Les Taïnos, ou Tainos, sont une ethnie amérindienne considérée comme distincte du groupe des Arawaks, qui occupait les grandes Antilles lors de l'arrivée des Européens au XVe siècle. Malgré leur quasi disparition au XVIe siècle, beaucoup[évasif] d'Antillais, plus particulièrement des Cubains, Haïtiens, Portoricains et Dominicains continuent de se considérer comme Tainos.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Taïnos, ou Tainos, sont une ethnie amérindienne considérée comme distincte du groupe des Arawaks, qui occupait les grandes Antilles lors de l'arrivée des Européens au XVe siècle. Malgré leur quasi disparition au XVIe siècle, beaucoup[évasif] d'Antillais, plus particulièrement des Cubains, Haïtiens, Portoricains et Dominicains continuent de se considérer comme Tainos.
 • I Taino sono stati la prima popolazione amerindia a popolare i Caraibi, regione nella quale giunsero dal Sud America.Molti storici ritengono che la scomparsa di questo popolo sia avvenuta a causa del genocidiocommesso dagli europei durante la loro conquista e delle malattie infettive arrivate con i colonizzatori. Ancora oggi però molti caraibici continuano a considerarsi Taino, soprattutto a Cuba, Porto Rico e nella Repubblica Dominicana.Quando i primi navigatori europei raggiunsero i Caraibi i Taino stavano perdendo lo scontro con l'etnia rivale dei Caribe. In quel momento la società taina si divideva in diversi regni controllati da signori, caciques, ai quali si dovevano dei tributi. Frà Bartolomeo de Las Casas nel suo libro Historia General de las Indias riferisce che nel anno 1508 rimanevano circa 60.000 taino nell'isola di Hispaniola. Nel 1531 lo sfruttamento e le malattie avevano ridotto il numero a 600.
 • Taíno adalah penduduk pra-Colombus di Bahama, Antilles Besar, dan Antilles Kecil utara. Dipercaya bahwa Taino berhubungan dengan bangsa Arawak di Amerika Selatan. Bahasa mereka adalah anggota dari keluarga bahasa Maipurea.
 • タイノ族 (Taíno) は、アラワク族語系に属するキューバ、イスパニョーラ島(ハイチとドミニカ共和国)、プエルトリコ、そしてジャマイカを含む大アンティル諸島とバハマ諸島の、クリストファー・コロンブス到着以前から先住するインディアン部族である。南アメリカのアラワク族が航海してきたものと見られる。最近の調査結果では、タイノ族はアンデスの部族、特にコラ族 (Collas) から派生している可能性を示している。彼らの言語は南アメリカからカリブ海までの、かなり広範囲にわたって使用されたアラワク語族である。1492年のコロンブスの到着時には、イスパニョーラ島には5つのタイノ族の王国があり、それらは酋長に率いられていた。スペイン占領時には、タイノ族の人口は最大で3000人もいた。タイノ族は、小アンティル諸島に住んでいたインディアンのカリブ族と敵対していた。ふたつの部族の関係は今後も研究の余地がある。18世紀には、スペイン人によるプランテージョンでの使役や疫病により、タイノ族の社会はおそらく絶滅した。19世紀には、 キューバで生き残ったいくつかのインディアンの集落と同様に、かなりのメスティーソ化(混血化)が進んだ。1492年に到着したスペイン人たちは、当初女性を連れて来なかったためである。彼らはタイノ族の妻を取り、そしてメスティーソの子供ができた。アメリカ東海岸部にも奴隷として多数のタイノ族が連行された歴史を持ち、ニュージャージー州ではタイノ族の共同体がアメリカ連邦政府に、公式な「インディアン部族」としての認定を求め続けている。
 • De Taíno vormden een indianenvolk dat leefde in gebieden rond de Caribische Zee, op de eilanden Hispaniola, Bahama's, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, de Turks- en Caicoseilanden en de noordelijke Kleine Antillen. Zij waren verwant aan de Arawakken of waren een subgroep van dat volk. De Taíno zijn vooral bekend omdat het de eerste Indianen waren die Christoffel Columbus in 1492 aantrof. Schattingen van het aantal Taíno dat in 1492 leefde lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot acht miljoen. De Taíno waren tegen het eind van de 16e eeuw als apart volk uitgestorven, onder andere door ziekten die de kolonisten uit Europa met zich meenamen. Wel stammen veel inwoners van het gebied van de Taíno af; DNA-onderzoek in Puerto Rico heeft uitgewezen dat 61% van de bevolking Taíno-voorouders heeft.
