La Torah (en hébreu תּוֹרָה, « instruction » ; en grec ancien Νόμος – Nomos –, « Loi ») est, selon la tradition du judaïsme, l'enseignement divin transmis par Moïse (תּוֹרַת־מֹשֶׁה – Tōraṯ Mōshe) au travers de ses cinq livres (hébreu : חמשה חומשי תורה – Ḥamishā Ḥoumshē Tōrā) ainsi que l'ensemble des enseignements qui en découlent,.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Torah (en hébreu תּוֹרָה, « instruction » ; en grec ancien Νόμος – Nomos –, « Loi ») est, selon la tradition du judaïsme, l'enseignement divin transmis par Moïse (תּוֹרַת־מֹשֶׁה – Tōraṯ Mōshe) au travers de ses cinq livres (hébreu : חמשה חומשי תורה – Ḥamishā Ḥoumshē Tōrā) ainsi que l'ensemble des enseignements qui en découlent,. Le christianisme, qui ne reconnait pas les enseignements rabbiniques, nomme les livres traditionnellement attribués à Moïse le Pentateuque, du ce qui vient du grec Πεντάτευχος signifiant « cinq livres ».Elle est composée de cinq livres désignés en hébreu par le premier mot du texte et traditionnellement en français : la Genèse (Berēshīṯ : Commencement), l'Exode (Shemōṯ : Noms), le Lévitique (Wayyiqrā' : Et il appela), les Nombres (Bamiḏbar : Dans le désert), le Deutéronome (Devarim/ Deḇārīm : Choses).La Torah sert de charte historique et doctrinale au judaïsme orthodoxe[réf. à confirmer]. Elle est également reconnue par le christianisme, bien que celui-ci soutienne que ses pratiques et lois seraient accomplies et auraient perdu de leur pertinence devant le Nouveau Testament, et en partie par l'islam, selon lequel elle aurait été falsifiée.Elle contient, selon la tradition juive, 613 commandements et comporte, outre la composante écrite (hébreu : תורה שבכתב, Tōrā sheBikhtāḇ : « Torah écrite »), une dimension orale (hébreu : תורה שבעל פה, Tōrā sheBeʿal Pe : « Torah orale »), ultérieurement compilée dans le Talmud et la littérature midrashique.
 • A Tóra (héberül: תּוֹרָה Tórá, Torá, ask: Tajró / Tajre, jiddis kiejtéssel tojre), vagy más néven a Mózesi könyvek vagy Pentateuchus a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve, amelyet a zsidó és a keresztény hagyomány a 18. századig, kevés kivételtől eltekintve Mózesnek tulajdonított, és amelyet a konzervatív bibliamagyarázat lényegét tekintve ma is Mózestől származtat.A Mózesi könyveket a zsidók az időszámításunk előtti 2. századig egy könyvként kezelték és Tórának (héber: tanítás, intés, eligazítás, papi döntvény, szabály, törvény) nevezték, amely elnevezés ma is használatos. A Tóra a Héber Biblia részét képezi, de a zsidó vallás azon belül különleges jelentőséget tulajdonít neki. A Tóra a zsidók legrégibb írásos emlékeit őrzi és leírja a zsidó nép őstörténetét a világ teremtésétől, Istennel kötött szövetségein keresztül, a Mózes közvetítése által kapott törvényekig. Az időszámításunk kezdete körüli időkben a Tórát technikai okokból öt könyvre osztották és Pentateukhosznak is nevezték (a pente = öt és teukhosz = tekercs, könyv görög szóból).
 • Artikulu hau liburu santuari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Tora (argipena).Tora edo Torah (hebreeraz תורה, "legea") judaismoaren liburu fundatzailea da. Monoteismoaren eta erlijio abrahamdarren oinarria da.Bost liburuk osatzen dute: Hasiera (Bereshit [בְּרֵאשִׁית]), Irteera (Shemot [שְׁמוֹת]), Lebitarrena (Vayikrá [וַיִּקְרָא]), Zenbakiak (Bemidbar [בְּמִדְבַּר]) y Deuteronomioa (Devarim [דְּבָרִים]).Bost liburuok Pentateuko edo Jumash deituriko multzoa osatzen dute. Tradizioaren arabera, Moisesek idatzitako liburuak dira eta Jainkoak Sinai mendian egindako errebelazioa biltzen dute. Juduek, Erromako Eliza Katolikoak, Eliza Ortodoxoak eta Protestanteek Bibliaren aurreneko muintzat dute eta denon kanonetan dute lekua. Liburuon gaia hebrear herriaren historia da, hasiera mitikoetatik (munduaren sorrera, paradisua, uholdea) Moisesen heriotzaraino. Adituek hiru idatzaldi nagusi bereizten dituzte: jainkoa Jahve izendatzen duena (K.a. IX. mendea); jainkoa Elohim izendatzen duena (K.a. VIII. mendea) eta kronikariarena, apaizen arautegia barne (K.a. IV. mendea).
