サーサーン朝ペルシアの位置サーサーン朝(サーサーンちょう、英: Sassanid、波: ساسانيان‎ - Sāsāniyān 、226年 - 651年)はイラン高原・メソポタミアなどを支配した王朝・帝国。首都はクテシフォン(現在のイラク)。

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Das Sassanidenreich war das zweite persische Großreich, das sich in der Spätantike etwa über die Gebiete der heutigen Staaten Iran, Irak und Afghanistan sowie einige ihrer Randgebiete erstreckte. Es existierte zwischen dem Ende des Partherreichs und der arabischen Eroberung Persiens, also von 224 bis zur Schlacht von Nehawend im Jahr 642 beziehungsweise bis zum Tod des letzten Großkönigs Yazdegerd III. im Jahr 651.Das Sas(s)anidenreich, das in der Forschung auch als Neupersisches Reich bezeichnet wird (in Abgrenzung zum Altpersischen Reich der Achämeniden und Teispiden), war über Jahrhunderte hinweg eine bedeutende Großmacht und ein Rivale des römischen beziehungsweise oströmischen Reiches. Außer kriegerischen Auseinandersetzungen (siehe Römisch-Persische Kriege) gab es aber auch zahlreiche friedliche Kontakte zwischen Römern und Sassaniden, die sich in vielerlei Hinsicht gegenseitig beeinflussten.Der Name des Reiches leitet sich von der letzten vorislamischen persischen Dynastie der Sas(s)aniden (persisch ‏ساسانیان‎ / Sāsānīyān) ab. Diese führten ihre Herkunft auf einen historisch kaum fassbaren Stammvater zurück, einen gewissen Sasan, der laut den Angaben später Quellen um 200 n. Chr. Oberpriester im Tempel der Anahita in Istachr gewesen ist. Im mittelalterlichen Schāhnāme wird die Dynastie nach Papak bzw. Bābak, dem Vater Sasans, bezeichnet. Mit sehr wenigen Ausnahmen (Bahram Chobin 590 sowie Shahrbaraz 630) gehörten bis zum Schluss sämtliche spätantiken Großkönige der Familie der Sassaniden an. Die etymologisch korrektere Schreibweise Sasaniden hat sich in der jüngeren Forschung gegenüber der lange Zeit gebräuchlichen Schreibweise Sassaniden weitgehend durchgesetzt. In der modernen Geschichtswissenschaft wird der Begriff Sas(s)aniden außer auf das Herrschergeschlecht auch auf die Bevölkerung ihres Reiches angewandt.
 • The Sasanian Empire (Persian: امپراتوری ساسانیان‎, /səˈsɑːnɪən/ or /səˈseɪnɪən/; also known as Sassanian, Sasanid, Sassanid or Neo-Persian Empire), known to its inhabitants as Ērānshahr and Ērān in Middle Persian, was the last Iranian empire before the rise of Islam, ruled by the Sasanian dynasty from 224 CE to 651 CE. The Sassanid Empire, which succeeded the Parthian Empire, was recognized as one of the main powers in Western and Central Asia, alongside the Roman–Byzantine Empire, for a period of more than 400 years.The Sasanian Empire was founded by Ardashir I, after the fall of the Arsacid Empire and the defeat of the last Arsacid king, Artabanus V. At its greatest extent, the Sassanid Empire encompassed all of today's Iran, Iraq, Eastern Arabia (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatif, Qatar, UAE), the Levant (Syria, Lebanon, Palestine, Jordan, Israel), the Caucasus (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Dagestan), Egypt, parts of Turkey, much of Central Asia (Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan), Yemen and Pakistan. According to a legend, the vexilloid of the Sassanid Empire was the Derafsh Kaviani. It was also hypothesized that the transition toward the Sassanid Empire represents the end of struggle of ethnic proto-Persians with their close migrant ethnic relatives, the Parthians, whose original homeland was in modern-day Central Asia.The Sasanian Empire during Late Antiquity is considered to have been one of Iran's most important and influential historical periods, and constituted the last great Iranian empire before the Muslim conquest and the adoption of Islam. In many ways, the Sassanid period witnessed the peak of ancient Iranian civilization. Persia influenced Roman culture considerably during the Sassanid period. The Sassanids' cultural influence extended far beyond the empire's territorial borders, reaching as far as Western Europe, Africa, China and India. It played a prominent role in the formation of both European and Asian medieval art. Much of what later became known as Islamic culture in architecture, poetry and other subject matter was transferred from the Sassanids throughout the Muslim world. Even after the fall of the Sasanian empire it remained the ideal model of organization, splendor, and justice in Perso-Arab tradition; and its bureaucracy and royal ideology were imitated by successor states, especially the Abbasid, Ottoman, and Safavid empires.
 • サーサーン朝ペルシアの位置サーサーン朝(サーサーンちょう、英: Sassanid、波: ساسانيان‎ - Sāsāniyān 、226年 - 651年)はイラン高原・メソポタミアなどを支配した王朝・帝国。首都はクテシフォン(現在のイラク)。
 • Sasani İmparatorluğu, (Sasani Devleti veya Sasaniler ya da İkinci Pers İmparatorluğu) (ساسانیان), dördüncü İran Hanedanlığı ve ikinci Pers İmparatorluğu'nun adıdır (224 - 651). Sasani İmparatorluğu, son Arşaklı hanedanı (Partlar) kralı IV. Artabanus'u yenmesinin ardından I. Ardeşir tarafından kurulmuş, son Sasani hükümdarı Şehinşah (Krallar kralı) III. Yezdigirt'in (632-651), erken Halifelik'le yani ilk İslam Devleti ile girdiği 14 senelik mücadeleyi kaybetmesiyle sona ermiştir. İmparatorluğun sınırları bugünkü İran, Irak, Ermenistan, Afganistan, Türkiye'nin doğu bölgesi (Büyük İran olarak bilinen bölge), Suriye'nin bir kısmı, Pakistan, Kafkaslar, Orta Asya ve Arabistan'ın tamamını kapsıyordu. II. Hüsrev'in hükümdarlığı (590-628) sırasında Mısır, Ürdün, Filistin ve Lübnan da kısa süreli olarak imparatorluğa dahil oldu. Sasaniler, imparatorluklarını 'İranşehr' ايرانشهر (Iranshæhr) 'İranlıların (Aryanların) memleketi' diye adlandırırlardı.Sasani dönemi, Geç İlkçağ'ı kapsayarak İran Tarihi'nin en önemli ve etkili dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Birçok yönüyle Sasani dönemi, Pers medeniyetinin en önemli başarılarına tanıklık etmiş ve İran'ın müslümanlar tarafından fethedilmesi ve İslamlaşmasından önceki son büyük İran İmparatorluğu olmuştur. İran, Roma medeniyetini Sasani döneminde farkedilir şekilde etkilemiştir. Kültürel etkisi imparatorluk sınırlarının çok ötesine, Batı Avrupa'ya, Afrika'ya, Çin'e ve Hindistan'a kadar ulaşmıştır. Ayrıca bu kültürel etki Avrupa ve Asya ortaçağ sanatının oluşmasında göze çarpan bir rol oynamıştır.Bu etki erken dönem İslam dünyasına kadar taşındı. Hanedanın kendine has ve aristokratik kültürü, İran'ın fethini bir Pers Rönesansına dönüştürdü. Daha sonra İslami olarak adlandırılan kültürün, mimarinin, yazımın ve diğer becerilerin çoğu Sasani İranlılarından daha geniş Müslüman dünyasına aktarılmıştır..
