La Souda (du grec ancien Σοῦδα / Soũda) ou Suidas (du grec ancien Σουίδας / Souídas) est une encyclopédie grecque de la fin du IXe siècle. C'est un ouvrage de référence, en particulier pour les citations, très souvent utilisé dans les travaux portant sur l'Antiquité. Le nom de l'ouvrage, la date de sa rédaction, l'identité de son ou de ses auteurs ont posé de délicats problèmes aux chercheurs.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Souda (du grec ancien Σοῦδα / Soũda) ou Suidas (du grec ancien Σουίδας / Souídas) est une encyclopédie grecque de la fin du IXe siècle. C'est un ouvrage de référence, en particulier pour les citations, très souvent utilisé dans les travaux portant sur l'Antiquité. Le nom de l'ouvrage, la date de sa rédaction, l'identité de son ou de ses auteurs ont posé de délicats problèmes aux chercheurs.
 • Suda (grezieraz Σοῦδα) X. mendeko Bizantziar entziklopedia historiko handia da, grezieraz idatzia. Antzinako Mediterraneoko kulturei buruzko entziklopedia da eta 30.000 sarrera ditu.
 • Die Suda (altgr. ἡ Σοῦδα) ist das umfangreichste erhaltene byzantinische Lexikon; es entstand vermutlich um 970.
 • Suda ya da Souda, (Yunanca: Σοῦδα) Suidas adlı bir yazar tarafından 10. yüzyılda Bizans'ta yazılmış Antik Akdeniz dünyası ile ilgili bilgi veren dev ansiklopedidir. 30.000 tanım içerip, ansiklopedik sözlük biçiminde yazılmıştır; pek çok eskiz kaybolmasına rağmen kimi kısımlar Ortaçağ Hıristiyan derleyicileri tarafından muhafaza edilmiştir. Suda isminin kökeninin muhtemelen Bizans Yunancasında "kale", "hisar" manasına gelen souda kelimesinden geldiği düşünülmektedir.Suda, günlük anlamda dilbilgisel bir sözlükle bir ansiklopedi arasında yer alır. Tanımlar kelimelerin kullanımını, kökenini ve tarihsel gelişimini filolojik olarak açıklar. Tanımlar, söz konusu kelimeleri kullanan yazarlardan alıntılarla detaylandırılır. Alıntı yapılan kimi eserler günümüze kadar ulaşmamıştır. Dönemin klasik âlimleri Homeros, Tukididis, Sofokles'ten ve sonraki dönemlerden Polybius, Josephus, George Syncellus, George Hamartolos ve Chronicon Paschale'den alıntı yapılmıştır.
 • 수다(Suda), 소우다(Souda) 또는 수이다스(Suidas)는 고대 지중해 세계를 다루고 있는 10세기의 비잔틴 백과사전이다. 《수다》는 아주 큰 분량의 책인데, 예전에는 이 책의 저자가 수이다스(Suidas)인 것으로 여겼다. 이 책은 중세 그리스어로 쓰인 백과사전적인 사전(렉시콘)으로 30,000여 항목을 수록하고 있다. 항목들의 내용은 주로 지금은 상실된 고대의 문헌을 출처로 하며 중세 기독교 문헌을 출처로 하는 내용들도 종종 있다. 수다(Suda)라는 책명은 요새 또는 성채를 뜻하는 비잔틴 시대의 그리스어 소우다(Σοῦδα, Souda)에서 유래한 것으로 보인다. 그리고 테살로니카의 에우스타시오(Eustathius of Thessalonica: 1115?~1195/6)는 이 책의 제목을 저자의 이름이라고 오해했는데, 이 오류의 결과로 수이다스(Suidas)라는 책명이 생겨났다.《수다》는 현대적인 의미의 문법 사전과 백과사전의 중간쯤에 위치한다. 이 책에는 각 단어들의 기원과 의미를 당시의 문헌학에 의거하여 설명하고 있는데, 하르포크라티온(Harpocration: 2세기)과 헬라디오스(Helladios)와 같은 초기의 권위자들의 진술을 사용한 설명들도 있다. 이 책의 내용은 문학사에 대한 항목들 또는 글들을 제외하고는 특별히 중요하게 여길만한 내용은 없다. 문학사에 대한 항목들은 세부 사항을 제공하고 작가들의 진술을 인용하고 있다. 