 • トーラー(ヘブライ語: תּוֹרָה‎、英語: Torah)はユダヤ教の聖書の内の最初の「モーセ五書」のことであり、またそれに関する注釈も加えてユダヤ教の教え全体を指す場合もある。トーラーはヘブライ語で書かれていて、「トーラー」は「教え」という意味である。
 • Torah o Torá (aceptado por la Real Academia Española como Tora) [תּוֹרָה] es una palabra hebrea que deriva de la raíz י.ר.ה Y.R.H que significa "acometer", "dar un tiro" y que en Hif'il הורה Horáh significa "dirigir el tiro", de ahí que el significado de Torá es la guía para dar en el blanco y de ahí, se ha entendido como enseñanza, instrucción, o como ley en el mundo occidental. A decir verdad, se dice Torá por un mandamiento, o en su sentido más amplio, para designar a la totalidad de la revelación y enseñanza divina al pueblo de Israel. Sin embargo en un sentido intermedio, se refiere únicamente al texto de los cinco primeros libros de la Biblia o Biblia Hebrea (que para los cristianos se llama Pentateuco). En la bibliografía cristiana también se suele denominar ley mosaica, ley de Moisés o ley escrita de Moisés. (Los judíos lo llaman simplemente la ley.)Estos libros son: Génesis (Bereshit [בְּרֵאשִׁית]: lit. "En el comienzo"), Éxodo (Shemot [שְׁמוֹת]: lit. "Nombres"), Levítico (Vayikrá [וַיִּקְרָא]: lit. "Y llamó"), Números (Bemidbar [בְּמִדְבַּר]: lit. "En el Desierto") Deuteronomio (Devarim [דְּבָרִים]: lit. "Palabras", "Cosas", "Leyes"...).El conjunto de estos cinco libros se conoce como Pentateuco (del griego πεντα, penta, ‘cinco’, y τευχος, teujós, ‘funda para libros’, haciendo referencia a las fundas en las que se conservaban los rollos de pergamino) o, en hebreo, Jamisháh Jumshéy Toráh [חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה], ‘los cinco quintos de la Torá’ o simplemente Jumash [חֻמָּשׁ], ‘quinto’ como abreviatura.Los judíos también utilizan la palabra Toráh para referirse a la Ley Oral, desarrollada a lo largo de los siglos y compilada en el siglo II por Yehudah Hanasí.
 • То́ра (ивр. תּוֹרָה‎ — тора́, букв. «учение, закон») в ашкеназском произношении: То́йро (юго-восточный диалект — Польша, Украина), Тэ́йро (северо-восточный диалект — Белоруссия, Литва) и Торра (сефардский диалект) — в широком смысле, совокупность иудейского традиционного закона.
 • Tóra (hebrejsky תורה‎‎) znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.Těchto prvních pět knih se také nazývá Pentateuch (z řeckého πεντάτευχος, „pět knih“), Chamiša chumšej Tora (hebrejsky „Pět pětin Tóry“) anebo Pět knih Mojžíšových, což je zavádějící název pocházející z prostředí raného křesťanství.Tóra se skládá z pěti knih: בראשית‎‎ Be-rešit – Genesis שמות‎‎ Šemot – Exodus ויקרא‎‎ Va-jikra – Leviticus במדבר‎‎ Ba-midbar – Numeri דברים‎‎ Devarim – DeuteronomiumV širším slova smyslu pak slovo Tóra zahrnuje nejen zmíněných pět knih, ale také další dvě části Tanachu a Ústní zákon (tradiční interpretace textu Tóry).Tóra ve smyslu Pentateuchu je základním dokumentem judaismu. Slovo samotné má kořen v hebrejském ירה „jara“, učit či ukazovat. V Tóře jsou obsaženy nejen univerzální příběhy Adama, Noeho, příběhy židovských praotců Avrahama (Abrahám), Jicchaka (Izák) a Ja'akova (Jákob, též Jakub, dalším jménem Jisra'el), proroka Mojžíše, ale také 613 micvot (židovských přikázání) a další materiál, který lze považovat za právotvorný. Tóra tak dala základ celému pozdějšímu židovskému právu, hebrejsky הלכה‎‎ halacha.