 • 사산 왕조(페르시아어: ساسانیان)는 아르다시르 1세가 세운 고대 이란 왕조이다. 페르시아 제국의 한 왕조라는 뜻으로 사산조 페르시아(사산 왕조 페르시아) 또는 사산조(사산 왕조)로 불리기도 하였다.
 • Související informace naleznete také v článku Sásánovci.Po dobytí achaimenovské říše Alexandrem Velikým (336–323 př. n. l.) a následné vládě makedonských Seleukovců se většiny Předního východu zmocnili během sto let (cca 240–140 př. n. l.) Parthové, skythský národ, obývající původně oblast Střední Asie a živící se chovem dobytka a loupežením. Nově vzniklá parthská říše se stala významným protihráčem dalšího mocného státního útvaru, který se v téže době konstituoval – římské říše. Ta nejpozději od druhé poloviny 1. století př. n. l. kontrolovala část někdejších achaimenovských držav, především Malou Asii, Sýrii a Egypt. Hranice mezi parthskou říší a římským impériem se po četných válkách ustálila v 1. století n. l. na středním Eufratu a ani dočasné Traianovy výboje v Mezopotámii (114–117 n. l.) na tom mnoho nezměnily.V prvních desetiletích 3. století procházel parthský stát závažnou krizí, k níž přispěly jednak dlouholeté války s Římem, jednak rozbroje uvnitř vládnoucího rodu Arsakovců. Tohoto oslabení ústřední vlády využil jeden z lokálních vládců v Persidě, stachrský král Ardašír, jenž s nesmírnou energií zahájil expanzi proti jednotlivým vazalům Parthů v Íránu. Po několikaletém zápasu se mu podařilo dobýt v letech 224–228 celé teritorium parthské monarchie a nechat se v jejím hlavním městě Ktésifóntu korunovat na krále králů. Nastala éra novoperské říše Sásánovců, jež měla trvat více než čtyři sta let.Na rozdíl od achaimenovské říše, jež vznikla dobytím starších státních útvarů, stojících mnohdy na vyšší kulturní úrovni než „kmenové“ území Peršanů (jako příklad mohou sloužit Babylonie a Egypt), povstala sásánovská monarchie expanzí vnitřní, kdy lokální dynastie z Persidy postupně ovládla již existující stát (parthskou říši). Z tohoto důvodu musely v sásánovském státě působit mnohem silněji prvky kontinuity, než tomu bylo v případě říše Achaimenovců. Hlavní rozdíly mezi sásánovským a parthským obdobím spočívaly jednak v oblasti náboženství, jednak ve vztahu k sousednímu římskému impériu na Západě; vnitřní struktura byla převratem dotčena podstatně méně.Korunovačním městem a centrem správy zůstal i za Sásánovců Ktésifón v Mezopotámii, přejmenovaný k poctě zakladatele dynastie na Veh-Ardašír (Ardašír je výborný). Říši stejně jako za Parthů tvořila rozsáhlá královská doména rozdělená na satrapie (středopersky šahr), značně autonomní državy velmožů (v nichž král například nemohl zakládat města) a polonezávislá vazalská království, seskupená hlavně v periferních oblastech. Co do rozsahu byla novoperská říše mnohem menší než její achaimenovská předchůdkyně – patřila k ní vedle vlastního Íránu už jen celá Mezopotámie, dále části Turkmenistánu, Afghánistánu, Pákistánu a Ománu a od 6. století i značný díl Jemenu. Za Husrava II. se Peršané zmocnili na úkor Byzance ještě Egypta, Sýrie a většiny Malé Asie, tyto výboje však neměly dlouhého trvání.Teoreticky byl sásánovský velkokrál absolutním vládcem nad všemi obyvateli monarchie, v praxi jeho moc omezovaly vlivné velmožské rody (zčásti parthského původu) a zarathuštrovské kněžstvo v čele s nejvyšším móbadem (vrchním mágem). Snaha krále Husrava I. zformovat novou šlechtickou vrstvu, která by tolik neohrožovala panovnickou moc, byla sice ve své době úspěšná, natrvalo však závislost králů na velmožích neodstranila. Z nápisů a zmínek v kronikách známe názvy četných úřadů státní správy, od vezíra (vazurg-framádár) přes satrapu (šahrab) až po vrchního písaře (dibírbed) a velitele tělesné stráže (hazáruft).Jádrem sásánovského vojska byla těžká jízda, ale pochopitelně existovaly i pěší kontingenty, ačkoli o nich není známo tolik jako o kavalerii. Celkový počet armádních sborů mohl i s jednotkami vazalů a spojenců dosahovat 100 000 mužů, přesná čísla však lze jen velmi těžko stanovit. Pokud jde o organizaci, bylo celé vojenství založeno na desítkovém systému – oddíl měl sto bojovníků, deset oddílů tvořilo jednotku a deset jednotek armádu o 10 000 mužích. Vrchní velitel měl titul spáhbed, velitelem kavalerie byl aspbed. Mezi úspěchy sásánovské armády patří např. zajetí římského císaře Valeriana roku 260 n. l.Z náboženského hlediska byl sásánovský stát mnohem méně tolerantní nežli stát parthský či dokonce achaimenovský. Již od 3. století docházelo stále ke konfliktům mezi zarathuštrovským kněžstvem, podporovaným králem, a jinověrci, především křesťany. Důvodem byla určitá institucionalizace zarathuštrismu (vznik strukturované hierarchie, od prostých mágů až po nejvyššího móbada) a prosazení křesťanské víry v sousední římské říši, jejíž vladaři se pokládali za hlavu všech křesťanů (caesaropapismus). Pronásledování a diskriminace ustaly v Persii až v druhé polovině 5. století, kdy se křesťanští poddaní velkokrále dostali do schizmatu s konstantinopolskou ortodoxií (nestoriánství) a Sásánovci tak získali "svou vlastní" církev, nezávislou na Římu.Sásánovská říše byla spolu s říší římskou a později byzantskou nespornou velmocí soudobého světa a teprve expanze sjednocených arabských kmenů ve třicátých a čtyřicátých letech 7. století způsobila její nečekaně rychlý zánik. Nastala éra muslimského Íránu, politicky pak epocha multietnického arabského chalífátu, rozkládajícího se v době svého největšího rozsahu od Španělska až po hranice Indie.
