티무르 제국(페르시아어: تیموریان)은 티무르에 의해 14세기 중엽에 세워진 중앙 아시아의 수니파 무슬림 왕조로 중앙 아시아, 오늘날의 이란, 아프가니스탄, 파키스탄, 메소포타미아, 카프카스 산맥등을 통치했다.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Timur İmparatorluğu veya diğer kullanımla Timurlular Devleti (Farsça: گوركانى Gurkānī, tarihe geçtiği adı تيموريان Tīmūriyān), Fars ve İslam medeniyeti unsurları ile Türk-Moğol devlet ve askeri teşkilat unsurlarını bünyesinde barındıran ve soyu Türk-Moğol boylarından biri olan Barlaslar'a dayanan Çağatay Emiri Timur tarafından kurulmuş bir Türk-Moğol devleti.Timurlular devrinde Türkistan ve Horasan, İslam mimarisi açısından en parlak dönemini yaşamış, 15. yüzyılın sonlarından itibaren Türkistan, Harezm, Kırım, Kazan ve Azerbaycan'da Çağatay Türkçesi de yüksek bir kültür dili haline gelmiştir. Timur, Semerkant’ı imparatorluğunun başkenti yaptıktan sonra, şehri görkemli mimarî yapılarla donattırıp seferlerde ele geçirdiği şehirlerdeki alimleri, bilim adamlarını ve öğretmenleri Semerkant'a getirtmiştir. Bu nedenle, 14. ve 15. yüzyıllar Semerkand’ın altın dönemi olarak tarihe geçmiştir. Timur'dan sonra sonra hükümdar olan oğulları ve torunları da aynı şekilde hareket ettiler. Timur ve halefleri döneminde gelişen sanat ve bilim dünyası nedeniyle bu dönem Timur rönesansı olarak anılmaktadır. Timurluların Türkistan'a hakimiyeti Özbek, Kazak ve Türkmenlerin günümüze kadar ulaşacak olan tarihlerinin önemli bir noktasını teşkil eder. 1507'de Timurlular'ın Türkistan'daki hakimiyetine, Özbekler tarafından son verildi. Bu mücadeleler sırasında hanedandan etkinlik gösteren Babür, bir başarı sağlayamayınca önce Afganistan’a, sonra da Hindistan'a çekildi, orada Babür İmparatorluğu'nu kurdu. Timur hanedanı, Babür'ün Hindistan'da kurduğu devlet ile varlığını koruyabildi.
 • 티무르 제국(페르시아어: تیموریان)은 티무르에 의해 14세기 중엽에 세워진 중앙 아시아의 수니파 무슬림 왕조로 중앙 아시아, 오늘날의 이란, 아프가니스탄, 파키스탄, 메소포타미아, 카프카스 산맥등을 통치했다.
 • Timurydzi – dynastia pochodzenia tureckiego, panująca w Azji Środkowej i Iranie w latach 1370 - 1526.Eponimicznym założycielem dynastii był Timur (1370 - 1405), wódz sturczonego mongolskiego plemienia Barłasów, wchodzącego w skład Chanatu Czagatajskiego. Wykorzystał on chaos w jakim był pogrążony chanat i w roku 1370 opanował Mawarannahr, który stał się bazą dla jego dalszej ekspansji. W szeregu kampanii w trakcie swoich rządów Timur dążył do zjednoczenia całego dawnego Chanatu Czagatajskiego, nie udało mu się jednak osiągnąć tego celu. Wykorzystał on natomiast rozdrobnienie Iranu po upadku Ilchanidów i w latach 1380 - 1393 podbił jego terytorium, dokonując spustoszeń porównywalnych jedynie z wcześniejszym najazdem mongolskim w latach 1219 - 1221. W latach 1375 - 1377 udało mu się także zainstalować swojego protegowanego Tochtamysza na tronie Białej Ordy. Tochtamysz później zdobył władzę nad Złotą Ordą i wypowiedział posłuszeństwo Timurowi, temu ostatniemu udało się jednak ostatecznie go pokonać w bitwie pod Kunduzczą (1391). Timur przedsięwziął wielkie wyprawy na Indie (1398 - 99), Syrię (1400 - 01) i Anatolię (1402), lecz chociaż ich wynikiem była jego formalna zwierzchność, to nie ustanowił tam swojej administracji. Podbił on także Chorezm oraz Kotlinę Fergańską. W skład imperium Timura wchodziły również Azerbejdżan i Irak, chociaż jego władza była tam niestabilna. Timur rządził w imieniu marionetkowych chanów z rodu Czyngis-chana i ożenił zarówno siebie jak i swoich synów z kobietami