Une société par actions est une entreprise organisée sous la forme d'une société commerciale ayant un capital dont la souscription par les associés a fait l'objet de l'émission de titres représentatifs du capital, les actions ou parts sociales, remises aux souscripteurs ou associés, dès lors appelés actionnaires.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une société par actions est une entreprise organisée sous la forme d'une société commerciale ayant un capital dont la souscription par les associés a fait l'objet de l'émission de titres représentatifs du capital, les actions ou parts sociales, remises aux souscripteurs ou associés, dès lors appelés actionnaires.
 • Акционерное общество (АО) — одна из разновидностей хозяйственных обществ. Акционерным обществом признаётся коммерческая организация, уставный капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Деятельность акционерного общества в Российской Федерации регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.Выделяются открытые и закрытые акционерные общества. Иногда также выделяют общества с дополнительной ответственностью.
 • 'Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.
 • Las sociedades por acciones son un tipo de sociedad mercantil cuyo capital social está divido en acciones.
 • La società per azioni (S.p.A.) è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, le azioni.
 • —Акционерното дружество е сравнително най-подходящата дружествена форма за привличане и функциониране на голям по размер капитал. Чрез него се ограничава стопанския риск на участниците при извършване на дадена дейност, като в една или друга степен той се прехвърля върху кредиторите на АД. То дава възможност за сравнително най-облекчено прехвърляне на дяловото участие върху други лица, както и за неговото наследяване. При АД има почти пълно откъсване на дружеството като юридическо лице от участниците в него. То е сравнително най-подходящата форма за приватизация на държавна собственост чрез образуване на ЕАД с държавно имущество или чрез преобразуване в такива дружества на държавни предприятия. АД е средство за привличане на чуждестранен капитал, както и най-удачната дружествена форма за холдингова организация на производството и управлението. Редица основни пазарни субекти могат да съществуват само като АД. Капиталът на АД задължително се разпределя на равни части и се материализира в акции. АД е юридическо лице и отговаря пред кредиторите си до размера на капитала си. АД е широко разпространено във всички страни с пазарна икономика включително и в България.Системи на учредяване. АД може да се образува по нормативната, разпоредително-нормативната и разрешително-нормативната система. По принцип АД се учредяват по нормативната система, чийто фактически състав включва приемане на устав и вписване в търговския регистър. По разпоредително-нормативната система се образуват ЕАД с държавно или общинско имущество. Фактическият състав на тази система включва административен акт (разпореждане на Министерския съвет, заповед на министър или решение на общински съвет) и вписване в търговския регистър. Разрешително-нормативната система се прилага за АД с особен правен режим. Фактическият състав се състои от приемане на устав, разрешение (лицензия) от държавен орган и вписване в търговския регистър. При образуването на АД се сключва подготвителен договор, с който се уговарят действията, които трябва да се извършат, за да се подготви учредяването.Учредяване. Колективно АД може да се образува на учредително събрание от две или повече физически и/или юридически лица. На учредителното събрание трябва да се приемат решения за: учредяване на АД; за приемане на устава; за установяване на разноските по учредяването; за избор на надзорен съвет или на съвет на директорите. Следващият елемент от фактическия състав на учредяването на АД е вписването в търговския регистър.Минималната стойност на акционерния капитал е 50 000 лв. За регистрацията на АД е необходимо да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция. Внесения капитал трябва да се изравни стойностно със записания капитал в 2-годишен срок от вписването на АД.АД може да увеличи капитала си по икономически или юридически причини, като трябва да определения в устава капитал да е напълно внесен. Увеличаването на акционерния капитал може да стане по решение на общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас. Другият начин е по решение на управителния съвет или съвета на директорите. Това е изключение и трябва да е предвидено в устава. Увеличаването на акционерния капитал може да се извърши чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции. Увеличаването може да бъде срещу нови вноски в капитала, които могат да бъдат парични или непарични. Увеличаването чрез емитиране на нови акции може да бъде безусловно или условно. Увеличаването на капитала чрез издаване на нови акции може да бъде чрез превръщане на част от печалбата на АД в капитал; чрез превръщане на облигации в акции; чрез превръщане на средства от фонд „Резервен“ в капитал, ако те надхвърлят 1/10 или определената в устава по-голяма част от акционерния капитал; за сметка на резерва, който съответства на номиналната стойност на придобитите от АД акции с привилегия за обратно изкупуване. Увеличаването на акционерния капитал по тези начини е без вноски. Допълнителни вноски трябва да се направят само ако номиналната стойност на конвертируемите облигации е по-ниска от номиналната стойност на акциите. При емитиране на нови акции старите акционери имат законово предимство да придобият част от новите акции. При издаване на нови акции акционерният капитал може да бъде увеличен под отлагателно условие новите акции да се закупят от определени лица и на определена цена, както и срещу облигации издадени от АД. Увеличаването на капитала се вписва в търговския регистър след като са записани новите акции; след като са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции; след като се внесе разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.