 • Torá (do hebraico תּוֹרָה, significando instrução, apontamento, lei) é o nome dado aos cinco primeiros livros do Tanakh (também chamados de Hamisha Humshei Torah, חמשה חומשי תורה - as cinco partes da Torá) e que constituem o texto central do judaísmo. Contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto de Deus com Abraão e seus filhos, e a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação de quarenta anos até a terra prometida. Inclui também os mandamentos e leis que segundo o judaismo tradicional, foram dadas a Moisés para que a entregasse e ensinasse ao povo de Israel.Chamada também de Lei de Moisés (Torat Moshê, תּוֹרַת־מֹשֶׁה), por vezes o termo "Torá" é usado dentro do judaísmo rabínico para designar todo o conjunto da tradição judaica, incluindo a Torá escrita, a Torá oral (ver Talmud) e os ensinamentos rabínicos.
 • Die Tora (auch Thora, Torah; in aschkenasischer Aussprache Tauro, Tojro; von hebräisch ‏תּוֹרָה‎ ‚Gebot‘, ‚Weisung‘, ‚Belehrung‘, von jarah ‚unterweisen‘) ist der erste Teil des Tanach, der hebräischen Bibel. Sie besteht aus fünf Büchern, weshalb sie im Judentum auch chamischa chumsche tora ‚Die fünf Fünftel der Tora‘ genannt wird. Die griechische Bezeichnung ist Pentateuch. In den deutschen christlichen Bibelübersetzungen sind dies die fünf Bücher Mose.
 • Tevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça:تورة tawrat, İbranice: תורה Torah, Yunanca: Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabına verilen isim. Musa'nın Beş Kitabı olarak da bilinir. Orijinal olarak İbranice yazılmıştır. Yaradan tarafından Musa'ya indirildiğine inanılan beş kitaptan oluşur.
 • Torah (ebraico: תורה), a volte scritta Thorah, è una parola ebraica che significa insegnamento (tradotta spesso, in modo riduttivo, come "legge").
 • De Thora, ook gespeld als Tora(h), (Hebreeuws: תורה) (behalve als 'Tora' ook wel uitgesproken als Nederlands-Asjkenazisch: 'Touro') is een Hebreeuws woord dat onderwijzing, leer, instructie of wet betekent. In het jodendom gebruikt men dit woord meestal voor de eerste vijf boeken van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel), die de grondslag van het joodse geloof vormen en daarmee als de voornaamste heilige boeken van deze monotheïstische godsdienst gelden.Tezamen staan deze vijf Thoraboeken ook bekend als: De Vijf Boeken van Mozes De Pentateuch Chamisja Choemsjee Torah (Hebreeuws: חמשה חומשי תורה, de 'vijf boeken van de Thora') Choemasj (Hebreeuws: חומש, afgeleid van het Hebreeuwse woord chameesj dat 'vijf' betekent).De vijf boeken van de Thora zijn: Bereesjiet (Genesis) Sjemot (Exodus) Wajikra (Leviticus) Bemidbar (Numeri) Dewariem (Deuteronomium)
 • Torah (/ˈtɔːrə/; Hebrew: תּוֹרָה, "Instruction", "Teaching"), or what is often translated into English as Pentateuch, is the central concept in the Judaic tradition. It has a range of meanings: it can most specifically mean the first five books of the Tanakh, it can mean this plus the rabbinic commentaries on it, it can mean the continued narrative from Genesis to the end of the Tanakh, and it can even mean the totality of Jewish teaching and practice. Common to all these meanings, Torah consists of the foundational narrative of the Jewish people: their call into being by God, their trials and tribulations, and their covenant with their God, which involves following a way of life embodied in a set of religious obligations and civil laws (halakha).In rabbinic literature the word "Torah" denotes both the five books, Torah Shebichtav (תורה שבכתב, "Torah that is written"), and an Oral Torah, Torah Shebe'al Peh (תורה שבעל פה, "Torah that is spoken"). The Oral Torah consists of interpretations and amplifications which according to rabbinic tradition have been handed down from generation to generation and now embodied in the Talmud and Midrash.According to rabbinic tradition, all of the teachings found in the Torah, both written and oral, were given by God to Moses, some of them at Mount Sinai and others at the Tabernacle, and all the teachings were written down by Moses, which resulted in the Torah we have today. According to a Midrash, the Torah was created prior to the creation of the world, and was used as the blueprint for Creation. The majority of Biblical scholars believe that the written books were a product of the Babylonian exilic period (c. 600 BCE) and that it was completed by the Persian period (c. 400 BCE).Traditionally, the words of the Torah are written on a scroll by a sofer on parchment in Hebrew. A Torah portion is read publicly at least once every three days, in the halachically prescribed tune, in the presence of a congregation. Reading the Torah publicly is one of the bases for Jewish communal life.