z tego rodu, uzyskując tym samym tytuł "kürgen", to jest "zięć" (rodu panującego). Jednocześnie był on patronem muzułmańskich artystów i uczonych, dbając zwłaszcza o rozbudowę i upiększenie swojej stolicy, Samarkandy.Timur jeszcze za życia podzielił swoje terytorium na cztery części zarządzane przez rodziny jego synów i kiedy zmarł pomiędzy nimi wybuchła wojna o sukcesję, którą ostatecznie wygrał jego rządzący w Heracie najmłodszy syn, Szahroch (1405 - 1447). Szahrochowi udało się zachować większość zdobyczy ojca, chociaż musiał się zadowolić jedynie formalną zwierzchnością nad panującymi w Azerbejdżanie Kara Kojunlu, a od lat 30-tych XV wieku jego terytoria w Azji Środkowej były regularnie najeżdżane przez Uzbeków Abu al-Chajr-chana (1428 - 1468). Po śmierci Szahrocha wybuchła kolejna wojna sukcesyjna, w trakcie której jego potomkowie nie wahali zabijać się nawzajem, co doprowadziło do upadku prestiżu linii Szahrocha. Z największym potępieniem spotkało się zabicie seniora dynastii Uług Bega (1409 - 1449) przez jego syna Abd-al-Latifa (1449 - 1450). Tę sytuację wykorzystał dotychczasowy wasal Szahrocha, przywódca Kara Kojunlu Dżahanszah (1438 - 1467), który do roku 1452 zajął centralny i zachodni Iran. W roku 1451 z pomocą Uzbeków Abu al-Chajr-chana Abu Sa'id (1451 - 1469), wnuk Miranszaha (1405 - 1408), zajął Samarkandę, a w roku 1458 wykorzystując panujący w Chorasanie zamęt na powrót zjednoczył władztwo Timurydów. Kiedy Dżahanszah zginął w walce z wodzem Ak Kojunlu Uzun Hasanem (1452 - 1478) Abu Sai'd próbował wykorzystać tę sytuację do odzyskania terytoriów na zachodzie, jednak jego wyprawa przeciwko Uzun Hasanowi w roku 1468 zakończyła się katastrofalną klęską i jego śmiercią. Ak Kojunlu zajęli Herat, gdzie ustanowili władzę swojego protegowanego Jadgara Mohammada (zm. 1470), jednak wycofali się z powodu zagrożenia ze strony Osmanów. Ostatecznie terytoria Timurydów uległy teraz podziałowi pomiędzy panującego w Heracie Hosejna Bajgharę (1470 - 1506) oraz trzech synów Abu Sa'ida, którzy rządzili odpowiednio w Samarkandzie, Kotlinie Fergańskiej i Badachszanie. Pod rządami Hosejna Bajghary Herat stał się kwitnącym ośrodkiem kultury, lecz jego dzielnica zaczęła chylić się ku upadkowi wraz z buntem jego syna Badi-az-Zamana (1506 - 1507) w roku 1497, po którym nastąpiły kolejne niepokoje. Jednocześnie wraz ze śmiercią synów Abu Sa'ida w roku 1494/1495 Mawarannahr stał się areną kolejnych walk pomiędzy Timurydami. Tą sytuację wykorzystał wódz Uzbeków Muhammad Szejbani (1500 - 1510), który po podboju Azji Środkowej w roku 1507 zajął także Herat wraz z Chorasanem. Szejbani zginął z rąk Safawidów w roku 1510 i wnuk Abu Sa'ida, Babor (1494 - 1530), próbował wykorzystując ten fakt restytuować panowanie Timurydów w Azji Środkowej. Nie udało mu się jednak utrzymać Mawarannahru i w roku 1514 na stałe wycofał się do Kabulu, skąd później w roku 1526 przedsięwziął udany najazd na Indie. Indyjscy Timurydzi są jednak zazwyczaj traktowani jako odrębna dynastia, w stosunku do której używa się nazwy Wielcy Mogołowie.Timur dokonał straszliwych zniszczeń, ale następnie dążył do odbudowy miast i rekultywacji terenów rolnych, którą to politykę kontynuowali jego następcy. Nie przyniosła ona jednak pełnych efektów z powodu zniszczeń związanych z kolejnymi wojnami domowymi oraz strukturą własnościową ziemi. Za czasów późniejszych Timurydów doszło do