Поради стопански и финансови причини АД може да намали капитала си, като не е задължително определения в устава капитал да е напълно внесен. Намаляването може да стане само чрез решение на общото събрание. Това става чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции (принудително или след придобиването им от АД). Принудителното обезсилване е допустимо само ако е предвидено в устава на АД, който трябва да посочва предпоставките и начина на извършване. Принудителното обезсилване води до загуба на акционерите, тъй като амортизираните акции трябва да се унищожат. При намаляване на акционерния капитал чрез придобиване на акции от АД е налице обратно изкупуване. Условията и цената, по която се извършва трябва да се определят в решението на общото събрание. Изкупените акции трябва да се унищожат. При намаляване на капитала е необходима защита на кредиторите (аналогично както при ООД). Защитата не се прилага, когато намаляването на акционерния капитал е извършено за покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението да довнесат невнесената част от записаните акции. Защитата не се прилага и когато намаляването се извършва със собствени акции, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства на АД. Капиталът може едновременно да бъде намален и увеличен. Намаляването е винаги условно и има действие само ако бъде извършено предвидено увеличаване на капитала. В този случай може да бъде намален и под установения законов минимум, ако с увеличаването се достигнат минималните 50 000 лв.Акциите материализират акционерния капитал, като сумата от номиналната стойност на акциите дава номиналната стойност на капитала. Те материализират членството в АД, т.е. правата и задълженията на акционерите. С прехвърлянето на акциите от акционера на друго лице се сменя и членството в АД, т.е. има правоприемство на правата и задълженията. Акциите са ценни книги и имат задължителни реквизити. Неразделна част от акцията са купоните за дивиденти. Те не могат да се прехвърлят, залагат или наследяват отделно от акцията. Ако не е предвидено друго в устава, акциите се издават с купони за дивиденти за 20 години. Акциите са инвестиционни ценни книги, защото се влагат средства с намерение за получаване на доход. Акциите са легитимационни ценни книги, тъй като лицата, които ги записват, придобиват определени права, преди още акциите да са издадени като документ. Ценни книги са и временните удостоверения за записани акции, които се получават срещу направените вноски в акционерния капитал. Те заместват акциите до момента на издаването им. Временните удостоверения могат да се прехвърлят и залагат след вписването на АД в търговския регистър. Акциите са неделими. Една акция може да се съпритежава от няколко лица.Акциите имат различни стойности – номинална, емисионна и пазарна цена. Номинална е стойността, която е посочена на лицевата страна на акцията. Акциите имат минимална номинална стойност. АД може да издава акции само с еднаква номинална стойност, което се отнася за всички емисии. Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Дяловото участие на акционера в АД се изразява в съотношение между номиналната стойност на притежаваните от него акции и номиналната стойност на капитала на дружеството. У нас е недопустимо да се издават акции без номинална стойност. Квотните акции са част от имуществото, а не от капитала на АД. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите. Това е цената на първичния капиталов пазар. Емисионната стойност може да е равна или по-висока, но не по-ниска от номиналната стойност. Разликата между номиналната и емисионната стойност (ажио) е един от източниците за попълване на фонд „Резервен“ на АД. Емисионната стойност може да бъде по-ниска от номиналната стойност на акциите само на основание специален закон. Пазарната цена е стойността, по която акционерите продават акциите си. Това е цената на вторичния капиталов пазар. Когато акциите се продават и купуват на фондова борса, пазарната цена се означава като борсов курс.Акциите се квалифицират в няколко групи:Наличните акции имат веществен носител, т.е. те са материализирани в документ, който трябва да съдържа определени реквизити. Безналичните акции нямат веществен носител, т.е. те не са материализирани в документ.Поименни са акциите, на чиято лицева страна е посочено името или фирмата на първия собственик. Те трябва да се впишат в книгата на поименните акционери и могат да се предават на акционерите, преди те да са внесли напълно тяхната емисионна стойност, като върху акциите трябва да се отбележи размерът на частичните вноски. Поименните акции се прехвърлят чрез джиро, като не се прилагат правилата за регресната отговорност на джирантите, за протеста и дружеството може да противопостави на новия акционер (джиратаря) възраженията, които имат срещу стария акционер (джиранта). За стария и новия акционер, както и за всички останали субекти, прехвърлянето на поименна акция има действие от момента на джирото. Това прехвърляне обаче няма действие за АД, докато не бъде вписано в книгата на поименните акционери. Прехвърлителят и приобретателят отговарят солидарно пред АД за невнесената част от стойността на прехвърлената акция. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичане на 2 г. от вписване на прехвърлянето в книгата на поименните акционери. Поименните акции могат да се залагат само на стойността на пазарната им цена, а не и правата, които те материализират. Договорът за залог се сключва с предаване на поименната акция на кредитора или на друго лице. Заложното джиро е реален договор.