La science des matériaux repose sur la relation entre les propriétés, la morphologie structurale et la mise en œuvre des matériaux qui constituent les objets qui nous entourent (métaux, polymères, semi-conducteurs, céramiques, composites, etc.). Elle est au cœur de beaucoup des grandes révolutions techniques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La science des matériaux repose sur la relation entre les propriétés, la morphologie structurale et la mise en œuvre des matériaux qui constituent les objets qui nous entourent (métaux, polymères, semi-conducteurs, céramiques, composites, etc.). Elle est au cœur de beaucoup des grandes révolutions techniques. Particulièrement depuis un siècle : électronique (ordinateurs, lecteurs de CD et DVD…), automobile (moteurs, carrosserie, phares, etc.), aéronautique, énergies renouvelables (panneaux solaires…), nanosciences, nanotechnologies, etc.La connaissance et la maîtrise des phénomènes microscopiques (diffusion, arrangement des atomes, recristallisation, apparition de phases, etc.) confèrent aux scientifiques et aux industriels la possibilité d'élaborer des matériaux aux propriétés et aux performances voulues.De ce fait un grand nombre de formation en école d'ingénieur ou bien à l'université est tourné vers la science des matériaux (ex. : Grenoble, Marseille, Orsay, Poitiers, Strasbourg).La conception d'un cristal parfait est actuellement physiquement impossible, mais ce sont souvent ses défauts structurels qui rendent intéressant un matériau. On utilise donc les défauts dans les matériaux cristallins (tels que précipités, joints de grains, atomes interstitiels, lacunes, dislocations, etc.) pour créer des matériaux avec les propriétés désirées.
 • Материалознание е научна дисциплина, която има отношение към няколко дяла на науката и изучава връзката между структурата на материалите (на атомно ниво) и техните свойства, както и приложенията им в различни инженерни и научни области. Включва елементи преди всичко от приложната физика и химия. Покрай развитието на нанотехнологията, материалознанието също така става много важна университетска дисциплина.Към изучаваните свойства на материалите се числят електронни, термични, химични, магнитни и оптически, като интерес представляват както твърдото, така и течното състояние на веществата и материалите.
 • Materialen zientziak materialen barneko egitura eta material horien ezaugarriak edota propietateak aztertzen dituen zientziaren adarra da.Horren bidez, gaur egungo gizarteak beharrezkoak dituen erremintak, makinak, eraikuntzak edota bestelako produktuak egiteko beharrezkoak diren material egokienak hautatu ahal izango ditugu. Adibidez eroale elektrikoak egiteko eroankortasun elektriko ona duten materialak zeintzuk diren jakin beharko dugu eta horien artean aukeratu.
 • 物質科学(ぶっしつかがく、英語:material science)は、主に物質の構造や性質、反応、法則などを探究する学問の総称である。主に自然科学の代名詞とされ、自然科学領域を指すことが多い生命科学と対を成す学問領域と考えられることもある。ただし、生物・生命体の構成要素も物質であることから、物質科学と生命科学の境界は曖昧である。応用分野では材料科学と呼ばれる分野もあり、英語では同じmaterial scienceと訳される。
 • Materiaalkunde is een interdisciplinair natuurwetenschappelijk vakgebied dat zich bezighoudt met het verband tussen de samenstelling en structuur van materialen aan de ene kant en hun eigenschappen aan de andere kant. In het verlengde daarvan houdt de materiaalkunde zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe materialen, bijvoorbeeld materialen die bruikbaar zijn in de ruimtevaart en voor het maken van kunstorganen.De ontwikkeling van de mensheid is altijd sterk verbonden geweest met de kennis die beschikbaar was over de toepassing van materialen om aan de wensen van de mens tegemoet te komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we thans de eerste menselijke beschavingen (steentijd, bronstijd, ijzertijd) karakteriseren met de materialen die er door deze beschavingen gebruikt werden. Aan de start van een nieuwe technologie staat in veel gevallen een toegenomen hoeveelheid kennis over de eigenschappen van een bepaald materiaal. De productie van zonnecellen en andere geavanceerde elektronica was bijvoorbeeld niet mogelijk geweest zonder kennis over halfgeleiders.Materiaalkunde onderscheidt zich ruwweg in een theoretisch en een praktisch deel. In het Engels onderscheiden deze twee delen zich van elkaar als materials science en materials engineering. De theoretische materiaal"wetenschap" houdt zich bezig met de relatie tussen de structuur van een materiaal en de eigenschappen die daaruit voortvloeien, terwijl de praktische kant (de materiaal"technologie") deze kennis toepast door de structuur van materialen zodanig aan te passen, dat er een materiaal ontworpen wordt met gewenste eigenschappen. Naast de structuur en de eigenschappen van materialen houdt de materiaalkunde zich ook bezig met de productie ervan, en de prestaties van materialen wanneer ze eenmaal zijn toegepast.Zie het artikel materiaal voor structuur en eigenschappen van materialen
