En droit français, la sauvegarde de justice est une mesure judiciaire ayant vocation à assurer la protection des biens ou de la personne des majeurs ou des mineurs émancipés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En droit français, la sauvegarde de justice est une mesure judiciaire ayant vocation à assurer la protection des biens ou de la personne des majeurs ou des mineurs émancipés. Cette mesure est conditionnée à une altération des facultés mentales ou physiques de nature à altérer l'expression de la volonté de la personne à protéger.Cette mesure de protection est dite « de surveillance » : la personne demeure détentrice de sa pleine capacité juridique ; la protection est assurée a posteriori, soit par la demande de droit commun en annulation pour trouble mental, soit en rescision pour lésion ou réduction pour excès.L'article 433 du Code civil précise également que cette protection est nécessairement temporaire, d'un maximum de 12 mois renouvelable une fois. Comme toutes les mesures de protection juridique, la sauvegarde de justice a été réformé par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
 • Poručenství je jeden z právních režimů náhradní rodinné péče, který se uplatní, pokud hájit zájmy a spravovat záležitosti nezletilého dítěte (poručence) nemohou přímo jeho rodiče, protože v plném rozsahu pozbyli schopnosti vykonávat svou rodičovskou zodpovědnost. Teprve nemůže-li o dítě osobě pečovat i poručník, přichází do úvahy pěstounství. Poručenství je v českém právu právně upraveno v § 928-942 občanského zákoníku.Poručník je jmenován vždy soudem, a to přednostně z řad příbuzných, ledaže rodiče preferují někoho jiného. Před jmenováním vhodné osoby vykonává poručenství orgán sociálně-právní ochrany dětí. Musí jít o plně svéprávnou osobu, která způsobem svého života zaručuje, že je schopna danou funkci řádně vykonávat. Může jít i o dvě osoby, zpravidla manžele. Na rozdíl od opatrovníka, kterému je svěřen výkon jen těch práv a povinností za rodiče, ve kterých hrozí střet zájmů mezi dítětem a rodičem, poručník je přebírá všechny, protože má nejen poručence zastupovat a spravovat jeho majetek, ale také vychovávat. Nemá jen vyživovací povinnost, která zůstává rodičům. Podléhá pravidelnému dohledu ze strany soudu, který jej jmenoval a který jej také může z této funkce odvolat, porušuje-li své povinnosti. Podává mu zprávy a překládá účty ze správy jmění dítěte, každé jeho rozhodnutí o podstatných záležitostech také potřebuje soudní schválení, nedojde-li k tomu, k takovému právnímu jednání se nepřihlíží.Kromě odvolání či zproštění funkce na vlastní žádost, případně smrti, poručenství také zaniká tehdy, nabude-li dítě svéprávnosti, je-li osvojeno nebo nabude-li alespoň jeden z rodičů opětovně své rodičovskou odpovědnosti.
 • A gyám a szülői felügyelet alatt nem álló kiskorúak gondviselője, vagyonának kezelője és törvényes képviselője. A feudalizmusban a gyámság elvállalása megtisztelő feladat volt, a modern társadalmakban a gyámság jogi kötelezettség.Intézeti gyámság alá az a kiskorú tartozik, aki állami gondoskodás alatt áll. Ebben az esetben a gyám az intézet vezetője vagy helyettese. A gyámot egyéb esetben a gyámhatóság nevezi ki, elsősorban azt, akit a szülő közokiratban, végrendeletben megnevezett (nevezett gyám) vagy másvalakit a családtagok közül. Gyám lehet minden magyar állampolgár, ha nem áll gyámság, illetve szülői felügyelet alatt.A gyámság viselése állampolgári kötelesség, ellátásáért díjazás nem jár. Nem köteles elvállalni az, aki a 60. évét betöltötte, aki legalább három kiskorú gyermeknek viseli gondját, aki másik gyermek fölött már gyámságot gyakorol, aki betegség vagy egyéb ok miatt a gyámságot egyáltalán nem vagy csak nagy nehézségek árán tudná ellátni.A gyámságot a gyámjogi és gondnoksági ügyekben eljáró államigazgatási szerv, a gyámhatóság irányítja és ellenőrzi. Elsőfokú gyámhatóságok voltak a járási és városi, illetve a kerületi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási vagy oktatási osztályai. Feladata a kiskorúak erkölcsi, szellemi és testi fejlődésének előmozdítása, érdekeik védelme, a testi