Акции на приносител (безименни, анонимни) са тези, на чиято лицева страна не е отбелязано името или фирмата на техния първи собственик. Те могат да бъдат издадени само след като е внесена изцяло тяхната номинална или емисионна стойност. Някои АД нямат право да издават акции на приносител. Те се прехвърлят чрез предаването им на основание реален договор за цесия. Прехвърлянето не може да се ограничи от АД. Акциите на приносител могат да се залагат по реда за залагане на движими вещи – чрез договор за залог, който се смята за сключен с предаването на акцията на кредитора или на трето лице. Поименните и акциите на приносител могат да се заменят помежду си.Поименните акции могат да бъдат винкулирани или невинкулирани. Акциите на приносител са само невинкулирани. Винкулирани са акциите, за чието прехвърляне са предвидени уставни условия. Недопустимо е винкулиране по решение на общото събрание на акционерите или по решение на надзорния съвет или съвета на директорите. Могат да се предвидят ограничения, но не и да се забрани напълно прехвърлянето. Невинкулираните акции могат да се прехвърлят свободно по преценка на дадения акционер.Обикновените акции материализират правото на дивидент, правото на ликвидационен дял, правото на един глас в общото събрание на акционерите. Привилегированите акции материализират особени права. Привилегиите трябва да бъдат предвидени в ТЗ и устава или само в устава на АД. Общото събрание и съветите на АД не могат да приемат решение за издаване на привилегировани акции. Привилегиите могат да бъдат имуществени и неимуществени. Акциите с еднакви права образуват отделен клас, като не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас. Имуществените привилегии могат да бъдат: гарантиран дивидент; допълнителен дивидент; дял в дружественото имущество при ликвидация; право на обратно изкупуване на акциите от АД. Неимуществените привилегии се състоят в правото на упражняване на повече от един глас в общото събрание.По правило акциите са гласни, т.е. дават право на един глас в общото събрание. Безгласни могат да бъдат само привилегировани акции с оглед имуществените права. Издаването на акции без право на глас е допустимо само ако е предвидено в устава на АД. Безгласните акции не могат да бъдат повече от 1/2 от всички акции на АД. Отнемането на право на глас следва да се отбележи върху съответната акция. На определени АД въобще е забранено да издават акции без право на глас (стокови борси). Безгласните акции възвръщат правото си на глас с отпадане на предоставената привилегия. Техните притежатели образуват отделно събрание. За приемането на решение от органите на АД, с които се ограничават предимствата на акционери с привилегировани акции без право на глас, е необходимо решение на тяхното събрание. Когато дивидентът по привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен за 1 г. и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. Това придобиване е автоматично. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство. Акционерите без право на глас могат да участват в заседанията на общото събрание и да искат отмяна на негови решения.По правило акциите са парични, тъй като дават право на акционерите да получат част от печалбата на АД като дивиденти. По решение на общото събрание правото на дивидент може да отпадне изцяло или частично, като част от печалбата се превърне в капитал. Това е способ за увеличаване на акционерния капитал. Новите акции се разпределят задължително между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции. Решението за превръщане на печалбата в капитал може да се вземе в срок от 3 месеца след приемане на годишния счетоводен отчет и с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.Придобиване на собствени акции е възможно:- при намаляване на капитала, придобитите акции се обезсилват;- при универсално правоприемство, освен при вливането на АД в друго АД, когато първото дружество е акционер във второто;- ако придобиването е безвъзмездно;- ако АД извършва по занятие сделки с ценни книжа и придобива акциите в изпълнение поръчката на трето лице;- при изключване на акционер, който не е внесъл стойността на поетите от него акции, а след придобиването АД обезсилва и унищожава тези акции, а направените частични вноски се отнасят във фонд „Резервен“;- в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към дружеството;- ако акциите са издадени като привилегировани специално с привилегията за обратно изкупуване;- при обратно изкупуване.Условие за придобиването на собствени акции е пълното внасяне на тяхната емисионна стойност. Това не е необходимо при намаляване на капитала, безвъзмездното придобиване на акциите, придобиването им от инвестиционен посредник. Общата номинална стойност на собствените акции не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в 3-годишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер, в противен случай те се обезсилват. В този процент не влизат придобитите собствени акции с цел намаляване на капитала, и акциите с привилегия за обратно изкупуване. Когато придобитите акции не се обезсилват, АД е длъжно да преустанови упражняването на правата по тях до прехвърлянето им на други лица, иначе се получава, че АД членува само в себе си. Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на активите на АД.Обратното изкупуване на собствени акции е допустимо при няколко специални условия:- уставно овластяване и решение на общото събрание на акционерите, прието с мнозинство от представените на заседанието акции;- само по решение на общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представените акции. Решенията подлежат на вписване в търговския регистър и на обнародване в „Държавен вестник“;- изкупуването трябва да се извърши със свободни средства.