La terraformation est un thème classique de la science-fiction, popularisé par l'auteur américain Jack Williamson. Il s'agit d'une science qui étudie la transformation de l'environnement naturel d'une planète, d'un satellite naturel ou d'un autre corps céleste, afin de la rendre habitable en réunissant les conditions d'une vie de type terrestre.Le terme officiel en France a été dans un premier temps « écogenèse », préconisé en 1995 puis en 2000.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La terraformation est un thème classique de la science-fiction, popularisé par l'auteur américain Jack Williamson. Il s'agit d'une science qui étudie la transformation de l'environnement naturel d'une planète, d'un satellite naturel ou d'un autre corps céleste, afin de la rendre habitable en réunissant les conditions d'une vie de type terrestre.Le terme officiel en France a été dans un premier temps « écogenèse », préconisé en 1995 puis en 2000. En 2008, il a été remplacé par le terme « biosphérisation », défini comme la « transformation de tout ou partie d'une planète, consistant à créer des conditions de vie semblables à celles de la biosphère terrestre en vue de reconstituer un environnement où l'être humain puisse habiter durablement ».L'action primordiale pour y arriver est la modification ou la création d'une atmosphère de composition proche de celle de la Terre, composante essentielle au développement de la vie.On parle aussi d'ingénierie planétaire si l'objectif n'est pas de faire ressembler la planète en question à la Terre.Chaque candidat à la terraformation présente des conditions qui lui sont propres, rendant le processus spécifique pour chacun d'eux. Les principales études menées concernent la planète Mars. D'autres concernent Vénus, Europe (satellite de Jupiter) et Titan (satellite de Saturne), voire d'autres corps, mais les conditions semblent beaucoup plus difficiles à modifier.
 • Терраформирова́ние (лат. terra — земля и forma — вид) — изменение климатических условий планеты, спутника или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений. Сегодня эта задача представляет в основном теоретический интерес, но в будущем может получить развитие и на практике.Термин «терраформирование» был придуман Джеком Уильямсоном в научно-фантастической повести, опубликованной в 1942 году в журнале Astounding Science Fiction, хотя идея преобразования планет под земные условия обитания присутствовала уже в более ранних произведениях других писателей-фантастов.
 • 테라포밍(Terraforming) 또는 지구화(地球化), 행성 개조(行星改造)는 지구가 아닌 다른 행성 및 위성, 기타 천체의 환경을 지구의 대기 및 온도, 생태계와 비슷하게 바꾸어 인간이 살 수 있도록 만드는 작업을 말한다.지구에서의 경험을 바탕으로 행성의 환경을 의도적으로 변경하는 것이지만, 다른 행성에 지구처럼 생물권을 만들 수 있을 가능성은 아직 확인되지 않았다.화성이 테라포밍의 유력한 후보로 간주된다. 인간의 과학기술 수준으로 화성의 기후를 변화시킬 수 있는 몇 가지 가능성이 제기되었지만, 현재로서는 화성을 테라포밍하는데 필요한 경제적인 자원이 부족한 상황이다. 또한 테라포밍에 소요되는 긴 시간과 실용성, 테라포밍의 방법 외에도 윤리, 정치, 경제적인 논란도 있다.
 • Terravorming (terraforming, aarde maken) is het proces waarbij de atmosfeer en het klimaat van andere planeten te veranderen zodat deze voor mensen bewoonbaar worden. De allereerste horde die genomen moet worden is de aanpassing of het aanmaken van een atmosfeer met een samenstelling vergelijkbaar met die van de aarde, een voorwaarde voor aards leven. Men spreekt van planetaire techniek als het doel niet is de planeet in kwestie te laten lijken op de Aarde.