 • Сасанидската империя, наричана още Втора персийска империя и Неоперсийска империя, е персийска държава, съществувала от началото на 3 век до средата на 7 век. При най-голямото си териториално разширение тя обхваща днешните Иран, Ирак, Азербайджан, Армения, Туркменистан и части от Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Турция, както и цялото крайбражие на Персийския залив.Основател на Сасанидската династия е Сасан, който като васал на Партското царство управлява провинция Фарс в югозападен Иран. Неговата столица Истахр е разположена в близост до развалините на древния Персеполис, разрушен от Александър Велики през 330 пр.н.е. Сасанидският владетел Ардашир I завладява няколко съседни области, след което влиза в открит конфликт с партите. През 224 той удържа голяма победа срещу тях като самият цар Артабан IV е убит. С това се поставя началото на Сасанидското царство.Управлението на Сасанидите се смята за един от периодите на разцвет на Иран. Привърженици на зороастризма, те го превръщат в систематизирана държавна религия, но въпреки това проявяват относителна религиозна търпимост, особено в първата половина на управлението си. Преследванията срещу християните започват в началото на 4 век, след обявяването на християнството за държавна религия в Римската империя, традиционен противник на Иран. Сасанидските царе първоначално оказват подкрепа на манихейството, опит за синтез на християнството и зороастризма. Първата книга на Мани, Шапураган, е посветена на цар Шапур I.Изтощена от непрекъснатите войни с Римската империя, Сасанидската държава е завладяна лесно от Арабския халифат. През 637 е превзета столицата Ктезифон, близо до днешен Багдад, а до 649 цял Иран е под тяхна власт. Последният сасанидски цар Яздегерд III е убит през 651.
 • I Sasanidi (termine ormai preferito a Sassanidi) furono l'ultima dinastia indigena a governare la Persia prima della conquista islamica. L'Impero sasanide o Impero persiano sasanide noto ai suoi abitanti come Ērānshahr e Ērān in Persiano Medio e come Iranshahr e Iran in Persiano Nuovo, fu l'ultimo impero persiano preislamico, governato dalla dinastia sasanide dal 224 al 651. L'Impero sasanide, che era succeduto a quello dei Parti, è stato riconosciuto come una delle potenze maggiori in Asia Occidentale, Meridionale e Centrale, insieme all'Impero romano/bizantino, nella Tarda Antichità.L'Impero sasanide fu fondato da Ardashir I, in seguito alla caduta dell'Impero dei Parti/Arsacidi e della sconfitta dell'ultimo re arsacide, Artabano IV. Nel corso della sua esistenza, l'Impero comprendeva interamente le odierne Iran, Iraq, Afghanistan, Siria orientale, il Caucaso (Armenia, Georgia, Azerbaijan, e Dagestan), Asia Centrale sudoccidentale, parte della Turchia, alcune regioni costiere della penisola arabica, la regione del golfo persico e alcuni regioni del Pakistan occidentale. Il nome nativo dell'Impero sasanide in Persiano Medio è Eran Shahr che significa Impero ariano. Secondo la leggenda, la bandiera dell'Impero sasanide era la Derafsh Kaviani.Il periodo sasanide è considerato essere uno dei periodi più importanti della storia della Persia, in quanto costituì l'ultimo grande impero iraniano prima della conquista musulmana e dell'adozione dell'Islam. In molti modi, il periodo sasanide rappresentò il picco dell'antica civiltà persiana. La Persia influenzò considerevolmente la civiltà romana nel corso del periodo sasanide. L'influenza culturale dei Sasanidi si estendeva anche oltre i confini territoriali dell'Impero, raggiungendo persino l'Europa Occidentale, Africa, Cina e India. Giocò un ruolo fondamentale nella formazione dell'arte medievale sia europea che asiatica.
 • Sasanidzi – dynastia panująca w Iranie w latach 224-651 naszej ery.Za jej protoplastę uznawany jest Sasan, pasterz (według innych źródeł arcykapłan Anahity), będący podobno potomkiem Achemenidów. Jego syn, Papak (panował prawdopodobnie w latach 208-222) zjednoczył Fars (Persję właściwą). Jego następca Ardaszir I wypowiedział posłuszeństwo partyjskiemu królowi królów Artabanowi IV. W 224 roku pokonał go pod Hormizdeganem, kładąc kres panowaniu partyjskiej dynastii Arsacydów. W 226 r. opanował Mezopotamię i rok później ogłosił się "Wielkim Królem, Królem Królów". Do około 239 roku opanował całe imperium partyjskie i stłumił wszelkie przejawy posłuszeństwa wobec Partów.Rządy dynastii Sasanidów pod kilkoma istotnym względami różniły się od wcześniejszych panujących w Iranie. Po pierwsze, w stopniu dotychczas niespotykanym nawiązywali oni do tradycji Achemenidów (którzy już wtedy w zbiorowej pamięci stali się półlegendarnymi Kejanidami) i innych czysto irańskich, przeciwstawiając je greckim i rzymskim – opierali się więc na ideologii o charakterze narodowym. Po drugie, przynajmniej od czasu śmierci Szapura I (240-270), coraz silniejsze były związki państwa z zoroastryzmem, który stał się niejako religią oficjalną, co prowadziło do prześladowania innych wyznań, chociaż nigdy nie przybrało ono charakteru systematycznego. Po trzecie wreszcie, stopniowo następowała centralizacja rządów, która osiągnęła szczyt za panowania Chosrowa I (531-579).Pierwszym okresem potęgi dynastii było panowanie jej drugiego władcy, Szapura I, który w roku 244 pokonał cesarza Gordiana III, a następnie zmusił do zawarcia korzystnego dla siebie pokoju jego następcę, Filipa Araba. Szczytowym momentem wojen Szapura z Rzymem było zniszczenie całej armii rzymskiej i wzięcie do niewoli cesarza Waleriana ok. r. 260. Po śmierci Szapura I nastąpił jednak okres zamętu, po części spowodowany