Sextus Empiricus est un philosophe et médecin sceptique empirique qui fut actif vers 190. Il était Grec, mais nous ne savons ni où il naquit (peut-être à Mytilène) ni où il fut professeur. Selon Diogène Laërce, il fut chef de l'école sceptique en succédant à Ménodote de Nicomédie ; son successeur fut Saturninus (mais ce dernier n'est mentionné par aucune autre source).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Sextus Empiricus est un philosophe et médecin sceptique empirique qui fut actif vers 190. Il était Grec, mais nous ne savons ni où il naquit (peut-être à Mytilène) ni où il fut professeur. Selon Diogène Laërce, il fut chef de l'école sceptique en succédant à Ménodote de Nicomédie ; son successeur fut Saturninus (mais ce dernier n'est mentionné par aucune autre source).
 • セクストス・エンペイリコス(英:Sextus Empiricus、紀元前2世紀からおそらく3世紀)は、アレクサンドリア、ローマ、アテネなど様々な土地に住んだといわれている医学者、哲学者である。彼の哲学的著作は、古代ギリシャ・古代ローマの懐疑論として、ほぼ完全な形で現存している。医学的な著作については、伝承によれば彼自身の名にちなんだ「経験主義」'empiric'学派(アスクレピアデス Asclepiadesの項を参照)に属していたとされる。しかしながら、著作中において少なくとも二度、自分自身を「方法主義」'methodic'学派に近いところに置いており、またこれは彼の哲学からもうかがい知られることである。
 • Sexto Empírico (ca. 160 – ca. 210), médico y filósofo griego, es uno de los más importantes representantes del escepticismo pirroniano y fuente de la mayoría de datos referentes a esta corriente filosófica.
 • Sextus Empiricus was een filosoof en geneeskundige uit de 2e of 3e eeuw n.Chr. Hij zou mogelijk geleefd hebben in Alexandrië, Rome of Athene. Zijn filosofische werken zijn de meest complete overgedragen weergaven van het oude Griekse en Romeinse scepticisme.Zijn medische werken worden traditioneel ondergebracht onder de "empirische school" (in de traditie van Asclepiades), zoals ook zijn naam laat uitschijnen. Op op zijn minst twee plaatsen in zijn geschriften echter, plaatst Sextus zichzelf dichter bij de "Methodische school". Dit laatste sluit dan weer meer aan bij zijn filosofische opvattingen.
 • Sextus Empiricus (c. 160 – 210 AD), was a physician and philosopher, and has been variously reported to have lived in Alexandria, Rome, or Athens. His philosophical work is the most complete surviving account of ancient Greek and Roman skepticism.In his medical work, tradition maintains that he belonged to the "empiric school", as reflected by his name. However, at least twice in his writings, Sextus seems to place himself closer to the "methodic school", as his philosophical views imply.
 • Sekstus Empiryk (stgr. Σέξτος ὁ Ἐμπειρικός Sekstos ho Empeirikos) – starożytny lekarz i filozof działający na przełomie II i III wieku w Atenach i Aleksandrii. Był przedstawicielem sceptycyzmu.Jako lekarz Sekstus należał do tak zwanej szkoły "metodycznej", która nie wierząc w poznanie prawdziwych przyczyn chorób ograniczała swe zainteresowanie do obserwacji ich objawów. Stąd też wziął się jego przydomek "empiryk".W filozofii Sekstus uznawany jest za najwybitniejszego przedstawiciela późnego sceptycyzmu, przede wszystkim dla wyczerpującego i bezstronnego opisu doktryny pyrrońskiej przedstawionej w dziełach: Zarysy pirrońskie (Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις), Przeciw dogmatykom (Πρὸς δογματικούς) – tj. tym, którzy przyjmują pewne zasady bez dowodu, a konkretnie przeciw logikom, fizykom i moralistom – i Przeciw uczonym (Πρὸς μαθηματικούς). Ostatnie dzieło podzielone jest na dwie części, pięć pierwszych ksiąg zwalcza dogmatyzm filozofów, sześć kolejnych zaś skierowanych jest przeciw gramatykom, retorom i matematykom.Sekstus uzupełnił arsenał znanych przed nim tropów sceptyckich o pięć kolejnych. Stwierdzał mianowicie, że: Skoro sami filozofowie różnią się pomiędzy sobą poglądami, a także różnią się filozofowie i prości ludzie, to na żadne pytanie nie można odpowiedzieć jednym stwierdzeniem. Każdy dowód naukowy obarczony jest błędem regressus ad infinitum, czyli cofania się w nieskończoność. Chcąc bowiem uzasadnić jakieś twierdzenie musimy wyjść z pewnych przesłanek, a te z kolei same będą wymagały dowodu i tak dalej. Nasze sądy o przedmiotach zależą od tylu czynników, że nie jesteśmy ich w stanie rozważyć – nie tylko bowiem od samych przedmiotów, ale i od ich stosunku względem nas i samych przedmiotów wobec siebie. Chcąc uniknąć regressus ad infinitum w poprzednim tropie musimy przyjąć pewne założenia, lecz tu mamy właściwie całkowitą dowolność. Próba uniknięcia regressus ad infinitum poprzez eliminację założeń prowadzi do błędnego koła.