 • Terraform (berarti "membentuk Bumi") planet, bulan, atau struktur lainnya, adalah proses bersifat hipotesis yang mengubah atmosfer, temperatur, topografi permukaan atau ekologi menjadi mirip dengan Bumi sehingga dapat dihuni oleh manusia.Istilah ini kadang-kadang lebih digunakan sebagai sinonim ilmu rekayasa planet. Konsep terraform dikembangkan dari baik sains fiksi maupun sains aktual. Istilah ini ditemukan oleh Jack Williamson dalam kisah sains fiksi tahun 1942, Astounding Science Fiction, tetapi konsep aktual terraform mendahului kisah ini.Berdasarkan pengalaman di Bumi, lingkungan suatu planet dapat diubah: namun kemungkinan membuat biosfer planet yang mirip Bumi di planet lainnya harus diverivikasi. Mars banyak dijadikan sebagai kandidat terraformasi. Banyak penelitian telah dilakukan berkenaan dengan kemungkinan menghangatkan planet dan mengubah atmosfernya, dan NASA bahkan telah menjadi tuan rumah debat subyek tersebut. Beberapa metode potensial untuk mengubah iklim Mars dapat jatuh karena kemampuan teknologi manusia. Sumber ekonomi juga dibutuhkan untuk melakukan terraform dan membutuhkan dana dari pemerintah ataupun NASA. Jangka waktu dan praktik terraform masih diperdebatkan. Pertanyaan lain yang belum terjawab berhubungan dengan etika, logistik, ekonomi, politik dan metodologi mengubah lingkungan dunia ekstraterestial.Planet yang prospektif untuk diterraform adalah Mars, Venus dan Merkurius, Bulan dan Europa, dan Ceres.
 • La terraformació d'un planeta, satèl·lit natural o altre cos celeste és el procés hipotètic de modificar expressament la seva atmosfera, temperatura i condicions ecològiques per fer-les similar a les de la Terra, amb l'objectiu de fer-lo habitable per als humans. El terme s'usa ocasionalment com a sinònim d'enginyeria planetària en general. El concepte de terraformació té arrels tant en la ciència-ficció com en la ciència empírica. El terme va ser probablement encunyat per Jack Williamson en una història de ciència-ficció publicada el 1942 a Astounding Science Fiction, però el concepte en si és anterior. L'obra Last and First Men d'Olaf Stapledon (1930 és un exemple fictici en què el planeta Venus és modificat després d'una llarga i destructiva guerra contra els habitants originals del planeta.Els humans no posseeixen actualment els mitjans tecnològics o econòmics per a terraformar un altre planeta o satèl·lit. Com que l'exploració espacial encara està a la seva infància, les tècniques de terraformació encara són especulatives. Basant-se en l'experiència a la Terra, el medi natural d'un planeta es pot alterar expressament; tanmateix, la possibilitat de crear una biosfera planetària no constringida que imiti la de la Terra en un altre planeta encara s'ha de verificar. Molts consideren que Mart és el candidat més destacat per a la terraformació. S'ha fet molta recerca quant a la possibilitat d'escalfar el planeta i alterar-ne l'atmosfera, i la NASA fins i tot ha concertat debats sobre el tema. Tanmateix, hi ha una multitud d'obstacles entre la situació actual i un esforç de terraformació a Mart o qualsevol altre món. Els llargs períodes de temps que requereix la terraformació i la seva practicalitat són objecte de debat. Hi ha altres preguntes sense resposta sobre l'ètica, la logística, l'economia, la política i la metodologia d'alterar el medi d'un món extraterreste.
 • Terraformação é a denominação dada ao processo, até agora hipotético, de modificar a atmosfera e temperatura de um corpo celeste sólido (como um planeta ou um satélite natural) até deixá-lo em condições adequadas para suportar um ecossistema com seres vivos da Terra.Muito se especula sobre a terraformação desde os primórdios da exploração espacial. A maior parte do que se sabe sobre a modificação de planetas é baseado no que já observamos em nosso próprio mundo. Na Terra são cada vez mais evidentes os efeitos da poluição sobre o ecossistema, sinal de que é possível afetar o ambiente em uma escala global a fim de mudá-lo — embora esse processo possa ser muito lento.A possibilidade de criar uma biosfera planetária que imite a Terra em um outro planeta ainda precisará ser muito estudada, já que não se conhecem os efeitos das mudanças atmosféricas e de temperatura na geologia, na geodinâmica e na morfologia de um planeta.Marte é o candidato mais provável para as primeiras experiências em terraformação. A NASA estuda maneiras de aquecer o planeta e de alterar a sua atmosfera, preocupando-se em debater o impacto que a colonização de outros planetas teria sobre a economia e a política dos países participantes de tal tipo de projeto.O termo "terraformação" foi empregado pela primeira vez em 1949 num romance chamado Seetee Shock, de Jack Williamson. Ao longo do tempo o termo foi usado em diversos filmes e livros de ficção científica, mas foi só a partir da década de 1980 que o termo passou realmente a designar um ramo de estudo em engenharia planetária.