이런 내용들은 이 책이 없다면 상실되었을 내용들인데, 이 내용들은 호메로스, 투키디데스, 소포클레스 등의 고전기 저자들과 후대의 폴리비오스, 요세푸스, 《크로니콘 파스칼레(Chronicon Paschale)》, 조지 신켈루스(George Syncellus), 조지 하마르톨루스(George Hamartolus) 등에 관련된 항목에서 고전 방주(古典旁註, scholia)를 통해 제공되고 있다.이 사전은 동방세계의 정치사, 교회사, 문학사에서 중요한 역할을 한 인물들에 대한 편리한 참고 자료로서의 역할을 한다. 이 부문의 내용의 주요 원천 자료는 콘스탄티누스 7세(912~959)의 백과사전이다. 로마사의 경우 그 주요 원천 자료는 안티옥의 요한(John of Antioch: 7세기)의 저작들의 발췌문들이다. 비잔틴 문화에 대한 전문가인 크룸바헤르(Krumbacher: 1856~1909)는 이 책의 원천 자료는 콘스탄티누스 7세의 백과사전과 조지 하마르톨루스의 연대기의 두 책인데, 전자는 고대사 항목들의 원천 자료이며 후자는 비잔틴 시대에 대한 항목들의 원천 자료라고 말하였다.
 • Księga Suda (gr. Biblíon Súda), nazywana też Suda lub nawet Suidas, cytowana często pod łacińskim tytułem Liber Suda – leksykon bizantyjski z X w. obejmujący ok. 30 tys. haseł, z czego ok. 900 to artykuły rzeczowe, w większości historyczne i literackie. Zawiera także liczne dodatki późniejsze.Najstarsze i najlepsze rękopisy przekazują tytuł "Księga Suda". Sam termin "suda" w języku greckim nic nie znaczy, a próby jego wyjaśnienia nie przyniosły rozstrzygających rezultatów. Próbowano wywodzić go z łacińskich słów suda (trudź się) i sudes (obóz warowny). XII-wieczny uczony Eustathios z Tessaloniki podał natomiast imię Suidas jako imię autora księgi - wysunięto przypuszczenia, że było to zhellenizowane imię słowiańskie (wyprowadzane od słowa swidba - "jasność", "światło"), kwestia autorstwa dzieła i jego tytułu nie została jednak do tej pory rozwiązana. Prócz stanowiących większość treści wiadomości historycznych i literackich księga przekazuje także informacje z teologii, geografii i filozofii. Ich wartość jest jednak bardzo zróżnicowana - zależy od źródeł, z których czerpał autor, który posługiwał się nimi przy tym przypadkowo i bezkrytycznie. Księga zawiera więc wiele nieporozumień i błędów, zwłaszcza wobec słów homonimicznych, a także dodatki i opuszczenia późniejszych skrybów. Ogółem księga wymienia 4 tys. autorów, wiadomości z filozofii czerpie przy tym przede wszystkim z Diogenesa Laertiosa, a z historii głównie z Konstantyna Porfirogenety. Do innych głównych źródeł należą Biblioteka Focjusza, zaginiony Onomatolog Hezychiusza oraz różne scholia. Hasła ułożone sa uporządkowane według zasady antystojcheicznej, zastosowanej po raz pierwszy w IX w. przez Teognostosa - nie według porządku alfabetu greckiego, ale według wymowy dawniej różnych, a w wymowie bizantyjskiej ujednoliconych głosek. Hasła zaczynają się więc kolejno od a, b, g, d, aj (wymawianego przez Bizantyjczyków jako "e"), e, z, ej (wymawianego "i"), ē (wymawianego "i"), ..., o, ō, p, r, s, t, oj (wymawianego "y") itd. Taką samą kolejność mają głoski na drugim miejscu wyrazu.Wobec niedostatku źródeł starożytnych mimo zróżnicowanej wartości przekazywanych informacji księga stanowi bezcenne i w wielu przypadkach jedyne źródło informacji historycznych. Justus Lipsius nazywał ją "baranem o złotym runie".