niepokojami religijnymi wynikającymi z ekspansji nowo powstałego manicheizmu, jak również chrześcijaństwa, które to religie zdawały się podważać fundamenty państwa, pierwsza poprzez radykalizm swej doktryny, druga poprzez związki z Rzymem. To wtedy Sasanidzi nadali liczne przywileje zoroastryjskiemu klerowi, który wydawał się silną gwarancją stabilności władzy. Poza tym krajem wstrząsały wojny domowe pomiędzy członkami dynastii wspieranymi przez różne odłamy arystokracji. Państwo odzyskało siły za długich rządów Szapura II (309-379), który stoczył szereg zwycięskich wojen z Rzymem.Wkrótce jednak nastąpił długotrwały kryzys, trwający aż do roku 531. Początkowo wynikał on z brutalnej walki jaką prowadziła arystokracja i kler przeciwko monarchii, chcąc uzyskać jak najwięcej niezależności kosztem jej władzy. Kolejni władcy ginęli w wyniku spisków, a zajęci tłumieniem ciągłych rebelii oraz strachem przed nimi nie byli w stanie rządzić efektywnie. W drugiej połowie V wieku jednak głównym problemem stało się zagrożenie zewnętrzne ze strony koczowniczego ludu Heftalitów. Peroz I (459-484) został przez nich pokonany i zabity, a jego syn Kawad I (488-496 i 498-531), im zawdzięczał powrót na tron, ale w zamian musiał płacić roczny trybut. Te klęski stały się impulsem do przeprowadzenia reform, które rozpoczął Kawad, a kontynuował jego następca, Chosrow I (531-579). Objęły one zarówno wojsko jak i administrację, a w szczególności system podatkowy, który stał się bardziej racjonalny i sprawiedliwy. To właśnie te reformy pozwoliły Chosrowowi I rozbić Heftalitów w przymierzu z Turkami, skutecznie przeciwstawić się tym ostatnim kiedy zwrócili się oni przeciwko Iranowi oraz toczyć zwycięskie wojny z Bizancjum. Panowanie Chosrowa I, którego sprawiedliwość stała się wręcz przysłowiowa, posiadającego szerokie intelektualne zainteresowania, było w historii Iranu okresem rozkwitu w każdej sferze, zarówno militarnej, jak i gospodarczej oraz kulturalnej.Jego następca, Hormizd IV (579-589), został obalony przez Bahrama Czobina (590-591), wodza sławnego ze swoich zwycięstw nad Turkami. Jednak wkrótce syn Hormizda, Chosrow II Parwiz (591-628), prowadząc ze sobą bizantyjską armię pokonał Bahrama i zabił go. Wnuk wielkiego Chosrowa I po zdobyciu władzy oddał się głównie swojemu zamiłowaniu do luksusu i zmysłowych uciech. Po śmierci cesarza Maurycjusza, któremu zawdzięczał tron, Chosrow ogłosił się jego mścicielem, i rozpoczął długotrwała wojnę z Bizancjum. Sasanidzki władca zdobył Syrię, Palestynę i Egipt, a jego wojska dotarły aż pod Konstantynopol. Jednak od roku 622 pod wodzą cesarza Herakliusza wojska bizantyjskie po kolei rozbijały wyczerpane długoletnią wojną irańskie armie, wykorzystując możliwość transportu morzem, nad którym cały czas panowała bizantyjska flota, oraz sojusz z Chazarami. Ostatecznie Chosrow był zmuszony do sformowania armii z niewolników i kucharzy, którą w 627 roku Herakliusz doszczętnie rozbił pod dawną stolicą Asyrii Niniwą. Wkrótce potem Chosrow został obalony i stracony. Imperium ogarnęła wojna domowa, po której ostatecznie władcą został ośmioletni wnuk Chosrowa II, Jezdegerd III (632-651). Kraj był kompletnie zdezorganizowany, liczni możnowładcy stali się właściwie na wpół niezależnymi władcami – zaniedbano nawet sieć irygacyjną, tak że niektóre pola uprawne stały się bagnami. Na tak wyniszczone państwo uderzyli niedawno zjednoczeni przez Mahometa Arabowie i wkrótce zadali irańskiej armii szereg klęsk, w tym dwie najważniejsze: pod Al-Kadisijją w roku 637 oraz Nihawandem w roku 642. Ostatecznie Jezdegerd zginął w roku 651 w Merwie, a wraz z nim "era perskiej suwerenności tak samo jak odrębnej kultury dobiegła końca, a ślady po ostatnim reprezentancie starożytnej cywilizacji Bliskiego Wschodu zaginęły".
 • O Império Sassânida foi o último Império Persa pré-islâmico, governado pela dinastia sassânida de 224 d.C. a 651. O Império Sassânida, que sucedeu o Império Parta, foi reconhecido como uma das principais potências da Ásia Ocidental e Central, juntamente com o Império Romano/Bizantino, por um período de mais de 400 anos.Foi fundado por Artaxes I, após a queda do Império Arsácida e a derrota do último rei arsácida, Artabano IV. Durante sua existência, o Império Sassânida dominou os territórios dos atuais Irã, Iraque, Afeganistão, o leste da Síria, o Cáucaso (Armênia, Geórgia, Azerbaijão e Daguestão), o sudoeste da Ásia Central, parte da Turquia, certas áreas litorâneas da península Arábica, a região do golfo Pérsico, e algumas regiões do Baluquistão paquistanês De acordo com a lenda tradicional persa, o vexiloide do Império Sassânida era o Derafsh Kaviani. Hipóteses foram levantadas afirmando que a transição que resultou no Império Sassânida representa o fim da disputa entre os proto-persas e seus parentes próximos étnicos migrantes, os partas, cuja pátria original localizava-se na atual Ásia Central.O período sassânida, durante a Antiguidade Tardia, é considerado um dos mais importantes e influentes períodos históricos da história da Pérsia e do Irã, e constituiu o último grande império iraniano antes da conquista muçulmana e a adoção do islamismo pela população local. O Império Sassânida testemunhou o auge da civilização persa, de diversas maneiras; a Pérsia da época influenciou a civilização romana consideravelmente durante o período. A influência cultural sassânida ultrapassou em muito as fronteiras territoriais do império, chegando até a Europa ocidental, a África, a China e a Índia. Teve um papel importante na formação da arte medieval europeia e asiática.