 • Tora (hebr. תורה – wskazówka, pouczenie, wtórnie prawo) – pięć pierwszych ksiąg Biblii (stąd także Pięcioksiąg, Pentateuch), najważniejszy tekst objawiony judaizmu. Głównym tematem Tory jest Przymierze pomiędzy Bogiem a narodem Izraela za pośrednictwem Mojżesza zawarte podczas wędrówki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Opis kształtowania się narodu i kultu za czasów Mojżesza poprzedzony jest znajdującymi się w Księdze Rodzaju opowieściami o prapoczątkach ludzkości (od Stworzenia do Potopu i Wieży Babel) oraz pradziejach Izraela (dzieje Patriarchów: Abrahama, Izaaka oraz Jakuba i jego synów). W szerszym znaczeniu – cała Biblia hebrajska (Tora pisana, Tanach)[potrzebne źródło] oraz tradycja teologiczno-prawna judaizmu (Tora ustna).
 • Kitab Taurat (Ibrani: תּוֹרָה, Torah, "Instruksi") adalah lima kitab pertama Tanakh/Alkitab Ibrani atau bagian Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam bahasa Yunani kumpulan 5 kitab ini disebut Pentateukh ("lima wadah" atau "lima gulungan"). Taurat adalah bagian terpenting dari kanon/kitab suci orang Yahudi.Kelima kitab dalam Taurat adalah: Kitab Kejadian, bahasa Latin: Genesis, bahasa Ibrani: beresyit (בראשית), Kitab Keluaran, bahasa Latin: Exodus, bahasa Ibrani syemot (שמות), Kitab Imamat, bahasa Latin: Leviticus, bahasa Ibrani wayiqra (ויקרא), Kitab Bilangan, bahasa Latin: Numerii, bahasa Ibrani bemidbar (במדבר) dan Kitab Ulangan, bahasa Latin: Deuteronomium, bahasa Ibrani debarim (דברים). Nama-nama Latin kitab-kitab tersebut dialihaksara dari judul kitab dalam bahasa Yunani di Septuaginta.
 • 토라(히브리어: תּוֹרָה,율법)는 구약성서의 첫 다섯 편으로, 곧 창세기·출애굽기· 레위기·민수기·신명기를 말한다. 흔히 모세오경(תּוֹרַת־מֹשֶׁה)이나 모세율법이라고도 하며 유대교에서 가장 중요한 문서이다. 히브리어로 "가르침" 혹은 "법"을 뜻한다.유대 전통에 따르면, 토라는 신이 모세에게 공개하였다고 말한다. 하지만 비평적으로 성서를 읽는 성서학자들은 모세오경 또는 토라를 P(제사장 집단), D(신명기 집단) 등의 복수의 저자들이 JDPE문서로 전승된 이야기들을 그들의 신학에 맞게 편집한 신학작업의 산물로 보고 있다.오늘날 토라를 경전으로 삼고 있는 종교는 유대교, 기독교, 이슬람교이다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 15022 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 33052 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 177 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111038802 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 2004 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Torah
prop-fr:commonsTitre
 • Torah
prop-fr:id
 • Römer 2009
 • García López 2005
 • de Pury 2002
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Thomas Römer
prop-fr:lienÉditeur
 • Labor et Fides
prop-fr:nom
 • Macchi
 • Nihan
 • Römer
 • García López
 • de Pury
prop-fr:pagesTotales
 • 377 (xsd:integer)
 • 429 (xsd:integer)
 • 902 (xsd:integer)
prop-fr:plume
 • oui
prop-fr:prénom
 • Albert
 • Christophe
 • Félix
 • Jean-Daniel
 • Thomas
prop-fr:responsabilité
 • éd.
