La spéciation est, en biologie, le processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes apparaissent. Une espèce, au sens du concept biologique d'espèce, est définie comme ayant une communauté d'ascendance au sein de laquelle tout individu est interfécond avec les autres et donnera une descendance fertile.Une espèce n'apparaît pas instantanément par une mutation conduisant à l'apparition d'un individu d'un type nouveau.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La spéciation est, en biologie, le processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes apparaissent. Une espèce, au sens du concept biologique d'espèce, est définie comme ayant une communauté d'ascendance au sein de laquelle tout individu est interfécond avec les autres et donnera une descendance fertile.Une espèce n'apparaît pas instantanément par une mutation conduisant à l'apparition d'un individu d'un type nouveau. Les espèces s'individualisent à partir de populations appartenant à une espèce d'origine (sauf exception pour certains végétaux). Au sein d'une population, les individus varient aléatoirement au cours du temps, c'est le principe de divergence. Il s'agit donc de l'évolution de populations interfécondes - composant une même espèce, par définition - en populations non-interfécondes, c'est-à-dire isolées sur le plan reproducteur. Elles prennent ainsi le statut d'espèces biologiques vraies. La spéciation résulte de la sélection naturelle et/ou de la dérive génétique, qui sont les deux moteurs de l'évolution. Le concept de spéciation a été essentiellement développé par Ernst Mayr.
 • 種分化(しゅぶんか:Speciation)とは新しい生物学的種が誕生する進化プロセスの一つである。種形成とも言う。種分化には四つのモデルがある。異所的種分化周辺種分化側所的種分化同所的種分化これは種分化しつつある集団がどの程度母集団から地理的に隔離されているかで分類される。新種はまた畜産や実験を通しても形成される可能性がある。各々の種類の種分化は実際に観察された例がある。
 • L'especiació és el procés evolutiu pel qual s'originen noves espècies biològiques. Una espècie no apareix per una mutació que condueix a l'aparició d'un individu d'un tipus diferent. Les espècies s'individualitzen a partir de poblacions que pertanyen a una espècie d'origen (excepte en el cas de certs vegetals). L'especiació resulta de la selecció natural i/o de la deriva genètica, que són els motors de l'evolució. El concepte d'especiació ha estat essencialment desenvolupat per Ernst Mayr. Exiteixen quatre formes d'especiació natural basant-se en la premisa que l'especiació es produeix per la isolació geogràfica de les poblacions: Especiació al·lopàtrica, peripàtrica, i simpàtrica. També es pot induir l'especiació artificialment.
 • Speciation is the evolutionary process by which new biological species arise. The biologist Orator F. Cook seems to have been the first to coin the term 'speciation' for the splitting of lineages or "cladogenesis," as opposed to "anagenesis" or "phyletic evolution" occurring within lineages. Whether genetic drift is a minor or major contributor to speciation is the subject matter of much ongoing discussion.There are four geographic modes of speciation in nature, based on the extent to which speciating populations are isolated from one another: allopatric, peripatric, parapatric, and sympatric. Speciation may also be induced artificially, through animal husbandry, agriculture, or laboratory experiments. Observed examples of each kind of speciation are provided throughout.
 • En biología se denomina especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies. El proceso de especiación, a lo largo de 3.800 millones de años, ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos, que han poblado y pueblan la Tierra casi desde el momento en que se formaron los primeros mares.A pesar de que el aislamiento geográfico juega un papel importante en la mayoría de los casos de especiacion no es el único factor.El término se aplica a un proceso de división de clados (cladogénesis) más que el de evolución de una especie a otra (anagénesis).La especiación también puede ocurrir artificialmente en la cría de animales o plantas o en experimentos de laboratorio.
