La 'synonymie est un rapport de similarité sémantique entre des mots ou des expressions d'une même langue. La similarité sémantique indique qu'ils ont des significations très semblables. Des termes liés par synonymie sont des synonymes.Il existe des bases de données de synonymes, présentées comme des dictionnaires, librement téléchargeables[réf. nécessaire].

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La 'synonymie est un rapport de similarité sémantique entre des mots ou des expressions d'une même langue. La similarité sémantique indique qu'ils ont des significations très semblables. Des termes liés par synonymie sont des synonymes.Il existe des bases de données de synonymes, présentées comme des dictionnaires, librement téléchargeables[réf. nécessaire]. On en trouve aussi vendues ou consultables sous la forme de livres, de logiciels, ou de sites web,ou des jeux.Un synonyme est un mot qui a le même sens qu'un autre.
 • Si cerqueu el terme taxonòmic, vegeu Sinònim (taxonomia).Dues paraules són sinònimes quan tenen un significat igual o molt similar. Els sinònims són objecte d'estudi de la semàntica. Totes les paraules poden tenir un sinònim potencial, si bé les classes obertes tenen més probabilitats de tenir-ne un o d'incorporar-lo (és a dir, és més probable que un nom tingui un sinònim ara o en el futur que una preposició, per exemple).De fet, la sinonímia total no existeix gairebé mai, perquè cada paraula aporta un matís nou o tendeix a usar-se en un context propi. Existeixen varietats geogràfiques (es prefereix un mot propi de la zona a un altre), per formalitat del discurs (els cultismes són més freqüents en la llengua formal), per grup social de pertinença (no parlen igual joves que adults o membres de diferent classe), per connotació... Per això la psicosemàntica i certs corrents de la lingüística cognitiva defineixen la sinonímia no per la similaritat de significats, sinó justament com un fenomen de contarast, ja que hi ha cert sema de la paraula o certa convenció social sobre el seu ús que fa que no sigui exactment igual que l'altra de la qual és sinònima.Una perífrasi pot actuar com a un sinònim, de manera que s'usa una expressió en comptes d'una paraula, usualment per eufemismes o per evitar repeticions. Exemples:Casa: llar, domicili, residència, ...Cotxe: vehicle, automòbil, ...Costum: hàbit, pràctica, ús, ...Persona: individu, ésser ...
 • Sinonimoak esanahi bera edo beretsua izanez idazketa eta ortografia ezberdinak dituzten hitzak dira.Hizkuntzalariek hurrengo bereizketa egiten dute: Erabateko sinonimoak: testuinguru guztietan esanahi bera daukatenak. Adibidez, arkatza eta lapitza. Sinonimo partzialak: testuinguru askotan esanahi bera izan dezaketenak, baina batzuetan ezberdinak direnak. Adibidez, dastatu eta probatu. Sinonimoak dira kasu honetan: Piper beteak probatu ditut. Piper beteak dastatu ditut. Baina ez beste honetan: Kotxe berria probatu dut. *Kotxe berria dastatu dut.
 • 類義語(るいぎご)とは、同一言語において、語形は異なるが意味は互いによく似ており、場合によっては代替が可能となる二つ以上の語。類語ともいう。同義語に等しい。
 • Синонимите са близки по значение думи, които се различават по форма — пишат се и се чуват различно. Произходът на думата е от старогръцки син (σύν) означава „с“ и онома (ὄνομα) — „име“.Синонимите са думи, които могат да се заместват една с друга в контекста. Обратното твърдение не е вярно - ако в даден контекст две думи могат да заместят една друга, те не са задължително синоними, а това е следствие от семантичната близост на думите. В много случаи взаимната замяна между синонимите отнема от текста част от спецификата, която внася всеки от тях.Според критерия за еднопонятийност синонимите са думи, в основата на които лежи едно понятие. Сложността за определяне на синонимията според това схващане произтича от сложността и при откриване на общо понятие, защото има по-широки и по-тесни по обем понятия.При критерия съчетаемост синонимите имат еднаква съчетаемост с други думи, но еднаква съчетаемост могат да имат 2 думи, които са родово и видово понятийни. Освен това в синонимния ред не всички думи се съчетават с едни и същи други думи.Синонимите са думи от 1 и съща част на речта с различен звуков състав, но посочват различни страни на едно общо понятие като задоволяват едновременно с това известни стилни изисквания.