 • Terraformace či teraformace (odvozeno ze slova terra, české synonymum pozemšťování) je globální děj, při kterém dochází k záměrné přeměně atmosféry, teploty a přírodních podmínek přirozeného vesmírného tělesa (planety, popř. měsíce) za účelem co nejvíce přiblížit podmínky, které na něm panují, těm na Zemi a učinit ho obyvatelný lidmi. Termín je někdy užíván široce i jako označení planetárního inženýrství. Obecně se dá říci, že se jedná o přeměnu (formování) nehostinných faktorů na hodnoty snesitelné pro lidský organismus. Některé planety jsou pro terraformaci vhodné (terestrické) a některé ne (plynní obři; pozemský Měsíc, jelikož nemá atmosféru).V dnešní době je terraformace spíše vědecká myšlenka, se kterou se počítá při přeměně některých planet při lidské expanzi do vesmíru. Dnešním nejžhavějším kandidátem je planeta Mars, u které se plánuje navýšení teploty její atmosféry pomocí umělého skleníkového efektu vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší. Naopak, u planet jako je Venuše by bylo potřeba teplotu snížit – například pomocí vhodně umístěné solární clony (globální stmívání) a nebo pomocí posílení místního skleníkového efektu nechat příliš hustou atmosféru "vyvařit". Z vnějších planet nebo měsíců Sluneční soustavy se jako vážný kandidát na terraformaci jeví Jupiterův měsíc Europa, neboť se pod jejím povrchem s velkou pravděpodobností nachází voda v kapalném stavu.V současnosti je známo dostatečné množství teoretických postupů, jak terraformaci řešit, ale ani jeden projekt není nejspíše zatím v realizačních možnostech lidstva (popř. jej není schopno vyřešit v dostatečně krátké době) a tak se při terraformaci pohybujeme spíše v rozmezí spekulací.
 • A terraformálás bolygók és holdak földszerűvé alakítását, lakhatóvá tételét jelenti. A hőmérséklet, az atmoszféra és egyéb természeti tényezők mellett az élővilág olyan megváltoztatása, amely az ember számára is elfogadható körülményeket teremt.A terraformálás ötlete jelen van a sci-fi irodalomban és a modern tudományban egyaránt. Ezt az elnevezést valószínűleg Jack Williamson találta ki egy sci-fi történetében („Collision Orbit”), melyet 1942-ben publikáltak. A Földdel kapcsolatos tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy egy bolygó környezete kellő óvatossággal bizonyos mértékig átalakítható. Azonban arról, hogy hogyan lehet megalkotni egy Földhöz hasonlatos bioszférát egy másik égitesten, egyelőre még csak elképzelések vannak.
 • Terraforming (entlehnt vom lateinischen terra und lateinisch-englischen forming für die „[Um-]Bildung zur [Ersatz-]Erde“ oder kurz „Erdumbildung“) ist die Umformung von anderen Planeten in bewohnbare erdähnliche Himmelskörper mittels zukünftiger Techniken. Planeten oder Monde sollen so umgestaltet werden, dass darauf menschliches Leben mit geringem oder ohne zusätzlichen technischen Aufwand möglich wird.Der Begriff geht auf den Science-Fiction-Roman Collision Orbit von Jack Williamson aus dem Jahre 1942 zurück und wurde später von der Wissenschaft aufgegriffen.
 • Terraforming (literally, "Earth-shaping") of a planet, moon, or other body is the theoretical process of deliberately modifying its atmosphere, temperature, surface topography or ecology to be similar to the biosphere of Earth to make it habitable by Earth-like life.The term "terraforming" is sometimes used more generally as a synonym for planetary engineering, although some consider this more general usage an error.[citation needed] The concept of terraforming developed from both science fiction and actual science. The term was coined by Jack Williamson in a science-fiction story ("Collision Orbit") published during 1942 in Astounding Science Fiction, but the concept may pre-date this work.Based on experiences with Earth, the environment of a planet can be altered deliberately; however, the feasibility of creating an unconstrained planetary biosphere that mimics Earth on another planet has yet to be verified. Mars is usually considered to be the most likely candidate for terraforming. Much study has been done concerning the possibility of heating the planet and altering its atmosphere, and NASA has even hosted debates on the subject. Several potential methods of altering the climate of Mars may fall within humanity's technological capabilities, but at present the economic resources required to do so are far beyond that which any government or society is willing to allocate to it. The long timescales and practicality of terraforming are the subject of debate. Other unanswered questions relate to the ethics, logistics, economics, politics, and methodology of altering the environment of an extraterrestrial world.
