Les trésors nationaux (国宝, kokuhō?) du Japon désignent les plus précieuses propriétés culturelles de la nation établis par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les trésors nationaux (国宝, kokuhō?) du Japon désignent les plus précieuses propriétés culturelles de la nation établis par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie. Exemple d'œuvres ayant reçu cette distinction : construction comme des châteaux, des temples, des tombeaux ; peintures, parchemins, sutras, et travaux de calligraphie ; statues en pierre, bronze, bois, laque or autre matériaux ; œuvre telles que poteries, objets en laque, découpages, métaux, netsuke, épées et textiles ; artefacts archéologiques et historiques, y compris des objets funéraires, des documents et des lettres ; des personnalités, appelées « trésors vivants ».Beaucoup de trésors nationaux sont dans des musées comme les musées nationaux de Tōkyō, Kyōto, et Nara. Les musées publics, gérés par les préfectures et les municipalités, ainsi que les musées privés possèdent également des trésors nationaux. Beaucoup de temples bouddhistes et sanctuaires shintô, de châteaux et de constructions similaires ouvrent leurs portes au public. La cour impériale du Japon possède plusieurs trésors nationaux. Kyōto en revendique environ un cinquième.L'expression « trésor national vivant » est une désignation informelle pour une personne que le gouvernement a choisie comme exemple de la tradition japonaise. Des comédiens de nō, bunraku, et kabuki, et des artistes et artisans dans les métiers traditionnels ont reçu cette distinction.
 • 国宝(こくほう、英語:National treasures)とは日本の文化財保護法によって国が指定した有形文化財(重要文化財)のうち、世界文化の見地から価値の高いものでたぐいない国民の宝たるものであるとして国(文部科学大臣)が指定したものである(文化財保護法第27条第2項)。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料および歴史資料が指定されている。法的には、国宝は重要文化財の一種である。国宝・重要文化財の指定手続、指定制度の沿革などについては、重要文化財の項を参照。なお、いわゆる「人間国宝」とは重要無形文化財に指定された芸能、工芸技術などの保持者として各個認定された者の通称である。
 • Els Tresors Nacionals (国宝 kokuhō) són els béns culturals materials més preuats del Japó, determinats i designats per l'Agència d'Afers Culturals (subsidiària del Ministeri d'Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia). Un bé material cultural pot ser-ho per estar considerat de valor històric o artístic, classificat com "edificis i estructures", o com "belles arts i artesania". Cada element del Tresor Nacional ha de mostrar una mà d'obra excepcional, un gran valor per al món de la història cultural, o un valor excepcional per als estudiosos.Aproximadament el 20% del Tresor Nacional són estructures com ara castells, temples budistes, santuaris sintoistes o residències. L'altre 80% del Tresor Nacional consisteix en: pintures, pergamins, sutres, obres de cal·ligrafia; escultures en fusta, bronze, laca o pedra; artesania, com ara ceràmica i talles lacades, treballs de metal·lúrgia, espases i tèxtils, i objectes històrics i arqueològics. Els elements abasten des de l'antiguitat fins a l'edat moderna japonesa, abans de l'era Meiji, incloent-hi peces de ceràmica de les més antigues del món, del període Jōmon, als documents i escrits del segle XIX. La designació del Palau Akasaka el 2009 va afegir un Tresor Nacional del segle XX.El Japó compta amb una àmplia legislació per a la protecció, preservació i classificació del seu patrimoni cultural. El respecte cap a les propietats físiques i intangibles, i la protecció dels béns culturals, és típic de la preservació japonesa i de les pràctiques de restauració de les mateixes. Els mètodes de protecció utilitzats del Tresor Nacional inclouen restriccions a la modificació, transferència i exportació, i suport financer en forma de subvencions i bonificacions fiscals. L'Agència d'Afers Culturals ofereix als propietaris assessorament per a la restauració, administració i exhibició pública de les propietats. Aquests esforços es complementen amb lleis que protegeixen l'entorn de les estructures designades i les tècniques necessàries per a les obres de restauració.Kansai, la regió de les capitals del Japó des de l'antiguitat fins al segle XIX, allotja la majoria del Tresor Nacional. Kyoto té al voltant d'un de cada cinc dels components del Tresor. Obres d'art i artesania en general, les propietats són de propietat privada o es troben en museus, com els museus nacionals de Tòquio, Kyoto, i Nara, museus prefecturals i municipals o museus privats. Articles religiosos, sovint, es troba directament en els temples i santuaris sintoistes, o en museus adjacents o cases del tresor.
