PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le concept de stockage de l'hydrogène désigne toutes les formes de mise en réserve du dihydrogène en vue de sa mise à disposition ultérieure comme produit chimique ou vecteur énergétique (carburant ou « combustible » de pile à hydrogène).Les différentes techniques (existantes ou envisagées), plus ou moins adaptées aux différents modes de production (reformage, électrolyse, processus biologique, catalysé ou non, etc.) visent surtout l'utilisation de l'hydrogène à des fins énergétiques (énergie mécanique ou électrique). L'hydrogène est aujourd'hui utilisé pour les déplacements spatiaux (Navette spatiale par exemple), maintenant sous forme d'ergol cryogénique, mais pourrait avoir de nombreux autres usages si on arrive à mieux le stocker. Il est possible d'utiliser le réseau de gaz naturel pour y stocker une certaine quantité d'hydrogène.
 • Przechowywanie wodoru – dział techniki poświęcony metodom przechowywania wodoru, głównie jako paliwa o bardzo wysokiej wartości energetycznej. Przechowywanie wodoru jest przedmiotem badań licznych, zarówno cywilnych jak i wojskowych, ośrodków naukowych, szczególnie w kontekście zwiększonego zainteresowania bezpieczeństwem energetycznym i polityką ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami użytkowania paliw kopalnych. Atrakcyjność wodoru jako źródła energii wynika z tego, że można go stosunkowo łatwo pozyskiwać z gazu ziemnego oraz wody, która jest też jedynym produktem jego spalania lub utleniania tlenem.Wodór jest wytwarzany na skalę przemysłową w kilku procesach, z których najbardziej korzystnym ekonomicznie jest wytwarzanie wodoru z gazu ziemnego i gazów towarzyszących ropie naftowej (reforming parowy). Wodór jest również wytwarzany na drodze elektrolizy wody, co pozwala na uzyskanie wodoru o dużej czystości (około 99,9%).Skroplony wodór od lat 40. XX wieku stosuje się w silnikach rakietowych, które wykorzystują energię odrzutu gazów powstającą przy spalaniu paliwa zmieszanego z utleniaczem (ciekłym tlenem). Wodór może być również spalany w klasycznym silniku tłokowym. Szerokie zastosowanie znajdują ogniwa paliwowe zasilane wodorem, służące jako źródło energii elektrycznej zarówno dla urządzeń elektronicznych, jak i pojazdów mechanicznych., Wodór może zatem być traktowany jako bezpośrednie źródło energii lub jako, alternatywny dla ogniw galwanicznych, sposób magazynowania energii uzyskanej z innych źródeł (na przykład energii wiatru).Wodór w normalnych warunkach jest gazem, więc jego objętościowa gęstość energii jest niewielka w porównaniu do ciekłych paliw kopalnych. Oznacza to, że dla dostarczenia jednakowej ilości energii potrzebna jest o wiele większa objętość wodoru (a zatem zbiornik o większej objętości) niż w przypadku paliw płynnych, na przykład benzyny. Stosowane są różnorodne metody przechowywania wodoru w postaci gazowej i ciekłej. Najnowsze podejście do tego zagadnienia zakłada przechowywanie wodoru związanego na drodze chemisorpcji lub fizysorpcji (lub obydwu jednocześnie) w materiałach stałych. Przechowywanie wodoru w materiałach stałych jest najbardziej korzystne zarówno ze względu na bezpieczeństwo użycia wodoru, jak i ze względów energetycznych (znacznie zwiększona gęstość objętościowa energii).
 • 수소저장합금(水素貯藏合金, hydrogen storage alloy)은 고압이나 저온 등 특수한 상태에서 수소를 흡수하여 금속 수소화물이 되어 압력이나 열 변화에 의해 수소를 방출하여 흡열하는 성질의 합금을 말한다. 수소 엔진의 연료 탱크로서의 실용화에 가장 기대되고 있는 것이 이 마그네슘과 니켈의 합금이다. 수소와 화합하는 금속이 있다는 것은 예부터 잘 알려져 있었다. 최근 수소에너지가 새 에너지로서 그 특성이 재인식되어 세계 각국에서 실용화를 향한 연구 개발이 추진중에 있다.
