Une source est une eau qui sort naturellement de terre, ou par métonymie le point où cette eau jaillit.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une source est une eau qui sort naturellement de terre, ou par métonymie le point où cette eau jaillit. C'est souvent l'origine d'un cours d'eau, mais des sources peuvent alimenter des mares, lacs ou s'écouler directement en mer, ou produire une eau qui disparaît à nouveau dans le sol.Il existe différentes approches permettant de classer les sources : l'hydrochimie permet de classer les sources selon leurs qualités ; la géologie et pour être plus précis l'hydrogéologie qui cherche à expliquer l'origine et le fonctionnement de la source ; le thermalisme qui classe les sources selon leur température et l'usage qui peut en être tiré.Une source nait de la conjonction de facteurs topographiques et hydrogéologiques comme une meilleure perméabilité locale. Si une source coule en permanence elle est dite pérenne. Dans les aquifères karstiques les sources peuvent ne se mettre à couler qu'en fonction d'un évènement pluvieux.La notion commerciale d'eau de source évoque une eau d'origine souterraine, ayant été mieux protégée des pollutions que les eaux de surface, et n'ayant subi ni traitement, ni adjonction. Elle doit satisfaire les critères de potabilité (ce qui n'est pas forcément le cas d'une eau minérale naturelle). Une source à proprement parler n'est donc pas nécessairement à l'origine d'une usine d'embouteillage d'eau de source.
 • Uma nascente, cabeceira, olho-d'água ou exsurgência, Minas de água em hidrografia, é o local onde se inicia um curso de água (rio, ribeira, ribeiro, ribeirão, córrego), seja grande ou pequeno.São áreas ou pontos de descarga dos aquíferos, geralmente localizados junto do nível de base geral, de aquíferos suspensos ou locais hidrogeologicamente controlados.A proveniência desta água pode ser autóctone, proveniente da precipitação que ocorre na área de recarga e se infiltra in situ ou de forma concentrada através de sumidouro ou ponor. Por outro lado pode ter origem em áreas exteriores ao aquífero, tendo nesta situação a designação de alógena. Geralmente os aquíferos são compostos por sistemas mistos.Nascente é o começo do curso de água e o fim do curso é chamado de foz, sendo que um curso de água corre de montante para jusante.
 • 湧水(ゆうすい)とは地下水が地表に自然に出てきたもののことである。湧き水(わきみず)や泉(いずみ)、湧泉(ゆうせん)ともいう。大規模な湧水はそのまま川の源流となることもある。
 • Iturburua lur azpiko ura azalera isurtzen den aterabidea da. Euria edota elurraren iragazpenetik sortzen da eta aldi baterako edo iraunkorra izan daiteke. Askotan urmaela edo erreka sortzen du, eta erreka hori ibai izatera pasatzen da. Horregatik ibaia jaiotzen den tokiari iturburua deitzen zaio.
 • Kaynak veya pınar, Mağaralarda veya yeraltı dehlizlerinde toplanan suların hidrostatik basınç altında ve bazen sanki büyük bir akarsu oluşturmak istercesine yüzeye çıktıkları bu kaynaklara da suçıkan adı verilir.
 • In idrologia la sorgente è un punto della superficie terrestre dove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea. Secondo il modello di funzionamento di un acquifero, che avviene secondo le principali fasi di alimentazione, deflusso e discarica, la sorgente rappresenterebbe dunque una via attraverso cui avviene la fase di discarica della falda acquifera. Una sorgente costituisce in genere una fonte di approvvigionamento idrico che si può utilizzare per le diverse esigenze delle attività umane, senza che si alteri il delicato equilibrio idrologico della falda acquifera che la alimenta e questo perché si tratta di acque che vengono naturalmente a giorno, cioè che non sono estratte artificialmente dal suolo. L'esistenza di una sorgente e il suo regime di funzionamento sono determinati dalle condizioni geologiche e morfologiche dell'acquifero e delle formazioni geologiche che spazialmente lo delimitano nei dintorni della sorgente stessa. L'accurata conoscenza di tali condizioni è indispensabile per la valutazione circa le possibilità di captazione delle acque della sorgente, della realizzazione delle opere atte a consentire tale captazione, per la gestione di tali acque e per la loro protezione da fenomeni di inquinamento e deterioramento della risorsa idrica.