Решението на общото събрание на акционерите трябва да посочва максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, минималния и максималния размер на цената на изкупуване, условията, реда и срока на изкупуването, който не може да бъде по-дълъг от 18 месеца. Обратното изкупуване трябва да се извърши от съвета на директорите или от управителния съвет, които могат да овластят изпълнителните директори с определени правомощия по изкупуването. За разлика от обикновеното обратно изкупуване, което може да не е предвидено в устава и да се извърши по самостоятелно решение на общото събрание, обратното изкупуване на акции, издадени с тази цел, задължително трябва да е посочено в устава на АД. Уставно следва да се определи и реда, и условията за обратното изкупуване. По правило акциите с право на обратно изкупуване са с гарантиран дивидент и без право на глас. Цената им може да е фиксирана в устава или да е определена като минимална/максимална. Членството на притежателите на такива акции е временно. Обратното изкупуване може да се извърши до размера на печалбата от съответната година, неразпределената печалба от минали години и частта от фонд „Резервен“ и другите фондове, която надхвърля определения от закона или устава минимум. Обратно изкупуване с други средства е недопустимо. АД трябва да представи в търговския регистър предложението за обратно изкупуване, съобщение от което се обнародва в „Държавен вестник“. АД е длъжно да образува специален резерв в размер на номиналната стойност на всички изкупени акции. Средствата от този фонд могат да се използват за увеличаване на капитала. Тези средства могат да се разпределят между акционерите само ако акционерният капитал се намали с изкупените акции. Когато изискванията за придобиване на собствени акции бъдат нарушение, АД е длъжно да ги прехвърли на други лица в 1-годишен срок от придобиването им.В противен случай акциите се обезсилват и капиталът се намалява. В годишния счетоводен отчет на АД задължително се посочват:- броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;- основанието на придобиваният, извършени през годината, както и заплатената цена;- броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.Три случая приравнени на придобиване на собствени акции:- когато акциите се придобиват и притежават от едно лице за сметка на дружеството, което ги е издало;- когато акциите на дружеството се придобиват и притежават от друго дружество, в което първото пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол;- когато АД приема собствени акции или акции на горепосоченото дружество в залог.Права и задължения на акционерите.Основни имуществени права на акционерите са:• Правото на дивидент е съразмерно на номиналната стойност на притежаваните акции, ако не са издадени акции с привилегировано право на дивидент. По решение на общото събрание печалбата може да се превърне в капитал, вместо да се разпределя като дивиденти. Правото на дивидент е отменимо право.• Правото на лихва върху направените вноски е изключение. Това право трябва да бъде предвидено в устава. По правило лихви върху вноските се изплащат на акционерите, когато започването на стопанската дейност е отложено за определен период от време след регистрирането на АД. Друг случай е, когато акционерите внасят частични вноски в различно съотношение. Лихвата се начислява върху разликата в повече, с която отделни акционери внасят стойността на записаните от тях акции. След отпадане на тези обстоятелства правото на лихва се прекратява.Дивиденти и лихви се изплащат само ако според предвидения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, не е по-малка от сумата на капитала на АД, фонд „Резервен“ и другите фондове. Дивиденти в АД могат да се изплащат само след приемане на годишния счетоводен отчет. Лихви могат да се изплащат от печалбата и без да се изплащат дивиденти.• Право на придобиване на част от новите акции срещу вноски в капитала и без вноски.• Правото на ликвидационен дял също е съразмерно на номиналната стойност на притежаваните акции, ако не са издадени акции с привилегировано право на дивидент. Това е облигационно право, АД е собственик на движимите и недвижимите вещи на дружеството.Управителни права на акционерите са:• Правото на участие в управлението на АД се изразява във възможността за участие в заседанията на общото събрание на акционерите.• Правото на глас в общото събрание на акционерите е съразмерно на притежаваните акции, ако не са издадени акции с привилегировано право на глас. Това право възниква с пълното внасяне на стойността на записаните акции, ако в устава не е предвидено друго. Правото на глас не може да се упражни, когато общото събрание решава въпрос засягащ дадения акционер. Отнема се и при издаване на безгласни акции.Правото на участие в заседанията и правото на глас в общото събрание могат да се упражняват лично или чрез представител. Колективни управителни права имат акционери, които притежават най-малко 1/10 от капитала (за свикване на общото събрание) или 5 на сто (за предявяване на иск срещу членове на надзорния и управителния съвет или за назначаване на контрольор).Контролни права на акционерите са:• Право на информация включва правомощията на акционерите да бъдат осведомявани за хода на дружествените работи, да преглеждат счетоводните книги, да искат обяснения от органите за управление на АД.• Право да искат отмяна на решения на съветите пред общото събрание на акционерите.• Право да искат отмяна на решение на общото събрание на акционерите пред съда.