sRGB, ou standard RGB (Red Green Blue), est un espace de couleur rouge vert bleu (RVB) proposé par Hewlett-Packard et Microsoft en 1996. Il est utilisé dans les dispositifs numériques, notamment les écrans d'ordinateurs et le stockage des images.L'espace de couleurs sRGB est défini par la norme CIE 61966-2-1 (1999).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • sRGB, ou standard RGB (Red Green Blue), est un espace de couleur rouge vert bleu (RVB) proposé par Hewlett-Packard et Microsoft en 1996. Il est utilisé dans les dispositifs numériques, notamment les écrans d'ordinateurs et le stockage des images.L'espace de couleurs sRGB est défini par la norme CIE 61966-2-1 (1999). Il relie la recommandation ITU-R BT.709 sur l'image vidéo au corps de normes et méthodes colorimétriques définies depuis 1931.
 • Lo spazio colore sRGB è uno spazio dei colori RGB standard creato da una collaborazione tra HP e Microsoft nel 1996 utilizzabile su schermi video, stampanti, e Internet.L'sRGB usa primari ITU-R BT.709-5, gli stessi che vengono usati nei monitor da studio e nell'HDTV, e una funzione di trasferimento (curva di gamma) tipica dei CRT. Questa specifica ha permesso allo standard sRGB di essere visualizzato direttamente sui normali monitor CRT dell'epoca, un fatto che ne ha aiutato molto la diffusione.Diversamente da molti altri spazi di colore RGB, la correzione di gamma sRGB non può essere espressa con un singolo valore numerico. La gamma complessiva è circa 2.2 ed è costituita da una sezione lineare (gamma 1.0) vicina al nero, e la restante parte non lineare dotata di un esponente di 2.4 e una gamma che varia da 1.0 a circa 2.3.
 • sRGB (standarised Red, Green, Blue) - jedna z przestrzeni odwzorowania kolorów wykorzystywana głównie do zastosowań nieprofesjonalnych, stanowiąca jeden standard dla wszystkich urządzeń (monitorów, skanerów, drukarek, aparatów cyfrowych).Zaproponowany został w 1996 roku przez firmy Hewlett-Packard i Microsoft. Obecnie podlega nadzorowi komisji IEC jako IEC 61966-2-1. sRGB jest także standardem internetowym wprowadzonym przez konsorcjum W3C jako obowiązującym dla HTML i CSS.W przestrzeni kolorów sRGB zawarte jest 256 wersji każdego z kolorów podstawowych co daje ok. 16,78 mln odcieni (224 = 16 777 216). Przestrzenie kolorów mające większy zakres tonalny możemy przedstawić w sRGB dzięki transformacji. Informacja o kolorach nie zostaje utracona - jest tylko przybliżona. Nie jest to jednak możliwe w drugą stronę. Uproszczenie zakresu kolorów sRGB powoduje, że część urządzeń nie może wykorzystać swych maksymalnych możliwości.
 • sRGB는 1996년에 미국의 컴퓨터 기업인 마이크로소프트와 HP가 협력하여 만든 모니터 및 프린터 표준 RGB 색 공간이다.
