Téléphonie fut d’abord le nom donné par François Sudre, dans les années 1830, à son système de transmission de sons à distance, basé sur les notes de musique, pour l’échange de messages.La téléphonie est devenue ensuite un système de communication assurant essentiellement la transmission et la reproduction de la parole (et plus rarement d'autres signaux sonores), système qui regroupe un ensemble de fonctionnalités téléphoniques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Téléphonie fut d’abord le nom donné par François Sudre, dans les années 1830, à son système de transmission de sons à distance, basé sur les notes de musique, pour l’échange de messages.La téléphonie est devenue ensuite un système de communication assurant essentiellement la transmission et la reproduction de la parole (et plus rarement d'autres signaux sonores), système qui regroupe un ensemble de fonctionnalités téléphoniques. Le téléphone est l'appareil qui sert à téléphoner, c'est-à-dire à tenir une conversation avec une personne qui est loin, plus exactement, trop loin pour pouvoir nous entendre de vive voix. La téléphonie courante est bidirectionnelle : les deux personnes en conversation peuvent se parler et s'entendre en même temps, comme dans une conversation en face à face. En télécommunication, dans le cas de bidirectionnalité, on parle d'une technologie full-duplex (à l'inverse du talkie-walkie qui utilise une technologie half-duplex). Ainsi, la téléphonie sert à titre privé, pour garder le contact avec ses proches où qu'ils soient et à titre professionnel, pour échanger des informations orales sans avoir à se rencontrer physiquement.La téléphonie permet également des services plus avancés tels que la messagerie vocale, la conférence téléphonique ou les services vocaux. La téléphonie transforme la voix de son correspondant, ou plutôt la dégrade, tout en gardant une grande intelligibilité. En effet, la téléphonie ne permet de transmettre qu'une partie des fréquences de la voix.
 • Telefonie of telefoon (Grieks: τήλε (tèle), "ver", en φωνή (phónè), "geluid") is een telecommunicatiesysteem voor gesprekken tussen personen die zich buiten gehoorbereik van elkaar bevinden. Hiervoor hebben alle gesprekspartners een telefoontoestel nodig en moet tussen die toestellen een verbinding zijn. Die verbinding kan een directe draadverbinding zijn, bijvoorbeeld voor een eenvoudige huistelefoon, maar tegenwoordig zijn de meeste telefoontoestellen aangesloten op het wereldwijde netwerk van telefooncentrales en zijn veel verbindingen draadloos.
 • Telefonia – dział telekomunikacji obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami.Początkowo telefony były połączone bezpośrednio parami. Było to niewygodne, gdy chciano rozmawiać przy pomocy wielu telefonów. Doprowadziło to do wynalezienia centrali telefonicznej. Każdy telefon był dołączony do centrali oddzielną linią a centrala zestawiała połączenia telefoniczne. Wkrótce centrale zostały połączone liniami międzycentralowymi a w tym dalekosiężnymi. Obecnie telefony są najczęściej włączone do gniazdka. Gniazdka są połączone, poprzez okablowanie budynku z kablem rozdzielczym. Kable rozdzielcze zwykle zawierają wiele par przewodów od telefonów do jednego centralnego miejsca lub centrali telefonicznej. Gdy użytkownik telefonu sygnalizuje, że chce zestawić połączenie telefoniczne, wyposażenie centrali wykrywa to i łączy tę linię abonencką z inną w tej samej centrali albo z linią do innej odległej centrali. Większość central na świecie ma połączenia ze wszystkimi innymi, tworząc publiczną komutowaną sieć telefoniczną (Public Switched Telephone Network – PSTN). Dla takich usług jest używany również termin POTS. Pod koniec XX wieku prawie wszystkie centrale telefoniczne były sterowane komputerami (Stored Program Control – SPC).W drugiej połowie XX wieku sieci stworzone do przenoszenia głosu zostały wykorzystane dla telefaksu i transmisji danych. W celu poprawienia realizacji takich usług sieci zostały ulepszone poprzez ISDN i DSL.W ostatniej dekadzie XX wieku powszechnie dostępne staly się sieci umożliwiające mobilność użytkowników (Public Land Mobile Network – PLMN), często nazywane sieciami telefonii komórkowej, w których przewodową linię abonencką zastąpiło łącze radiowe. Umożliwia to mobilność użytkowników. Telefonia komórkowa stała się symbolem nowoczesnej telekomunikacji. Telefonia satelitarna również wykorzystuje łącze radiowe w komunikacji. W tym jednak przypadku zamiast stacji naziemnych wykorzystywane są satelity telekomunikacyjne znajdujące się na orbitach