 • El almacenamiento de hidrógeno se refiere a la metodología para almacenar H2 para su uso subsecuente. Almacenar el hidrógeno es uno de los objetivos para desarrollar una economía de hidrógeno. La mayoría de las investigaciones dirigidas al almacenamiento de hidrógeno se enfocan en almacenarlo de manera compacta y ligera para vehículos de hidrógeno. Para lograr dicho objetivo se estudian la optimización de distintos métodos, que incluyen: altas presiones, temperaturas criogénicas, pero principalmente en compuestos químicos que presenten capacidad de almacenamiento y liberación de hidrógeno, ya sea mediante enlaces químicos o por fisisorción.Además de querer utilizarse en la industria automotriz, el hidrógeno tiene potencial uso en plantas de energía solar y energía eólica ya que se podría almacenar la energía excedente que se produce durante las horas pico de generación, para luego utilizarla en horas pico de consumo.El hidrógeno, en comparación con los hidrocarburos (como la gasolina o el propano), es mucho más difícil de almacenar y transportar con la tecnología actual. El gas de hidrógeno tiene buena densidad por volumen, pero mala comparada con la de los hidrocarburos, por lo tanto requiere de un tanque más grande para ser almacenado. Un tanque de hidrógeno grande requeriría mayor espacio y será más pesado que un tanque pequeño utilizado para almacenar la misma cantidad. Incrementar la presión, mejoraría el volumen por densidad haciendo los tanques más pequeños, pero no más livianos (véase tanque de presión). Obtener hidrógeno comprimido requiere energía para usar el compresor, a mayor compresión implica más energía disipada en dicho paso. Alternativamente el hidrógeno puede almacenarse de forma líquida (como en el transbordador espacial). Sin embargo el hidrógeno líquido requiere almacenamiento criogénico y éste hierve alrededor de los –252.882 °C. Por lo tanto su licuefacción requiere una gran disipación de energía porque requiere un alto aporte energético para enfriarlo a esa temperatura. Los tanques también deben estar bien aislados para prevenir evaporación. Los tanques con aislante térmico suelen ser caros y delicados. Asumiendo que todo eso sea resuelto el problema de la densidad sigue. El hidrógeno líquido tiene peor densidad por volumen que los combustibles de hidrocarburo de aproximadamente 4 a 1. Estos son los principales puntos sobre el problema de densidad del hidrógeno puro: Hay alrededor de 64% mas hidrógeno en un litro de gasolina (116 gramos) que en un litro de hidrógeno liquido puro (71 gramos). El carbón en la gasolina también contribuye a la combustión de energía. es un bioelemento
 • Waterstofopslag beschrijft de methodologie om waterstofgas (H2) op te slaan om daarna weer vrij te laten komen en te gebruiken. Hiervoor bestaan diverse methoden, zoals het gebruik van hoge drukken en zeer lage temperaturen (vloeibaar waterstof) in waterstoftanks. In de industrie wordt nu veelal onder hoge druk opgeslagen. Veel onderzoek richt zich echter op chemische stoffen die H2 opnemen en ook weer kunnen vrijgeven door verwarming.Waterstofopslag is een belangrijk onderwerp in de waterstofeconomie. Men zoekt vooral naar lichte, compacte componenten om waterstof in op te slaan, met het oog op draagbare of mobiele toepassingen. Vergelijk het hierbij met koolwaterstoffen die als brandstof worden opgeslagen in tanks en gasflessen. Aardgas wordt bijvoorbeeld ook in zijn vloeibare vorm (sterk afgekoeld) vervoerd. Met de huidige technologie is het echter moeilijk om waterstofgas op te slaan of te vervoeren. Dit komt doordat waterstofgas weinig energie per volume-eenheid oplevert in vergelijking met butaangas of propaangas. Om een gelijke hoeveelheid energie aan waterstofgas te vervoeren is er dus een grotere tank nodig.