vagy szellemi fogyatékosságuk miatt cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve vagyoni ügyeik ellátásában akadályozott nagykorú személyek törvényes képviseletéről való gondoskodás, ügyeik intézésének állandó felügyelete és irányítása. A jogszabályok a gyámhatósághoz utalják az örökbefogadás engedélyezését és felbontását, a szülői felügyelet olyan kérdéseit, melyekben a szülők nem tudnak megegyezni; a szülők számadását a gyermekek vagyonának kezeléséről, a gyermek nevében tett jognyilatkozatok jóváhagyását, a gyám és a gondnok kinevezését, felmentését, ellenőrzését; kiskorúak házasságának engedélyezését, állami gondozásba vételét, a szülők és gyermekeik érintkezésének szabályait stb.A gondnok (cura 'gondnokság') jogi értelemben a cselekvőképtelen vagy korlátoltan cselekvőképes vagy vagyoni ügyeinek vitelére távollét, illetve szabadságvesztés letöltése miatt képtelen nagykorú számára a bíróság által kirendelt törvényi képviselő.A gyámság lehet a szűkebb értelemben vett gyámság (la: tutela), melynek a római jogban két formája volt: a fiatalkorú személyek fölötti gyámság (tutela impubertum) a 14., illetve a 12. életkorig, és a nők fölötti gyámság (tutela mulierum). Másik formája a gondnokság (cura 'felügyelet'), olyan személyek védelmére, akik másféle okból voltak cselekvőképtelenek. A gyámság egyik legfontosabb eleme az auctoritatis interpositio volt, ami azt jelentette, hogy a gyám (tutor) személyesen vett részt a gyámság alá eső jogi eljárásaiban. (A gondnok joga csak a birtok igazgatására [administratio, custodia bonorum] és a beleegyezés megadására [consensus curatoris] korlátozódott) Kiskorúak esetén a gyám a birtokukat is igazgatta (administratio, gestio), amelyet Severus és a későbbi császárok oly módon korlátoztak, hogy a gyám hivatalos engedély nélkül semmit sem adhatott el a gyámolt vagyonából. A gyámság eredetileg a gyámolt agnátusi rokonainak joga volt, akiknek érdekében állt a nemzetségi vagyon megőrzése, később polgári kötelesség (munus publicum) lett, melyet elutasítani (excusatio) csak a törvényben meghatározott okok miatt lehetett (pl. előrehaladott életkor, több gyermek a családban stb.). A gyámságra általában olyanokat kértek fel, akiket az apai hatalom birtokosa végrendeletben jelölt ki (tutores testamentorii), majd a legközelebbi agnátusi vagy nemzetségi tagot (tutores legitimi). Ha ilyen nem volt, a gyámot a magisztrétus jelölte ki (tutores dativi).A nők a régebbi római jog szerint egész életükben gyámság alatt álltak (apa, férj). A gyámok hatalma az ő esetükben az auctoritatis interpositiora, valamint a fontosabb jogi eljárásokra (házasságkötés, a végrendelet kiállítása, perek folytatása, az örökség átvétele stb.) korlátozódott. A principiátus kezdetén a nőket az ún. Ius liberorum által felszabadították a gyámság alól, ha több (3-4) gyermekük volt. A késői császárkorban a nők fölötti gyámságot teljesen eltörölték. A római jogban a gondnokságot (cura) a felnőtt és kiskorú személyek számára, azaz 14, a nők esetében 12 éves kortól 25 éves korig (minores ) is elrendelhették, de csak a saját kérésükre.A feudalizmusban a gyámság az apai hatalom védelmét nem élvező gyermekekről való gondoskodás jogi szabályozása volt, akik képtelenek a saját ügyüket megfelelően képviselni. A gyámságot a vármegye vagy annak szociális intézményei felügyelték. A fiatalkorú szinte tagja lett a gyám családjának. Gyakran került sor örökbefogadásra vagy a két család nevének egyesítésére (és címeregyesítésre). A nemesi (és polgári) családokban gyakori volt a háborúban vagy betegségben elhunyt szülők részéről végrendeletben rokoni vagy más, megfelelő társadalmi állással rendelkező nemesi családok tagjait gyámként kijelölni, akikről feltételezhető volt, hogy az árvák vagyonát megfelelően fogják kezelni és érdekeiket jól tudják képviselni. Ez lehetővé tette az árvák deklasszálódásának elkerülését, akkor is, ha a szülők már nem éltek. Pl. János Zsigmond gyámja Fráter György volt. Az ország bárói Szilágyi Mihályt tekintették a fiatal Mátyás király gyámjának, ezért valamennyi oklevelét vele láttamoztatták és gyámpecsétjével meg is pecsételtették.
