I Safavidi sono stati una dinastia-confraternita mistica di lingua e cultura turca, proveniente dal Kurdistan persiano e che poi spostatasi in Azerbaigian, che governò la Persia tra il 1501 e il 1736. Imposero con la forza lo sciismo quale religione di Stato, unificarono le province sotto un forte potere centrale e sono considerati i creatori della coscienza nazionale iraniana moderna.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • I Safavidi sono stati una dinastia-confraternita mistica di lingua e cultura turca, proveniente dal Kurdistan persiano e che poi spostatasi in Azerbaigian, che governò la Persia tra il 1501 e il 1736. Imposero con la forza lo sciismo quale religione di Stato, unificarono le province sotto un forte potere centrale e sono considerati i creatori della coscienza nazionale iraniana moderna.
 • Сефеви́ды (перс. صفویان‎ - Safaviyân; азерб. Səfəvilər, صفوی‌لر; осм. دولت صفویه‎ — Devlet-i Safeviyye)— иранская шахская династия, правившая с начала XIV века районом Ардебиля Иранскoй провинции Азербайджан, гг. всем Ираном. Основателем династии был Исмаил I (1501—1524 гг.), потомок основателя ордена Сефевие, родом из Ардебиля в Иранском Азербайджане. После победы над Алванд-ханом, правителем тюркского государства Ак-Коюнлу, под Шаруром (в Нахичевани), Исмаил победоносно вступил в Тебриз, где в июле 1501 года провозгласил себя шахом Азербайджана. Исмаил далее подчинил себе весь Иран и в мае 1502 года короновал себя шахом Ирана. Созданное государство чаще всего называлось доулет-е кызылбаш (Кызылбашское государство). Западноевропейские источники называли государство Сефевидской Персией. Столицей Сефевидского государства стал город Тебриз; впоследствии столица была перенесена в Казвин, а оттуда — в Исфахан.Сефевиды называли себя сасанидским титулом «шаханшах» (царь царей). На первый план они выдвинули, однако, не национальный принцип, а шиизм, объявив его государственной религией. Именно в эпоху Сефевидов шиизм утверждается в качестве господствующего течения в Иране.
 • The Safavid dynasty (Persian: سلسلهٔ صفويان‎; Azerbaijani: Səfəvilər, صفویلر) was one of the most significant ruling dynasties of Persia (modern Iran), and "is often considered the beginning of modern Persian history". They ruled one of the greatest Persian empires after the Muslim conquest of Persia and established the Twelver school of Shi'a Islam as the official religion of their empire, marking one of the most important turning points in Muslim history. The Safavids ruled from 1501 to 1722 (experiencing a brief restoration from 1729 to 1736) and at their height, they controlled all of modern Iran, Azerbaijan and Armenia, most of Georgia, the North Caucasus, Iraq, Kuwait and Afghanistan, as well as parts of Turkey, Syria, Pakistan, Turkmenistan and Uzbekistan. Safavid Iran was one of the Islamic "gunpowder empires", along with its neighbours, its arch rival the Ottoman Empire, and Mughal Empire.The Safavid dynasty had its origin in the Safaviyya Sufi order, which was established in the city of Ardabil in the Azerbaijan region. It was of mixed ancestry (Azerbaijani, Kurdish, Persian, and Turkmen which included intermarriages with Georgian, Circassian, and Pontic Greek dignitaries). From their base in Ardabil, the Safavids established control over all of Greater Iran and reasserted the Iranian identity of the region, thus becoming the first native dynasty since the Sassanid Empire to establish a unified Iranian state.Despite their demise in 1736, the legacy that they left behind was the revival of Persia as an economic stronghold between East and West, the establishment of an efficient state and bureaucracy based upon "checks and balances", their architectural innovations and their patronage for fine arts. The Safavids have also left their mark down to the present era by spreading Shi'a Islam in Iran, as well as major parts of the Caucasus, Anatolia, Central Asia, and South Asia.
 • Dinasti Safawiyyah (bahasa Persia: سلسلهٔ صفويان; bahasa Azerbaijan: صفویلر) adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722 (mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736). Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afganistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan dan Turki. Safawiyyah merupakan salah satu negeri mesiu Islam selain Utsmaniyah dan Mughal.Meskipun jatuh pada tahun 1736, salah satu warisan terbesarnya adalah kebangkitan Persia sebagai benteng ekonomi antara timur dan barat, pendirian negara yang efisien dan birokrasi yang didasarkan pada "check and balance", dan inovasi arsitektur dan seni. Selain itu, karena Safawiyyah pula Syiah menyebar ke seluruh Iran dan daerah sekitarnya.