 • Als synonym (von griechisch συνώνυμος synōnymos, bestehend aus σύν syn ‚zusammen‘ und ὄνομα ónoma ‚Name‘) bezeichnet man verschiedene sprachliche oder lexikalische Ausdrücke oder Zeichen, die den gleichen oder einen sehr ähnlichen Bedeutungsumfang haben. Insbesondere verschiedene Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung sind Synonyme zueinander, sie stehen in der Relation der Synonymie oder Bedeutungs-, Sinn- oder Verwendungsgleichheit, -ähnlichkeit oder -verwandtschaft. Ein Wort mit mehreren möglichen Bedeutungen ist ein Homonym, dessen Bedeutung sich je nach Kontext oder Aussageabsicht ändern kann. Synonym ist ein Wort daher nur in Beziehung auf ein anderes Wort und auf einen Kontext, der die Bedeutung des Wortes festlegt. Worte mit gegensätzlicher Bedeutung sind Antonyme.
 • A szinonímia, azaz rokonértelműség az a jelenség, amikor egy fogalmat több különféle szóval is kifejezhetünk. Szinonimák, vagyis rokon értelműek azok a szavak, amelyek különböző alakúak, de azonos vagy hasonló dolgot jelentenek.Szabatosabban: a szinonimák esetén a jelölő (a hangalak) eltér, de a jelölt (a nyelvi fogalom és a valóságos jeltárgy, amire utalnak) azonos vagy hasonló. Lásd még: Alak-jelentés viszony.A jelenség neve szinonímia – csak ezt írjuk hosszú í-vel –, a konkrét szóalak a szinonima, az erre utaló jelző pedig szinonim (például „szinonim szavak”).A szinonimák ritkán pontos megfelelői egymásnak: többnyire van köztük kisebb-nagyobb különbség stílus, hangulat vagy jelentésárnyalat terén. Akkor beszélhetünk szinonimákról, ha a mondatban felcserélhetők egymással anélkül, hogy a mondat jelentése megváltozna.Az alábbi szavak között például stílusbeli, hangulatbeli különbség van: bicikli, bringa és kerékpár autó, kocsi, tragacs és személygépkocsi azonnal, nyomban, máris, rögtön és tüsténtEzek között a szavak között viszont fokozatbeli különbség van: fut, szalad és rohan idős, öreg, vén, aggastyán és matuzsálemGyakran több téren is találunk különbséget: eszik, zabál és étkezik beszél, cseveg, dumál és társalog énekel, dalol és kornyikálHa azt mondjuk, valaki zabál, az nemcsak stílusában tér el az eszik stílusától, de rendszerint másfajta étkezési módot is értünk alatta (szemben az autó és a kocsi esetével, amelyek nem utalnak a jármű jellegére). Ugyanígy: általában nem egyforma éneklésre szoktunk utalni a dalol és a kornyikál szóval: a különbség nem csupán stilisztikai, hanem jelentésbeli is.Időnként számos lehetőség közül választhatunk: humoros, vicces, tréfás, mókás, poénos, mulatságos, kacagtató, mulattató, szórakoztató, komikus stb.A szinonimák származhatnak azonos vagy különböző stílusrétegből is. Az autó például köznyelvi (csakúgy, mint a kocsi), a tragacs bizalmas, a személygépkocsi hivatalos nyelvi forma. Hasonlóképp, a beszél és a cseveg köznyelvi, a dumál szleng-, a társalog pedig választékos kifejezés.A felcserélhetőség gyakran nem teljes körűen igaz. A vonatról például mondhatjuk azt, hogy fut, vagy azt, hogy robog: ezek itt felcserélhetőek, tehát szinonimák. Emberre vagy állatra viszont csak a „fut” szóval utalhatunk. A vágtat szót ugyanakkor használhatjuk élőlényekre, vonatra viszont nem. – Az eufemizmusok (például meghal helyett eltávozik) szintén a szinonimákból merítenek.Egyazon szó, ha többjelentésű, más-más szinonimacsoportba is tartozhat. A fut például elsődleges jelentésében lehet a rohan szinonimája, az idővel kapcsolatban viszont a múlik szóval cserélhetjük fel.A szinonimák bármely szófajúak lehetnek: főnevek, melléknevek, határozók vagy igék, sőt szóelemek is. Utóbbi példái a „-gat/-get” (nézeget, lépeget), „-dos/-des/-dös” (lépdes, röpdös), „-kod/-ked/-köd” (lépked, csapkod) képzők: egyaránt gyakorítást fejeznek ki.A szinonimák közti választás a beszélő szándékától, a beszédhelyzettől és a témától függ; megfelelő használatuk elősegíti a választékos fogalmazást.A szinonimákat szinonimaszótárakban szokták összegyűjtve megjelentetni. Az utóbbi évek legnagyobb ilyen vállalkozása a magyar nyelvről a Magyar szókincstár – rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára (ISBN 9639372714).A szinonímia fogalmához kapcsolódnak még az alábbiak: az antonímia, amikor az illető szavaknak ellentétes jelentésük van (mint például kicsi és nagy) – egyes szinonimaszótárak ezeket is felsorolják; a hiponímia, amikor egyes szavak más szavak jelentése alá tartoznak (a rózsa például a virág fogalma alá tartozik, vö. „minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár”); és a homonímia, amikor különböző szavak ugyanúgy hangzanak (gyakran az írásuk is különbözik). Például az egyé („egyvalakié”) és az eggyé („eggyé válni”) szavak ugyanúgy hangzanak: mindkettő hosszú gy-vel.A szinonímia szót már Arisztotelész is használta az i. e. 4. században Katégoriák c. művében, bár a jelenleg használatostól eltérő értelemben (a hiponímiát értve rajta).
