La taille est une opération pratiquée sur les végétaux ligneux ou non, destinée à orienter la croissance (taille de mise en forme), à maîtriser la fructification (taille de fructification), ou à limiter la couverture foliaire (taille en vert) pour favoriser la maturation des fruits, par exemple.Plus la taille est importante, plus l'arbre réagit par le développement vigoureux de rameaux à bois au détriment de la mise à fruit.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La taille est une opération pratiquée sur les végétaux ligneux ou non, destinée à orienter la croissance (taille de mise en forme), à maîtriser la fructification (taille de fructification), ou à limiter la couverture foliaire (taille en vert) pour favoriser la maturation des fruits, par exemple.Plus la taille est importante, plus l'arbre réagit par le développement vigoureux de rameaux à bois au détriment de la mise à fruit.
 • Na jardinagem, poda é o ato de se retirar parte de plantas, arbustos, árvores, cortando-se ramos, rama ou braços inúteis, o que pode ser periódico e que favorece o seu crescimento, forma-a, trata-a e renova-a. Pode ocorrer a poda natural, que é a queda ou morte natural de ramos, devido a umidade excessiva, falta de incidência de luz ou apodrecimento. Poda de forma é uma forma artificial de poda utilizada na jardinagem que retira folhas, ramos e galhos com o objetivo de modificar sua aparência estética. A poda faz com que cresçam de forma ordenada.Há artistas que fazem esculturas, cercas, e desenhos com o podamento. Há também uma técnica japonesa de fazer com que a planta não cresça, podando certos galhos, chamada bonsai.As três possíveis abordagens são: pré-poda, pós-poda ou ambas combinadas. Pode-se podar folhas ou ramos.É importante observar que diferentes espécies de plantas possuem diferentes padrões de repouso e esse período deve ser levado em conta quando se considera a melhor época para a poda. As espécies utilizadas na arborização urbana, por exemplo, apresentam geralmente três padrões de repouso distintos: repouso real, repouso falso e sem repouso aparente.== Referências ==
 • 剪定(せんてい)とは樹木の枝を切り、形を整えたり、風通しを良くする事。庭木の手入れとして行われる。見た目を美しくするのみでなく、養分を効率よく利用させて生長を促進したり、病害虫の繁殖を予防する効果がある。骨格枝を明確にする事を整枝(せいし)と呼ぶが、一般的にはこの作業を剪定と呼ぶことが多い。
 • La potatura consiste in una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare e di fruttificare di una pianta.Si tratta di interventi cesori, di modificazioni di posizione dei rami e di altri interventi quali trattamenti con fitoregolatori che modificano in modo analogo ai tagli l'habitus della pianta o di sue parti, la cosiddetta “potatura chimica”. Pur essendo possibili interventi di potatura sulle piante erbacee (es. cimatura del tabacco), normalmente la potatura è condotta sulle piante arboree da frutto e ornamentali.La potatura è necessaria solo quando si nota nella pianta qualche problema o qualche ramificazione troppo estesa, che può ledere il benessere e la produttività (sia in termini di crescita generale sia in quanto a fiori e frutti). I polloni, ad esempio, vanno generalmente eliminati subito. Ogni pianta ha bisogno di una potatura differente, ed è bene scegliere sia la tipologia sia il periodo migliore per effettuarla.
 • 가지치기는 나뭇가지의 일부를 자르고 다듬는 일로서, 가지, 눈, 뿌리와 같은 식물의 일부를 선별하여 제거하는 것을 포함한다. 전지(剪枝), 정지(整枝)라고도 부른다. 전정(剪定)은 정지(整枝)의 유의어이다.