 • Taínové byli indiánská etnika, která obývala oblast Velkých a Malých Antil před příchodem Evropanů do této oblasti na počátku 16. století. Jako její nejvyspělejší součást patřili do kultury tzv. Aruaků. Dělí se na pět skupin: Ingeriové, vlastní Taínové a Subtaínové, Siguajové a Lukajové. Jejich jméno pochází od Španěla Diega Álvareze Chanca, který je převzal od samotných domorodců, když se účastnil druhé výpravy Kryštofa Kolumba. Předpokládá se, že na Antily se Taínové začali přesouvat asi kolem 3. tisíciletí př. n. l. z území dnešní Venezuely, kde jejich předkové sídlili u delty řeky Orinoco. Poté následovalo několik dalších vln osídlování této oblasti až do 10. století našeho letopočtu. Obývali hlavně Hispaniolu, kde jejich populace čítala před rokem 1492 zhruba 300 000 obyvatel, dále Portoriko a velkou část Kuby. Tam žilo před její kolonizací podle dnešních odhadů asi 200 000 obyvatel, z nichž Taínové tvořili pravděpodobně většinu.Živili se zemědělstvím a rybolovem. Velmi důležité pro ně bylo pěstování manioku, který po sklízení strouhali, pak sušili a ze vzniklé suroviny pekli chléb. Pěstovali také ananas, kukuřici, bavlnu a tabák. Po příchodu Španělů do karibské oblasti byli během několika desítek let téměř vyhubeni v důsledku nových nemocí zavlečených sem Evropany a těžké práce v dolech a na polích.
 • Els taínos van ser els habitants precolombins de les Bahames, Antilles Majors i el nord de les Antilles Menors. Es tracta d'un poble que va arribar procedent d'Amèrica del Sud, específicament de la desembocadura del riu Orinoco, passant d'illa en illa, reduint o assimilant els pobladors més antics, com els guanajatabeyes i els ciguayos que eren cultures anteriors a l'arribada dels taínos. La llengua taína pertany a la família lingüística macroarawaka, que s'estén per Amèrica del Sud i el Carib. En el moment de l'arribada de Cristòfor Colom el 1492, hi havia cacicazgos taínos en el territori de l'illa Espanyola (avui Haití i República Dominicana), cadascun dirigit per un cacic o cap principal, a qui es rendia homenatge. Puerto Rico també va ser dividida en cacicazgos. Al cap o cacic de la tribu se li pagava un tribut significatiu. Els cacics tenien el privilegi de portar penjolls d'or anomenats guanin, vivien en bohíos rectangulars en lloc dels ovalats que habitaven els altres pobladors i s'asseien en tamborets de fusta quan rebien hostes. En el moment de la conquesta espanyola, els majors assentaments de població taína podien arribar fins a 3.000 persones cada un. Els taínos competien tradicionalment amb els seus veïns caribs, un altre grup originari d'Amèrica del Sud, que vivien principalment en les Antilles Menors. La relació entre els dos grups ha estat objecte de molt estudi. Durant gran part del segle XV, la tribu taína estava sent conduïda cap al nord-est del Carib (el que avui és Amèrica del Sud), a causa de les incursions dels caribs. Moltes dones caribs parlaven llengua taína a causa de la gran quantitat de dones taínes captives entre ells.Al segle XVIII, la societat taína va ser devastada per malalties introduïdes pels europeus com ara la verola, així com altres factors com ara els matrimonis mixtos o interracials i l'assimilació forçada a l'economia de plantació que Espanya va imposar en les seves colònies del Carib, amb la posterior importació de treballadors esclaus africans. El primer brot de verola registrat a l'illa Espanyola es va produir el desembre de 1518 o gener de 1519.Malgrat tot, diversos pobles d'indis van sobreviure fins al segle XIX a Cuba. Els espanyols que van arribar per primera vegada a les Bahames, Cuba i l'illa Espanyola el 1492, i més tard a Puerto Rico, no hi van portar dones. Es van apariar amb les dones taínes i van tenir descendència mestissa.