 • A fajképződés az evolúció elemi lépése. A 19. és a 20. század elején az evolúciós változások magyarázataként a lamarcki és a darwini felfogás állt egymással szemben. A lamarcki felfogás az evolúciót a tökélesedésre irányuló törekvésben és a fokozott szervhasználat okozta fejlesztéssel magyarázta. Lamarck feltételezte a szerzett tulajdonságok öröklődését. Ezzel szemben a darwini felfogás a létért való küzdelemben és a természetes szelekcióban látta az evolúció mozgató rugóját. Már a 19. század közepén közismert tény volt, hogy az egy fajba tartozó egyedek sem egyformák, s ezek az egyedi különbségek részben öröklődnek. Ha a kedvező tulajdonság öröklődik, akkor az ezeket a változatokat kódoló allélek maradnak fenn és terjednek el a populációkban, mivel a kedvező tulajdonságokkal rendelkező egyedeknek több esélyük van a fennmaradásra és a szaporodásra. Ehhez az szükséges, hogy a kedvező allélek, bármely más alléllel kombinálódva is kedvezőek maradjanak. A populációk és így a fajok genetikai összetételének fokozatos megváltozása a mikroevolúció, ami a fajképződés alapvető formája.
 • Soortvorming of speciatie is het ontstaan van nieuwe (biologische) soorten uit bestaande soorten. Het is een van de belangrijkste onderzoekgebieden binnen de evolutiebiologie. Charles Darwin plaatste in 1859 het soortvormingsproces in het centrum van zijn theorie en daarom is de titel van zijn belangrijkste werk "De oorsprong der soorten". Rond 1900 verdween het soortvormingsproces als onderwerp van onderzoek een beetje naar de achtergrond omdat de ontdekkingen van Gregor Mendel de aandacht vestigde op de manier waarop verschillen tussen individuen via de genen werden doorgegeven aan het nageslacht. Daarna (1936 - 1947) formuleerde Ernst Mayr de synthetische evolutietheorie waarin de nadruk lag op de manier waarop door natuurlijke selectie veranderingen binnen populaties en individuen via de genen werden doorgegeven.Sinds de eeuwwisseling staat het soortvormingsproces weer in het centrum van de belangstelling.Er zijn vier manieren waarop soorten kunnen ontstaan waarbij de geografie een grote rol speelt:Allopatrische soortvormingPeripatrische soortvormingParapatrische soortvormingSympatrische soortvormingDaarnaast kan soortvorming kunstmatig tot stand gebracht worden door het fokken van dieren, door het kunstmatig kruisen van planten of door middel van laboratoriumexperimenten. Er bestaat een groot aantal voorbeelden van al deze manieren van soortvorming.
 • Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Terdapat empat jenis spesiasi alami, tergantung pada sejauh mana populasi yang berspesiasi terisolasi secara geografis dari satu populasi ke yang lainnya. Empat jenis spesiasi alami tersebut adalah: spesiasi alopatrik, spesiasi peripatrik, spesiasi parapatrik, dan spesiasi simpatrik. Spesiasi juga dapat dilakukan secara buatan, melalui domestikasi ataupun eksperimen laboratorium.
 • Especiação é o processo evolutivo pelo qual as espécies vivas se formam. Este processo pode ser uma transformação gradual de uma espécie em outra (anagênese) ou pela divisão de uma espécie em duas por cladogênese. Há quatro modos principais de especiação: a especiação alopátrica, simpátrica, parapátrica e peripátrica. A especiação pode também ser induzida artificialmente, através de cruzamentos seleccionados ou experiências laboratoriais.
 • Видообразуване е еволюционен процес, при който се появяват нови биологични видове. Съществуват четири начина на естествено видообразуване в зависимост от степента на географска изолираност на популациите една от друга: алопатрично, перипатрично, парапатрично и симпатрично. Видообразуването може да бъде и изкуствено предизвикано при скотовъдство или лабораторни експерименти. Могат да се посочат наблюдавани примери за всеки един от видовете видообразуване.
 • Speciace je evoluční proces vzniku nových biologických druhů (latinsky species). Procesem speciace se štěpí a větví evoluční linie a vznikají i vyšší taxony než druh.
 • 종분화(種分化)는 새로운 생물 종이 만들어지는 진화의 과정이다. 생물학자 오러터 F. 쿡은 친족 관계의 생물들에게서 나타나는 향상진화로서의 발생진화를 보고하여 친족 관계의 생물들에게서 나타나는 종분화의 사례를 최초로 제시하였다. 유전자 부동이 종분화에 기여하는 정도에 대해서는 아직까지도 토론이 계속되고 있다. 자연상태에서 생물의 종분화는 지리적 격리와 같은 이유로 진행된다. 종분화는 그 원인에 따라 이소적 종분화, 이동적 종분화, 근소적 종분화, 생리적 종분화의 네 종류로 구분한다. 종분화는 축산학이나 실험실 연구 등의 인위적인 요인에 의해 진행될 수도 있다. 모든 종류의 종분화에 대한 사례가 관찰을 통해 보고되어 있다.