 • The Suda or Souda (Medieval Greek: Σοῦδα Soũda) is a massive 10th-century Byzantine encyclopedia of the ancient Mediterranean world, formerly attributed to an author called Suidas. It is an encyclopedic lexicon, written in Greek, with 30,000 entries, many drawing from ancient sources that have since been lost, and often derived from medieval Christian compilers. The derivation is probably from the Byzantine Greek word souda, meaning "fortress" or "stronghold," with the alternate name, Suidas, stemming from an error made by Eustathius, who mistook the title for the proper name of the author.
 • Suides (Suidas, Σουΐδας) o la Suda (Σοῦδα, Souda) és una gran enciclopèdia bizantina sobre el món antic, escrita en grec vers el segle X. Fou probablement escrita per diversos erudits, tot i que sovint s'ha considerat el nom de Suides com el de l'autor, però Suides o Souda és també una paraula grega que vol dir "fortí", "guia", "rasa", i per això tant es pot parlar de la Suda com de Suides.L'enciclopèdia té trenta mil entrades i molts dibuixos, una part dels quals s'ha perdut; està arranjada alfabèticament amb algunes irregularitats. La mateixa obra esmenta com a font l' Onomatologion de Hesiqui de Milet, i altres fonts com els resums de Constantí VII Porfirogènit, la crònica de Jordi el Monjo, les biografies de Diògenes Laerci, i les obres d'Ateneu i Filostrat.No se sap gaire cosa de la seva compilació. Ja l'esmenta Eustaqui de Tessalònica al segle XII, i diu que l'autor fou Suides, un compilador que va tractar de recollir tot el saber de l'època i que va viure entre 976 i 1028. Estrabó esmenta un Suides que va escriure una història de Tessàlia però no podria ser el mateix compilador per la diferència cronològica.La Suda està a mig camí entre un diccionari i una enciclopèdia; explica l'origen i la derivació de les paraules segons els coneixements de l'època. Els articles més valuosos són els de la història de la literatura, ja que dóna dades d'autors dels quals l'obra s'ha perdut.A les edicions de la Suda hi apareix la següent nota: Τὸ μὲν παρὸν βιβλίον Σοῦδα, οἱ δὲ συνταξαμἐνοι τοῦτο ἄνδρες σόφοι seguida d'una llista de dotze noms.
 • No século X, em Constantinopla, aparece uma obra coletiva de grande interesse da Antiguidade grega. Trata-se de uma compilação de obras e personagens classificadas de forma inovadora por ordem alfabética que se apresenta, portanto, como a primeira enciclopédia: a Suda (em grego: ἡ Σοῦδα; transl.: i̱ Soúda). Apesar de várias imprecisões e erros, a Suda contém informações inestimáveis, uma vez que os seus autores tiveram acesso à numerosas fontes agora perdidas (o teatro de Aristófanes é um dos principais beneficiários). Tal mistura de léxico e enciclopédia bizantina fora também chamada "Suidas" ou "Suídas".
 • La Suda o Suida (greco: Σοῦδα o Σουίδα) è un lessico ed un'enciclopedia storica del X secolo scritta in greco bizantino riguardante l'antico mondo mediterraneo. Contiene 30.000 voci, tratte da molte fonti antiche oggi andate perdute, ordinate alfabeticamente, e attinenti a molte discipline: geografia, storia, letteratura, filosofia, scienze, grammatica, usi e costumi.
