Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles. Un système est déterminé par : La nature de ses éléments constitutifs ; Les interactions entre ces derniers ; Sa frontière, c'est-à-dire le critère d'appartenance au système (déterminant si une entité appartient au système ou fait au contraire partie de son environnement). Ses interactions avec son environnementUn sous-système ou module est un système participant à un système de rang supérieur.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles. Un système est déterminé par : La nature de ses éléments constitutifs ; Les interactions entre ces derniers ; Sa frontière, c'est-à-dire le critère d'appartenance au système (déterminant si une entité appartient au système ou fait au contraire partie de son environnement). Ses interactions avec son environnementUn sous-système ou module est un système participant à un système de rang supérieur. Un système peut être ouvert, fermé, ou isolé selon son degré d’interaction avec son environnement.En grec ancien, sustēma signifie « organisation, ensemble », terme dérivé du verbe συνίστημι sunistēmi (de σύν ἵστημι sun histēmi : « établir avec »), qui signifie « mettre en rapport, instituer, établir ».
 • Un sistema és qualsevol conjunt d'elements en interacció. També s'entén un sistema com un grup de parts en interacció que funcionen com un tot i que és distingible del seu entorn a través d'uns límits o fronteres reconegudes. El funcionament d'un sistema depèn de la manera com estan relacionades les seves parts o elements de forma que si alguna part o element és afegida, suprimida o modificada cal esperar que el funcionament del sistema sigui diferent. El que distingeix un sistema d'una col·lecció inconnexa d'elements és el fet que les propietats del sistema no s'explica per la suma de les seves parts sinó que les relacions establertes produeixen uns resultats diferents als resultats esperables dels elements presos individualment. Aquest punt de vista holista es fa evident, per exemple si es considera que un rellotge no té les mateixes propietats que la col·lecció inconnexa de les seves peces. Un equip de futbol o la qualitat d'un sistema de so no s'explica només pels elements individuals que en formen part sinó per la qualitat de cadascun dels elements integrats en un tot. Si algun dels elements falla la qualitat del conjunt es ressenteix. D'aquí que es digui que els sistemes presenten unes propietats emergents. Les màquines i artefactes humans són sistemes físics dels que es poden construir models sovint deterministes que poden donar lloc a la predicció del futur a través d'equacions matemàtiques. La mecànica de Newton aplicada al sistema solar per exemple permet fer prediccions sobre la posició precisa dels planetes en el futur. D'entre els sistemes físics podem distingir els sistemes de naturalesa estocàstica com ara un sistema físic simple format per un globus ple de gas en el que els elements canvien de posició contínuament. Les molècules del gas presenten una energia cinètica que fa que xoquin unes amb les altres i amb la paret del globus. A través d'equacions de tipus estadístic i de les lleis de la termodinàmica es pot preveure quina serà la situació del conjunt d'elements del sistema en el futur. A la natura es poden descobrir sistemes naturals a diferents nivells (sistemes bioquímics, cèl·lules, individus, poblacions, comunitats, ecosistemes, Biosfera). Aquests sistemes són més difícils de modelitzar de forma precisa, ja que són força complicats. Els models tenen però la capacitat de mostrar tendències.Aquesta organització complexa de sistema es pot evidenciar també en els sistemes socials (empreses, institucions, ciutats, sistemes de ciutats, etc). En aquests sistemes s'estableixen relacions, regulacions, mecanismes i processos que regulen el seu funcionament. D'entre els sistemes socials, els sistemes de presa de decisions o sistemes de gestió són fonamentals per al bon funcionament de qualsevol organització. Una empresa per exemple, es pot concebre com un sistema que conté altres sistemes amb unes funcions determinades. El sistema empresa té establerts (sub)sistemes interns (de gestió de la seguretat, de la qualitat, de la informació, de la gestió ambiental,...) que presenten cadascun una organització pròpia, una estructura i uns processos que permeten la consecució dels seus objectius propis dins del sistema més general de l'empresa. En els sistemes socials es posen en joc, a més d'elements materials, elements del sistema de naturalesa immaterial (idees, conceptes, normatives,..).
 • Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.
 • Il sistema, nel suo significato più generico, è un insieme di elementi o sottosistemi interconnessi tra di loro o con l'ambiente esterno tramite reciproche relazioni, ma che si comporta come un tutt'uno, secondo proprie regole generali.Un sistema può essere definito come l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi (tessuti, organi od elementi ecc.) interagenti (od in relazione funzionale) tra loro (e con altri sistemi), formando un tutt'uno in cui, ogni parte, dà un contributo per una finalità comune od un target identificativo di quel sistema. Spesso, in anatomia, proprio per lo scopo comune degli organi/elementi componenti, viene confuso con il termine "apparato", ma la struttura e la funzionalità dei sistemi ne rendono la semantica ben più ampia, articolata o complessa rispetto quella degli apparati.