Задължения на акционерите:• Основно имуществено задължение на акционерите е да внесат стойността на записаните от тях акции, като направят предвидените в устава вноски. По правило акционерите свободно определят вида на вноските, освен ако законът не предвижда ограничения, като даде приоритет на паричните вноски (за банките). Непаричните вноски трябва да се оценят от три вещи лица назначени от Агенцията по вписванията. При скритата непарична вноска става въпрос за договор за продажба, по който продават е учредител на АД, а купувач е дружеството. Сделката е приравнена на апорт, защото се оценява от 3 вещи лица. Сключването трябва да е в 2-годишен срок след вписването на АД и да е цена, която надхвърля 10 на сто от капитала по време на сключването на сделката. За пораждане на правно действие на сделката са необходими решение на общото събрание и вписването му в търговския регистър. Решението трябва да се обнародва. Този ред не се прилага за права, придобити в хода на обичайната дейност на АД, на борсата или под надзор на административен или съдебен орган. АД няма право да опрощава задължението за вноска освен при намаляване на капитала, а акционерите не могат да прихващат това си задължение с вземане, което имат към АД. Частичните вноски на акционерите трябва да се правят в еднакво съотношение, ако в устава не е предвидено друго.• Когато акционерите не направят посочените в устава вноски, за тях възниква акцесорното задължение за заплащане на лихви или за заплащане на обезщетение за причинените вреди на АД. В устава може да се предвиди задължение за неустойка, което да замести задължението за лихва или за обезщетение. Акционерите, които не направят вноски, могат да бъдат изключени от АД. Предпоставка е отправянето на 1-месечно предизвестие. То трябва да е писмено и обнародвано в „Държавен вестник“. При винкулирани акции не се обнародва. Пряко следствие на изключването е т.нар. кадуциране на акции. Те се обезсилват и унищожават. Направените от него частични вноски не му се връщат, а се отнасят във фонд „Резервен“. На тяхно място се издават нови акции.По правило плодовете от парични суми или вещи принадлежат на техния собственик. До регистрирането на АД собственици са акционерите. По изключение гражданските и естествените плодове от вноските са за АД, преди то да е възникнало. В устава на АД може да се предвиди плодовете от вноските до регистрацията да се получат от акционерите.Облигации. Изисквания за издаване на облигации:- Да са изминали най-малко 2 г. от регистриране на дружеството;- Да има най-малко два годишни счетоводни отчета, приети от общото събрание на акционерите.Тези изисквания не се отнасят за облигации, които са издадени или гарантирани от държавата или от банка. По своята правна същност закупуването на облигации е форма на публичен заем за потребление, като АД е наемател, а облигационерите са заемодатели. От финансов аспект инвестирането в акции е средство за финансиране на АД, а инвестирането в облигации е средство за кредитиране на АД.Фактическият състав на облигационния заем включва:- Приемане на решение от общото събрание на акционерите за издаване на облигации;- Откриване на подписка, която се обявява в „Държавен вестник“;- Записване на облигации, при което е необходимо да се представи решението на общото събрание на акционерите и годишните счетоводни отчети на АД за последните 2 години;- Сключване на т.нар. емисионен договор между АД – издател и банка или специализирано търговско дружество;- Набиране на сумите от лицата, записали облигации, което става по специална банкова сметка. Тези суми могат да се използват само след обявяването, че подписката е приключила;- Приключване на подписките след записване на обявения размер на облигационния заем или след изтичане на срока на подписката. Когато е налице превишаване или недостигане на обявения размер, общото събрание на акционерите трябва да възложи на надзорния съвет или съвета на директорите да обяви приключването на подписката.Предаването на облигациите и набирането на сумите се извършва чрез довереника по емисионния договор. Предаването на облигациите от АД на облигационерите не е елемент от фактическия състав, а изпълнение на породено от него задължение на дружеството.Видове. Облигациите са инвестиционни и легитимационни ценни книги. Те могат да бъдат налични и безналични, поименни и на приносител, обикновени и привилегировани. Обикновено привилегированите са индексирани (главницата и лихвата се променят според индекса на инфлацията), с променлив доход (правото на лихва е заменено с право на участие в печалбата), конвертируеми (могат да се превръщат в акции), гарантирани (обезпечени от държавата, банка или друг субект).Права на облигационерите. Облигациите инкорпорират акцесорното право на лихва, което не зависи от печалбата. Облигационерите не са членове на АД, поради което нямат право на дивидент, ликвидационен дял и право на глас. Имат право на информация. Те са кредитори на АД, тъй като облигациите материализират вземането за номинална стойност и лихва. Облигационерите са хирографарни кредитори на АД, но удовлетворяват вземанията си преди акционерите. Инвестирането в облигации разкрива по-малък риск в сравнение с инвестирането в акции. Облигациите са едновременно обект на вещни и облигационни правоотношения. Облигационерът е едновременно собственик на облигацията като вещ и кредитор по правата, които тя материализира. Правата на облигационерите могат да се упражняват индивидуално или колективно. Индивидуално може да се реализира вземането за главница и за лихва. Колективно може да се упражни правото за защита на индивидуалните им права. Облигационерите от една емисия образуват група за защита на своите интереси пред АД. Те имат отделни общи събрания. Първото им събрание трябва да се свика от управителния съвет или от съвета на директорите в 1-месечен срок от приключването на подписката, чрез покана, която се обнародва. В останалите случаи общото събрание се свиква от представители на облигационерите, избрани от тях. Представителите не могат да бъдат повече от 3 физически/юридически лица и трябва да отговарят на определени изисквания. Представителите могат да извършват действия за защита на интересите на облигационерите съобразно решения на общото събрание на облигационерите. Те могат да участват в заседания на общото събрание на акционерите, но без право на глас. То е длъжно да изслушва становище на представителите при приемане на всички решения, които засягат изпълнението на задълженията по облигационния заем. Общото събрание на облигационерите не е орган за управление на АД, въпреки че следва да приема решения по правилата, които се прилагат за общото събрание на акционерите.