 • La ciència de materials és un camp multidisciplinari que estudia coneixements fonamentals sobre les propietats físiques macroscòpiques dels materials i els aplica en diverses àrees de la ciència i l'enginyeria, aconseguint que aquests puguin ser utilitzats en obres, màquines i eines diverses, o convertits en productes necessaris o requerits per la societat.La ciència de materials investiga la relació entre l'estructura i les propietats dels materials. Inclou elements de la física aplicada i la química, així com les enginyeries química, mecànica, civil i elèctrica. En els últims anys també s'hi ha afegit la nanociència i la nanotecnologia, gràcies a les investigacions i als avenços tecnològics. D'altra banda, l'enginyeria de materials, es fonamenta en les relacions propietats-estructura i dissenya o projecta l'estructura d'un material per aconseguir un conjunt predeterminat de propietats. És a dir, que la ciència és descriptiva mentre que l'enginyeria inclou la ciència, però per a aplicacions al món. La tecnologia de materials és l'estudi i posada en pràctica de tècniques d'anàlisi, estudis físics i desenvolupament de materials. Així, l'estudi des del punt de vista de l'enginyeria inclou la viabilitat tècnica, econòmica i social, la tecnologia, la tècnica, la practicitat, el temps, l'eficiència, la rendibilitat financera i social, les alternatives, el medi ambient, l'ergonomia, la mercadotècnia, etc. Convé matisar aquesta diferència, donat que sovint es presta a confusió.Tot i els espectaculars progressos en el coneixement i en el desenvolupament dels materials en els últims anys, el constant desafiament tecnològic requereix materials cada cop més sofisticats i especialitzats.
 • Materials science, also commonly known as materials engineering or materials science and engineering, is an interdisciplinary field applying the properties of matter to various areas of science and engineering. This relatively new scientific field investigates the relationship between the structure of materials at atomic or molecular scales and their macroscopic properties. It incorporates elements of applied physics and chemistry, with significant media attention focused on Nano science and nanotechnology. In recent years, materials science is becoming more widely known as a specific field of science and engineering. It is an important part of forensic engineering (Forensic engineering is the investigation of materials, products, structures or components that fail or do not operate or function as intended, causing personal injury or damage to property.) and failure analysis, the latter being the key to understanding, for example, the cause of various aviation accidents. Many of the most pressing scientific problems that are faced today are due to the limitations of the materials that are available and, as a result, breakthroughs in this field are likely to have a significant impact on the future of technology.
 • Материаловедение — междисциплинарный раздел науки, изучающий изменения свойств материалов, как в твёрдом, так и в жидком состоянии в зависимости от некоторых факторов. К изучаемым свойствам относятся структура веществ, электронные, термические, химические, магнитные, оптические свойства этих веществ. Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и химии, которые занимаются изучением свойств материалов. Кроме того, эта наука использует целый ряд методов, позволяющих исследовать структуру материалов. При изготовлении наукоёмких изделий в промышленности, особенно при работе с объектами микро- и наноразмеров необходимо детально знать характеристику, свойства и строение материалов. Решить эти задачи и призвана наука — материаловедение.Знание структуры и свойств материалов приводит к созданию принципиально новых продуктов и даже отраслей индустрии. Однако и классические отрасли также широко используют знания, полученные учёными-материаловедами для нововведений, устранения проблем, расширения ассортимента продукции, повышения безопасности и понижения стоимости производства. Эти нововведения были сделаны для процессов литья, проката стали, сварки, роста кристаллов, приготовления тонких плёнок, обжига, дутья стекла и др.Методы, используемые материаловедением: металлографический анализ, электронная микроскопия, сканирующая зондовая микроскопия, рентгеноструктурный анализ, механические свойства, калориметрия, ядерный магнитный резонанс, ширография термография.
 • Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur bahan dan sifatnya. Termasuk ke dalam ilmu ini adalah unsur fisika terapan, teknik kimia, mesin, sipil dan listrik. Ilmu material juga mempelajari teknik proses atau fabrikasi (pengecoran, pengerolan, pengelasan, dan lain-lain), teknik analisis, kalorimetri, mikroskopi optik dan elektron, dan lain-lain), serta analisis biaya atau keuntungan dalam produksi material untuk industri.Perkembangan terakhir, ilmu tentang bahan ini mendapat sumbangan yang besar dari majunya bidang nanoteknologi dan mulai diajarkan secara luas di banyak universitas.
 • 재료과학(材料科學, 영어: materials science) 또는 신소재과학(新素材科學)은 재료의 화학 · 물리적 속성을 다루는 학문이다. 재료과학은 다음의 5가지 재료들을 포함하고 각각의 연구로 구분된다. 금속재료 무기재료 고분자 재료 전자재료 바이오 재료재료과학의 산업상 응용 기술은 casting, rolling, welding, ion implantation, crystal growth, thin-film deposition, sintering, glassblowing 등이 있고, 분석적인 기술 electron microscopy, x-ray diffraction, calorimetry, nuclear microscopy (HEFIB) 등을 포함한다.이 기술들은 미시적 요인에서부터 거시적 요인을 아우르고 있다. 재료과학에서는 원하는 성질(properties)을 얻기 위해 공정(processing), 미세 구조(structure)를 조절하게 되는데, 이들 3가지를 일컬어 재료의 미시적 이해라 하며 구조-공정-성질간의 깊은 연관관계에 의해 재료의 거시적 이해인 성능이 좌우된다. 즉, 각각 미시적 요인들이 최대가 되었을 때 그 재료는 최대의 성능이 발휘되는 것이다. 참고 : http://mse.snu.ac.kr/
 • Materialwissenschaft und Werkstofftechnik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit der Erforschung und Entwicklung von Materialien und Werkstoffen befasst; Werkstoffe sind Materialien, aus denen technisch relevante Bauteile hergestellt werden. Angelehnt ist die Benennung an die im angelsächsischen Sprachraum geläufige Bezeichnung „Materials Science and Engineering“.
 • Malzeme bilimi, malzemelerin özelliklerini, yapılarını, ve davranışlarını inceleyen ve yeni malzeme türlerini araştıran, canlı ya da cansız kökenli doğal ya da yapay hammaddelerden, seramik, polimer benzeri ve metal mühendislik malzemelerinin üretimini, bu malzemelerin davranışlarını, yapı, özellik ve işlenebilirliğini inceleyen ve çeşitli sanayi dallarında kullanımlarını gerçekleştiren bilim dalıdır. Malzemelerin genel yapısını mukavemetini atomik yapılarını üretim biçimlerini inceler.
 • Ciência dos materiais é o campo da ciência de caráter interdisciplinar relativo ao estudo das propriedades dos materiais e a relação entre a sua estrutura em escalas atômicas ou moleculares com suas características macroscópicas, incorporando elementos da física e da química como as formas de caracterização e processamento.Com o significativo crescimento em nanociência e nanotecnologia nos últimos anos, a ciência dos materiais está se tornando mais amplamente conhecido como um campo específico e exclusivo da ciência e da engenharia.Muitos dos problemas mais urgentes do ponto de vista científicos e tecnológico que são enfrentados atualmente são devido às limitações dos materiais que estão disponíveis no momento, e, como resultado, os avanços neste campo são susceptíveis de ter um impacto significativo sobre o futuro da sociedade.
 • Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach.[potrzebne źródło]Badania materiałowe są wykonywane z użyciem szeregu technik badań fizycznych, chemicznych i mechanicznych, za pomocą których można określić zarówno strukturę, jak i właściwości materiałów, a przede wszystkim zależności pomiędzy strukturą a właściwościami. Są prowadzone w celu określenia wpływu struktury na właściwości materiałów oraz możliwości zapobiegania niepożądanym zmianom ich właściwości użytkowych (np. przez zmiany struktury). Umożliwiają opracowywanie sposobów otrzymywania, używania, ochrony (np. przed korozją) materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają silny wpływ nie tylko na planowane cechy użytkowe produktów końcowych, ale też pomagają zbadać i opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania.Badania materiałowe są prowadzone w Polsce w ramach dyscypliny naukowej (nauki techniczne), wymienionej w wykazie sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako „inżynieria materiałowa”. Polskie wyższe uczelnie techniczne prowadzą kierunek studiów „inżynieria materiałowa”, z wieloma specjalnościami, np. materiały konstrukcyjne, materiały metaliczne i ceramiczne, inżynieria materiałów polimerowych, inżynieria biomateriałów, inżynieria korozyjna, inżynieria spajania materiałów.Badania materiałowe prowadzą czasami do powstania nowych branż przemysłu, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów. Charakterystyczną cechą tych badań jest stosowanie wielu zaawansowanych technik badawczych. Współcześnie bardzo silnie rozwijanym kierunkiem badań materiałowych jest studiowanie struktury materiałów naturalnych (od drewna do jedwabiu) i próby ich naśladowania w produkcji materiałów otrzymywanych sztucznie, jak również nanotechnologia i medycyna.
 • La ciencia de materiales es el campo científico encargado de investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. Paralelamente, conviene matizar que la ingeniería de materiales se fundamenta en esta, las relaciones propiedades-estructura-procesamiento-funcionamiento, y diseña o proyecta la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades.La ciencia de materiales es, por ello mismo, un campo .multidisciplinar que estudia los conocimientos fundamentales sobre las propiedades físicas macroscópicas de los materiales y los aplica en varias áreas de la ciencia y la ingeniería, consiguiendo que éstos puedan ser utilizados en obras, máquinas y herramientas diversas, o convertidos en productos necesarios o requeridos por la sociedad. Incluye elementos de la química y física, así como las ingenierías química, mecánica, civil y eléctrica o medicina, biología y ciencias ambientales. Con la atención puesta de los medios en la nanociencia y la nanotecnología en los últimos años, la ciencia de los materiales ha sido impulsada en muchas universidades. A pesar de los espectaculares progresos en el conocimiento y en el desarrollo de los materiales en los últimos años, el permanente desafío tecnológico requiere materiales cada vez más sofisticados y especializados.
 • La scienza dei materiali è una disciplina basata sulla chimica, sulla fisica e in parte sull'ingegneria, che tratta la progettazione, la produzione e l'uso di tutte le classi esistenti di materiali (tra cui i metalli, le ceramiche, i semiconduttori, i polimeri e i biomateriali) e l'interazione dei materiali con l'ambiente, la salute, l'economia e l'industria. Viene anche posta attenzione sull'utilizzo di metodiche analitiche, distruttive o non distruttive, di natura meccanica, chimica o fisica necessarie per lo studio delle proprietà dei materiali e per la determinazione della conformità relativa agli standard d'uso specifici.La scienza dei materiali è focalizzata sullo studio della struttura microscopica dei materiali e le relazioni esistenti tra sintesi, lavorazione e proprietà finali dei materiali. Si possono definire in questi campi una fisica e una chimica esclusive dei materiali. Tutte le proprietà importanti per uno scienziato dei materiali sono quelle riguardanti le componenti che dipendono dalla struttura dei materiali che possono essere modificate significativamente tramite un cambiamento della composizione chimica del materiale, un cambiamento della disposizione atomica o molecolare tramite l'uso delle nanotecnologie per ottenere configurazioni cristalline (ad esempio quarzo) oppure configurazioni amorfe (ad esempio vetro). Altre modificazioni strutturali in grado di modificare le proprietà dei materiali sono le dimensioni, la forma, l'orientazione di un materiale