 • National Treasures (国宝: kokuhō) are the most precious of Japan's Tangible Cultural Properties, as determined and designated by the Agency for Cultural Affairs (a subsidiary of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology). A Tangible Cultural Property is considered to be of historic or artistic value, classified either as "buildings and structures", or as "fine arts and crafts". Each National Treasure must show outstanding workmanship, a high value for world cultural history, or exceptional value for scholarship.Approximately 20% of the National Treasures are structures such as castles, Buddhist temples, Shinto shrines, or residences. The other 80% are paintings, scrolls, sutras, works of calligraphy, sculptures of wood, bronze, lacquer or stone, crafts such as pottery and lacquerware carvings, metalworks, swords and textiles, and archaeological and historical artifacts. The items span the period of ancient to early modern Japan before the Meiji period, including pieces of the world's oldest pottery from the Jōmon period, to 19th-century documents and writings. The designation of the Akasaka Palace in 2009 added a 20th-century National Treasure.Japan has a comprehensive network of legislation for protecting, preserving, and classifying its cultural patrimony. The regard for physical and intangible properties and their protection is typical of Japanese preservation and restoration practices. Methods of protecting designated National Treasures include restrictions on alterations, transfer, and export, and financial support in the form of grants and tax reduction. The Agency for Cultural Affairs provides owners with advice on restoration, administration, and public display of the properties. These efforts are supplemented with laws that protect the built environment of designated structures and the necessary techniques for restoration of works.Kansai, the region of Japan's capitals from ancient times to the 19th century, has the most National Treasures. Kyoto has about one in five National Treasures. Fine arts and crafts properties generally are owned privately or are in museums such as the national museums of Tokyo, Kyoto, and Nara, public prefectural and city museums, or private museums. Religious items are often housed in temples and Shinto shrines or in an adjacent museum or treasure house.
 • Национальные сокровища Японии (яп. 国宝 кокухо:) — важнейшие культурные ценности Японии, избираемые Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий (МЕХТ) и утверждаемые японским правительством.
 • El Tesoro Nacional (国宝, kokuhō?) son los Bienes Culturales Materiales más preciados de Japón, determinados y designados por la Agencia de Asuntos Culturales (subsidiaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología). Un bien material cultural puede serlo por estar considerado de valor histórico o artístico, clasificados como «edificios y estructuras», o como «bellas artes y artesanía». Cada elemento del Tesoro Nacional debe mostrar una mano de obra excepcional, un gran valor para el mundo de la historia cultural, o un valor excepcional para los estudiosos.Aproximadamente el 20% del Tesoro Nacional son estructuras tales como castillos, templos budistas, santuarios sintoístas o residencias. El otro 80% del Tesoro Nacional consiste en: pinturas; pergaminos; sutras; obras de caligrafía; esculturas en madera, bronce, laca o piedra; artesanía, tales como cerámica y tallas lacadas, trabajos de metalurgia, espadas y textiles; y objetos históricos y arqueológicos. Los elementos abarcan desde la antigüedad hasta la Edad Moderna japonesa, antes de la Era Meiji, incluyendo piezas de cerámica de las más antiguas del mundo, del período Jōmon, a los documentos y escritos del siglo XIX. La designación del Palacio Akasaka en 2009 añadió un Tesoro Nacional del siglo XX.Japón cuenta con una amplia legislación para la protección, preservación y clasificación de su patrimonio cultural. El respeto hacía las propiedades físicas e intangibles, y la protección de los bienes culturales, es típico de la preservación japonesa y de las prácticas de restauración de las mismas. Los métodos de protección utilizados del Tesoro Nacional incluyen restricciones a la modificación, transferencia y exportación, y apoyo financiero en forma de subvenciones y bonificaciones fiscales. La Agencia de Asuntos Culturales ofrece a los propietarios asesoramiento para la restauración, administración y exhibición pública de las propiedades. Estos esfuerzos se complementan con leyes que protegen el entorno de las estructuras designadas y las técnicas necesarias para las obras de restauración.Kansai, la región de las capitales de Japón desde la antigüedad hasta el siglo XIX, aloja la mayoría del Tesoro Nacional. Kioto tiene alrededor de uno de cada cinco de los componentes del Tesoro. Obras de arte y artesanía en general, las propiedades son de propiedad privada o se encuentran en museos, como los museos nacionales de Tokio, Kioto, y Nara, museos prefecturales y municipales o museos privados. Artículos religiosos, a menudo, se encuentra directamente en los templos y santuarios sintoístas, o en museos adyacentes o casas del tesoro.
 • 일본의 국보(日本の国宝)는 일본의 문화재보호법에 따라 국가가 지정한 유형문화재(중요문화재) 가운데 세계 문화의 견지에서 가치의 높고 유례없는 국민의 보물을 일본 정부(문부과학대신)가 지정한 것이다(일본 문화재보호법 제27조 제2항). 건조물, 회화, 조각, 공예품, 서적·전적, 고문서, 고고자료 및 역사자료가 지정되어 있다. 법적으로 국보는 중요문화재의 일종이다. 덧붙여 이른바 ‘인간국보(人間国宝)’란 중요무형문화재로 지정된 예능, 공예 기술 등의 보유자로서 인정된 사람의 통칭이다.