okołoziemskich.Cyfrowa telefonia wykorzystuje cyfrowe technologie do realizacji usług telefonicznych i systemów. Prawie wszystkie połączenia telefoniczne są realizowane w ten sposób, ale czasami ten termin jest używany tylko w przypadkach, gdy „ostatnia mila” jest cyfrowa lub gdy konwersja analogowo-cyfrowa ma miejsce w telefonie. Cyfryzacja telefonii nastąpiła w celu obniżenia kosztów i poprawienia jakości usług głosowych, ale cyfrowa telefonia okazała się użyteczna w realizacji nowych usług (ISDN) i do szybszego transferu danych przez linie telefoniczne.Telefonia IP jest nowoczesną formą telefonii wykorzystującą protokół TCP/IP, na którym opiera się Internet, do przesyłania danych głosu w postaci pakietowej w sieciach komputerowych. Często taka forma telefonii jest nazywana Voice over Internet Protocol (VoIP).Telefonia komputerowa (Computer Telephony Integration – CTI) wykorzystuje komputery do sterowania funkcjami telefonicznymi, takimi jak zestawianie i odbieranie połączeń głosowych, faksów i danych w połączeniu z funkcjami książki adresowej i identyfikacji korespondentów. Integracja funkcji telefonicznych i systemów komputerowych jest ważnym czynnikiem rozwoju zautomatyzowanego biura.Interfejs programowania aplikacji telefonicznych (Telephony Application Programming Interface, TAPI) integruje komputer z telefonią. Interfejs TAPI obsługuje zarówno tradycyjną telefonię PSTN, jak i telefonię IP, umożliwiając komunikowanie się przy użyciu głosu, danych i wideo.
 • Телефони́я — область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения систем телефонной связи, разработку аппаратуры для её осуществления и использования, а также оценку качества передачи речевой информации по таковым каналам связи.Телефония позволяет организовывать (устанавливать соединение) и вести местные, внутризоновые, междугородные и международные телефонные переговоры и передавать факсы, а также устанавливать модемное соединение в режиме реального времени.При разговоре, голосовые сигналы (слова, которые мы произносим) преобразуются в электрический сигнал, передаваемый через телефонную сеть другой стороне. Когда электрический сигнал достигает адресата, он преобразуется в голосовые сигналы оригинала. К достоинствам телефонии относятся её: распространённость, надёжность, весьма высокая скорость связи и простота использования, возможность быстрого и относительно недорогого развёртывания. Она использует технологию сжатия наших голосовых сигналов (TDM) при магистральной передаче (от АТС к АТС), а также использует существующую и развивающуюся ёмкость телефонных линий. Поэтому голосовые сигналы и даже различные их типы (речь/факс/модем) могут перемещаться по одной и той же магистральной линии передачи (от АТС к АТС или от офисной АТС к АТС) в одно и то же время.При телефонном звонке, подключение между обоими собеседниками устанавливается через телефонную станцию исключительно с целью организации разговорного соединения (каковым является и факсовый, и модемный сигнал). Для обеспечения процедур установления, поддержания, изменения состояния и завершения соединения используется различная телефонная сигнализация, в зависимости от типа связи. Голосовые сигналы передаются по определённым телефонным линиям, через выделенное подключение.Телефонные звонки требуют разветвлённой сети связи телефонных станций, связанных закрепленными телефонными линиями, подвода волоконно-оптических кабелей и спутников связи. Высокие затраты телефонных компаний приводят к весьма высокой стоимости междугородных переговоров. Выделенное подключение телефонной станции также имеет много избыточной производительности и/или времени простоя в течение речевого сеанса.
 • Telephony (/təˈlɛfəni/ tə-LEF-ə-nee) is the field of technology involving the development, application, and deployment of telecommunication services for the purpose of electronic transmission of voice, fax, or data, between distant parties. The history of telephony is intimately linked to the invention and development of the telephone.Telephony is commonly referred to as the construction or operation of telephones and telephonic systems and as a system of telecommunications in which telephonic equipment is employed in the transmission of speech or other sound between points, with or without the use of wires. The term is also used frequently to refer to computer hardware, software, and computer network systems, that perform functions traditionally performed by telephone equipment. In this context the technology is specifically referred to as Internet telephony, or voice over Internet Protocol (VoIP).
