En biologie, le mot sérovar (ou serovar, également appelé sérotype ou serotype) désigne une propriété antigénique permettant d'identifier une cellule (bactéries, globule rouge, etc.) ou un virus par des méthodes sérologiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En biologie, le mot sérovar (ou serovar, également appelé sérotype ou serotype) désigne une propriété antigénique permettant d'identifier une cellule (bactéries, globule rouge, etc.) ou un virus par des méthodes sérologiques. La technique est souvent appelée le sérogroupage ou sérotypage.Autrement dit, c'est le nom donné à la variété sérologique correspondant à une espèce (bactérie, virus.) et la manière de nommer les subdivisions taxonomiques (de classement) de micro-organismes sur la base des caractéristiques de leur antigène ou protéines.Portail de la microbiologie Portail de la microbiologie Portail de la virologie Portail de la virologie
 • 항원형(抗原型, 영어: Serotype) 또는 혈청형(血淸型, 영어: Serovar)은 일종의 박테리아나 바이러스 내에서 혹은 면역력이 있는 각기 다른 세포들의 뚜렷한 변이와 관련이 있다. 변종 수준의 유기체의 유행병학적 범주에 따라서, 그들 세포 표면 항원에 기초로 함께 대별된다. 향원형 집단은 공통항원과 함께 혈청군(血淸群, 영어: serogroup)으로도 불린다.항원형은 1933년에 미국의 미생물학자인 리베카 랜스필드가 처음 발견하였다.
 • Un serotipo o serovar es un tipo de microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos que presentan en su superficie celular. Los serotipos permiten diferenciar organismos a nivel de subespecie, algo de gran importancia en epidemiología.Así, un serotipo determinado es una subpoblación de un microorganismo infeccioso que se diferencia de otras subpoblaciones de la misma especie por medio de pruebas serológicas. Por ello, las respuestas inmunitarias del organismo frente a un serotipo de un microorganismo (p.e. la gripe) pueden no proteger frente a otro serotipo de la misma especie.Los serotipos pueden establecerse según factores de virulencia, lipopolisacáridos en bacterias gram-negativas, presencia de exotoxinas, plásmidos, bacteriófagos, u otras características que diferencian a dos elementos de la misma especie a través de varías pruebas.Los términos serotipo y serogrupo son usados en conjunto con números, letras, o números romanos, con raíz en la historia precedente.
 • Серотипът или сероварът са въведени, за да се обозначат разлики в подразновидности от бактерии или вируси. Микроорганизмите - бактерии, вируси или изолирани клетки се групират въз основа на техните повърхностни антигени. Процесът на определяне на серотипа се води от различни подбрани условия: вирулентност, липополизахариди при грам негативни бактерии, наличност на някакви определени екзотоксини (като пертусис токсин при бактерията Bordetella pertussis, плазмиди, фаги, генетичен профил (определен от полимеразна верижна реакция), или други характеристики, които определят два различни представителя на същия вид, което позволява на епидемиолозите да класифицират организмите на разновидностно ниво. Група с еднакви серотипи (серовари) се нарича серогрупа.Ролята на серогрупирането е определяща за разграничаване между привидно еднакви микроорганизми принадлежащи към един и същи вид. Така например бактериите Ешерихия коли (лат. Escherichia coli) имат много и най-различни щамове и разновидности, обособени според серотипа на представителите; от сравнително безобидните щамове на нормалната коремна флора, до причинителите на хемолитично уремичната епидемия 2011 (Ешерихия коли O104:H4). Бактериите от вида салмонела притежават 4400 серотипа, измежду които Salmonella enterica с тифостенен серотип (Typhimurium), S. enterica, с тифен серотип (Typhi) и S. enterica с дъблински серовар (Dublin). Vibrio cholerae, вибрио холера, е бактериален вид причинител на холерата, с повече от 200 серотипа, определени на базата на клетъчни антигени. Само два от тях са в състояние да произведат мощния ентеротоксин: щамовете O:1 и O:139.Серотипите са били открити за пръв път от американската микробиоложка Ребека Лансфилд през 1933.