 • Methods of hydrogen storage for subsequent use span many approaches, including high pressures, cryogenics, and chemical compounds that reversibly release H2 upon heating. Underground hydrogen storage is useful to provide grid energy storage for intermittent energy sources, like wind power, as well as providing fuel for transportation, particularly for ships and airplanes.Most research into hydrogen storage is focused on storing hydrogen as a lightweight, compact energy carrier for mobile applications.Liquid hydrogen or slush hydrogen may be used, as in the Space Shuttle. However liquid hydrogen requires cryogenic storage and boils around 20.268 K (−252.882 °C or −423.188 °F). Hence, its liquefaction imposes a large energy loss (as energy is needed to cool it down to that temperature). The tanks must also be well insulated to prevent boil off. Insulation by design for liquid hydrogen tanks is adding costs for this method. Liquid hydrogen has less energy density by volume than hydrocarbon fuels such as gasoline by approximately a factor of four. This highlights the density problem for pure hydrogen: there is actually about 64% more hydrogen in a liter of gasoline (116 grams hydrogen) than there is in a liter of pure liquid hydrogen (71 grams hydrogen). The carbon in the gasoline also contributes to the energy of combustion.Compressed hydrogen, by comparison, is stored quite differently. Hydrogen gas has good energy density by weight, but poor energy density by volume versus hydrocarbons, hence it requires a larger tank to store. A large hydrogen tank will be heavier than the small hydrocarbon tank used to store the same amount of energy, all other factors remaining equal. Increasing gas pressure would improve the energy density by volume, making for smaller, but not lighter container tanks (see hydrogen tank). Compressed hydrogen will require 2.1% of the energy content to power the compressor. Higher compression without energy recovery will mean more energy lost to the compression step. Compressed hydrogen storage can exhibit very low permeation.
 • Хранение водорода — одно из промежуточных звеньев в жизненном цикле водорода от его производства до потребления. Разработка наиболее экономичных и эффективных способов хранения водорода представляет собой одну из главных технологических проблем водородной энергетики.Как правило, водород хранят в сжиженном, адсорбированном либо сжатом газообразном состоянии. Основные проблемы, требующие решения при разработке технологий хранения водорода, имеют отношение к обеспечению их рентабельности и безопасности, что напрямую связано с химическими и физическими свойствами водорода.Хранение водорода может использоваться и как технология сглаживания естественных колебаний в объёмах электрической энергии, получаемой за счёт возобновляемых источников энергии, таких как ветер или солнце. Вырабатываемый в пиковые периоды избыток электрической энергии используется для получения водорода методом электролиза, а в периоды снижения выработки электроэнергии этот водород используется как топливо. КПД данной операции, однако, достаточно низок по сравнению, например, с гидроаккумулирующими электростанциями.Наиболее перспективным методом считается хранение водорода в абсорбированном состоянии. Большинство материалов позволяют сорбировать не более 7-8 % водорода в массовой доле. В настоящее время разрабатывается несколько способов увеличения этого показателя. Добились успеха в этом Adam Phillips и Bellave Shivaram — они описали процесс синтеза композитного вещества на основе металлического титана, у которого способность сорбировать до 12,4 % водорода (массы).Компьютерное моделирование показало возможность хранения водорода в бакиболах (кластерных углеродных структурах). Бакиболы являются представителями фуллеренов.Достаточно необычный, но при этом весьма недорогой способ хранения водорода с использованием карбонизированных волокон куриных перьев приводится здесь.Ученые из Lawrence Berkeley National Laboratory совместно с Министерством энергетики США (U.S. Department of Energy) разработали новый композитный материал, состоящий из наночастиц магния и кристаллической решетки полиметил метакрилата.