 • Die Nationalschätze Japans (jap. 国宝, Kokuhō) sind die kostbarsten „materiellen Kulturgüter“ Japans. Die Einstufung als „materielles Kulturgut“ erfolgt durch das „Amt für kulturelle Angelegenheiten“ (文化庁, Bunka-chō), einer Unterabteilung des Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie, die Ernennung zum Nationalschatz nimmt der Minister für Bildung vor. Als materielles Kulturgut gilt ein Kulturgut, das einen besonderen historischen oder künstlerischen Wert besitzt und das entweder als Bauwerk oder Gebäude oder als Kunstgegenstand oder Handwerkskunst klassifiziert werden kann. Die Einteilung erfolgt anhand der Vorschriften des „Gesetzes zum Schutze materieller Kulturgüter“ (文化財保護法, Bunkazai hōgohō) (besonders § 2 Abs. 2) und anhand der Verordnungen der Gebietskörperschaften (地方公共団体, Chihōkōkyōdantai). Das Gesetz unterscheidet zwischen „materiellen“ und „immateriellen“ (wörtlich: formlosen) Kulturschätzen, die nicht Gegenstand dieses Artikels sind. Ein materielles Kulturgut muss ein Beispiel außerordentlicher kunsthandwerklicher Leistungen und bedeutsam für die Kulturgeschichte oder Wissenschaft sein.Etwa 20 % der materiellen Kulturschätze Japans sind Bauwerke, wie Burgen, buddhistische Tempel, Shintō-Schreine oder Residenzen. Bei den restlichen 80 % handelt es sich um Gemälde, Rollbilder, Sutren, Skulpturen aus Holz, Bronze, Lack oder Stein, um Kunsthandwerk, wie Tonwaren, Lackschnitzereien, Metallwaren, wie japanische Schwerter, Textilien und historische wie archäologische Materialien. Zu den Kulturschätzen gehören Gegenstände von der antiken Frühzeit bis zum Beginn der japanischen Moderne (Meiji-Zeit).Japan verfügt über ein umfassendes System von Verordnungen zum Schutz, Erhalt und zur Einordnung seines kulturellen Erbes. Die Maßnahmen zum Schutz ausgewiesener Kulturgüter umfassen Einschränkungen der Veränderungsmöglichkeiten, der Überführung und der Ausfuhr, aber auch finanzielle Unterstützung und Steuerentlastungen. Das Amt für kulturelle Angelegenheiten unterstützt die Eigentümer in Fragen der Restaurierung, der Verwaltung und der öffentlichen Ausstellung. Diese Bemühungen werden ergänzt durch Rechtsvorschriften, die die Umgebung eines Bauwerks schützen und die seit einiger Zeit auch die notwendigen Restaurierungstechniken umfassen. Die meisten Nationalschätze befinden sich in der Kansai-Region, dem alten kulturellen Zentrum Japans, etwa ein Fünftel in Kyōto. Kunstgegenstände oder Kunsthandwerk sind größtenteils in privatem Besitz oder werden in Museen, wie dem Nationalmuseum Tokio oder dem Nationalmuseum Kyōto aufbewahrt. Religiöse Gegenstände hingegen werden meist in Tempeln, Schreinen oder angegliederten Museen und Schatzkammern aufbewahrt.
 • Tesouro Nacional (国宝: kokuhō) são os mais preciosos Bens Culturais Materiais do Japão, como determinado e designado pela Agência de Assuntos Culturais (subsidiária do Ministério da Educação, da Cultura, dos Esportes, da Ciência e da Tecnologia). Um Bem Material Cultural é considerado pela seu valor histórico ou artístico, classificado tanto como "construções e estruturas", quanto por "belas-artes e ofícios". Cada Tesouro Nacional deve apresentar um trabalho excelente, um grande valor para a história cultural mundial, ou valor excepcional para o conhecimento.Aproximadamente 20% do Tesouro Nacional são estruturas como castelos, templos budistas, santuários xintoístas, ou residências. Os outros 80% são pinturas, rolos, sutras, obras de caligrafia, esculturas de madeira, bronze, laca ou pedra, talhas de cerâmica e laquê, metalurgia, espadas e tecidos, e artefatos arqueológicos e históricos. Os itens abrangem desde o período antigo ao período inicial moderno do Japão anterior ao período Meiji, incluindo peças da mais antiga cerâmica do mundo do período Jomon, e os documentos e textos do século 19. A designação do Palácio Akasaka em 2009 adicionou um tesouro do século 20.O Japão tem um abrangente legislação para proteger, preservar, e classificar seu patrimônio cultural. O respeito pelas propriedades culturais e sua proteção é típico das práticas de preservação e restauração japonesas. Métodos de proteção aos designados Tesouros Nacionais incluem restrições a alterações, transferências, e exportação, e apoio financeiro em forma de concessões e redução de impostos. A Agência de Assuntos Culturais oferece aos proprietários conselhos sobre restauração, administração, e exibição pública de suas propriedades. Estes esforços são complementados com leis que protegem a paisagem construída das estruturas e técnicas necessárias para a restauração das obras.Kansai tem grande parte dos Tesouros Nacionais. Kyoto tem cerca de um quinto dos tesouros. Propriedades das belas-artes e ofícios geralmente são propriedades privadas ou estão em museus como os museus nacionais de Tóquio, Kyoto, e Nara, museus públicos prefeitorais e municipais, ou museus privados. Itens religiosos estão geralmente alojados em templos e santuários Shinto ou em museus adjacentes e tesourarias.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 855373 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7618 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 82 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109015802 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les trésors nationaux (国宝, kokuhō?) du Japon désignent les plus précieuses propriétés culturelles de la nation établis par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie.