 • A legal guardian is a person who has the legal authority (and the corresponding duty) to care for the personal and property interests of another person, called a ward. Usually, a person has the status of guardian because the ward is incapable of caring for his or her own interests due to infancy, incapacity, or disability. Most countries and states have laws that provide that the parents of a minor child are the legal guardians of that child, and that the parents can designate who shall become the child's legal guardian in the event of death, subject to the approval of the court.Courts generally have the power to appoint a guardian for an individual in need of special protection. A guardian with responsibility for both the personal well-being and the financial interests of the ward is a general guardian. A person may also be appointed as a special guardian, having limited powers over the interests of the ward. A special guardian may, for example, be given the legal right to determine the disposition of the ward's property without being given any authority over the ward's person.Legal guardians may be appointed in guardianship cases for adults (see also conservatorship). For example, parents may start a guardianship action to become the guardians of a developmentally disabled child when the child reaches the age of majority. Or, children may need to file a guardianship action for a parent when the parent has failed to prepare a power of attorney and now has dementia.Depending on the jurisdiction, a legal guardian may be called a "conservator", "custodian", or curator. Many jurisdictions and the Uniform Probate Code distinguish between a "guardian" or "guardian of the person" who is an individual with authority over and fiduciary responsibilities for the physical person of the ward, and a "conservator" or "guardian of the property" of a ward who has authority over and fiduciary responsibilities for significant property (often an inheritance or personal injury settlement) belonging to the ward. Some jurisdictions provide for public guardianship programs serving incapacitated adults or children.A guardian is a fiduciary and is held to a very high standard of care in exercising his or her powers. If the ward owns substantial property the guardian may be required to give a surety bond to protect the ward in the event that dishonesty or incompetence on his or her part causes financial loss to the ward.Some jurisdictions allow a parent of a child to exercise the authority of a legal guardian without a formal court appointment. In such circumstances the parent acting in that capacity is called the natural guardian of that parent's child.
 • Il tutore, in diritto è il rappresentante legale di una persona che esercita una funzione di tutela, potendo essere, a seconda della legislazione, una persona fisica o una persona giuridica.
 • Vormundschaft (von althochdeutsch munt „Schirm, Schutz“) bezeichnet die gesetzlich geregelte rechtliche Fürsorge für eine unmündige Person (Mündel, veraltet Vogtkind), der die eigene Geschäftsfähigkeit fehlt, sowie für das Vermögen dieser Person.Dieser Artikel behandelt insbesondere die Rechtslage in Deutschland, in Österreich und der Schweiz.
 • Een wettelijk vertegenwoordiger vertegenwoordigt een minderjarige bij rechtshandelingen.Aangezien minderjarigen handelingsonbekwaam en derhalve niet in staat om zelfstandig onaantastbare rechtshandelingen te verrichten, kan het geen rechtshandelingen verrichten zonder dat de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger verondersteld kan worden. Bovendien stelt de wet aan sommige rechtshandelingen de eis dat deze expliciet door de wettelijke vertegenwoordiger worden gesteld. Bijvoorbeeld het aangaan van arbeidscontracten of grotere financiële beslissingen.Voor wettelijke vertegenwoordiging komen alleen specifieke personen in aanmerking, en dit is ook in de wet vastgelegd: de ouders een ouder en een stiefouder in het geval van gezamenlijk gezag een voogd
 • 後見人(こうけんにん、英:guardian)とは、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母、養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになる(民法838条1号)。なお、以下で述べる法律用語としての意味合いとは別に、日本の実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(当然ながら、それに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えている者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。民法は、以下で条数のみ記載する。
 • Опе́ка (произношение слова как апёка распространено, но неправильно) — вид семейного устройства малолетних (несовершеннолетние до 14 лет), оставшихся без попечения родителей, а также форма защиты прав и интересов гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства.Опекун осуществляет от имени подопечного сделки, в некоторых случаях лишь с согласия органов опеки и попечительства. В обязанности опекуна входит забота о здоровье и имуществе подопечного, а также воспитание и образование несовершеннолетнего подопечного.Опека устанавливается решением органа опеки и попечительства.
 • El curador (en algunos países se lo confunde con la figura del tutor) es el representante para los actos de la vida civil de una persona declarada incapaz en razón de un déficit de sus facultades mentales.
 • Opiekun (opiekun prawny) – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (małoletni, osoba całkowicie ubezwłasnowolniona). Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu.Stosunek prawny łączący opiekuna z podopiecznym nazywamy opieką lub opieką prawną. Opieka została uregulowana w tytule III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 145-177).