 • Die Wasserstoffspeicherung ist Teil der Wasserstoffwirtschaft. Konventionelle Methoden der Speicherung und Lagerung von Wasserstoff sind: Druckgasspeicherung (Speicherung in Druckbehältern durch Verdichten mit Kompressoren) Flüssiggasspeicherung (Speicherung in verflüssigter Form durch Kühlung und Verdichten)Alternative Formen der Speicherung von Wasserstoff basieren auf Feststoffen oder Flüssigkeiten: Metallhydridspeicher (Speicherung als chemische Verbindung zwischen Wasserstoff und einem Metall bzw. einer Legierung) Adsorptionsspeicherung (adsorptive Speicherung von Wasserstoff in hochporösen Materialien) Graphitnanofaserspeicher (GNF) können theoretisch 75 % des eigenen Gewichtes in Wasserstoff speichern. Praktisch sind Speichermengen von 10 % bis 15 % des Gewichts bereits erreicht worden. Für Lagerung und Transport von Wasserstoff sind auch Verfahren in Entwicklung, die den Wasserstoff temporär an organische Substanzen binden, wobei flüssige, drucklos speicherbare Verbindungen entstehen („Chemisch gebundener Wasserstoff“).↑ ↑
 • L'immagazzinamento dell'idrogeno (o stoccaggio dell'idrogeno) descrive i metodi per immagazzinare H2 per un uso successivo. Le metodologie spaziano su molti approcci, inclusi l'alta pressione e la criogenica, ma si concentrano solitamente su materiali che rilasciano reversibilmente l'idrogeno tramite il riscaldamento.L'immagazzinamento dell'idrogeno rappresenta un punto fondamentale nello sviluppo di un'economia dell'idrogeno. La maggior parte della ricerca sull'immagazzinamento dell'idrogeno punta ad una diminuzione del volume di stoccaggio, per applicazioni mobili.Queste ricerche sono importanti anche per il ruolo che potrebbe avere l'idrogeno nel fornire un deposito per l'energia elettrica di fonti non prevedibili, come l'energia eolica.La principale difficoltà nell'utilizzo dell'idrogeno come sistema di stoccaggio e che le trasformazioni energia→ idrogeno→ energia sono costose e tecnologicamente complesse.Gli idrocarburi sono spesso immagazzinati nel punto di utilizzo, sia come liquido nei serbatoi di benzina, gasolio e GPL nelle automobili oppure nei serbatoi a propano compresso. L'idrogeno invece risulta molto costoso da stoccare e/o trasportare con le attuali tecnologie. L'idrogeno presenta una elevata densità di energia per unità di massa, ma scarsa densità energetica per volume rispetto agli idrocarburi, richiedendo quindi serbatoi di maggiori dimensioni per il suo deposito. Tali serbatoi per l'idrogeno sono quindi più pesanti rispetto a quelli degli idrocarburi a parità di contenuto energetico, lasciando invariati tutti gli altri fattori. Aumentare la pressione del gas migliorerebbe la densità di energia per unità di volume, ottenendo contenitori meno ingombranti, ma non più leggeri. Comprimere un gas richiede energia per alimentare il compressore: una compressione più spinta comporta una maggiore perdita di energia durante il processo di compressione.Alternativamente si potrebbe usare idrogeno liquido o neve di idrogeno a più alta densità volumetrica di energia (come nello Space Shuttle). Tuttavia l'idrogeno liquido richiede un immagazzinamento criogenico e bolle a circa 20,268 K (-252,882 °C ovvero -423,188 °F). Quindi la sua liquefazione impone una grande perdita di energia (poiché è richiesta energia per raffreddarlo fino a quelle temperature). I serbatoi devono poi essere ben isolati per evitare l'ebollizione e l'isolante per l'idrogeno liquido è solitamente costoso e delicato. Assumendo tutto questo risolvibile, rimane il problema della densità. L'idrogeno liquido ha densità energetica per unità di volume di circa 4 volte peggiore rispetto agli idrocarburi come la benzina. Questo evidenzia il problema della densità per l'idrogeno puro: vi è effettivamente il 64% in più di idrogeno in un litro di benzina (116 grammi di idrogeno) che in un litro di idrogeno liquido puro (71 grammi). Il carbonio nella benzina inoltre contribuisce attivamente all'energia della combustione.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2810428 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 36708 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 121 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110717840 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Hydrogen storage
prop-fr:commonsTitre
 • Stockage d'hydrogène
prop-fr:date
 • 2008-03-02 (xsd:date)
prop-fr:lien
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le concept de stockage de l'hydrogène désigne toutes les formes de mise en réserve du dihydrogène en vue de sa mise à disposition ultérieure comme produit chimique ou vecteur énergétique (carburant ou « combustible » de pile à hydrogène).Les différentes techniques (existantes ou envisagées), plus ou moins adaptées aux différents modes de production (reformage, électrolyse, processus biologique, catalysé ou non, etc.) visent surtout l'utilisation de l'hydrogène à des fins énergétiques (énergie mécanique ou électrique).