rozrostu własności feudalnej w postaci nadań świeckich sojurghali i religijnych wakfów, czego skutkiem była utrata bezpiecznej bazy podatkowej przez państwo. Perscy biurokraci, względnie słabi za panowania Timura, później uzyskali większe znaczenie, jednak do końca istnienia dynastii czagatajscy emirowie dzierżyli stanowiska nadzorcze. Większość timurydzkich prowincji była zarządzana przez przedstawicieli dynastii, co sprzyjało decentralizacji, ale i wzmożeniu kulturalnego patronatu na regionalnych dworach. Ten patronat objawiał się przede wszystkim w dziedzinie tworzenia ilustrowanych książek, a do największych mecenasów należeli Eskandar Soltan (1405 - 1415), Szahroch, jego syn Bajsonghor i Hosejn Bajghara. Przy okazji sporządzania edycji Szahname dla Bajsonghora ustalono jednolity tekst eposu, który został poprawiony dopiero w drugiej połowie XX wieku. Świadectwem rozkwitu ówczesnego malarstwa są m.in. dzieła Behzada, "niewątpliwie największego perskiego malarza miniaturzysty wszystkich czasów". Wspaniałość timurydzkiej architektury za życia twórcy dynastii objawiła się przede wszystkim w mauzoleach, takich jak gigantyczny meczet Bibi-Chanum czy kompleks Gur-e Mir, w którym Timur został pochowany. Za czasów Szahrocha działał genialny architekt Kawamoddin, którego dziełem były m.in. meczet Gouharszad w Meszhedzie oraz kompleks złożony z meczetu i madrasy nazywany masalla na zachód od Heratu. Timurydzki patronat nad historiografią, która miała dostarczać legitymacji poczynaniom dynastii, zaowocował dziełami takich historyków jak Jazdi, Hafez-e Abru, Samarkandi, Mirchond i Chondemir. W zakresie literatury perskiej epoka timurydzka jest okresem rozkwitu gazelu, w którym znaczenia świeckie i mistyczne przeplatają się ze sobą w sposób nie pozwalający na ich rozdzielenie. Najwybitniejszym poetą XV wieku był związany z dworem Hosejna Bajghary Dżami, tradycyjnie uważany za ostatniego klasycznego poetę perskiego. Timurydzi byli jednak także patronami literatury w ich ojczystej odmianie tureckiego, "türki", przez współczesnych językoznawców nazywanej językiem czagatajskim. W rzeczy samej "apogeum czagatajskiej literatury zostało osiągnięte za panowania timurydzkiego sułtana Hosejna Bajghary, w dziele Mir Aliszer Nawo'i, którego styl pozostał modelem dla następnego okresu". Kolejnym ważnym twórcą w tym języku był ostatni Timuryda rządzący w Azji Środkowej, Babor, którego pamiętniki, "Babor-name", stanowią "największy pomnik czagatajskiej prozy". Panujący w Samarkandzie Uług Beg zbudował tam obserwatorium astronomiczne i skupił wokół siebie grono uczonych, by wraz z nimi ułożyć tablice astronomiczne używane przez kilka następnych stuleci. Pod względem religijnym czasy timurydzkie były okresem fenomenalnego wzrostu potęgi tarikatu nakszbandijja, który osiągnął ogromne ekonomiczne i polityczne wpływy pod przywództwem Chodży Ahrara. Były to także czasy powstania szyickich ruchów o charakterze mesjanistycznym, takich jak horufizm, nurbachszijja i musza'sza, przy czym ten ostatni ustanowił w Chuzestanie państwo, które podporządkowali sobie dopiero Safawidzi. Timurydzi upadli "u szczytu swojego kulturalnego splendoru i kaligrafowie, literaci, oraz miniaturzyści z Heratu, szukając nowych patronów, zanieśli timurydzkie style i prestiż do okolicznych regionów, włącznie z Indiami, gdzie Babor założył późniejszą dynastię timurydzką lub mogolską".