 • スーダ辞典(ギリシア語:Σοῦδα)は東ローマ帝国で編纂された辞書(百科事典も兼ねる)。古代から当代の歴史に関わる約3万語を収録しており、東ローマ帝国の公用語であったギリシア語で記されている。題名の「スーダ」はラテン語(suda)で「城砦」を意味する。10世紀のマケドニア朝治下の東ローマ帝国では後世「マケドニア朝ルネサンス」と呼ばれる古代ギリシャ文化の復興が進み、皇帝コンスタンティノス7世の下では国家事業として古代の文献の収集、整理が行われていた。このスーダもその文化的興隆の中から生まれたものである。誤伝も多いが、現在では散逸してしまった古代の文献からの引用も多く、資料としての価値が高い。12世紀のエウスタティオスの書物に引用が見られること、アダムの項目で書かれている年代記がヨハネス1世ツィミスケスの死亡(975年)で終わっていること、バシレイオス2世・コンスタンティノス8世の言及があることから成立は10世紀の後半であるとされる(11世紀のミカエル・プセルロスに関する語句も見られるが後代の挿入とされる)。項目はアルファベット順になっているが同音で異なる文字が同じ箇所に入れてあるなど多少揺れがある。現代になってデンマークの学者のアダ・アドラーが編修したものが刊行されている。
 • Suda (řecky Σοῦδα, v řecké transliteraci Souda) je středověký byzantský encyklopedický slovník v rozsahu 30 000 záznamů sestavený ve 2. polovině 10. století neznámým autorem. Jde o kompilaci názorů a témat starověké antické literatury, která ovšem vznikla nikoli na základě pramenů, ale excerpcí (výňatků) starších slovníků.
 • A Szuda vagy Szouda (görögül: Σοῦδα) X. századi bizánci lexikon. Magyarul korábban Suidas-lexikonnak hívták.
 • Suda atau Souda (bahasa Yunani: Σοῦδα) adalah sebuah ensiklopedia masif tentang dunia Mediterania purba yang berasal dari Kekaisaran Byzantium abad sepuluh, yang awalnya dianggap sebagai karya seorang penulis bernama Suidas. Kitab ini merupakan sebuah leksikon ensiklopedis yang ditulis dalam bahasa Yunani dan memiliki 30.000 entri yang kebanyakan diambil dari sumber-sumber purba yang kini telah hilang, dan kerap diambil dari para pengompilasi Kristen abad pertengahan. Derivasi ini kemungkinan dari kata Yunani Byzantium souda, yang berarti “benteng” atau “kubu," sementara nama alternatifnya, Suidas, berasal dari kesalahan yang dilakukan Eustathius, yang mengira judul itu merupakan nama si penulis.Suda kira-kira tergolong di antara kamus gramatikal dan ensiklopedia dalam pengertian modern. Kitab ini memberi penjelasan tentang sumber, derivasi, dan makna dari kata berdasarkan filologi masanya, menggunakan berbagai sumber berotoritas dari periode sebelumnya seperti Harpokration dan Helladios. Dari aspek ini, tak ada sesuatu yang punya kepentingan khusus di dalam karya tersebut. Karya itu bernilai justru dari sisi sejarah sastra. Entri-entri di dalamnya memberikan sejumlah detail dan kutipan dari para penulis yang karya-karyanya tak lagi bisa ditemukan di tempat lain. Mereka menggunakan skholia (catatan margin) yang lebih tua tentang karya-karya klasik (seperti karya Homeros, Thukydides, Sophokles, dst.), serta para penulis kemudian, Polybius, Yosefus, Khronicon Paskhale, George Synkellus, George Hamartolus, dan seterusnya.Leksikon ini merupakan karya referensi yang memadai tentang para tokoh yang memainkan peran di dalam sejarah politik, gerejawi, dan sastrawi di Romawi Timur hingga abad kesepuluh. Sumber utama bagi karya ini adalah ensiklopedia dari Konstantinus VII Porphyrogenitus (912-959), dan, bagi sejarah Romawi, kutipan-kutipan dari Yohanes dari Antiokhia (abad VII M). Krumbacher (Byzantinische Literatur, 566) mencatat adanya dua sumber utama bagi karya ini: Konstantinus VII bagi sejarah purba, dan Hamartolus (Georgios Monachos) bagi era Byzantium.