 • Die Safawiden (persisch ‏صفویان‎ – Ṣafawīyān; aserbaidschanisch: ‏صفوی‌لر‎ – Səfəvilər) waren eine aus Ardebil stammende Fürstendynastie in Persien, die von 1501–1722 regierte und den schiitischen Islam als Staatsreligion etablierte.
 • 사파비 왕조(페르시아어: صفویه)는 사파비 가(家)의 이스마일 1세를 시조로 하는 이란의 왕조(1501년~1736년)이다. 대부분의 이슬람 왕조들이 수니파를 믿은 것과는 달리 사파비 왕조는 파티마 왕조와 함께 대표적인 시아파 이슬람 왕조이다.
 • Safíovci (persky صفویان‎‎) je název dynastie perských šáhů, která vládla v letech 1501–1736/1773 a učinila z šíitismu státní náboženství své říše.
 • Сефевидите (на персийски: صفویان) са династия, управлявала Иран между 1501 и 1722. Тя води началото си от шейх Сефи ал-Дин, водач на суфийския орден Сефевия. Исмаил I става първият сефевидски шах на Иран. Сефевидите налагат в страната шиитския дванайсетен имамизъм, като спомагат за възстановяването на иранската идентичност след повече от осем века управление на чужди династии.
 • A Szafavidák a perzsa sahok türkmén származású dinasztiája (1501–1722/36). Fővárosuk Tebriz, Kazvin (1548), Iszfahán 1598-tól.1300 körül a kelet-azerbajdzsáni Ardebilben, Szafi ad-Dín sejk (1252–1334) szúfi rendet hozott létre, amely a térségben rövid időn belül jelentős vallási, politikai és katonai befolyásra tett szert. A kezdetben szunnita iszlám felekezet a 15. században átvette a síita tanokat, amelyeket Dzsunajd sejk (1447–1460) és Hajdar sejk (1460–1488), hatalmuk megszilárdítása érdekében, katonai eszközökkel kiterjesztettek a környező perzsa területekre is. Merev politikai rendszert hoztak létre, amely Hajdar utóda, I. Iszmáil perzsa sah idején az iráni hatalom megragadásában (1499–1501) teljesedett ki.Iszmáil sah 1507-ben, Irak megszállása után, a tizenkettes síiát nemzeti vallássá kiáltotta ki. 1514-ben nyugaton megütközött a hódító Oszmán Birodalommal, keleten a területi határokat az horászáni üzbég kánságok veszélyeztették. A 16. században területe Kaukázustól a Mogul Birodalom uralta Indiáig, Afganisztánig, és az Oxusig (Amu-darja) terjedt, délnyugatra a Perzsa-öböl körzetét, és az oszmánokkal vitatott iraki térséget foglalta el. A Szafavidák iráni államalakulata a 17. és 18. században jelentős politikai stabilizáló tényezőként hatott a térségben. I. Tahmászp sah (1527-1576) és utóda I. (Nagy) Abbász sah (1587-1629) katonailag és gazdaságilag is megszilárdították a Szafavidák hatalmi pozícióit, jelentős kulturális befolyást gyakoroltak a környező iszlám világra.A 18. század első harmadában gyenge kezű uralkodók gyakorolták a hatalmat, befolyásuk egyre csökkent, gazdasági krízishelyzet állt elő, míg a birodalom bukását a szunnita afgánok benyomulása pecsételte meg. Néhány évig még szafavida báburalkodók kerültek a trónra, de 1773 után helyüket az Afsáridák, Zandok, végül a Kádzsárok vették át.
 • Els safàvides foren una dinastia que va governar a Pèrsia des del segle XVI fins al XVIII.
 • Os safávidas (em persa: صفویان; em azeri: صفوی) foram uma dinastia xiita iraniana formada por azeris e curdos, que governaram a Pérsia de 1501/1502 a 1722. Os safávidas fundaram o maior império iraniano desde a conquista islâmica da Pérsia, e estabeleceram a escola Ithnāˤashari do Xiismo como a religião oficial de seu império, marcando um dos mais importantes pontos de virada na História do Islã.A dinastia safávida teve sua origem na "Safawiyyah", que foi criada na cidade de Ardabil na região do Azerbaijão iraniano. De sua base em Ardabil, os safávidas estabeleceram controle sobre toda a Pérsia e reafirmaram a identidade iraniana da região, tornando-se assim a primeira dinastia nativa, desde aquela do Império Sassânida, a criar um Estado unificado iraniano. Apesar do seu desaparecimento, em 1722, os safávidas deixaram sua marca na era atual com a criação e disseminação do Xiismo em grandes partes do Cáucaso e da Ásia Ocidental, especialmente no Irã.
