuale di umidità dell'aria fredda e rarefatta fino al punto da indurre la condensazione del vapore acqueo in essi contenuto.
 • L'estela apareix darrere dels cossos en moviment a través d'un fluid. La resistència aerodinàmica total apareix com una pèrdua de moment i un augment d'energia en aquesta estela. La grandària i la intensitat de l'estela és un indicatiu de la resistència aerodinàmica del perfil del cos. L'estela es pot detectar, per exemple, quan se'ns creua un camió per davant el rastre d'aire del qual ens absorbeix.Els moviments de l'avió no intencionats poden estar causats per l'estela (turbulències).
 • Se denomina estela de condensación al rastro en el aire que deja tras de sí un cuerpo en movimiento.Los trazos o estelas de avión son áreas de condensación que se originan por detrás de los escapes de las turbinas y que forman cirros artificiales (a veces llamados estelas de vapor). También se generan en los vórtices de las alas de los jets, que precipitan una corriente de cristales de hielo en atmósfera húmeda y fría.
 • As trilhas de condensação, mais conhecidos por rastros dos aviões, são condensação de água. Gotículas de água resfriadas (-35°C) estão em suspensão no nível de voo do avião. O calor de exaustão das turbinas pode alcançar mais de 300°C e ao chocar-se com as gotículas resfriadas na atmosfera, condensam-nas formando vapor de água, formando nuvens chamadas stratus quando mais baixa, ou cirrus quando em altitude elevada. Podem gerar-se também nos vértices das asas.
rdfs:label
 • Traînée de condensation
 • Condensspoor
 • Contrail
 • Estela
 • Estela de condensación
 • Jejak kondensasi
 • Kondensstreifen
 • Kondenzační stopa
 • Kondenzcsík
 • Scia di condensazione
 • Smuga kondensacyjna
 • Trilha de condensação
 • Yoğunlaşma izleri
 • Инверсионни следи
 • Конденсационный след
 • 飛行機雲
 • 비행운
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of