 • Су́да (греч. Σοῦδα), или (устаревш.) Сви́да (греч. Σουΐδας) — крупнейший энциклопедический словарь на греческом языке. Составлен в Византии во второй половине X века.Суда содержит толкование 30 тысяч слов преимущественно греко-античного происхождения. При составлении словаря термины и имена собственные извлекались как непосредственно из античных источников, многие из которых утеряны к нашему времени, так и из более поздних (позднеантичных, византийских и др.) компиляций. Неизвестно, кем и как был составлен этот грандиозный по масштабу труд, хотя есть основания предположить, что автор или авторы принадлежали к лицам духовного сословия. Время его создания оценивается по именам византийских императоров, упоминаемых в текстах. По-видимому Суда начала писаться позже 970 г., затем была дополнена в XI веке. До XX века слово Свида считалось именем автора энциклопедии (так, например, в словаре Брокгауза и Ефрона). Сейчас значение Суда относят к греко-византийскому слову, обозначающему крепость.Суда включает многочисленные цитаты античных авторов, даёт краткие биографии известных писателей, софистов и политических деятелей античного времени. В ней также даются толкования некоторых древнегреческих слов, видимо, вышедших из употребления к X веку. Филологический материал (грамматика, лексика, история и литература) у Суды является преобладающим. Цель Суды, если судить по подбору терминов, состояла в том, чтобы предоставить подробнейший справочный материал для грека X века, претендовавшего на то, чтобы считаться образованным и всесторонне развитым человеком. Словник Суды организован в алфавитном порядке, слова располагаются по индексу букв греческого алфавита.Впервые Суда издана в Милане в 1499. В 1581 в швейцарском Базеле вышел перевод на латинском.До 1998 не существовало перевода Суды на английский язык. С 2000 развивается онлайн-проект SOL, где многочисленные энтузиасты переводят Суду с греческого на английский. Для перевода используется издание, отредактированное датским библиотекарем Адой Адлер (Suidae Lexikon, Leipzig, 1928—1938 гг.).
 • De Suda (Grieks ἡ Σοῦδα) is de titel van een omvangrijk, ca. 30.000 artikelen tellend, Grieks lexicon dat uit de middeleeuwen bewaard is gebleven. Het werd rond het einde van de tiende eeuw door Byzantijnse geleerden samengesteld uit talloze historische en culturele bronnen van lexicografische en encyclopedische aard. De bedoeling van het werk was het in compacte vorm conserveren van de gehele kennis zoals die tot dan toe verzameld was. De Suda houdt dan ook het midden tussen een encyclopedie en een woordenboek, en de lemmata variëren in grootte, van één enkele woordverklaring tot uitgebreide biografieën en samenvattingen van boeken.De Suda is voor onze kennis van de Griekse taal en letterkunde van onschatbare waarde, onder meer door de vele citaten en de uitvoerige biografische gegevens over personen als auteurs, keizers, etc. uit de klassieke oudheid, maar ook door taalkundig onderzoek, en als bron van citaten uit schrijvers die anders reddeloos verloren zouden zijn geweest.Vanaf de 12e eeuw tot ca. 1930 werd de titel foutief geïnterpreteerd, en beschouwd als afkomstig van de auteur Suidas. De betekenis van de titel Suda is niet geheel duidelijk; men denkt aan een Latijns leenwoord dat fort zou betekenen (als in "bastion van kennis"), maar deze verklaring is omstreden.
 • „Свидас“ (на гръцки: Σουΐδας) или по-правилно „Суда“ (на гръцки: Σοῦδα) е обемиста византийска гръцка историческа енциклопедия на древния средиземноморски свят от 10 век. Тя е енциклопедичен лексикон с 30 000 статии, много от които черпят от древни източници, които по-късно са загубени. Името „Суда“ идва от византийската гръцка дума суда, означаваща „крепост“ или „укрепление“. Алтернативното име „Свидас“ произлиза от грешка на Евстатий, който взема заглавието за собственото име на автора.
