Un sutra (sanskrit IAST : sūtra ; devanagari सूत्र ; pali : sutta ; signifiant « fil ; aphorisme ; traité de rituel ou canonique ») est ce qu'on nomme en Occident un « classique », un « canon » voire, simplement, un « livre ». Le terme s'applique à des écrits spéculatifs ou philosophiques rédigés sous forme d'aphorismes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un sutra (sanskrit IAST : sūtra ; devanagari सूत्र ; pali : sutta ; signifiant « fil ; aphorisme ; traité de rituel ou canonique ») est ce qu'on nomme en Occident un « classique », un « canon » voire, simplement, un « livre ». Le terme s'applique à des écrits spéculatifs ou philosophiques rédigés sous forme d'aphorismes. Soit l'appellation est métaphorique (ce sont les « fils de la pensée », la « trame des idées »), soit elle est métonymique (on entend : « les fils qui servent à coudre les pages ensemble »). Par métonymie, on nomme aussi sūtra les livres contenant de tels écrits.Par extension, le terme en vient à désigner toutes sortes de traités, grammaires, analyses. C'est le cas par exemple du Kāmasūtra, « Livre de Kāma » ou « Sūtra du désir ».
 • Сутра (санскрит: सूत्र, Пали: сутта, ардхамагадхи: суя) е афоризъм (ред, правило, формула) и събирането на тези афоризми под формата на учебник или в по-широк смисъл, това е текст в индуизма и будизма. Буквално означава конец или линия, която държи всичко заедно и се получава от словесния корен siv-, което означава to sew (да шия) (тези думи, включително и латинското suere и английската дума to sew, в края на краищата, произтичащи от ИЕП* "siH-/syuH- to sew"), както и медицинският термин "suture" (шев).В индуизма сутра означава различен вид на литературната композиция, базиран на кратки афористични изложения, където обикновено се използват различни технически термини. Тази литературна форма е създадена сбита, тъй като текстовете са били предназначени да бъдат запомнени от учениците в някои от официалните методи на свещените писания и научни изследвания (санскрит: свядхяя). Тъй като всяка линия е силно кондензирано възникна друга литературна форма, в която са добавени коментарите на (санскрит: бхася) сутрите, за да ги изяснят и да ги обяснят .
 • Sūtra (Sanskrit: sū́tra, Devanagari: सूत्र, Pali: sutta), berarti benang atau untaian yang menyatukan benda-benda, dan dalam perumpamaan merujuk kepada sebuah pepatah (atau kalimat, peraturan dan rumus), atau sekumpulan pepatah yang serupa menjadi sebuah buku petunjuk. Kata ini berasal dari akar-kata siv-, yang berarti menjahit (kata-kata ini, termasuk Latin suere dan Bahasa Inggris to sew, semuanya sesungguhnya berasal dari PIE *siH-/syuH- 'menjahit')Dalam Hinduisme, 'sutra' merupakan komposisi kesusasteraan jenis tertentu, berdasarkan pernyataan dari pepatah-pepatah pendek, biasanya menggunakan beragam istilah teknis. Bentuk kesusasteraan dari sebuah sutra dibuat sebagai ringkasan, karena pelajar dalam beberapa metode resmi akan kitab-kitab suci dan pelajaran ilmiah (Sanskrit: svādhyāya) diharapkan untuk dapat menghafalkan naskah-naskah ini. Oleh karena setiap kalimatnya mengandung arti yang padat, bentuk kesusasteraan lain muncul yang mana komentar (Sanskrit: bhāṣya) akan sutra ditambahkan, untuk