 • Система се нарича множество от обекти и връзки между тях, които се разглеждат като едно цяло. Една връзка може да свързва два или повече обекта. Тя може да бъде информационна, материална или енергийна. Съвкупността от връзките определя структурата на системата.Управлението на една произволна система се изучава от кибернетиката по два подхода: черна кутия — разглежда се поведението на системата без значение на структурата ѝ изучава се структурата на системата от гледна точка на процеса на нейното управление.Повечето системи имат някои общи характеристики, които включват: Системите притежават структура, определена, определена от частите им и тяхното устройство; Системите притежават поведение, което включва вход, обработка (процесинг) и изход на материали, енергия, информация и данни; Системите притежават взаимосвързаност: различните части на системата са свързани както функционално, така и структурно помежду си; Системите притежават самостойни функции или групи от функции;
 • Sistem veya düzenek, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların bileşkesidir. Bu varlıklar soyut veya somut olabilirler, Bir altsistem veya altdüzenek, sistemin parçası olan ve kendisi de bir sistem oluşturan bir öğeler kümesidir. Sözcük 'birleşme', 'oluşma', 'biraraya gelme' anlamını taşıyan Latince systēma'dan, o da Yunanca σύστημα (sustēma)'dan türemiştir.Bu anlamda sistem birbiriyle madde, enerji veya bilgi alışversinde bulunan elemanlar veya parçaları anlamına gelebilir. Bu durumda bu elemanlarını ve onların eylemlerini kapsayan matematiksel veya mantıksal bir model oluşturulabilir. Sistem, davranış veya örgütlenmeyi belirleyen kurallara da değinebilir. Kanunlar insan sosyal davranışlarını belirleyen bir sistemdir. Gramer, dil kullanımını belirleyen bir sistemdir. Kladistik canlılar arasındaki evrimsel ilişkileri birbirlerine olan benzerliklerine bağlı olarak sınıflandıran bir sistemdir.Gerçek cisimlerin veya varlıkların sistemlere bölünmeleri veya onlardan sistemlerin oluşturulması keyfidir, bu anlamda sistemler soyut bir kavramlardır.Sistemlerin özelliklerini çalışan bilim dalı Sistem teorisi veya Sistem bilmi, daha yakın zamanda ise Sistemik olarak adlandırılmıştır. Bu bilim dalı, madde ve zihnin organizasyonunu inceler, sistemlerin ait oldukları konudan bağımsız olarak genel kavram ve ilkeleri araştırır.Sistem kurallar bütünüdür.Bir organizasyonun olumlu sonuçlandırılması için zaman içinde elde edilen tecrübelerin birikimiyle oluşmuş bilgi kümelerinin ihtiyaç duyulan alanda kullanılmasıdır. Sisteme dayandırılmış her teori veya mühendislik kavramında esas olan, sistem hakkında özelliklerin aksiyomatik anlamda dile getirilmesidir; bundan meta-ontoloji, meta sistem ve meta-teoriler ortaya çıkar. Sistem, aralarındaki ilişkiler bulunan ve belli bir amaci gerçekleştirmek üzere bir araya getirilmiş elemanlardan oluşan bir bütün şeklinde tanımlanır. Her sistem daha büyük başka bir sistemin parçasıdır.
 • Sistema (latinetik systema, eta grezieratik σύστημα dator) egoki antolatutako zati edo atal batzuen bilduma da, osotasun bat betetzen dutela denen artean. Atal hauek moduluak deitu daitezke, eta beraien artean elkar-eragina daukate. Atal hauetariko bakoitza azpi-sistema bezala kontsideratu daiteke, orokortasuna kontutan hartuta.