 • Os tainos foram indígenas pré-colombianos que habitavam as Bahamas, as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas do Norte, no Caribe. Acredita-se que os tainos estivessem relacionados com os aruaques da América do Sul. O idioma falado pelos tainos é membro da família linguística maipureana, que abrange o norte da América do Sul e todo o Caribe.Na época da chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492, havia cinco reinos e territórios tainos em Hispaniola (atualmente República Dominicana e Haiti).
 • Los taínos fueron los habitantes precolombinos de las Bahamas, las Antillas Mayores y el norte de las Antillas Menores. Se trata de un pueblo que llegó procedente de América del Sur, específicamente de la desembocadura del río Orinoco, pasando de isla en isla, reduciendo o asimilando a los pobladores más antiguos, como los guanajatabeyes y los ciguayos cuyas culturas son anteriores a la llegada de los taínos. La lengua taína pertenece a la familia lingüística macroarahuacana, que se extiende desde América del Sur a través del Caribe.En el momento de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, había cinco cacicazgos taínos en el territorio de La Española (hoy Haití y República Dominicana), cada uno dirigido por un cacique principal (jefe), a quien se le rendía homenaje. Puerto Rico también fue dividida en cacicazgos. Al jefe o cacique de la tribu se le pagaba un tributo significativo. Los caciques tenían el privilegio de llevar colgantes de oro llamados guanin, viviendo en bohíos rectángulo en lugar de ovalados que los pobladores habitaban, y sentándose en taburetes de madera cuando recibían huéspedes. En el momento de la conquista española, los mayores asentamientos de población taína podían llegar hasta 3.000 personas cada uno. Los taínos competían tradicionalmente con sus vecinos las tribus caribes, otro grupo originario de América del Sur, que vivían principalmente en las Antillas Menores.La relación entre los dos grupos ha sido objeto de mucho estudio.Durante gran parte del siglo XV, la tribu taína estaba siendo conducida hacia el noreste del Caribe (lo que hoy es América del Sur), debido a las incursiones de los caribes. Muchas mujeres caribes hablaban lengua taína debido a la gran cantidad de mujeres taínas cautivas entre ellos.En el siglo XVIII, la sociedad taína había sido devastada por enfermedades introducidas tales como la viruela, así como otros factores tales como los matrimonios mixtos o interraciales y la asimilación forzada a la economía de plantación que España impuso en sus colonias del Caribe, con la posterior importación de trabajadores esclavos africanos. El primer brote de viruela registrado en La Española se produjo en diciembre de 1518 o enero de 1519.Pese a todo, varios pueblos indios sobrevivieron hasta el siglo XIX en Cuba. Los españoles que llegaron por primera vez a las Bahamas, Cuba y La Española en 1492, y más tarde a Puerto Rico, no llevaron mujeres. Tomaron a las mujeres taínas por sus esposas, lo que resultó en niños mestizos.