 • Kekaisaran Persia Sassania (bahasa Persia: دودمان ساساني) (diucapkan [ˈsæsənɪd]; disebut juga Kekaisaran Sassania, Kekaisaran Sasania, atau Kekaisaran Sassaniyah) adalah kekaisaran bangsa Iran yang ketiga dan kekaisaran Persia yang kedua. Kekaisaran Sassania merupakan Kekaisaran Persia pra-Islam terakhir dan dipimpin oleh Dinasti Sassania pada tahun 224 hingga 651 M. Kekaisaran Sassania, yang menggantikan Kekaisaran Parthia atau Kekaisaran Arkasid, diakui sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Barat, Selatan, dan Tengah, bersama dengan Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Bizantium, dalam periode selama lebih dari 400 tahun.Kekaisaran Sassania didirikan oleh Ardashir I, setelah keruntuhan Kekaisaran Parthia dan kekalahan raja Parthia terakhir, Artabanos IV (bahasa Persia: اردوان, Ardavan); dan kekaisaran ini berakhir ketika Syahansyah (Raja Segala Raja) Sasania terakhir, Yazdegerd III (632–651), kalah dalam perjuangan selama 14 tahun untuk menyingkirkan kekhalifahan Islam yang pertama, yaitu pendahulu dari kekaisaran-kekaisaran Islam lainnya. Wilayah kekaisaran ini meliputi wilayah yang kini menjadi Iran, Irak, Armenia, Afganistan, bagian timur Turki, dan sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah dan Arabia. Selama pemerintahan Khosrau II (590–628), Mesir, Yordania, Palestina, Israel, dan Libanon juga sementara waktu merupakan wilayah kekaisaran ini.Bangsa Sassania menamakan kerajaan mereka Eranshahr (Wilayah kekuasaan bangsa Iran (Arya)) atau Ērān dalam bahasa Persia Pertengahan, yang menghasilkan istilah Iranshahr and Iran dalam bahasa Persia Baru. Masa kekuasaan Sassania terbentang sepanjang periode Abad Kuno Akhir (bahasa Inggris: Late Antiquity), dan dianggap sebagai salah satu periode yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Iran. Dalam banyak hal periode Sassania menyaksikan pencapaian tertinggi kebudayaan Persia, dan melambangkan kemegahan Kekaisaran Iran terakhir sebelum penaklukan muslim dan berkembangnya agama Islam.Menurut legenda, veksiloid Kekaisaran Sassania adalah Derafsh Kaviani. Diduga juga bahwa peralihan menuju Kekaisaran Sassania melambangkan akhir perjuangan etnis proto-Persia melawan kerabat etnis migran dekat mereka, yakni bangsa Parthia, yang tempat asalnya adalah di Asia Tengah.Persia memiliki pengaruh yang cukup besar pada kebudayaan Romawi selama masa Sassania, dan bangsa Romawi menganggap bangsa Persia Sassania sebagai satu-satunya bangsa yang berstatus sama dengan mereka. Hal ini diperlihatkan misalnya dalam surat-surat yang ditulis oleh Kaisar Romawi kepada Syahansyah Persia, yang pada alamatnya bertuliskan kata "kepada saudaraku". Pengaruh kebudayaan Sassania terbentang jauh melebihi batas-batas wilayah kekaisaran mereka, dan bahkan menjangkau sampai Europa Barat, Afrika, Cina, dan India, serta berperan penting dalam pembentukan seni-seni Abad Pertengahan di Eropa dan Asia.Pengaruh tersebut terus terbawa ke masa awal perkembangan dunia Islam. Kebudayaan yang unik dan aristokratik dari dinasti ini telah mengubah penaklukan Islam atas Iran menjadi sebuah Renaisans Persia. Banyak hal yang kemudian dikenal sebagai kebudayaan, arsitektur, dan penulisan Islam serta berbagai keahlian lainnya, diperoleh dari Sassania Persia dan kemudian disebarkan pada dunia Islam yang lebih luas. Sebagai contohnya ialah bahasa resmi Afghanistan, yaitu Bahasa Dari yang merupakan dialek dari Bahasa Persia, merupakan perkembangan dari bahasa kerajaan bangsa Sassania.
 • L'Imperi Sassànida és el període de govern del segon Imperi Persa (226 - 651) per part de la dinastia sassànida (quarta dinastia iraniana). La dinastia fou fundada per Ardaixir I després de treure del tron l'últim rei arsàcida de l'Imperi Part, Artaban V de Pàrtia, i s'acabà quan l'últim Rei de reis (xahanxah) sassànida Yezdegerd III (632 - 651) perdé una llarga guerra de 14 anys contra el primer dels califats islàmics (el califat omeia) durant l'expansió de l'islam. El territori de l'Imperi Persa sassànida comprenia els actuals estats de l'Iran, l'Iraq, Armènia, Afganistan, parts de l'est de Turquia i Síria, del Paquistan, els Caucas, Àsia Central i Aràbia. Durant el govern de Cosroes II (590 - 628), s'annexaren a l'imperi durant les guerres romano-sassànides els territoris que correspondrien als actuals Egipte, Jordània, Palestina i el Líban, i fins i tot establí un protectorat sobre territoris actualment corresponents a Oman i al Iemen, assolint així la màxima expansió de l'Imperi. Els sassànides anomenaven al seu imperi Iranxahr (ايرانشهر Iranśæhr) o Domini dels iranians.El període sassànida (que comprèn tot el període final de l'antiguitat clàssica) es considera un dels períodes històrics més importants i influents de la història de l'Iran. En molts aspectes, arribà als èxits més importants de la cultura persa, i fou l'últim gran imperi iranià abans de la conquesta musulmana de Pèrsia i de la consegüent conversió a l'Islam com a religió de tot el territori. L'Imperi Sassànida tingué una important influència sobre l'Imperi Romà. Aquesta influència cultural s'estengué més enllà dels territoris fronterers d'ambdós imperis, arribant fins a l'Europa occidental, Àfrica, Xina i l'Índia, i tingué un paper fonamental en la formació de l'art medieval europeu i asiàtic, ja que influïa en els dos continents. Aquesta influència arribà també fins al llavors recent món islàmic. La societat aristocràtica i exclusiva de la dinastia sassànida transformà la conquesta islàmica de l'Iran en un "renaixement" persa. La cultura islàmica adoptà, en molts aspectes (arquitectura, escriptura, etc) característiques dels perses sassànides.