 • Um sistema (do grego sietemiun), é um conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado. É uma definição que acontece em várias disciplinas, como biologia, medicina, informática, administração. Vindo do grego o termo "sistema" significa "combinar", "ajustar", "formar um conjunto".Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido. O sistema é um conjunto de órgãos funcionais, componentes, entidades, partes ou elementos e as relações entre eles, a integração entre esses componentes pode se dar por fluxo de informações, fluxo de matéria, fluxo de sangue, fluxo de energia, enfim, ocorre comunicação entre os órgãos componentes de um sistema.A boa integração dos elementos componentes do sistema é chamada sinergia, determinando que as transformações ocorridas em uma das partes influenciará todas as outras. A alta sinergia de um sistema faz com que seja possível a este cumprir sua finalidade e atingir seu objetivo geral com eficiência; por outro lado se houver falta de sinergia, pode implicar em mau funcionamento do sistema, vindo a causar inclusive falha completa, morte, falência, pane, queda do sistema etc.Vários sistemas possuem a propriedade da homeostase, que em poucas palavras é a característica de manter o meio interno estável, mesmo diante de mudanças no meio externo. As reações homeostáticas podem ser boas ou más, dependendo se a mudança foi inesperada ou planejada.Também pode-se construir modelos para abstrair aspectos de sistemas, como por exemplo um modelo matemático, modelos de engenharia de software, gráficos.Em termos gerais, sistemas podem ser vistos de duas maneiras:através da análise, em que se estuda cada parte de um sistema separadamente a fim de recompô-lo posteriormente.através de uma visão holista, em que se entende que o funcionamento do sistema como um todo, constitui um fenômeno único, i.e., irredutível em suas partes.
 • Een systeem is in de wetenschap datgene waarop de aandacht van een wetenschapper zich richt. Het gaat in het algemeen om iets dat uit componenten of elementen bestaat, en door de relaties tussen de elementen enige mate van samenhang, ordening en complexiteit heeft. Het woord systeem kan ook gebruikt worden voor een stelsel van eenheden, zoals het SI.
 • System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność). Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele. Elementy przynależące do jednego systemu nie mogą jednak stanowić jednocześnie elementów przynależnych do innego systemu. Za kryterium podziału przyjmując wymienialność elementów systemów, w trakcie ich działania systemy dzieli się na: otwarte np. organizmy biologiczne, domknięte np. maszyny informacyjne typu komputery, zamknięte np. maszyny energetyczne typu prądnica.
 • Der Begriff System (von griechisch σύστημα, altgriechische Aussprache sýstema, heute sístima, „das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene“; Plural Systeme) bezeichnet allgemein eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander bezogen bzw. miteinander verbunden sind und in einer Weise interagieren, dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können. In unterschiedlichsten Fachdisziplinen werden darüber hinaus spezifischere Begriffsverwendungen vorgeschlagen, diskutiert und angewendet.Begriffsgeschichtlich tritt dabei neben die Verwendung von „System“ für funktionale Gebilde einzelner Körper und spezifische wissenschaftstechnische Verwendungen (z.B. für Sonnensysteme, Tonsysteme u.dgl.) die Verwendung von System für „eine einheitliche, nach einem bestimmten Prinzip, einer Grundidee, einer methodischen Einsicht durchgeführte Anordnung einer Vielfalt von Erkenntnissen zu einer logisch begründeten Gesamtanschauung, einem Lehrgebäude, in welchem jeder Teil seinen vernunftmäßig bestimmten Platz einnimmt.“ Ein hierzu ähnlicher Begriff ist Konstrukt.
 • Un sistema (del latín systēma, y este del griego σύστημα [sýstema]) es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas materiales tienen mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales tienen figura (forma). Según el sistemismo, todos los objetos son sistemas o componentes de otro sistema. Por ejemplo, un núcleo atómico es un sistema material físico compuesto de protones y neutrones relacionados por la interacción nuclear fuerte; una molécula es un sistema material químico compuesto de átomos relacionados por enlaces químicos; una célula es un sistema material biológico compuesto de orgánulos relacionados por enlaces químicos no-covalentes y rutas metabólicas; una corteza cerebral es un sistema material biológico compuesto de neuronas relacionadas por potenciales de acción y neurotransmisores; un ejército es un sistema material social y parcialmente artificial compuesto de personas y artefactos relacionados por el mando, el abastecimiento, la comunicación y la guerra; el anillo de los números enteros es un sistema conceptual algebraico compuesto de números positivos, negativos y el cero relacionados por la suma y la multiplicación; y una teoría científica es un sistema conceptual lógico compuesto de hipótesis, definiciones y teoremas relacionados por la correferencia y la deducción (implicación).