cristallino e il cambiamento di altre proprietà macroscopiche di un materiale solido.Per capire quali proprietà di un materiale possono essere migliorate è necessario dapprima comprendere la relazione che esiste tra struttura del materiale e caratteristiche chimico-fisiche dello stesso, inoltre bisogna sapere come si può controllarne la struttura tramite trattamenti chimici, termici, meccanici o altre operazioni.Alla base della scienza dei materiali c'è l'empirismo e la sperimentazione come base per la scoperta di nuovi materiali. Da quest'ultimo punto di vista si può inserire la scienza dei materiali in quella classe di scienze sperimentali alla quale appartengono la fisica e la chimica. Alcune classi di materiali scoperte tramite l'ausilio della scienza dei materiali sono: i superfluidi, i semiconduttori, i superconduttori e alcune leghe refrattarie.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 31411 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 29512 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 245 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111080546 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1977 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Alan Windle
 • Jacques Bénard
 • Pablo Jensen
prop-fr:auteurs
 • Didier Bellet et Jean-Jacques Barrau
 • Gilbert Chrétien et Daniel Hatat
 • Jean-Pierre Mercier et Ernst Maréchal
prop-fr:collection
 • La Chevêche
 • Science ouverte
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 713518863 (xsd:integer)
 • 2225823472 (xsd:double)
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:lieu
 • Lausanne
 • Londres
 • Paris
 • Toulouse
prop-fr:pages
 • 172 (xsd:integer)
 • 174 (xsd:integer)
 • 257 (xsd:integer)
 • 370 (xsd:integer)
 • 448 (xsd:integer)
 • 651 (xsd:integer)
prop-fr:préface
 • Georges Chaudron
 • L. Bourgeois-Lamy
prop-fr:publi
 • 1993 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • A first course in Crystallography
 • Cours d'élasticité
 • Initiation aux plastiques et aux composites
 • MatNavi
 • Métallurgie générale
 • Traité des matériaux
 • Entrer en matière, les atomes expliquent-ils le monde ?
prop-fr:titreVolume
 • Chimie des polymères : synthèses, réactions, dégradations
prop-fr:url
prop-fr:volume
 • 13 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikibooks
 • Matériaux
prop-fr:wikiversity
 • Département:Science des matériaux
prop-fr:wiktionary
 • Matériaux
prop-fr:éditeur
 • Masson
 • Presses polytechniques et universitaires romandes
 • Éditions du Seuil
 • Cepadues Éditions
 • G. Bell
 • GIE des producteurs de matières plastiques
prop-fr:édition
 • 2 (xsd:integer)
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La science des matériaux repose sur la relation entre les propriétés, la morphologie structurale et la mise en œuvre des matériaux qui constituent les objets qui nous entourent (métaux, polymères, semi-conducteurs, céramiques, composites, etc.). Elle est au cœur de beaucoup des grandes révolutions techniques.
 • Materialen zientziak materialen barneko egitura eta material horien ezaugarriak edota propietateak aztertzen dituen zientziaren adarra da.Horren bidez, gaur egungo gizarteak beharrezkoak dituen erremintak, makinak, eraikuntzak edota bestelako produktuak egiteko beharrezkoak diren material egokienak hautatu ahal izango ditugu. Adibidez eroale elektrikoak egiteko eroankortasun elektriko ona duten materialak zeintzuk diren jakin beharko dugu eta horien artean aukeratu.
 • 物質科学(ぶっしつかがく、英語:material science)は、主に物質の構造や性質、反応、法則などを探究する学問の総称である。主に自然科学の代名詞とされ、自然科学領域を指すことが多い生命科学と対を成す学問領域と考えられることもある。ただし、生物・生命体の構成要素も物質であることから、物質科学と生命科学の境界は曖昧である。応用分野では材料科学と呼ばれる分野もあり、英語では同じmaterial scienceと訳される。
 • Materialwissenschaft und Werkstofftechnik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit der Erforschung und Entwicklung von Materialien und Werkstoffen befasst; Werkstoffe sind Materialien, aus denen technisch relevante Bauteile hergestellt werden. Angelehnt ist die Benennung an die im angelsächsischen Sprachraum geläufige Bezeichnung „Materials Science and Engineering“.
 • Malzeme bilimi, malzemelerin özelliklerini, yapılarını, ve davranışlarını inceleyen ve yeni malzeme türlerini araştıran, canlı ya da cansız kökenli doğal ya da yapay hammaddelerden, seramik, polimer benzeri ve metal mühendislik malzemelerinin üretimini, bu malzemelerin davranışlarını, yapı, özellik ve işlenebilirliğini inceleyen ve çeşitli sanayi dallarında kullanımlarını gerçekleştiren bilim dalıdır. Malzemelerin genel yapısını mukavemetini atomik yapılarını üretim biçimlerini inceler.
