Dans son approche économique, la stratégie est l'art, la démarche ou l'ensemble des méthodologies qui maximisent en univers conflictuel ou concurrentiel — c'est-à-dire face à un rival, un opposant, un adversaire, un concurrent ou un ennemi — les chances d'atteindre un objectif donné malgré les actions de l'autre ou des autres.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Dans son approche économique, la stratégie est l'art, la démarche ou l'ensemble des méthodologies qui maximisent en univers conflictuel ou concurrentiel — c'est-à-dire face à un rival, un opposant, un adversaire, un concurrent ou un ennemi — les chances d'atteindre un objectif donné malgré les actions de l'autre ou des autres. Dans une acception plus classique, elle est la combinaison dans l'espace et dans le temps de moyens visant à soumettre la volonté de l'autre avec un minimum de ressources. Elle est utilisée, dans l'emploi des forces armées, en politique, en diplomatie, aux échecs, au jeu de go, à la guerre, en management d'entreprise, en marketing, au poker, etc..La stratégie militaire est dans une acception restrictive la — continuation de la politique extérieure d'un état par un autre moyen que le diplomatie — . Il est dans une perception moins dévoyée, la combinaison planifiée et anticipée de forces militaires qu'elles soient terrestres, navales et aériennes, de renseignement ou de maitrise des espaces stratosphériques ou cybernétiques en vue de l'obtention d'un effet tactique propre à soumettre l'adversaire à une paix forcée. Elle pense donc l'usage de la force militaire.La stratégie d'entreprise est le processus, la démarche ou l'ensemble des méthodologies (matrice d'analyse stratégique, etc.) qui permet d'élaborer un portefeuille d'activité et d'allouer à long terme des ressources à des secteurs d'activité géostratégiques assurant la pérennité de l'entreprise et la rémunération des actionnaires avec le maximum de chances de succès. Dans son ouvrage "Décider en stratège la voie de la performance" Guy Sallat dégage 33 principes de stratégie universelle s'appliquant également aux domaines politiques, diplomatiques, économiques et militaires. Cette acception combinatoire nouvelle serait adossée aux fondements de ce qui crée de la performance.
 • Strategia - w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno-produkcyjngo. Należy jednak podkreślić, że strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, ponieważ jest projektem przyszłej organizacji i funkcjonowania całego systemu. Strategia zarządzania jednostkami gospodarczymi: przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe szczególnego znaczenia, a więc te, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości, jest zdeterminowana przez otoczenie i przez czynniki wewnętrzne, uwzględnia poziom organizacyjno- techniczny i zasoby konkurencji, jest wyrażona w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej lub jakiejś funkcji przedsiębiorstwa, jest określona w elastycznym horyzoncie planowania, podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności.Różne definicje strategii: (A.D. Chandler; 1962) Strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. (K.R. Andrews; 1971) Strategia 1) jest zbiorem celów (zadań), ujętych w programy i plany 2) stanowi wzorzec decyzji, które dotyczą pozycji i tożsamości przedsiębiorstwa, jego zdolności do wykorzystywania swych mocnych stron oraz prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu na rynku. (W.F. Gluck; 1980) Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści firmy w związku z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia. (K. Ōmae; 1982) Strategia jest podejściem zmierzającym do najbardziej korzystnego wyróżnienia się przedsiębiorstwa na tle swych konkurentów; podejście to polega na zjednoczeniu wszystkich mocnych stron przedsiębiorstwa, tak aby w możliwie największym stopniu spełnić oczekiwania odbiorcy. (H. Koontz, C. O’Donnell; 1984) Strategie