memperjelas dan memberikan penjelasan.. Dalam garis keturunan Brahmana, setiap keluarga diharapkan untuk memiliki satu Gotra, dan satu Sutra, yang berarti bahwa Veda Śruti) tertentu dihormati oleh keluarga ini dengan cara mempelajarinya dengan seksama (membacanya berulang-ulang dan menghafalnya).Sebuah definisi yang paling terkenal akan Sutra, dalam literatur India merupakan sebuah sutra dan berasal dari Vayu Purana:Di dalam Agama Buddha, istilah "sutra" kebanyakan merujuk kepada kitab-suci keagamaan Kitab, yang banyak diangap sebagai salinan akan pengajaran lisan dari Gautama Buddha. Dalam bahasa Cina, hal ini dikenal dengan 經 (pinyin: jīng). Pengajaran yang demikian disusun bersama di dalam Tipitaka dengan sebutan Sutta Pitaka. Terdapat juga beberapa naskah Agama Buddha lain, seperti Platform Sutra (atau lebih dikenal dengan sebutan Sutra Hui-Neng), yang disebut sebagai Sutra walaupun disandangkan kepada penulis setelahnya. Beberapa sejarawan menganggap bahwa pemeluk Agama Buddha menggunakan kata Sutra dalam bentuk yang tidak berkaitan dengan Sutta dalam bahasa Sanskerta, yang kemudian diwakili dalam bahasa Sanskrit dengan sūkta(pengucapan benardiucapkan dengan benar) Bentuk kata dalam bahasa Pali, sutta hanya digunakan untuk merujuk kepada kitab suci Agama Buddha, yang dikenal juga sebagai Tipitaka atau Pali Canon
 • A szútra (szó szerint: öltés) az indiai kultúra rendszerezett (akár írásban, akár szájhagyománnyal terjedő) dokumentumainak alapegysége, tipikusan egy (rövid) versszak. Gyakran a szútrákból álló nagyobb műveket is szútrának nevezik, ilyen például a Jóga-szútra vagy a Káma-szútra. A legkorábbi szútrák a szertartások (kalpa) leírásai, ilyenek a Rigvéda, a Számavéda, a Jadzsurvéda és az Atharvavéda mindegyikében találhatók. Ezek moderntárgyalását ld. például Frits Staal munkáiban. Az Upanisadok korszakának kiemelkedő munkája a Brahma-szútra (Védánta szútra). Miután a szútra-szerű összefoglalás elsődleges céljaa tömör, a memorizálást segítő megfogalmazás, a szútrákhoz igen gazdag kommentáló/magyarázó irodalom (bhasja) kapcsolódik.
 • Су́тра, она же сутта (санскр. सूत्र sūtra IAST, «нить», Пали: sutta) — в древнеиндийской литературе лаконичное и отрывочное высказывание, афоризмы, позднее — своды таких высказываний. В сутрах излагались различные отрасли знания, почти все религиозно-философские учения Древней Индии.Язык сутры характеризуется образностью и афористичностью, в сутрах часто используются притчи.В буддизме сутры построены в основном в форме диалогов или бесед (обычно Будды, бодхисаттвы или патриарха с учениками), в которых излагались основы учения.Свиток сутры иногда используется в культовых изображениях в качестве атрибута божества, бодхисаттвы (например, бодхисаттвы Самантабхадры), являясь символом мудрости. На алтаре символизирует дхарму.
 • Sutra, Budizm'de Gautama Buddha'nın öğretilerinden oluşan ve doğrudan Buda'nın sözlerini aktardığı varsayılan metinlere verilen addır.
 • Das Sanskrit-Wort Sūtra (सूत्र – „Faden“, „Kette“) bezeichnet einen kurzen, durch seine Versform einprägsamen Lehrtext des indischen Schrifttums; das entsprechende Pali-Wort Sūtta („Lehrrede“) bezieht sich ausschließlich auf bestimmte Teile der buddhistischen Schriften.