 • L' espai de color sRGB, o estàndard RGB (Red Green Blue), és un espai de color RGB creat en cooperació per Hewlett-Packard i Microsoft Corporation. El van aprovar W3C, Exif, Intel, Pantone, Corel i molts altres actors de la indústria. És també ben acceptat pel Software lliure com el GIMP, i s'usa en formats gràfics propietaris i lliures com el PNG.El sRGB defineix el vermell, el verd i el blau com colors primaris, on un dels tres canals és al seu valor màxim i els altres dos a zero. En la coordenades cromàtiques xy de l'espai de color CIE de 1931, el vermell és a [0.6400, 0.3300], el verd, a [0.3000, 0.6000] i el blau, a [0.1500, 0.0600]. El punt blanc és el punt blanc D65 situat en les coordenades [0.3127,0.3290]. La resta de valors produeixen el color obtingut de multiplicar cada color primari pel valor d'aquesta corba i sumant-los tots junts. L'espai sRGB ha estat criticat pel mal emplaçament d'aquests colors primaris. Si es limiten els valors del rang 0-1, no es podrà sortir fora de l'espectre de l'espai (el triangle produït per aquests), el qual sí que és dins del conjunt de colors visibles per l'ésser humà. Això no obstant, els valors d'aquests primaris són de menor importància que els d'aquesta corba de luminància en reproduir una imatge el millor possible.Cal indicar que l'espai sRGB està dissenyat per coincidir amb l'utilitza actualment pels monitors CRT. Molts programes d'ordinador, tant professional com domèstic, assumeixen que una imatge de 8 bits disposada en una pantalla amb un circuit adaptador de 8 bits per canal es mostrarà correctament. Per aquesta raó es pot assumir que qualsevol imatge de 8 bits treta d'Internet és dins l'espai de color sRGB (en absència de qualsevol perfil de color inclòs en la imatge). De la mateixa manera, aquells dispositius no CRT, com pantalles LCD, cambres digitals o impressores, encara que no produeixen per naturalesa una corba sRGB, estan construïts amb sistemes de circuits o programes de compensació que al final obeeixen aquest estàndard (encara que això és menys cert en equips professionals). Per aquesta raó cal assumir que gairebé qualsevol imatge que es trobi amb 8 bits per canal és dins del sRGB.Aquest espai de color a part ha estat criticat pels professionals del camp editorial, a causa del seu limitat espectre de color, cosa que que significa que alguns colors que són visibles, fins i tot alguns colors que poden ser reproduïts en CMYK, no poden ser representats en sRGB. En aquest sentit l'espai Adobe RGB es prefereix com a estàndard.
 • sRGB is a standard RGB color space created cooperatively by HP and Microsoft in 1996 for use on monitors, printers and the Internet. sRGB uses the ITU-R BT.709 primaries, the same as are used in studio monitors and HDTV, and a transfer function (gamma curve) typical of CRTs. This specification allowed sRGB to be directly displayed on typical CRT monitors of the time, a factor which greatly aided its acceptance.Unlike most other RGB color spaces, the sRGB gamma cannot be expressed as a single numerical value. The overall gamma is approximately 2.2, consisting of a linear (gamma 1.0) section near black, and a non-linear section elsewhere involving a 2.4 exponent and a gamma (slope of log output versus log input) changing from 1.0 through about 2.3.
 • sRGB является стандартом представления цветового спектра с использованием модели RGB. sRGB создан совместно компаниями HP и Microsoft в 1996 году для унификации использования модели RGB в мониторах, принтерах и Интернет-сайтах.sRGB использует основные цвета, описанные стандартом BT.709, аналогично студийным мониторам и HD-телевидению, а также гамма-коррекцию, аналогично мониторам с электронно-лучевой трубкой. Такая спецификация позволила sRGB в точности отображаться на обычных CRT-мониторах и телевизорах, что стало в своё время основным фактором, повлиявшим на принятие sRGB в качестве стандарта. В отличие от большинства других цветовых пространств RGB, гамма в sRGB не может быть выражена одним числовым значением, так как функция коррекции состоит из линейной части около чёрного цвета, где гамма равна 1.0, и нелинейной части до значения 2.4 включительно. Приблизительно можно считать, что гамма равна 2.2. Гамма может изменяться от 1.0 до 2.3.