Облигациите могат да се конвертират в акции, но не и обратно. С това АД намалява своите пасиви, а бившите облигационери се гарантират срещу инфлация, тъй като придобиват право на ликвидационен дял от имуществото на АД. Превръщането е в интерес и на кредиторите на АД, тъй като води до увеличаване на акционерния капитал. Конвертируемите облигации могат да се издават само по решение на общото събрание на акционерите. Недопустимо е да се делегира на съвет на АД. Не могат да емитират конвертируеми облигации тези АД, в които държавно участие е повече от 50 на сто от капитала, тъй като тази възможност може съществено да промени структурирането на акционерния капитал по размер на участие. Конвертируемите облигации могат да се придобиват от акционерите в съответствие с притежаваните от тях акции. В решението на общото събрание на акционерите трябва да се посочи редът за превръщането на облигациите в акции. При всички случаи този ред включва приемане на второ решение за увеличаване на капитала. След това е необходимо решение на управителния съвет или на съвета на директорите, в което да се определи срок не по-дълъг от 3 месеца за конвертирането. Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на акциите, които акционерите биха придобили срещу тях. След превръщането облигациите се унищожават, а на тяхно място акционерите получават акции. Когато капиталът се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез тяхното обезсилване, съразмерно се намаляват и правата на облигационерите за превръщане на облигациите в акции. Превръщане на обикновени облигации в конвертируеми може да се предвиди в последващо решение на общото събрание на акционерите.Управлението на АД е най-сложно и формализирано. Известни са три системи за управление:- Едностепенна (американска), която включва общо събрание на акционерите и съвет на директорите;- Двустепенна (германска), която се състои от общо събрание на акционерите, надзорен съвет и управителен съвет;- Смесена (френска), при която АД могат да избират една от двете система за управление.Нашето законодателство възприе смесената система, но с приоритет на едностепенната, тъй като някои АД задължително трябва да я прилагат. Не е допустимо да се прилагат хибриди между едностепенна и двустепенна система.Общото събрание решава основните въпроси. Законовата му компетентност може да бъде разширена чрез устава. Въпреки това не е върховен орган за управление на АД. Законовата компетентност на общото събрание не може да бъде делегирана върху съветите чрез устава или чрез решение. Общото събрание се свиква на заседание най-малко 1 път годишно. Компетентни да го свикват са съветът на директорите, управителния съвет, надзорния съвет, акционери, които имат най-малко 1/10 от капитала. Свикването трябва да се извърши чрез покана, която се обнародва в „Държавен вестник“. Пропускането води до недействителност на приетото решение. Необходимият кворум от капитала за провеждане на заседание трябва да се определи в устава на АД. Липсата на кворум се отстранява чрез т.нар. спадащ кворум – до 1 месец се насрочва ново заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, ако в закона или устава не е предвидено друго. Не могат да се приемат решения по въпроси, които не са включени в поканата, освен когато на заседанието присъстват или са представени всички акционери и те не възразяват. Решенията на общото събрание влизат в сила: незабавно; след определен срок, посочен в даденото решение след вписването им в търговския регистър. По принцип решенията влизат в сила незабавно. В ЕАД едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание. Те трябва да се протоколират.Членовете на съвета на директорите, управителния съвет и надзорния съвет се избират за срок от 5 г. в устава на АД може да се предвиди по-кратък срок. Членовете на първия съвет на директорите и на управителния съвет се избират за срок от 3 г. Член на съвет може да бъде физическо или юридическо лице. АД се управлява и представлява от съвета на директорите или от управителния съвет. Те могат да овластяват един или няколко членове да представлява АД. Ограниченията на представителната власт на съветите или овластените от тях нямат действие по отношение на трети лица, като е без значение тяхната добросъвестност. Членовете на съветите трябва да дадат гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Те носят организационна и имуществена отговорност пред АД. Организационната се изразява в освобождаването им от състава на дадения съвет и е обективна (без вина). Имуществената е за причинени вреди на АД и е субективна (виновна).Надзорният съвет няма право да участва пряко в управлението на АД и да го представлява във външните му отношения с други субекти. Той представлява АД само в отношенията му с управителния съвет. Едно лице не може да бъде едновременно член на управителния и надзорния съвет. Членовете на надзорния съвет се избират от учредителното или общото събрание. Управлението на надзорния съвет е косвено. То се изразява в избирането и освобождаването на членовете на управителния съвет, както и в задължението на управителния съвет да докладва за своята дейност пред надзорния съвет най-малко един път на 3 месеца и да го уведомява незабавно за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за АД. Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос. Определени решения на управителния съвет са действителни само ако предварително са разрешение от надзорния съвет или одобрени от него.