 • De Safawiden of Safaviden (Perzisch. سلسلهٔ صفويان; Azerbeidzjaans. Səfəvilər dövləti, صفوی‌لر) waren een Perzische dynastie van gemixde Azerbeidzjaanse, Turkmeense, Perzische, Georgische, Koerdische, Circassische, en Pontisch Griekse herkomst. Zij regeerden van 1501 tot 1722 over Perzië. Oorspronkelijk waren zij leiders van een soennitische mystieke orde, maar in de tweede helft van de vijftiende eeuw werd dit een sjiitische politieke beweging die vanuit de stad Ardebil geheel Perzië wist te veroveren. De bekendste vorst uit de Safawidendynastie is Abbas I de Grote. De Safawiden maakten de sjiitische islam de staatsgodsdienst van het Perzische rijk.
 • Safawidzi, pers. صفویان – dynastia panująca w Iranie w latach 1501-1722.
 • Safavi 1501-1736 urte bitartean Persian agindu zuen arabiar jatorriko dinastia xiiaz esaten da. Safaviak Safi ed-Din (1253-1334) xeke arabiarraren ondorengoak ziren; 1399an utzi zuten ordena sunia eta Azerbaijandik hasita Persia eta Asia Txikira zabaldu zuten beren sinestea. 1488an, otomandarren aurka zeuden turkiar herri guztiak bildu zituen Isma´il buruzagi safaviak eta, Persiako mendebaleko osteak garaitu ondoren, shah titulua jaso zuen 1501ean. Abbas I.a Handiaren garaian (1587-1628) bizi izan zuen bere gorena Ismāil I.ak sortu zuen dinastiak. Persiak ospe handia izan zuen Europan garai haietan eta XVII. mende osoan zehar, eta eragin berezia izan zuen India aldean, pertsiar moldeak arras nagusitu baitziren mongoliarren mende zeuden lurralde haietan. Safavi dinastiaren ekiteari esker gorpuztu zen Persia modernoa, egungo Iranen aitzindari izan zen estatua, eta sinesmen xiiari esker iraun zuten baturik inperio haren barnean zeuden herriek.
 • Safevî Devleti veya Devlet-i Safevîyye (Farsça: صفویان, Azerice: Səfəvîlər Dövləti) 1501 ve 1736 yılları arasında bugünkü Azerbaycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüş, tarihte ilk kez Şiî Onikiciliğini resmî mezhep olarak kabul etmiş olan halkları yönetmiş ve Azerbaycan'ın varis olduğu hâkim hanedanın devletidir.Safevi Devleti'nin kuruluşuna destek veren Türkmen boyları şunlardır; Şamlı, Afşar, Kaçar, Tekeli, Humuslu, Ustaclu, Dulkadirlu, Varsaklarİsmail Safevi, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu olan Akkoyunlu Elvend Mirza'yı Şarur (Nahçıvan) yakınlarında yendikden sonra 1501 yılının temmuz ayında Tebriz'de kendisini Şah ilan etti. I. İsmail, bütün Azerbaycan'ı imparatorluğa dahil edince Azeri Türkleri Safevî ordusunun esas nüvesini teşkil etmiştir.Bundan sonra tüm İran'ı ele geçirerek, Mayıs 1502'de resmen İran Şahı olan I. İsmail sonraki 250 yılda Orta Doğu'ya büyük etki yapacak bir Şiî devletinin temelini atmıştır.
 • サファヴィー朝ペルシアの位置サファヴィー朝の版図サファヴィー朝(ペルシア語:صفويان Safaviyān)は、16世紀から18世紀前半にかけてペルシア(現在のイランを中心とした地域)を支配したイスラム王朝(1501年 - 1736年)。
 • El Imperio safávida o Dinastía Safawi (1501-1722) (persa: دودمان صفوی) es considerado como el más grande Imperio iraní desde la conquista musulmana de Persia. Los safávidas son originarios de Ardabil, una ciudad del Azerbaiyán iraní, en ese entonces una región en el norte de Irán. Eran predominantemente una dinastía de habla túrquica azerí, cuyo idioma clásico era el persa. Los safávidas crearon un Estado iraní unificado e independiente por primera vez desde la conquista musulmana de Persia, reafirmaron la identidad política iraní y establecieron el Islam chiita como la religión oficial de Irán. Los safávidas gobernaron Irán entre 1502 y 1722, aunque algunos gobernantes safávidas lo harían nominalmente hasta 1760.El ejército imperial llegó a tener cien mil soldados.