prop-fr:titre
 • Introduction à l'Ancien Testament
 • Le Pentateuque en question : les origines et la composition des cinq premiers livres de la Bible à la lumière des recherches récentes
 • Comment lire le Pentateuque
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Catégorie:Pentateuque
prop-fr:wikisourceTitre
 • Pentateuque
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Torah (en hébreu תּוֹרָה, « instruction » ; en grec ancien Νόμος – Nomos –, « Loi ») est, selon la tradition du judaïsme, l'enseignement divin transmis par Moïse (תּוֹרַת־מֹשֶׁה – Tōraṯ Mōshe) au travers de ses cinq livres (hébreu : חמשה חומשי תורה – Ḥamishā Ḥoumshē Tōrā) ainsi que l'ensemble des enseignements qui en découlent,.
 • トーラー(ヘブライ語: תּוֹרָה‎、英語: Torah)はユダヤ教の聖書の内の最初の「モーセ五書」のことであり、またそれに関する注釈も加えてユダヤ教の教え全体を指す場合もある。トーラーはヘブライ語で書かれていて、「トーラー」は「教え」という意味である。
 • То́ра (ивр. תּוֹרָה‎ — тора́, букв. «учение, закон») в ашкеназском произношении: То́йро (юго-восточный диалект — Польша, Украина), Тэ́йро (северо-восточный диалект — Белоруссия, Литва) и Торра (сефардский диалект) — в широком смысле, совокупность иудейского традиционного закона.
 • Die Tora (auch Thora, Torah; in aschkenasischer Aussprache Tauro, Tojro; von hebräisch ‏תּוֹרָה‎ ‚Gebot‘, ‚Weisung‘, ‚Belehrung‘, von jarah ‚unterweisen‘) ist der erste Teil des Tanach, der hebräischen Bibel. Sie besteht aus fünf Büchern, weshalb sie im Judentum auch chamischa chumsche tora ‚Die fünf Fünftel der Tora‘ genannt wird. Die griechische Bezeichnung ist Pentateuch. In den deutschen christlichen Bibelübersetzungen sind dies die fünf Bücher Mose.
 • Tevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça:تورة tawrat, İbranice: תורה Torah, Yunanca: Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabına verilen isim. Musa'nın Beş Kitabı olarak da bilinir. Orijinal olarak İbranice yazılmıştır. Yaradan tarafından Musa'ya indirildiğine inanılan beş kitaptan oluşur.
 • Torah (ebraico: תורה), a volte scritta Thorah, è una parola ebraica che significa insegnamento (tradotta spesso, in modo riduttivo, come "legge").
 • 토라(히브리어: תּוֹרָה,율법)는 구약성서의 첫 다섯 편으로, 곧 창세기·출애굽기· 레위기·민수기·신명기를 말한다. 흔히 모세오경(תּוֹרַת־מֹשֶׁה)이나 모세율법이라고도 하며 유대교에서 가장 중요한 문서이다. 히브리어로 "가르침" 혹은 "법"을 뜻한다.유대 전통에 따르면, 토라는 신이 모세에게 공개하였다고 말한다. 하지만 비평적으로 성서를 읽는 성서학자들은 모세오경 또는 토라를 P(제사장 집단), D(신명기 집단) 등의 복수의 저자들이 JDPE문서로 전승된 이야기들을 그들의 신학에 맞게 편집한 신학작업의 산물로 보고 있다.오늘날 토라를 경전으로 삼고 있는 종교는 유대교, 기독교, 이슬람교이다.
 • Torah (/ˈtɔːrə/; Hebrew: תּוֹרָה, "Instruction", "Teaching"), or what is often translated into English as Pentateuch, is the central concept in the Judaic tradition. It has a range of meanings: it can most specifically mean the first five books of the Tanakh, it can mean this plus the rabbinic commentaries on it, it can mean the continued narrative from Genesis to the end of the Tanakh, and it can even mean the totality of Jewish teaching and practice.