 • La terraformazione (o terraforming in inglese) è un ipotetico processo artificiale atto a rendere abitabile per l'uomo un pianeta o una luna, intervenendo sulla sua atmosfera - creandola o modificandone la composizione chimica - in modo da renderla simile a quella della Terra ed in grado di sostenere un ecosistema. La terraformazione è molto al di là delle possibilità della tecnologia odierna e gli studi su di essa sono per ora speculativi.
 • La terraformación puede ser entendida de dos maneras: Como un término propio de la ciencia ficción, que describe procesos orientados a la intervención de un planeta, satélite natural u otro cuerpo celeste para recrear en éste las condiciones óptimas para la vida terrestre, a saber, una atmósfera y temperatura adecuadas, y la presencia de agua líquida. Este es el uso original del término. Como un término científico informal, que agrupa a un conjunto de procedimientos hipotéticos propuestos por científicos de diversas disciplinas, para llevar a cabo el proceso descrito anteriormente en la vida real.↑ ↑
 • テラフォーミング(英: terraforming)とは、人為的に惑星の環境を変化させ、人類の住める星に改造すること。「地球化」、「惑星改造」、「惑星地球化計画」とも言われる。アメリカのSF作家、ジャック・ウィリアムスンがCollision Orbit(コリジョン・オービット)シリーズで用いた造語が語源であるとされる。
 • Terraforming, dünyalaştırma ya da yeryüzü şekillendirme, bir gezegenin ya da uydusunun koşullarını dünyaya benzetme, yani insanların yaşayabilmesi için uygun hâle getirme sürecidir.Henüz uygulamada bir örneği olmasa da birçok bilim insanı tarafından olası senaryolar üretilmekte, Science gibi bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Tasarılardaki aday gezegenler ise Mars, Venüs, Jüpiter'in uyduları, Ay ve hatta bazı büyük göktaşlarıdır. Mars başta olmak üzere Ganymede, Callisto, Europa gibi Jüpiter'in dev uyduları, Satürn'ün Titan adlı uydusu ve cüce gezegen Ceres düşünülmektedir. Uzaya çıkanlarda baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi ani semtomlar gözlenebilmektedir. Uzay tutması denen bu olayın uçak ya da deniz tutmasından pek de bir farkı yoktur. Asıl sorun uzayda uzun süre kalındığı zaman ortaya çıkmaktadır. Kas zayıflığı ve denge duyusu kaybının yanı sıra, omurgada %5-6, leğen kemiğinde %10-12, kalçada %7-9'a varan kemik erimeleri olabilmektedir. Bu da Mars'a yapılacak olası bir insanlı uçuşta yol esnasında ciddi kemik kırılmaları olabileceğini düşündürmektedir. Bu yüzden astronotlara aynı yerçekim gücünü uygulayacak giysiler hazırlanmaktadır. Ayrıca kemik erimesinin önüne geçecek egzersizler ve ilaçlarla ilgili çalışmalar sürmektedir. Uzun süre ailesinden, arkadaşlarından çok uzakta kalan ve kapalı mekanlarda gözlenmesi kaçınılmaz olan psikolojik sorunlara karşılık astronotlar ciddi psikolojik eğitim almaktadır.Mars'ta insanların yaşadığı bir ortam kurulduktan sonra Mars'ın kutupları hidrojen bombaları ile patlatılacak, on yıl içinde sera etkisiyle sıcaklıklarda yükselme ve su kaynağında artış sağlanacaktır.