 • Curador é todo o cidadão que tem a incumbência de tratar dos bens ou negócios daqueles que estão incapacitados de o fazer, como órfãos menores, toxicómanos, doentes mentais ou inválidos. Pode ser também o encarregado de cuidar das pessoas e dos bens de maiores que não estão em condições de fazê-lo, como pessoas portadoras de doença mental de todo o gênero, os surdos-mudos sem educação que os habilite a enunciar precisamente a sua vontade e os pródigos. É dado também aos nascituros. Pode limitar-se unicamente aos bens.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 450791 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14435 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 35 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 97304740 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En droit français, la sauvegarde de justice est une mesure judiciaire ayant vocation à assurer la protection des biens ou de la personne des majeurs ou des mineurs émancipés.
 • Il tutore, in diritto è il rappresentante legale di una persona che esercita una funzione di tutela, potendo essere, a seconda della legislazione, una persona fisica o una persona giuridica.
 • Vormundschaft (von althochdeutsch munt „Schirm, Schutz“) bezeichnet die gesetzlich geregelte rechtliche Fürsorge für eine unmündige Person (Mündel, veraltet Vogtkind), der die eigene Geschäftsfähigkeit fehlt, sowie für das Vermögen dieser Person.Dieser Artikel behandelt insbesondere die Rechtslage in Deutschland, in Österreich und der Schweiz.
 • 後見人(こうけんにん、英:guardian)とは、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいう。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母、養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになる(民法838条1号)。なお、以下で述べる法律用語としての意味合いとは別に、日本の実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(当然ながら、それに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えている者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。民法は、以下で条数のみ記載する。
 • El curador (en algunos países se lo confunde con la figura del tutor) es el representante para los actos de la vida civil de una persona declarada incapaz en razón de un déficit de sus facultades mentales.
 • A legal guardian is a person who has the legal authority (and the corresponding duty) to care for the personal and property interests of another person, called a ward. Usually, a person has the status of guardian because the ward is incapable of caring for his or her own interests due to infancy, incapacity, or disability.
 • Een wettelijk vertegenwoordiger vertegenwoordigt een minderjarige bij rechtshandelingen.Aangezien minderjarigen handelingsonbekwaam en derhalve niet in staat om zelfstandig onaantastbare rechtshandelingen te verrichten, kan het geen rechtshandelingen verrichten zonder dat de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger verondersteld kan worden. Bovendien stelt de wet aan sommige rechtshandelingen de eis dat deze expliciet door de wettelijke vertegenwoordiger worden gesteld.
 • Curador é todo o cidadão que tem a incumbência de tratar dos bens ou negócios daqueles que estão incapacitados de o fazer, como órfãos menores, toxicómanos, doentes mentais ou inválidos. Pode ser também o encarregado de cuidar das pessoas e dos bens de maiores que não estão em condições de fazê-lo, como pessoas portadoras de doença mental de todo o gênero, os surdos-mudos sem educação que os habilite a enunciar precisamente a sua vontade e os pródigos. É dado também aos nascituros.
 • A gyám a szülői felügyelet alatt nem álló kiskorúak gondviselője, vagyonának kezelője és törvényes képviselője. A feudalizmusban a gyámság elvállalása megtisztelő feladat volt, a modern társadalmakban a gyámság jogi kötelezettség.Intézeti gyámság alá az a kiskorú tartozik, aki állami gondoskodás alatt áll. Ebben az esetben a gyám az intézet vezetője vagy helyettese.
 • Опе́ка (произношение слова как апёка распространено, но неправильно) — вид семейного устройства малолетних (несовершеннолетние до 14 лет), оставшихся без попечения родителей, а также форма защиты прав и интересов гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства.Опекун осуществляет от имени подопечного сделки, в некоторых случаях лишь с согласия органов опеки и попечительства.
 • Poručenství je jeden z právních režimů náhradní rodinné péče, který se uplatní, pokud hájit zájmy a spravovat záležitosti nezletilého dítěte (poručence) nemohou přímo jeho rodiče, protože v plném rozsahu pozbyli schopnosti vykonávat svou rodičovskou zodpovědnost. Teprve nemůže-li o dítě osobě pečovat i poručník, přichází do úvahy pěstounství.
 • Opiekun (opiekun prawny) – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (małoletni, osoba całkowicie ubezwłasnowolniona). Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu.Stosunek prawny łączący opiekuna z podopiecznym nazywamy opieką lub opieką prawną.
rdfs:label
 • Sauvegarde de justice
 • Curador (derecho)
 • Curador (direito)
 • Gyámság
 • Legal guardian
 • Opiekun
 • Poručenství
 • Tutore (diritto)
 • Vormundschaft
 • Wettelijk vertegenwoordiger
 • Опека
 • 後見人
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of