 • Os Timúridas, autodesignados Gurkānī (em persa: گوركانى), foram uma dinastia muçulmana sunita da Ásia Central originalmente de ascendência turco-mongol cujo império incluía o conjunto da Ásia Central, Irã, os atuais Afeganistão e Paquistão, assim como grande parte da Mesopotâmia e Cáucaso. Foi fundada pelo lendário conquistador Tamerlão (Timur), no século XIV.No século XVI, o príncipe timúrida Babur, governante de Fergana, invadiu a Índia e fundou o Império Mogol—os Timúridas da Índia—que governou a maior parte do subcontinente indiano até seu declínio logo após a morte de Aurangzeb, no início do século XVIII, e sua posterior extinção pela Índia britânica depois da revolução indiana de 1857.
 • Tímúrovská říše byl Turko-mongolsko-perský sunnitsko muslimský stát na rozhraní Blízkého východu a Centrální Asie, založený turkickým dobyvatelem Tímúrem Lenkem (Tamerlánem) ve 14. století. Ovládal území dnešního Afghánistánu, Iráku (část), Íránu, Kavkazu, Kyrgyzstánu, Pákistánu (část), Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Centrem říše byl Samarkand.
 • ティムール朝チムール帝国の位置ティムール朝(ペルシア語 : تيموريان (Tīmūriyān), ウズベク語 : Temuriylar)は、中央アジアのトランスオクシアナ(現在のウズベキスタン中央部)に勃興したモンゴル帝国の継承政権のひとつで、中央アジアからイランにかけての地域を支配したイスラム王朝(1370年 - 1507年)。その最盛期には、版図は北東は東トルキスタン、南東はインダス川、北西はヴォルガ川、南西はシリア・アナトリア方面にまで及び、かつてのモンゴル帝国の西南部地域を制覇した。創始者のティムール在位中の国家はティムール帝国と呼ばれることが多い。王朝の始祖ティムールは、チャガタイ・ハン国に仕えるバルラス部族の出身で、言語的にテュルク化し、宗教的にイスラム化したモンゴル軍人(チャガタイ人)の一員であった。ティムール一代の征服により、上述の大版図を実現するが、その死後に息子たちによって帝国は分割されたため急速に分裂に向かって縮小し、15世紀後半にはサマルカンドとヘラートの2政権が残った。これらは最終的に16世紀初頭にウズベクのシャイバーニー朝によって中央アジアの領土を奪われるが、ティムール朝の王族の一人バーブルはアフガニスタンのカーブルを経てインドに入り、19世紀まで続くムガル帝国を打ち立てた。
 • Als Dynastie der Timuriden wird ein von Timur (Tamerlan) gegründetes, muslimisches Herrscherhaus in Zentral- und Südwestasien bezeichnet, das von 1370–1507 unter anderem im Gebiet der heutigen Staaten Afghanistan, Iran und Usbekistan regierte. Hauptstadt der Timuriden war anfangs Samarkand, später auch Herat.
 • La dinastía de los timúridas se inicia con Tamerlán, hijo de Taragai, que era emir de Transoxiana por cuenta de los kanes del kanato de Chagatai, a los cuales privó de todo poder. Tamerlán construyó todo un imperio en Asia central, que hizo recordar a la época dorada del Imperio mongol. Situó la capital en Samarcanda, ciudad de la que fue gobernador, y la embelleció con la construcción de palacios y jardines.