 • Serotyp - odmiana mikroorganizmu, którą można określić za pomocą reakcji serologicznych, czyli reakcji z użyciem przeciwciał lub dopełniacza. Różnice pomiędzy serotypami zależą od antygenów znajdujących się na powierzchni komórek drobnoustroju. Często są to białka o kluczowym znaczeniu dla patogenezy lub też substancje odpowiedzialne za mniejszą lub większą wrażliwość mikroorganizmu na czynniki odpornościowe. Dlatego określenie serotypu jest często ważne w przypadku badań laboratoryjnych służących wykryciu i identyfikacji patogenu.
 • Serotipo refere-se a um grupo de micro-organismos ou vírus relacionados, que se distinguem por diferirem na resposta a diferentes anticorpos.Alguns serotipos estão relacionados com os lipopolissacáridos existentes na superfície de bactérias gram-negativas.
 • Un serotipus o serovar és un tipus de microorganisme infecciós classificat segons els antígens que presenten a la seva superfície cel·lular. Els serotips permeten diferenciar organismes a nivells per sota d'espècie, cosa que és de gran importància en l'epidemiologia. Un grup de serovars amb antígens comuns és anomenat un serogrup.Així, un serotip determinat és una subpoblació d'un microorganisme que es diferencia d'altres subpoblacions de la mateixa espècie per mitjà de proves serològiques. Per això, les respostes immunitàries de l'organisme davant un serotip d'un microorganisme (p.e. la grip) poden no protegir davant un altre serotip de la mateixa espècie. La salmonel·la, per exemple, té més de 4.400 serovars: Salmonella enterica serovar typhimurium, S. enterica serovar Typhi i S. enterica serovar Dublín, per mencionar-ne unes poques.Els serotips poden establir-se segons factors de virulència, lipopolisacàrids en bacteris gramnegatius, presència d'exotoxines, plasmidis, bacteriòfags, o altres característiques que diferencien a dos elements de la mateixa espècie.En Vibrio cholerae, causant del còlera, s'han descrit 139 serotips, basats en antígens de cèl·lules. Només dos d'ells produeixen enterotoxina i són patògens: Les 0:1 i 0:139.Els serotips foren descrits per primera vegada per la microbiòloga nord americana Rebecca Lancefield el 1933.
 • Mit Serotyp oder Serovar (Kurzform von Serovarietas) bezeichnet man Variationen innerhalb von Subspezies von Bakterien oder Viren, die mit serologischen Tests unterscheidbar sind. Der Serotyp ist ein formales taxonomisches Mittel zur detaillierteren Klassifizierung von Bakterien und Viren auf molekularer Ebene. Dazu werden die verschiedenen Antigene auf ihrer Oberfläche bestimmt (z. B. die Zellwandrezeptoren).
 • 血清型(英: serotype, serovar)とは細胞表面の抗原を基に分類した微生物、ウイルスあるいは細胞の型である。血清型の判定に用いられる因子は、毒性、グラム陰性菌中にあるリポ多糖、外毒素の存在(たとえば百日咳菌における百日咳毒素)、プラスミド、ファージ、(たとえばポリメラーゼ連鎖反応によって判定されるような)遺伝子プロファイル、その他同じ種に属する個体を識別するための特性で、疫学分類を亜種レベルまで可能にするものなど多数ある。同じ抗原をもつ血清型をまとめて血清群という。血清型判定はときとして種や亜種の決定に不可欠な役割を担う。たとえばサルモネラ菌属では、Salmonella enterica 血清型 Typhimurium、S. enterica 血清型 Typhi、S. enterica 血清型 Dublin など、4400以上の血清型が決定されている。コレラを発生させる細菌種であるコレラ菌は、細胞抗原に基づく139の血清型を持つ。そのうち 0:1 および 0:139 の2つのみがエンテロトキシンを発生させる病原体である。血清型は1933年、アメリカの微生物学者レベッカ・ランスフィールドにより発見された。
 • Sérotyp (nebo sérovar) je skupina mikroorganismů (bakterie nebo viry) jednoho druhu, která má společné antigenní vlastnosti. To znamená, že proti různým sérotypům téhož druhu mikroorganismu se tvoří různé typy protilátek. Krom toho, že se jednotlivé sérotypy liší v antigenní struktuře, mohou vykazovat rovněž rozdílnou druhovou vnímavost, virulenci, patogenitu či odolnost vůči vnějšímu prostředí. Sérotyp v mikrobiologii se považuje i za taxonomickou jednotku. Nejvíce sérotypů tvoří druhy bakterií z čeledě Enterobacteriacae (např. Salmonella enteritis existuje ve více než 2300 sérotypech), jsou známy i případy kdy je druh pouze v jednom sérotypu.