 • 수소저장합금(水素貯藏合金, hydrogen storage alloy)은 고압이나 저온 등 특수한 상태에서 수소를 흡수하여 금속 수소화물이 되어 압력이나 열 변화에 의해 수소를 방출하여 흡열하는 성질의 합금을 말한다. 수소 엔진의 연료 탱크로서의 실용화에 가장 기대되고 있는 것이 이 마그네슘과 니켈의 합금이다. 수소와 화합하는 금속이 있다는 것은 예부터 잘 알려져 있었다. 최근 수소에너지가 새 에너지로서 그 특성이 재인식되어 세계 각국에서 실용화를 향한 연구 개발이 추진중에 있다.
 • Хранение водорода — одно из промежуточных звеньев в жизненном цикле водорода от его производства до потребления. Разработка наиболее экономичных и эффективных способов хранения водорода представляет собой одну из главных технологических проблем водородной энергетики.Как правило, водород хранят в сжиженном, адсорбированном либо сжатом газообразном состоянии.
 • Die Wasserstoffspeicherung ist Teil der Wasserstoffwirtschaft.
 • L'immagazzinamento dell'idrogeno (o stoccaggio dell'idrogeno) descrive i metodi per immagazzinare H2 per un uso successivo. Le metodologie spaziano su molti approcci, inclusi l'alta pressione e la criogenica, ma si concentrano solitamente su materiali che rilasciano reversibilmente l'idrogeno tramite il riscaldamento.L'immagazzinamento dell'idrogeno rappresenta un punto fondamentale nello sviluppo di un'economia dell'idrogeno.
 • Methods of hydrogen storage for subsequent use span many approaches, including high pressures, cryogenics, and chemical compounds that reversibly release H2 upon heating.
 • El almacenamiento de hidrógeno se refiere a la metodología para almacenar H2 para su uso subsecuente. Almacenar el hidrógeno es uno de los objetivos para desarrollar una economía de hidrógeno. La mayoría de las investigaciones dirigidas al almacenamiento de hidrógeno se enfocan en almacenarlo de manera compacta y ligera para vehículos de hidrógeno.
 • Przechowywanie wodoru – dział techniki poświęcony metodom przechowywania wodoru, głównie jako paliwa o bardzo wysokiej wartości energetycznej. Przechowywanie wodoru jest przedmiotem badań licznych, zarówno cywilnych jak i wojskowych, ośrodków naukowych, szczególnie w kontekście zwiększonego zainteresowania bezpieczeństwem energetycznym i polityką ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami użytkowania paliw kopalnych.
 • Waterstofopslag beschrijft de methodologie om waterstofgas (H2) op te slaan om daarna weer vrij te laten komen en te gebruiken. Hiervoor bestaan diverse methoden, zoals het gebruik van hoge drukken en zeer lage temperaturen (vloeibaar waterstof) in waterstoftanks. In de industrie wordt nu veelal onder hoge druk opgeslagen.
rdfs:label
 • Stockage de l'hydrogène
 • Almacenamiento de hidrógeno
 • Hydrogen storage
 • Immagazzinamento dell'idrogeno
 • Przechowywanie wodoru
 • Wasserstoffspeicherung
 • Waterstofopslag
 • Хранение водорода
 • 수소저장합금
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of