 • Таино (исп. Taíno) — собирательное обозначение ряда аравакских племён, населявших к моменту открытия Америки острова Гаити, Пуэрто-Рико, Куба, Ямайка, Багамские острова и ряд северных Малых Антильских островов до острова Гваделупа на юго-востоке. Среди них различаются классические таино на Гаити (кроме крайнего юго-запада), Пуэрто-Рико и востоке Кубы, западные таино в средней части Кубы, на крайнем юго-западе Гаити, на Ямайке и Багамских островах и восточные таино на северных Малых Антильских островах. Это обозначение было введено в обиход как этноним в XX веке. До этого в ходу были другие этнонимы, такие, как макори, сигуайи, лукайо, сибонеи и др.
 • Tainowie (Indianie Taino) – rdzenni, prekolumbijscy mieszkańcy wysp Bahama i wysp Wielkich Antyli, w tym Kuby, Hispanioli (Haiti i Dominikany), Puerto Rico i Jamajki zamieszkujący te wyspy bezpośrednio przed ich odkryciem przez Kolumba w 1492 r. Nie ma zbyt wielu źródeł informacji dotyczących życia Indian Taino. Prawdopodobnie przybyli na Kubę ok. 1100 r. p.n.e. przemieszczając się z Ameryki Południowej przez Antyle. Pod koniec XV wieku Tainowie byli stosunkowo wysoko rozwiniętym społeczeństwem rolniczym. Zajmowali się uprawą manioku, jukki, tytoniu i bawełny. Wyrabiali również gliniane naczynia. Mieszkali w małych ośrodkach, wioskach zwanych bohio choć w okresie kolonizacji największe osady mogły liczyć nawet ponad 3000 mieszkańców.
 • Tainolar Bahamalar, Büyük Antiller ve Küçük Antiller'in kuzeyinde yaşamış ve denizcilikle uğraşmış bir Amerika yerli halkıdır. Tainolar Güney Amerika'da yaşayan Arawak halkından olup Arawakan Dil Ailesi'nde yer alan Taino dilini konuşmaktaydılar.Kristof Kolomb 1492'de Hispanyola'ya(günümüzde Haiti ve Dominik Cumhuriyeti) geldiğinde burada 5 Taino şefliği bulunmaktaydı, ayrıca Porto Riko'da Hispanya gibi şefliklere bölünmüştü. Ayrıca tüm akbilelerin başında bir lider vardı bu lider Cacique olarak adlandırılır ve liderlik yetkisi babadan oğula geçerdi. İspanyolların fethinde merkezde yaklaşık 3000 kişilik bir nüfus bulunmaktaydı.Güney Amerika kökenli komşuları Karayipler aynı zamanda en büyük düşmanlarıydı. Özellikle 15. yüzyılda Karayiplerin baskızı yüzünden kuzeydoğu Karayipler'e seferler düzenlemiştir. Ayrıca bulgulara göre birçok Karayipli kadın Taino Dili'ni bilmektedir, bu da seferlerde Karayipli kadınların esir alındığını göstermektedir..İspanyollar 1492'de Bahamalar'a, Küba'ya, Hispanyola'ya ve daha sonra Porto Riko'ya geldikleri ilk seferde yanlarında kadın getirmemişlerdir. Bu yüzden yerli Tainolu kadınları eş olarak almış ve birçok melez çocuk meydana gelmiştir. Ayrıca birçok yerli kadına da tecavüz edilmiştir. Ayrıca bu evlilikler kültürel kaynaşmaya de neden olmuştur. İspanyol Sömürgesinden sonra Tainoların soyu tükenmiştir. Kaıt edilen ilk çiçek hastalığı salgını Hispanyola'da Aralık 1528'den OCank 1519'a kadar sürmüştür. Eğer soyları tükenmeseydi 1518 salgınında Tainoların %90'ı ölmüş olacaktı.