 • El Imperio sasánida (en persa medio: , Erānšahr o Iranšæhr; "Dominios de los iranios" en español) es el nombre que recibe el segundo Imperio persa durante su cuarta dinastía irania (226-651). La dinastía sasánida fue fundada por Ardacher I tras derrocar al último rey arsácida, Artabán IV de Partia, y terminó cuando el último Shahanshah (Rey de reyes) sasánida Yazdgerd III (632-651) perdió una prolongada guerra de 14 años contra el primero de los califatos islámicos. El territorio del Imperio persa sasánida comprendía los actuales países de Irán, Irak, Armenia, Afganistán y partes del este de Turquía y Siria, además de parte de Pakistán, el Cáucaso, Asia Central y Arabia. Además, durante el gobierno de Cosroes II (590-628), se anexionaron al imperio los territorios de los actuales Egipto, Israel, Jordania, Líbano y los Territorios Palestinos, llegando a ejercer un "protectorado" sobre territorios actualmente correspondientes a Omán y Yemen.El periodo sasánida, que comprende todo el periodo final de la antigüedad clásica e incluso la sobrevive unos siglos, se considera uno de los periodos históricos más importantes e influyentes de la historia de Irán. En muchos aspectos, el periodo sasánida alcanzó los mayores logros de la cultura persa, y constituyó el último gran imperio iranio antes de la conquista islámica de Persia y la adopción del islam como religión en todo el territorio. Persia tuvo una importante influencia sobre la civilización romana. Esta influencia cultural se extendió mucho más allá de los territorios fronterizos de ambos imperios, llegando hasta la Europa occidental, África, China e India, y jugó un papel fundamental en la formación del arte medieval europeo y asiático. Esta influencia llegó también hasta el incipiente mundo islámico. La cultura aristocrática y exclusiva de la dinastía sasánida transformó la conquista islámica de Irán en un ‘renacimiento’ persa. Gran parte de lo que posteriormente sería conocido como ‘cultura islámica’ (arquitectura, escritura y otras habilidades) fueron adoptadas por el amplio mundo islámico a partir de los persas sasánidas.
 • A Szászánida Birodalom vagy Újperzsa Birodalom egy ókori iráni központú birodalom volt. A magát az Akhaimenidák örököseinek tartó Szászánida-dinasztia alapította 224-ben és 651-ig, az arab hódításig állt fenn. A Pártus Birodalom helyére lépett, amelynek utolsó uralkodóját, IV. Artabanoszt, a birodalomalapító I. Ardasír (Artaxerxész) csatában megverte és 224-ben bevonult Ktésziphónba, a pártus fővárosba.A Szászánidák a pártusok laza államszervezetével szemben erősen központosított, despotikus államot hoztak létre, amely ideológilag a zoroasztriánus államvallás hatalmas papságára támaszkodott. A Szászánidákat erőteljes terjeszkedési törekvések jellemezték, és e célból a királyok megreformálták a hadsereget. A fő ütőerőt e seregben a páncélos nehézlovasság képezte. A Szászánida Birodalom hatalma csúcsán Szíriától Indiáig, a kaukázusi Ibériától a Perzsa-öbölig terjedt.A Szászánidák ki akarták szorítani a rómaiakat Ázsiából, ezért azok megerősítették az eufráteszi limest. Az újperzsa uralkodók több római császárral is heves harcokat vívtak: Valerianus császár I. Sápúr királytól elszenvedett veresége (260) után annak fogságában halt meg, megalázó körülmények közt. Ezt a diadalt örökíti meg Sápúr Nags-e-Rosztami szikladomborműve. Hatalmának végén a Szászánida Birodalom még merészebb haditettre vállalkozott, II. Huszrau szászánida király elfoglalta Kis-Ázsiát, 626-ban pedig megostromolta Konstantinápolyt, Hérakleiosz bizánci császár csak komoly erőfeszítések árán tudta visszaverni a támadást. Egy évtized múlva (636) a Szászánidák hatalma összeomlott a hódító arabok támadásai alatt.
 • Sasaniar Inperioa (pertsiera ertainez , Erānšahr edo Iranšæhr, euskaraz "Iraniarren domeinuak") bigarren pertsiar inperioak laugarren iraniar dinastian zehar (226-651) jaso zuen izena da. Sasaniar dinastia Ardashir I.ak abiarazi zuen arsazidar dinastiako azken enperadorea izan zen Artaban IV.a tronutik kendu ondoren, eta azken Shahanshah edo sasaniar enperadorea izan zen Yedzegerd III.ak (632-651) lehen islamiar kaliferriaren aurkako 14 urteko gerra luze bat galdu zuenean amaitu zen. Sasaniar Inperioaren lurraldeak egungo Iran, Irak, Armenia eta Afganistan osorik, Turkia eta Siriaren ekialdeko zatiak eta Pakistan, Kaukaso, Erdialdeko Asia eta Arabiaren zatiak hartzen zituen. Gainera, Kosroes II.aren erregealdian (590-628), inperiora egungo Israel, Egipto, Jordania, Libano eta Palestinaren lurraldeak gehitu ziren, protektoratu bat ere eginez gaur egun Oman eta Yemeni dagozkien lurraldeetan.Sasaniar garaia, antzinaro klasikoaren azken zatia hartzen duena eta are mende batzuez ere bizirauten diona, Irango historian eragin handiena izan duen garai garrantzitsuenetako bat bezala hartzen da. Alor askotan, sasaniar garaiak pertsiar kulturaren lorpenik handienak lortu zituen, eta azken irandar inperioa izan zen Pertsiaren musulman konkistaren eta lurralde osoan islama erlijio bezala onartu aurretik. Pertsiak eragin garrantzitsua izan zuen erromatar zibilizazioan. Eragin kultural hau bi inperioen arteko mugetatik askoz haratuago hedatu zen, Mendebaldeko Europa, Afrika, Txina eta Indiaraino ere iritsiz, eta funtsezko papera bete zuen Erdi Aroko asiar eta europar artearen eraketan. Eragin hau, oraindik oso hasieran zegoen islamiar mundura ere iritsi zen. Sasaniar dinastiaren kultura aristokratiko eta esklusiboak Iranen islamiar konkista pertsiar "pizkunde" bihurtu zuen. Geroago "islamdar kultura" izenarekin ezagutuko zenaren asko (arkitektura, idazkera eta beste trebezia batzuk) sasaniar pertsiarrengandik hartu zituen.