dbpedia-owl:blazon
 • Lion and Sun Emblem of Persia.svg
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:description
 • http://fr.dbpedia.org/resource/Séfévides__1
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:flag
 • Safavid Flag.png
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:mapCaption
 • L'État séfévide entre 1512 et 1722
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:religion
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 140138 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 32480 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 408 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110744290 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:annéeDébut
 • 1501 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 1736 (xsd:integer)
prop-fr:blason
 • Lion and Sun Emblem of Persia.svg
prop-fr:blasonLien
 • Armoiries adoptées au
prop-fr:capitale
 • Tabriz, Ispahan puis Mashhad
prop-fr:carte
 • Map Safavid Persia-fr.png
prop-fr:drapeau
 • Safavid Flag.png
prop-fr:drapeauLien
 • Drapeau des Séfévides à partir de 1576
prop-fr:evt
 • Chute de la dynastie
 • Traité de Qasr-i-Chirin : fixation de la frontière avec l'empire ottoman
 • Révoltes afghanes à l'Est et pertes des territoires occidentaux
 • Extension maximale du royaume
 • Fondation de la dynastie après la victoire contre les Aq Qoyunlu
prop-fr:evt1Date
 • 1501 (xsd:integer)
prop-fr:evt2Date
 • 1512 (xsd:integer)
prop-fr:evt3Date
 • 1639 (xsd:integer)
prop-fr:evt4Date
 • 1722 (xsd:integer)
prop-fr:evt5Date
 • 1736 (xsd:integer)
prop-fr:gouvernement
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:leadera
prop-fr:leadera1Date
 • 1501 (xsd:integer)
prop-fr:leadera2Date
 • 1732 (xsd:integer)
prop-fr:légende
 • L'État séfévide entre 1512 et 1722
prop-fr:nom
 • Buyers
 • صفویان
prop-fr:nomFrançais
 • Dynastie des Séfévides
prop-fr:p
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Christopher
prop-fr:religion
prop-fr:s
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • The Safawi Dynasty
prop-fr:titreLeadera
prop-fr:url
 • http://www.royalark.net/Persia/safawi.htm
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • The Royal Ark
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • I Safavidi sono stati una dinastia-confraternita mistica di lingua e cultura turca, proveniente dal Kurdistan persiano e che poi spostatasi in Azerbaigian, che governò la Persia tra il 1501 e il 1736. Imposero con la forza lo sciismo quale religione di Stato, unificarono le province sotto un forte potere centrale e sono considerati i creatori della coscienza nazionale iraniana moderna.
 • Die Safawiden (persisch ‏صفویان‎ – Ṣafawīyān; aserbaidschanisch: ‏صفوی‌لر‎ – Səfəvilər) waren eine aus Ardebil stammende Fürstendynastie in Persien, die von 1501–1722 regierte und den schiitischen Islam als Staatsreligion etablierte.
 • 사파비 왕조(페르시아어: صفویه)는 사파비 가(家)의 이스마일 1세를 시조로 하는 이란의 왕조(1501년~1736년)이다. 대부분의 이슬람 왕조들이 수니파를 믿은 것과는 달리 사파비 왕조는 파티마 왕조와 함께 대표적인 시아파 이슬람 왕조이다.
 • Safíovci (persky صفویان‎‎) je název dynastie perských šáhů, která vládla v letech 1501–1736/1773 a učinila z šíitismu státní náboženství své říše.
 • Сефевидите (на персийски: صفویان) са династия, управлявала Иран между 1501 и 1722. Тя води началото си от шейх Сефи ал-Дин, водач на суфийския орден Сефевия. Исмаил I става първият сефевидски шах на Иран. Сефевидите налагат в страната шиитския дванайсетен имамизъм, като спомагат за възстановяването на иранската идентичност след повече от осем века управление на чужди династии.
 • Els safàvides foren una dinastia que va governar a Pèrsia des del segle XVI fins al XVIII.
 • Safawidzi, pers. صفویان – dynastia panująca w Iranie w latach 1501-1722.
 • サファヴィー朝ペルシアの位置サファヴィー朝の版図サファヴィー朝(ペルシア語:صفويان Safaviyān)は、16世紀から18世紀前半にかけてペルシア(現在のイランを中心とした地域)を支配したイスラム王朝(1501年 - 1736年)。
 • Os safávidas (em persa: صفویان; em azeri: صفوی) foram uma dinastia xiita iraniana formada por azeris e curdos, que governaram a Pérsia de 1501/1502 a 1722.