 • La poda o esporgada és el procés de retallar un arbre o arbust. Fet amb cura i correctament, l'esporgada pot incrementar el rendiment del fruit; així, és una pràctica agrícola comuna. En producció silvicultura s'empra per a obtenir troncs més rectes i sense nusos, per tant de major qualitat. En arbrat urbà la seua utilitat és, d'una banda, per prevenir el risc de caiguda de branques, i per altra controlar la grandària d'arbres la ubicació dels quals no permet el seu desenvolupament complet. Amb freqüència, en jardineria, s'utilitza l'esporgada per aconseguir formes artificials en els arbres o arbustos. Ben executada i repetida amb la periodicitat adequada, en pot augmentar el valor ornamental. No obstant això amb freqüència es practica de forma inadequada, ocasionant podriment de la fusta que escurcen la vida dels arbres i incrementen el risc de trencament de branques. Cada arbre exigeix un tipus d'esporgada diferent. Com a norma general les esporgades més importants són: Esporgada de copa: Es realitza en el primer any, consisteix a esporgar la branca principal de la copa per a afavorir la ramificació. Esporgada de formació: Es realitza al cap de diversos anys, per a donar una forma adequada a l'arbre. Esporgada d'aclarida: Es tracta de tallar branques senceres, de vegades es fa alhora que la de formació. Ajuda a la formació de la copa. Esporgada d'hivern: Es realitza a l'hivern sobre arbres de creixement lent o poc vigorosos. Frena la formació de flors. Esporgada d'estiu o esporgada verda: Té com a finalitat regular el creixement. Arquejar les branques és una operació complementària de l'esporgada.L'esporgada de branques velles i seques es realitza per a prevenir que existisca una excessiva quantitat de fusta seca que permeta una gran combustió en cas d'incendi. Són esporgades de neteja. El procés pel qual un arbre es protegeix de l'entrada d'organismes paràsits en els tall d'esporgada fou descrit en 1977 per Alex Shigo, denominant-se model CODIT (Compartimentation of decay in Trees).
 • Pemangkasan adalah penghilangan beberapa bagian tanaman. Dalam suatu kebun hal ini biasanya berkaitan dengan pemotongan bagian-bagian tanaman yang berpenyakit, tidak produktif, atau yang tidak diinginkan. Secara alami, kondisi-kondisi alam seperti angin, salju, atau kabut dari air laut dapat mengakibatkan pemangkasan alami. Tujuan dari pemangkasan adalah untuk membentuk tanaman dengan cara mengontrol atau mengarahkan pertumbuhan tanaman, untuk menjaga kesehatan tanaman, atau untuk meningkatkan hasil atau kualitas buah atau bunga yang dihasilkan. Secara umum, semakin kecil luka yang diakibatkan (semakin kecil ranting yang dipotong), semakin kecil pula luka yang dialami oleh pohon. Maka dari itu biasanya lebih baik sebuah pohon dipangkas ketika masih remaja, daripada memangkas dahan pohon yang sudah dewasa. Jika sebuah pohon yang kecil dipangkas dengan salah dan rantingnya patah, hal tersebut tidak akan mengakibatkan kerugian yang banyak. Namun jika sebuah pohon besar di samping rumah dipangkas dengan (cara yang) salah, dan sebuah dahan jatuh dari ketinggian 15 meter, hal tersebut bisa berakibat fatal.Ada banyak teknik untuk memangkas jenis tanaman yang berbeda, termasuk mawar-mawaran, semak-semak, pohon buah, atau pohon lainnya.Dalam praktik hortikultura, dikenal beberapa macam pemangkasan: pemangkasan bentuk (pollarding), pemangkasan pangkal (coppicing), dan pemangkasan pemeliharaan.
 • Mit Schnitt bezeichnet man in allen Sparten des Gartenbaus den Beschnitt (auch: Beschneidung) von Pflanzen jeglicher Art.Man unterscheidet hierbei drei Absichten, den Formschnitt, den Pflegeschnitt und den Ernteschnitt, bei Gräsern und Ähnlichem als Abmähen (Totalschnitt), bei Gehölzen als Rückschnitt, als das Absetzen jüngeren, zu starken Wuchses auf Altholz.
 • Podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Hecho con cuidado y correctamente, la poda puede incrementar el rendimiento del fruto; así, es una práctica agrícola común. En producción forestal se emplea para obtener fustes más rectos y con menos ramificaciones, por tanto de mayor calidad. En arbolado urbano su utilidad es, por un lado, prevenir el riesgo de caída de ramas, y por otro controlar el tamaño de árboles cuya ubicación no permite su desarrollo completo. Con frecuencia, en jardinería, se utiliza la poda para conseguir formas artificiales en los árboles o arbustos. Bien ejecutada y repetida con la periodicidad adecuada puede aumentar el valor ornamental de los mismos. Sin embargo con frecuencia se practica de forma inadecuada (mutilaciones como el desmoche), ocasionando pudriciones de la madera que acortan la vida de los árboles e incrementan el riesgo de rotura de ramas. Por otra parte, una tala demasiado radical del árbol a menudo compromete su supervivencia.Cada árbol exige un tipo de poda diferente. Como norma general las podas más importantes son: Poda de copa, desmochar o descopar: Se realiza en el primer año, consiste en podar la rama principal de la copa para favorecer la ramificación. Poda de formación: Se realiza al cabo de varios años, para dar una forma adecuada al árbol. Poda de aclareo: Se trata de cortar ramas enteras, a veces se hace a la vez que la de formación. Ayuda a la formación de la copa. Poda de invierno: Se realiza en invierno sobre árboles de crecimiento lento o poco vigorosos. Frena la formación de flores. Poda de verano o poda verde: Tiene como finalidad regular el crecimiento.Las podas de ramas viejas y secas se realizan para prevenir que exista una excesiva cantidad de madera seca que permita una gran combustión en caso de incendio. Son podas de limpieza.El proceso por el cual un árbol se protege de la entrada de organismos parásitos en los cortes de poda fue descrito en 1977 por Alex Shigo, denominándose modelo CODIT (Compartmentalization Of Decay In Trees).En algunos países como México, específicamente en el Distrito Federal, existe legislación ambiental que protege el arbolado urbano y que se remite a normas locales que regulan la actividad de poda como lo es la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, que aunque se encuentra sujeta a revisión y modificación, es un buen intento en la protección de estos individuos, y sobre todo la prevención de riesgos a los habitantes de esta ciudad.Véase también: topiario. Poda de frutales Formas de los frutales Soto chupones Poda de la vid
 • Pruning is a horticultural and silvicultural practice involving the selective removal of parts of a plant, such as branches, buds, or roots. Reasons to prune plants include deadwood removal, shaping (by controlling or directing growth), improving or maintaining health, reducing risk from falling branches, preparing nursery specimens for transplanting, and both harvesting and increasing the yield or quality of flowers and fruits. The practice entails targeted removal of diseased, damaged, dead, non-productive, structurally unsound, or otherwise unwanted tissue from crop and landscape plants. Specialized pruning practices may be applied to certain plants, such as roses, fruit trees, and grapevines. Different pruning techniques may be deployed on herbaceous plants than those used on perennial woody plants. Hedges, by design, are usually (but not exclusively) maintained by hedge trimming, rather than by pruning.Arborists, orchardists, and gardeners use various garden tools and tree cutting tools designed for the purpose, such as hand pruners, loppers, or chainsaws. In nature, meteorological conditions such as wind, ice and snow, and salinity can cause plants to self-prune. This natural shedding is called abscission.In general, the smaller the branch that is cut, the easier it is for a woody plant to compartmentalize the wound and thus limit the potential for pathogen intrusion and decay. It is therefore preferable to make any necessary formative structural pruning cuts to young plants, when possible, rather than removing large, poorly placed branches from mature plants.
 • Inaustea edo kimatzea landare bati adarrak (gutxiagotan begiak edo sustraiak) ebakitzea da. Helburua izan daiteke landareari nahi dugun itxura ematea (osatze inausketa), fruitu gehiago ematea (ekoizpen inausketa) edo hostoen dentsitatea arintzea (hostaila murrizteko inausketa). Basogintzan enbor zuzenak eta adabegi gutxikoak lortzeko egiten da.