 • Telefonie je souhrnný název pro obousměrný způsob přenosu lidského hlasu na velkou vzdálenost v reálném čase. Telefonie se uskutečňuje prostřednictvím telefonní technologie. Ta zahrnuje koncová zařízení, telefony, přenosové prostředí, neboli telefonní síť skládající se z telefonních vedení a telefonních přepínačů či přepínacích systémů, které na různých úrovních provádějí propojování telefonních vedení v analogových systémech, nebo přepínání a směrování datových paketů ve VoIP a digitálních systémech.
 • 電話(でんわ、英: telephone)は、電気通信役務の一種で、電話機で音声を電気信号(主として電流の変化)に変換し、電話回線を通じて離れた場所にいる相手方にこれを伝え、お互いに会話ができるようにした機構および、その手段のことをいう。現代の電話回線は電話交換機で世界的に相互接続され電話網を形成している。また、技術の進歩に伴い、固定電話間の通話にとどまらず、携帯電話(自動車電話)・PHS・衛星電話・などの移動体通信、IP電話などとの相互間通話や、無線呼び出しへの発信も可能になっている。インターネットへのダイヤルアップ接続など、コンピュータ間のデータ通信にも応用されるようになり、社会における重要な通信手段の一つとなっている。
 • Телефони́я се нарича областта от телекомуникациите, касаеща построяването на системи за телефонна връзка, разработката на апарати за осъществяването и използването ѝ, както и оценката на качеството на предаване на гласова информация по телефонните канали .Телефонията позволява да се организира гласова комуникация на разстояние (да се установява телефонна връзка) и да се водят разговори по телефонна мрежа. Разговорите могат да бъдат местни, междуградски и международни. Телефонията позволява също така да се предават данни (в частност да се предават факсове) и да се установяват връзки между компютри чрез модеми в реално време.При разговор гласовите сигнали се преобразуват в електрически сигнал, предаван чрез телефонната мрежа на другата страна. Когато електрическият сигнал достигне адресата, той се преобразува обратно в гласовите сигнали на оригинала. Предимствата на телефонията са: широкото разпространение, надеждността, високата скорост на връзката и простото използване, относително не скъпото построяване. Тя използва технологии за компресиране на гласовите сигнали (TDM) при магистрално предаване (от една телефонна централа към друга телефонна централа), както и все по-пълно използване на капацитета на телефонните линии. Затова става възможно различни типове сигнали (глас/факс/модем), да използват една и съща телефонна линия едновременно.
 • Die Telefonie (griechisch τηλεφωνία, von τηλε-, altgr. Aussprache tele-, „fern“, „weit“ und φωνή, altgr. Aussprache phoné, „Stimme“) bezeichnet in erster Linie die Sprachkommunikation über eine technische Vorrichtung (z. B. Telefonnetz). Der erste Forscher, dem diese Form der Übermittlung von Sprachdaten bereits 1860 gelang, war Philipp Reis.Eine Übertragung von Sprache wird entweder durch analoge Telefondienste erreicht oder durch digitale, zum Beispiel ein Telefonnetz (z. B. ISDN), ein Funknetz (zum Beispiel GSM) oder ein paketvermitteltes Datennetz (zum Beispiel bei der IP-Telefonie). Wichtig ist dabei eine geringe Verzögerung (akzeptabel sind maximal 200 ms) und eine gute Tonqualität (meistens wird der Sprachverständlichkeit wegen der Frequenzbereich zwischen 300 und 3400 Hz übertragen).Endgeräte bei einem kabelgebundenen Telefonnetz sind Telefone, bei einem drahtlosen Funknetz Mobiltelefone und bei der IP-Telefonie ein spezielles IP-Telefon (VoIP- oder SIP-Telefon) oder ein Computer. Für die automatische Anrufannahme existieren Anrufbeantworter oder Voice-Mailboxen. Bei Funkdiensten werden Funkgeräte verwendet.Bei der Kommunikation über ein Telefonnetz wird das Ziel über eine numerische Rufnummer adressiert, bei der IP-Telefonie über die IP-Adresse, einen Benutzernamen oder eine ENUM-Rufnummer.
 • Telefonia é um sistema de transmissão de vozes a distância via cabos, fios ou ondas hertzianas.