 • Terraformowanie (dosłownie "tworzenie Ziemi") – proces zmiany warunków panujących na planecie, księżycu lub innym ciele kosmicznym do podobnych, jakie panują na Ziemi, dzięki czemu miałoby być możliwe zamieszkanie go przez człowieka - utworzenie kolonii.Termin ten jest czasem niewłaściwie używany jako synonim dla inżynierii planetarnej. Został on po raz pierwszy użyty w opowiadaniu Jacka Williamsona "Collision Orbit", opublikowanego w roku 1942 w Astounding Science Fiction, aczkolwiek sama koncepcja pojawiła się już wcześniej.Proces terraformowania nie jest dotychczas dostatecznie zbadany, aby istniała możliwość wprowadzenia go w życie. Ponadto główną barierę stanowią problemy technologiczne, które przy obecnym poziomie zaawansowania cywilizacji ludzkiej redukują tę dziedzinę nauki do etapu czysto teoretycznego.Mars jest przez wielu uznawany za najlepszego kandydata do terraformowania. Zagadnieniu ogrzania planety i zmiany jej atmosfery poświęcono wiele badań, debaty na ten temat prowadziła również NASA. Niektóre z metod zmiany klimatu Marsa mogą znaleźć się w zasięgu możliwości technicznych ludzkości, aczkolwiek obecnie byłby to proces przekraczający możliwości finansowe jakiegokolwiek rządu lub społeczności.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3022 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10832 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 66 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107502212 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La terraformation est un thème classique de la science-fiction, popularisé par l'auteur américain Jack Williamson. Il s'agit d'une science qui étudie la transformation de l'environnement naturel d'une planète, d'un satellite naturel ou d'un autre corps céleste, afin de la rendre habitable en réunissant les conditions d'une vie de type terrestre.Le terme officiel en France a été dans un premier temps « écogenèse », préconisé en 1995 puis en 2000.
 • 테라포밍(Terraforming) 또는 지구화(地球化), 행성 개조(行星改造)는 지구가 아닌 다른 행성 및 위성, 기타 천체의 환경을 지구의 대기 및 온도, 생태계와 비슷하게 바꾸어 인간이 살 수 있도록 만드는 작업을 말한다.지구에서의 경험을 바탕으로 행성의 환경을 의도적으로 변경하는 것이지만, 다른 행성에 지구처럼 생물권을 만들 수 있을 가능성은 아직 확인되지 않았다.화성이 테라포밍의 유력한 후보로 간주된다. 인간의 과학기술 수준으로 화성의 기후를 변화시킬 수 있는 몇 가지 가능성이 제기되었지만, 현재로서는 화성을 테라포밍하는데 필요한 경제적인 자원이 부족한 상황이다. 또한 테라포밍에 소요되는 긴 시간과 실용성, 테라포밍의 방법 외에도 윤리, 정치, 경제적인 논란도 있다.
 • Terravorming (terraforming, aarde maken) is het proces waarbij de atmosfeer en het klimaat van andere planeten te veranderen zodat deze voor mensen bewoonbaar worden. De allereerste horde die genomen moet worden is de aanpassing of het aanmaken van een atmosfeer met een samenstelling vergelijkbaar met die van de aarde, een voorwaarde voor aards leven. Men spreekt van planetaire techniek als het doel niet is de planeet in kwestie te laten lijken op de Aarde.
 • La terraformazione (o terraforming in inglese) è un ipotetico processo artificiale atto a rendere abitabile per l'uomo un pianeta o una luna, intervenendo sulla sua atmosfera - creandola o modificandone la composizione chimica - in modo da renderla simile a quella della Terra ed in grado di sostenere un ecosistema. La terraformazione è molto al di là delle possibilità della tecnologia odierna e gli studi su di essa sono per ora speculativi.
 • テラフォーミング(英: terraforming)とは、人為的に惑星の環境を変化させ、人類の住める星に改造すること。「地球化」、「惑星改造」、「惑星地球化計画」とも言われる。アメリカのSF作家、ジャック・ウィリアムスンがCollision Orbit(コリジョン・オービット)シリーズで用いた造語が語源であるとされる。
 • Terraformace či teraformace (odvozeno ze slova terra, české synonymum pozemšťování) je globální děj, při kterém dochází k záměrné přeměně atmosféry, teploty a přírodních podmínek přirozeného vesmírného tělesa (planety, popř. měsíce) za účelem co nejvíce přiblížit podmínky, které na něm panují, těm na Zemi a učinit ho obyvatelný lidmi. Termín je někdy užíván široce i jako označení planetárního inženýrství.