 • Řez patří mezi základní zahradnické práce s dřevinami. Způsob řezu se liší podle účelu a síly řezu, účelu a druhu dřeviny, růstu, údržby, pěstebního tvaru a stavu dřeviny, ročního období i stáří dřeviny. Konec léta a začátek podzimu je období nevhodné pro řez, jinak lze řez provádět různými způsoby pro různé účely celý rok. Řez je agrotechnickou operací která může napomoci napadení rostliny patogeny, stejně jako zanedbání řezu, nebo opakovaný příliš slabý řez. Intenzita řezu je tedy kombinací praktické zkušenosti a znalostí. Špatně provedený řez může přímo způsobit úhyn rostliny (např. u některých rodů růžovitých). Dobře provedený řez dokáže nejen omezit napadení rostlin patogeny a zvýšit životaschopnost rostliny, ale také průkazně výrazně zvyšuje životnost dřeviny (např. rybíz, broskvoně, jabloně). Řez je zásahem do života dřeviny a vyvolává obvykle reakci odpovídající intenzitě a způsobu zásahu. Na dobře provedeném řezu u životaschopné zdravé rostliny ve vhodných podmínkách a není li rána dále narušována se vytvoří zával (kalus), ochranná vrstva krycího pletiva.
 • A metszés a kertészkedés egyik legalapvetőbb művelete, mind a gyümölcstermesztésben, mind a díszkertek kialakításában. Metszést elsősorban a fás szárú kerti növényeken, cserjéken és fákon végzünk.
 • Snoeien is het verwijderen van delen van planten. Het kan hierbij gaan om kruidachtige delen bij kruidachtige planten, druiven alsook houtige delen bij struiken en bomen. Bij planten die alleen op tweejarig hout bloeien moet opgepast worden met snoeien, want anders kunnen er geen bloemen ontwikkelen.Snoeien dient meerdere doelen:Het in een gewenste vorm brengen van de plant. De zogenaamde vormsnoei.Het optimaliseren ten behoeve van een grotere vruchtenoogst.Het verwijderen van dood hout om hierdoor de vitaliteit van de plant te verbeteren.Het verjongen van de plant. De zogenaamde verjongingssnoei.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1025342 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6834 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 26 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110583853 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La taille est une opération pratiquée sur les végétaux ligneux ou non, destinée à orienter la croissance (taille de mise en forme), à maîtriser la fructification (taille de fructification), ou à limiter la couverture foliaire (taille en vert) pour favoriser la maturation des fruits, par exemple.Plus la taille est importante, plus l'arbre réagit par le développement vigoureux de rameaux à bois au détriment de la mise à fruit.
 • 剪定(せんてい)とは樹木の枝を切り、形を整えたり、風通しを良くする事。庭木の手入れとして行われる。見た目を美しくするのみでなく、養分を効率よく利用させて生長を促進したり、病害虫の繁殖を予防する効果がある。骨格枝を明確にする事を整枝(せいし)と呼ぶが、一般的にはこの作業を剪定と呼ぶことが多い。
 • 가지치기는 나뭇가지의 일부를 자르고 다듬는 일로서, 가지, 눈, 뿌리와 같은 식물의 일부를 선별하여 제거하는 것을 포함한다. 전지(剪枝), 정지(整枝)라고도 부른다. 전정(剪定)은 정지(整枝)의 유의어이다.
 • Mit Schnitt bezeichnet man in allen Sparten des Gartenbaus den Beschnitt (auch: Beschneidung) von Pflanzen jeglicher Art.Man unterscheidet hierbei drei Absichten, den Formschnitt, den Pflegeschnitt und den Ernteschnitt, bei Gräsern und Ähnlichem als Abmähen (Totalschnitt), bei Gehölzen als Rückschnitt, als das Absetzen jüngeren, zu starken Wuchses auf Altholz.
 • Inaustea edo kimatzea landare bati adarrak (gutxiagotan begiak edo sustraiak) ebakitzea da. Helburua izan daiteke landareari nahi dugun itxura ematea (osatze inausketa), fruitu gehiago ematea (ekoizpen inausketa) edo hostoen dentsitatea arintzea (hostaila murrizteko inausketa). Basogintzan enbor zuzenak eta adabegi gutxikoak lortzeko egiten da.
