Le secrétariat est un métier de bureau qui consiste à s'occuper, pour le compte d'un autre employé ou agent, de son courrier, de ses communications téléphoniques, de la rédaction des comptes rendus de réunions, de la gestion de son emploi du temps, Il allège de certaines activités notamment en contribuant à l'organisation de ses actions, etc.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le secrétariat est un métier de bureau qui consiste à s'occuper, pour le compte d'un autre employé ou agent, de son courrier, de ses communications téléphoniques, de la rédaction des comptes rendus de réunions, de la gestion de son emploi du temps, Il allège de certaines activités notamment en contribuant à l'organisation de ses actions, etc. Un secrétaire de direction assiste une direction, un supérieur hiérarchique ou un Procureur au sein d'un Parquet.Les termes de "premier secrétaire", de "secrétaire général" ou de Secrétaire d'État désignent une toute autre fonction : cela désigne une personne (ou un organisme) haut placé dans la hiérarchie.Historiquement, le travail de secrétariat a beaucoup changé. Autrefois, c'était la personne sachant taper à la machine à écrire rapidement (et éventuellement connaissant la sténographie). Avec le développement des ordinateurs personnels, le travail de la secrétaire a beaucoup changé : les personnes tapent eux-mêmes leurs textes et les secrétaires assurent d'autres fonctions très diverses.
 • Секретарь-референт — офисный работник с широким кругом обязанностей от приёма телефонных звонков (ресепшионист) до помощника руководителя (личный секретарь). От современного секретаря-референта обычно требуется навык работы с персональным компьютером, знание иностранных языков, коммуникабельность, культура общения, пунктуальность и аккуратность.
 • Un segretario è un impiegato che svolge vari tipi di mansioni di fiducia all'interno di un ufficio, azienda, ente o altro tipo di organizzazione, soprattutto per quanto riguarda la stesura e gestione dei documenti, spesso per conto di uno specifico superiore, al quale fa da aiutante. Nella sua origine etimologica, si riferisce alla parola latina secretum (segreto), volendo significare colui che custodisce segreti, informazioni confidenziali.Con questo significato di persona di fiducia in passato si indicava colui che era particolarmente adatto a svolgere incarichi sia ufficiali che riservati e segreti di un signore che si affidava a lui per consigli o affari di particolare delicatezza. In questo senso con il titolo di segretario per antonomasia veniva indicato per la sua abilità e competenza Niccolò Machiavelli incaricato della segreteria della Signoria dei De Medici a Firenze.In genere il segretario che svolge la sua funzione in amministrazioni e società private ha il compito di facilitare e organizzare il lavoro di colui da cui dipende. In passato il compito principale del segretario, di solito esperto di stenografia e dattilografia, consisteva nella redazione e conservazione di documenti cartacei relativi al genere di attività che svolgeva l'ufficio a cui era addetto. Questo può essere ancora oggi considerato il primo livello del lavoro di segreteria dove è essenziale una buona padronanza della lingua e della capacità di scrivere tramite i nuovi strumenti di scrittura elettronica. Acquisendo sempre più esperienza, il segretario svolge compiti aggiuntivi a quelli riguardanti la posta, le fotocopie, e gli ordini d'acquisto per i materiali di cancelleria e assume il ruolo di segretario-assistente personale. Per questo lavoro l'assistente deve avere doti organizzative e nozioni sul settore dell’azienda in cui opera. Il segretario di uno studio medico, ad esempio, deve avere almeno delle conoscenze di base sulla terminologia medica, il segretario di un’avvocato deve avere delle nozioni di giurisprudenza e così è per tutti i settori. Il segretario specializzato deve avere la capacità di comunicare in una o più lingue straniere e di interagire con il pubblico, i fornitori, i clienti e deve essere in grado di emulare lo stile, la filosofia aziendale e societaria del dirigente per il quale lavora e dal quale è talora anche incaricato di tenere i libri contabili.