 • Секст Эмпирик (Σέξτος Εμπειρικός, начало II века) — древнегреческий врач и философ, представитель классического античного скептицизма.Жил в Александрии, Афинах и Риме. Из сообщений Диогена Лаертийского и Галена видно, что Секст Эмпирик был учеником Геродота из Тарса и, в свою очередь, имел ученика в лице Сатурнина. Прозвище «Эмпирика» дано ему, по всей вероятности, потому, что он принадлежал некоторое время к школе эмпирических врачей прежде чем стал скептиком. Его произведения «Пирроновы положения» (Πυῤῥώνειοι ὑποτύπωσεις) и «Против учёных» (Adversus Mathematicos) являются основными источниками по философии античного скептицизма. В них упомянуто много свидетельств и фрагментов из учений философов, чьи произведения не сохранились.Весь цикл «Против ученых» многие делят на две части, из которых одну называют «Против догматиков», а другую «Против отдельных наук». Книги «Против догматиков», объединяясь с другим циклом «Против ученых», обычно в науке именуются такими цифрами: «Против логиков» именуется VII и VIII (так как в этом трактате две книги), «Против физиков» — IX и X (по той же причине) и «Против этиков» — XI (в этом трактате только одна книга и содержится). Что же касается книг, направленных против отдельных ученых, то они соответственно обозначаются римскими цифрами I—VI: «Против грамматиков» — I, «Против риторов» — II, «Против геометров» — III, «Против арифметиков» — IV, «Против астрологов» — V, «Против музыкантов» — VI. Обычно, однако, книги «Против догматиков» ввиду их философской принципиальности печатаются раньше книг против отдельных наук. Поэтому первые и самые принципиальные книги из всего цикла «Против ученых» обозначаются цифрами VII—XI, а книги против отдельных наук обозначаются цифрами I—VI.
 • Sesto Empirico (160 circa – 210 circa) è stato un filosofo scettico greco antico vissuto nel II secolo. È stato uno dei maggiori esponenti dello scetticismo.
 • Sextus Empiricus (griechisch Σέξτος Ἐμπειρικός, Sextos Empeirikós) war ein Arzt und Philosoph im 2. Jahrhundert n. Chr., der mehrere Werke in griechischer Sprache verfasst hat. Sextus Empiricus war ein Vertreter des Pyrrhonismus.
 • Sexto Empírico (em grego antigo: Σέξτος Εμπειρικός, transl. Séxtos Empeirikós; em latim: Sextus Empiricus) foi um médico e filósofo grego que viveu entre os séculos II e III a.C.. Seus trabalhos filosóficos são um dos melhores exemplos do ceticismo pirrônico e fonte da maioria dos dados referentes a essa corrente filosófica, opondo-se à astrologia e outras magias. Seus escritos foram publicados em latim pela primeira vez em 1562, por Henricus Stephanus. Seus conceitos influenciaram Montaigne e Hume.Não se sabe de onde era originário, embora tenha vivido em Atenas, Alexandria e Roma. Recebeu o apelido de Empírico por suas concepções filosóficas porém, especialmente, por sua prática médica. Seus escritos, muito influenciados pelos de Pirro de Élis e Enesidemo, estão dirigidos contra a defesa dogmática da pretensão de conhecer a verdade absoluta, tanto na moral como nas ciências.
 • Sextus Empiricus, řecky Σέξτος Ἐμπειρικός (kolem 200 – po 250), byl římský lékař a filosof řeckého původu. Většinu svého života prožil v Alexandrii.
 • Секст Емпирик е гръцки философ и лекар, живял през втората половина на II в., последовател на Енесидем. Неговата философска работа се смята за най-пълно описание на гръцкия и римския скептицизъм. В своята медицинска работа той се придържал към емпиризма, както показва и името му, макар че той самият се поставял по-близо до методическата школа.
 • Sext Empíric va ser un metge i filòsof en el segle II. Va escriure diverses obres en grec antic.