 • La speciazione è un processo evolutivo grazie al quale si formano nuove specie da quelle preesistenti. Il fenomeno opposto è l'estinzione.Il concetto di speciazione è stato essenzialmente sviluppato da Ernst Mayr.La speciazione risulta dalla selezione naturale e/o dalla deriva genetica, che sono i due motori della evoluzione. La speciazione è una delle colonne portanti del neodarwinismo.Vi sono quattro differenti modalità di speciazione di origine geografica, associate al livello in cui le popolazioni speciantesi si sono geograficamente isolate le une dalle altre: allopatrica, parapatrica, peripatrica e simpatrica.
 • Видообразова́ние — процесс возникновения новых биологических видов и изменения их во времени.При этом генетическая несовместимость новообразованных видов, то есть их неспособность производить плодотворное потомство или вообще потомство, при скрещивании называется межвидовым барьером, или барьером межвидовой совместимости.Существуют разнообразные теории, объясняющие механизмы видообразования, ни одна из которых не считается общепризнанной и полностью доказанной. Одна из причин этого — сложность эмпирической проверки из-за долговременности изучаемого процесса.Согласно синтетической теории эволюции (СТЭ), основой для видообразования является наследственная изменчивость организмов, ведущий фактор — естественный отбор. В СТЭ выделяют два способа видообразования: географическое, или аллопатрическое, и экологическое, или симпатрическое.
 • Powstawanie gatunków albo specjacja to proces biologiczny, w wyniku którego powstają nowe gatunki organizmów.Zachodzi na skutek wytworzenia się bariery rozrodczej pomiędzy wyjściowymi populacjami, czyli zaistnieniu zjawiska, które uniemożliwia między nimi wymianę genów.Bariera taka powoduje, że nowo powstałe gatunki, mając teraz odrębne historie i brak wymiany genów, nagromadzają niezależnie swoiste zmiany w puli genowej, które w konsekwencji prowadzą do różnic morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych.Ernst Mayr zdefiniował gatunek jako grupę populacji, pomiędzy którymi istnieje rzeczywista lub potencjalna zdolność do produkcji płodnego potomstwa w wyniku krzyżowania się osobników, oddzieloną reprodukcyjnie od innych takich grup. Ten artykuł jest rozwinięciem tej definicji.
 • Türleşme yeni biyolojik türlerin oluştuğu evrimsel süreçtir. Doğal türleşmenin dört tipi vardır, türleşen toplulukların coğrafi olarak birbirlerinden coğrafi olarak ne kadar izole olduklarına bağlı olarak: allopatrik, peripatrik, parapatrik ve simpatrik. Türleşme yapay olarak da sağlanabilir, hayvan ıslahı veya laboratuvar yöntemleri yoluyla. Türleşme mekanizmalarına örnekler aşağıda verilmiştir.
 • Die Artbildung (Speziation; engl. speciation) – das Entstehen neuer biologischer Arten – ist eine der wichtigsten Folgen der Evolution und eine der zentralen Fragen der Evolutionstheorie. Das Gegenstück zur Artbildung ist das Aussterben einer Art.Charles Darwin stellte die Artenbildung ins Zentrum seiner Theorie, was sich auch im Titel seines Hauptwerks „Die Entstehung der Arten“ widerspiegelte. Mit Gregor Mendel und der im 20. Jahrhundert insbesondere von Ernst Mayr formulierten Synthetischen Evolutionstheorie wurde die Aufmerksamkeit dann mehr auf das Individuum gelenkt. Heute zeichnet sich die Tendenz ab, sich wieder stärker mit der Artenentwicklung zu beschäftigen.Die Frage der Artbildung ist besonders deswegen zentral, weil die Art das einzige präzise definierte Taxon der biologischen Systematik ist – zumindest für die meisten Eukaryoten. Zu einer Art gehören danach alle Lebewesen und Populationen, die untereinander ohne künstlichen Eingriff fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugen (Fortpflanzungsgemeinschaft). Diese Definition ist streng jedoch meist nur auf rezente Lebewesen anwendbar. Für Fossilien wird häufig der Begriff der Chronospezies verwendet.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 117359 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11875 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 64 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108742811 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La spéciation est, en biologie, le processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes apparaissent. Une espèce, au sens du concept biologique d'espèce, est définie comme ayant une communauté d'ascendance au sein de laquelle tout individu est interfécond avec les autres et donnera une descendance fertile.Une espèce n'apparaît pas instantanément par une mutation conduisant à l'apparition d'un individu d'un type nouveau.