 • Un sutra (en sànscrit, devanagari सूत्र, Sūtra o Sutta en pali), significa literalment "corda" o "fil" que sosté coses juntes i, més metafòricament, es refereix a un aforisme (línia, regla o fórmula) o una col·lecció d'aforismes en forma de manual.A l'hinduisme, els sutres formen una escola d'estudis vèdics, relacionats amb els Upanixads i una mica posteriors a aquests. Van servir i encara serveixen com a grans tractats en diferents escoles de la filosofia hindú. Expliquen amb versos succints, de vegades esotèrics, el punt de vista hindú sobre la metafísica, la cosmogonia, la condició humana, la mokxa (alliberament) i sobre com seguir el dharma a la vida malgrat el karma, la reencarnació i el desig.En el budisme, el terme "sutra" es refereix en general a les escriptures canòniques que es consideren les transcripcions de les ensenyances orals del Buda Gautama, o Buda històric. Aquestes ensenyances estan agrupades a la segona part del Tripitaka, que s'anomena Sutta Pitaka (la paraula en pali "sutta", s'utilitza exclusivament per a referir-se a les escriptures budistes, en particular a les del Tripitaka o Cànon Pali). També hi ha alguns textos budistes com el Sutra de la Plataforma, que són anomenats sutres malgrat que són atribuïts a autors posteriors.
 • A sutra (Sanskrit: सूत्र, Pāli: sutta, Ardhamagadhi: sūya) is an aphorism or a collection of aphorisms in the form of a manual or, more broadly, a text in Hinduism or Buddhism. Literally it means a thread or line that holds things together and is derived from the verbal root siv-, meaning to sew. The word "sutra" was very likely meant to apply quite literally to these texts, as they were written down in books of palm leaves sewn together with thread. This distinguishes them from the older sacred Vedas, which until recently were only memorised, never committed to paper.In ancient Indian literature, sutra denotes a distinct type of literary composition, based on short aphoristic statements, generally using various technical terms. This literary form was designed for concision, as the texts were intended to be memorized by students in some of the formal methods of scriptural and scientific study (Sanskrit: svādhyāya). Since each line is highly condensed, another literary form arose in which commentaries (Sanskrit: bhāṣya) on the sutras were added, to clarify and explain them. For discussion of the literary form for sutras, their terse nature as a summary of ideas for memorization, and the rise of the commentorial literary form as an adjunct to sutras, see: Tubb & Boose 2007, pp. 1–2.In Brahmin lineage, each family is supposed to have one Gotra, and one Sutra, meaning that a certain Veda (Śruti) is treasured by this family in way of learning by heart.One of the most famous definitions of a sutra in Indian literature is itself a sutra and comes from the Vayu Purana:alpākṣaraṃ asandigdhaṃ sāravad viśvatomukhamastobhaṃ anavadyaṃ ca sūtram sūtravido viduḥOf minimal syllabary, unambiguous, pithy, comprehensive, continuous, and without flaw: who knows the sutra knows it to be thus.In Jainism, sutra refers to canonical sermons of the Mahavira contained in the Jain Agamas, and to some later (post-canonical) normative texts. In Buddhism, the sutra refers mostly to canonical scriptures, many of which are regarded as records of the oral teachings of Gautama Buddha. In Chinese, these are known as 經 (pinyin: jīng). These teachings are assembled in part of the Tripitaka which is called Sutra Pitaka. There are also some Buddhist texts, such as the Platform Sutra, that are called sutras despite being attributed to much later authors. Some scholars consider that the Buddhist use of sutra is a mis-Sanskritization of Prakrit or Pali sutta, and that the latter represented Sanskrit sūkta, "well spoken", "good news" (as the Buddha himself refers to his speech in his first sermon; compare the original meaning of Gospel), which would also resolve as sutta in Pali. The early Buddhist sutras do not present the aphoristic, nearly cryptic nature of the Hindu sutras, even though they also have been designed for mnemonic purposes in an oral tradition. On the contrary, they are most often lengthy, with many repetitions which serve the mnemonic purpose of the audience. They share the character of sermons of "good news" with the Jaina sutras, whose original name of sūya (in Ardhamagadhi language) can derive from Sanskrit sūkta, but hardly from sutra. The Pali form of the word, sutta is used exclusively to refer to the scriptures of the early Pali Canon, the only texts recognized by Theravada Buddhism as canonical.