 • Per sierotipo si intende, in microbiologia e virologia, un livello di classificazione di batteri e virus inferiore a quello specie, della quale costituisce l'equivalente di una sottospecie.In particolare è possibile distinguere diversi sierotipi di una specie batterica o virale quando il materiale organico infetto (ad esempio sangue) reagisce positivamente solo con un determinato siero, contenente un anticorpo in grado di legarsi ad uno specifico antigene microbico: si possono allora distinguere tra di loro microrganismi appartenenti alla medesima specie, in base a differenze tra gli antigeni di superficie rilevabili solo mediante reazioni antigene-anticorpo.La capacità di distinguere diversi sierotipi all'interno di una specie è di molto aumentata con lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche che sfruttano le proprietà degli anticorpi monoclonali di reagire in modo altamente specifico con determinati antigeni.La possibilità di riconoscere con precisione un determinato sierotipo è molto importante per l'epidemiologia di alcune malattie infettive, perché permette di ricostruire la provenienza e la circolazione dell'infezione; anche per l'allestimento di vaccini è importante distinguere i diversi sierotipi di un agente patogeno, per poter preparare vaccini protettivi verso le sue possibili varianti.Tra gli agenti patogeni distinti in numerosi sierotipi si ricordano Salmonelle e gli Streptococchi.
 • Bakteri ve virüslerin alt tür seviyesindeki birbirinden farklı çeşitlemelerine serovar veya serotip adı verilir. Bu, özellikle epidemiyoloji için önemlidir.Serotipler ilk defa Rebecca Lancefield tarafından 1933'te yayımlanmış bir makalede adlandırılmışlardır.Serotiplerın belirlenmesinde virülans faktörleri, gram-negatif bakterilerde lipopolisakkaritler, ekzotoksin varlığı (Ör.: Bordatella pertusis 'in salgıladığı pertussis toksini), plazmitler, fajlar ve aynı türün iki üyesini birbirinden ayırdetmeye yarayan başka özellikler kullanılabilir.,Örneğin salmonellanın 4400'den fazla serotipi vardır: Bunların birkaçı Salmonella enterica Serovar Typhimurium, S. enterica Serovar Typhi ve S. enterica Serovar Dublin olarak adlandırılır.Koleraya neden olan vibrio cholera'nın 200'den fazla serotipi vardır, bunlar hücresel antijenlere dayalıdır. Bunlardan yalnzca ikisi enterotoksin üretip hastalık yapar: 0:1 ve 0:139.
 • Een serotype of serovar is een specifiek subtype van een bepaald (ziekteverwekkend) micro-organisme of cel, ingedeeld op basis van de specifieke antigenen aanwezig op het celmembraan. Het bepalen van het serotype van een bepaalde ziekteverwekker kan belangrijke implicaties hebben op de prognose en de behandeling van de ziekte. Zo heeft het influenza A-virus tientallen serotypes die elk een verschillende host, virulentie of mortaliteit kunnen hebben. Een groep van serotypes met gemeenschappelijke antigenen wordt een serogroep genoemd.
 • Серотип (серовар) — группа микроорганизмов одного вида, объединяемых общей антигенной структурой, определяемой серологическими методами диагностики. Серовар не является таксономической категорией и позволяет систематизовать патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, что необходимо в эпидемиологических исследованиях. Их систематизация ведётся на основе вирулентности, липополисахаридов (ЛПС), грамотрицательности, присутствия экзотоксинов, генетических особенностей или других факторов, позволяющих различить двух особей одного вида. Группа сероваров с одинаковыми антигенами называется серогруппой.Серотип играет важную роль в определении видов и подвидов микроорганизмов. У рода Salmonella, например, обнаружено более 4400 серотипов. Холерный вибрион, отдельные виды которого вызывают холеру, имеет более 200 серотипов, различающихся клеточными антигенами. Только два из них вырабатывают энтеротоксин, который вызывает холеру: 0:1 и 0:139.Серотипы впервые были описаны в 1933 американским микробиологом Rebecca Lancefield.