 • L'impero timuride fu creato dal condottiero turco-mongolo Tamerlano, che conquistò gran parte dell'Asia centrale (Transoxiana) e del Medio Oriente appartenenti al Khanato Chagatai, a cominciare dal 1370, costituendo nella seconda metà del XIV secolo un vasto impero con capitale a Samarcanda. Nel 1400 iniziò ad invadere l'Anatolia e nel 1402 durante la battaglia di Ancyra sconfisse pesantemente gli ottomani, catturando il loro sultano Bayezid I. Alla sua morte, nel 1405, l'impero si estendeva dal Caucaso all'India.
 • Тимуриды — средневековая среднеазиатская династия, правившая в Мавераннахре, Иране, Ираке и Афганистане с 1370 года до начала XVI века (ветвь династии правила в Бадахшане до 1585 года). Основателем династии был знаменитый полководец Тимур Ленг, происходивший из тюркизированного монгольского племени барлас. Один из представителей династии Тимуридов, Захир ад-дин Бабур, в 1526 году основал индийскую династию Великих Моголов. В год смерти Тимура (1405) его сын Шахрух владел Хорасаном; из внуков Тимура Пир-Мухаммед, сын Джехангира, правил в Афганистане, Омар и Абу-Бекр (сыновья Миран-шаха) — в Азербайджане и Багдаде, Пир-Мухаммед, Рустем и Искендер (сыновья Омар-шейха) — в Фарсе и Эраке Персидском; сын Миран-шаха, Халиль-Султан, стоял в Ташкенте с войском, собранным для похода на Империю Минь.Тимур назначил своим наследником Пир-Мухаммеда, сына Джехангира; но он не был признан.
 • A Timuridák (perzsául:|تیموریان, önelnevezés: Gurkānī Perzsiában és Közép-Ázsiában uralkodó dinasztia 1370-1507 közötti időszakban. Alapítója a barlasz-török származású Timur Lenk, aki a Mongol Birodalom egyik belső hatalmi harcokkal küzdő ága, a Csagatáj-ulusz törzsi konföderáció feletti uralmat szerezte meg. Kezdetben fennhatósága Transzoxánia és Északkelet-Afganisztán területére terjedt, ám később birodalmát világhódító terveinek megfelelően kelet és nyugati irányban is sikeresen növelte. A török-mongol katonai arisztokrácia a mongol hagyományokhoz hűséges, de szigorú szunnita iszlám elveket valósított meg, és a korabeli hadviselési módszerekhez képest is különösen kegyetlen hódításaival írta be magát Közép-Ázsia történelmébe. Fennálása során a már Európát fenyegető, feltörekvő Oszmán Birodalom legfőbb ellensége, majd csaknem elpusztítója volt. Timur alatt Indiától Anaóliáig terjedő birodalmát utódai nem tudták egyben tartani, kisebb Észak-Afganisztáni és Transzoxániai iszlám kánságok uralkodói lettek. Timur egyik leszármazottja Bábur, India meghódjtásával megalapította az 1857-ig regnáló Mogul Birodalmat.
 • Els timúrides (en persa: گوركانى, anomenada per ells mateixos Gurkānī) foren una dinastia musulmana d'origen turcomongol. S'inicià amb Tamerlà, fill de Taragai, que era emir de la Transoxiana per compte dels khans txagatai, als quals va privar de tot poder.
 • Timuriyah adalah dinasti Islam Sunni di Asia Tengah yang meliputi seluruh Asia Tengah, Iran, Afganistan dan Pakistan, dan juga sebagian dari India, Mesopotamia dan Kaukasus. Kekaisaran ini didirikan oleh penakluk legendaris Tamerlane pada abad ke-14.