 • 種分化(しゅぶんか:Speciation)とは新しい生物学的種が誕生する進化プロセスの一つである。種形成とも言う。種分化には四つのモデルがある。異所的種分化周辺種分化側所的種分化同所的種分化これは種分化しつつある集団がどの程度母集団から地理的に隔離されているかで分類される。新種はまた畜産や実験を通しても形成される可能性がある。各々の種類の種分化は実際に観察された例がある。
 • Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Terdapat empat jenis spesiasi alami, tergantung pada sejauh mana populasi yang berspesiasi terisolasi secara geografis dari satu populasi ke yang lainnya. Empat jenis spesiasi alami tersebut adalah: spesiasi alopatrik, spesiasi peripatrik, spesiasi parapatrik, dan spesiasi simpatrik. Spesiasi juga dapat dilakukan secara buatan, melalui domestikasi ataupun eksperimen laboratorium.
 • Especiação é o processo evolutivo pelo qual as espécies vivas se formam. Este processo pode ser uma transformação gradual de uma espécie em outra (anagênese) ou pela divisão de uma espécie em duas por cladogênese. Há quatro modos principais de especiação: a especiação alopátrica, simpátrica, parapátrica e peripátrica. A especiação pode também ser induzida artificialmente, através de cruzamentos seleccionados ou experiências laboratoriais.
 • Видообразуване е еволюционен процес, при който се появяват нови биологични видове. Съществуват четири начина на естествено видообразуване в зависимост от степента на географска изолираност на популациите една от друга: алопатрично, перипатрично, парапатрично и симпатрично. Видообразуването може да бъде и изкуствено предизвикано при скотовъдство или лабораторни експерименти. Могат да се посочат наблюдавани примери за всеки един от видовете видообразуване.
 • Speciace je evoluční proces vzniku nových biologických druhů (latinsky species). Procesem speciace se štěpí a větví evoluční linie a vznikají i vyšší taxony než druh.
 • 종분화(種分化)는 새로운 생물 종이 만들어지는 진화의 과정이다. 생물학자 오러터 F. 쿡은 친족 관계의 생물들에게서 나타나는 향상진화로서의 발생진화를 보고하여 친족 관계의 생물들에게서 나타나는 종분화의 사례를 최초로 제시하였다. 유전자 부동이 종분화에 기여하는 정도에 대해서는 아직까지도 토론이 계속되고 있다. 자연상태에서 생물의 종분화는 지리적 격리와 같은 이유로 진행된다. 종분화는 그 원인에 따라 이소적 종분화, 이동적 종분화, 근소적 종분화, 생리적 종분화의 네 종류로 구분한다. 종분화는 축산학이나 실험실 연구 등의 인위적인 요인에 의해 진행될 수도 있다. 모든 종류의 종분화에 대한 사례가 관찰을 통해 보고되어 있다.
 • Türleşme yeni biyolojik türlerin oluştuğu evrimsel süreçtir. Doğal türleşmenin dört tipi vardır, türleşen toplulukların coğrafi olarak birbirlerinden coğrafi olarak ne kadar izole olduklarına bağlı olarak: allopatrik, peripatrik, parapatrik ve simpatrik. Türleşme yapay olarak da sağlanabilir, hayvan ıslahı veya laboratuvar yöntemleri yoluyla. Türleşme mekanizmalarına örnekler aşağıda verilmiştir.