 • El Espacio de color sRGB, o Estándar RGB (Red Green Blue), es un espacio de color RGB creado en cooperación por Hewlett-Packard y Microsoft Corporation. Fue aprobado por el W3C, Exif, Intel, Pantone, Corel y otros muchos actores de la industria. Es también bien aceptado por el Software libre como el GIMP, y es utilizado en formatos gráficos propietarios y libres como el PNG.sRGB define el rojo, el verde y el azul como colores primarios, donde uno de los tres canales está en su valor máximo y los otros dos a cero. En las coordenadas cromáticas xy del Espacio de color CIE de 1931, el rojo está en [0.6400, 0.3300], el verde en [0.3000, 0.6000] y el azul en [0.1500, 0.0600]. El punto blanco es el punto blanco D65 situado en las coordenadas [0.3127,0.3290]. El resto de valores producen el color obtenido de multiplicar cada color primario por el valor de dicha curva y sumándolos todos juntos. El espacio sRGB ha sido criticado por el mal emplazamiento de estos colores primarios. Si limitamos los valores del rango 0-1, no serémos capaces de salir fuera del espectro del espacio (el triangulo producido por ellos), el cual sí que está dentro del conjunto de colores visibles por el ser humano. Sin embargo, los valores de estos primarios son de menor importancia que los de dicha curva de luminancia en reproducir una imagen lo mejor posible.Es importante indicar que el espacio sRGB está diseñado para coincidir con el utilizado por los monitores CRT. Muchos programas de ordenador, tanto profesionales como domésticos, asumen que una imagen de 8 bits dispuesta en una pantalla con un buffer de 8 bits por canal se mostrará correctamente. Por esta razón se puede asumir que cualquier imagen de 8 bits sacada de Internet está dentro del espacio de color sRGB (en ausencia de cualquier perfil de color incluido en la imagen). De la misma forma, aquellos dispositivos no CRT, como pantallas LCD, cámaras digitales o impresoras, aunque no producen por naturaleza una curva sRGB, están construidos con sistemas de circuitos o programas de compensación que al final obedecen este estándar (aunque esto es menos cierto en equipos profesionales). Por esta razón se debe asumir que casi cualquier imagen con 8 bits por canal estará dentro del sRGB.Este espacio de color aparte ha sido criticado por los profesionales del campo editorial, debido a su limitado espectro de color, lo que significa que algunos colores que son visibles, incluso algunos que pueden ser reproducidos en CMYK, no pueden ser representados en sRGB. En este sentido el espacio Adobe RGB es preferido como estándar.
 • O sRGB (standard RGB) é um sistema eletrónico de cores criado pela HP e pela Microsoft
 • sRGB je standardní RGB (Red Green Blue, červená zelená modrá) barevný prostor vytvořený ve spolupráci HP a Microsoft pro použití na monitoru, tiskárnách a Internetu. Původně byl čistě pragmaticky sestaven v roce 1995 Ralfem Kuronem z FOGRA ve spojení s ICC. Je podporovaný W3C, Exif, Intel, Pantone, Corel a spoustou průmyslových přehrávačů, je také dobře snášen open source software jako například GIMP, a je otvírán například ve formátu SVG.sRGB barevný prostor je určený a navržený pro prohlížení, které je typické pro domácí a kancelářské podmínky. Tmavší provedení je naopak typické pro komerční účely. Používá se ITU-R BT.709-2 (stejně jako použití v SMPTE monitoru) a funkce přenášení (gamma křivka) typické pro CRT. Toto určení platí pro sRGB, aby bylo přímo zobrazeno non-ICC-aware aplikacemi na monitoru, což je faktor, který značně podporuje jeho přijetí. Téměř všechny softwary byly a jsou navrženy s předpokladem 8-bitů /kanál souboru obrázku nemění umístění do 8-bitů/, displej kanálu se bude zdát více jak sRGB specifické příkazy. LCD monitory, digitální kamery, tiskárny a skenery podporují standard sRGB. Zařízení, která přirozeně nepodporují sRGB (jako starší monitory CRT) zahrnuje kompenzační obvod nebo software tak, že nakonec i oni se podřídí těmto standardům (toto poněkud méně platí pro výšku-konče profesionálním vybavením, které stále zpravidla podporuje sRGB). Z toho důvodu se předpokládá (v nepřítomnosti vloženého profilu nebo nějaké jiné informace), že nějaký 8-bitový kanál souboru obrázku API nebo zařízení rozhraní počítače, je v sRGB barevném prostoru.sRGB gamma nemůže být vyjádřena jako jednoduchá číselná hodnota. Celkově je gamma přibližně 2.2, skládající se z lineárních (gamma 1.0) úseků blízko černé a nelineárních úseků jinde zahrnující 2.4 a gammu měnící se z 1.0 po 2.3.