 • La telefonia, nel campo delle telecomunicazioni, è la trasmissione, a distanza e in tempo reale, della voce per mezzo di un opportuno impianto per telecomunicazioni.La telefonia è una delle varie applicazioni o servizi offerti dalle telecomunicazioni agli utenti.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 127966 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9472 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 48 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108344505 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Téléphonie fut d’abord le nom donné par François Sudre, dans les années 1830, à son système de transmission de sons à distance, basé sur les notes de musique, pour l’échange de messages.La téléphonie est devenue ensuite un système de communication assurant essentiellement la transmission et la reproduction de la parole (et plus rarement d'autres signaux sonores), système qui regroupe un ensemble de fonctionnalités téléphoniques.
 • 電話(でんわ、英: telephone)は、電気通信役務の一種で、電話機で音声を電気信号(主として電流の変化)に変換し、電話回線を通じて離れた場所にいる相手方にこれを伝え、お互いに会話ができるようにした機構および、その手段のことをいう。現代の電話回線は電話交換機で世界的に相互接続され電話網を形成している。また、技術の進歩に伴い、固定電話間の通話にとどまらず、携帯電話(自動車電話)・PHS・衛星電話・などの移動体通信、IP電話などとの相互間通話や、無線呼び出しへの発信も可能になっている。インターネットへのダイヤルアップ接続など、コンピュータ間のデータ通信にも応用されるようになり、社会における重要な通信手段の一つとなっている。
 • Telefonia é um sistema de transmissão de vozes a distância via cabos, fios ou ondas hertzianas.
 • La telefonia, nel campo delle telecomunicazioni, è la trasmissione, a distanza e in tempo reale, della voce per mezzo di un opportuno impianto per telecomunicazioni.La telefonia è una delle varie applicazioni o servizi offerti dalle telecomunicazioni agli utenti.
 • Die Telefonie (griechisch τηλεφωνία, von τηλε-, altgr. Aussprache tele-, „fern“, „weit“ und φωνή, altgr. Aussprache phoné, „Stimme“) bezeichnet in erster Linie die Sprachkommunikation über eine technische Vorrichtung (z. B. Telefonnetz). Der erste Forscher, dem diese Form der Übermittlung von Sprachdaten bereits 1860 gelang, war Philipp Reis.Eine Übertragung von Sprache wird entweder durch analoge Telefondienste erreicht oder durch digitale, zum Beispiel ein Telefonnetz (z. B.
 • Telephony (/təˈlɛfəni/ tə-LEF-ə-nee) is the field of technology involving the development, application, and deployment of telecommunication services for the purpose of electronic transmission of voice, fax, or data, between distant parties.
 • Telefonie of telefoon (Grieks: τήλε (tèle), "ver", en φωνή (phónè), "geluid") is een telecommunicatiesysteem voor gesprekken tussen personen die zich buiten gehoorbereik van elkaar bevinden. Hiervoor hebben alle gesprekspartners een telefoontoestel nodig en moet tussen die toestellen een verbinding zijn.
 • Телефони́я се нарича областта от телекомуникациите, касаеща построяването на системи за телефонна връзка, разработката на апарати за осъществяването и използването ѝ, както и оценката на качеството на предаване на гласова информация по телефонните канали .Телефонията позволява да се организира гласова комуникация на разстояние (да се установява телефонна връзка) и да се водят разговори по телефонна мрежа. Разговорите могат да бъдат местни, междуградски и международни.
 • Telefonie je souhrnný název pro obousměrný způsob přenosu lidského hlasu na velkou vzdálenost v reálném čase. Telefonie se uskutečňuje prostřednictvím telefonní technologie.
 • Телефони́я — область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения систем телефонной связи, разработку аппаратуры для её осуществления и использования, а также оценку качества передачи речевой информации по таковым каналам связи.Телефония позволяет организовывать (устанавливать соединение) и вести местные, внутризоновые, междугородные и международные телефонные переговоры и передавать факсы, а также устанавливать модемное соединение в режиме реального времени.При разговоре, голосовые сигналы (слова, которые мы произносим) преобразуются в электрический сигнал, передаваемый через телефонную сеть другой стороне.
 • Telefonia – dział telekomunikacji obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami.Początkowo telefony były połączone bezpośrednio parami. Było to niewygodne, gdy chciano rozmawiać przy pomocy wielu telefonów. Doprowadziło to do wynalezienia centrali telefonicznej. Każdy telefon był dołączony do centrali oddzielną linią a centrala zestawiała połączenia telefoniczne.
rdfs:label
 • Téléphonie
 • Telefonia
 • Telefonia
 • Telefonia
 • Telefonie
 • Telefonie
 • Telefonie
 • Telephony
 • Телефония
 • Телефония
 • 電話
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:service of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:secteursD'activités of
is foaf:primaryTopic of