 • 経典(きょうてん、きょうでん、(梵)sutra (सूत्र)、(パ)sutta)とは、釈迦が説いた教えを記録した仏教の聖典のこと。教義をまとめたものを「経」(経蔵)、修行法や戒律に関するものは「律」(律蔵)、経を注釈したものは「論」(論蔵)と呼ばれ、経・律・論を合わせて「三蔵」と呼ぶ。「経典」という場合、狭義には「経」(sutra, sutta) のみを指すが、広義には仏教典籍全般を指す。その意味では「仏典」と同義である。
 • Il termine sūtra (सूत्र, pāli sutta), in sanscrito significa letteralmente filo (dalla radice indoeuropea *syū-, la stessa del latino suere, cucire), nel suo senso originale indica una "breve frase", un "aforisma". Usato nella cultura indiana per significare un insieme di insegnamenti sapienziali espressi in modo breve e sintetico, con i secoli ha ampliato il suo senso sino ad indicare componimenti molto estesi ed articolati, perdendo, in parte, il senso originale di 'componimento breve' o 'aforisma'. Nell'ambito del buddhismo il termine è tradotto in cinese con jīng (经sempl.), in lingua giapponese con kyō (経, kyō?) e in tibetano con mdo (མདོ).Nell'induismo i sūtra sono elaborazioni filosofico sapienziali successive alle Upaniṣad, che descrivono in versi succinti, e talvolta criptici, la metafisica, la cosmogonia, la condizione umana, come ottenere una vita beata e come purificare il proprio karma per reincarnarsi in un'esistenza migliore.Nel buddhismo il termine si riferisce esclusivamente ai testi inclusi nel Canone della scuola buddhista di riferimento (Canone buddhista); il termine pāli sutta, in particolare, si riferisce ad esempio ai testi del Suttanta o Sutta Pitaka del Canone pali della scuola Theravāda. Il termine sanscrito sūtra, invece, è relativo ai componimenti del Canone successivo, di ambito mahāyāna, composti in sanscrito o in sanscrito ibrido, detto anche 'sanscrito buddhista'. Secondo la visione convenzionale della tradizione religiosa buddista, i testi indicati come sutta o sūtra non sono elaborazioni posteriori ma trascrizioni dei discorsi tenuti da Siddhartha Gautama nel corso della sua predicazione.Il termine è stato usato anche nel giainismo, in cui indica un gruppo di biografie di Tirthankar (Kalpasutra).
 • 수트라( सूत्र)는 물건을 묶는 로프나 실을 의미한다. 더욱 은유적으로는 규칙, 공식과 같은 금언 또는 매뉴얼 형태의 금언 모음집을 의미한다. 그것은 씨를 뿌린다는 의미이다. 힌두교에서 수트라는 격언에 기초한 문학적인 구성이 되는 전형이며 일반적으로 다양한 기술적인 용어를 사용한다. 수트라의 문학적인 형식은 간결하게 설계되었다. 왜냐하면 교재는 문서 연구의 형식적인 방법의 약간에서 학생들에의해 기억되게 의도되었기 때문이다.각행은 매우 압축되어 있으므로, 문학적인 형식은 수트라에 코멘트가 추가되어 그것들은 분명히하여 설명하고 있다.
 • Sutra, hinduismoan, esapide aforistiko laburra da; budismoan, hitz lauzko idatzia, Theravada eta Mahayana eskolen idatzi sakratuen oinarrizko forma. Indiar filosofoek ez zuten idatziz lan egiteko ohiturarik, baina, haien ideiak eta irakaspenak gogoan har zitezen, labur adierazteko ohitura zuten, eta horrela hasi ziren sutrak idazten. Hala, Indiako filosofia-sistema gehienek beren sutrak dituzte, errituak eta agertzen dituztenak. Budisten sutretan, berriz, dotrinaren parte edo gai jakin bati buruzko adierazpenak eta gogoetak agertzen dira eta hinduismoarenak baino luzeagoak dira. Sutra budista ezagunenak Lotoaren Sutra, Girlandaren Sutra eta Diamantearen Sutra dira.