 • A fajképződés az evolúció elemi lépése. A 19. és a 20. század elején az evolúciós változások magyarázataként a lamarcki és a darwini felfogás állt egymással szemben. A lamarcki felfogás az evolúciót a tökélesedésre irányuló törekvésben és a fokozott szervhasználat okozta fejlesztéssel magyarázta. Lamarck feltételezte a szerzett tulajdonságok öröklődését. Ezzel szemben a darwini felfogás a létért való küzdelemben és a természetes szelekcióban látta az evolúció mozgató rugóját. Már a 19.
 • Die Artbildung (Speziation; engl. speciation) – das Entstehen neuer biologischer Arten – ist eine der wichtigsten Folgen der Evolution und eine der zentralen Fragen der Evolutionstheorie. Das Gegenstück zur Artbildung ist das Aussterben einer Art.Charles Darwin stellte die Artenbildung ins Zentrum seiner Theorie, was sich auch im Titel seines Hauptwerks „Die Entstehung der Arten“ widerspiegelte. Mit Gregor Mendel und der im 20.
 • Speciation is the evolutionary process by which new biological species arise. The biologist Orator F. Cook seems to have been the first to coin the term 'speciation' for the splitting of lineages or "cladogenesis," as opposed to "anagenesis" or "phyletic evolution" occurring within lineages.
 • Видообразова́ние — процесс возникновения новых биологических видов и изменения их во времени.При этом генетическая несовместимость новообразованных видов, то есть их неспособность производить плодотворное потомство или вообще потомство, при скрещивании называется межвидовым барьером, или барьером межвидовой совместимости.Существуют разнообразные теории, объясняющие механизмы видообразования, ни одна из которых не считается общепризнанной и полностью доказанной.
 • L'especiació és el procés evolutiu pel qual s'originen noves espècies biològiques. Una espècie no apareix per una mutació que condueix a l'aparició d'un individu d'un tipus diferent. Les espècies s'individualitzen a partir de poblacions que pertanyen a una espècie d'origen (excepte en el cas de certs vegetals). L'especiació resulta de la selecció natural i/o de la deriva genètica, que són els motors de l'evolució. El concepte d'especiació ha estat essencialment desenvolupat per Ernst Mayr.
 • Soortvorming of speciatie is het ontstaan van nieuwe (biologische) soorten uit bestaande soorten. Het is een van de belangrijkste onderzoekgebieden binnen de evolutiebiologie. Charles Darwin plaatste in 1859 het soortvormingsproces in het centrum van zijn theorie en daarom is de titel van zijn belangrijkste werk "De oorsprong der soorten".
 • Powstawanie gatunków albo specjacja to proces biologiczny, w wyniku którego powstają nowe gatunki organizmów.Zachodzi na skutek wytworzenia się bariery rozrodczej pomiędzy wyjściowymi populacjami, czyli zaistnieniu zjawiska, które uniemożliwia między nimi wymianę genów.Bariera taka powoduje, że nowo powstałe gatunki, mając teraz odrębne historie i brak wymiany genów, nagromadzają niezależnie swoiste zmiany w puli genowej, które w konsekwencji prowadzą do różnic morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych.Ernst Mayr zdefiniował gatunek jako grupę populacji, pomiędzy którymi istnieje rzeczywista lub potencjalna zdolność do produkcji płodnego potomstwa w wyniku krzyżowania się osobników, oddzieloną reprodukcyjnie od innych takich grup.
 • La speciazione è un processo evolutivo grazie al quale si formano nuove specie da quelle preesistenti. Il fenomeno opposto è l'estinzione.Il concetto di speciazione è stato essenzialmente sviluppato da Ernst Mayr.La speciazione risulta dalla selezione naturale e/o dalla deriva genetica, che sono i due motori della evoluzione.
 • En biología se denomina especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies.
rdfs:label
 • Spéciation
 • Artbildung
 • Especiació
 • Especiación
 • Especiação
 • Fajképződés
 • Powstawanie gatunków
 • Soortvorming
 • Speciace
 • Speciation
 • Speciazione (evoluzione)
 • Spesiasi
 • Türleşme
 • Видообразование
 • Видообразуване
 • 種分化
 • 종분화
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of