są najczęściej programami ogólnymi, ukierunkowanymi na możliwie pełne wykorzystanie potencjału wytwórczego systemu dla osiągnięcia założonych celów. (H.I. Ansoff; 1985) Model wyboru zachowania strategicznego jest określony przez następujące wymiary: 1) zachowanie budżetowe, tj. takie, w którego ramach nie występują zmiany strategiczne, 2) strategiczną adaptację, która jest zgodna z poprzednimi zmianami strategicznymi OSO (Organizacji Służącej Otoczeniu); 3) strategiczną nieciągłość odrzucającą dawniejsze doświadczenie. (Dictionary of Business English; 1989) 1. Definicja ramowa: strategia to plan, w którym są zawarte zadania odnoszące się do funkcjonowania organizacji w przyszłości (odpowiedzialność za wykonanie tych zadań spoczywa na jednostkach szczebla naczelnego kierownictwa) 2. Strategia rynkowa to program efektywnego działania przedsięb. na danym rynku (w odróżnieniu od strategii poszukiwania nowych korzystnych rynków); 3. Strategia przedsiębiorstwa to ogólny program rozwoju działalności firmy.; 4. Strategie cząstkowe to decyzje dotyczące specyficznych, wyodrębnionych w przedsiębiorstwie działalności lub odniesione do jakichś szczególnych problemów. Przykładami takich strategii mogą być decyzje o lokalizacji zakładów, w sprawach wysokości cen, sposobu reklamy itd. (P. Wright, Ch. Pringle, M. Kroll; 1992) Strategia odnosi się do planowanych wyników (określonych przez naczelne kierownictwo firmy) w związku z misją i celami przedsiębiorstwa. (A.A. Thompson, A.J. Strickland; 1996) Strategia jest: 1) planem działania; 2) odzwierciedla wzorzec zarządzania w sferze rynku; 3) wskazuje jak wypełnić misje i osiągnąć założone cele. (R.W. Griffin; 1996) Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych czynnikach: 1) zasięgu strategii – zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować; 2) dystrybucji zasobów – sposobie, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania; 3) wyróżniającej kompetencji - tym, co organizacja robi szczególnie dobrze; 4) synergii - sposobie, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają. (J. Stoner, R. Freeman, Gilbert 1997); Strategia – szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji; reakcja organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia.
 • Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — «искусство полководца») — наука о войне, в частности наука полководца, общий, недетализированный план военной деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельности человека.Стратегия как способ действий становится необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели.Тактика является инструментом реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии. Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач по оси «ресурсы — цель».По мнению Карла Клаузевица ведение войны подразумевает два совершенно различных вида деятельности: организация отдельных боев и ведение их; увязка их с общей целью войны.Первая называется тактикой, вторая — стратегией.
 • 戦略(せんりゃく、英: Strategy)は、一般的には特定の目標を達成するために、長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に運用する技術・科学である。
 • A stratégia cselekvések egy hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérésé érdekében, ami gyakran az úgymond „győzelem” vagy probléma megoldás. Megkülönböztetjük a taktikától és az azonnali akcióktól, mivel a stratégia a cselekvések és azok végrehajtásához szükséges erőforrások biztosítását időben kiterjedten gondolkodva tervezi meg. A szót eredetileg a hadászatban használták, a háború megnyerésének művészetét, a seregek mozgatását és ellátását jelentette. Alakja a görög stratēgos szóból ered. Napjainkban ez a terminus már sokkal szerteágazóbb jelentéstartalommal rendelkezik.
 • Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Contoh berikut menggambarkan perbedaannya, "Strategi untuk memenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenangkan satu pertandingan".Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll.