 • Sútra (sanskrtem सूत्र, doslovně lano nebo provaz, který drží věci pohromadě) nebo sútta (pálijsky „poučná řeč“), znamená aforismus (nebo pravidlo, formuli) popř. sbírku takových aforismů. Slovo se odvozuje z kořene siv- s významem sít. V hinduismu sútry vznikaly od nejstarších dob jako koncentrovaná, pro zapamatování vhodná vyjádření důležitých filozofických a náboženských obsahů. Všechny nejstarší filozofické systémy (daršany) tak byly vyjádřeny pomocí súter, k nimž existuje bohatá komentářová literatura. Také buddhistická nauka byla v prvních dobách tradována převážně pomocí súter, jejichž kanonické sbírky dnes tvoří posvátná písma buddhistů různých tradic.
 • Soetra (Sanskriet:Sutra/सूत; Pali: sutta; Chinees: 经藏, Vietnamees: Kinh) zijn de mondeling of schriftelijk overgeleverde teksten van het boeddhisme en het hindoeïsme. Het zijn de teksten van de antieke Indiase literatuur. Het woord soetra is afgeleid van het werkwoord "siv" ('weven'), en kan koord, touw of draad betekenen. Vergelijk ook met de Nederlandse uitdrukking de draad van een verhaal.In de boeddhistische literatuur duidt soetra een toespraak van de Boeddha aan. De boeddhistische soetra's zijn opgenomen in het vertellende gedeelte van de Pali-canon (de suttapitaka), en in de diverse andere Canons van de diverse boeddhistische tradities. Deze soetra's werden van origine binnen de boeddhistische monastieke traditie op een in hoge mate georganiseerde manier mondeling overgeleverd. Soetra's bestaan uit toespraken van, en verhalen over, Gautama Boeddha en zijn discipelen. De Pali-versies zijn in Sri Lanka vanaf het jaar 30 v.Chr. op schrift gezet.Binnen de andere filosofische en religieuze systemen op het Indisch subcontinent zoals het hindoeïsme wordt soetra gebruikt voor Vedische studies die gerelateerd zijn aan de Upanishads maar iets later zijn geschreven. De Veda's bestaan wel al vroeger in de vorm van hun orale overlevering, die tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. Filosofische scholen zoals die van Nagarjuna en Shankara hebben op die basis ook een aantal soetra's opgeleverd.
 • Sutra (सूत्र em sânscrito) é um substantivo derivado do verbo √siv, que significa costurar. No budismo, o termo "sutra" se refere de forma geral às escrituras canônicas que são tratadas como registros dos ensinamentos orais de Buda Gautama. Esses ensinamentos estão registrados na segunda parte ("cesto") do Tripitaka e são chamados de Sutra Pitaka (em Pali, "Tipitaka" e "Sutta Pitaka"). Outros textos também são considerados Sutras, principalmente pelas escolas Mahayana, embora não façam parte do Tripitaka e de forma geral sejam atribuídos a outros autores em períodos posteriores. Em páli, a palavra equivalente é sutta, e é usada exclusivamente para escrituras budistas, principalmente as do Cânone Pali.
 • Sutra (sans. सूत्र, sūtra; pali sutta, co znaczy księga lub pismo; chiń. jing 經; kor. kyǒng 경; jap. kyō 経; wiet. kinh; tyb. མདོ, Wylie mdo) – to nazwa religijnych ksiąg buddyjskich lub hinduskich. W buddyzmie sutry zawierają nauki Buddy: jego wykłady, dyskusje z uczniami i słuchaczami. W hinduizmie termin sutra oznacza mniej więcej aforyzm i odnosi się do mądrości wyrażonej w zwięzły sposób.Termin ten odnosi się również do późniejszych pism dotyczących ważnych nauk, autorstwa uznanych nauczycieli. Czasem by odróżnić sutrę Buddy od tekstu nauczyciela, ów tekst był nazywany śastrą.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 32887 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5107 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 35 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108411528 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un sutra (sanskrit IAST : sūtra ; devanagari सूत्र ; pali : sutta ; signifiant « fil ; aphorisme ; traité de rituel ou canonique ») est ce qu'on nomme en Occident un « classique », un « canon » voire, simplement, un « livre ». Le terme s'applique à des écrits spéculatifs ou philosophiques rédigés sous forme d'aphorismes.