 • A források a felszín alatt található vizek (talajvizek, rétegvizek és karsztvizek) rendszerint természetes felszínre törése, mely lehet állandó vagy időszakos jellegű. Ezek lehetnek természetesek, illetve foglaltak.
 • Una font o deu és un indret on l'aigua brolla de la terra o entre les roques. Pot ser permanent o temporal. S'origina en la filtració d'aigua de pluja que penetra en una àrea i emergeix en una altra, de menor altitud, on l'aigua no està confinada en un conducte impermeable. Aquestes surgències solen ser abundants en relleus càrstics. Els cursos subterranis de vegades s'escalfen pel contacte amb roques ígnies i afloren com a aigües termals.Els pous artesians són deus artificials, provocats per l'home mitjançant una perforació a gran profunditat i en què la pressió de l'aigua és tal que la fa emergir a la superfície.Els antics grecs i romans retien culte a les fonts naturals, que generalment eren consagrades a un déu o a una deessa. La famosa deu d'aigües termals de Bath, al sud-oest de la Gran Bretanya, va ser consagrada pels romans a Minerva, deessa de la saviesa i de la guerra. Les fonts ornamentals, a les ciutats del segle XVII i a començaments del XX, solien evocar aquest caràcter sagrat de les deus mitjançant formacions escultòriques que representaven les antigues deïtats de l'aigua.Hi ha diferents tipus de font. Segons la classificació establerta per Ramon Solé Lacomba, els tipus bàsics de fonts són quatre: de biot: surgència natural en capçaleres de torrent o altres indrets; l'aigua surt directament de terra, de raig, vessant o salt: l'aigua surt de terra a través d'alguna mena de canalització, construcció o aixeta, de mina: l'aigua és captada sota terra i a través d'una mina és extreta cap enfora, de cisterna o bassa: l'aigua és recollida, de pluja o de filtracions de la terra, en una bassa o cisterna.A més, hi ha altres menes de fonts o surgències d'aigua, que es poden classificar en cinc tipus més: brollador: l'aigua brolla amb força del sòl; a alguns països nòrdics l'aigua que en surt és calenta, i hom els anomena gèiser, degotall: l'aigua degota de la paret o del sostre, sovint formant concrecions de calç o altres minerals que hom classifica entre estalactites i estalagmites, deu: tot i que deu és sinònim de font, hom sol anomenar d'aquesta manera les fonts especialment abundants, pou: tot i ser surgències d'aigua, no són pròpiament fonts perquè cal anar a cercar l'aigua a una certa profunditat i afermar les parets del forat mitjançant obra o alguna altra mena d'intervenció que les consolidi, Font termal i mineromedicinal: fonts d'aigües amb propietats especials, com el seu nom indica.↑
 • Mata air adalah suatu titik di mana air tanah mengalir keluar dari permukaan tanah, yang berarti dengan sendirinya adalah suatu tempat di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.Bergantung dengan asupan sumber air seperti hujan atau lelehan salju yang menembus bumi, sebuah mata air bersifat ephemeral (intermiten atau kadang-kadang) atau perennial (terus-menerus).
 • Pramen je soustředěný přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. Prameny se podle způsobu vývěru dělí na sestupné, výstupné a přelivné. Za příznivých hydrogeologických podmínek se od pramene vytvoří vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do vodní sítě. Jiným zdrojem vody je prosak, kde voda v místě nevyvěrá, ale pouze prosakuje. Pokud se na jednom místě vyskytuje více pramenů z téhož podzemního zdroje, označuje se místo jako prameniště.Některé prameny vyvěrají přímo do vodního toku, jezera, moře, označují se jako utajené prameny. Z některého pramene se může stát utajený pramen i lidskou činností (vyvěrá na dně rybníka). V České republice je pozorovací síť pramenů. U pozorovaných pramenů se provádí měření vydatnosti, teploty a pH. Jednotkou vydatnosti pramenů je l·s−1, při velkých vydatnostech m3·s−1. K měření vydatnosti pramenů se používají objemové a hydraulické metody. Objemové měření vydatnosti je přímé, voda je zachycována do měrných nádob. Hydraulické metody jsou postaveny na základě hydraulických rovnic a empirických vztahů.