 • La Suda (Σοῦδα, Souda o Suidas) es una gran enciclopedia bizantina, de carácter histórico, acerca del mundo mediterráneo antiguo, escrita en griego en el siglo X por eruditos bizantinos.La palabra «Suda» procede del griego, y puede significar ‘fosa’, ‘empalizada’, ‘fortín’, ‘trinchera’, ‘guía’, o tal vez hace referencia al pueblo de Souda. Es una enciclopedia alfabética, con 30 000 entradas, muchas de ellas procedentes de fuentes antiguas que se han perdido desde entonces.No se sabe con seguridad si el origen del término está en la palabra η Σοῦδα o en o Σουιδας. Es común verlo escrito Suda, aunque sigue siendo lícito hablar de Suidas, como hace L'Année Philologique ante la inseguridad de la primera opción.Poco se sabe de la compilación de este trabajo, excepto que debe haberse escrito antes de Eustacio de Tesalónica (siglo XII-XIII), quien lo cita frecuentemente. Bajo la entrada «Adán» el autor del libro (una nota introductoria afirma que es obra de «Suidas», lexicógrafo-historiador-compilador que trató de recoger todo el saber de la época en esta enciclopedia y que vivió entre 976 y 1028) escribe una breve cronología del mundo, que finaliza con la muerte del emperador Juan I Tzimisces (975); y bajo la entrada «Constantinopla» el autor menciona a sus sucesores (Basilio II y Constantino VIII). Parece, pues, que la Suda fue compilada en la última parte del siglo X. Los pasajes en que se habla de Miguel Psellos el Joven (final del siglo XI) son considerados interpolaciones tardías. El libro está ordenado alfabéticamente con algunas irregularidades: las letras y combinaciones de letras que tienen el mismo sonido son dispuestas juntas. Comparte así la naturaleza tanto del diccionario como de la enciclopedia.Incluye numerosas citas de escritores antiguos; también se usaron mucho los escoliastas de Aristófanes, Homero, Sófocles y Tucídides. El autor afirma que los datos biográficos son resúmenes del Onomatologion de Hesiquio de Mileto. Otras fuentes fueron los resúmenes de Constantino VII, la crónica de Jorge Sincelo, las biografías de Diógenes Laercio, y los trabajos de Ateneo de Naucratis y Filóstrato.La Suda trata tanto temas bíblicos como paganos, de lo que se deduce que el escritor debe haber sido cristiano. Una nota introductoria da una lista de diccionarios desde los cuales se compiló la parte léxica, junto con los nombres de sus autores. Aunque el trabajo carece de sentido crítico y probablemente tiene muchas interpolaciones, y aunque el valor de sus artículos es dispar, la Suda contiene mucha información sobre la historia y la vida antiguas.La mayor parte de la Suda se perdió durante el saqueo de Constantinopla a manos de los cruzados, y durante el pillaje de los turcos en 1453. El diccionario de la Suda se encuentra a medio camino entre un diccionario gramatical y una enciclopedia en el sentido moderno. Explica el origen, la derivación y el significado de las palabras de acuerdo con los conocimientos filológicos de la época, haciendo uso de autoridades tan antiguas como Harpocración y Helladios. No hay nada especialmente importante en esta parte de la obra. Los artículos más valiosos son los referidos a la historia de la literatura. En estos el autor proporciona datos y cita pasajes procedentes de autores cuyas obras se han perdido. Usa antiguos escolios de los clásicos (Homero, Tucídides, Sófocles, etc.), y de autores más recientes: Polibio, Flavio Josefo, el Chronicon Pascual, Jorge Sincelo, Jorge el Monje, y similares.La erudita danesa Ada Adler publicó una edición crítica de la Suda en 5 volúmenes (Leipzig, 1928-1938).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 74029 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17746 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 68 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110285516 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Souda (du grec ancien Σοῦδα / Soũda) ou Suidas (du grec ancien Σουίδας / Souídas) est une encyclopédie grecque de la fin du IXe siècle. C'est un ouvrage de référence, en particulier pour les citations, très souvent utilisé dans les travaux portant sur l'Antiquité. Le nom de l'ouvrage, la date de sa rédaction, l'identité de son ou de ses auteurs ont posé de délicats problèmes aux chercheurs.
 • Suda (grezieraz Σοῦδα) X. mendeko Bizantziar entziklopedia historiko handia da, grezieraz idatzia. Antzinako Mediterraneoko kulturei buruzko entziklopedia da eta 30.000 sarrera ditu.
 • Die Suda (altgr. ἡ Σοῦδα) ist das umfangreichste erhaltene byzantinische Lexikon; es entstand vermutlich um 970.