 • Sutra, Budizm'de Gautama Buddha'nın öğretilerinden oluşan ve doğrudan Buda'nın sözlerini aktardığı varsayılan metinlere verilen addır.
 • Das Sanskrit-Wort Sūtra (सूत्र – „Faden“, „Kette“) bezeichnet einen kurzen, durch seine Versform einprägsamen Lehrtext des indischen Schrifttums; das entsprechende Pali-Wort Sūtta („Lehrrede“) bezieht sich ausschließlich auf bestimmte Teile der buddhistischen Schriften.
 • 経典(きょうてん、きょうでん、(梵)sutra (सूत्र)、(パ)sutta)とは、釈迦が説いた教えを記録した仏教の聖典のこと。教義をまとめたものを「経」(経蔵)、修行法や戒律に関するものは「律」(律蔵)、経を注釈したものは「論」(論蔵)と呼ばれ、経・律・論を合わせて「三蔵」と呼ぶ。「経典」という場合、狭義には「経」(sutra, sutta) のみを指すが、広義には仏教典籍全般を指す。その意味では「仏典」と同義である。
 • 수트라( सूत्र)는 물건을 묶는 로프나 실을 의미한다. 더욱 은유적으로는 규칙, 공식과 같은 금언 또는 매뉴얼 형태의 금언 모음집을 의미한다. 그것은 씨를 뿌린다는 의미이다. 힌두교에서 수트라는 격언에 기초한 문학적인 구성이 되는 전형이며 일반적으로 다양한 기술적인 용어를 사용한다. 수트라의 문학적인 형식은 간결하게 설계되었다. 왜냐하면 교재는 문서 연구의 형식적인 방법의 약간에서 학생들에의해 기억되게 의도되었기 때문이다.각행은 매우 압축되어 있으므로, 문학적인 형식은 수트라에 코멘트가 추가되어 그것들은 분명히하여 설명하고 있다.
 • Il termine sūtra (सूत्र, pāli sutta), in sanscrito significa letteralmente filo (dalla radice indoeuropea *syū-, la stessa del latino suere, cucire), nel suo senso originale indica una "breve frase", un "aforisma".
 • Сутра (санскрит: सूत्र, Пали: сутта, ардхамагадхи: суя) е афоризъм (ред, правило, формула) и събирането на тези афоризми под формата на учебник или в по-широк смисъл, това е текст в индуизма и будизма.
 • A szútra (szó szerint: öltés) az indiai kultúra rendszerezett (akár írásban, akár szájhagyománnyal terjedő) dokumentumainak alapegysége, tipikusan egy (rövid) versszak. Gyakran a szútrákból álló nagyobb műveket is szútrának nevezik, ilyen például a Jóga-szútra vagy a Káma-szútra. A legkorábbi szútrák a szertartások (kalpa) leírásai, ilyenek a Rigvéda, a Számavéda, a Jadzsurvéda és az Atharvavéda mindegyikében találhatók. Ezek moderntárgyalását ld. például Frits Staal munkáiban.
 • Sutra, hinduismoan, esapide aforistiko laburra da; budismoan, hitz lauzko idatzia, Theravada eta Mahayana eskolen idatzi sakratuen oinarrizko forma. Indiar filosofoek ez zuten idatziz lan egiteko ohiturarik, baina, haien ideiak eta irakaspenak gogoan har zitezen, labur adierazteko ohitura zuten, eta horrela hasi ziren sutrak idazten. Hala, Indiako filosofia-sistema gehienek beren sutrak dituzte, errituak eta agertzen dituztenak.