 • A rendszer fogalma a tudományok és a tudományfilozófia egyik legalapvetőbb fogalma, mégis csak a huszadik században fedezték fel, a rendszerelmélet más fogalmaival együtt. Ezt az elméletet Ludwig von Bertalanffy magyar származású osztrák biológus kezdte kidolgozni. A „rendszer” fogalma nagyon alapvető, így szigorúan nem definiálható (eddig még nem sikerült). Tartalmának meghatározásához először azt kell tisztázni, hogy konkrétan mit kell a rendszernek elérnie, és milyen eszközöket és eljárásokat használ a folyamatban a cél elérésére.
 • 계(系, system)는 구성 요소들을 체계적으로 통일한 조직을 일컫는다. 다시 말해, 일정한 구성 요소들을 포함하고 있고 그 구성 요소들 사이의 상호 관계가 분명히 정의되어 있어야 한다. 계의 정의는 이론에 따라 조금씩 달라질 수 있다.
 • システム(英: system)は、相互に影響を及ぼしあう要素から構成される、まとまりや仕組みの全体。一般性の高い概念であるため、文脈に応じて系、体系、制度、方式、機構、組織といった多種の言葉に該当する。それ自身がシステムでありながら同時に他のシステムの一部でもあるようなものをサブシステムという。
 • Систе́ма (от др.-греч. σύστημα — целое, составленное из частей; соединение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.В повседневной практике термин «система» может употребляться в различных значениях, в частности: теория, например, философская система Платона; классификация, например, Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева; завершённый метод практической деятельности, например, система Станиславского; способ организации мыслительной деятельности, например, система счисления; совокупность объектов природы, например, Солнечная система; некоторое свойство общества, например, политическая система, экономическая система и т. п.; совокупность установившихся норм жизни и правил поведения, например, законодательная система или система моральных ценностей; закономерность («в его действиях прослеживается система»); стандарт («оружие новой системы»).Изучением систем занимаются системология, кибернетика, системный анализ, теория систем, термодинамика, ТРИЗ, системная динамика и другие научные дисциплины.
 • A system is a set of interacting or interdependent components forming an integrated whole or a set of elements (often called 'components' ) and relationships which are different from relationships of the set or its elements to other elements or sets.[citation needed]Every system is delineated by its spatial and temporal boundaries, surrounded and influenced by its environment, described by its structure and purpose and is expressed in its functioning.Fields that study the general properties of systems include systems science, systems theory, systems engineering, cybernetics, dynamical systems, thermodynamics, complex systems and system analysis and design. They investigate the abstract properties of systems' matter and organization, looking for concepts and principles that are independent of domain, substance, type, or temporal scale.[citation needed]Some systems share common characteristics, including:[citation needed] A system has structure, it contains parts (or components) that are directly or indirectly related to each other; A system has behavior, it exhibits processes that fulfill its function or purpose; A system has interconnectivity: the parts and processes are connected by structural and/or behavioral relationships. A system's structure and behavior may be decomposed via subsystems and sub-processes to elementary parts and process steps.The term system may also refer to a set of rules that governs structure and/or behavior. Alternatively, and usually in the context of complex social systems, the term institution is used to describe the set of rules that govern structure and/or behavior.
 • Systém (česky soustava) je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku. Systém se skládá z částí, které jsou spojeny za účelem umožnění toku informací, materiálu nebo energie. Pojem je používán pro popis entit, které se vzájemně ovlivňují a pro něž může být vytvořen matematický model.[zdroj?] Subsystém je systém, který je částí jiného systému.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 235895 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8679 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 93 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110094583 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles. Un système est déterminé par : La nature de ses éléments constitutifs ; Les interactions entre ces derniers ; Sa frontière, c'est-à-dire le critère d'appartenance au système (déterminant si une entité appartient au système ou fait au contraire partie de son environnement). Ses interactions avec son environnementUn sous-système ou module est un système participant à un système de rang supérieur.
 • Sistema (latinetik systema, eta grezieratik σύστημα dator) egoki antolatutako zati edo atal batzuen bilduma da, osotasun bat betetzen dutela denen artean. Atal hauek moduluak deitu daitezke, eta beraien artean elkar-eragina daukate. Atal hauetariko bakoitza azpi-sistema bezala kontsideratu daiteke, orokortasuna kontutan hartuta.
 • Een systeem is in de wetenschap datgene waarop de aandacht van een wetenschapper zich richt. Het gaat in het algemeen om iets dat uit componenten of elementen bestaat, en door de relaties tussen de elementen enige mate van samenhang, ordening en complexiteit heeft. Het woord systeem kan ook gebruikt worden voor een stelsel van eenheden, zoals het SI.