 • Een synoniem van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis. Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd.Voorbeelden van (gedeeltelijke) synoniemen in het Nederlands zijn: portemonnee – beurs auto – wagen douche – stortbad duimspijker – punaise danken – wijten (Het gebruik van de uitdrukking "te danken hebben aan" in negatieve zin is omstreden.)Het doel van een thesaurus is het beschikbaar stellen van een lijst met gelijkaardige of verwante woorden. Vaak, maar niet altijd, zijn dit synoniemen.
 • Eşanlamlı, anlamdaş veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler.Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, vasıta-araç.Öztürkçe kelimeler arasında da eşanlamlılık olabilir: deprem - yer sarsıntısıEşanlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eşanlamlı fiiller de mevcuttur: saklamak - gizlemek, duymak - işitmekBileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.
 • Сино́нимы — слова одной части речи, различные по звучанию и написанию (ср. омонимы), но имеющие похожее лексическое значение (ср. антонимы).Примеры синонимов в русском языке: кавалерия — конница, смелый — храбрый, идти — шагать.Служат для повышения выразительности речи, позволяют избегать её однообразия.Следует различать синонимы и номинальные определения — последние представляют полную тождественность.
 • Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinomin bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata.
 • Synonyma (z řečtiny – συν syn „s“; ὄνομα onoma „jméno“), též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení. Pokud k jednomu jevu existuje více synonymních výrazů, vytvářejí tzv. synonymickou řadu. Za jádro takové řady se považuje nejvíce stylisticky i emocionálně neutrální výraz.
 • La sinonimìa (dal greco synōnymía, «comunanza di nome») in semantica indica la relazione che c'è tra due lessemi che hanno lo stesso significato. È dunque la relazione opposta all'antonimia.Il riconoscimento di sinonimi può essere guidato dal criterio della sostituibilità, ma la sostituibilità assoluta di due parole non è accettabile. Il rapporto significato, significante e referente extralinguistico è unico e irripetibile singolarmente solo per ogni parola.
 • La sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras (llamadas sinónimos). Por tanto, sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí, y pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, sinónimos de desastre son calamidad, devastación, ruina, catástrofe y cataclismo. La sinonimia estricta es muy rara en las lenguas, y suele darse por la existencia de formas dialectales coexistentes, o en formas léxicas del mismo significado pero usadas en contextos diferentes. La sinonimia parcial es mucho más frecuente.