 • A spring is a component of the hydrosphere. Specifically, it is any natural situation where water flows to the surface of the earth from underground. Thus, a spring is a site where the aquifer surface meets the ground surface.
 • Een bron of wel is een plaats waar water uit de grond komt.Men onderscheidt puntbronnen en diffuse bronnen.Een puntbron is een plek waar een duidelijke waterstroom boven de grond komt.Bij een diffuse bron zijn er meerdere punten waar het water uit de grond treedt. Dit wordt ook wel kwel genoemd.Een bekende (punt)bron is:Zamzam in Mekkade Donaubron bij DonaueschingenIn het verleden zijn bronnen wel kunstmatig aangelegd, zoals de Veluwse sprengkoppen.
 • Изворът (източник) е място, където на повърхността на земята излиза вода. Изворите обикновено захранват воден басейн, най-често река. Изворите могат да се образуват по различни начини, например при карстов терен на повърхността могат да излизат грунтови води, навлезли по-рано под земята. В области с вулканична или сеизмична активност на повърхността могат да излизат и води от по-дълбоки пластове, които често са с повишена температура и съдържат различни разтворени соли (вижте минерален извор).
 • Родни́к (исто́чник, ключ, крини́ца) — естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше или под водой (подводный источник).Образование источников может быть обусловлено различными факторами: пересечением водоносных горизонтов отрицательными формами современного рельефа (например, речными долинами, балками, оврагами, озёрными котловинами), геолого-структурными особенностями местности (наличием трещин, зон тектонических нарушений, контактов изверженных и осадочных пород), фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород и др.Родники бывают: восходящими — напорными и нисходящими — безнапорными; временно действующими (сезонными) и постоянно действующими и др.По температуре родники делятся на холодные, тёплые, горячие, кипящие.По классификации советского гидрогеолога А. М. Овчинникова выделяется три группы источников в зависимости от питания водами верховодки, грунтовыми или артезианскими водами.Источники первой группы, питающиеся верховодкой, располагающиеся обычно в зоне аэрации, имеют резкие колебания дебита (вплоть до полного иссякания), химического состава и температуры воды.Источники, питающиеся грунтовыми водами, отличаются большим постоянством во времени, но также подвержены сезонным колебаниям дебита, состава и температуры. Они подразделяются на эрозионные (появляющиеся в результате углубления речной сети и вскрытия водоносных горизонтов), контактные (приуроченные к контактам пород различной водопроницаемости) и переливающиеся (обычно восходящие, связанные с фациальной изменчивостью пластов или с тектоническими нарушениями).Источники артезианских вод отличаются наибольшим постоянством режима; они приурочены к областям разгрузки артезианских бассейнов.Химический и газовый состав воды источников разнообразен; он определяется, главным образом, составом разгружающихся подземных вод и общими гидрогеологическими условиями района.Самые большие родники в мире: Воклюз (Франция) Красный Ключ (Башкортостан)
 • Un manantial o naciente es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. Puede ser permanente o temporal. Se origina en la filtración de agua, de lluvia o de nieve, que penetra en un área y emerge en otra de menor altitud, donde el agua no está confinada en un conducto impermeable. Estas surgencias suelen ser abundantes. Los cursos subterráneos a veces se calientan por el contacto con rocas ígneas y afloran como aguas termales.Dependiendo de la frecuencia del origen (caída de lluvia o nieve derretida que infiltra la tierra), un manantial o naciente puede ser efímero (intermitente), perenne (continuo), o artesiano. Los pozos artesianos son manantiales artificiales, provocados por el hombre mediante una perforación a gran profundidad y en la que la presión del agua es tal que la hace emerger en la superficie.Cuando el agua aflora a la tierra, puede formar un estanque o arroyo. Las aguas termales así como los géiseres también son manantiales.
 • Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.Zazwyczaj źródła mają stałą temperaturę, równą w przybliżeniu średniej w ciągu roku temperaturze powietrza w danym obszarze. Wyjątkiem są źródła termalne. Badaniem źródeł zajmuje się krenologia.Z punktu widzenia hydrogeologii zdrój to zarówno ujęte źródło jak i otwór hydrogeologiczny (studnia), szczególnie z samowypływem, a także punkt zaopatrzenia w wodę, zwłaszcza publiczny.Wydajność źródła mierzy się ilością wody wypływającej w jednostce czasu. Zazwyczaj podaje się ją w l/s lub l/min.
 • 샘은 지하수가 지표로 흘러나오는 곳이다. 지하를 지나는 동안, 불순물이 여과되어서 광물 성분이 녹아 있는 물이 되는 경우가 많다.산과 평지의 경계선, 대지나 선상지의 끝, 석회동굴에서 샘이 솟는 경우가 많다. 사막에서는 샘에 의해 오아시스가 형성되기도 한다.
 • Eine Quelle ist ein Ort, wo dauerhaft oder zeitweise aus Niederschlägen gespeistes Grundwasser auf natürliche Weise austritt. In seltenen Fällen entstammt das Wasser tieferen Teilen des Erdinneren (juveniles Wasser).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 198155 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 4066 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 23 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 100009969 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:date
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Sources marines : une ressource en eau exploitable ?
 • Etude des sources marines
 • La source de la Mescla
 • Venues d'eau du tunnel de Braus
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une source est une eau qui sort naturellement de terre, ou par métonymie le point où cette eau jaillit.
 • 湧水(ゆうすい)とは地下水が地表に自然に出てきたもののことである。湧き水(わきみず)や泉(いずみ)、湧泉(ゆうせん)ともいう。大規模な湧水はそのまま川の源流となることもある。
 • Iturburua lur azpiko ura azalera isurtzen den aterabidea da. Euria edota elurraren iragazpenetik sortzen da eta aldi baterako edo iraunkorra izan daiteke. Askotan urmaela edo erreka sortzen du, eta erreka hori ibai izatera pasatzen da. Horregatik ibaia jaiotzen den tokiari iturburua deitzen zaio.
 • Kaynak veya pınar, Mağaralarda veya yeraltı dehlizlerinde toplanan suların hidrostatik basınç altında ve bazen sanki büyük bir akarsu oluşturmak istercesine yüzeye çıktıkları bu kaynaklara da suçıkan adı verilir.
 • A források a felszín alatt található vizek (talajvizek, rétegvizek és karsztvizek) rendszerint természetes felszínre törése, mely lehet állandó vagy időszakos jellegű. Ezek lehetnek természetesek, illetve foglaltak.
 • Mata air adalah suatu titik di mana air tanah mengalir keluar dari permukaan tanah, yang berarti dengan sendirinya adalah suatu tempat di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.Bergantung dengan asupan sumber air seperti hujan atau lelehan salju yang menembus bumi, sebuah mata air bersifat ephemeral (intermiten atau kadang-kadang) atau perennial (terus-menerus).
 • A spring is a component of the hydrosphere. Specifically, it is any natural situation where water flows to the surface of the earth from underground. Thus, a spring is a site where the aquifer surface meets the ground surface.
 • Een bron of wel is een plaats waar water uit de grond komt.Men onderscheidt puntbronnen en diffuse bronnen.Een puntbron is een plek waar een duidelijke waterstroom boven de grond komt.Bij een diffuse bron zijn er meerdere punten waar het water uit de grond treedt. Dit wordt ook wel kwel genoemd.Een bekende (punt)bron is:Zamzam in Mekkade Donaubron bij DonaueschingenIn het verleden zijn bronnen wel kunstmatig aangelegd, zoals de Veluwse sprengkoppen.