 • sRGB-Farbraum oder Standard-RGB (Rot-Grün-Blau) ist ein RGB-Farbraum.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 841055 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9281 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109922642 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2007 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Daniel Metz
 • International color Consortium
prop-fr:consultéLe
 • 2013-07-16 (xsd:date)
 • 2014-09-12 (xsd:date)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:mois
 • 7 (xsd:integer)
prop-fr:site
 • www.blog-couleur.com
 • www.color.org
prop-fr:titre
 • Qu’est-ce que le sRGB ?
 • sRGB
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • sRGB, ou standard RGB (Red Green Blue), est un espace de couleur rouge vert bleu (RVB) proposé par Hewlett-Packard et Microsoft en 1996. Il est utilisé dans les dispositifs numériques, notamment les écrans d'ordinateurs et le stockage des images.L'espace de couleurs sRGB est défini par la norme CIE 61966-2-1 (1999).
 • sRGB는 1996년에 미국의 컴퓨터 기업인 마이크로소프트와 HP가 협력하여 만든 모니터 및 프린터 표준 RGB 색 공간이다.
 • O sRGB (standard RGB) é um sistema eletrónico de cores criado pela HP e pela Microsoft
 • sRGB-Farbraum oder Standard-RGB (Rot-Grün-Blau) ist ein RGB-Farbraum.
 • sRGB is a standard RGB color space created cooperatively by HP and Microsoft in 1996 for use on monitors, printers and the Internet. sRGB uses the ITU-R BT.709 primaries, the same as are used in studio monitors and HDTV, and a transfer function (gamma curve) typical of CRTs.
 • L' espai de color sRGB, o estàndard RGB (Red Green Blue), és un espai de color RGB creat en cooperació per Hewlett-Packard i Microsoft Corporation. El van aprovar W3C, Exif, Intel, Pantone, Corel i molts altres actors de la indústria. És també ben acceptat pel Software lliure com el GIMP, i s'usa en formats gràfics propietaris i lliures com el PNG.El sRGB defineix el vermell, el verd i el blau com colors primaris, on un dels tres canals és al seu valor màxim i els altres dos a zero.
 • Lo spazio colore sRGB è uno spazio dei colori RGB standard creato da una collaborazione tra HP e Microsoft nel 1996 utilizzabile su schermi video, stampanti, e Internet.L'sRGB usa primari ITU-R BT.709-5, gli stessi che vengono usati nei monitor da studio e nell'HDTV, e una funzione di trasferimento (curva di gamma) tipica dei CRT.
 • sRGB является стандартом представления цветового спектра с использованием модели RGB. sRGB создан совместно компаниями HP и Microsoft в 1996 году для унификации использования модели RGB в мониторах, принтерах и Интернет-сайтах.sRGB использует основные цвета, описанные стандартом BT.709, аналогично студийным мониторам и HD-телевидению, а также гамма-коррекцию, аналогично мониторам с электронно-лучевой трубкой.
 • El Espacio de color sRGB, o Estándar RGB (Red Green Blue), es un espacio de color RGB creado en cooperación por Hewlett-Packard y Microsoft Corporation. Fue aprobado por el W3C, Exif, Intel, Pantone, Corel y otros muchos actores de la industria.
 • sRGB je standardní RGB (Red Green Blue, červená zelená modrá) barevný prostor vytvořený ve spolupráci HP a Microsoft pro použití na monitoru, tiskárnách a Internetu. Původně byl čistě pragmaticky sestaven v roce 1995 Ralfem Kuronem z FOGRA ve spojení s ICC.
 • sRGB (standarised Red, Green, Blue) - jedna z przestrzeni odwzorowania kolorów wykorzystywana głównie do zastosowań nieprofesjonalnych, stanowiąca jeden standard dla wszystkich urządzeń (monitorów, skanerów, drukarek, aparatów cyfrowych).Zaproponowany został w 1996 roku przez firmy Hewlett-Packard i Microsoft. Obecnie podlega nadzorowi komisji IEC jako IEC 61966-2-1.
rdfs:label
 • SRGB
 • Espacio de color sRGB
 • Espai de color sRGB
 • SRGB
 • SRGB
 • SRGB
 • SRGB
 • SRGB
 • SRGB
 • SRGB
 • Spazio colore sRGB
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of