 • Sextus Emprikus Antik Yunan kuşkuculuğu hakkındaki bilgiyi sağlayan ünlü Romalı hekim ve filozoftur. Kuşkuculuk dışındaki her tür bilimsel ve felsefi öğretiyi dogmatizm olarak niteleyen Sextus, yaşamda iki temel ölçütün bulunduğunu, bunlardan birincisinin şeylerin varoluşu ya da varolmayışıyla ilgili kuramsal ölçüt, diğerinin ise bazı şeyleri yapmaya ya da yapmamaya hizmet eden pratik ölçüt olduğunu savunmuş, bunlardan birincisiyle savaşırken, bir kuşkucunun kendisine pratik ölçütü rehber alması gerektiğini belirtmiştir.Doğru bilgiye ulaşılamayacağını algıyla açıklar.Algı bakımından her insan farklı yaratılmıştır.Aynı şeyler farklı insanlarda farklı algılara sebep olabilir.Algılar içinde bulunulan ortama göre değişiklik gösterir.O halde herkesin üzerinde birleşebileceği bir doğru yoktur.Sofist değildir.Sextus Empricus, M.Ö. 210-160 yılları arasında Antik Yunan’da yaşamış bir Romalı hekim ve filozoftur. Sextus Empricus, kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunur. Bu düşünce akımına Septizm denir. Septik düşüncenin kurucusu Protagoras’ın aksine Sextus, sofist değildir. Kuşkuculuk dışında her tür bilimsel ve felsefi öğretiyi dogmatizm olarak niteleyen Sextus, yaşamda iki temel ölçütün bulunduğunu savunmuştur. Bunlardan ilki “şeylerin” varoluşu ya da varolmayışıyla ilgili kuramsal ölçüt, ikincisi ise bazı şeyleri yapmaya ya da yapmamaya hizmet eden pratik ölçüttür. Bunlardan birincisiyle savaşılırken, ikincisinin rehber alınması gerektiği, yani bir şeylerin varoluşuyla ilgili yargıda bulunurken pratik ölçütü kullanmanın gerekliliğini öne sürmüştür. Sextus, hakikatin ve doğru bilginin kesinliği hakkında şu sözü söylemiştir;“Kendinde hakikati yargılama hakkını görenler, hakikatin kriterine sahip olmak zorundadırlar. Bu kriter bir yargıcın onayına sahip olabilir de, olmayabilir de. Şayet onaya sahip değilse, güvenilir olması nereden gelir? Bilakis, sorgulanmamış, yargılanmamış hiçbir meselenin kesinliği yahut gerçekliği güvenilir değildir. Ve eğer hakikat kriteri bir yargıcın onayına sahipse, karşılığında bu yargıç da başka bir yargıcın onayına sahip olabilir ya da olmayabilir, şayet onaya sahip değilse veyahut bir başka yargıcın onayına sahipse, ad infinitum. (Ad infinitum: kısırdöngü, paradoks, bir durumun sonsuza kadar devam etmesi anlamına gelen Latince deyim.)Sofistlerden farklı olarak Sextus, doğa bilimleri ile ilgilenmemiştir. Çünkü Sextus’a göre doğa da insan algıları ile algılandığı için ve insan algılarının kesinliğine güvenilemeyeceği için yanıltıcı olabilir. Algı bakımından her insan farklıdır, aynı şeyler farklı insanlarda farklı algılara sebep olabilir. Algılar içinde bulunulan ortama göre değişiklik gösterir. O halde doğada da zihinde de herkesin üzerinde birleşebileceği bir doğru yoktur.Sextus Empricus, İskenderiye’de Empirik Okulu’nu (bir filozof okulu) okumuştur. Sexti Empirici Adversus mathematicos, hoc est, adversus eos qui profitentur disciplinas, Gentiano Herveto Aurelio interprete, Parisiis, M. Javenem, 1569 (Vicifons).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 118391 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5433 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 30 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110710720 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Sextus Empiricus est un philosophe et médecin sceptique empirique qui fut actif vers 190. Il était Grec, mais nous ne savons ni où il naquit (peut-être à Mytilène) ni où il fut professeur. Selon Diogène Laërce, il fut chef de l'école sceptique en succédant à Ménodote de Nicomédie ; son successeur fut Saturninus (mais ce dernier n'est mentionné par aucune autre source).
 • セクストス・エンペイリコス(英:Sextus Empiricus、紀元前2世紀からおそらく3世紀)は、アレクサンドリア、ローマ、アテネなど様々な土地に住んだといわれている医学者、哲学者である。彼の哲学的著作は、古代ギリシャ・古代ローマの懐疑論として、ほぼ完全な形で現存している。医学的な著作については、伝承によれば彼自身の名にちなんだ「経験主義」'empiric'学派(アスクレピアデス Asclepiadesの項を参照)に属していたとされる。しかしながら、著作中において少なくとも二度、自分自身を「方法主義」'methodic'学派に近いところに置いており、またこれは彼の哲学からもうかがい知られることである。
 • Sexto Empírico (ca. 160 – ca. 210), médico y filósofo griego, es uno de los más importantes representantes del escepticismo pirroniano y fuente de la mayoría de datos referentes a esta corriente filosófica.