 • Изворът (източник) е място, където на повърхността на земята излиза вода. Изворите обикновено захранват воден басейн, най-често река. Изворите могат да се образуват по различни начини, например при карстов терен на повърхността могат да излизат грунтови води, навлезли по-рано под земята. В области с вулканична или сеизмична активност на повърхността могат да излизат и води от по-дълбоки пластове, които често са с повишена температура и съдържат различни разтворени соли (вижте минерален извор).
 • 샘은 지하수가 지표로 흘러나오는 곳이다. 지하를 지나는 동안, 불순물이 여과되어서 광물 성분이 녹아 있는 물이 되는 경우가 많다.산과 평지의 경계선, 대지나 선상지의 끝, 석회동굴에서 샘이 솟는 경우가 많다. 사막에서는 샘에 의해 오아시스가 형성되기도 한다.
 • Eine Quelle ist ein Ort, wo dauerhaft oder zeitweise aus Niederschlägen gespeistes Grundwasser auf natürliche Weise austritt. In seltenen Fällen entstammt das Wasser tieferen Teilen des Erdinneren (juveniles Wasser).
 • In idrologia la sorgente è un punto della superficie terrestre dove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea. Secondo il modello di funzionamento di un acquifero, che avviene secondo le principali fasi di alimentazione, deflusso e discarica, la sorgente rappresenterebbe dunque una via attraverso cui avviene la fase di discarica della falda acquifera.
 • Una font o deu és un indret on l'aigua brolla de la terra o entre les roques. Pot ser permanent o temporal. S'origina en la filtració d'aigua de pluja que penetra en una àrea i emergeix en una altra, de menor altitud, on l'aigua no està confinada en un conducte impermeable. Aquestes surgències solen ser abundants en relleus càrstics.
 • Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.Zazwyczaj źródła mają stałą temperaturę, równą w przybliżeniu średniej w ciągu roku temperaturze powietrza w danym obszarze. Wyjątkiem są źródła termalne.
 • Un manantial o naciente es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. Puede ser permanente o temporal. Se origina en la filtración de agua, de lluvia o de nieve, que penetra en un área y emerge en otra de menor altitud, donde el agua no está confinada en un conducto impermeable. Estas surgencias suelen ser abundantes.
 • Pramen je soustředěný přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. Prameny se podle způsobu vývěru dělí na sestupné, výstupné a přelivné. Za příznivých hydrogeologických podmínek se od pramene vytvoří vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do vodní sítě. Jiným zdrojem vody je prosak, kde voda v místě nevyvěrá, ale pouze prosakuje.
 • Родни́к (исто́чник, ключ, крини́ца) — естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше или под водой (подводный источник).Образование источников может быть обусловлено различными факторами: пересечением водоносных горизонтов отрицательными формами современного рельефа (например, речными долинами, балками, оврагами, озёрными котловинами), геолого-структурными особенностями местности (наличием трещин, зон тектонических нарушений, контактов изверженных и осадочных пород), фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород и др.Родники бывают: восходящими — напорными и нисходящими — безнапорными; временно действующими (сезонными) и постоянно действующими и др.По температуре родники делятся на холодные, тёплые, горячие, кипящие.По классификации советского гидрогеолога А.
 • Uma nascente, cabeceira, olho-d'água ou exsurgência, Minas de água em hidrografia, é o local onde se inicia um curso de água (rio, ribeira, ribeiro, ribeirão, córrego), seja grande ou pequeno.São áreas ou pontos de descarga dos aquíferos, geralmente localizados junto do nível de base geral, de aquíferos suspensos ou locais hidrogeologicamente controlados.A proveniência desta água pode ser autóctone, proveniente da precipitação que ocorre na área de recarga e se infiltra in situ ou de forma concentrada através de sumidouro ou ponor.
rdfs:label
 • Source (hydrologie)
 • Bron (water)
 • Font
 • Forrás (hidrológia)
 • Iturburu
 • Kaynak (coğrafya)
 • Manantial
 • Mata air
 • Nascente (hidrografia)
 • Pramen
 • Quelle
 • Sorgente (idrologia)
 • Spring (hydrology)
 • Źródło
 • Извор
 • Родник
 • 湧水
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:origin of
is dbpedia-owl:supply of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:alimentation of
is foaf:primaryTopic of