 • Государство Сасанидов (пехл. [Ērānšahr] (Эраншахр) — «Государство иранцев (ариев)»; перс. شاهنشاهی ساسانیان‎ [šāhanšāhije sɒsɒnijɒn]) — государство, образовавшееся на территории современных Ирака и Ирана в результате падения власти парфянской династии Аршакидов и прихода к власти персидской династии Сасанидов. Существовало с 224 по 651 год. Иногда в отношении государства Сасанидов применяется термин империя.Династия Сасанидов была основана Ардаширом I Папаканом после победы над парфянским царём Артабаном V (перс. اردوان‎ Ardavan) из династии Аршакидов. Последним сасанидским шахиншахом (Царём царей) был Йездигерд III (632—651), потерпевший поражение в 14-летней борьбе с Арабским халифатом.Наибольшего расцвета империя достигла при Хосрове I Ануширване, наибольшего (но кратковременного) расширения границ в правление Хосрова II Парвиза (Абарвеза, Апарвеза, «Победоносного») — внука Хосрова I Ануширвана и сына Ормизда III, и включала земли нынешних Ирана, Ирака, Азербайджана, Армении, Афганистана, восточную часть современной Турции и части нынешних Индии, Сирии, Пакистана; частично территория сасанидского государства захватывала Кавказ, Центральную Азию, Аравийский полуостров, Египет, земли нынешних Иордании, Израиля и Палестины, расширив Сасанидский Иран (хотя и кратковременно) почти до пределов державы Ахеменидов.В середине VII века империя Сасанидов была уничтожена и поглощена Арабским халифатом.
 • De dynastie van de Sassaniden vormde het koningshuis van het Perzische rijk van de 3e eeuw tot de 7e eeuw.Op 24 april 224 (AD) versloegen de Sassaniden onder leiding van Ardashir I de laatste Parthische koning in de Slag bij Hormizdgan. De overwinning van de Sassaniden brak de macht van de toen heersende Parthische dynastie van de Arsaciden. Deze slag wordt algemeen gezien als de bevestiging van de macht van de Sassaniden.Ardashir liet zich in 226 tot 'Koning der Koningen' (sjahansjah) kronen.
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:currency
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Sassanides__1
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Sassanides__2
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:flag
 • Derafsh Kaviani.png
dbpedia-owl:mapCaption
 • En vert clair : l'Empire sassanide à son apogée (610).
 • En vert foncé : l'Empire sassanide sous Khosrô II (620).
 • En vert, les zones disputées avec l'Empire byzantin.
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:religion
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wholeArea
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 59438 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 42816 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 380 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110999466 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1944 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:annéeDébut
 • 224 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 651 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Ehsan Yarshater
 • Françoise Demange
 • Touraj Daryaee
prop-fr:capitale
 • Ctésiphon
 • Istakhr
prop-fr:carte
 • Sassanid empire map.png
prop-fr:collection
 • Guide des civilisations
 • Annales du musée Guimet
prop-fr:commons
 • Category:Sassanid Empire
prop-fr:commonsTitre
 • les Sassanides
prop-fr:drapeau
 • Derafsh Kaviani.png
prop-fr:drapeauLien
prop-fr:gouvernement
 • monarchie
prop-fr:id
 • CHI
 • CHR
 • DAR
 • FAS
 • huyse
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 287900957 (xsd:integer)
prop-fr:langue
prop-fr:lieu
 • Cambridge
 • Copenhague
 • Paris
 • Londres et New York
prop-fr:légende
 • En vert clair : l'Empire sassanide à son apogée .
 • En vert foncé : l'Empire sassanide sous Khosrô II .
 • En vert, les zones disputées avec l'Empire byzantin.
prop-fr:monnaie
prop-fr:nom
 • 75 (xsd:integer)
 • Empire sassanide
 • Christensen
 • Farrokh
 • Huyse
prop-fr:p
prop-fr:prénom
 • Arthur
 • Philip
 • Kaveh
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:publi
 • Osprey Publishing
prop-fr:religion
prop-fr:réimpression
 • 2006 (xsd:integer)
prop-fr:s
prop-fr:sousTitre
 • Volume 3 The Seleucid, Parthian and Sasanian periods
 • Fastes d'un empire oublié
 • The Rise and Fall of an Empire
prop-fr:superficie
 • 3500000.0
prop-fr:titre
 • L'Iran sous les Sassanides
 • La Perse antique
 • Les Perses sassanides
 • Sasanian Persia
 • Shadows in the Desert: Ancient Persia at War
 • The Cambridge History of Iran
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • サーサーン朝ペルシアの位置サーサーン朝(サーサーンちょう、英: Sassanid、波: ساسانيان‎ - Sāsāniyān 、226年 - 651年)はイラン高原・メソポタミアなどを支配した王朝・帝国。首都はクテシフォン(現在のイラク)。
 • 사산 왕조(페르시아어: ساسانیان)는 아르다시르 1세가 세운 고대 이란 왕조이다. 페르시아 제국의 한 왕조라는 뜻으로 사산조 페르시아(사산 왕조 페르시아) 또는 사산조(사산 왕조)로 불리기도 하였다.
 • De dynastie van de Sassaniden vormde het koningshuis van het Perzische rijk van de 3e eeuw tot de 7e eeuw.Op 24 april 224 (AD) versloegen de Sassaniden onder leiding van Ardashir I de laatste Parthische koning in de Slag bij Hormizdgan. De overwinning van de Sassaniden brak de macht van de toen heersende Parthische dynastie van de Arsaciden. Deze slag wordt algemeen gezien als de bevestiging van de macht van de Sassaniden.Ardashir liet zich in 226 tot 'Koning der Koningen' (sjahansjah) kronen.
 • Sasanidzi – dynastia panująca w Iranie w latach 224-651 naszej ery.Za jej protoplastę uznawany jest Sasan, pasterz (według innych źródeł arcykapłan Anahity), będący podobno potomkiem Achemenidów. Jego syn, Papak (panował prawdopodobnie w latach 208-222) zjednoczył Fars (Persję właściwą). Jego następca Ardaszir I wypowiedział posłuszeństwo partyjskiemu królowi królów Artabanowi IV. W 224 roku pokonał go pod Hormizdeganem, kładąc kres panowaniu partyjskiej dynastii Arsacydów. W 226 r.
 • I Sasanidi (termine ormai preferito a Sassanidi) furono l'ultima dinastia indigena a governare la Persia prima della conquista islamica. L'Impero sasanide o Impero persiano sasanide noto ai suoi abitanti come Ērānshahr e Ērān in Persiano Medio e come Iranshahr e Iran in Persiano Nuovo, fu l'ultimo impero persiano preislamico, governato dalla dinastia sasanide dal 224 al 651.