 • Serotype or serovar refers to distinct variations within a species of bacteria or viruses or among immune cells of different individuals. These microorganisms, viruses, or cells are classified together based on their cell surface antigens, allowing the epidemiologic classification of organisms to the sub-species level. A group of serovars with common antigens is called a serogroup.Serotyping often plays an essential role in determining species and subspecies. The Salmonella genus of bacteria, for example, has been determined to have over 4400 serotypes, including Salmonella enterica serovar Typhimurium, S. enterica serovar Typhi, and S. enterica serovar Dublin. Vibrio cholerae, the species of bacteria that causes cholera, has over 200 serotypes, based on cell antigens. Only two of them have been observed to produce the potent enterotoxin that results in cholera: 0:1 and 0:139.Serotypes were discovered by the American microbiologist Rebecca Lancefield in 1933.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 503252 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 766 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 12 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107663056 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En biologie, le mot sérovar (ou serovar, également appelé sérotype ou serotype) désigne une propriété antigénique permettant d'identifier une cellule (bactéries, globule rouge, etc.) ou un virus par des méthodes sérologiques.
 • 항원형(抗原型, 영어: Serotype) 또는 혈청형(血淸型, 영어: Serovar)은 일종의 박테리아나 바이러스 내에서 혹은 면역력이 있는 각기 다른 세포들의 뚜렷한 변이와 관련이 있다. 변종 수준의 유기체의 유행병학적 범주에 따라서, 그들 세포 표면 항원에 기초로 함께 대별된다. 향원형 집단은 공통항원과 함께 혈청군(血淸群, 영어: serogroup)으로도 불린다.항원형은 1933년에 미국의 미생물학자인 리베카 랜스필드가 처음 발견하였다.
 • Serotipo refere-se a um grupo de micro-organismos ou vírus relacionados, que se distinguem por diferirem na resposta a diferentes anticorpos.Alguns serotipos estão relacionados com os lipopolissacáridos existentes na superfície de bactérias gram-negativas.
 • Mit Serotyp oder Serovar (Kurzform von Serovarietas) bezeichnet man Variationen innerhalb von Subspezies von Bakterien oder Viren, die mit serologischen Tests unterscheidbar sind. Der Serotyp ist ein formales taxonomisches Mittel zur detaillierteren Klassifizierung von Bakterien und Viren auf molekularer Ebene. Dazu werden die verschiedenen Antigene auf ihrer Oberfläche bestimmt (z. B. die Zellwandrezeptoren).
 • Per sierotipo si intende, in microbiologia e virologia, un livello di classificazione di batteri e virus inferiore a quello specie, della quale costituisce l'equivalente di una sottospecie.In particolare è possibile distinguere diversi sierotipi di una specie batterica o virale quando il materiale organico infetto (ad esempio sangue) reagisce positivamente solo con un determinato siero, contenente un anticorpo in grado di legarsi ad uno specifico antigene microbico: si possono allora distinguere tra di loro microrganismi appartenenti alla medesima specie, in base a differenze tra gli antigeni di superficie rilevabili solo mediante reazioni antigene-anticorpo.La capacità di distinguere diversi sierotipi all'interno di una specie è di molto aumentata con lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche che sfruttano le proprietà degli anticorpi monoclonali di reagire in modo altamente specifico con determinati antigeni.La possibilità di riconoscere con precisione un determinato sierotipo è molto importante per l'epidemiologia di alcune malattie infettive, perché permette di ricostruire la provenienza e la circolazione dell'infezione; anche per l'allestimento di vaccini è importante distinguere i diversi sierotipi di un agente patogeno, per poter preparare vaccini protettivi verso le sue possibili varianti.Tra gli agenti patogeni distinti in numerosi sierotipi si ricordano Salmonelle e gli Streptococchi.
 • Een serotype of serovar is een specifiek subtype van een bepaald (ziekteverwekkend) micro-organisme of cel, ingedeeld op basis van de specifieke antigenen aanwezig op het celmembraan. Het bepalen van het serotype van een bepaalde ziekteverwekker kan belangrijke implicaties hebben op de prognose en de behandeling van de ziekte. Zo heeft het influenza A-virus tientallen serotypes die elk een verschillende host, virulentie of mortaliteit kunnen hebben.