 • 株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態である。このような企業形態は各国で見られる。
 • 주식회사(株式會社, Corporation)는 사원, 즉 주주의 권리·의무에 관해서 세분화된 비율적 단위라고도 할 주식을 발행해서 각 주주는 그가 갖는 주식의 인수가액(引受價額)을 한도로 출자의무를 지는 회사이다. 주식회사는 사단성(社團性)과 법인성(法人性)이 뚜렷한 회사로서 주식으로 세분화된 일정한 자본을 가진 회사이다. 각 주주는 회사의 채무에 대해서 직접의 책임은 없으므로 주주의 개성은 문제가 아니며 회사의 신용의 대상은 회사의 자본뿐이다. 이러한 이유에서 주식회사는 물적 회사라고 불린다. 주식회사는 자본단체이며 자본은 주식발행에 의해서 모아지며 사원은 유한책임(有限責任)이라는 것을 그 특색으로 한다.주식회사를 표기할 때는 특수문자 ㈜ 로 표기하도록 하고 있다.
 • Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.
 • Empresa de Capital Aberto é uma sociedade anônima cujo capital social é formado por ações - títulos que representam partes ideais - livremente negociadas no mercado sem necessidade de escrituração pública de propriedade (por parte da pessoa física compradora).Assim, as pessoas compradoras das ações são proprietárias apenas de uma parte ideal da empresa e respondem por dívidas assumidas pelo corpo diretivo da empresa, o Conselho de Administração e os gerentes executivos ou diretores, os membros da Diretoria Executiva, apenas e tão somente em função do valor monetário da parte ideal quantificada pelas ações sob sua posse.
 • De naamloze vennootschap (afgekort tot nv) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn.De naamloze vennootschap is 'naamloos' omdat er bij de nv geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders. De vennoten blijven als het ware buiten beeld; zij zijn anoniem. De nv is de meest geschikte vennootschap voor grootschalig aandeelhouderschap van vennoten die elkaar niet hoeven te kennen. Als de aandelen aan toonder zijn, dan is het mogelijk dat zelfs de vennootschap of het bestuur niet alle vennoten of aandeelhouders kent. Beperkte aansprakelijkheid en rechtspersoonlijkheid zijn logischerwijs verbonden met deze anonimiteit.
 • A részvénytársaság, röviden rt. egy tőkeegyesítő társaság, alapítható és működtethető zártkörben és nyilvánosan. A hitelezőkkel szemben a részvénytársaság részvényeseinek nem áll fenn felelőssége ellentétben például a közkereseti társaság tagjával és a betéti társaság beltagjával, ezért csak jelentős alaptőkével alapítható. A részvénytársaságnak rendelkeznie kell egy bizonyos, a törvényben meghatározott mértékű alaptőkével, amely valójában az összes részvény névértékének összege. A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje (2007. szeptember 1-je óta) nem lehet kevesebb 5 millió forintnál, a nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje pedig nem lehet kevesebb 20 millió forintnál. Az első 1945 utáni hazai klasszikus részvénytársaság a miskolci Dr. Csomai Zoltán fémjelezte IC(P) Rt. volt. 1987-ben még az érvényben lévő 1875-ös kereskedelmi törvény alapján jegyezték be. Dr. Csomai Zoltán néhány hónap alatt 54 részvényest toborzott köztük – bankokat, állami válallatokat, egyetemeket – , és létrehozta az akkori néven Északmagyarországi Innovációs Centrum (Park) Részvénytársaságot. Az akkor beindult vállalkozás – Miskolcon, Budapesten, Pécsett, Szegeden, Győrben – az egész országra kiterjedő vállalkozói kultúrát hozott létre, és olyan sikeres embereket vetett a felszínre, akik ma az ország menedzseri rétegeihez tartoznak. Az 1991-es esztendő volt a cég csúcséve, amikor az általa vezetett cég nettó árbevétele meghaladta a 2 milliárd forintot, a pénzpiaci kihelyezések pedig a 32,5 milliárdot. Aztán az 1992-es évben partnereik fizetésképtelensége miatt hiteleket kellett felvenniük, de ezeket határidőre visszafizették.
 • Eine Aktiengesellschaft (Abk. der deutschen Rechtsform: AG; Abkürzungen ausländischer Aktiengesellschaften siehe unten) ist eine privatrechtliche Vereinigung und wird durch das Aktienrecht geregelt. Dabei handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, deren Grundkapital in Aktien zerlegt ist.
 • A joint-stock company is a business entity which is owned by shareholders. Each shareholder owns the portion of the company in proportion to his or her ownership of the company's shares (certificates of ownership). This allows for the unequal ownership of a business with some shareholders owning a larger proportion of a company than others. Shareholders are able to transfer their shares to others without any effects to the continued existence of the company.In modern corporate law, the existence of a joint-stock company is often synonymous with incorporation (i.e. possession of legal personality separate from shareholders) and limited liability (meaning that the shareholders are only liable for the company's debts to the value of the money they invested in the company). And as a consequence joint-stock companies are commonly known as corporations or limited companies.Some jurisdictions still provide the possibility of registering joint-stock companies without limited liability. In the United Kingdom and other countries which have adopted their model of company law, these are known as unlimited companies. In the United States, they are known simply as "joint-stock companies".