 • 동의어(同義語·同意語, 문화어: 뜻같은말)는 같거나 비슷한 뜻을 가진 다른 낱말이다. 이를테면 다음과 같다. 아기, 유아 학생, 제자 구입, 구매 예쁜, 아름다운 슬픈, 우울한 기질, 특성 가게, 상점 음식점, 레스토랑 식당, 밥집 무언극, 팬터마임 전채, 오르되브르 후식, 디저트 맞이방, 대합실 선배, 후배 준말, 줄임말 넓이, 면적 목마름, 갈증 기아, 굶주림 학교, 배움터 배고픔, 허기 코피, 비출혈
 • Synonyms (also metonyms) are words with the same or similar meanings. Words that are synonyms are said to be synonymous, and the state of being a synonym is called synonymy. The word comes from Ancient Greek syn (σύν) ("with") and onoma (ὄνομα) ("name"). An example of synonyms are the words begin and commence. Likewise, if we talk about a long time or an extended time, long and extended become synonyms. In the figurative sense, two words are often said to be synonymous if they have the same connotation:"a widespread impression that... Hollywood was synonymous with immorality" (Doris Kearns Goodwin)Synonyms can be any part of speech (such as nouns, verbs, adjectives, adverbs or prepositions), as long as both words belong to the same part of speech. Here are more examples of English synonyms:verbbuy and purchaseadjectivebig and largeadverbquickly and speedilyprepositionon and uponNote that synonyms are defined with respect to certain senses of words; for instance, pupil as the aperture in the iris of the eye is not synonymous with student. Likewise, he expired means the same as he died, yet my passport has expired cannot be replaced by my passport has died.In English, many synonyms emerged in the Middle Ages, after the Norman conquest of England. While England's new ruling class spoke Norman French, the lower classes continued to speak Old English (Anglo-Saxon). Thus, today we have synonyms like the Norman-derived people, liberty and archer, and the Saxon-derived folk, freedom and bowman. For more examples, see the list of Germanic and Latinate equivalents in English.Some lexicographers claim that no synonyms have exactly the same meaning (in all contexts or social levels of language) because etymology, orthography, phonic qualities, ambiguous meanings, usage, etc. make them unique. Different words that are similar in meaning usually differ for a reason: feline is more formal than cat; long and extended are only synonyms in one usage and not in others (for example, a long arm is not the same as an extended arm). Synonyms are also a source of euphemisms.The purpose of a thesaurus is to offer the user a listing of similar or related words; these are often, but not always, synonyms.
 • lit. syn: 'com'; e ὀνυμα, translit. ónyma: 'nome') é a palavra que tem significado idêntico ou muito semelhante ao de outra. Exemplos: carro e automóvel, cão e cachorro, Chegou e entrou.Os sinônimos são palavras "da mesma categoria gramatical, com sentido parecido e com forma diferente, que podem intercambiar-se em determinados contextos com ou sem matizações de significado".O conhecimento e o uso dos sinônimos é importante para que se evitem repetições desnecessárias na construção de textos, evitando que se tornem enfadonhos.
 • Synonim (gr. synōnymos = równoimienny) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów.Synonim nie jest inną nazwą desygnatu, jest wyrazem bliskoznacznym. Nie jest również synonimem równoważny wyraz z obcego języka, chyba że utrwalił się w języku danego narodu jako wyraz pochodzenia obcego (obcojęzyczny) (zobacz: zapożyczenia językowe).Zawsze można wykazać różnice pomiędzy dwoma synonimami, np. w popularności ich stosowania w określonych zwrotach lub w różnych grupach społecznych. Historycznie rzecz ujmując synonimy mogły kiedyś oznaczać inne rzeczy, a dziś się ujednoliciły znaczeniowo, lub odwrotnie – istnieje tendencja do różnicowania znaczeniowego synonimów, które wraz z istniejącym zawsze rozwojem każdego języka może doprowadzić do całkowitego rozdzielenia znaczeń obecnych synonimów.Synonimami są np. słowa barwa i kolor, które znaczą dokładnie to samo, jednak statystyka ich użycia w różnych związkach frazeologicznych jest różna (barwa może być użyta metaforycznie np. barwa głosu czy jak poniżej barwa uczuciowa). Między synonimami istnieją zwykle także różnice stylistyczne. Np. aeroplan i samolot są synonimami, lecz mają odmienną wartość stylistyczną: aeroplan jest wyrazem przestarzałym, a równocześnie przykładem zapożyczenia z innego języka. Inną podobną parą są kajet i zeszyt oraz automobil i samochód.Rozróżniać można synonimy semantyczne i stylistyczne, biorąc za kryterium ich wartość znaczeniową i barwę uczuciową, oraz synonimy różnordzenne i wspólnordzenne, biorąc za kryterium ich formę.Semantyczne odnoszą się do jakiegoś jednego