 • Серотип (серовар) — группа микроорганизмов одного вида, объединяемых общей антигенной структурой, определяемой серологическими методами диагностики. Серовар не является таксономической категорией и позволяет систематизовать патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, что необходимо в эпидемиологических исследованиях.
 • Bakteri ve virüslerin alt tür seviyesindeki birbirinden farklı çeşitlemelerine serovar veya serotip adı verilir.
 • Серотипът или сероварът са въведени, за да се обозначат разлики в подразновидности от бактерии или вируси. Микроорганизмите - бактерии, вируси или изолирани клетки се групират въз основа на техните повърхностни антигени.
 • Sérotyp (nebo sérovar) je skupina mikroorganismů (bakterie nebo viry) jednoho druhu, která má společné antigenní vlastnosti. To znamená, že proti různým sérotypům téhož druhu mikroorganismu se tvoří různé typy protilátek. Krom toho, že se jednotlivé sérotypy liší v antigenní struktuře, mohou vykazovat rovněž rozdílnou druhovou vnímavost, virulenci, patogenitu či odolnost vůči vnějšímu prostředí. Sérotyp v mikrobiologii se považuje i za taxonomickou jednotku.
 • Serotyp - odmiana mikroorganizmu, którą można określić za pomocą reakcji serologicznych, czyli reakcji z użyciem przeciwciał lub dopełniacza. Różnice pomiędzy serotypami zależą od antygenów znajdujących się na powierzchni komórek drobnoustroju. Często są to białka o kluczowym znaczeniu dla patogenezy lub też substancje odpowiedzialne za mniejszą lub większą wrażliwość mikroorganizmu na czynniki odpornościowe.
 • Un serotipus o serovar és un tipus de microorganisme infecciós classificat segons els antígens que presenten a la seva superfície cel·lular. Els serotips permeten diferenciar organismes a nivells per sota d'espècie, cosa que és de gran importància en l'epidemiologia. Un grup de serovars amb antígens comuns és anomenat un serogrup.Així, un serotip determinat és una subpoblació d'un microorganisme que es diferencia d'altres subpoblacions de la mateixa espècie per mitjà de proves serològiques.
 • 血清型(英: serotype, serovar)とは細胞表面の抗原を基に分類した微生物、ウイルスあるいは細胞の型である。血清型の判定に用いられる因子は、毒性、グラム陰性菌中にあるリポ多糖、外毒素の存在(たとえば百日咳菌における百日咳毒素)、プラスミド、ファージ、(たとえばポリメラーゼ連鎖反応によって判定されるような)遺伝子プロファイル、その他同じ種に属する個体を識別するための特性で、疫学分類を亜種レベルまで可能にするものなど多数ある。同じ抗原をもつ血清型をまとめて血清群という。血清型判定はときとして種や亜種の決定に不可欠な役割を担う。たとえばサルモネラ菌属では、Salmonella enterica 血清型 Typhimurium、S. enterica 血清型 Typhi、S.
 • Serotype or serovar refers to distinct variations within a species of bacteria or viruses or among immune cells of different individuals. These microorganisms, viruses, or cells are classified together based on their cell surface antigens, allowing the epidemiologic classification of organisms to the sub-species level. A group of serovars with common antigens is called a serogroup.Serotyping often plays an essential role in determining species and subspecies.
 • Un serotipo o serovar es un tipo de microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos que presentan en su superficie celular. Los serotipos permiten diferenciar organismos a nivel de subespecie, algo de gran importancia en epidemiología.Así, un serotipo determinado es una subpoblación de un microorganismo infeccioso que se diferencia de otras subpoblaciones de la misma especie por medio de pruebas serológicas.
rdfs:label
 • Sérovar
 • Serotip
 • Serotipo
 • Serotipo
 • Serotipus
 • Serotyp
 • Serotyp
 • Serotype
 • Serotype
 • Sierotipo
 • Sérotyp
 • Серотип
 • Серотип
 • 血清型
 • 항원형
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of