 • Sextus Empiricus (c. 160 – 210 AD), was a physician and philosopher, and has been variously reported to have lived in Alexandria, Rome, or Athens. His philosophical work is the most complete surviving account of ancient Greek and Roman skepticism.In his medical work, tradition maintains that he belonged to the "empiric school", as reflected by his name. However, at least twice in his writings, Sextus seems to place himself closer to the "methodic school", as his philosophical views imply.
 • Sesto Empirico (160 circa – 210 circa) è stato un filosofo scettico greco antico vissuto nel II secolo. È stato uno dei maggiori esponenti dello scetticismo.
 • Sextus Empiricus (griechisch Σέξτος Ἐμπειρικός, Sextos Empeirikós) war ein Arzt und Philosoph im 2. Jahrhundert n. Chr., der mehrere Werke in griechischer Sprache verfasst hat. Sextus Empiricus war ein Vertreter des Pyrrhonismus.
 • Sextus Empiricus, řecky Σέξτος Ἐμπειρικός (kolem 200 – po 250), byl římský lékař a filosof řeckého původu. Většinu svého života prožil v Alexandrii.
 • Секст Емпирик е гръцки философ и лекар, живял през втората половина на II в., последовател на Енесидем. Неговата философска работа се смята за най-пълно описание на гръцкия и римския скептицизъм. В своята медицинска работа той се придържал към емпиризма, както показва и името му, макар че той самият се поставял по-близо до методическата школа.
 • Sext Empíric va ser un metge i filòsof en el segle II. Va escriure diverses obres en grec antic.
 • Sextus Empiricus was een filosoof en geneeskundige uit de 2e of 3e eeuw n.Chr. Hij zou mogelijk geleefd hebben in Alexandrië, Rome of Athene. Zijn filosofische werken zijn de meest complete overgedragen weergaven van het oude Griekse en Romeinse scepticisme.Zijn medische werken worden traditioneel ondergebracht onder de "empirische school" (in de traditie van Asclepiades), zoals ook zijn naam laat uitschijnen.
 • Sextus Emprikus Antik Yunan kuşkuculuğu hakkındaki bilgiyi sağlayan ünlü Romalı hekim ve filozoftur.
 • Sekstus Empiryk (stgr. Σέξτος ὁ Ἐμπειρικός Sekstos ho Empeirikos) – starożytny lekarz i filozof działający na przełomie II i III wieku w Atenach i Aleksandrii. Był przedstawicielem sceptycyzmu.Jako lekarz Sekstus należał do tak zwanej szkoły "metodycznej", która nie wierząc w poznanie prawdziwych przyczyn chorób ograniczała swe zainteresowanie do obserwacji ich objawów.
 • Секст Эмпирик (Σέξτος Εμπειρικός, начало II века) — древнегреческий врач и философ, представитель классического античного скептицизма.Жил в Александрии, Афинах и Риме. Из сообщений Диогена Лаертийского и Галена видно, что Секст Эмпирик был учеником Геродота из Тарса и, в свою очередь, имел ученика в лице Сатурнина. Прозвище «Эмпирика» дано ему, по всей вероятности, потому, что он принадлежал некоторое время к школе эмпирических врачей прежде чем стал скептиком.
 • Sexto Empírico (em grego antigo: Σέξτος Εμπειρικός, transl. Séxtos Empeirikós; em latim: Sextus Empiricus) foi um médico e filósofo grego que viveu entre os séculos II e III a.C.. Seus trabalhos filosóficos são um dos melhores exemplos do ceticismo pirrônico e fonte da maioria dos dados referentes a essa corrente filosófica, opondo-se à astrologia e outras magias. Seus escritos foram publicados em latim pela primeira vez em 1562, por Henricus Stephanus.
rdfs:label
 • Sextus Empiricus
 • Sekstus Empiryk
 • Sesto Empirico
 • Sext Empíric
 • Sexto Empírico
 • Sexto Empírico
 • Sextus Empiricus
 • Sextus Empiricus
 • Sextus Empiricus
 • Sextus Empiricus
 • Sextus Empiricus
 • Секст Емпирик
 • Секст Эмпирик
 • セクストス・エンペイリコス
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:auteur of
is prop-fr:influencéPar of
is foaf:primaryTopic of