 • A metszés a kertészkedés egyik legalapvetőbb művelete, mind a gyümölcstermesztésben, mind a díszkertek kialakításában. Metszést elsősorban a fás szárú kerti növényeken, cserjéken és fákon végzünk.
 • La poda o esporgada és el procés de retallar un arbre o arbust. Fet amb cura i correctament, l'esporgada pot incrementar el rendiment del fruit; així, és una pràctica agrícola comuna. En producció silvicultura s'empra per a obtenir troncs més rectes i sense nusos, per tant de major qualitat. En arbrat urbà la seua utilitat és, d'una banda, per prevenir el risc de caiguda de branques, i per altra controlar la grandària d'arbres la ubicació dels quals no permet el seu desenvolupament complet.
 • La potatura consiste in una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare e di fruttificare di una pianta.Si tratta di interventi cesori, di modificazioni di posizione dei rami e di altri interventi quali trattamenti con fitoregolatori che modificano in modo analogo ai tagli l'habitus della pianta o di sue parti, la cosiddetta “potatura chimica”. Pur essendo possibili interventi di potatura sulle piante erbacee (es.
 • Snoeien is het verwijderen van delen van planten. Het kan hierbij gaan om kruidachtige delen bij kruidachtige planten, druiven alsook houtige delen bij struiken en bomen. Bij planten die alleen op tweejarig hout bloeien moet opgepast worden met snoeien, want anders kunnen er geen bloemen ontwikkelen.Snoeien dient meerdere doelen:Het in een gewenste vorm brengen van de plant.
 • Na jardinagem, poda é o ato de se retirar parte de plantas, arbustos, árvores, cortando-se ramos, rama ou braços inúteis, o que pode ser periódico e que favorece o seu crescimento, forma-a, trata-a e renova-a. Pode ocorrer a poda natural, que é a queda ou morte natural de ramos, devido a umidade excessiva, falta de incidência de luz ou apodrecimento.
 • Pruning is a horticultural and silvicultural practice involving the selective removal of parts of a plant, such as branches, buds, or roots. Reasons to prune plants include deadwood removal, shaping (by controlling or directing growth), improving or maintaining health, reducing risk from falling branches, preparing nursery specimens for transplanting, and both harvesting and increasing the yield or quality of flowers and fruits.
 • Řez patří mezi základní zahradnické práce s dřevinami. Způsob řezu se liší podle účelu a síly řezu, účelu a druhu dřeviny, růstu, údržby, pěstebního tvaru a stavu dřeviny, ročního období i stáří dřeviny. Konec léta a začátek podzimu je období nevhodné pro řez, jinak lze řez provádět různými způsoby pro různé účely celý rok. Řez je agrotechnickou operací která může napomoci napadení rostliny patogeny, stejně jako zanedbání řezu, nebo opakovaný příliš slabý řez.
 • Pemangkasan adalah penghilangan beberapa bagian tanaman. Dalam suatu kebun hal ini biasanya berkaitan dengan pemotongan bagian-bagian tanaman yang berpenyakit, tidak produktif, atau yang tidak diinginkan. Secara alami, kondisi-kondisi alam seperti angin, salju, atau kabut dari air laut dapat mengakibatkan pemangkasan alami.
 • Podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Hecho con cuidado y correctamente, la poda puede incrementar el rendimiento del fruto; así, es una práctica agrícola común. En producción forestal se emplea para obtener fustes más rectos y con menos ramificaciones, por tanto de mayor calidad. En arbolado urbano su utilidad es, por un lado, prevenir el riesgo de caída de ramas, y por otro controlar el tamaño de árboles cuya ubicación no permite su desarrollo completo.
rdfs:label
 • Taille (arboriculture)
 • Esporgada
 • Inauste
 • Metszés (kertészet)
 • Pemangkasan
 • Poda
 • Poda
 • Potatura
 • Pruning
 • Schnitt (Gartenbau)
 • Snoeien
 • Řez dřevin
 • 剪定
 • 가지치기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of