 • The Timurid dynasty (Persian: تیموریان‎), self-designated Gurkānī (Persian: گوركانى‎), was a Sunni Muslim Persianate dynasty of Turco-Mongol lineage which ruled over modern-day Iran, the Caucasus, Mesopotamia, Afghanistan, much of Central Asia, as well as parts of contemporary Pakistan, Syria, India, Anatolia. The dynasty was founded by Timur (Tamerlane) in the 14th century.The Timurids lost control of most of Persia to the Safavid dynasty in 1501, but members of the dynasty continued to rule parts of Central Asia and parts of India, sometimes known as the Timurid Emirates. In the 16th century, Babur, a Timurid prince from Ferghana (modern Uzbekistan), invaded Kabulistan (modern Afghanistan) and established a small kingdom there, and from there 20 years later he invaded Hindustan to establish the Mughal Empire.
 • De Timoeriden (Perzisch: تیموریان; Turks: Timur İmparatorluğu), zelf-aangewezen Gurkānī (Perzisch: گوركانى), waren een Turks-Mongools, Centraal-Aziatische soennitische dynastie die heersten over heel Iran, modern Afghanistan, en modern Oezbekistan omvatte, maar ook grote delen van hedendaags Pakistan, Noord-India, Mesopotamië, Anatolië en de Kaukasus. Het werd gesticht door de militante veroveraar Timoer Lenk (Tamerlane) in de 14e eeuw.In de 16e eeuw viel de Timoeridische prins Babur, de heerser van Kabul, Noord-India binnen en stichtte het Mogolrijk, dat heerste over het grootste gedeelte van Noord-India tot zijn verval na Aurangzeb in de vroege 18e eeuw, en het werd formeel ontbonden door Brits-Indië na de Muiterij van Sepoy. Latere prinsen van de dynastie gebruikten voornamelijk de titel Mirza om hun afstamming van de Amir te tonen.
 • Timuridoak (persieraz تیموریان Teymouriān, turkieraz Timurlular) Tamerlanen oinordekoak dira, Timuridoen Inperioa eratu zutenak 1405 eta 1507 artean. Arbasoaren antzera, emir handi titulua zuten.
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Timourides__1
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Timourides__2
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:flag
 • Timurid.svg
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:mapCaption
 • L'empire à la mort deTamerlan
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4110008 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13374 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 236 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105947245 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1941 (xsd:integer)
 • 1965 (xsd:integer)
prop-fr:annéeDébut
 • 1369 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 1507 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:capitale
prop-fr:carte
 • Das Reich Timur-i Lenks .GIF
prop-fr:collection
 • Que sais-je ?
prop-fr:drapeau
 • Timurid.svg
prop-fr:drapeauLien
 • Drapeau des Timourides, d'après l'Atlas catalan de 1375
prop-fr:evt
 • Les Chaybanides renversent les Timourides
 • Les Moutons Blancs s'emparent de l'Ouest du territoire
 • Tamerlan est proclamé souverain
 • Extension maximale de l'empire de Tamerlan à sa mort
prop-fr:evt1Date
 • 1369 (xsd:integer)
prop-fr:evt2Date
 • 1405 (xsd:integer)
prop-fr:evt3Date
 • 1469 (xsd:integer)
prop-fr:evt4Date
 • 1507 (xsd:integer)
prop-fr:gouvernement
prop-fr:leadera
prop-fr:leadera1Date
 • 1369 (xsd:integer)
prop-fr:leadera2Date
 • 1506 (xsd:integer)
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:légende
 • L'empire à la mort de Tamerlan
prop-fr:nom
 • Teymouriān
 • تیموریان
prop-fr:nomFrançais
 • Empire timouride
prop-fr:p
prop-fr:pages
 • 128 (xsd:integer)
 • 620 (xsd:integer)
prop-fr:premièreÉdition
 • 1938 (xsd:integer)
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:s
prop-fr:titre
 • Histoire de l'Asie
 • L'empire des steppes. Attila, Gengis-khan, Tamerlan
 • Généalogie des timourides
prop-fr:titreLeadera
 • Grands émirs
prop-fr:url
prop-fr:ville
 • Paris
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Payot
 • Les Presses universitaires de France
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 티무르 제국(페르시아어: تیموریان)은 티무르에 의해 14세기 중엽에 세워진 중앙 아시아의 수니파 무슬림 왕조로 중앙 아시아, 오늘날의 이란, 아프가니스탄, 파키스탄, 메소포타미아, 카프카스 산맥등을 통치했다.