 • 계(系, system)는 구성 요소들을 체계적으로 통일한 조직을 일컫는다. 다시 말해, 일정한 구성 요소들을 포함하고 있고 그 구성 요소들 사이의 상호 관계가 분명히 정의되어 있어야 한다. 계의 정의는 이론에 따라 조금씩 달라질 수 있다.
 • システム(英: system)は、相互に影響を及ぼしあう要素から構成される、まとまりや仕組みの全体。一般性の高い概念であるため、文脈に応じて系、体系、制度、方式、機構、組織といった多種の言葉に該当する。それ自身がシステムでありながら同時に他のシステムの一部でもあるようなものをサブシステムという。
 • Systém (česky soustava) je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku. Systém se skládá z částí, které jsou spojeny za účelem umožnění toku informací, materiálu nebo energie. Pojem je používán pro popis entit, které se vzájemně ovlivňují a pro něž může být vytvořen matematický model.[zdroj?] Subsystém je systém, který je částí jiného systému.
 • Il sistema, nel suo significato più generico, è un insieme di elementi o sottosistemi interconnessi tra di loro o con l'ambiente esterno tramite reciproche relazioni, ma che si comporta come un tutt'uno, secondo proprie regole generali.Un sistema può essere definito come l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi (tessuti, organi od elementi ecc.) interagenti (od in relazione funzionale) tra loro (e con altri sistemi), formando un tutt'uno in cui, ogni parte, dà un contributo per una finalità comune od un target identificativo di quel sistema.
 • System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność). Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele.
 • Un sistema és qualsevol conjunt d'elements en interacció. També s'entén un sistema com un grup de parts en interacció que funcionen com un tot i que és distingible del seu entorn a través d'uns límits o fronteres reconegudes. El funcionament d'un sistema depèn de la manera com estan relacionades les seves parts o elements de forma que si alguna part o element és afegida, suprimida o modificada cal esperar que el funcionament del sistema sigui diferent.
 • A system is a set of interacting or interdependent components forming an integrated whole or a set of elements (often called 'components' ) and relationships which are different from relationships of the set or its elements to other elements or sets.[citation needed]Every system is delineated by its spatial and temporal boundaries, surrounded and influenced by its environment, described by its structure and purpose and is expressed in its functioning.Fields that study the general properties of systems include systems science, systems theory, systems engineering, cybernetics, dynamical systems, thermodynamics, complex systems and system analysis and design.
 • Un sistema (del latín systēma, y este del griego σύστημα [sýstema]) es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas materiales tienen mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales tienen figura (forma). Según el sistemismo, todos los objetos son sistemas o componentes de otro sistema.
 • Sistem veya düzenek, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların bileşkesidir. Bu varlıklar soyut veya somut olabilirler, Bir altsistem veya altdüzenek, sistemin parçası olan ve kendisi de bir sistem oluşturan bir öğeler kümesidir.
 • A rendszer fogalma a tudományok és a tudományfilozófia egyik legalapvetőbb fogalma, mégis csak a huszadik században fedezték fel, a rendszerelmélet más fogalmaival együtt. Ezt az elméletet Ludwig von Bertalanffy magyar származású osztrák biológus kezdte kidolgozni. A „rendszer” fogalma nagyon alapvető, így szigorúan nem definiálható (eddig még nem sikerült).
 • Der Begriff System (von griechisch σύστημα, altgriechische Aussprache sýstema, heute sístima, „das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene“; Plural Systeme) bezeichnet allgemein eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander bezogen bzw. miteinander verbunden sind und in einer Weise interagieren, dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können.
 • Um sistema (do grego sietemiun), é um conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado. É uma definição que acontece em várias disciplinas, como biologia, medicina, informática, administração. Vindo do grego o termo "sistema" significa "combinar", "ajustar", "formar um conjunto".Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido.
 • Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
 • Систе́ма (от др.-греч. σύστημα — целое, составленное из частей; соединение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.В повседневной практике термин «система» может употребляться в различных значениях, в частности: теория, например, философская система Платона; классификация, например, Периодическая система химических элементов Д. И.
 • Система се нарича множество от обекти и връзки между тях, които се разглеждат като едно цяло. Една връзка може да свързва два или повече обекта. Тя може да бъде информационна, материална или енергийна.
rdfs:label
 • Système
 • Rendszer
 • Sistem
 • Sistem
 • Sistema
 • Sistema
 • Sistema
 • Sistema
 • Sistema
 • Systeem (wetenschap)
 • System
 • System
 • System
 • Systém
 • Система
 • Система
 • システム
 • 계 (물리학)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:notableIdea of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:disciplines of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of