 • Die Taíno waren ein zu den Arawak gehörendes Volk auf den Großen Antillen – vor der Ankunft der Kariben auch auf den Kleinen Antillen –, dessen Ursprünge im heutigen Venezuela lagen. Auf den karibischen Inseln litten sie nach der Ankunft der Spanier schwer unter Sklaverei und von den Eroberern eingeschleppten Krankheiten, gegen die sie keine Immunabwehr hatten. Spanische Dokumente beschrieben sie nur wenige Jahrzehnte nach der Conquista als ausgestorben. In der ländlichen Bevölkerung kam es zu einer weitgehenden Vermischung mit weißen Konquistadoren und schwarzen Sklaven; Teile der Taíno-Kultur wie besondere Formen des Ackerbaus, der Architektur und auch religiöse Praktiken blieben in abgelegenen Regionen von Hispaniola und auf Kuba erhalten. 2003 konnte nachgewiesen werden, dass über 60 % der Bevölkerung Puerto Ricos in mütterlicher Linie von den Taíno abstammt, bei der Volkszählung 2010 gaben rund 20.000 Puerto-Ricaner an, indigener Abstammung von den Taíno zu sein.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 407614 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16433 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 164 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110252339 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Taíno
prop-fr:commonsTitre
 • Taïnos
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Taïnos, ou Tainos, sont une ethnie amérindienne considérée comme distincte du groupe des Arawaks, qui occupait les grandes Antilles lors de l'arrivée des Européens au XVe siècle. Malgré leur quasi disparition au XVIe siècle, beaucoup[évasif] d'Antillais, plus particulièrement des Cubains, Haïtiens, Portoricains et Dominicains continuent de se considérer comme Tainos.
 • Taíno adalah penduduk pra-Colombus di Bahama, Antilles Besar, dan Antilles Kecil utara. Dipercaya bahwa Taino berhubungan dengan bangsa Arawak di Amerika Selatan. Bahasa mereka adalah anggota dari keluarga bahasa Maipurea.
 • タイノ族 (Taíno) は、アラワク族語系に属するキューバ、イスパニョーラ島(ハイチとドミニカ共和国)、プエルトリコ、そしてジャマイカを含む大アンティル諸島とバハマ諸島の、クリストファー・コロンブス到着以前から先住するインディアン部族である。南アメリカのアラワク族が航海してきたものと見られる。最近の調査結果では、タイノ族はアンデスの部族、特にコラ族 (Collas) から派生している可能性を示している。彼らの言語は南アメリカからカリブ海までの、かなり広範囲にわたって使用されたアラワク語族である。1492年のコロンブスの到着時には、イスパニョーラ島には5つのタイノ族の王国があり、それらは酋長に率いられていた。スペイン占領時には、タイノ族の人口は最大で3000人もいた。タイノ族は、小アンティル諸島に住んでいたインディアンのカリブ族と敵対していた。ふたつの部族の関係は今後も研究の余地がある。18世紀には、スペイン人によるプランテージョンでの使役や疫病により、タイノ族の社会はおそらく絶滅した。19世紀には、 キューバで生き残ったいくつかのインディアンの集落と同様に、かなりのメスティーソ化(混血化)が進んだ。1492年に到着したスペイン人たちは、当初女性を連れて来なかったためである。彼らはタイノ族の妻を取り、そしてメスティーソの子供ができた。アメリカ東海岸部にも奴隷として多数のタイノ族が連行された歴史を持ち、ニュージャージー州ではタイノ族の共同体がアメリカ連邦政府に、公式な「インディアン部族」としての認定を求め続けている。
 • Tainolar Bahamalar, Büyük Antiller ve Küçük Antiller'in kuzeyinde yaşamış ve denizcilikle uğraşmış bir Amerika yerli halkıdır. Tainolar Güney Amerika'da yaşayan Arawak halkından olup Arawakan Dil Ailesi'nde yer alan Taino dilini konuşmaktaydılar.Kristof Kolomb 1492'de Hispanyola'ya(günümüzde Haiti ve Dominik Cumhuriyeti) geldiğinde burada 5 Taino şefliği bulunmaktaydı, ayrıca Porto Riko'da Hispanya gibi şefliklere bölünmüştü.