 • Сасанидската империя, наричана още Втора персийска империя и Неоперсийска империя, е персийска държава, съществувала от началото на 3 век до средата на 7 век. При най-голямото си териториално разширение тя обхваща днешните Иран, Ирак, Азербайджан, Армения, Туркменистан и части от Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Турция, както и цялото крайбражие на Персийския залив.Основател на Сасанидската династия е Сасан, който като васал на Партското царство управлява провинция Фарс в югозападен Иран.
 • A Szászánida Birodalom vagy Újperzsa Birodalom egy ókori iráni központú birodalom volt. A magát az Akhaimenidák örököseinek tartó Szászánida-dinasztia alapította 224-ben és 651-ig, az arab hódításig állt fenn. A Pártus Birodalom helyére lépett, amelynek utolsó uralkodóját, IV. Artabanoszt, a birodalomalapító I.
 • Související informace naleznete také v článku Sásánovci.Po dobytí achaimenovské říše Alexandrem Velikým (336–323 př. n. l.) a následné vládě makedonských Seleukovců se většiny Předního východu zmocnili během sto let (cca 240–140 př. n. l.) Parthové, skythský národ, obývající původně oblast Střední Asie a živící se chovem dobytka a loupežením. Nově vzniklá parthská říše se stala významným protihráčem dalšího mocného státního útvaru, který se v téže době konstituoval – římské říše.
 • Sasani İmparatorluğu, (Sasani Devleti veya Sasaniler ya da İkinci Pers İmparatorluğu) (ساسانیان), dördüncü İran Hanedanlığı ve ikinci Pers İmparatorluğu'nun adıdır (224 - 651). Sasani İmparatorluğu, son Arşaklı hanedanı (Partlar) kralı IV. Artabanus'u yenmesinin ardından I. Ardeşir tarafından kurulmuş, son Sasani hükümdarı Şehinşah (Krallar kralı) III. Yezdigirt'in (632-651), erken Halifelik'le yani ilk İslam Devleti ile girdiği 14 senelik mücadeleyi kaybetmesiyle sona ermiştir.
 • O Império Sassânida foi o último Império Persa pré-islâmico, governado pela dinastia sassânida de 224 d.C. a 651. O Império Sassânida, que sucedeu o Império Parta, foi reconhecido como uma das principais potências da Ásia Ocidental e Central, juntamente com o Império Romano/Bizantino, por um período de mais de 400 anos.Foi fundado por Artaxes I, após a queda do Império Arsácida e a derrota do último rei arsácida, Artabano IV.
 • Das Sassanidenreich war das zweite persische Großreich, das sich in der Spätantike etwa über die Gebiete der heutigen Staaten Iran, Irak und Afghanistan sowie einige ihrer Randgebiete erstreckte. Es existierte zwischen dem Ende des Partherreichs und der arabischen Eroberung Persiens, also von 224 bis zur Schlacht von Nehawend im Jahr 642 beziehungsweise bis zum Tod des letzten Großkönigs Yazdegerd III.
 • Kekaisaran Persia Sassania (bahasa Persia: دودمان ساساني) (diucapkan [ˈsæsənɪd]; disebut juga Kekaisaran Sassania, Kekaisaran Sasania, atau Kekaisaran Sassaniyah) adalah kekaisaran bangsa Iran yang ketiga dan kekaisaran Persia yang kedua. Kekaisaran Sassania merupakan Kekaisaran Persia pra-Islam terakhir dan dipimpin oleh Dinasti Sassania pada tahun 224 hingga 651 M.
 • El Imperio sasánida (en persa medio: , Erānšahr o Iranšæhr; "Dominios de los iranios" en español) es el nombre que recibe el segundo Imperio persa durante su cuarta dinastía irania (226-651). La dinastía sasánida fue fundada por Ardacher I tras derrocar al último rey arsácida, Artabán IV de Partia, y terminó cuando el último Shahanshah (Rey de reyes) sasánida Yazdgerd III (632-651) perdió una prolongada guerra de 14 años contra el primero de los califatos islámicos.
 • Sasaniar Inperioa (pertsiera ertainez , Erānšahr edo Iranšæhr, euskaraz "Iraniarren domeinuak") bigarren pertsiar inperioak laugarren iraniar dinastian zehar (226-651) jaso zuen izena da. Sasaniar dinastia Ardashir I.ak abiarazi zuen arsazidar dinastiako azken enperadorea izan zen Artaban IV.a tronutik kendu ondoren, eta azken Shahanshah edo sasaniar enperadorea izan zen Yedzegerd III.ak (632-651) lehen islamiar kaliferriaren aurkako 14 urteko gerra luze bat galdu zuenean amaitu zen.
 • L'Imperi Sassànida és el període de govern del segon Imperi Persa (226 - 651) per part de la dinastia sassànida (quarta dinastia iraniana). La dinastia fou fundada per Ardaixir I després de treure del tron l'últim rei arsàcida de l'Imperi Part, Artaban V de Pàrtia, i s'acabà quan l'últim Rei de reis (xahanxah) sassànida Yezdegerd III (632 - 651) perdé una llarga guerra de 14 anys contra el primer dels califats islàmics (el califat omeia) durant l'expansió de l'islam.
 • The Sasanian Empire (Persian: امپراتوری ساسانیان‎, /səˈsɑːnɪən/ or /səˈseɪnɪən/; also known as Sassanian, Sasanid, Sassanid or Neo-Persian Empire), known to its inhabitants as Ērānshahr and Ērān in Middle Persian, was the last Iranian empire before the rise of Islam, ruled by the Sasanian dynasty from 224 CE to 651 CE.
 • Государство Сасанидов (пехл. [Ērānšahr] (Эраншахр) — «Государство иранцев (ариев)»; перс. شاهنشاهی ساسانیان‎ [šāhanšāhije sɒsɒnijɒn]) — государство, образовавшееся на территории современных Ирака и Ирана в результате падения власти парфянской династии Аршакидов и прихода к власти персидской династии Сасанидов. Существовало с 224 по 651 год.
rdfs:label
 • Sassanides
 • Imperi Sassànida
 • Imperio sasánida
 • Império Sassânida
 • Kekaisaran Sasaniyah
 • Sasani İmparatorluğu
 • Sasanian Empire
 • Sasaniar Inperioa
 • Sasanidi
 • Sasanidzi
 • Sassaniden
 • Sassanidenreich
 • Szászánida Birodalom
 • Sásánovská říše
 • Государство Сасанидов
 • Сасанидска империя
 • サーサーン朝
 • 사산 제국
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:dynasty of
is dbpedia-owl:nextEntity of
is dbpedia-owl:nextEvent of
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:allégeance of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:dynastie of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:p of
is prop-fr:s of
is foaf:primaryTopic of