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 75724 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3388 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 32 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107726919 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une société par actions est une entreprise organisée sous la forme d'une société commerciale ayant un capital dont la souscription par les associés a fait l'objet de l'émission de titres représentatifs du capital, les actions ou parts sociales, remises aux souscripteurs ou associés, dès lors appelés actionnaires.
 • Las sociedades por acciones son un tipo de sociedad mercantil cuyo capital social está divido en acciones.
 • La società per azioni (S.p.A.) è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, le azioni.
 • 株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態である。このような企業形態は各国で見られる。
 • 주식회사(株式會社, Corporation)는 사원, 즉 주주의 권리·의무에 관해서 세분화된 비율적 단위라고도 할 주식을 발행해서 각 주주는 그가 갖는 주식의 인수가액(引受價額)을 한도로 출자의무를 지는 회사이다. 주식회사는 사단성(社團性)과 법인성(法人性)이 뚜렷한 회사로서 주식으로 세분화된 일정한 자본을 가진 회사이다. 각 주주는 회사의 채무에 대해서 직접의 책임은 없으므로 주주의 개성은 문제가 아니며 회사의 신용의 대상은 회사의 자본뿐이다. 이러한 이유에서 주식회사는 물적 회사라고 불린다. 주식회사는 자본단체이며 자본은 주식발행에 의해서 모아지며 사원은 유한책임(有限責任)이라는 것을 그 특색으로 한다.주식회사를 표기할 때는 특수문자 ㈜ 로 표기하도록 하고 있다.
 • Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.
 • Empresa de Capital Aberto é uma sociedade anônima cujo capital social é formado por ações - títulos que representam partes ideais - livremente negociadas no mercado sem necessidade de escrituração pública de propriedade (por parte da pessoa física compradora).Assim, as pessoas compradoras das ações são proprietárias apenas de uma parte ideal da empresa e respondem por dívidas assumidas pelo corpo diretivo da empresa, o Conselho de Administração e os gerentes executivos ou diretores, os membros da Diretoria Executiva, apenas e tão somente em função do valor monetário da parte ideal quantificada pelas ações sob sua posse.
 • Eine Aktiengesellschaft (Abk. der deutschen Rechtsform: AG; Abkürzungen ausländischer Aktiengesellschaften siehe unten) ist eine privatrechtliche Vereinigung und wird durch das Aktienrecht geregelt. Dabei handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, deren Grundkapital in Aktien zerlegt ist.
 • 'Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar.
 • Акционерное общество (АО) — одна из разновидностей хозяйственных обществ. Акционерным обществом признаётся коммерческая организация, уставный капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
 • De naamloze vennootschap (afgekort tot nv) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn.De naamloze vennootschap is 'naamloos' omdat er bij de nv geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders. De vennoten blijven als het ware buiten beeld; zij zijn anoniem. De nv is de meest geschikte vennootschap voor grootschalig aandeelhouderschap van vennoten die elkaar niet hoeven te kennen.
 • A részvénytársaság, röviden rt. egy tőkeegyesítő társaság, alapítható és működtethető zártkörben és nyilvánosan. A hitelezőkkel szemben a részvénytársaság részvényeseinek nem áll fenn felelőssége ellentétben például a közkereseti társaság tagjával és a betéti társaság beltagjával, ezért csak jelentős alaptőkével alapítható. A részvénytársaságnak rendelkeznie kell egy bizonyos, a törvényben meghatározott mértékű alaptőkével, amely valójában az összes részvény névértékének összege.
 • —Акционерното дружество е сравнително най-подходящата дружествена форма за привличане и функциониране на голям по размер капитал. Чрез него се ограничава стопанския риск на участниците при извършване на дадена дейност, като в една или друга степен той се прехвърля върху кредиторите на АД. То дава възможност за сравнително най-облекчено прехвърляне на дяловото участие върху други лица, както и за неговото наследяване.
 • A joint-stock company is a business entity which is owned by shareholders. Each shareholder owns the portion of the company in proportion to his or her ownership of the company's shares (certificates of ownership). This allows for the unequal ownership of a business with some shareholders owning a larger proportion of a company than others.
rdfs:label
 • Société par actions
 • Aktiengesellschaft
 • Empresa de capital aberto
 • Joint-stock company
 • Naamloze vennootschap
 • Perseroan terbatas
 • Részvénytársaság
 • Sociedad por acciones
 • Società per azioni
 • Spółka akcyjna
 • Акционерно дружество
 • Акционерное общество
 • 株式会社
 • 주식회사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:legalForm of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:formeJuridique of
is prop-fr:propriétaire of
is prop-fr:slogan of
is prop-fr:statutProfessionnel of
is foaf:primaryTopic of