 • L'estratègia és la ciència de projectar i dirigir les grans operacions militars. L'estratègia té com a parts executives la tàctica, en tant que s'ocupa de l'estructura dels exèrcits, del reclutament, del funcionament de l'armament i dels transports, de l'estudi del terreny, del medi humà i de les característiques de l'adversari, i la logística, en tant que s'ocupa de calcular, preparar i portar a terme tot el que fa referència a la vida, al moviment i a les necessitats de les tropes per tal d'aconseguir la màxima eficàcia en cada operació concreta. Per extensió, el terme s'aplica als jocs on cal una planificació per guanyar, a moviments polítics i socials i a decisions d'empresa, on un pla director determina cada decisió.Prové del grec ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Exèrcit i Agein = conductor, guia. S'aplica en diferents contextos: Estratègia militar: conjunt d'accions que són de batalla i mesures preses per a conduir un enfrontament armat. Jocs d'estratègia: gènere de jocs en els quals es té en compte l'estratègia ja siga política, militar o econòmica. Estratègia empresarial: es refereix al disseny del pla d'acció dins d'una empresa per a l'assoliment de les seues metes i objectius.Exemples de diferents tipus d'estratègia empresarial: estratègia empresarial Mapa estratègic: és el procés d'elaboració d'una visió estratègica macro, proposat per Kaplan i Norton, que normalment precedeix a la implementació d'un quadre de comandament integral. Patró de disseny Estratègia: Un important patró de disseny de l'enginyeria del programari, pertanyent a la branca de patrons de comportament. Estratègia: És el procés seleccionat mitjançant el qual s'espera assolir arribar a un estat futur.En l'àmbit de l'administració d'empreses és possible referir-se a la "consistència estratègica". D'acord amb Arieu (2007), "existeix consistència estratègica quan les accions d'una organització són coherents amb les expectatives de l'Adreça, i aquestes al seu torn ho són amb el mercat i el seu entorn".El concepte d'estratègia s'usa normalment en tres formes. Primer, per a designar els mitjans emprats en l'obtenció de certa fi, és per tant, un punt que involucra la racionalitat orientada a un objectiu. En segon lloc, és utilitzat per a designar la manera en la qual una persona actua en un cert joc d'acord al que ella pensa, quin serà l'acció dels altres i el que considera que els altres pensen que seria la seua acció; aquesta és la forma que un cerca tenir avantatges sobre els altres. I en tercer lloc, s'utilitza per a designar els procediments usats en una situació de confrontació amb la finalitat de privar a l'oponent dels seus mitjans de lluita i obligar-lo a abandonar el combat; és una qüestió, llavors, dels mitjans destinats a obtenir una victòria.
 • Strateji veya sevkülceyş, uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur.Temelde askeri bir terim olan strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatıdır.
 • Een strateeg (afgeleid van het Oud-Griekse woord strategos) is iemand die bepaalt welke strategie (te volgen lijn, gebaseerd op missie en visie) er gevolgd wordt, rekening houdend met de verre toekomst. Er kan sprake zijn van een strategische planning (bedrijfsstrategie), militaire strategie (bij oorlogsvoering), operationele strategie (militaire middelen) of optiestrategieën (speculeren over waarde).
 • 전략(戰略, 영어: strategy)은 본래 군사에서 쓰이는 낱말로, 특정한 목표를 수행하기 위한 행동 계획을 가리킨다. 군사 전략은 교전의 수행에 관련한 전술(military tactics)과는 구별한다. 전략은 각기 다른 교전을 어떻게 연결시킬지에와 관련되어 있다. 전략은 전통적인 분야인 군사와 그랜드 전략(grand strategy, 옛 소련의 세계 제패 전략)을 넘어서서 사업, 경제, 게임 이론 등의 분야로까지 확장되고 있다.
 • Strategy (from Greek στρατηγία stratēgia, "art of troop leader; office of general, command, generalship") is a high level plan to achieve one or more goals under conditions of uncertainty. Strategy is important because the resources available to achieve these goals are usually limited.Strategy has many definitions, but generally involves setting goals, determining actions to achieve the goals, and mobilizing resources to execute the actions. A strategy describes how the ends (goals) will be achieved by the means (resources). The senior leadership of an organization is generally tasked with determining strategy. Strategy can be intended or can emerge as a pattern of activity as the organization adapts to its environment or competes. It involves activities such as strategic planning and strategic thinking.Henry Mintzberg from McGill University defined strategy as "a pattern in a stream of decisions" to contrast with a view of strategy as planning, while Max McKeown (2011) argues that "strategy is about shaping the future" and is the human attempt to get to "desirable ends with available means". Dr. Vladimir Kvint defines strategy as "a system of finding, formulating, and developing a doctrine that will ensure long-term success if followed faithfully."