 • La Suda o Suida (greco: Σοῦδα o Σουίδα) è un lessico ed un'enciclopedia storica del X secolo scritta in greco bizantino riguardante l'antico mondo mediterraneo. Contiene 30.000 voci, tratte da molte fonti antiche oggi andate perdute, ordinate alfabeticamente, e attinenti a molte discipline: geografia, storia, letteratura, filosofia, scienze, grammatica, usi e costumi.
 • スーダ辞典(ギリシア語:Σοῦδα)は東ローマ帝国で編纂された辞書(百科事典も兼ねる)。古代から当代の歴史に関わる約3万語を収録しており、東ローマ帝国の公用語であったギリシア語で記されている。題名の「スーダ」はラテン語(suda)で「城砦」を意味する。10世紀のマケドニア朝治下の東ローマ帝国では後世「マケドニア朝ルネサンス」と呼ばれる古代ギリシャ文化の復興が進み、皇帝コンスタンティノス7世の下では国家事業として古代の文献の収集、整理が行われていた。このスーダもその文化的興隆の中から生まれたものである。誤伝も多いが、現在では散逸してしまった古代の文献からの引用も多く、資料としての価値が高い。12世紀のエウスタティオスの書物に引用が見られること、アダムの項目で書かれている年代記がヨハネス1世ツィミスケスの死亡(975年)で終わっていること、バシレイオス2世・コンスタンティノス8世の言及があることから成立は10世紀の後半であるとされる(11世紀のミカエル・プセルロスに関する語句も見られるが後代の挿入とされる)。項目はアルファベット順になっているが同音で異なる文字が同じ箇所に入れてあるなど多少揺れがある。現代になってデンマークの学者のアダ・アドラーが編修したものが刊行されている。
 • Suda (řecky Σοῦδα, v řecké transliteraci Souda) je středověký byzantský encyklopedický slovník v rozsahu 30 000 záznamů sestavený ve 2. polovině 10. století neznámým autorem. Jde o kompilaci názorů a témat starověké antické literatury, která ovšem vznikla nikoli na základě pramenů, ale excerpcí (výňatků) starších slovníků.
 • A Szuda vagy Szouda (görögül: Σοῦδα) X. századi bizánci lexikon. Magyarul korábban Suidas-lexikonnak hívták.
 • „Свидас“ (на гръцки: Σουΐδας) или по-правилно „Суда“ (на гръцки: Σοῦδα) е обемиста византийска гръцка историческа енциклопедия на древния средиземноморски свят от 10 век. Тя е енциклопедичен лексикон с 30 000 статии, много от които черпят от древни източници, които по-късно са загубени. Името „Суда“ идва от византийската гръцка дума суда, означаваща „крепост“ или „укрепление“. Алтернативното име „Свидас“ произлиза от грешка на Евстатий, който взема заглавието за собственото име на автора.
 • Су́да (греч. Σοῦδα), или (устаревш.) Сви́да (греч. Σουΐδας) — крупнейший энциклопедический словарь на греческом языке. Составлен в Византии во второй половине X века.Суда содержит толкование 30 тысяч слов преимущественно греко-античного происхождения. При составлении словаря термины и имена собственные извлекались как непосредственно из античных источников, многие из которых утеряны к нашему времени, так и из более поздних (позднеантичных, византийских и др.) компиляций.
 • La Suda (Σοῦδα, Souda o Suidas) es una gran enciclopedia bizantina, de carácter histórico, acerca del mundo mediterráneo antiguo, escrita en griego en el siglo X por eruditos bizantinos.La palabra «Suda» procede del griego, y puede significar ‘fosa’, ‘empalizada’, ‘fortín’, ‘trinchera’, ‘guía’, o tal vez hace referencia al pueblo de Souda.
 • Suides (Suidas, Σουΐδας) o la Suda (Σοῦδα, Souda) és una gran enciclopèdia bizantina sobre el món antic, escrita en grec vers el segle X.
 • No século X, em Constantinopla, aparece uma obra coletiva de grande interesse da Antiguidade grega. Trata-se de uma compilação de obras e personagens classificadas de forma inovadora por ordem alfabética que se apresenta, portanto, como a primeira enciclopédia: a Suda (em grego: ἡ Σοῦδα; transl.: i̱ Soúda).