 • Un secretari, assistent personal o auxiliar administratiu és la persona encarregada de mantenir els arxius, atendre el telèfon, redactar correspondència, organitzar reunions i esdeveniments, i fer altres tasques administratives en una oficina o despatx, tant pública com privada. Aquestes funcions poden ser dutes a terme per assistir a una persona o bé per al benefici de més d'una.La feina de secretària requereix una varietat d'habilitats i gran capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • A secretary, personal assistant, or administrative assistant is a person whose work consists of supporting management, including executives, using a variety of project management, communication, or organizational skills. These functions may be entirely carried out to assist one other employee or may be for the benefit of more than one. In other situations a secretary is an officer of a society or organization who deals with correspondence, admits new members, and organizes official meetings and events.A secretary has many administrative duties. Traditionally, these duties were mostly related to correspondence, such as the typing out of letters, maintaining files of paper documents, etc. The advent of word processing has significantly reduced the time that such duties require, with the result that many new tasks have come under the purview of the secretary. These might include managing budgets and doing bookkeeping, maintaining websites, and making travel arrangements. Secretaries might manage all the administrative details of running a high-level conference or arrange the catering for a typical lunch meeting. Often executives will ask their assistant to take the minutes at meetings and prepare meeting documents for review.
 • 비서(祕書)는 중요한 직위에 있는 사람에 소속되어 사무를 맡는 사람이다.
 • 秘書(ひしょ)とは、組織あるいは上司の書類面における仕事を請け負う職務、職業。またそれを行う人。職務は幅広いが、共通するのは、重要書類を扱う仕事であるということである。その他にも上司の身の回りの世話、メールや電話の応対、来客の接遇、スケジュール管理、書類・原稿作成など、「総務の専門家」として機能する。日本では、アシスタントと英訳されるのが適当である場合が多い。セクレタリーも秘書と和訳されているが、これは、取締役クラスを意味するため、事務局長など実体に合わせ和訳に注意が必要である。
 • Een secretaresse is een persoon die vaak als werknemer het secretariaatswerk opneemt voor meestal een functionaris of een instantie in een ondersteunende rol. Dit kan gebeuren als iemand zelf geen tijd heeft om zich daarmee bezig te houden, bijvoorbeeld artsen of directeuren. Een secretaresse is niet de vrouwelijke vorm van secretaris. Een 'mannelijke secretaresse' krijgt doorgaans de titel secretariaatsmedewerker.Het secretariaatswerk bestaat voornamelijk uit het verrichten van zeer uiteenlopende administratieve taken: ondersteunen voorbereiden en organiseren van het werk van de baas beantwoorden van vragen van de baas over organisatorische punten bijhouden van de afsprakenagenda bijhouden van correspondentie of in- en uitgaande postmappen uittypen van brieven, verslagen, offertes telefoon, e-mail en fax beantwoorden archiveren van stukken contact opnemen met klanten of patiënten notuleren bij gesprekken of vergaderingen organiseren van bijeenkomsten, congressen e.d.Ook zijn er afdelingssecretaresses die niet de werkzaamheden van één persoon ondersteunen, maar van een hele afdeling. Volgens een onderzoek van een Nederlandse vakbond is 99 procent van de Nederlandse secretaresses vrouw.In Vlaanderen ligt het aantal 'mannelijke secretaresses' wellicht iets hoger, afgaande op het aantal mannelijke studenten in de TSO-afdeling "secretariaat-talen" (ca 12%) en de Bachelor-opleiding "office management" (ca 15%). Secretaresses hebben vaak op hun beurt collega's die hen kunnen helpen met eenvoudiger taken, dit zijn de administratief of secretarieel medewerkers. Elke derde donderdag van april is het secretaressedag. Op die dag worden secretaressen in het zonnetje gezet, waardoor het ook een hoogdag is voor de bloemenverkopers.
 • La profesión de auxiliar administrativo está orientado(a) a realizar actividades elementales en centros privados o públicos.Sus funciones principales están relacionadas con el trabajo de oficina, como pueden ser: Recepción de documentos. Atender llamadas telefónicas. Atender visitas. Archivo de documentos. Cálculos elementales. Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende. Estar al día de la tramitación de expedientes. Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de reuniones. Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones Públicas con los que esté más relacionada la sección de que dependa. Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores personales y los programas informáticos que conllevan.Amplios conocimientos en protocolo institucional y empresarial. En definitiva, la figura de la persona profesional del secretariado(a) es como gestora del tiempo del directivo con el que colabora, para que éste no deba preocuparse más que en la toma de decisiones que beneficien el progreso de la compañía.