 • Terraform (berarti "membentuk Bumi") planet, bulan, atau struktur lainnya, adalah proses bersifat hipotesis yang mengubah atmosfer, temperatur, topografi permukaan atau ekologi menjadi mirip dengan Bumi sehingga dapat dihuni oleh manusia.Istilah ini kadang-kadang lebih digunakan sebagai sinonim ilmu rekayasa planet. Konsep terraform dikembangkan dari baik sains fiksi maupun sains aktual.
 • Terraforming (entlehnt vom lateinischen terra und lateinisch-englischen forming für die „[Um-]Bildung zur [Ersatz-]Erde“ oder kurz „Erdumbildung“) ist die Umformung von anderen Planeten in bewohnbare erdähnliche Himmelskörper mittels zukünftiger Techniken.
 • Terraforming, dünyalaştırma ya da yeryüzü şekillendirme, bir gezegenin ya da uydusunun koşullarını dünyaya benzetme, yani insanların yaşayabilmesi için uygun hâle getirme sürecidir.Henüz uygulamada bir örneği olmasa da birçok bilim insanı tarafından olası senaryolar üretilmekte, Science gibi bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Tasarılardaki aday gezegenler ise Mars, Venüs, Jüpiter'in uyduları, Ay ve hatta bazı büyük göktaşlarıdır.
 • La terraformación puede ser entendida de dos maneras: Como un término propio de la ciencia ficción, que describe procesos orientados a la intervención de un planeta, satélite natural u otro cuerpo celeste para recrear en éste las condiciones óptimas para la vida terrestre, a saber, una atmósfera y temperatura adecuadas, y la presencia de agua líquida. Este es el uso original del término.
 • A terraformálás bolygók és holdak földszerűvé alakítását, lakhatóvá tételét jelenti. A hőmérséklet, az atmoszféra és egyéb természeti tényezők mellett az élővilág olyan megváltoztatása, amely az ember számára is elfogadható körülményeket teremt.A terraformálás ötlete jelen van a sci-fi irodalomban és a modern tudományban egyaránt. Ezt az elnevezést valószínűleg Jack Williamson találta ki egy sci-fi történetében („Collision Orbit”), melyet 1942-ben publikáltak.
 • Terraformowanie (dosłownie "tworzenie Ziemi") – proces zmiany warunków panujących na planecie, księżycu lub innym ciele kosmicznym do podobnych, jakie panują na Ziemi, dzięki czemu miałoby być możliwe zamieszkanie go przez człowieka - utworzenie kolonii.Termin ten jest czasem niewłaściwie używany jako synonim dla inżynierii planetarnej.
 • La terraformació d'un planeta, satèl·lit natural o altre cos celeste és el procés hipotètic de modificar expressament la seva atmosfera, temperatura i condicions ecològiques per fer-les similar a les de la Terra, amb l'objectiu de fer-lo habitable per als humans. El terme s'usa ocasionalment com a sinònim d'enginyeria planetària en general. El concepte de terraformació té arrels tant en la ciència-ficció com en la ciència empírica.
 • Терраформирова́ние (лат. terra — земля и forma — вид) — изменение климатических условий планеты, спутника или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений.
 • Terraformação é a denominação dada ao processo, até agora hipotético, de modificar a atmosfera e temperatura de um corpo celeste sólido (como um planeta ou um satélite natural) até deixá-lo em condições adequadas para suportar um ecossistema com seres vivos da Terra.Muito se especula sobre a terraformação desde os primórdios da exploração espacial. A maior parte do que se sabe sobre a modificação de planetas é baseado no que já observamos em nosso próprio mundo.
 • Terraforming (literally, "Earth-shaping") of a planet, moon, or other body is the theoretical process of deliberately modifying its atmosphere, temperature, surface topography or ecology to be similar to the biosphere of Earth to make it habitable by Earth-like life.The term "terraforming" is sometimes used more generally as a synonym for planetary engineering, although some consider this more general usage an error.[citation needed] The concept of terraforming developed from both science fiction and actual science.
rdfs:label
 • Terraformation
 • Terraform
 • Terraformace
 • Terraformació
 • Terraformación
 • Terraformazione
 • Terraformação
 • Terraforming
 • Terraforming
 • Terraforming
 • Terraformowanie
 • Terraformálás
 • Terravorming
 • Терраформирование
 • テラフォーミング
 • 테라포밍
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of