 • Dinasti Safawiyyah (bahasa Persia: سلسلهٔ صفويان; bahasa Azerbaijan: صفویلر) adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722 (mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736).
 • El Imperio safávida o Dinastía Safawi (1501-1722) (persa: دودمان صفوی) es considerado como el más grande Imperio iraní desde la conquista musulmana de Persia. Los safávidas son originarios de Ardabil, una ciudad del Azerbaiyán iraní, en ese entonces una región en el norte de Irán. Eran predominantemente una dinastía de habla túrquica azerí, cuyo idioma clásico era el persa.
 • A Szafavidák a perzsa sahok türkmén származású dinasztiája (1501–1722/36). Fővárosuk Tebriz, Kazvin (1548), Iszfahán 1598-tól.1300 körül a kelet-azerbajdzsáni Ardebilben, Szafi ad-Dín sejk (1252–1334) szúfi rendet hozott létre, amely a térségben rövid időn belül jelentős vallási, politikai és katonai befolyásra tett szert. A kezdetben szunnita iszlám felekezet a 15.
 • Safavi 1501-1736 urte bitartean Persian agindu zuen arabiar jatorriko dinastia xiiaz esaten da. Safaviak Safi ed-Din (1253-1334) xeke arabiarraren ondorengoak ziren; 1399an utzi zuten ordena sunia eta Azerbaijandik hasita Persia eta Asia Txikira zabaldu zuten beren sinestea. 1488an, otomandarren aurka zeuden turkiar herri guztiak bildu zituen Isma´il buruzagi safaviak eta, Persiako mendebaleko osteak garaitu ondoren, shah titulua jaso zuen 1501ean.
 • Сефеви́ды (перс. صفویان‎ - Safaviyân; азерб. Səfəvilər, صفوی‌لر; осм. دولت صفویه‎ — Devlet-i Safeviyye)— иранская шахская династия, правившая с начала XIV века районом Ардебиля Иранскoй провинции Азербайджан, гг. всем Ираном. Основателем династии был Исмаил I (1501—1524 гг.), потомок основателя ордена Сефевие, родом из Ардебиля в Иранском Азербайджане.
 • The Safavid dynasty (Persian: سلسلهٔ صفويان‎; Azerbaijani: Səfəvilər, صفویلر) was one of the most significant ruling dynasties of Persia (modern Iran), and "is often considered the beginning of modern Persian history". They ruled one of the greatest Persian empires after the Muslim conquest of Persia and established the Twelver school of Shi'a Islam as the official religion of their empire, marking one of the most important turning points in Muslim history.
 • De Safawiden of Safaviden (Perzisch. سلسلهٔ صفويان; Azerbeidzjaans. Səfəvilər dövləti, صفوی‌لر) waren een Perzische dynastie van gemixde Azerbeidzjaanse, Turkmeense, Perzische, Georgische, Koerdische, Circassische, en Pontisch Griekse herkomst. Zij regeerden van 1501 tot 1722 over Perzië.
 • Safevî Devleti veya Devlet-i Safevîyye (Farsça: صفویان, Azerice: Səfəvîlər Dövləti) 1501 ve 1736 yılları arasında bugünkü Azerbaycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüş, tarihte ilk kez Şiî Onikiciliğini resmî mezhep olarak kabul etmiş olan halkları yönetmiş ve Azerbaycan'ın varis olduğu hâkim hanedanın devletidir.Safevi Devleti'nin kuruluşuna destek veren Türkmen boyları şunlardır; Şamlı, Afşar, Kaçar, Tekeli, Humuslu, Ustaclu, Dulkadirlu, Varsaklarİsmail Safevi, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu olan Akkoyunlu Elvend Mirza'yı Şarur (Nahçıvan) yakınlarında yendikden sonra 1501 yılının temmuz ayında Tebriz'de kendisini Şah ilan etti.
rdfs:label
 • Séfévides
 • Dinasti Safawiyah
 • Imperi safàvida
 • Imperio safávida
 • Safavi
 • Safavid dynasty
 • Safavidi
 • Safawiden
 • Safawiden
 • Safawidzi
 • Safevî Devleti
 • Safávidas
 • Safíovci
 • Szafavidák
 • Сефевиди
 • Сефевиды
 • サファヴィー朝
 • 사파비 왕조
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Dynastie des Séfévides
is dbpedia-owl:deathPlace of
is dbpedia-owl:dynasty of
is dbpedia-owl:nextEntity of
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:dynastie of
is prop-fr:lieuDeDécès of
is foaf:primaryTopic of