 • Una strategia è la descrizione di un piano d'azione di lungo termine usato per impostare e successivamente coordinare le azioni tese a raggiungere uno scopo predeterminato. La strategia si applica a tutti i campi in cui per raggiungere l'obiettivo sono necessarie una serie di operazioni separate, la cui scelta non è unica e/o il cui esito è incerto. La parola strategia deriva dal termine greco στρατηγός (strateghós), ossia "generale".
 • Estratégia, segundo Mintzberg, trata-se da forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados.A palavra vem do grego antigo stratègós (de stratos, "exército", e ago, "liderança" ou "comando" tendo significado inicialmente "a arte do general") e designava o comandante militar, à época de democracia ateniense. O idioma grego apresenta diversas variações, como strategicós, ou próprio do general chefe; stratégema, ou estratagema, ardil de guerra; stratiá, ou expedição militar; stráutema, ou exército em campanha; stratégion, ou tenda do general, dentre outras.Atualmente, o conceito de estratégia é uma das palavras mais utilizadas na vida empresarial e encontra-se abundantemente na literatura da especialidade. À primeira vista parece tratar-se de um conceito estabilizado, de sentido consensual e único, de tal modo que, na maior parte das vezes, entende-se ser escusada a sua definição.Contudo, um pouco de atenção ao sentido em que a palavra é usada permite, desde logo, perceber que não existe qualquer uniformidade, podendo o mesmo termo referir se a situações muito diversas. Se para uma leitura apressada esse facto não traz transtornos, para o estudante destas matérias e mesmo para os gestores têm por função definir ou redefinir estratégias e implantá-las nas organizações, a definição rigorosa do conceito que têm de levar a cabo é o primeiro passo para o êxito dos seus esforços.
 • Estrategiak helburuak lortzeko erak aztertzen ditu. Adibidez, erakunde batek zenbait helburu lortu nahi badu, ez da nahikoa lanari gogor ekitea, baita estrategia ondo aukeratzea ere.Estrategia ez da ideia estatikoa; prozesua da, bideak bilatzeko prozesua.Prozesu honen zatiak hauek dira:Erakundearen egitekoa argitu, etorkizunerako helburuak zehaztu, ingurunea ezagutu, erakundearen indarrak neurtu, beste erakundeekin posible diren erlazioak (norgehiagoka, kolaborazioa) azaldu, eta aukeragai dauden hautabide guztiak arakatu.Soluzio bide guziak arakatu ondoren, beharrezkoa da nahi dugun helburuarekiko zein bide dagoen gertuago erabaki, kontuan harturik inguruneak etorkizunean jasango dituen eraginak ezin direla zehazki aurre-ezagutu.Ingurunearen eszenario bakoitzean aztertu behar da hautabide bakoitzak zeintzuk ondorio ekar litzakeen.Litekeenak diren eszenario gehienetan gure helburuekiko gertu diren ondorioak erakarriko dituen hautabidea izango da aukeratuko dugun estrategia.Estrategia bukatzeko beharrezkoa da aukeratutako bidean aurrera egiteko beharrezkoak diren ekintza guztiak ondo zehaztea; eta ekintza bakoitzean nor den erantzulea, zeintzuk errekurtso beharko dituen, eta noizko egingo den argi uztea.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 47140 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 20574 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 93 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110942453 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1989 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
 • novembre
prop-fr:pagesTotales
 • 32 (xsd:integer)
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:titre
 • Stratégie militaire et stratégie d'entreprise
 • The Origin of Strategy
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Dans son approche économique, la stratégie est l'art, la démarche ou l'ensemble des méthodologies qui maximisent en univers conflictuel ou concurrentiel — c'est-à-dire face à un rival, un opposant, un adversaire, un concurrent ou un ennemi — les chances d'atteindre un objectif donné malgré les actions de l'autre ou des autres.