 • 国宝(こくほう、英語:National treasures)とは日本の文化財保護法によって国が指定した有形文化財(重要文化財)のうち、世界文化の見地から価値の高いものでたぐいない国民の宝たるものであるとして国(文部科学大臣)が指定したものである(文化財保護法第27条第2項)。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料および歴史資料が指定されている。法的には、国宝は重要文化財の一種である。国宝・重要文化財の指定手続、指定制度の沿革などについては、重要文化財の項を参照。なお、いわゆる「人間国宝」とは重要無形文化財に指定された芸能、工芸技術などの保持者として各個認定された者の通称である。
 • Национальные сокровища Японии (яп. 国宝 кокухо:) — важнейшие культурные ценности Японии, избираемые Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий (МЕХТ) и утверждаемые японским правительством.
 • 일본의 국보(日本の国宝)는 일본의 문화재보호법에 따라 국가가 지정한 유형문화재(중요문화재) 가운데 세계 문화의 견지에서 가치의 높고 유례없는 국민의 보물을 일본 정부(문부과학대신)가 지정한 것이다(일본 문화재보호법 제27조 제2항). 건조물, 회화, 조각, 공예품, 서적·전적, 고문서, 고고자료 및 역사자료가 지정되어 있다. 법적으로 국보는 중요문화재의 일종이다. 덧붙여 이른바 ‘인간국보(人間国宝)’란 중요무형문화재로 지정된 예능, 공예 기술 등의 보유자로서 인정된 사람의 통칭이다.
 • Els Tresors Nacionals (国宝 kokuhō) són els béns culturals materials més preuats del Japó, determinats i designats per l'Agència d'Afers Culturals (subsidiària del Ministeri d'Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia). Un bé material cultural pot ser-ho per estar considerat de valor històric o artístic, classificat com "edificis i estructures", o com "belles arts i artesania".
 • Die Nationalschätze Japans (jap. 国宝, Kokuhō) sind die kostbarsten „materiellen Kulturgüter“ Japans. Die Einstufung als „materielles Kulturgut“ erfolgt durch das „Amt für kulturelle Angelegenheiten“ (文化庁, Bunka-chō), einer Unterabteilung des Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie, die Ernennung zum Nationalschatz nimmt der Minister für Bildung vor.
 • National Treasures (国宝: kokuhō) are the most precious of Japan's Tangible Cultural Properties, as determined and designated by the Agency for Cultural Affairs (a subsidiary of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology). A Tangible Cultural Property is considered to be of historic or artistic value, classified either as "buildings and structures", or as "fine arts and crafts".
 • El Tesoro Nacional (国宝, kokuhō?) son los Bienes Culturales Materiales más preciados de Japón, determinados y designados por la Agencia de Asuntos Culturales (subsidiaria del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología). Un bien material cultural puede serlo por estar considerado de valor histórico o artístico, clasificados como «edificios y estructuras», o como «bellas artes y artesanía».
 • Tesouro Nacional (国宝: kokuhō) são os mais preciosos Bens Culturais Materiais do Japão, como determinado e designado pela Agência de Assuntos Culturais (subsidiária do Ministério da Educação, da Cultura, dos Esportes, da Ciência e da Tecnologia). Um Bem Material Cultural é considerado pela seu valor histórico ou artístico, classificado tanto como "construções e estruturas", quanto por "belas-artes e ofícios".
rdfs:label
 • Trésor national (Japon)
 • National Treasures of Japan
 • Nationalschätze Japans
 • Tesoro Nacional de Japón
 • Tesouro Nacional do Japão
 • Tresors Nacionals del Japó
 • Национальные сокровища Японии
 • 国宝
 • 일본의 국보
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:heritageRegister of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:classement of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of