 • Tímúrovská říše byl Turko-mongolsko-perský sunnitsko muslimský stát na rozhraní Blízkého východu a Centrální Asie, založený turkickým dobyvatelem Tímúrem Lenkem (Tamerlánem) ve 14. století. Ovládal území dnešního Afghánistánu, Iráku (část), Íránu, Kavkazu, Kyrgyzstánu, Pákistánu (část), Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Centrem říše byl Samarkand.
 • ティムール朝チムール帝国の位置ティムール朝(ペルシア語 : تيموريان (Tīmūriyān), ウズベク語 : Temuriylar)は、中央アジアのトランスオクシアナ(現在のウズベキスタン中央部)に勃興したモンゴル帝国の継承政権のひとつで、中央アジアからイランにかけての地域を支配したイスラム王朝(1370年 - 1507年)。その最盛期には、版図は北東は東トルキスタン、南東はインダス川、北西はヴォルガ川、南西はシリア・アナトリア方面にまで及び、かつてのモンゴル帝国の西南部地域を制覇した。創始者のティムール在位中の国家はティムール帝国と呼ばれることが多い。王朝の始祖ティムールは、チャガタイ・ハン国に仕えるバルラス部族の出身で、言語的にテュルク化し、宗教的にイスラム化したモンゴル軍人(チャガタイ人)の一員であった。ティムール一代の征服により、上述の大版図を実現するが、その死後に息子たちによって帝国は分割されたため急速に分裂に向かって縮小し、15世紀後半にはサマルカンドとヘラートの2政権が残った。これらは最終的に16世紀初頭にウズベクのシャイバーニー朝によって中央アジアの領土を奪われるが、ティムール朝の王族の一人バーブルはアフガニスタンのカーブルを経てインドに入り、19世紀まで続くムガル帝国を打ち立てた。
 • Als Dynastie der Timuriden wird ein von Timur (Tamerlan) gegründetes, muslimisches Herrscherhaus in Zentral- und Südwestasien bezeichnet, das von 1370–1507 unter anderem im Gebiet der heutigen Staaten Afghanistan, Iran und Usbekistan regierte. Hauptstadt der Timuriden war anfangs Samarkand, später auch Herat.
 • La dinastía de los timúridas se inicia con Tamerlán, hijo de Taragai, que era emir de Transoxiana por cuenta de los kanes del kanato de Chagatai, a los cuales privó de todo poder. Tamerlán construyó todo un imperio en Asia central, que hizo recordar a la época dorada del Imperio mongol. Situó la capital en Samarcanda, ciudad de la que fue gobernador, y la embelleció con la construcción de palacios y jardines.
 • Els timúrides (en persa: گوركانى, anomenada per ells mateixos Gurkānī) foren una dinastia musulmana d'origen turcomongol. S'inicià amb Tamerlà, fill de Taragai, que era emir de la Transoxiana per compte dels khans txagatai, als quals va privar de tot poder.
 • Timuriyah adalah dinasti Islam Sunni di Asia Tengah yang meliputi seluruh Asia Tengah, Iran, Afganistan dan Pakistan, dan juga sebagian dari India, Mesopotamia dan Kaukasus. Kekaisaran ini didirikan oleh penakluk legendaris Tamerlane pada abad ke-14.
 • Timuridoak (persieraz تیموریان Teymouriān, turkieraz Timurlular) Tamerlanen oinordekoak dira, Timuridoen Inperioa eratu zutenak 1405 eta 1507 artean. Arbasoaren antzera, emir handi titulua zuten.
 • De Timoeriden (Perzisch: تیموریان; Turks: Timur İmparatorluğu), zelf-aangewezen Gurkānī (Perzisch: گوركانى), waren een Turks-Mongools, Centraal-Aziatische soennitische dynastie die heersten over heel Iran, modern Afghanistan, en modern Oezbekistan omvatte, maar ook grote delen van hedendaags Pakistan, Noord-India, Mesopotamië, Anatolië en de Kaukasus.