 • Ciência dos materiais é o campo da ciência de caráter interdisciplinar relativo ao estudo das propriedades dos materiais e a relação entre a sua estrutura em escalas atômicas ou moleculares com suas características macroscópicas, incorporando elementos da física e da química como as formas de caracterização e processamento.Com o significativo crescimento em nanociência e nanotecnologia nos últimos anos, a ciência dos materiais está se tornando mais amplamente conhecido como um campo específico e exclusivo da ciência e da engenharia.Muitos dos problemas mais urgentes do ponto de vista científicos e tecnológico que são enfrentados atualmente são devido às limitações dos materiais que estão disponíveis no momento, e, como resultado, os avanços neste campo são susceptíveis de ter um impacto significativo sobre o futuro da sociedade.
 • Материалознание е научна дисциплина, която има отношение към няколко дяла на науката и изучава връзката между структурата на материалите (на атомно ниво) и техните свойства, както и приложенията им в различни инженерни и научни области. Включва елементи преди всичко от приложната физика и химия.
 • Материаловедение — междисциплинарный раздел науки, изучающий изменения свойств материалов, как в твёрдом, так и в жидком состоянии в зависимости от некоторых факторов. К изучаемым свойствам относятся структура веществ, электронные, термические, химические, магнитные, оптические свойства этих веществ. Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и химии, которые занимаются изучением свойств материалов.
 • Materials science, also commonly known as materials engineering or materials science and engineering, is an interdisciplinary field applying the properties of matter to various areas of science and engineering. This relatively new scientific field investigates the relationship between the structure of materials at atomic or molecular scales and their macroscopic properties.
 • Materiaalkunde is een interdisciplinair natuurwetenschappelijk vakgebied dat zich bezighoudt met het verband tussen de samenstelling en structuur van materialen aan de ene kant en hun eigenschappen aan de andere kant.
 • 재료과학(材料科學, 영어: materials science) 또는 신소재과학(新素材科學)은 재료의 화학 · 물리적 속성을 다루는 학문이다. 재료과학은 다음의 5가지 재료들을 포함하고 각각의 연구로 구분된다. 금속재료 무기재료 고분자 재료 전자재료 바이오 재료재료과학의 산업상 응용 기술은 casting, rolling, welding, ion implantation, crystal growth, thin-film deposition, sintering, glassblowing 등이 있고, 분석적인 기술 electron microscopy, x-ray diffraction, calorimetry, nuclear microscopy (HEFIB) 등을 포함한다.이 기술들은 미시적 요인에서부터 거시적 요인을 아우르고 있다.
 • La ciencia de materiales es el campo científico encargado de investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales.
 • La scienza dei materiali è una disciplina basata sulla chimica, sulla fisica e in parte sull'ingegneria, che tratta la progettazione, la produzione e l'uso di tutte le classi esistenti di materiali (tra cui i metalli, le ceramiche, i semiconduttori, i polimeri e i biomateriali) e l'interazione dei materiali con l'ambiente, la salute, l'economia e l'industria.
 • Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur bahan dan sifatnya. Termasuk ke dalam ilmu ini adalah unsur fisika terapan, teknik kimia, mesin, sipil dan listrik.
 • Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach.[potrzebne źródło]Badania materiałowe są wykonywane z użyciem szeregu technik badań fizycznych, chemicznych i mechanicznych, za pomocą których można określić zarówno strukturę, jak i właściwości materiałów, a przede wszystkim zależności pomiędzy strukturą a właściwościami.
 • La ciència de materials és un camp multidisciplinari que estudia coneixements fonamentals sobre les propietats físiques macroscòpiques dels materials i els aplica en diverses àrees de la ciència i l'enginyeria, aconseguint que aquests puguin ser utilitzats en obres, màquines i eines diverses, o convertits en productes necessaris o requerits per la societat.La ciència de materials investiga la relació entre l'estructura i les propietats dels materials.
rdfs:label
 • Science des matériaux
 • Badania materiałowe
 • Ciencia de materiales
 • Ciència de materials
 • Ciência dos materiais
 • Malzeme bilimi
 • Materiaalkunde
 • Materialen zientzia
 • Materials science
 • Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
 • Scienza dei materiali
 • Teknik material
 • Материаловедение
 • Материалознание
 • 物質科学
 • 재료과학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:discipline of
is prop-fr:disciplines of
is prop-fr:domaines of
is foaf:primaryTopic of