 • Sekretář (sekretářka, vykonává-li tuto funkci žena), také tajemník (tajemnice) je buď administrativní asistent v podnikové sféře, anebo určitý druh střední či vyšší úřednické funkce ve veřejné správě - například Generální sekretář Ústavního soudu nebo Státní tajemník USA (de facto ministr zahraničních věcí).Sekretář ve smyslu „asistent“ (dnes často nazývaný právě asistent) vykonává mnoho administrativních činností. Tradičně mezi ně patří vyřizování korespondence, například psaní dopisů. Éra psaní textů na počítači významně omezila čas, který tato činnost vyžaduje, takže se do oblasti působnosti sekretáře dostala řada nových úkolů. Může zahrnovat správu rozpočtu, vedení účetnictví, správu webových stránek, plánování služebních cest apod. Mezi tyto úkoly může patřit také organizování konferencí, plánování schůzek a příprava dokumentů k revizi.K efektivnímu záznamu mluveného slova se sekretáři musí naučit rychlopsaní nebo psaní ve zkratkách (např. těsnopis). Metody jako EasyScript Speed Writing a Alphabetic Shorthand, které jsou založeny na malé sadě zkracovacích pravidel, namísto učení se individuálních zkratek pro každé slovo, nabízejí kratší křivku učení (rychlejší naučení).Sekretáři mohou též vyřizovat personální agendu; ta může zahrnovat u složitější úkoly související například s vízy a imigračními záležitostmi.Druhý význam slova sekretář (často se používá označení tajemník) se obvykle vztahuje k funkci vedoucího oddělení. Může ale znamenat i předsedu celé organizace, jako je tomu například v případě Generálního tajemníka OSN.Dříve užívaný výraz „tajemnice“ vznikl jako překlad anglického slova „secretary“ (secret = tajemství).
 • Secretária Executiva é um cargo administrativo.É um profissional considerado peça chave na gestão departamental.
 • Sekretär ist ein Beruf in der Verwaltung mit Schwerpunkt auf Kommunikation. Sekretäre erledigen in der Regel allgemeine Büro- sowie Assistenzaufgaben, insbesondere die Korrespondenz sowie bereichsbezogene kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten.
 • Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan perkerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi dari atasannya. Pekerja atau karyawan ini biasanya melakukan tugas-tugas seperti mengetik, penggunaan komputer, dan pengaturan agenda. Mereka biasanya bekerja di belakang meja. Sebagian besar sekretaris adalah wanita.Di dunia kerja saat ini ada lagi profesi yang merupakan perkembangan dari sekretaris yaitu asisten pribadi (PA atau Personal Assistant). Perbedaan dari PA dan sekretaris adalah PA lebih bertanggung jawab untuk satu orang saja, dalam hal ini eksekutif atau bos yang mempekerjakan dirinya. Sedangkan sekretaris lebih bertanggung jawab kepada perusahaan secara umum. Namun di beberapa perusahaan, tentu saja hampir tidak ada perbedaan di antara sekretaris dan PA. Seperti contohnya di Indonesia, umumnya sudah menjadi kebiasaan bila sekretaris kadang juga membantu hal-hal personal dari si bos yang berhubungan dengan kerja. Lain halnya misalnya di Hongkong contohnya di mana dunia kerja di sana lebih profesional. Perbedaan antara PA dan sekretaris ini sangat kentara.Sekretaris identik pula dengan mode dan gaya dalam berbusana ke kantor. Sudah menjadi rahasia umum bila sekretaris mempunyai tampilan yang menarik sebagai citra dari atasan yang diwakilinya.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2620801 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5776 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108458688 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:codeRome
 • M1605
prop-fr:fr
 • secrétaire financier
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:légende
 • Une secrétaire américaine à son poste de travail.
prop-fr:trad
 • Financial secretary
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • secrétaire
 • secrétariat
prop-fr:wiktionaryTitre
 • secrétaire
 • secrétariat
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le secrétariat est un métier de bureau qui consiste à s'occuper, pour le compte d'un autre employé ou agent, de son courrier, de ses communications téléphoniques, de la rédaction des comptes rendus de réunions, de la gestion de son emploi du temps, Il allège de certaines activités notamment en contribuant à l'organisation de ses actions, etc.