przedmiotu, zjawiska, pojęcia, jakiejś jednej cechy lub czynności, ale ujmują je z różnych stron, akcentują różne wchodzące w ich skład odcienie znaczeniowe, np. rzeczowniki zamieć, zadymka, zawieja, kurniawa; przymiotniki wielki, ogromny, olbrzymi; czasowniki stukać, walić, łomotać.Stylistyczne różnią się przede wszystkim barwą uczuciową, chociaż mogą być także zróżnicowane pod względem znaczeniowym. Biorąc pod uwagę różne rodzaje barw uczuciowych wśród stylistycznych rozróżniamy synonimy: chronologiczne to wyrazy bliskoznaczne zróżnicowane czasowo, tzn. występujące w zestawieniu wyrazu przestarzałego z wyrazem języka współczesnego, np. pryncypał i szef, binokle i okulary, buchalter i księgowy, adwersarz i przeciwnik, ongiś i niegdyś. emocjonalne są wyrazami bliskoznacznymi zróżnicowanymi pod względem barwy uczuciowej, np. włóczęga, łazik, włóczykij, obieżyświat, turysta. stylowe, wyrazy bliskoznaczne występujące głównie w stylu artystycznym czy w stylu patetycznych przemówień, np. wieść – prowadzić, rubież – granica, mąż – małżonek, żona – małżonka – pani. środowiskowe – wyrazy bliskoznaczne zaczerpnięte z poszczególnych gwar środowiskowych, np. samochód i gablota; sprzedać i opylić; odejść i zmiatać, ulewa i pompa. terytorialne typowe dla określonego regionu, np. wielkopolska tytka i ogólnopolska torebka, krakowska rączka i ogólnopolska obsadka, podhalańska watra i ogólnopolskie ognisko, augustowski legat i ogólnopolski leń; wielkopolskie pyry i ogólnopolskie kartofle i ziemniaki; toruńskie jo i ogólnopolskie tak.Synonimy różnordzenne nie należą do jednej rodziny wyrazowej, np. awantura, kłótnia, zajście, burda; czy zawierucha, burza, nawałnica; wspólnordzenne zaś są spokrewnione ze sobą pod względem słowotwórczo-etymologicznym. Synonimy te tworzy się za pomocą formantów wspólnofunkcyjnych, np. od jednej podstawy rzeczownikowej powstaje często kilka przymiotników: od „wiek” – wiekowy, wieczny, wieczysty.Rozróżniać można też synonimy bliższe i dalsze, w zależności od zakresu pojęciowego.Z wyrazów bliskoznacznych mający znaczenie szersze jest hiperonimem, zaś węższe – hiponimem. Np. lokomotywa i elektrowóz (każdy elektrowóz jest lokomotywą, lecz lokomotywa może mieć inny napęd niż elektryczny).Przeciwieństwem synonimu jest antonim – termin o znaczeniu przeciwstawnym.== Przypisy ==
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2728 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2264 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109240447 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikibooks
 • Dictionnaire des parasynonymes en français
prop-fr:wikibooksTitre
 • Dictionnaire des parasynonymes en français
 • Dictionnaire des parasynonymes en français
prop-fr:wiktionary
 • synonyme
prop-fr:wiktionaryTitre
 • Synonymie
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La 'synonymie est un rapport de similarité sémantique entre des mots ou des expressions d'une même langue. La similarité sémantique indique qu'ils ont des significations très semblables. Des termes liés par synonymie sont des synonymes.Il existe des bases de données de synonymes, présentées comme des dictionnaires, librement téléchargeables[réf. nécessaire].
 • 類義語(るいぎご)とは、同一言語において、語形は異なるが意味は互いによく似ており、場合によっては代替が可能となる二つ以上の語。類語ともいう。同義語に等しい。
 • Сино́нимы — слова одной части речи, различные по звучанию и написанию (ср. омонимы), но имеющие похожее лексическое значение (ср. антонимы).Примеры синонимов в русском языке: кавалерия — конница, смелый — храбрый, идти — шагать.Служат для повышения выразительности речи, позволяют избегать её однообразия.Следует различать синонимы и номинальные определения — последние представляют полную тождественность.
 • Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinomin bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata.
 • Synonyma (z řečtiny – συν syn „s“; ὄνομα onoma „jméno“), též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení. Pokud k jednomu jevu existuje více synonymních výrazů, vytvářejí tzv. synonymickou řadu. Za jádro takové řady se považuje nejvíce stylisticky i emocionálně neutrální výraz.
 • La sinonimìa (dal greco synōnymía, «comunanza di nome») in semantica indica la relazione che c'è tra due lessemi che hanno lo stesso significato. È dunque la relazione opposta all'antonimia.Il riconoscimento di sinonimi può essere guidato dal criterio della sostituibilità, ma la sostituibilità assoluta di due parole non è accettabile. Il rapporto significato, significante e referente extralinguistico è unico e irripetibile singolarmente solo per ogni parola.