 • Die Taíno waren ein zu den Arawak gehörendes Volk auf den Großen Antillen – vor der Ankunft der Kariben auch auf den Kleinen Antillen –, dessen Ursprünge im heutigen Venezuela lagen. Auf den karibischen Inseln litten sie nach der Ankunft der Spanier schwer unter Sklaverei und von den Eroberern eingeschleppten Krankheiten, gegen die sie keine Immunabwehr hatten. Spanische Dokumente beschrieben sie nur wenige Jahrzehnte nach der Conquista als ausgestorben.
 • I Taino sono stati la prima popolazione amerindia a popolare i Caraibi, regione nella quale giunsero dal Sud America.Molti storici ritengono che la scomparsa di questo popolo sia avvenuta a causa del genocidiocommesso dagli europei durante la loro conquista e delle malattie infettive arrivate con i colonizzatori.
 • Os tainos foram indígenas pré-colombianos que habitavam as Bahamas, as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas do Norte, no Caribe. Acredita-se que os tainos estivessem relacionados com os aruaques da América do Sul.
 • Los taínos fueron los habitantes precolombinos de las Bahamas, las Antillas Mayores y el norte de las Antillas Menores. Se trata de un pueblo que llegó procedente de América del Sur, específicamente de la desembocadura del río Orinoco, pasando de isla en isla, reduciendo o asimilando a los pobladores más antiguos, como los guanajatabeyes y los ciguayos cuyas culturas son anteriores a la llegada de los taínos.
 • Els taínos van ser els habitants precolombins de les Bahames, Antilles Majors i el nord de les Antilles Menors. Es tracta d'un poble que va arribar procedent d'Amèrica del Sud, específicament de la desembocadura del riu Orinoco, passant d'illa en illa, reduint o assimilant els pobladors més antics, com els guanajatabeyes i els ciguayos que eren cultures anteriors a l'arribada dels taínos.
 • Taínové byli indiánská etnika, která obývala oblast Velkých a Malých Antil před příchodem Evropanů do této oblasti na počátku 16. století. Jako její nejvyspělejší součást patřili do kultury tzv. Aruaků. Dělí se na pět skupin: Ingeriové, vlastní Taínové a Subtaínové, Siguajové a Lukajové. Jejich jméno pochází od Španěla Diega Álvareze Chanca, který je převzal od samotných domorodců, když se účastnil druhé výpravy Kryštofa Kolumba.
 • De Taíno vormden een indianenvolk dat leefde in gebieden rond de Caribische Zee, op de eilanden Hispaniola, Bahama's, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, de Turks- en Caicoseilanden en de noordelijke Kleine Antillen. Zij waren verwant aan de Arawakken of waren een subgroep van dat volk. De Taíno zijn vooral bekend omdat het de eerste Indianen waren die Christoffel Columbus in 1492 aantrof. Schattingen van het aantal Taíno dat in 1492 leefde lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot acht miljoen.
 • Tainowie (Indianie Taino) – rdzenni, prekolumbijscy mieszkańcy wysp Bahama i wysp Wielkich Antyli, w tym Kuby, Hispanioli (Haiti i Dominikany), Puerto Rico i Jamajki zamieszkujący te wyspy bezpośrednio przed ich odkryciem przez Kolumba w 1492 r. Nie ma zbyt wielu źródeł informacji dotyczących życia Indian Taino. Prawdopodobnie przybyli na Kubę ok. 1100 r. p.n.e. przemieszczając się z Ameryki Południowej przez Antyle.
 • Таино (исп. Taíno) — собирательное обозначение ряда аравакских племён, населявших к моменту открытия Америки острова Гаити, Пуэрто-Рико, Куба, Ямайка, Багамские острова и ряд северных Малых Антильских островов до острова Гваделупа на юго-востоке.
rdfs:label
 • Taïnos
 • Taino (popolo)
 • Tainolar
 • Tainowie
 • Taíno
 • Taíno
 • Taíno
 • Taíno
 • Taíno
 • Taíno (volk)
 • Taínos
 • Taínové
 • Таино (группа народов)
 • タイノ族
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of