 • Suda ya da Souda, (Yunanca: Σοῦδα) Suidas adlı bir yazar tarafından 10. yüzyılda Bizans'ta yazılmış Antik Akdeniz dünyası ile ilgili bilgi veren dev ansiklopedidir. 30.000 tanım içerip, ansiklopedik sözlük biçiminde yazılmıştır; pek çok eskiz kaybolmasına rağmen kimi kısımlar Ortaçağ Hıristiyan derleyicileri tarafından muhafaza edilmiştir.
 • Suda atau Souda (bahasa Yunani: Σοῦδα) adalah sebuah ensiklopedia masif tentang dunia Mediterania purba yang berasal dari Kekaisaran Byzantium abad sepuluh, yang awalnya dianggap sebagai karya seorang penulis bernama Suidas. Kitab ini merupakan sebuah leksikon ensiklopedis yang ditulis dalam bahasa Yunani dan memiliki 30.000 entri yang kebanyakan diambil dari sumber-sumber purba yang kini telah hilang, dan kerap diambil dari para pengompilasi Kristen abad pertengahan.
 • De Suda (Grieks ἡ Σοῦδα) is de titel van een omvangrijk, ca. 30.000 artikelen tellend, Grieks lexicon dat uit de middeleeuwen bewaard is gebleven. Het werd rond het einde van de tiende eeuw door Byzantijnse geleerden samengesteld uit talloze historische en culturele bronnen van lexicografische en encyclopedische aard. De bedoeling van het werk was het in compacte vorm conserveren van de gehele kennis zoals die tot dan toe verzameld was.
 • The Suda or Souda (Medieval Greek: Σοῦδα Soũda) is a massive 10th-century Byzantine encyclopedia of the ancient Mediterranean world, formerly attributed to an author called Suidas. It is an encyclopedic lexicon, written in Greek, with 30,000 entries, many drawing from ancient sources that have since been lost, and often derived from medieval Christian compilers.
 • 수다(Suda), 소우다(Souda) 또는 수이다스(Suidas)는 고대 지중해 세계를 다루고 있는 10세기의 비잔틴 백과사전이다. 《수다》는 아주 큰 분량의 책인데, 예전에는 이 책의 저자가 수이다스(Suidas)인 것으로 여겼다. 이 책은 중세 그리스어로 쓰인 백과사전적인 사전(렉시콘)으로 30,000여 항목을 수록하고 있다. 항목들의 내용은 주로 지금은 상실된 고대의 문헌을 출처로 하며 중세 기독교 문헌을 출처로 하는 내용들도 종종 있다. 수다(Suda)라는 책명은 요새 또는 성채를 뜻하는 비잔틴 시대의 그리스어 소우다(Σοῦδα, Souda)에서 유래한 것으로 보인다. 그리고 테살로니카의 에우스타시오(Eustathius of Thessalonica: 1115?~1195/6)는 이 책의 제목을 저자의 이름이라고 오해했는데, 이 오류의 결과로 수이다스(Suidas)라는 책명이 생겨났다.《수다》는 현대적인 의미의 문법 사전과 백과사전의 중간쯤에 위치한다.
 • Księga Suda (gr. Biblíon Súda), nazywana też Suda lub nawet Suidas, cytowana często pod łacińskim tytułem Liber Suda – leksykon bizantyjski z X w. obejmujący ok. 30 tys. haseł, z czego ok. 900 to artykuły rzeczowe, w większości historyczne i literackie. Zawiera także liczne dodatki późniejsze.Najstarsze i najlepsze rękopisy przekazują tytuł "Księga Suda". Sam termin "suda" w języku greckim nic nie znaczy, a próby jego wyjaśnienia nie przyniosły rozstrzygających rezultatów.
rdfs:label
 • Souda
 • Księga Suda
 • Suda
 • Suda
 • Suda
 • Suda
 • Suda
 • Suda
 • Suda
 • Suda
 • Suda (enciclopedia)
 • Suda (slovník)
 • Suides
 • Szuda-lexikon
 • Свидас
 • Суда (энциклопедия)
 • スーダ辞典
 • 수다
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of