 • 戦略(せんりゃく、英: Strategy)は、一般的には特定の目標を達成するために、長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に運用する技術・科学である。
 • Strateji veya sevkülceyş, uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur.Temelde askeri bir terim olan strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatıdır.
 • Een strateeg (afgeleid van het Oud-Griekse woord strategos) is iemand die bepaalt welke strategie (te volgen lijn, gebaseerd op missie en visie) er gevolgd wordt, rekening houdend met de verre toekomst. Er kan sprake zijn van een strategische planning (bedrijfsstrategie), militaire strategie (bij oorlogsvoering), operationele strategie (militaire middelen) of optiestrategieën (speculeren over waarde).
 • 전략(戰略, 영어: strategy)은 본래 군사에서 쓰이는 낱말로, 특정한 목표를 수행하기 위한 행동 계획을 가리킨다. 군사 전략은 교전의 수행에 관련한 전술(military tactics)과는 구별한다. 전략은 각기 다른 교전을 어떻게 연결시킬지에와 관련되어 있다. 전략은 전통적인 분야인 군사와 그랜드 전략(grand strategy, 옛 소련의 세계 제패 전략)을 넘어서서 사업, 경제, 게임 이론 등의 분야로까지 확장되고 있다.
 • Una strategia è la descrizione di un piano d'azione di lungo termine usato per impostare e successivamente coordinare le azioni tese a raggiungere uno scopo predeterminato. La strategia si applica a tutti i campi in cui per raggiungere l'obiettivo sono necessarie una serie di operazioni separate, la cui scelta non è unica e/o il cui esito è incerto. La parola strategia deriva dal termine greco στρατηγός (strateghós), ossia "generale".
 • Strategy (from Greek στρατηγία stratēgia, "art of troop leader; office of general, command, generalship") is a high level plan to achieve one or more goals under conditions of uncertainty. Strategy is important because the resources available to achieve these goals are usually limited.Strategy has many definitions, but generally involves setting goals, determining actions to achieve the goals, and mobilizing resources to execute the actions.
 • Estratégia, segundo Mintzberg, trata-se da forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados.A palavra vem do grego antigo stratègós (de stratos, "exército", e ago, "liderança" ou "comando" tendo significado inicialmente "a arte do general") e designava o comandante militar, à época de democracia ateniense.
 • Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — «искусство полководца») — наука о войне, в частности наука полководца, общий, недетализированный план военной деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельности человека.Стратегия как способ действий становится необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов.
 • Estrategiak helburuak lortzeko erak aztertzen ditu.
 • A stratégia cselekvések egy hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérésé érdekében, ami gyakran az úgymond „győzelem” vagy probléma megoldás. Megkülönböztetjük a taktikától és az azonnali akcióktól, mivel a stratégia a cselekvések és azok végrehajtásához szükséges erőforrások biztosítását időben kiterjedten gondolkodva tervezi meg. A szót eredetileg a hadászatban használták, a háború megnyerésének művészetét, a seregek mozgatását és ellátását jelentette. Alakja a görög stratēgos szóból ered.
 • L'estratègia és la ciència de projectar i dirigir les grans operacions militars.
 • Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
 • Strategia - w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. Ta naczelna orientacja jest główną linią i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa systemu w związku z sytuacjami, jakie zachodzą w otoczeniu i przy uwzględnieniu własnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno-produkcyjngo.
rdfs:label
 • Stratégie
 • Estrategia
 • Estratègia
 • Estratégia
 • Strateeg
 • Strategi
 • Strategia
 • Strategia organizacji
 • Strategy
 • Strateji
 • Stratégia
 • Стратегия
 • 戦略
 • 전략
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:mécanisme of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:travaux of
is foaf:primaryTopic of