 • Tora (hebr. תורה – wskazówka, pouczenie, wtórnie prawo) – pięć pierwszych ksiąg Biblii (stąd także Pięcioksiąg, Pentateuch), najważniejszy tekst objawiony judaizmu. Głównym tematem Tory jest Przymierze pomiędzy Bogiem a narodem Izraela za pośrednictwem Mojżesza zawarte podczas wędrówki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej.
 • A Tóra (héberül: תּוֹרָה Tórá, Torá, ask: Tajró / Tajre, jiddis kiejtéssel tojre), vagy más néven a Mózesi könyvek vagy Pentateuchus a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve, amelyet a zsidó és a keresztény hagyomány a 18. századig, kevés kivételtől eltekintve Mózesnek tulajdonított, és amelyet a konzervatív bibliamagyarázat lényegét tekintve ma is Mózestől származtat.A Mózesi könyveket a zsidók az időszámításunk előtti 2.
 • Artikulu hau liburu santuari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Tora (argipena).Tora edo Torah (hebreeraz תורה, "legea") judaismoaren liburu fundatzailea da. Monoteismoaren eta erlijio abrahamdarren oinarria da.Bost liburuk osatzen dute: Hasiera (Bereshit [בְּרֵאשִׁית]), Irteera (Shemot [שְׁמוֹת]), Lebitarrena (Vayikrá [וַיִּקְרָא]), Zenbakiak (Bemidbar [בְּמִדְבַּר]) y Deuteronomioa (Devarim [דְּבָרִים]).Bost liburuok Pentateuko edo Jumash deituriko multzoa osatzen dute.
 • Torá (do hebraico תּוֹרָה, significando instrução, apontamento, lei) é o nome dado aos cinco primeiros livros do Tanakh (também chamados de Hamisha Humshei Torah, חמשה חומשי תורה - as cinco partes da Torá) e que constituem o texto central do judaísmo. Contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto de Deus com Abraão e seus filhos, e a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação de quarenta anos até a terra prometida.
 • Torah o Torá (aceptado por la Real Academia Española como Tora) [תּוֹרָה] es una palabra hebrea que deriva de la raíz י.ר.ה Y.R.H que significa "acometer", "dar un tiro" y que en Hif'il הורה Horáh significa "dirigir el tiro", de ahí que el significado de Torá es la guía para dar en el blanco y de ahí, se ha entendido como enseñanza, instrucción, o como ley en el mundo occidental.
 • De Thora, ook gespeld als Tora(h), (Hebreeuws: תורה) (behalve als 'Tora' ook wel uitgesproken als Nederlands-Asjkenazisch: 'Touro') is een Hebreeuws woord dat onderwijzing, leer, instructie of wet betekent.
 • Kitab Taurat (Ibrani: תּוֹרָה, Torah, "Instruksi") adalah lima kitab pertama Tanakh/Alkitab Ibrani atau bagian Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam bahasa Yunani kumpulan 5 kitab ini disebut Pentateukh ("lima wadah" atau "lima gulungan").
 • Tóra (hebrejsky תורה‎‎) znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.Těchto prvních pět knih se také nazývá Pentateuch (z řeckého πεντάτευχος, „pět knih“), Chamiša chumšej Tora (hebrejsky „Pět pětin Tóry“) anebo Pět knih Mojžíšových, což je zavádějící název pocházející z prostředí raného křesťanství.Tóra se skládá z pěti knih: בראשית‎‎ Be-rešit – Genesis שמות‎‎ Šemot – Exodus ויקרא‎‎ Va-jikra – Leviticus במדבר‎‎ Ba-midbar – Numeri דברים‎‎ Devarim – DeuteronomiumV širším slova smyslu pak slovo Tóra zahrnuje nejen zmíněných pět knih, ale také další dvě části Tanachu a Ústní zákon (tradiční interpretace textu Tóry).Tóra ve smyslu Pentateuchu je základním dokumentem judaismu.
rdfs:label
 • Torah
 • Taurat
 • Tevrat
 • Thora
 • Tora
 • Tora
 • Tora
 • Torah
 • Torah
 • Torá
 • Torá
 • Tóra
 • Tóra
 • Тора
 • トーラー
 • 토라
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:claTanakh of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of