 • Os Timúridas, autodesignados Gurkānī (em persa: گوركانى), foram uma dinastia muçulmana sunita da Ásia Central originalmente de ascendência turco-mongol cujo império incluía o conjunto da Ásia Central, Irã, os atuais Afeganistão e Paquistão, assim como grande parte da Mesopotâmia e Cáucaso.
 • A Timuridák (perzsául:|تیموریان, önelnevezés: Gurkānī Perzsiában és Közép-Ázsiában uralkodó dinasztia 1370-1507 közötti időszakban. Alapítója a barlasz-török származású Timur Lenk, aki a Mongol Birodalom egyik belső hatalmi harcokkal küzdő ága, a Csagatáj-ulusz törzsi konföderáció feletti uralmat szerezte meg. Kezdetben fennhatósága Transzoxánia és Északkelet-Afganisztán területére terjedt, ám később birodalmát világhódító terveinek megfelelően kelet és nyugati irányban is sikeresen növelte.
 • Тимуриды — средневековая среднеазиатская династия, правившая в Мавераннахре, Иране, Ираке и Афганистане с 1370 года до начала XVI века (ветвь династии правила в Бадахшане до 1585 года). Основателем династии был знаменитый полководец Тимур Ленг, происходивший из тюркизированного монгольского племени барлас. Один из представителей династии Тимуридов, Захир ад-дин Бабур, в 1526 году основал индийскую династию Великих Моголов.
 • L'impero timuride fu creato dal condottiero turco-mongolo Tamerlano, che conquistò gran parte dell'Asia centrale (Transoxiana) e del Medio Oriente appartenenti al Khanato Chagatai, a cominciare dal 1370, costituendo nella seconda metà del XIV secolo un vasto impero con capitale a Samarcanda. Nel 1400 iniziò ad invadere l'Anatolia e nel 1402 durante la battaglia di Ancyra sconfisse pesantemente gli ottomani, catturando il loro sultano Bayezid I.
 • Timurydzi – dynastia pochodzenia tureckiego, panująca w Azji Środkowej i Iranie w latach 1370 - 1526.Eponimicznym założycielem dynastii był Timur (1370 - 1405), wódz sturczonego mongolskiego plemienia Barłasów, wchodzącego w skład Chanatu Czagatajskiego. Wykorzystał on chaos w jakim był pogrążony chanat i w roku 1370 opanował Mawarannahr, który stał się bazą dla jego dalszej ekspansji.
 • Timur İmparatorluğu veya diğer kullanımla Timurlular Devleti (Farsça: گوركانى Gurkānī, tarihe geçtiği adı تيموريان Tīmūriyān), Fars ve İslam medeniyeti unsurları ile Türk-Moğol devlet ve askeri teşkilat unsurlarını bünyesinde barındıran ve soyu Türk-Moğol boylarından biri olan Barlaslar'a dayanan Çağatay Emiri Timur tarafından kurulmuş bir Türk-Moğol devleti.Timurlular devrinde Türkistan ve Horasan, İslam mimarisi açısından en parlak dönemini yaşamış, 15.
 • The Timurid dynasty (Persian: تیموریان‎), self-designated Gurkānī (Persian: گوركانى‎), was a Sunni Muslim Persianate dynasty of Turco-Mongol lineage which ruled over modern-day Iran, the Caucasus, Mesopotamia, Afghanistan, much of Central Asia, as well as parts of contemporary Pakistan, Syria, India, Anatolia.
rdfs:label
 • Timourides
 • Dinasti Timuriyah
 • Dinastia Timúrida
 • Dinastía timúrida
 • Impero timuride
 • Timoeriden
 • Timur İmparatorluğu
 • Timurid dynasty
 • Timuriden
 • Timuridoen dinastia
 • Timuridák
 • Timurydzi
 • Timúrides
 • Tímúrovská říše
 • Тимуриды
 • ティムール朝
 • 티무르 제국
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Empire timouride
is dbpedia-owl:dynasty of
is dbpedia-owl:nextEntity of
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:dynastie of
is prop-fr:p of
is foaf:primaryTopic of