 • Soetra (Sanskriet:Sutra/सूत; Pali: sutta; Chinees: 经藏, Vietnamees: Kinh) zijn de mondeling of schriftelijk overgeleverde teksten van het boeddhisme en het hindoeïsme. Het zijn de teksten van de antieke Indiase literatuur. Het woord soetra is afgeleid van het werkwoord "siv" ('weven'), en kan koord, touw of draad betekenen. Vergelijk ook met de Nederlandse uitdrukking de draad van een verhaal.In de boeddhistische literatuur duidt soetra een toespraak van de Boeddha aan.
 • Су́тра, она же сутта (санскр. सूत्र sūtra IAST, «нить», Пали: sutta) — в древнеиндийской литературе лаконичное и отрывочное высказывание, афоризмы, позднее — своды таких высказываний.
 • Sútra (sanskrtem सूत्र, doslovně lano nebo provaz, který drží věci pohromadě) nebo sútta (pálijsky „poučná řeč“), znamená aforismus (nebo pravidlo, formuli) popř. sbírku takových aforismů. Slovo se odvozuje z kořene siv- s významem sít. V hinduismu sútry vznikaly od nejstarších dob jako koncentrovaná, pro zapamatování vhodná vyjádření důležitých filozofických a náboženských obsahů.
 • Sutra (sans. सूत्र, sūtra; pali sutta, co znaczy księga lub pismo; chiń. jing 經; kor. kyǒng 경; jap. kyō 経; wiet. kinh; tyb. མདོ, Wylie mdo) – to nazwa religijnych ksiąg buddyjskich lub hinduskich. W buddyzmie sutry zawierają nauki Buddy: jego wykłady, dyskusje z uczniami i słuchaczami.
 • Un sutra (en sànscrit, devanagari सूत्र, Sūtra o Sutta en pali), significa literalment "corda" o "fil" que sosté coses juntes i, més metafòricament, es refereix a un aforisme (línia, regla o fórmula) o una col·lecció d'aforismes en forma de manual.A l'hinduisme, els sutres formen una escola d'estudis vèdics, relacionats amb els Upanixads i una mica posteriors a aquests. Van servir i encara serveixen com a grans tractats en diferents escoles de la filosofia hindú.
 • Sutra (सूत्र em sânscrito) é um substantivo derivado do verbo √siv, que significa costurar. No budismo, o termo "sutra" se refere de forma geral às escrituras canônicas que são tratadas como registros dos ensinamentos orais de Buda Gautama. Esses ensinamentos estão registrados na segunda parte ("cesto") do Tripitaka e são chamados de Sutra Pitaka (em Pali, "Tipitaka" e "Sutta Pitaka").
 • Sūtra (Sanskrit: sū́tra, Devanagari: सूत्र, Pali: sutta), berarti benang atau untaian yang menyatukan benda-benda, dan dalam perumpamaan merujuk kepada sebuah pepatah (atau kalimat, peraturan dan rumus), atau sekumpulan pepatah yang serupa menjadi sebuah buku petunjuk.
 • A sutra (Sanskrit: सूत्र, Pāli: sutta, Ardhamagadhi: sūya) is an aphorism or a collection of aphorisms in the form of a manual or, more broadly, a text in Hinduism or Buddhism. Literally it means a thread or line that holds things together and is derived from the verbal root siv-, meaning to sew. The word "sutra" was very likely meant to apply quite literally to these texts, as they were written down in books of palm leaves sewn together with thread.
rdfs:label
 • Sutra
 • Soetra
 • Sutra
 • Sutra
 • Sutra
 • Sutra
 • Sutra
 • Sutra
 • Sutra
 • Sutra
 • Sutra
 • Sutra (kitab)
 • Szútra
 • Sútra
 • Сутра
 • Сутра
 • 経典
 • 수트라
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of