 • 동의어(同義語·同意語, 문화어: 뜻같은말)는 같거나 비슷한 뜻을 가진 다른 낱말이다. 이를테면 다음과 같다. 아기, 유아 학생, 제자 구입, 구매 예쁜, 아름다운 슬픈, 우울한 기질, 특성 가게, 상점 음식점, 레스토랑 식당, 밥집 무언극, 팬터마임 전채, 오르되브르 후식, 디저트 맞이방, 대합실 선배, 후배 준말, 줄임말 넓이, 면적 목마름, 갈증 기아, 굶주림 학교, 배움터 배고픔, 허기 코피, 비출혈
 • Synonyms (also metonyms) are words with the same or similar meanings. Words that are synonyms are said to be synonymous, and the state of being a synonym is called synonymy. The word comes from Ancient Greek syn (σύν) ("with") and onoma (ὄνομα) ("name"). An example of synonyms are the words begin and commence. Likewise, if we talk about a long time or an extended time, long and extended become synonyms.
 • Een synoniem van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis.
 • Eşanlamlı, anlamdaş veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler.Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir.
 • A szinonímia, azaz rokonértelműség az a jelenség, amikor egy fogalmat több különféle szóval is kifejezhetünk. Szinonimák, vagyis rokon értelműek azok a szavak, amelyek különböző alakúak, de azonos vagy hasonló dolgot jelentenek.Szabatosabban: a szinonimák esetén a jelölő (a hangalak) eltér, de a jelölt (a nyelvi fogalom és a valóságos jeltárgy, amire utalnak) azonos vagy hasonló.
 • Synonim (gr. synōnymos = równoimienny) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów.Synonim nie jest inną nazwą desygnatu, jest wyrazem bliskoznacznym.
 • Синонимите са близки по значение думи, които се различават по форма — пишат се и се чуват различно. Произходът на думата е от старогръцки син (σύν) означава „с“ и онома (ὄνομα) — „име“.Синонимите са думи, които могат да се заместват една с друга в контекста. Обратното твърдение не е вярно - ако в даден контекст две думи могат да заместят една друга, те не са задължително синоними, а това е следствие от семантичната близост на думите.
 • lit. syn: 'com'; e ὀνυμα, translit. ónyma: 'nome') é a palavra que tem significado idêntico ou muito semelhante ao de outra.
 • Als synonym (von griechisch συνώνυμος synōnymos, bestehend aus σύν syn ‚zusammen‘ und ὄνομα ónoma ‚Name‘) bezeichnet man verschiedene sprachliche oder lexikalische Ausdrücke oder Zeichen, die den gleichen oder einen sehr ähnlichen Bedeutungsumfang haben. Insbesondere verschiedene Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung sind Synonyme zueinander, sie stehen in der Relation der Synonymie oder Bedeutungs-, Sinn- oder Verwendungsgleichheit, -ähnlichkeit oder -verwandtschaft.
 • Sinonimoak esanahi bera edo beretsua izanez idazketa eta ortografia ezberdinak dituzten hitzak dira.Hizkuntzalariek hurrengo bereizketa egiten dute: Erabateko sinonimoak: testuinguru guztietan esanahi bera daukatenak. Adibidez, arkatza eta lapitza. Sinonimo partzialak: testuinguru askotan esanahi bera izan dezaketenak, baina batzuetan ezberdinak direnak. Adibidez, dastatu eta probatu. Sinonimoak dira kasu honetan: Piper beteak probatu ditut. Piper beteak dastatu ditut.
 • Si cerqueu el terme taxonòmic, vegeu Sinònim (taxonomia).Dues paraules són sinònimes quan tenen un significat igual o molt similar. Els sinònims són objecte d'estudi de la semàntica.
 • La sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras (llamadas sinónimos). Por tanto, sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí, y pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, sinónimos de desastre son calamidad, devastación, ruina, catástrofe y cataclismo.
rdfs:label
 • Synonymie
 • Eşanlamlı
 • Sinonim
 • Sinonimia
 • Sinonimia (semántica)
 • Sinonimo
 • Sinònim
 • Sinônimo
 • Synoniem (taalkunde)
 • Synonim
 • Synonym
 • Synonym
 • Synonymum
 • Szinonímia
 • Синоним
 • Синонимы
 • 類義語
 • 동의어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of