 • Секретарь-референт — офисный работник с широким кругом обязанностей от приёма телефонных звонков (ресепшионист) до помощника руководителя (личный секретарь). От современного секретаря-референта обычно требуется навык работы с персональным компьютером, знание иностранных языков, коммуникабельность, культура общения, пунктуальность и аккуратность.
 • Un secretari, assistent personal o auxiliar administratiu és la persona encarregada de mantenir els arxius, atendre el telèfon, redactar correspondència, organitzar reunions i esdeveniments, i fer altres tasques administratives en una oficina o despatx, tant pública com privada. Aquestes funcions poden ser dutes a terme per assistir a una persona o bé per al benefici de més d'una.La feina de secretària requereix una varietat d'habilitats i gran capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • 비서(祕書)는 중요한 직위에 있는 사람에 소속되어 사무를 맡는 사람이다.
 • 秘書(ひしょ)とは、組織あるいは上司の書類面における仕事を請け負う職務、職業。またそれを行う人。職務は幅広いが、共通するのは、重要書類を扱う仕事であるということである。その他にも上司の身の回りの世話、メールや電話の応対、来客の接遇、スケジュール管理、書類・原稿作成など、「総務の専門家」として機能する。日本では、アシスタントと英訳されるのが適当である場合が多い。セクレタリーも秘書と和訳されているが、これは、取締役クラスを意味するため、事務局長など実体に合わせ和訳に注意が必要である。
 • Secretária Executiva é um cargo administrativo.É um profissional considerado peça chave na gestão departamental.
 • Sekretär ist ein Beruf in der Verwaltung mit Schwerpunkt auf Kommunikation. Sekretäre erledigen in der Regel allgemeine Büro- sowie Assistenzaufgaben, insbesondere die Korrespondenz sowie bereichsbezogene kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten.
 • La profesión de auxiliar administrativo está orientado(a) a realizar actividades elementales en centros privados o públicos.Sus funciones principales están relacionadas con el trabajo de oficina, como pueden ser: Recepción de documentos. Atender llamadas telefónicas. Atender visitas. Archivo de documentos. Cálculos elementales. Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende. Estar al día de la tramitación de expedientes.
 • Un segretario è un impiegato che svolge vari tipi di mansioni di fiducia all'interno di un ufficio, azienda, ente o altro tipo di organizzazione, soprattutto per quanto riguarda la stesura e gestione dei documenti, spesso per conto di uno specifico superiore, al quale fa da aiutante.
 • Sekretář (sekretářka, vykonává-li tuto funkci žena), také tajemník (tajemnice) je buď administrativní asistent v podnikové sféře, anebo určitý druh střední či vyšší úřednické funkce ve veřejné správě - například Generální sekretář Ústavního soudu nebo Státní tajemník USA (de facto ministr zahraničních věcí).Sekretář ve smyslu „asistent“ (dnes často nazývaný právě asistent) vykonává mnoho administrativních činností. Tradičně mezi ně patří vyřizování korespondence, například psaní dopisů.
 • A secretary, personal assistant, or administrative assistant is a person whose work consists of supporting management, including executives, using a variety of project management, communication, or organizational skills. These functions may be entirely carried out to assist one other employee or may be for the benefit of more than one.
 • Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan perkerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi dari atasannya. Pekerja atau karyawan ini biasanya melakukan tugas-tugas seperti mengetik, penggunaan komputer, dan pengaturan agenda. Mereka biasanya bekerja di belakang meja.
 • Een secretaresse is een persoon die vaak als werknemer het secretariaatswerk opneemt voor meestal een functionaris of een instantie in een ondersteunende rol. Dit kan gebeuren als iemand zelf geen tijd heeft om zich daarmee bezig te houden, bijvoorbeeld artsen of directeuren. Een secretaresse is niet de vrouwelijke vorm van secretaris.
rdfs:label
 • Secrétariat
 • Secretaresse
 • Secretari
 • Secretario (administración)
 • Secretary
 • Secretária executiva
 • Segretario (ufficio)
 • Sekretaris
 • Sekretář (administrativa)
 • Sekretär
 • Секретарь-референт
 • 秘書
 • 비서
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ceo of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activité of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:autresFonctions of
is prop-fr:fonc.Civiles of
is prop-fr:formation of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:qualité of
is foaf:primaryTopic of